VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA"

Transkript

1 VECKLA UT DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ** ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA

2 DIN (OCH VÅR) UTDELNING PÅ EN INVESTERING ATT ÅLDRAS MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS INGEN TID ATT FÖRLORA INLEDNING 5 UPPROP 6 ÖVERSIKT AV NYCKELFRÅGOR 8 REKOMMENDATIONER 9 BAKGRUND 10 Vad är ryggmärgsbråck och hydrocefalus? 10 Arbete 12 Social inkludering 13 Den Internationella Federationen för Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus 15 Vad är Multidisciplinär vård för personer med Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus? 15 Angelägna hälsoproblem som personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus konfronteras med när de blir äldre 16 BEKRÄFTELSE OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL 18

3 Vi har hamnat utanför den etablerade forskningens gränslinjer. Vi är nu pionjärerna. Många vuxna med ryggmärgsbråck vet mer om sina kroppar än de läkare de konsulterar. Dr Timothy Brei, född med ryggmärgsbråck

4 5 INLEDNING Under 2012, det Europeiska Året för Aktivt Åldrande och Solidaritet mellan Generationerna, publicerar nu den Internationella Federationen för Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus (IF) ett upprop för att rikta uppmärksamhet på de utmaningar som människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus står inför som vuxna. De tre nyckelområdena är hälsa, arbete och social inkludering. Under IF:s internationella konferens i Dublin 2010 var budskapet tydligt: Vi har ingen tid att förlora. Vuxna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus behöver och förtjänar en livslång och koordinerad hälsovård. År 2011 upprepades detta viktiga uttalande i ett antal enkäter bland IF:s medlemmar inom EU, och blev den viktigaste frågan i IF:s workshop Vuxen, och nu då?, angående tillgång till allsidig vård, som var en del av konferensen Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus Anno 2011 i Leuven. I år, under IF:s internationella konferens i Stockholm, biföll IF:s årsmöte enhälligt vårt upprop. Det är absolut nödvändigt att politikerna skyndsamt vidtar åtgärder för att komma till rätta med de problem som människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus står inför när de blir äldre. De är de första med denna diagnos som når högre ålder och vill kunna glädjas åt denna tid som alla andra. Tack vare förbättrad läkarvård förutspås att antalet människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus ökar dramatiskt under de närmaste decennierna. Att verka för att dessa människor får den vård och det stöd de behöver för att kunna leva ett friskt och aktivt liv när de går in i ålderdomen är av största vikt. Att inte värna om detta kan få allvarliga, ekonomiska och sociala följder. För att stödja och arbeta för detta upprop, har IF sammanställt uppgifter från personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus: vilka de lever tillsammans med, vilka kollegor de har, vänner och familjemedlemmar, olika yrkesexperter och läkare. En enkät skickades ut på nätet och svar inkom från Österrike, Belgien, Kroatien, Tyskland, Italien, Irland, Holland, Norge, Portugal, Slovaken, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. Svar inkom även från länder utanför Europa, som Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA. Personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus över hela världen upplever samma oro och möter samma hinder, vilket riskerar deras hälsa, självständighet och livskvalitet. Tillgång till multidisciplinära kliniker 1 med lämplig specialistvård kan hjälpa till att dämpa denna oro och möjliggöra för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus att få den livskvalitet som andra åtnjuter. 1 Information om multidisciplinär vård finns i avsnittet Bakgrund.

5 6 UPPROP Idag lever människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus längre än någonsin förut. Som alla andra vill de få en aktiv ålderdom med hälsan i behåll. Men de känner i dag oro inför framtiden, på grund av att det inte finns någon riktig kunskap hur deras åldrande kommer att se ut, och i deras fall finns helt enkelt inte någon vård med kontinuitet att tillgå. Om man behöver samordning av stöd och hjälp i vardagen, saknas det också. Det är oerhört viktigt att åtgärder snabbt sätts in för att lösa denna situation, eftersom antalet människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus som är på väg in i tredje åldern förväntas öka snabbt inom den närmaste framtiden. Om man väntar med att ta itu med denna problematik, uppstår ofördröjligen allvarliga ekonomiska och social följdverkningar som allvarligt kommer att drabba människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus och även deras familjer. Ryggmärgsbråck är en av de mest komplexa medfödda skador som ändå låter sig förenas med överlevnad (Bunch m fl 1972; Uptak och El Somra 2010). Det åtföljs ofta av ett medicinskt fenomen kallat hydrocefalus. Framsteg inom läkarvetenskapen har gjort att majoriteten av nyfödda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus som får korrekt behandling i tid, når vuxen ålder och kan leva värdefulla och meningsfyllda liv. 2 Emellertid får inte alla barn födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus nödvändig och lämplig behandling och vård, och inte heller vuxna med dessa skador. På grund av negativa uppfattningar om kvaliteten på deras framtida liv, händer det att behandling förvägras dem eller försummas. Brist på kunskap inom det medicinska området kan medföra att symtom förblir obeaktade, eller att fel diagnoser ställs. Det kan leda till långa sjukhusvistelser, ett liv på institution, eller till och med döden. Icke-behandling och brist på kunskap som leder till ett icke-liv eller ett liv med låg livskvalitet, bekräftar och förstärker redan existerande stereotypiska uppfattningar. Den 23 januari 2011 blev FN:s Konvention om Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättningar (UNCRPD) lagligt bindande för EU:s medlemsstater. Det betyder att människor med funktionsnedsättningar omfattas av samma rättigheter och möjligheter som alla andra och att åldrande människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus har rätt att delta fullt ut i samhällslivet och det ekonomiska livet inklusive arbetsmarknaden. Likväl har man kunnat se att människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i mycket mindre grad lever ett självständigt liv. Delaktighet i samhälls- och arbetsliv är fortfarande på en mycket lägre nivå än förväntat. 3 De upplever ett otal diskvalificerande hinder fysiska, finansiella, tekniska och attitydrelaterade vilket hindrar dem från att få tillgång till passande service och stöd för att kunna uppnå en levnadsstandard på nivåer som är jämförbara med de som inte har ett funktionshinder. För att barn, ungdomar och vuxna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus ska kunna uppnå sin fulla kapacitet, kunna åldras med aktivt liv och god hälsa, behöver de kvalificerad hälsovård, kompetent assistans och stöd under hela sina liv. För att denna vård och omsorg ska kunna vara så effektiv och ändamålsenlig som möjligt, måste den koordineras. Omfattande forskning och erfarenhet har visat att multidisciplinära kliniker är den bäs- 2 Spina bifida outcome: a 25year prospective, Bowman RM, McLone DG, Grant JA; Pediatr neurosurg Mar; 34(3): Guest editorial; Brei T, Mukherjee S; Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine: An Interdisciplinary Approach 1 (2008) ; IOS Press 3 Guest editorial; Brei T, Mukherjee S; Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine: An Interdisciplinary Approach 1 (2008) ; IOS Press

6 7 ta lösningen för att över tid tillhandahålla koordinerad behandling, vård och uppföljande stöd för de som är födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus Vi uppmanar därför europeiska och nationellt ansvariga politiker att: erkänna att den åldrande och allt större gruppen av personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus står inför ökande, allvarliga utmaningar för att kunna leva ett gott liv och förverkliga sig själva till sin fulla potential. För detta krävs brådskande åtgärder; omedelbart avskaffa den ojämlikhet som nu råder och se till att alla födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus har tillgång till korrekt behandling, vård och stöd, som kan ges till dem på multidisciplinära kliniker; verka för social inklusion och möjlighet för vuxna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus att ha ett förvärvsarbete, och att tidigt främja inkluderande utbildning samt rehabilitering för barn och ungdomar med denna diagnos. 4 Core coordination in the spina bifida clinic setting:current practice and future directions, Brustrom J, Thibadeau J, John L, Liesmann J, Rose S; J Pediatr Health Car., 2012 Jan-Feb; 26(1): Development of health support services for adults with spina bifida, West C, Brodie L, Dicker J, Steinbeck K; Disabil Rehabil.2011;33(23-24: From transition challenges to successes: establishing a spina bifida adult care clinic, Hobson B; Abstract presented at Second World Congress on spina bifida research & care 7 Introduction: Spina bifida - a multidisciplinary perspective, Fletcher JM, Brei TJ;Dev Disabil Res Rev.2010; 16(1): Optimizing health care for children with spina bifida, Liptak GS, El Samra A; Dev Disabil Res Rev.2010; 16(1): Optimizing health care for adults with spina bifida,webb TS;Dev Disabil Res Revs, 16: doi: /ddrr Treatment of myelomeningocele: a review of outcomes and neurological considerations among adults, Piatt JH Jr; J Neurosurg Pediatr Dec;6(6):

7 8 SUMMERING AV NYCKELFRÅGOR Personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus lever längre än någonsin tidigare och har rätt till bästa möjliga hälsostandard under hela livet. Antalet personer som åldras med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kommer att öka de närmaste åren. Vi vet ganska lite om hur deras åldrande kommer att te sig och därför är mer forskning av yttersta vikt för att personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus ska kunna bibehålla en god hälsa och leva ett likvärdigt liv som andra medborgare. På grund av de komplexa fysiska, psykologiska och sociala behov som individer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus har, är specialistvård i en multidisciplinär miljö absolut nödvändig. Multidisciplinär hälsovård borde vara tillgänglig för alla människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, i alla åldrar, och inte bara under barndomsåren. Familjemedlemmar och partners till vuxna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus åldras själva och kan kanske inte längre bistå sina kära i samma utsträckning som tidigare. Vuxna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus har rätt till arbete, att leva självständigt och att delta i alla delar och hänseenden av mänskligt liv. Nedsatt rörelseförmåga, brist på lämpliga hjälpmedel, bristfällig utbildning och samhälleligt stöd, brist på tillgänglighet, diskriminering och brist på social acceptans skapar allvarliga hinder för att kunna få del av dessa mänskliga rättigheter.

8 9 REKOMMENDATIONER IF uppmanar regeringar att vidta omedelbara, kraftiga och ändamålsenliga åtgärder för att göra det möjligt för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, såväl barn som vuxna, att kunna erhålla och bibehålla maximal självständighet och full tillhörighet och delaktighet inom livets alla områden. I detta syfte, rekommenderar IF regeringar att bekämpa stereotypa föreställningar och fördomar genom upplysande kampanjer som ger positiva uppfattningar om, och en större samhällelig medvetenhet gentemot personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus; möjliggöra tillgång till multidisciplinära kliniker samt habilitering och rehabilitering, allt anpassat för de komplexa behov som personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus har; förbättra tillgängligheten till utbildning, arbete och levnadsmiljö; befrämja tillgång till kvalificerade hjälpmedel för rörelseförmåga, annan utrustning, behjälplig teknologi och personlig assistans till rimlig kostnad; främja och stödja kapacitetsuppbyggande genom att utveckla och förstärka nationella och/eller lokala ryggmärgsbråck- och hydrocefalusföreningar samt (föräldra-) stödgrupper; uppmuntra och underlätta internationellt samarbete om forskning och få tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap som har att göra med alla olika aspekter i att leva med ryggmärgsbråck och hydrocefalus.

9 10 BAKGRUND VAD ÄR SPINA BIFIDA OCH HYDROCEFALUS? Ryggmärgsbråck är en neuralrörsdefekt som uppkommer under de fyra första veckorna av graviditeten. Ryggraden utvecklas inte som den skall, vilket resulterar i varierande grad av permanent skada i ryggraden och nervsystemet. Hälsotillståndet hos personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kan variera stort beroende på ålder, skadenivå i ryggmärgen, antal och graden av följdskador, graden av självvård hos den drabbade, i vilken utsträckning hjälp från familj och det allmänna kan fås, samt tillgång till läkarvård. 9 Det som främst utmärker hydrocefalus är en stor vätskeansamling i hjärnan. Trots att hydrocefalus en gång kallades för vattenskalle, består vattnet egentligen av ryggmärgsvätska en klar vätska som omger hjärnan och ryggraden. Den överflödiga anhopningen av denna vätska medför en onormal utvidgning av ventriklarna (håligheterna) i hjärnan, vilket orsakar skadligt tryck på hjärnvävnaderna. HÄLSA Det finns inget botemedel för ryggmärgsbråck och hydrocefalus, och personer födda med dessa tillstånd behöver livslång uppföljning och stöd för att förhindra och behandla eventuella uppkommande hälsoproblem. Ryggraden kan börja växa samman (tjudrad ryggmärg), njurarna kan sluta fungera, infektioner i urinblåsan och tarmproblem kan uppkomma, shunten som kontrollerar hydrocefalus kan börja fungera dåligt. Beroende på förlamning och hos många lägre smärttröskel eller ingen i nedre delen av kroppen, kan trycksår uppstå och förbli oupptäckta. Om de inte uppmärksammas och blir omskötta, kan det bli nödvändigt med amputation av en fot eller ett ben. Skador på centrala nervsystemet kan också orsaka kognitiva problem. Förutom medicinska besvär förknippade med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, finns också en ökad risk för sekundärt uppkomna tillstånd som åderbråck, benskörhet, fetma och diabetes, som kan komma efterhand när individen åldras. Dessa hälsoproblem som vanligen förknippas med åldrande kan också förkomma i yngre år hos personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Det är viktigt för alla inblandade att förhindra tillstötande hälsokomplikationer. De vanligaste hälsoutmaningarna för människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus beskrivs mer i detalj nedan, men ytterligare forskning och samarbete är nödvändigt för att få en allsidig förståelse för de hälsoproblem som personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus konfronteras med när de når högre åldrar. 9 Beroende på komplexiteten och variationen av hälsoproblemen, är det viktigt att personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, unga som gamla, får rätt vård hela livet av professionell personal med den senaste kunskapen om deras belägenhet. En fortsatt multidisciplinär vård är nödvändig hela livet och inte bara under barndomen. 11 The cost of preventable conditions in adults with spina bifida, Kinsman SL, Doehring MC; Eur J Pediatr Surg.1996 Dec; 6 Suppl 1: Hospitalization of adults with spina bifida and congenial spinal cord anomalies, Dicianno BE, Wilson R; Arch Phys Med Rehabil Self-management, preventable conditions and assessment of care among young adults with myelomeningocele, Mahmood D, Dicianno B,Bellin M; Child Car Health Dev Nov; 37(6): doi: /j x.

10 11 Alltför lite specifik hälsovård för de äldre med RMB&HC finns att få. Så det är risk för att sjuklighet inte blir behandlad (på rätt sätt). Urologiska besvär kommer att öka i många fall och även fall av tjudrad ryggmärg. Nedsatt njurfunktion och nedsatt rörlighet gör en person mer beroende av andra. Levnadskostnaderna går upp. Man måste betala mer för livskvalitet eftersom medel mot inkontenens inte är kostnadsfria. Svar i IF-enkät 2012 ( Brist på kunskap om hälsovårdssystem/ tjänster skapar barriärer. Kunskap om att åldras med RMB saknas. Svar i IF-enkät 2012 (Norge) Svar i IF-enkät 2012 (Irland)

11 12 När EU ratificerade UNCRPD (FN:s funktionshinderkonvention) den 23 januari 2011, erkände man att personer med funktionsnedsättningar har rätt att åtnjuta den högsta tänkbara hälsostandard utan åtskillnad. Högsta möjliga hälsostandard för personer med ryggmärgsbråck kan nås genom att garantera dem hälsovård, utan eller till låg kostnad vid multidisciplinära kliniker, samt att få tillgång till alla de förnödenheter som är nödvändiga för att upprätthålla bästa möjliga hälsa, som ortopediska hjälpmedel och inkontinensprodukter. EU:s sjukförsäkringspolicy skall inte sätta upp murar för människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus när det gäller att få lämplig behandling, vård och stöd på nivåer som de behöver. ARBETE UNCRPD uppmanar de som undertecknat konventionen att tillförsäkra de med funktionsnedsättningar rättigheter som har samma innehåll som de utan funktionsnedsättningar, inklusive rätten till möjlighet att förtjäna sitt uppehälle genom arbete inom ett område som väljs fritt av dem själva. 14 Stater är skyldiga att ansvara och aktivt verka för rätten till arbete. Regeringarna måste påtala de hinder för anställning av personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus som existerar och se till att policy och praktik överensstämmer så effektivt som möjligt för att deras rättigheter skall respekteras. Trots att europeisk lagstiftning förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättningar, och kräver att företag ordnar med rimlig anpassning för att de ska kunna ta ett arbete 15, befarar många med ryggmärgsbråck och hydrocefalus att eventuella företagare inte försöker ta hänsyn till deras funktionsnedsättning. 16 Det medför att de hamnar i ständigt underläge när de söker arbete, speciellt den äldre generatio- nen. Fysiska utmaningar som personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus ställs inför, speciellt när de blir äldre viket tas upp i stycket om hälsa ökar svårigheterna att hitta och behålla ett heltids-, kontorsbaserat jobb med traditionella arbetstider. 17 Att ofta vara tvungen att göra läkarbesök kan uppta mycket tid, vara fysiskt tröttande, ekonomiskt betungande, och ibland helt enkelt inte genomförbart för patienten, men kan också innebära ett stigmatiserande irritationsmoment på arbetet. Att få större förståelse för den egna situationen, mer flexibla arbetstider och förbättrad tillgänglig- het, både miljömässigt och i själva arbetsplatsens utformning, kommer att göra personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus mer självständiga på sikt, så att de kan leva upp till sin förmåga, även när de blir äldre. Tvinga länder att göra allmänna färdmedel tillgängliga för alla. Svar i IF-enkät 2012 (Belgien) Stöd företag som accepterar anställda med funktionsnedsättning, Svar i IF-enkät 2012 (Belgien) 14 UNCRPD, artikel Council Directive 2000/78/EC establishing to general framework for equal treatment in employment and occupation. 16 Speciellt med hydrocefalus, som först inte är synligt, och som en del vill hålla hemligt vid intervju för att undvika diskriminering från den som anställer personal, vilket kan leda till problem längre fram. 17 En enkät med personer med ryggmärgsbråck utförd av brittiska organisationen SHINE fann att av 406 svaranden i arbetsför ålder, befann sig bara 140 i avlönat arbete. 78 av dessa arbetade deltid.

12 13 Personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus behöver hjälp att få insikt om vilka rättigheter och möjligheter de faktiskt har. Multidisciplinära kliniker i samarbete med lokala stödföreningar kan ge dem upplysningar om deras position vad gäller jobbmöjligheter och var de kan vända sig för att förbättra sina chanser till ett förvärvsarbete. SOCIAL INKLUDERING Många med ryggmärgsbråck och hydrocefalus vårdas av sina föräldrar eller andra familjemedlemmar, vilket kan innebära betydande svårigheter när anhöriga blir äldre och inte kan var lika aktiva. Så småningom kan bristande familjestöd leda till ett liv på institution eller vårdhem. Hälsoproblem som drabbar personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, som försämrad rörlighet eller inkontinens, kan begränsa deras förmåga och vilja att engagera sig socialt, vilket medför risk för ensamhet och utanförskap. Social service och sociala trygghetssystem kan ju alltid medföra en besvärande komplikation, speciellt för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, och i synnerhet när de blir äldre. Dock kommer de alltid att behöva denna service för att bibehålla sin självständighet så länge som möjligt. Lokala stödgrupper som har samarbete med multidisciplinära kliniker kan erbjuda träning och stöd för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus att öka sin självtillit. De erbjuder också tillfällen för dem att lära känna andra i liknande situation, och att dela erfarenheter och lösningar på problem. Ökat vårdstöd från riks- såväl som lokalmyndigheter behövs för att underlätta för familjerna och se till att de som är födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kan få ett självständigt liv och inkluderas i samhällsgemenskapen. 18 I Italien går det bra att leva med Spina bifida om det finns föräldrar eller släktingar, utan dem är det mycket, mycket svårt och då tror jag framtiden ser mörk ut! Svar i IF-enkät 2012 (Italien) Människor kan arbeta, leva fulla liv, ha kärestor, ett aktivt socialt liv, och familjeliv, men det är inte alltid så i verkligheten Svar i IF-enkät 2012 (Turkiet) 18 UNCRPD, artikel 19, artikel 26

13 14 Konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder, däribland genom kamratstöd, för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande och deltgande i livets alla aspekter. UNCRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) artikel 26, Habilitering och Rehabilitering

14 15 INTERNATIONELLA FEDERATIONEN FÖR RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS Internationella Federationen för ryggmärgsbråck och hydrocefalus (IF) är den världsomspännande paraplyorganisationen för ryggmärgsbråck- och hydrocefalusorganisationer, bildad IF:s medlemmar är i dag representerade i 43 regionala och nationella paraplyorganisationer för ryggmärgsbråck och hydrocefalus. IF har intensiv kontakt med regionala och nationella organisationer i drygt 50 länder, spridda över fem kontinen-ter. IF:s uppgift är att förbättra livskvalitén för människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus över hela världen och att minska förekomsten av ryggmärgsbråck och hydrocefalus genom primär prevention. VAD ÄR MULTIDISCIPLINÄR VÅRD FÖR PERSONER MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS? Multidisciplinär vård utvecklades som ett medel för att tillhandahålla holistisk vård för personer med kroniska tillstånd, som omfattade komplexa fysiska, psykiska och sociala behov. På en multidisciplinär klinik arbetar en grupp av specialister från olika medicinska ämnesområden för att säkerställa att patienternas samtliga behov blir värderade och behandlade på det mest effektiva och kompetenta sätt. Människor bedöms här i sin helhet och inte som en uppsättning av enskilda medicinska tillstånd och de blir också aktivt involverade i sin behandling. Det kan höja patientens vilja att medverka, att infinna sig till behandling och undersökningar samt öka viljan att delta i de fortsatta vårdplanerna. För specialisterna ökar nivån på vetande och expertkunskap om patienterna genom den förbättrade kommunikationen, samarbetet och den egna fortbildningen. Alla dessa vinster förbättrar behandlingsresultaten. När patientens tillstånd förändras över tid, kan teamets sammansättning förändras som en avspegling av de förändrade kliniska och psykosociala behov hos patienten. 19 Dessutom kan en multidisciplinär klinik erbjuda ett tillfälle för föräldrar att träffa andra föräldrar, familjer andra familjer, och barn, ungdomar och vuxna med liknande skador får träffa varandra. Fallstudie - Chelsea and Westminster Hospital Chelsea and Westminster Hospital grundades 1992 och driver en multidisciplinär klinik för vuxna med ryggmärgsbråck och/eller hydrocefalus. Den är en av endast två multidisciplinära kliniker som existerar i Europa. Ett av målen för kliniken är att åstadkomma kontinuitet i specialisthälsovård i en vuxenmiljö, dvs efter att barn med ryggmärgsbråck och/eller hydrocefalus nått 18 års ålder. Kliniken leds av Dr Roger Morgan, konsulterande läkare, som genomför allmänna bedömningar av varje ny patient, och SHINE:s 20 representant Hilary Franklin, som ger råd utifrån icke-medicinska aspekter på hur det är att leva med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, som förvärvsarbete, sociala trygghetsförmåner och ev förekomst av stödgrupper. Att ge sådan information är viktigt och är för övrigt ett mycket försummat område, då de som lever under dessa villkor kanske har mycket liten kunskap om hur man ska kunna komma i åtnjutande av olika typer av stöd. 19 Multidisciplinary care planning and teamwork in primary care. Mitchell GK, Tieman JJ, Shelby-James TM; Med J Aust Apr 21; 188(8Suppl):S SHINE är en brittisk registrerad frivilligorganisation, som ägnar sig åt att stödja individer och familjer som står inför de utmaningar som uppkommer i samband med ryggmärgsbråck och hydrocefalus.

15 16 Varje ny patient får en tid hos en läkare, ett möte som varar en hel dag, där en fullständig historia från födseln till dags dato värderas och protokollförs. Utan ett multidisciplinärt tillvägagångssätt skulle ett sådant detaljerat protokoll lämnas obeaktat. Sedan utförs alla nödvändiga undersökningar, till exempel blodprov, ultraljud på njurarna, MRI-scanning, röntgen (shuntar, ortopedi), kontroll av bentäthet, och andra specialistundersökningar som kan behövas. Därefter kommer patienten till den multidisciplinära kliniken en gång om året. Andra medicinska experter som psykoterapeut, arbetsterapeut, och neuropsykolog är också tillgängliga för konsultation på kliniken. Arbetsterapeuten kan se till att hemmet är anpassat efter patientens behov, som lägre nivå på skåp och andra möbler, våtrum i stället för badrum, ledstänger etc. Neuropsykologen kan undersöka de med hydrocefalus som har problem med minnet och sekvensering (dvs att utföra saker i rätt ordningsföljd), och kan till exempel tipsa om sätt att aktivera minnet. Dessutom kan denna specialist också förklara hur individens funktionshinder påverkar den typ av arbete som de kan utföra, vilka anställningsmöjligheter som finns att tillgå, och rekommendera att de söker de arbeten som kan passa dem. Mellan de årliga läkarbesöken kan patienten få extra besökstillfällen. Den samordnande karaktären på en multidisciplinär klinik är oerhört viktig för hälsoutfallet hos patienterna med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. VILKA ÄR HÄLSOPROBLEMEN HOS PERSONER MED RYGGMÄRGSBRÅCK OCH HYDROCEFALUS NÄR DE ÅLDRAS? För att ge underlag till detta positionsdokument, konsulterade IF personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus, och deras familjer, samt deras personliga assistenter via enkät på nätet, via intervjuer och fokusgrupper. Följande hälsoproblem och deras följdverkningar angavs som särskilt riskfyllda hos personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus när de åldras. Kognitiva symtom finmotoriken påverkas ofta av hydrocefalus, vilket gör vissa uppgifter och aktiviteter som idrott svårare. Balans- och den spatiala förmågan påverkas också. Dessa komplikationer kan begränsa självständigheten och torde bli sämre i senare skeden av livet. Orienteringsförmågan kan försämras, vilket tillsammans med svårighet att följa en längre räcka av instruktioner, kan försvåra eget resande och utflykter. 21 Trycksymtom Trycksår kan lättare uppstå när rörligheten är nedsatt, som vid ryggmärgsbråck, och kan bli av mer allvarlig art när känsel och blodcirkulation avtar. 22 Njur- och kontinensproblem Neuropatisk urinblåsa och tarm är ett vanligt symtom vid ryggmärgsbråck och en illa skött neuropatisk urinblåsa kan ha en skadlig effekt på njurarna. Kontinens och njurfunktion är problematiska hela livet, men kan förvärras under åldrandeprocessen, vilket i sig ökar risken för inkontinens. Ett stort antal personer med ryggmärgsbråck använder sig av intermittent kateterisering, vilken kan bli mera svårartad när fingerfärdighet, tidsuppfattning och rörelseförmåga blir sämre under åldrandet. 21 IF GLOBAL website: 22 IF GLOBAL website:

16 17 Social stigmatisering, genans och den ofta fragmentariska strukturen på hälsovården, kan resultera i att den drabbade drar sig för att söka hälp vid följande omständigheter: Infektion i shunten Vare sig shunt är insatt i barndomen eller i vuxen ålder, medför det en risk att det blir stopp eller infektion i shunten, ibland utan att det uppmärksammas. Förbyggande kontroller och justering är nödvändiga för att diagnosticera problemen, vilket ofta inte görs via vanliga hälsokontroller, men däremot alltid sker på multidisciplinära kliniker. Kronisk smärta Ryggrads-, led- och muskelsmärta samt snedväxt av ryggraden kan bli mer påfallande och besvärande hos en åldrande befolkning med ryggmärgsbråck, och orsakar fortsatt reducerad rörelseförmåga och självständighet. Fetma och viktproblem 23 Personer med funktionsnedsättning har ofta mindre pengar och finner det svårare att finansiera en mer hälsoriktig kost och regelbunden motion, vilket gör att de lättare hamnar i riskzonen för övervikt. Hos personer med ryggmärgsbråck kan övervikt innebära en belastning på försvagade leder och ryggrad som försämrar en redan nedsatt rörlighet. Risken att utveckla inflammation i skelettet ökar också avsevärt hos överviktiga. Ledbesvär och benskörhet Benskörhet drabbar framför allt den äldre befolkningen, speciellt kvinnor. Inaktivitet, vilket är mer förkommande hos de som har nedsatt förelseförmåga, kan minska bentätheten (en stor risk för början till benskörhet). Eftersom detta tillstånd vanligen påverkar ryggraden, angår detta särskilt de med ryggmärgsbråck. Tjudrad ryggmärg Uppkomsten av tjudrat märgsyndrom är vanligtvis förknippat med ryggmärgsbråck och kommer att i ökande grad drabba den äldre generationen, då åldrande innebär ett avsmalnande av ryggraden. Hos vuxna uppträder symtom av tjudrad ryggmärg hos de som redan ofta har vanligt ryggont, vilket ibland leder till felaktig behandling och diagnos. Diabetes 24 Som diskuterats ovan, löper personer med funktionsnedsättningar en högre risk för övervikt, vilket i sig innebär en ökad risk för diabetes. Både diabetes och nedsatt rörelseförmåga kan orsaka muskelförsvagning i fötterna, vilket i värsta fall kan leda till amputation. Ryggradsproblem Ryggradsvärk och besvär som snedväxt ryggrad kan bli mer tydlig och problematisk hos personer med ryggmärgsbråck i ålderdomen, vilket sätter ned rörelseförmågan och gör uppgifter som kräver tunga lyft eller långa promenader omöjliga. 23 Antalet personer som är överviktiga eller lider av fetma har mer än fördubblats sedan 1980-talet, vilket innebär att minst 2,8 miljoner vuxna dör varje år av hälsoproblem förknippade med fetma (WHO), Globalt uppskattas 346 miljoner människor lida av diabetes (WHO, 2011)

17 18 BEKRÄFTELSE OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL Först och främst vill vi tacka våra frivilligarbetare Catriona Clark och Sarah Watts samt Renée Jopp, anställd på IF, för deras starka engagemang och ovärderliga bidrag till detta positioneringsdokument. Vi tackar även å det varmaste alla som svarat på vår enkät och generöst delat med sig av erfarenheter och åsikter. Denna publikation stöds av Europeiska Unionens Program för Arbete och Social Solidaritet - PROGRESS ( ) Programmet är igångsatt av den Europeiska Kommissionen. Det instiftades för att finansiellt stödja förverkligandet av Europeiska Unionens mål för arbete, sociala frågor och jämlikhet, och därmed bidra till uppfyllandet av målen för Strategi Europa 2020 inom dessa områden. Det sjuåriga Programmet vänder sig till alla instanser som kan hjälpa till att utforma utvecklingen av lämpliga och kraftfulla åtgärder för arbets- och sociallagstiftning, via EU-27, EFTA-EEA och kandidat- och potentiella kandidatländer till EU. Den information som denna publikation innehåller speglar inte nödvändigtvis opinion eller ståndpunkt inom den Europeiska Kommissionen.

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Naturkunskap B. Linnea Andersson CMS. (Arnold Chiari Missbildning) Handledare. Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13

Naturkunskap B. Linnea Andersson CMS. (Arnold Chiari Missbildning) Handledare. Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13 Naturkunskap B A3 CMS (Arnold Chiari Missbildning) Handledare Pia Gutekvist Olsson 2012-02-13 Inledning När jag var 17 år gammal fick jag diagnosen CMS (Chiari missbildning syndrom) efter att har lidit

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM Solutions with you in mind www.almirall.com VILKA ÄR DE? Urinblåseproblem definieras som alla symtom som orsakas av bristande funktion av urinblåsan. Två typer av urologiska problem

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Förstå din hunds. Ledhälsa

Förstå din hunds. Ledhälsa Förstå din hunds Ledhälsa Varför är god ledrörlighet så viktigt? Ledsjukdom är ett av de vanligaste tillstånd som påverkar hundar. Man uppskattar att så många som en av fem hundar över ett års ålder drabbas

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning

Onödig ohälsa. Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning. Sörmland 2010. Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Onödig ohälsa Hälsoläget bland personer med funktionsnedsättning Sörmland 2010 Magnus Wimmercranz www.fhi.se\funktionsnedsattning Resultat Att så många har en funktionsnedsättning Att så många av dessa

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Låt oss förverkliga drömmar

Låt oss förverkliga drömmar Låt oss förverkliga drömmar Om att testamentera eller lämna en gåva till Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Barn med rörelsehinder är i första hand barn. Att testamentera till RBU

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 17.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 97/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010 av den 16 april 2010 om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer