Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012"

Transkript

1 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

2

3 Sidan 3 av 148 Ärende 1

4 Sidan 4 av 148

5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Åsa Bergström, Dnr 11/ Bygg- och miljönämnden Uppföljning av tillsynsplan för 2011 Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar Lägga uppföljning av tillsynsplan för 2011 per den 31 december 2011 till handlingarna. Sammanfattning Bygg- och miljönämnden antog den 13 mars 2011, 15, tillsynsplan för 2011 gällande nämndens verksamhet enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen m.fl. Uppföljning av tillsynsplanen beskriver vad tillsynsmyndigheten gjort utifrån planerad tillsyn och eventuella avvikelser från tillsynsplanen under det gångna året. Tid reserveras alltid för bedömd tidsåtgång för inkommande ärenden sk. händelsestyrda. Tillsynsplanen inriktas på den tid som kan styras dvs. planerad tillsyn inom respektive ämnesområde samt övergripande arbete. Varje år redovisas för BMN vad miljöenheten gjort innevarande år. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 februari Ärendet Uppföljning av tillsynsplanen beskriver vad tillsynsmyndigheten gjort utifrån planerad tillsyn och eventuella avvikelser från tillsynsplanen under det gångna året. Bygg- och miljönämnden antog den 5 december 2006, 74, en målstyrd tillsynsplan att gälla för hela mandatperioden. Under rubriken Miljömål utifrån identifierade problemområden framgår de problemområden som identifierats i kommunen och som genomförts i projektform. Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 december 2011, 86, redovisade förvaltningen en rapport för genomförda projekt under Miljömålsprojektet Utsläpp av näringsämnen från jordbruk och hästgårdar samt Radon i skolor och förskolor har ännu inte slutförts. En ny behovsutredning togs fram med hjälp av en konsult. Den ska ge vägledning i beslut om dimensionering av miljöenheten. Behovsutredningen är inte en verksamhetsplan eller tillsyns- och kontrollplan, men utgör underlag för att ta fram sådana för miljöenhetens verksamhet. Länsstyrelsen genomförde i slutet av år 2010 en revision av livsmedelskontrollen. Revisionsrapporten om eventuella brister och bedömning av resursbehov för livsmedelskontrollen väntades under I slutet av 2011 inkom en preliminär revisionsrapport med möjlighet att lämna synpunkter och ev. kompletteringar. I både den muntliga slutsatsen som framfördes vid

6 2(2) Sidan 6 av 148 revisionen och i den preliminära revisionsrapporten framkom att det saknas resurser på livsmedelskontrollen. En effekt av detta är att anläggningarna inte erhållit den kontroll de betalat för. Administrationen har också ökat under de senaste åren. Årligen ska livsmedelskontrollen bl.a. rapportera till livsmedelsverket föregående års kontroll, en mycket detaljerad och reglerad rapportering. Detta ske med hjälp av diariesystemet Ecos som måste hållas versionsuppdaterat men också uppdaterat med avseende på anläggningsregister och utförda kontroller. I budget för 2012 tilldelades bygg- och miljöavdelningen extra resurser för att anställa ytterligare en livsmedelsinspektör, rekryteringsprocessen påbörjades omgående och från den 2 maj 2012 finns förstärkning inom livsmedelskontrollen. Under våren fanns ytterligare en miljöinspektör projektanställd som bidrog till att fler verksamheter, bl. a. bilvårdsanläggningar, golfbanor, förskolornas livsmedelsverksamhet, fick tillsyn. Miljöenheten har tidigare deltagit i det nationella tillsynsprojekt Små avlopp ingen skitsak där arbetet främst är inriktat på information och frivilliga initiativ till förbättrade avloppslösningar, projektet är avslutat. Under hela 2011 har miljöenheten haft en projektanställning för tillsyn av enskilda avlopp Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har skett inom avrinningsområde mot Ekoln-Skarven (Sjöhagen, Berga, Signhildsberg, Killinge) som är en utpekad känslig vattenförekomst. Inom ramen för två examensarbeten har avloppsinventeringar genomförts i Långvreten och inom avrinningsområdet för Örnässjön och Lillsjön. Dessutom har arkivinventering med sammanställningar av befintligt material om enskilda avlopp i Myggdansen och på Alholmen gjorts. Händelsestyrd verksamhet Miljöenheten har haft ett 10-tal remisser (detaljplaner, Arlandas tillståndsansökan, ), ca 35 klagomål (avseende bl.a. inomhusmiljö, buller, lukt), större tillsyns-/prövningsärenden (skrotningsverksamhet, spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, schaktmasshantering), tillståndsprövning för 60 bergvärmeanläggningar och 12 enskilda avlopp. Barnperspektiv Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. En miljömålsstyrd tillsyn syftar till att uppnå detta. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Åsa Bergström Tf bygg- och miljöchef Bilagor: 1.Uppföljning av tillsynsplan 2011

7 Sidan 7 av 148

8 Sidan 8 av 148

9 Sidan 9 av 148

10 Sidan 10 av 148

11 Sidan 11 av 148

12 Sidan 12 av 148

13 Sidan 13 av 148

14 Sidan 14 av 148

15 Sidan 15 av 148

16 Sidan 16 av 148

17 Sidan 17 av 148 Ärende 2

18 Sidan 18 av 148

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 19 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ylva Malm / Bygg- och miljönämnden Justering av Plan- och bygglovtaxa 2011 Förslag till beslut 1. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa förslag till justering av plan- och bygglovtaxan. 2. Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa att taxan ska gälla från och med 1 juli Sammanfattning Under början av 2011 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett förslag till ny plan- och bygglovstaxa. Förvaltningen tog fram ett förslag baserat på SKL:s förslag till taxa och som behandlades av Bygg- och miljönämnden den 12 april 2011 och antogs av kommunfullmäktige den 16 juni Under det halvår som taxan har tillämpats har det framkommit att vissa små justeringar behöver göras. SKL har kommit med förslag till justering av taxan. Antagande av taxa beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxas konstruktion, omfattning och faktorer. Då förslaget omfattar justeringar och mindre ändringar som inte påverkar konstruktionen omfattningen eller taxans faktorer anser förvaltningen att Bygg- och miljönämnden kan fatta beslut i ärendet. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden ska besluta om justering av Plan- och bygglovstaxa 2011, utifrån SKL:s förslag. Beslutsunderlag Förslag till justering av Plan- och bygglovtaxa daterad den 17 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2012 Ärendet Under början av 2011 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett förslag till ny Plan- och bygglovstaxa. Förvaltningen tog fram ett förslag baserat på SKL:s förslag till taxa och som beslutades av Bygg- och miljönämnden den 12 april 2011 och vidare antogs av kommunfullmäktige den 16 juni Under det halvår som taxan har tillämpats har det framkommit att vissa små justeringar behöver göras. SKL har kommit med förslag till justering av taxan, bilaga 1.

20 2(2) Sidan 20 av 148 De föreslagna ändringarna är markerade med rött i det bilagda förslaget till revidering av taxan. Justeringarna är endast smärre förändringar och avser i många fall endast förtydliganden. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden ska besluta om justering av Plan- och bygglovstaxa 2011, utifrån SKL:s förslag. Barnperspektiv Beslutet påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Förvaltningschef Åsa Bergström tf. Bygg- och miljöchef Bilaga: 1. Förslag till justering av plan- och bygglovtaxa 2011 daterad

21 Sidan 21 av 148 Version Inklusive kart- och mättaxa Taxa för Upplands-Bro kommun antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2011 (justeringar antagna av kommunfullmäktige den xxxxx)

22 Upplands-Bro kommun version Sidan 22 av 148 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5 Likställighetsprincipen...6 Retroaktivitetsförbudet...7 Plan- och bygglagen...7 Administrativa rutiner...9 Kommunfullmäktiges beslut om taxa...9 Överklagande av beslut om taxa...9 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Mervärdesskatt Vad avgiftsbeslut bör innehålla Avgiftsbestämning Antagande av taxan Betalning av avgift Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Beräkning av avgifter enligt taxan Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter Avräkning Tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Tabell 2 Tidersättning Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Tabell 7 Avgift för besked Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Tabell 9 Godkännande av kontrollansvarig Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

23 Upplands-Bro kommun version Sidan 23 av 148 Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift Tabell 12 Tillbyggnad Tabell 13 Enkla byggnader Tabell 14 Övriga åtgärder Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked Tabell 17 Bygglov för skyltar Tabell 18 Marklov inklusive startbesked Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk Tabell 20 Bygglov för anläggningar Tabell 21 Övriga ärenden Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta Tabell 24 Avgift för utstakning Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Tabell 26 Lägeskontroll Tabell 27 Tillfälligt nyttjande av analoga och digitala kartor Tabell 28 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Tabell 29 Utsrkift

24 Sidan 24 av 148 Inledning Utgångspunkter Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för uppgifterna ovan. Materialet har justerats med hänsyn till förhållandena i Upplands- Bro kommun.

25 Upplands-Bro kommun version Sidan 25 av 148 KAPITEL Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även frivilliga uppgifter som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. Självkostnadsprincipen För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). 5

26 Upplands-Bro kommun version Sidan 26 av 148 Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). Likställighetsprincipen Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 kommunallagen. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s ). 6

27 Upplands-Bro kommun version Sidan 27 av 148 Retroaktivitetsförbudet Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 kommunallagen: Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. I 12 kap. 10 PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10). Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. upprättande av nybyggnadskartor, 6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 7. kungörelser enligt 9 kap. 41 tredje stycket, och 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden får även enligt 9 ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 7

28 Upplands-Bro kommun version Sidan 28 av 148 (jämför 2 kap. 2 kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 8

29 Upplands-Bro kommun version Sidan 29 av 148 KAPITEL Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt följande: Med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Överklagande av beslut om taxa Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 9

30 Upplands-Bro kommun version Sidan 30 av 148 Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till gällande regler. Mervärdesskatt Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. Vad avgiftsbeslut bör innehålla I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. Hur stor avgift som debiteras. När betalning ska ske. Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i förvaltningslagen). Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. Avgiftsbestämning Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för besltuet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet då handläggningen som avgiften avser är slutförd. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet..finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. 10

31 Upplands-Bro kommun version Sidan 31 av 148 Antagande av taxan Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 11

32 Upplands-Bro kommun version Sidan 32 av 148 KAPITEL Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Beräkning av avgifter enligt taxan Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än ), 1,2 (om kommunen har fler invånare än ) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings kommungruppsindelning 1, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan

33 Upplands-Bro kommun version Sidan 33 av 148 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggningsfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp MF Mätningsfaktor N Justeringsfaktor NKF Nybyggnadskartefaktor OF Objektfaktor PLF Planavgiftsfaktor UF Utstakningsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N. Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 13

34 Upplands-Bro kommun version Sidan 34 av 148 Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 14

35 Upplands-Bro kommun version Sidan 35 av 148 KAPITEL Tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader OF 15

36 Upplands-Bro kommun version Sidan 36 av Härutöver + 3/1000 m2 Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 *I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 ), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 16

37 Upplands-Bro kommun version Sidan 37 av 148 Tabell 2 Tidersättning Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs. den debiterbara tiden ska vara 75 %) kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är årsarbetstimmar. I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. (räkneexempel: två personer 550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en person kr/tim ger en timkostnad på 737,5 kr/tim) Timdebiteringen ska debiteras med 840 kr /tim 17

38 Upplands-Bro kommun version Sidan 38 av 148 Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra och expediering Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. Avgift = KOM x mpbb x N Antal Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5 18

39 Upplands-Bro kommun version Sidan 39 av 148 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mpbb N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Handläggningsfaktor HF1 Administration inkl arkivering 7 Planprövning 3 Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Tomten 7 7 Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning (platsbesök) Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 19

40 Upplands-Bro kommun version Sidan 40 av 148 Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) Åtgärder Handläggningsfaktor HF2 Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig 7 Startbesked Tekniskt samråd 10 Startbesked och beslut om kontrollplan 5 Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 20

41 Upplands-Bro kommun version Sidan 41 av 148 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Tillägg för prövning av liten avvikelse Avgift 20% påslag på bygglovsavgiften1,2 bygglovavgift Varsamhet 10% påslag på bygglovsavgiften 1,1 bygglovavgift Ombyggnad 100% av bygglovsavgiften Ingen justering Ändring 70% påslag på bygglovsavgiften 0,7 bygglovavgift (berörd del) Tidsbegränsat bygglov 75% påslag på bygglovsavgiften 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, förlängning 50% påslag på bygglovsavgiften 0,5 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong 75% påslag på bygglovsavgiften 0,75 bygglovavgift Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning 50% påslag på bygglovsavgiften 0,5 bygglovavgift Förnyelse av lov = ny prövning 80% påslag på bygglovsavgiften 0,8 bygglovavgift Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) 0,3 bygglovavgift 21

42 Upplands-Bro kommun version Sidan 42 av 148 Tabell 7 Avgift för besked Typ av besked Beskrivning Lämplighetsprövning samt förhandsbesked utanför planlagt område Antal timmar Lämplighetsprövning inför bygglov Planbesked Villkorsbesked Antal timmar Se nedan 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid bygglovprövningen) Strandskyddsdispens 200 x mpbb 2 Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. Planbesked Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp. Negativa besked debiteras med 60% av nedanstående belopp. Planbesked -Ärendekategorier Enkel åtgärd kronor. Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m 2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m 2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 2 Justeringsfaktor N kan användas 22

43 Upplands-Bro kommun version Sidan 43 av Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. Medelstor åtgärd kronor Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd kronor Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m 2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m 2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 23

44 Upplands-Bro kommun version Sidan 44 av 148 Tabell 8 Planavgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Byggnadsnämnden tar ut avgifter för arbetet med framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall tas en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas. Planavtal tecknas med intressenter inför en planläggning för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. Kostnaden i planavtalet kan antingen bygga på kommunens genomsnittliga kostnad för en detaljplan som har liknande karaktär och omfattning eller baseras på löpande timkostnad enligt tabell 2 i denna taxa och övriga verifierade kostnader. För planer som kommunen bekostat tas planavgift ut i samband med bygglov. Planavgift: mpbb x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m m². Därutöver höjs OF med 1 per m². (Exempel: OF m² = 101; m² = 102) Planfaktor (PF) Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring Områdesbestämmelser Detaljplan inkl program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den 24

45 Upplands-Bro kommun version Sidan 45 av 148 gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Planavgift tas även ut för äldre detaljplaner som upprättats enligt Planoch bygglagen (1987:10) i de fall kommunen haft kostnader för planläggningen Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig (OVK) (obligatorisk ventilationskontroll) ny sakkunnig eller kontrollansvarig Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd Ny sakkunnig eller kontrollansvarig HF 25 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). Åtgärd Medgivande eller förbud att använda hiss Tidersättning Antal timmar (minst 1 tim) 25

46 Upplands-Bro kommun version Sidan 46 av 148 Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 3 x N Area (m 2 ) BTA + OPA OF HF1 HF2 Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Mycket enkla byggnader < 49 m 2 * Bygglov inklusive startbesked 26

47 Upplands-Bro kommun version Sidan 47 av Stor, enkel byggnad, oisolerad lagerhall 500 m2 OF se intervall ovan Vindsinredning 199 m Komplementbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 4 x N Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus <50 m >50 m Bygglov inklusive startbesked 27

48 Upplands-Bro kommun version Sidan 48 av 148 Tabell 12 Tillbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 5 x N Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 Tillkommande yta BTA 15 m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Ytterligare intervall se tabell 11 Komplementbyggnad OF HF1 HF2 Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek men 50 % av ursprunglig byggnads BTA Tillbyggnad fritidshus 50 m Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. oisolerat > 15 m Burspråk Takkupa Bygglov + startbesked 28

49 Upplands-Bro kommun version Sidan 49 av 148 Tabell 13 Enkla byggnader Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 6 x N Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Fritidshus m 2 BTA Kolonistuga < 40 m Nätstation/pumpstation Oavsett storlek Växthus, lusthus och likn. oisolerat > 15 m 2 men m 2 Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m 2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus. 6 Bygglov + startbesked 29

50 Upplands-Bro kommun version Sidan 50 av 148 Tabell 14 Övriga åtgärder För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2. Bygglovavgift = mpbb x HF1 x N Yta BTA HF1 Balkong 1-5 st 65 Balkong >5 st 130 Inglasning av balkong 1-5 st 65 Inglasning av balkong >5 st 130 Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 Skärmtak m 2 50 Skärmtak 31 m Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 7 x N Övrigt utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 Fasadändring, mindre Fasadändring, större Bostadshiss handikapp enbostadshus 8 Hiss/ramp * Mur och eller plank vid enbostadshus Mur och/eller plank bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare ej på en- och tvåbostadshus Frivilligt bygglov Avgift enl. normalt bygglov Bygglovavgift = mpbb x HF1 9 x N 7 Bygglov inklusive startbesked 8 Endast HF2 vid invändig installation 9 Bygglov inklusive startbesked 30

51 Upplands-Bro kommun version Sidan 51 av 148 Tabell 15 Anmälan 10 (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = HF2 x mpbb x N HF2 Eldstad/st 25 Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Håltagning Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre Håltagning Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större Stambyte 90 Sopsug 90 Fettavskiljare 30 Rivning utanför planlagt område 25 Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked Avgift = HF x mpbb x N Rivning HF < 250 m 2 BTA m 2 BTA 200 >1000 m 2 BTA Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 31

52 Upplands-Bro kommun version Sidan 52 av 148 Tabell 17 Bygglov för skyltar 11 Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Åtgärd HF om liten påverkan på stadseller landskapsbilden Stor skylt, stor vepa 20 m Vepa HF om stor påverkan på stadseller landskapsbilden Skyltprogramgranskning Prövning mot skyltprogram 1 m 2 men m 2 20 m Därutöver per skylt Prövning utan gällande skyltprogram Placering, Utformning, Miljö- och omgivningspåverkan Därutöver per skylt Skylt, skyltpelare, stadspelare Skylt, skyltpelare, stadspelare, 10 m m 2 vid busskur Ljusramp Ny/ny front Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 32

53 Upplands-Bro kommun version Sidan 53 av 148 Ljusramp utöver den första 20 - Ljusanordning vid idrottsplats eller likn. > 5 st 100 Byggskylt eller -vepa 15 m 2-60 Byggskylt eller -vepa 15 m 2 10 Förbesiktning Per gång Remiss Trafikverket m.fl Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m 2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m 2 tas avgift ut enligt tabell. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 33

54 Upplands-Bro kommun version Sidan 54 av 148 Tabell 18 Marklov inklusive startbesked Avgiften tas enbart ut som tidersättning Åtgärd Marklov såväl schakt som fyllning Tidersättning Antal timmar (minst 1) Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk Avgift = (HF1 +HF2) x mpbb x N +HF2 Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2 Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Tidersättning ett torn 250 Antal timmar (minst 1) fler än ett 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk ett verk 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk upp till 4 st Antal timmar (minst 1) Vindkraftpark (>5 verk) Antal timmar (minst 1) 34

55 Upplands-Bro kommun version Sidan 55 av 148 Tabell 20 Bygglov för anläggningar Anläggning på land Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Anläggningens yta m Tillägg görs för byggnad enl. ovan Mindre anläggningar t.ex parkeringsplats 2000 m m Antal timmar (minst 1) Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 1) Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 1) m Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana Anläggning i vatten Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Brygga, såväl ponton som fast anlagd Småbåtshamn se marina Marina m 2, flera bryggor Utökning med pontonbrygga för fler än båtar, (annars ej bygglov) för fler än båtar, < m 2 för fler än båtar, annars inte hamn per brygga

56 Upplands-Bro kommun version Sidan 56 av 148 Tabell 21 Övriga ärenden Avgift = HF x mpbb x N Anstånd Ärendetyp Beskrivning HF Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked ingen avgift Full avgift HF 1 alternativt tidersättning Avvisa 20 Återkallad ansökan (avskrivet ärende) 25% av normal bygglovsavgift eller Tidersättning Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m. Tillsyn och avgiftsuttag enligt 27 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor bedrivs av Attunda Brandkår. 36

57 Upplands-Bro kommun version Sidan 57 av 148 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = mpbb x NKF x N Nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m 2. NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta m m m Tomtyta större än m 2 Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Skälighetsbedö mning/nedlagd tid Tidersättning Tidersättning Granskning av nybyggnadskarta Komplettering av nybyggnadskarta Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättning Tidersättning 37

58 Upplands-Bro kommun version Sidan 58 av 148 kompletteringar utanför primärkarteområdet Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 38

59 Upplands-Bro kommun version Sidan 59 av 148 Tabell 24 Avgift för utstakning Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N Beskrivning Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m m m m m m m Större än 3000 m Tillägg per punkt utöver 4 10 Objekt större än m 2. Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut. Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar UF Anbudsförfarande Tidersätting se tabell 2 Komplementbyggnad Nybyggnad garage/uthus till en- Utstakningsfaktor 39

60 Upplands-Bro kommun version Sidan 60 av 148 och tvåbostadshus (4 punkter). UF m 2 70 Tillägg per punkt utöver 4 5 Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor UF m m Tillägg per punkt utöver 4 5 Övrig utstakning Utstakningsfaktor UF Plank eller mur 50 Transformatorstation 70 Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning. Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Tabellen har utgått 40

61 Upplands-Bro kommun version Sidan 61 av 148 Tabell 26 Lägeskontroll (Moms 25 % tillkommer) Avgift = mpbb x MF x N Lägeskontroll sker för alla byggnader Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) Byggnader mindre än 50 m 2 Antal timmar (minst 1) m m m m m m Tillägg per punkt utöver 4 2 Komplementbyggnad nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) Byggnader mindre än 50 m 2 Antal timmar (minst 1) m 2 40 Tillägg per punkt utöver 4 1 Tillbyggnader nybyggnad(4 punkter) Mätningsfaktor (MF) Byggnader mindre än 50 m 2 Antal timmar (minst 1) m m 2 80 Tillägg per punkt utöver 4 1 För ärende större än m 2 vid nybyggnad och större än m² vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 41

62 Upplands-Bro kommun version Sidan 62 av 148 Tabell 27 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (Moms 25 % tillkommer) Avgift per HA = mpbb x KF x N Kommentar Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Primärkarta Innehåll i kartan Informationsandel i % KF Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 Vägar, järnvägar, adresser 20 6 Höjdinformation 20 6 All information Övriga digitala kartprodukter KF Översiktlig karta 2 Stadskarta 1,5 3d stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7,5 Byggnadskuber 5 42

63 Upplands-Bro kommun version Sidan 63 av 148 Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 Digitalt ortofoto KF Upplösning (m/pixel) 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta / ortofoto / flygbild på papper KF Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < 4 Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall Snedbild / fotografi KF Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad. Digital adressinformation KF Adresspunkt inkl koordinat 0,

64 Upplands-Bro kommun version Sidan 64 av 148 Tabell 28 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 % tillkommer) Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. Objekt Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning) MF 10 Tabell 29 Utskrift Avgift per m 2 = mpbb x ÅF x N (Moms 25 % tillkommer) Utskrift på papper Area dm 2 ÅF Text och linjer 8 Täckande utskrift (ytor, raster) 16 44

65 Sidan 65 av 148 Ärende 3

66 Sidan 66 av 148

67 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 67 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ylva Malm, Dnr 11/383 1 Bygg- och miljönämnden Förlängning av tillfälligt bygglov för ändrad användning av bostad till förskola på fastigheten Ekhammar 4:405 Förslag till beslut Tidsbegränsat bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 33 Plan- och bygglagen (PBL). Bygglovet gäller till och med Nämnden informerar om Ett tillfälligt lov får beviljas max fem år med förlängning fem år i taget, totalt max 10 år. Efter det här tidsbegränsade lovet har gått ut finns ingen möjlighet till förlängning av lovet. Kontrollansvarig behövs inte för det här projektet. Som kontrollplan räknas detta beslut. Avgift Förlängning av tillfälligt lov: Kommunicering Kungörelse Totalt: 2876 kr 5136 kr 254 kr 8266 kr Kopia av beslut till: Specialboende i Stockholm AB genom Thomas Stannow Lind Föräldrakooperativet Pärlan genom ordf. Marie Ernfors Berörda sakägare enligt sakägarlista Sammanfattning Förskolan Pärlan fick i september 2007 ett tillfälligt bygglov för ändrad användning på den aktuella fastigheten som gäller tom 4 september Enligt planbestämmelserna i detaljplanen för området nr 8201 så ska fastigheten användas som bostadsändamål. Förskoleverksamheten är alltså planstridig. Förskolan har också sökt permanent bygglov men fick den 10 september 2009 avslag på ansökan eftersom åtgärden är planstridig (dnr 09/238). Förskolan har nu ansökt om förlängning av tillfälligt lov för ändrad användning av bostad till förskola. Beslutsunderlag Ansökan som inkom den 19 oktober 2011 Komplettering till ansökan som inkom den 27 januari 2012

68 2(3) Sidan 68 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2012 Ärendet Specialboende i Stockholm har lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov av skola på fastigheten Ekhammar 4:405, Skyttens väg 85. Förskolans lokaler vid gamla kommunhuset i Tibble brann under 2007 ned och ett akut och tillfälligt behov av nya lokaler uppstod. Byggnaden på Skyttens väg hade innan använts som gruppbostad. Enligt planbestämmelserna i detaljplanen för området nr 8201 så ska fastigheten användas som bostadsändamål. Förskoleverksamheten är alltså planstridig. Förskolan Pärlan fick i september 2007 ett tillfälligt bygglov för ändrad användning på den aktuella fastigheten som gäller tom 4 september Förskolan har också sökt permanent bygglov men fick den 10 september 2009 avslag på ansökan eftersom åtgärden är planstridig (dnr 09/238). Förskolan har nu ansökt om förlängning av tillfälligt lov för ändrad användning av bostad till förskola. Eftersom de har fått tillfälligt lov om fem år (beviljat 2007) så kan bygg- och miljönämnden bevilja tillfälligt lov för ytterligare fem år. Därefter kan förlängning av tillfälligt lov inte ges. Förskolan har fått tillåtelse att ta i anspråk kommunens mark för gård med yta för lek och utomhusvistelse för barnen. Det förlängda lovet innebär att förskolan får använda kommunens mark som tidigare eftersom ytan behövs för att tillgodose barnens behov av yta för lek och aktiviteter utomhus. Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig och det yttrande som kommit in avser trafiksäkerheten då det stundvis är mycket trafik vid hämtning och lämning av barn. En fastighetsägaren har kommit in med ett yttrande där trafiksituationen redovisas. Där redovisas att det finns en parkering med plats för tre bilar varav en används av personal och två finns till för lämning och hämtning av barn. Om det skulle vara fullt på den parkeringen så ställs bilar längs med Skyttens Väg. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att något behov av ytterligare parkeringsplatser inte finns i det här läget. Vid en eventuell planläggning kommer trafikfrågorna utredas ytterligare. En annan fastighetsägare har kommit in med ett yttrande enligt bifogat yttrande. Vad gäller gallringen av skogen som utförts så är det en nödvändig gallring för att skogen inte ska växa igen. Vid passagen mellan Ekhammar 4:407 och 4:139 var det mycket risigt och snårigt och svårframkomligt. Röjning av den passagen kommer ske den närmsta tiden så att skogsdungen blir mer lättillgänglig. Sökande har även kommit in med ett svar på det yttrandet. Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja förlängning av tillfälligt lov för förskolan med fem år på den aktuella fastigheten. Barnperspektiv Beslutet ger barn möjlighet till förskoleplats i kommunen och en möjlighet att välja förskola med en annan pedagogisk inriktning än den kommunala förskolan.

69 Sidan 69 av 148 3(3) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Förvaltningschef Åsa Bergström tf Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Yttrande från granne samt svar G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120313\Ekhammar 4,405\03.01 Tjänsteskrivelse tillfälligtlov Ekhammar 4405.doc /

70 Sidan 70 av 148

71 Sidan 71 av 148

72 Sidan 72 av 148

73 Sidan 73 av 148

74 Sidan 74 av 148

75 Sidan 75 av 148

76 Sidan 76 av 148

77 Sidan 77 av 148 Ärende 4

78 Sidan 78 av 148

79 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 79 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Linda Svensson Dnr 11/361 1 Bygg- och miljönämnden Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Granhammar 4:25 Förslag till beslut 1. Medge strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten Granhammar 4:25 i enlighet med ansökningshandlingarna och med stöd av Miljöbalken 7 kap 18b och 18c, punkt 1 och 3. Villkor för strandskyddet: Bryggan får inte privatiseras genom att placera ut till exempel trädgårdsmöbler eller liknande på bryggan. Detta för att inte påverka allmänhetens tillgång till området och därmed inte påverka strandskyddets syfte. Nämnden informerar om En dispens från strandskyddet börjar gälla tre veckor efter det att beslutet kommit in till överprövande myndighet, Länsstyrelsen, under förutsättning att ingen erinran finns. Detta beslut kan överklagas, se bilaga. Avgift Strandskyddsdispens: kr Kopia av beslut till: Sökande med mottagningsbevis och överklagningshänvisning Ägare av fastigheten Granhammar 4:22(mottagningsbevis) Fortifikationsverket (mottagningsbevis) Länsstyrelsen i Stockholms län Sammanfattning Ägarna till fastigheten Granhammar 4:25 har ansökt om strandskyddsdispens för en befintlig brygga. Fastigheten Granhammar 4:25 är belägen på ön Holmen i Lejondalssjön. Ön är inte detaljplanelagd. Enligt översiktsplan 2010 som beslutades i kommunfullmäktige 15 december 2011, är fastigheten belägen inom strandskyddsområde och inom totalförsvarets påverkansområde. Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelningen bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen för strandskyddsdispens. Det första särskilda skälet är att bryggan behövs för fastigheten som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

80 2(4) Sidan 80 av 148 Angöring till fastigheten sker ibland via bryggan. Eftersom ön endast har en smal spång, som ibland ligger under vattnet, är en brygga nödvändig för att angöra till fastigheten. Det andra särskilda skälet är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Bryggan har renoverats och förlängts och ersatt den ursprungliga bryggan från 1930-talet. Bryggan utgör inte något hinder för framkomligheten på sjön. Den ligger i en skyddad vik där ingen allmän båttrafik förekommer. Bottenväxtligheten gör också att fiske inte förekommer i viken, varken från båt eller från land. På grund av träskmarken mellan ön och fastlandet är det inte möjligt att ta sig runt ön med båt, vilket medför att det inte förekommer någon genomfartstrafik. Granhammar 4:25 ligger inom Svea Livgardes övningsområde, vilket innebär att tillgängligheten för allmänheten är begränsad. Förvaltningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens för en brygga. Beslutsunderlag Ansökan som inkom den 29 september 2011 Komplettering till ansökan som inkom den 6 oktober 2011 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2012 Ärendet Ägarna till fastigheten Granhammar 4:25 har ansökt om strandskyddsdispens för en befintlig brygga. Fastigheten Granhammar 4:25 är belägen på ön Holmen i Lejondalssjön. Ön är inte detaljplanelagd. Enligt översiktsplan 2010 som beslutades i kommunfullmäktige 15 december 2011, är fastigheten belägen inom strandskyddsområde och inom totalförsvarets påverkansområde. Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Inom ett strandskyddat område är det enligt 7 kap. 15 Miljöbalken, inte tillåtet att uppföra nya byggnader eller andra anläggningar som t.ex. bryggor. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv. Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av MB om följande två förutsättningar är uppfyllda: Det ska finnas särskilda skäl Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt eller allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. Enligt 7 kap 18 c MB får följande sex orsaker anges som särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.

81 Sidan 81 av 148 3(4) Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelningen bedömer att ärendet uppfyller två av de särskilda skälen. Det första särskilda skälet är att bryggan behövs för fastigheten som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. Angöring till fastigheten sker i ibland via bryggan. Eftersom ön endast har en smal spång, som ibland ligger under vattnet, är en brygga nödvändig för att angöra till fastigheten. Bryggan används även vid rensning av botten lokalt i viken. Rensningen har lokal betydelse och är till fördel för tillgängligheten till ön. Rensningarna medför också att man till viss del undviker algmattor i viken. Det andra särskilda skälet är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Bryggan har renoverats och förlängts och ersatt den ursprungliga bryggan från 1930-talet. Den första ursprungliga bryggan anlades på samma plats redan i slutet av 1930-talet. På 1950-talet gjordes en förlängning av bryggan, på grund av att vass och bottenvegetation utgjorde problem för framkomlighet av båt. Bryggan utgör inte något hinder för framkomligheten på sjön. Den ligger i en skyddad vik där ingen allmän båttrafik förekommer. Bottenväxtligheten gör också att fiske inte förekommer i viken, varken från båt eller från land. På grund av träskmarken mellan ön och fastlandet är det inte möjligt att ta sig runt ön med båt, vilket medför att det inte förekommer någon genomfartstrafik. Granhammar 4:25 ligger inom Svea Livgardes övningsområde, vilket innebär att tillgängligheten för allmänheten är begränsad. Enligt översiktsplan 2010 som beslutades av kommunfullmäktig 15 december 2011, är fastigheten belägen inom strandskyddsområde och inom totalförsvarets påverkansområde. Bryggan används vid rensning av botten lokalt i viken. Rensningen har lokal betydelse och är till fördel för tillgängligheten till ön. Rensningarna medför också att man till viss del undviker algmattor i viken. Inga skyddade växter eller djur är kända eller har påträffats på platsen. Spridningskorridor och passage förbi området kan ske. Bryggan försämrar inte allmänhetens tillträde till området. Syftet med strandskydd är därmed inte påverkat. Bygg- och miljöavdelningen föreslår nämnden att medge strandskyddsdispens för en brygga. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Förvaltningschef Åsa Bergström Tf bygg- och miljöchef G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120313\Granhammar 4,25\04.01 Tjänsteskrivelse Granhammar 4_25 ver3.doc /

82 4(4) Sidan 82 av 148 Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Ansökan 3. Kartbild 4. Ortofoto 5. Fastighetskarta 6. Bilder

83 Sidan 83 av 148

84 Sidan 84 av 148

85 Sidan 85 av 148

86 Sidan 86 av 148

87 Sidan 87 av 148

88 Sidan 88 av 148

89 Sidan 89 av 148

90 Sidan 90 av 148

91 Sidan 91 av 148 Ärende 5

92 Sidan 92 av 148

93 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 93 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Linnéa Elamzon Dnr 2011/ Bygg- och miljönämnden Bygglov för ändrad användning av bostad till hem för vård och boende på fastigheten Kvarnnibble 3:27 Förslag till beslut Nämnden beviljar bygglov för ändrad användning med stöd av 9 kap. 31 a plan- och bygglagen, PBL. Nämnden informerar om Ett kortare tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta bygglovsenhetens byggnadsinspektörer för detta på Innan samråd kan hållas ska kompletterande handlingar lämnas in, se under rubriken Ärendet. Åtgärden får inte påbörjas förrän Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 PBL vilket görs efter det tekniska samrådet. Innan byggnaden har tagits i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och bygglovet gäller i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet samt omfattas av följdkrav enligt socialstyrelsen. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information. Avgift Bygglovsavgift: :- Kungörelse: 254 :- Kommunicering: :- Totalt: :- Kopia av beslut till: Sökande Berörda grannar enligt fastighetsförteckning Sammanfattning Ansökan som kom in 8 november 2011 avser bygglov för ändrad användning av bostadshus. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men ligger inom sammanhållen bebyggelse. Byggnaden har fram tills nu använts som bostad, de sökande vill ändra användningen för att kunna driva ett hem för vård och boende.

94 2(3) Sidan 94 av 148 Berörda fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig och en samlad erinran från de boende i området har skickats in. Ändring av byggnaden ska göras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara enligt 8 kap. 17 Plan- och bygglagen, PBL. Beslutsunderlag Ansökan som kom in 8 november 2011 Fotografier tagna 15 december 2011 Situationsplan med ankomstdatum 8 november 2011 Planritning som kom in 29 november 2011 Utökad verksamhetsbeskrivning som kom in 10 februari 2012 Riskbedömning som kom in 10 februari 2012 Ärendet Ansökan som kom in 8 november 2011 avser bygglov för ändrad användning av bostadshus. Den ändrade användningen skulle bestå i att huset går över från att användas som i huvudsak bostad till att användas för hem för vård och boende. Verksamheten vänder sig till barn mellan 0 och 9 år med anknytningsproblem tillsammans med närstående vuxen. Boendet kommer ha fyra vårdplatser och en till två personal. Behandlingen sker i perioder om 12 veckor vardera. Fastigheten omfattas inte av detaljplan men ligger inom sammanhållen bebyggelse. I direkt anslutning till fastigheten finns idag fem andra bostadshus och ytterligare ett antal i området. Enligt sökandes verksamhetsbeskrivning kommer inte trafiktillströmningen till fastigheten att öka markant och blir därför inte störande för närboende. Berörda fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig och en samlad erinran från de boende i området har skickats in. De uttrycker sin oro för att verksamheten ska innebära säkerhetsrisker för dem och deras barn samt att eventuella räddningsinsatser skulle ta lång tid eftersom fastigheten ligger relativt långt ifrån utryckningsstationer. Säkerhetsaspekter är något som behandlas av socialstyrelsen i deras bedömning av verksamheten. Representant för sökande har i skrivelser svarat på berörda grannars oro. Ability Care AB ska även hålla ett informationsmöte om verksamheten för de boende i området i mitten på mars. Innan tekniskt samråd kan hållas ska kompletterande handlingar lämnas in i god tid för att startbesked ska kunna medges. Byggherren ska komma in med förslag på en enkel kontrollplan för hur ändringen ska genomföras, en brandskyddsbeskrivning som visar brandcellsindelning, brandskydd och utrymningsvägar samt en beskrivning av personalutrymmen. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt 2 kap. 6 Plan- och bygglagen, PBL.

95 Sidan 95 av 148 3(3) Ändring av byggnaden ska göras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas och tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara enligt 8 kap. 17 PBL. Barnperspektiv Förslaget bidrar till att skapa en givande uppväxtmiljö för barn med särskilda behov, i närhet till naturområden. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Förvaltningschef Åsa Bergström Tf Bygg- och miljöchef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Mellankarta 3. Situationsplan 4. Fotografier 5. Planritningar 6. Yttrande från grannar 7. Verksamhetsbeskrivning 8. Riskbedömning G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Bygg- och miljönämnden\tjänsteskrivelser till Bmn\2012\120313\Kvarnnibble 3.27\05.01 Tjänsteskrivelse Kvarnnibble 3.27.doc /

96 Sidan 96 av 148

97 Sidan 97 av 148

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 1 (25) 2011-04-28 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för Bygg- och Trafiknämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

Författningssamling 300.3

Författningssamling 300.3 Författningssamling 300.3 Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglovsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 102 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Inledning Denna taxa gäller

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro.

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro. Plantaxa Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se Innehåll Inledning... 1 Utgångspunkter... 1 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Diarienummer SPN 2011/0067-9 206 81 Bygglovtaxa 82 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2011-07-01

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Revidering Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Förslag byggnadsnämnden 2013-11-05 176 Rev tabell 1 och 11, 2014-02-04 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-29 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-18 XX 2 Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen 3 Plan- och bygglagen 3 Bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2011-06-27 78 2011-08-01 2011/481 BYGGLOVSTAXA GÄLLANDE PLAN- OCH BYGGLAGEN [Skriv text] - Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige

Läs mer