Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa"

Transkript

1 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N

2 Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa... 3 Allmänt... 3 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 4 Avräkning... 5 Tabell 1 - Objektsfaktorer... 6 Tabell 2 - Underrättelse till berörda sakägare och andra... 7 Tabell 3 - Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 4 - Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 5 - Justering av bygglovsavgifter... 8 Tabell 6 - Avgift för besked... 9 Tabell 7 - Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Tabell 8 - Godkännande av kontrollansvarig Tabell 9 - Hissar och andra motordrivna anordningar Tabell 10 - Nybyggnad och tillbyggnad Bygglovavgift Tabell 11 - Tillbyggnad Tabell 12 - Enkla byggnader Tabell 13 - Övriga åtgärder Tabell 14 - Anmälan* (icke lovpliktig åtgärd) Tabell 15 - Rivningslov inklusive startbesked Tabell 16 - Bygglov för skyltar Tabell 17 - Marklov inklusive startbesked Tabell 18 - Master, torn, vindkraftverk Tabell 19 - Bygglov för anläggningar Anläggning på land Anläggning i vatten Tabell 20 - Övriga ärenden Tabell 21 - Avgift för nybyggnadskarta Tabell 22 - Avgift för utstakning Tabell 23 - Avgift för koordinatförteckning och punktskiss Tabell 24 - Lägeskontroll Tabell 25 - Tillfälligt nyttjande av analoga och digitala kartor Tabell 26 - Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Tabell 27 - Utritning av karta... 24

3 3 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa Allmänt Avgiftsbestämning Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift, grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund. Ändring av taxans konstruktion, omfattning och grundbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Betalning av avgift Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut som förskott. Upplysning om överklagande Nämndens (alt Kommunstyrelsens i de ärenden som hanteras där) beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 samt förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in skrivelsen till bygg- och miljönämnden (alt Kommunstyrelsen i de ärenden som hanteras där). Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Nämnden (alt Kommunstyrelsen i de ärenden som hanteras där) prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. Övergångsbestämmelser Lov och anmälansärenden påbörjade före den 2 maj 2011 kommer att handläggas enligt då gällande lagar. Alla ärenden ska dock debiteras i enlighet med den taxa som gäller vid tidpunkt för beslut om lov, alternativt beslut om kontrollplan i ärenden som inte kräver lov.

4 4 Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF KOM KF KPF mpbb MF N NKF OF PLF UF Handläggningsfaktor Faktor för kommunicering Kartfaktor Koordinat och punktskissfaktor Milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp Mätningsfaktor Justeringsfaktor Nybyggnadskartefaktor Objektfaktor Planavgiftsfaktor Utstakningsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N. Avgift för bygglov/start besked: Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Planavgift: Beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift: Beräknas efter byggnadsarean BYA. Kartavgift: Nybyggnad: Tillbyggnad: Ombyggnad: Ändring: Beräknas efter markarean. Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Ersättning för resa kan också utgå om så erfordras samt övriga tilläggsavgifter såsom tabell 2 m. fl.

5 5 Avräkning För startbesked gäller att om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. Detta sker under förutsättning att kontrollplan har följts och att projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år.

6 6 Tabeller Tabell 1 - Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Bruttoarea OF Härutöver + 3/1000 m 2 Mycket enkla byggnader < 50 m 2 * 2 *I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt PBL 9 kap 4-6 ), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

7 7 Tabell 2 - Underrättelse till berörda sakägare och andra Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mpbb x N. Antal Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad* Kungörelse av beslut i Post- och Inrikes tidning + faktisk annonskostnad* * Tillägg för arbete med kungörelse kan ske i form av timavgift Tabell 3 - Handläggningsfaktor för bygglov HF 1 Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mpbb x N. (OF enligt tabell 1). Åtgärd Handläggningsfaktor HF 1 Administration inklusive arkivering 7 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning. Användbarhet och tillgänglighet Tomten Tomts ordnande inklusive utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning. Fyllning och schaktning (då marklov inte erfordras). Skyddsåtgärder mot skred och högvatten. Utrymnings- och räddningsvägar. Måttgranskning. Besiktning.

8 8 Tabell 4 - Handläggningsfaktor för startbesked HF 2 Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mpbb x N. (OF enligt tabell 1, alternativt tidsersättning). Åtgärder Handläggningsfaktor HF 2 Administration inklusive arkivering och registrering av kontrollansvarig Startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 7 10 Startbesked och beslut om kontrollplan 5 Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inklusive slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 Tabell 5 - Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Tillbyggnad Ombyggnad Ändring (ändrad användning) Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning Förnyelse av lov = ny prövning Stor enkel byggnad (oisolerad, t ex lagerhall) >499m² Nedsättning av avgift vid ansökan/anmälan via E- tjänst *Bygglovavgiften innehåller HF1+HF2 Avgift 25 % påslag på bygglovavgiften* 20 % påslag på bygglovavgiften 10 % påslag på bygglovavgiften 100 % av bygglovavgiften HF1 100 % av bygglovavgiften 70 % av bygglovavgiften (berörd del) 75 % av bygglovavgiften 50 % av bygglovavgiften 75 % av bygglovavgiften 50 % av bygglovavgiften 80 % av bygglovavgiften 50 % av bygglovavgiften -10 % avdrag av bygglovavgiften

9 9 Tabell 6 - Avgift för besked Typ av besked Beskrivning Förhandsbesked 100 mpbb utanför planlagt område x N Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) Planbesked Min dvs 10 % av planavgiften för projektet (se tabell 7 och 8) Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid beräkning av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid bygglovprövningen) Planbesked Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal. Planbesked ärendekategorier Enkel åtgärd kronor (cirka en till två arbetsdagar). Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. Medelstor åtgärd kronor (cirka två arbetsdagar). Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd 10 % av planavgiften för objektet och högst kronor (cirka en arbetsvecka). Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m 2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m 2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

10 10 Tabell 7 - Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om kontrollplan (bygganmälan). Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA Planavgift tas inte ut för: nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 10 %, vid samråd 60 %, efter antagande 30 % Grundformel planavgift: mpbb x OF x PF ( x N). OF sätts enligt tabell 1 t.o.m m². Därutöver höjs OF med 1 per m². (Exempel: OF m² = 101; m² = 102). Planfaktor (PF) Nybyggnad PF Tillbyggnad Områdesbestämmelser Detaljplan inklusive program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan PF Ändring

11 11 Tabell 8 - Godkännande av kontrollansvarig Avgift = HF x mpbb x N. Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser. Åtgärd HF Ny sakkunnig 25 Tabell 9 - Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). Åtgärd Tidsersättning Medgivande eller förbud att använda hiss (minst 1)

12 12 Tabell 10 - Nybyggnad och Tillbyggnad Bygglovavgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. (OF enligt tabell 1). Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2)* x N. *Bygglov + startbesked Komplementbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2)* x N. *Bygglov + startbesked

13 13 Tabell 11 - Tillbyggnad Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2)* x N. Komplementbyggnad Yta BTA + OPA OF HF1 HF2 Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek men 50 % av ursprunglig byggnads BTA Tillbyggnad fritidshus 50 m Tillbyggnad växthus, lusthus mm oisolerat > 15 m Burspråk Takkupa *Bygglov + startbesked Tabell 12 - Enkla byggnader Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2)* x N. Typ Yta BTA + OPA OF HF1 HF2 Fritidshus < 40 m Fritidshus m 2 BTA Kolonistuga < 40 m Nätstation/pumpstation Oavsett storlek Växthus, lusthus och liknande oisolerat 50 m Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek *Bygglov + startbesked

14 14 Tabell 13 - Övriga åtgärder Bygglovavgift = mpbb x HF * x N eller timavgift Övrigt enkla konstruktioner Yta BTA + OPA HF Balkong Inglasning av balkong Inglasning av uteplats/uterum Oavsett storlek 65 Skärmtak 0 30 m 2 50 Skärmtak 31 m Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2)* x N. Övrigt utan konstruktion OF HF1 HF2 Fasadändring, mindre Fasadändring, större Bostadshiss handikapp enbostadshus** Hiss/ramp** Mur och/eller plank vid enbostadshus Mur och/eller plank bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare inte på en- och tvåbostadshus Frivilligt bygglov *Bygglov + startbesked **Endast HF2 vid invändig installation Avgift enl normalt bygglov

15 15 Tabell 14 - Anmälan* (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = HF x mpbb x N eller timavgift Eldstad/st Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Håltagning/bärande konstruktion/ändring brandskydd, mindre 30 Håltagning/bärande konstruktion ändring brandskydd,, större 140 Stambyte 90 Sopsug 90 Fettavskiljare 30 Rivning utanför detaljplan inklusive samråd 90 Rivning utanför detaljplan utan samråd 50 Anmälan kommunalt VA 50 HF *Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. Ärende Anmälan enligt PBL 9:4a (ev startbesked samt slutbesked inkluderat) Kostnad kr Tabell 15 - Rivningslov inklusive startbesked Avgift = HF x mpbb x N. Rivning HF Rivning utan samråd 40 Rivning med samråd, enkelt objekt 120 Rivning med samråd, komplicerat objekt 180

16 16 Tabell 16 - Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader, administrativ avgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N. Åtgärd HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden Stor skylt, stor vepa 20 m Vepa 1 m 2 men 20 m 2 80 Skyltprogramgranskning 20 m HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden Prövning mot skyltprogram Därutöver per skylt Prövning utan gällande skyltprogram Placering, utformning, miljö- och omgivningspåverkan Därutöver per skylt Skylt, skyltpelare, stadspelare Skylt, skyltpelare, stadspelare 10 m m 2 vid busskur Ljusramp Ny/ny front Ljusramp Utöver den första 20 - Ljusanordning vid > 5 st 100 idrottsplats eller liknande Byggskylt eller vepa 15 m 2 30 Byggskylt eller vepa 15 m 2 60 Förbesiktning Per gång Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och bygg- och miljökontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

17 17 Tabell 17 - Marklov inklusive startbesked Avgiften tas enbart ut som tidsersättning. Åtgärd Marklov såväl schakt som fyllning samt trädfällning och trädplanetring Tidsersättning Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk Avgift = (HF1 x mpbb x N)+HF2 Master, torn, vindkraftverk HF1 HF2 Radio- och telemast eller torn + en teknikbod alternativt Vindkraftverk 250

18 18 Tabell 19 - Bygglov för anläggningar Anläggning på land Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N. Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Anläggningens yta (tillägg görs för byggnad) Begravningsplats Campingplats Idrottsplats Friluftsbad Golfbana Kabinbana Minigolf Motorbana Nöjespark Skidbacke med lift Skjutbana Parkeringsplats Upplag/materialgård Tunnel/bergrum m m m Anläggning i vatten - Objekt Brygga, såväl ponton som fast anlagd Småbåtshamn/marina Avgift Utökning av brygga

19 19 Tabell 20 - Övriga ärenden Avgift = HF x mpbb x N alt timavgift Ärendetyp Anstånd Avslag såväl bygglov, marklov, rivningslov som förhandsbesked Avvisa Av sökande återkallad ansökan, avskrivning Beskrivning Ingen avgift 100 % av HF1 för normal bygglovavgift alt. Tabell 21 - Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mpbb x NKF x N. Nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter NKF eller tidsersättning Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta Övriga byggnader: sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta m m m m Tomtyta > m2 Skälighetsbedömning/ nedlagd tid Enkel nybyggnadskarta Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Granskning av nybyggnadskarta Komplettering av nybyggnadskarta Förhandskopia alt preliminär nybyggnadskarta Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Alla övriga åtgärder

20 20 Tabell 22 - Avgift för utstakning Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en byggfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp krävs normalt endast grovutstakning av huvudbyggnad. Vid grovutstakning markeras ingen byggfix. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan som byggherren föreslår efter godkännande av Byggnadsnämnden. Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 30 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N. Beskrivning UF Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) m Rättning av skrivfel från > till /M Rolkert m m m m m Tillägg per punkt utöver 4 10 Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Komplementbyggnad Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 80 Tillägg per punkt utöver 4 5 Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter) m m Tillägg per punkt utöver 4 5 Övrig utstakning Plank eller mur 80 Transformatorstation 80 Detaljpunkter och mätningslinjer (minst 1 tim) Avgift för grovutstakning av huvudbyggnad är 60 % av priset för utstakning av huvudbyggnad.

21 21 Tabell 23 - Avgift för koordinatförteckning och punktskiss (Moms 25 % tillkommer). Avgiften vid försäljning och nyttjande av koordinatförteckning och punktskiss. Avgift per punkt = mpbb x KPF x N. Koordinatförteckning stompunkter KPF Koordinatförteckning för första punkten 6 Tillägg per punkt utöver den första 3 Punktskiss stompunkt Punktskiss för första punkten 6 Tillägg per punktskiss utöver den första 3 Koordinatförteckning gränspunkter Koordinatförteckning för första punkten 6 Tillägg per punkt utöver den första 3 Kommentar För permanenta användare (nyttjare), som fortlöpande använder kommunens stomnät i sin verksamhet, tas avgift ut genom avtal som löper över flera år.

22 22 Tabell 24 - Lägeskontroll (Moms 25 % tillkommer). Lägeskontroll för ny- och tillbyggnader. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA) för varje hustyp för sig. Avgift = mpbb x MF x N Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) MF m m m m m m Tillägg per punkt utöver 4 2 Komplementbyggnad nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 40 Tillägg per punkt utöver 4 1 Tillbyggnader nybyggnad (4 punkter) m m 2 80 Tillägg per punkt utöver 4 1 För ärende > m 2 vid nybyggnad och > m² vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

23 23 Tabell 25 - Tillfälligt nyttjande av digitala och analoga kartor (Moms 25 % tillkommer). Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid försäljning av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. För permanenta användare (nyttjare), som fortlöpande använder kommunens digitala kartmaterial i sin verksamhet, tas avgift ut genom avtal som normalt löper över flera år. Nedanstående taxa är avsedd att användas för tillfälliga användare av kommunens digitala och analoga kartmaterial. Vid försäljning av digitala kartor debiteras en användaravgift. För komplettering av digital karta, utskärning av områden, layout- och bildbehandling samt transfereringsfil tas avgift ut som tidsersättning. Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Vid försäljning av digitala kartor som täcker stora områden lämnas 50 % rabatt på den yta som överstiger 25 hektar och 70 % rabatt på den yta som överstiger 100 hektar. Vid beställning av grundkarta som underlag till detaljplan beräknas avgiften på samma sätt som för primärkarta. För handläggning och redigering tas avgift ut som tidsersättning. För rätten att använda kartan tas en användaravgift ut. Minsta användaravgift motsvarar avgiften för 1 ha. Användaravgift för analog karta är 25% av priset för digital karta. Användaravgift per ha = mpbb x KF x N Digitala produkter KF Primärkarta 27 Delinformation ur primärkartan Fastighetsinformation (gränser, beteckningar mm) 9 Plana detaljer (byggnader, gator mm) 13 Höjdinformation (höjdkurvor, höjdsatta punkter mm) 5 Översiktlig karta 2 Stadskarta 1 Adresspunkt 1 kr/punkt 3 d stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7 Byggnadskuber 5 Terrängmodell, ytor 6 Höjdgitter 5

24 24 Digitalt ortofoto Kronor/km 2 Upplösning = pixelstorlek i m 0,05 m 0,12 m ,13 m 0,25 m 800 >0,25 m 150 Flygbild/snedbild/fotografi Kronor/bild Digitalbild urklippt <10 ha 400 Digitalbild >11 ha Utskrift på fotopapper A4 250 Utskrift på fotopapper A3 300 Minsta avgift för digitalt ortofoto är 500 kr. Beloppet kan justeras efter beslut av Bygg- och miljönämnden. Tabell 26 - Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (Moms 25 % tillkommer). Objekt Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning) Kronor Tabell 27 - Utritning av karta (Moms 25 % tillkommer). Beloppen kan justeras efter beslut av Bygg- och miljönämnden. Utskrift på papper Text och linjer. Täckande utskrift Kronor (ytor, raster). Kronor A A A Vid tidskrävande monteringsarbeten tas timavgift ut. Kostnader för material tillkommer.

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Antagen av miljö- och byggnämnden 2012-12-05, 145 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 planoch bygglagen (PBL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer