Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm"

Transkript

1 Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad er markerade med en * börjar gälla Fastställd datum KF Diarienummer TT 2014/00148 Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Sid 1/11 Inledande bestämmelser Denna taxa började gälla i samband med att den nya Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft, förkortad PBL. Tabellerna i taxan är hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) skrivelse Plan- och bygglovtaxa 2011, och kommunens byggtaxa omfattar samtliga tabellerna i SKL:s skrivelse med undantag för den del av tabell 7 som rör planbesked samt tabellerna 8 och Denna taxa gäller för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet. erna tas ut med stöd av Plan- och bygglagen eller Kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. erna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. erna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Vissa av de faktorer som avgifterna baseras på förändras från år till år och de senaste årens värden inklusive de för år 2015 listas nedan Gällande 42,8 44,0 44,5 44,4 44,5 44,5 N 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 PoIT ,0 Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar Tillsyns- och tillståndsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Beräkning av avgifter enligt taxan en för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring, samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver och kommunens lokala förutsättningar. Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter DP = HF = Detaljplan Handläggningsfaktor, det vill säga faktorer i själva handläggningen så som arbetsplatsbesök och liknande. Östra Göinge kommun Storgatan 4, Broby Växel: Bankgiro: Mail: Webb:

2 KOM= Faktor för kommunicering, exempelvis underrättelse till grannar = Milliprisbasbelopp, en tusendels prisbasbelopp N= Justeringsfaktor, anpassning av avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen, vilken bestäms av kommunfullmäktige. = Objektfaktor, faktorer som har med själva fastigheten att göra, så som dess area. PoIT = Post och Inrikes Tidningar, där lovbeslut ska offentliggöras Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x x N. för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA och OPA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. en kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 2

3 Tabell 1 Objektsfaktor Area kvm bruttoarea (BTA + OPA) öppenarea Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea Härutöver /1000kvm 3/1000kvm Mycket enkla byggnader < 50 kvm* 2 * I separata ärenden t.ex. carport, taktäckta uteplatser, skärmtak, inglasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. Tabell 2 Löneintervall (månadslön) SEK Timersättning Timpris

4 KOM PoIT Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra Sakägare 1-5 0,8 44, Sakägare 6-9 0,8 44, Sakägare 10-0,8 44, Kunngörelse + faktiska annonskostnader 0,8 44, Kunngörelse av beslut i PoIT + annonskostnader 0,8 44, Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 HF1 Administration inkl arkivering 7 Planprövning planenligt eller kontroll mot givet förhandsbesked 3 placering, yttre utformning, färgsättning, användbarhet, Byggnaden tillgänglighet 7 Tomten tomtens ordnande inkl. utfart och parkering 7 enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning fyllning och schaktning (då marklov inte behövs) skyddsåtgärder mot skred och högvatten utrymnings och räddningsvägar måttgranskning besiktning (platsbesök) Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked Administration inkl arkivering reg. Av KA 7 Startbesked startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 10 startbesked och fastställande av kontrollplan 5 startbesked (gäller även vid rivning) 3 arbetsplatsbesök 5 extra arbetsplatsbesök/st. 5 slutsamråd inkl. slutbesked 6 slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 4

5 HF Tabell 6 Åtgärd Justering av bygglovsavgifter lämplighet/ lokaliseringsprövning utanför DP 1,25 prövning av liten avvikelse 1,20 varsamhet 1,10 tillbyggnad 1,00 ombyggnad 1,00 ändring 0,70 tidsbegränsat bygglov även säsong 0,75 tidsbegränsat bygglov förlängning även säsong 0,50 förnyelse av lov = ny prövning 0,80 Stor enkel byggnad > 600 kvm 0,30 Tabell 7 Åtgärd för besked (avgift för kommunicering tillkommer) förhandsbesked 100xN ingripandebesked antal timmar villkorsbesked antal timmar strandskyddsdispens 200xxN Tabell 9 Godkännande av kontrollansvarig Ny sakkunnig 0,8 44, Tabell 10 hissar och andra motordrivna anordningar avgiften tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen medgivande eller förbud att använda hiss tidersättning (minst 1) 5

6 HF1 Bygglov Byggstart Tabell 11 Nybyggnad Bygglovavgift=xx(HF1+)xN byggnader, anläggningar inkl. komplementbyggnader (standardärende inom DP utan avvikelse och kommunicering) Mycket enkla byggnader < 49 kvm 0,8 2 44, ,8 4 44, ,8 6 44, ,8 8 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stor enkel byggnad (oisolerad lagerhall) 0,8 0,3x 44, Vindsinredning < 199 kvm 0,8 8 44, Komplementbyggnad Garage carport förråd (eget ärende) < 50 kvm 0,8 2 44, Garage carport förråd (eget ärende) > 50 kvm 0,8 4 44, Källsorteringsbehållare 0,8 4 44,

7 HF1 Bygglov Byggstart N HF1 Bygglov Byggstart Tabell 12 Tillbyggnad Bygglovavgift=xx(HF1+)xN huvudbyggnad BTA < 15 kvm 0,8 3 44, BTA ,8 4 44, BTA ,8 6 44, BTA ,8 8 44, BTA , , BTA , , ytterligare intervall se tab. 11 Komplementbyggnad Garage carport förråd < 50 % av ursp. BTA 0,8 2 44, Tillbyggnad fritidshus < 50 kvm 0,8 4 44, Tillbyggnad växthus, lusthus mm oisolerat 0,8 2 44, Burspråk 0,8 2 44, Takkupa 0,8 2 44, Tabell 13 Enkla byggnader Bygglovavgift=xx(HF1+)xN fritidshus kvm 0,8 4 44, kolonistuga < 40 kvm 0,8 2 44, nätstation/pumpstation oavsett storlek 0,8 4 44, växthus, lusthus oisol. > 15 < 50 kvm 0,8 2 44, rullstolsgarage oavsett storlek 0,8 2 44, kiosk, manskapsbod mm oavsett storlek 0,8 4 44, sommarveranda, restaurang oavsett storlek ,

8 Byggstart HF1 N HF Bygglov Byggstar t Tabell 14 Övriga åtgärder Bygglovavgift=xx(HF1+)xN balkong 1-5 st 0,8 44, balkong > 5 st 0,8 44, inglasning av balkong 1-5 st 0,8 44, inglasning av balkong > 5 st 0,8 44, inglasning av uteplats/ uterum 0,8 44, skärmtak kvm 0,8 44, skärmtak > 30 kvm 0,8 44, fasadändring mindre 0,8 2 44, fasadändring större 0,8 4 44, bostadshiss - handikpp enbostadshus 0,8 2 44, huss/ramp 0,8 4 44, mur/ plank enbostadshus enkelt ärende* 0,8 2 44, mur/ plank enbostadshus 0,8 4 44, mur/ plank bullerplank/ stabilitet 0,8 6 44, solfångare 0,8 2 44, frivilligt bygglov som normal avgift Tabell 15 anmälan (inte bygglovpliktigt) Byggstartavgift=xxxN eldstad/st 0,8 44, grundförstärkning enbostadshus 0,8 44, grundförstärkning 0,8 44, ventilationsanläggning enbostadshus 0,8 44, ventilationsanläggning 0,8 44, ändring mindre bärande konstr/ brandskydd 0,8 44, ändring större bärande konstr/ brandskydd 0,8 44, stambyte 0,8 44, sopsug 0,8 44,

9 HF liten HF stor 1 liten påverk. 2 stor påverk. N HF fettavskiljare 0,8 44, rivning utanför DP 0,8 44, tidersättning antal rivning utanför DP stor byggnad* timmar minst 1 Tabell 16 Rivning inkl startbesked (inom plan) Rivningslovavgift=xHFxN < 49 kvm BTA enkel byggnad* 0,8 44, kvm BTA enkel byggnad* 0,8 44, < 250 kvm BTA 0,8 44, BTA 0,8 44, BTA 0,8 44, Tabell 17 skyltar påverkan på stads- eller landskapsbilden Bygglovavgift=xx(HF1+)xN vepa < 20 kvm 0,8 44, stor vepa > 20 kvm 0,8 44, skyltprogramgranskning > 20 kvm 0,8 44, prövning mot skyltprogram 0,8 44, därutöver per skylt 0,8 44, prövning utan skyltprogram 0,8 44, därutöver per skylt 0,8 44, skylt, skyltpelare, stadspelare 0,8 44, skylt, skyltpelare, stadspelare 0,8 44, ljusramp 0,8 44, ljusramp utöver den första 0,8 44, ljusanorn vid idrottspl el. likn. 0,8 44, förbesiktning per gång 0,8 44, remiss 0,8 44, skylt < 15 kvm i samband med bygge avgiftsfritt 9

10 HF 1 HF 2 Bygglov Byggstart HF 1 HF 2 Tabell 18 Marklov inklusive startbesked marklov för schakt och fyllning antal timmar (minst 25 npbb) Tabell 19 mast, torn, vindkraftverk Bygglovavgift=xx(HF1+)xN alternativt timersättn. radio- telemast, torn + teknikbod ett 250 antal tim (minst 1) radio- telemast, torn + teknikbod fler än ett 550 antal tim (minst 1) vindkraftverk ett 550 antal tim (minst 1) vindkraftverk fler än ett 1200 antal tim (minst 1) vindkraftpark 2500 antal tim (minst 1) Tabell 20 Bygglov för anläggningar Bygglovavgift=xx(HF1+)xN anläggningens yta , , , , > , , mindre anläggningar ex. parkeringsplats Timersättning minst 1 upplag/materialgård Timersättning minst 1 tunnel/bergrum Timersättning minst 1 Exempel på anläggning (PBF) begravningsplatws, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana Anläggning i vatten brygga, såväl ponton som fast anlagd > 12 båtar 0, , småbåtshamn 0, , marina kvm 0, , utökning med pontonbrygga 0,8 5 44,

11 HF Tabell 21 Övriga ärenden anstånd avslag bygg- mark- rivning och förhandsbesked ingen avgift full avgift alt. Tidersättning avvisa 0,8 44, återkallad ansökan (avskrivet ärende) tillsyn av strandskyddet Tidersättning Tidersättning 11

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer