Inklusive kart- och mättaxa. foton: Plan- och bygglovstaxa 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014"

Transkript

1 Inklusive kart- och mättaxa foton: Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige fattar beslut om hur avgifterna ska räknas ut... 4 Mervärdesskatt... 4 Betalning av avgift... 4 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall... 4 Återbetalning av avgift om nämnden inte har genomfört alla åtgärder... 4 Återbetalning av avgift om den sökande inte har börjat bygga i tid... 4 Kapitel 2 Räkna ut avgiften utfrån taxan... 6 Grundprincip för att räkna ut en avgift... 6 Förklaringar av begreppen... 6 Kapitel 3 Tabeller plan- och bygglovstaxa... 8 Tabell 1 Objektsfaktorer... 8 Tabell 2 Tidersättning... 8 Tabell 3 Underrättelse och expediering... 8 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter... 9 Tabell 7 Avgift för besked med mera... 9 Planbesked ärendekategorier Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar Tabell 11 Nybyggnad bygglovsavgift Tabell 12 Tillbyggnad Tabell 13 Övriga åtgärder Tabell 14 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Tabell 15 Rivningslov och rivningsanmälan Tabell 16 Bygglov för skyltar Tabell 17 Marklov inklusive startbesked Tabell 18 Master, torn och vindkraftverk Tabell 19 Bygglov för anläggningar Tabell 20 Övriga ärenden Kapitel 4 Tabeller kart- och mättaxa Tabell 21 Avgift för nybyggnadskarta Tabell 22 Avgift för utstakning Tabell 23 Lägeskontroll Tabell 24 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Tabell 25 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Tabell 26 Koordinatförteckning och punktskiss (nyttjande) Tabell 27 Utskrift... 17

3 Förord till plan- och bygglovstaxan Denna taxa bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting. I den här versionen av taxan har vissa avgifter ändrats från tidersättning till fast debitering för att avgifterna ska bli mer rättvisa. För att underlätta för tjänstemännen har tabeller strukturerats om. Dessutom har åtgärder och exempel på dessa lagts till. Enköping Patrik Holm Per Lindblad georg Nilsson Monica Dahlander Avdelningschef plan Tf förvaltningschef Tf bygglovschef Tf verksamhetsansvarig 3

4 Kapitel 1 Kommunfullmäktige fattar beslut om hur avgifterna ska räknas ut Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för hur avgifterna i taxan ska beräknas. Det står i 12 kapitlet 10 paragrafen plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till någon nämnd. Detta innebär att kommunfullmäktige även måste besluta om ändringar av taxan Detsamma gäller ändringar av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Mervärdesskatt Nämnden ska inte ta ut mervärdesskatt på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Nämnden tar däremot ut mervärdesskatt på avgifter för beställda uppdrag. Betalning av avgift Nämnden får ta ut avgifter enligt denna taxa i förskott. Det framgår av 12 kapitlet 11 paragrafen i plan- och bygglagen. Avgiften ska betalas till kommunen före den förfallodag som står på fakturan. Betalas inte fakturan i tid, tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills fakturan betalas. Även om beslutet överklagas måste avgiften betalas före förfallodagen. Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Den som vill överklaga en avgift gör det hos länsstyrelsen enligt 13 kapitlet 3 paragrafen i plan- och bygglagen. Den som vill överklaga ska lämna överklagandet till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han eller hon fick del av beslutet. Om ett avslagsbeslut upphävs betalar nämnden tillbaka avgiften eller drar av den från eventuell bygglovsavgift. Om ett bygglovbeslut upphävs kommer betald avgift att återbetalas efter begäran från sökande. Återbetalning av avgift om nämnden inte har genomfört alla åtgärder Nämnden gör en sluträkning när de avslutar ärendet eller när de utfärdar eller överlämnar slutbeskedet. Om den sökande begär det, ska nämnden då betala tillbaka avgifter för sådant som nämnden inte har genomfört, till exempel tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt preskriptionslagen. Återbetalning av avgift om den sökande inte har börjat bygga i tid Den åtgärd som bygglovet gäller för ska vara påbörjad inom två år från det att beslutet vinner laga kraft. Om åtgärden inte är påbörjad inom den tiden, kan den sökande begära att nämnden betalar tillbaka de avgifter som rör den tekniska delen, till exempel tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt preskriptionslagen. 4

5

6 Kapitel 2 Räkna ut avgiften utifrån taxan Avgiften beräknas utifrån den taxa som gäller när nämnden börjar handlägga ärendet. Om en åtgärd inte finns i någon av tabellerna, kan nämnden grunda avgiften på den tid det tar att handlägga ärendet. Timtaxan finns i tabell 2. Vid tidersättning tar nämnden betalt för minst en timmes administration. Vid tidersättning kan nämnden vid behov också ta ut ersättning för resor. Vid flera olika åtgärder betalar den sökande endast för den åtgärd som har den högsta avgiften. Exempelvis om en ansökan innehåller åtgärder för trädäck, plank och fasadändring industribyggnad, skylt och parkeringsplatser. Om nämnden anser att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta i det enskilda ärendet. Enligt delegationsordningen bestämmer tjänstemännen avgiften i ett sådant enskilt ärende. Grundprincip för att räkna ut en avgift Faktor x mpbb x N Faktor kan vara en eller flera av de faktorer som beskrivs under rubriken Förklaringar av begreppen. Exempel: (HF + HF) x OF Avgiften för bygglov och startbesked beräknas efter bruttoarean + öppenarean. För att bestämma bland annat byggnadshöjd och källare ska beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen användas. Förklaringar av begreppen Area. Vid beräkning av bruttoarea, öppenarea och byggnadsarea ska mätreglerna enligt Svensk Standard gälla i de fall det är möjligt. Hur noggrant arean bestäms styrs av detaljnivån i inlämnade ritningar. BYA. Byggnadsarea BTA. Bruttoarea Enkla byggnader. Med enkla byggnader menas bland annat kolonistuga, transformatorbyggnad, oisolerad lagerhall, stall (endast enkla boxar, inte till exempel några personalutrymmen eller liknande) och växthus. HF. Handläggningsfaktorn grundar sig framförallt på ärendets komplexitet men även den tid som det tar att handlägga ärendet. Se tabell 4 och 5. Kartavgift. Beräknas efter markarean. KF. Kartfaktor KOM. Faktor för kommunicering används när nämnden har skickat ut underrättelser och kommuniceringar. Se tabell 3. mpbb. Är en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Mätningsavgift. Beräknas efter byggnadsarea + öppenarea. MF. Mätningsfaktor N-faktorn. Grundar sig på antalet kommuninvånare. Kommunfullmäktige har fastställt N till värdet 1,1 för samtliga tabeller utom tabell 8 gällande detaljplaner där N = 0,4. NKF. Nybyggnadskartefaktor Nybyggnad. Uppförande av en ny byggnad eller flytt av en tidigare uppförd byggnad. OF. Objektfaktorn grundar sig på storleken på byggnaden eller anläggningen. Beräknas efter bruttoarea + öppenarea. Ombyggnad. Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. OPA. Öppenarea Planavgift. Beräknas efter BTA + OPA. PLF. Planavgiftsfaktor Tillbyggnad. Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. UF. Utstakningsfaktor Ändring. En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Övriga åtgärder. I tabellen för övriga åtgärder finns specifika åtgärder som till exempel trädäck, inglasningar av balkong och takkupa. 6

7

8 Kapitel 3 Tabeller plan- och bygglovstaxa Tabell 1. Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt (byggnader och anläggningar) beroende på storlek. I ärenden som gäller både huvudbyggnad och garage/ carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas objektsfaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA. Tabell 2. Tidersättning Nämnden beräknar tidersättning utifrån de samlade kostnaderna i ärendet. Vid tidersättning tar nämnden betalt för minst en timmes administration. Vid behov kan nämnden också ta ut ersättning för resor. Löneintervall (månadslön), kronor Timpris Area (m²) = BTA + OPA Sammanlagda arean för byggnader inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader OF Tabell 3 Underrättelse och expediering Denna taxa används när nämnden har skickat ut underrättelser och kommuniceringar. Taxan används även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. Även remisser till andra instanser ska räknas med. Avgift = KOM x mpbb x N Antal Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad /1 000 m² Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5 8

9 Tabell 4. Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift = summan av alla relevanta HF1 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Administration inklusive arkivering Handläggningsfaktor HF1 7 Extra slutsamråd 3 Interimistiskt slutbesked 3 Slutbesked, avslut eller 3 interimistiskt slutbesked Tillsynsbesök 5 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden placering yttre utformning och färgsättning användbarhet tillgänglighet Tomten tomtens ordnande inklusive utfart och parkering enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning fyllning och schaktning (då det inte krävs marklov) skyddsåtgärder mot skred och högvatten utrymnings- och räddningsvägar måttgranskning besiktning (platsbesök) Tabell 5. Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift = summan av alla relevanta HF2 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Handläggningsfaktor HF2 Administration inklusive arkivering och registrering av kontrol- 7 lansvarig Startbesked inklusive tekniskt 10 samråd och fastställande av kontrollplan Extra tekniskt samråd 10 Startbesked och fastställande av kontrollplan Interimistiskt startbesked Tillsynsbesök används till exempel när någon bygger trots att det är beslutat om byggförbud eller inhibition. Tabell 6. Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Avgift Lämplighets- och lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Ombyggnad och/eller tillbyggnad Ändring Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong och förlängning Stor enkel byggnad (oisolerad, till exempel lagerhall) 500 m 2 1,25 bygglovsavgift 1,2 bygglovsavgift 1,1 bygglovsavgift Ingen justering 0,7 bygglovsavgift (berörd del) 0,75 bygglovsavgift 0,5 bygglovsavgift 0,75 bygglovsavgift 0,5 bygglovsavgift 0,3 bygglovsavgift Ändring: Används vid bygglov för ändrad användning och vid inredning av ytterligare bostad eller lokal. Tabell 7. Avgift för besked med mera Typ av besked Förhandsbesked utanför planlagt område (kommunicering tillkommer) Ingripandebesked Beskrivning 100 x mpbb Tidersättning Startbesked (gäller även rivning) Arbetsplatsbesök 5 3 Villkorsbesked Strandskyddsdispens Tidersättning (dock minst 50 x mpbb) 200 x mpbb Extra arbetsplatsbesök per styck 5 Planbesked Antal timmar, se exempel här nedanför Slutsamråd inklusive slutbesked 6 Avgift för kommunicering tillkommer, se tabell 3. 9

10 Planbesked ärendekategorier Avgiften för planbesked avräknas vid tecknande av planavtal. Enkel åtgärd Cirka kronor (cirka en till två arbetsdagar). Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m 2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m 2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. Medelstor åtgärd Cirka kronor (cirka två arbetsdagar). Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd 10 procent av planavgiften för objektet och högst kronor (cirka en arbetsvecka). Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m 2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m 2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Avgifter tas ut för kommunens arbete med framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter tas ut vid nya detaljplaner, ändring av detaljplaner samt vid upphävande av detaljplaner. Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall tas en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas. Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören inför en planläggning. Kostnaderna i planavtalet bygger på kommunens genomsnittliga kostnad för en detaljplan som har liknande karaktär och omfattning. Planavtal specificerar parternas åtaganden i samband med planläggningen. Avgiften för planbesked avräknas vid tecknade av planavtal. Nämnden tar ut planavgiften samtidigt som avgiften för bygglovet. Planavgift: mpbb x OF x PF ( x N) Detaljplan inklusive program Planavgift nyttjas i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med planläggningen. I dessa fall har kommunen stått för kostnaderna i samband med planläggning. N = 0,4 OF, se tabell 1 PF Nybyggnad Områdesbestämmelser Fastighets-rättsliga åtgärder i detaljplan PF Tillbyggnad PF Ändring Nämnden ska ta ut planavgift även om bygglovet ges med liten avvikelse från detaljplanen. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat bygglov. För komplementbyggnader ska planfaktor Tillbyggnad användas. För tillbyggnad som överstiger 50 procent av huvudbyggnadens BTA ska planfaktor Nybyggnad användas. Tabell 9. Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Avgift = HF x mpbb x N Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser. Åtgärd HF Ny sakkunnig 25 10

11 Tabell 10. Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd Medgivande eller förbud att använda hiss HF 25 Nybyggnad av komplementbyggnad Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 Komplementbyggnad, garage, carport eller förråd (eget ärende) 50 m² Tabell 11. Nybyggnad bygglovsavgift Avgiften utgör summan av avgifterna för nämndens arbete i samband med bygglovsprövningen respektive den tekniska granskningen och byggskedet. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Komplementbyggnad, garage, carport eller förråd (eget ärende) Växthus, lusthus och liknande oisolerat > 50 m² > 15 m² men 50 m² Area (m 2 ) = BTA + OPA Sammanlagda arean för byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader OF HF1 HF Vindsinredning 199 m² * Vindsinredning > 199 m² * OF se intervall ovan * Gäller inte enbostadshus. Då används tabell 12 med justering enligt tabell 6. Sophus, miljöhus** ** Sopskåp och miljöstationer med till exempel containrar är upplag, se tabell 19. Nybyggnad av enkla byggnader Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Fritidshus 80 m² BTA Kolonistuga < 40 m² Nätstation, pumpstation eller transformatorbyggnad Rullstolsgarage, förråd med mera Kiosk, byggbod med mera Övriga enkla byggnader * Övriga enkla byggnader Övriga enkla byggnader Oavsett storlek Oavsett storlek Oavsett storlek m² m² Enligt OFtabell Kommentar: * Enkla oisolerade byggnader typ lagerhall, stall, vindskyddsstall med mera. Fritidshus ska enligt 8 kapitlet 6 paragrafen i plan- och bygglagen inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Fritidshus större än 80 m 2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder. 11

12 Tabell 12. Tillbyggnad Tillbyggnad av huvudbyggnad Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA 15 m² m² m² m² m² m² Ytterligare intervall se tabell 11 Tillbyggnad av komplementbyggnad Komplementbyggnad OF HF1 HF2 Tillbyggnad garage, 50 m² carport eller förråd Tillbyggnad garage, > 50 m² carport eller förråd Tillbyggnad växthus, 15 m² lusthus m.m. oisolerat Tillbyggnad växthus, lusthus med mera oisolerat > 15 m Tillbyggnad av enkel byggnad Enkel byggnad OF HF1 HF2 Tillbyggnad fritidshus 50 m Tillbyggnad fritidshus m² Tillbyggnad fritidshus m² Ytterligare intervall, se ovan för tillbyggnad huvudbyggnad Tillbyggnad övrig enkel m² byggnad Tillbyggnad övrig enkel byggnad m² Tillbyggnad övrig enkel byggnad Enligt OFtabell Avgift = HF x mpbb x N Objekt Yta BTA HF Balkong 1 5 st 65 Balkong > 5 st 130 Inglasning av balkong 1 5 st 65 Inglasning av balkong > 5 st 130 Inglasning av uteplats oavsett storlek 65 eller oisolerat uterum Burspråk 54 Takkupa 58 Skärmtak, inte bygglovsbefriade < 31 m² 50 Skärmtak 31 m² 100 Trädäck < 31 m² 50 Trädäck 31 m² 100 Övrigt Yta OF HF1 HF2 BTA Fasadändring, mindre Fasadändring, större Bostadshiss enbostadshus Hiss Mur och/eller plank vid Oavsett 65 enbostadshus storlek Mur och/eller plank bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare Tabell 14. Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = HF x mpbb x N Objekt HF Eldstad per styck 25 Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Håltagning i bärande konstruktion, mindre 30 Håltagning i bärande konstruktion, större 140 Stambyte 90 Ändrad planlösning/brandskydd, mindre 30 Ändrad planlösning/brandskydd, större 140 Underhåll 90 Hiss, enbostadshus 13 Hiss, inte enbostadshus 15 Tabell 13. Övriga åtgärder För dessa åtgärder ger nämnden startbesked i samband med lov. 12

13 Tabell 15. Rivningslov och rivningsanmälan Avgift = HF x mpbb x N Rivningsanmälan HF < 250 m² BTA m² BTA 72 >1 000 m² BTA 240 Rivningslov inkl startbesked HF < 250 m² BTA m² BTA 200 >1 000 m² BTA 400 Tabell 16. Bygglov för skyltar Prövning ska ske på samma sätt som för byggnader. Nämnden tar ut avgift med hänsyn till åtgärderna och hur omgivningen påverkas. Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Sammanlagda arean för skyltarna. Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden Vepa 1 m² 80 - men 20 m² Skylt, skyltpelare 0 10 m² 60 - eller stadspelare Skylt, skyltpelare m² eller stadspelare, Stor skylt eller 20 m² stor vepa Ny ljusramp eller ny front Ljusramp Utöver 20 - den första Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande Byggskylt * > 15 m² - 60 Byggskylt 15 m² 10 - Tabell 17. Marklov inklusive startbesked Sammanlagda arean Åtgärd OF HF 1 HF 2 Marklov, såväl schakt som fyllning Marklov, såväl schakt som fyllning Marklov, såväl schakt som fyllning m² m² m² OF-tabell 1 Tabell 18. Master, torn och vindkraftverk Avgift = (HF1 + HF2) x mpbb x N Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Ett torn 250 Antal timmar (minst 1) Fler än ett torn 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 2 4 verk Antal timmar (minst 1) Vindkraftpark (> 5 verk) Antal timmar (minst 1) * Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Skylten får vara max 15 m 2. Är skylten större tar nämnden ut en avgift. Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Nämnden tar därför ut samma avgift som vid ny skylt eller ljusanordning. 13

14 Tabell 19. Bygglov för anläggningar Anläggning på land Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Anläggningens yta < m² Anläggningens yta m Tillägg görs för byggnad enl. ovan Upplag eller materialgård m m Antal timmar (minst 1) Parkeringsplats 50 platser Parkeringsplats > 50 platser Antal timmar (minst 1) Miljöstation, sopskåp eller liknande Tunnel eller bergrum Antal timmar (minst 1) Exempel på anläggningar (enligt plan- och byggförordningen): begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolfbana, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift och skjutbana. Anläggning i vatten Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Brygga, såväl ponton som fast anlagd För fler än båtar, (annars krävs inte bygglov) Småbåtshamn < För fler än m 2 båtar Hamn m 2, flera bryggor Utökning med pontonbrygga För fler än båtar Per brygga Tabell 20. Övriga ärenden Avgift = HF x mpbb x N Ärendetyp Beskrivning HF Anstånd - - Avslag för bygglov, 25 procent av HF 1 - marklov, rivningslov Avslag för förhandsbesked 50 procent av HF 1 Avvisa, inte lovpliktigt - - Avvisa, inte komplett 10 Återkallad ansökan Fram till 10 kommunicerad tjänsteskrivelse Återkallad ansökan Från kommunicerad tjänsteskrivelse 20 14

15 Kapitel 4 Tabeller kart- och mättaxa Tabell 21. Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = mpbb x NKF x N Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter Enbostadshus/enstaka byggnad 150 oavsett tomtyta Övriga byggnader: sammanbyggda 150 enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m m m m Tomtyta större än m 2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid Nybyggnadskarta eller Tidersättning särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Granskning av nybyggnadskarta 10 Komplettering av 40 nybyggnadskarta Förhandskopia alternativt Tidersättning preliminär nybyggnadskarta Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför Tidersättning primärkarteområdet Alla övriga åtgärder Tidersättning Enkel nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader. Åtgärd Åtgärd KF eller tidersättning Analog karta 15 Digital karta Digital karta för större områden än normaltomt Övriga åtgärder Skälighetsbedömning/tidersättning Skälighetsbedömning/tidersättning Tabell 22. Avgift för utstakning Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 procent av den avgift som skulle ha utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N Beskrivning Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) UF 80 Mindre tillbyggnader, garage, uthus med mera m m m m m m Större än m Tillägg per punkt utöver 4 10 Objekt större än m 2. Avgiften Anbudsförfarande ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut. Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersättning, se tabell 2 15

16 Komplementbyggnad Utstakningsfaktor UF Nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 70 Tillägg per punkt utöver 4 5 Tillbyggnad Utstakningsfaktor UF nybyggnad (4 punkter) m m Tillägg per punkt utöver 4 5 Övrig utstakning Utstakningsfakt or UF Plank eller mur 50 Transformatorstation 70 Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 timme) Grovutstakning kostar 50 procent av priset för utstakning. Tabell 23. Lägeskontroll Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader. Lägeskontroll utförs normalt inte för ny- och tillbyggnad < 15 m 2 om inte kommunen bestämmer annat. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. Huvudbyggnad Mätningsfaktor (MF) nybyggnad (4 punkter) m m m m m m Tillägg per punkt utöver 4 2 Komplementbyggnad Mätningsfaktor (MF) nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 40 Tillägg per punkt utöver 4 1 Tillbyggnader Mätningsfaktor (MF) nybyggnad(4 punkter) m m 2 80 Tillägg per punkt utöver 4 1 För ärende större än m 2 vid nybyggnad och större än m² vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande. Tabell 24. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Avgift per HA = mpbb x KF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Kommentar Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Där kommunen finner det lämpligt kan avgiften för primärkartan reduceras till exempel vid stora sammanhängande områden, icke planlagda områden samt områden med få detaljer. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Primärkartan Innehåll I kartan Informationsandel procent KF Gränser och fastighetsbeteckning 30 9 Byggnader och övriga topografiska 30 9 objekt Vägar, järnvägar och adresser 20 6 Höjdinformation 20 6 All information Digital adressinformation KF Adresspunkt inklusive koordinat 0,0125 Övriga digitala kartprodukter KF Översiktlig karta 2 Stadskarta 1,5 För alla övriga kartprodukter Tidersättning 3D-stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7,5 Byggnadskuber 5 Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 16

17 Digital ortofoto KF Upplösning 0,05 0,2 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta/ortofoto/flygbild på papper KF Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Snedbild/fotografi KF Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Tabell 25. Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Objekt Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning) MF 10 Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. Tabell 26. Koordinatförteckning och punktskiss (nyttjande) Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) MF Koordinatförteckning inklusive punktskiss (första) 8 Tillägg per punkt utöver den första 4 Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. Tabell 27. Utskrift Avgift per kvadratmeter = mpbb x ÅF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Utskrift på papper Area dm 2 ÅF Text och linjer 8 Täckande utskrift (ytor, raster) 16

18

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 1 (25) 2011-04-28 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för Bygg- och Trafiknämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Författningssamling 300.3

Författningssamling 300.3 Författningssamling 300.3 Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglovsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 102 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Inledning Denna taxa gäller

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-18 XX 2 Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen 3 Plan- och bygglagen 3 Bestämmelser

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Revidering Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Förslag byggnadsnämnden 2013-11-05 176 Rev tabell 1 och 11, 2014-02-04 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-29 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Antagen av fullmäktige 2011-06-15, 88 att gälla från och med 2011-07-01. Reviderad

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 129 Senast reviderad 2011-11-28 av Kommunfullmäktige 193 Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun

Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun Taxa för Miljö- och Byggnadsnämndens verksamhet i Vellinge kommun gäller fr.o.m. 2011-05-19 Antagen av kommunstyrelsen 2011-05-19 1 1 Inledning... 4 1.1 Kommunallagen... 4 1.2 Plan- och bygglagen... 4

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178 Plan- och bygglovtaxa från 1 januari 20178 Inklusive Mät- och karttaxa Antagen KF 2017-xx-xx. 1 Tabell 2 Tidersättning I timkostnanden ingår alla normala kringkostnader, utom inklusive kostnader för lokaler

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2011, 110 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning... 4 Utgångspunkter... 4 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA LULEÅ KOMMUN 1 (28) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Denna taxa gäller för miljö- och s hantering av plan- och byggärenden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 2014-10-16 Bn 395 Bilaga A 1 (37) Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktigen den 25 november 2014 181 2 (37) Innehållsförteckning

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor med mera

Taxa för bygglov, planering, kartor med mera 1(29) Taxa för bygglov, planering, kartor med mera Gällande från och med 2012-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 17 2012-03-26 2(29) Innehållsförteckning Taxebestämmelser... 3 Inledning... 3 Avgifter enligt

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

VINGÅKERS KOMMUN. Total kostnad enligt tabeller = 0 Kr

VINGÅKERS KOMMUN. Total kostnad enligt tabeller = 0 Kr 1 VINGÅKERS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN BYGGLOVSTAXA 2014-03-07 UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV BYGGLOVAVGIFT MM FÖR FASTIGHET: byggtorp 1:1 ANSVARIG FÖR UTRÄKNING: TONY LJUNGBERG BYGGNADSINSPEKTÖR VINGÅKERS

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02

Plan- och bygglovtaxa INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA GILTIG FRÅN 2011-05-02 1 Innehåll Inledning...4 Utgångspunkter...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...5 Kommunallagen...5 Självkostnadsprincipen...5

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2016

KART- OCH MÄTTAXA 2016 KART- OCH MÄTTAXA 2016 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2015-11-30, 208 Inledning Kommunens rätt att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FEBRUARI 2012 FEBRUARI 2012 Plan- och bygglovtaxa 2011 INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, KF 78 Förslag till ändringar: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-12-15

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 32 / 2012. Taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet avseende plan- och byggväsendet

Lidingö stads författningssamling F 32 / 2012. Taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet avseende plan- och byggväsendet Lidingö stads författningssamling F 32 / 2012 Taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet avseende plan- och byggväsendet antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2012 och gällande från den 1

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Inledning Kf 53/2011 2011-06-08 Mbn 14 1 Myn 9/12 2012-02-01 ändring Myn 119/12 2012-06-12 ändring Myn 229/12 2012-12-05 ändring Kf 83/14 2014-07-01 ändring

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer