Inklusive kart- och mättaxa. foton: Plan- och bygglovstaxa 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014"

Transkript

1 Inklusive kart- och mättaxa foton: Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige fattar beslut om hur avgifterna ska räknas ut... 4 Mervärdesskatt... 4 Betalning av avgift... 4 Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall... 4 Återbetalning av avgift om nämnden inte har genomfört alla åtgärder... 4 Återbetalning av avgift om den sökande inte har börjat bygga i tid... 4 Kapitel 2 Räkna ut avgiften utfrån taxan... 6 Grundprincip för att räkna ut en avgift... 6 Förklaringar av begreppen... 6 Kapitel 3 Tabeller plan- och bygglovstaxa... 8 Tabell 1 Objektsfaktorer... 8 Tabell 2 Tidersättning... 8 Tabell 3 Underrättelse och expediering... 8 Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter... 9 Tabell 7 Avgift för besked med mera... 9 Planbesked ärendekategorier Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar Tabell 11 Nybyggnad bygglovsavgift Tabell 12 Tillbyggnad Tabell 13 Övriga åtgärder Tabell 14 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Tabell 15 Rivningslov och rivningsanmälan Tabell 16 Bygglov för skyltar Tabell 17 Marklov inklusive startbesked Tabell 18 Master, torn och vindkraftverk Tabell 19 Bygglov för anläggningar Tabell 20 Övriga ärenden Kapitel 4 Tabeller kart- och mättaxa Tabell 21 Avgift för nybyggnadskarta Tabell 22 Avgift för utstakning Tabell 23 Lägeskontroll Tabell 24 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Tabell 25 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Tabell 26 Koordinatförteckning och punktskiss (nyttjande) Tabell 27 Utskrift... 17

3 Förord till plan- och bygglovstaxan Denna taxa bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting. I den här versionen av taxan har vissa avgifter ändrats från tidersättning till fast debitering för att avgifterna ska bli mer rättvisa. För att underlätta för tjänstemännen har tabeller strukturerats om. Dessutom har åtgärder och exempel på dessa lagts till. Enköping Patrik Holm Per Lindblad georg Nilsson Monica Dahlander Avdelningschef plan Tf förvaltningschef Tf bygglovschef Tf verksamhetsansvarig 3

4 Kapitel 1 Kommunfullmäktige fattar beslut om hur avgifterna ska räknas ut Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för hur avgifterna i taxan ska beräknas. Det står i 12 kapitlet 10 paragrafen plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till någon nämnd. Detta innebär att kommunfullmäktige även måste besluta om ändringar av taxan Detsamma gäller ändringar av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Mervärdesskatt Nämnden ska inte ta ut mervärdesskatt på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Nämnden tar däremot ut mervärdesskatt på avgifter för beställda uppdrag. Betalning av avgift Nämnden får ta ut avgifter enligt denna taxa i förskott. Det framgår av 12 kapitlet 11 paragrafen i plan- och bygglagen. Avgiften ska betalas till kommunen före den förfallodag som står på fakturan. Betalas inte fakturan i tid, tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills fakturan betalas. Även om beslutet överklagas måste avgiften betalas före förfallodagen. Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Den som vill överklaga en avgift gör det hos länsstyrelsen enligt 13 kapitlet 3 paragrafen i plan- och bygglagen. Den som vill överklaga ska lämna överklagandet till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han eller hon fick del av beslutet. Om ett avslagsbeslut upphävs betalar nämnden tillbaka avgiften eller drar av den från eventuell bygglovsavgift. Om ett bygglovbeslut upphävs kommer betald avgift att återbetalas efter begäran från sökande. Återbetalning av avgift om nämnden inte har genomfört alla åtgärder Nämnden gör en sluträkning när de avslutar ärendet eller när de utfärdar eller överlämnar slutbeskedet. Om den sökande begär det, ska nämnden då betala tillbaka avgifter för sådant som nämnden inte har genomfört, till exempel tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt preskriptionslagen. Återbetalning av avgift om den sökande inte har börjat bygga i tid Den åtgärd som bygglovet gäller för ska vara påbörjad inom två år från det att beslutet vinner laga kraft. Om åtgärden inte är påbörjad inom den tiden, kan den sökande begära att nämnden betalar tillbaka de avgifter som rör den tekniska delen, till exempel tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Nämnden betalar inte ut någon ränta för de återbetalda avgifterna. Preskriptionstiden för begäran om återbetalning är tio år enligt preskriptionslagen. 4

5

6 Kapitel 2 Räkna ut avgiften utifrån taxan Avgiften beräknas utifrån den taxa som gäller när nämnden börjar handlägga ärendet. Om en åtgärd inte finns i någon av tabellerna, kan nämnden grunda avgiften på den tid det tar att handlägga ärendet. Timtaxan finns i tabell 2. Vid tidersättning tar nämnden betalt för minst en timmes administration. Vid tidersättning kan nämnden vid behov också ta ut ersättning för resor. Vid flera olika åtgärder betalar den sökande endast för den åtgärd som har den högsta avgiften. Exempelvis om en ansökan innehåller åtgärder för trädäck, plank och fasadändring industribyggnad, skylt och parkeringsplatser. Om nämnden anser att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta i det enskilda ärendet. Enligt delegationsordningen bestämmer tjänstemännen avgiften i ett sådant enskilt ärende. Grundprincip för att räkna ut en avgift Faktor x mpbb x N Faktor kan vara en eller flera av de faktorer som beskrivs under rubriken Förklaringar av begreppen. Exempel: (HF + HF) x OF Avgiften för bygglov och startbesked beräknas efter bruttoarean + öppenarean. För att bestämma bland annat byggnadshöjd och källare ska beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen användas. Förklaringar av begreppen Area. Vid beräkning av bruttoarea, öppenarea och byggnadsarea ska mätreglerna enligt Svensk Standard gälla i de fall det är möjligt. Hur noggrant arean bestäms styrs av detaljnivån i inlämnade ritningar. BYA. Byggnadsarea BTA. Bruttoarea Enkla byggnader. Med enkla byggnader menas bland annat kolonistuga, transformatorbyggnad, oisolerad lagerhall, stall (endast enkla boxar, inte till exempel några personalutrymmen eller liknande) och växthus. HF. Handläggningsfaktorn grundar sig framförallt på ärendets komplexitet men även den tid som det tar att handlägga ärendet. Se tabell 4 och 5. Kartavgift. Beräknas efter markarean. KF. Kartfaktor KOM. Faktor för kommunicering används när nämnden har skickat ut underrättelser och kommuniceringar. Se tabell 3. mpbb. Är en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Mätningsavgift. Beräknas efter byggnadsarea + öppenarea. MF. Mätningsfaktor N-faktorn. Grundar sig på antalet kommuninvånare. Kommunfullmäktige har fastställt N till värdet 1,1 för samtliga tabeller utom tabell 8 gällande detaljplaner där N = 0,4. NKF. Nybyggnadskartefaktor Nybyggnad. Uppförande av en ny byggnad eller flytt av en tidigare uppförd byggnad. OF. Objektfaktorn grundar sig på storleken på byggnaden eller anläggningen. Beräknas efter bruttoarea + öppenarea. Ombyggnad. Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. OPA. Öppenarea Planavgift. Beräknas efter BTA + OPA. PLF. Planavgiftsfaktor Tillbyggnad. Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. UF. Utstakningsfaktor Ändring. En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Övriga åtgärder. I tabellen för övriga åtgärder finns specifika åtgärder som till exempel trädäck, inglasningar av balkong och takkupa. 6

7

8 Kapitel 3 Tabeller plan- och bygglovstaxa Tabell 1. Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt (byggnader och anläggningar) beroende på storlek. I ärenden som gäller både huvudbyggnad och garage/ carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas objektsfaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA. Tabell 2. Tidersättning Nämnden beräknar tidersättning utifrån de samlade kostnaderna i ärendet. Vid tidersättning tar nämnden betalt för minst en timmes administration. Vid behov kan nämnden också ta ut ersättning för resor. Löneintervall (månadslön), kronor Timpris Area (m²) = BTA + OPA Sammanlagda arean för byggnader inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader OF Tabell 3 Underrättelse och expediering Denna taxa används när nämnden har skickat ut underrättelser och kommuniceringar. Taxan används även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn. Även remisser till andra instanser ska räknas med. Avgift = KOM x mpbb x N Antal Kommentarer KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad /1 000 m² Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad 5 8

9 Tabell 4. Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift = summan av alla relevanta HF1 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Administration inklusive arkivering Handläggningsfaktor HF1 7 Extra slutsamråd 3 Interimistiskt slutbesked 3 Slutbesked, avslut eller 3 interimistiskt slutbesked Tillsynsbesök 5 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden placering yttre utformning och färgsättning användbarhet tillgänglighet Tomten tomtens ordnande inklusive utfart och parkering enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning fyllning och schaktning (då det inte krävs marklov) skyddsåtgärder mot skred och högvatten utrymnings- och räddningsvägar måttgranskning besiktning (platsbesök) Tabell 5. Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift = summan av alla relevanta HF2 x OF x mpbb x N (OF enligt tabell 1) Åtgärd Handläggningsfaktor HF2 Administration inklusive arkivering och registrering av kontrol- 7 lansvarig Startbesked inklusive tekniskt 10 samråd och fastställande av kontrollplan Extra tekniskt samråd 10 Startbesked och fastställande av kontrollplan Interimistiskt startbesked Tillsynsbesök används till exempel när någon bygger trots att det är beslutat om byggförbud eller inhibition. Tabell 6. Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Avgift Lämplighets- och lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Ombyggnad och/eller tillbyggnad Ändring Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong och förlängning Stor enkel byggnad (oisolerad, till exempel lagerhall) 500 m 2 1,25 bygglovsavgift 1,2 bygglovsavgift 1,1 bygglovsavgift Ingen justering 0,7 bygglovsavgift (berörd del) 0,75 bygglovsavgift 0,5 bygglovsavgift 0,75 bygglovsavgift 0,5 bygglovsavgift 0,3 bygglovsavgift Ändring: Används vid bygglov för ändrad användning och vid inredning av ytterligare bostad eller lokal. Tabell 7. Avgift för besked med mera Typ av besked Förhandsbesked utanför planlagt område (kommunicering tillkommer) Ingripandebesked Beskrivning 100 x mpbb Tidersättning Startbesked (gäller även rivning) Arbetsplatsbesök 5 3 Villkorsbesked Strandskyddsdispens Tidersättning (dock minst 50 x mpbb) 200 x mpbb Extra arbetsplatsbesök per styck 5 Planbesked Antal timmar, se exempel här nedanför Slutsamråd inklusive slutbesked 6 Avgift för kommunicering tillkommer, se tabell 3. 9

10 Planbesked ärendekategorier Avgiften för planbesked avräknas vid tecknande av planavtal. Enkel åtgärd Cirka kronor (cirka en till två arbetsdagar). Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m 2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m 2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. Medelstor åtgärd Cirka kronor (cirka två arbetsdagar). Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd 10 procent av planavgiften för objektet och högst kronor (cirka en arbetsvecka). Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m 2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m 2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Avgifter tas ut för kommunens arbete med framtagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Avgifter tas ut vid nya detaljplaner, ändring av detaljplaner samt vid upphävande av detaljplaner. Avgifter för detaljplan tas i normalfallet ut via planavtal, i vissa fall tas en planavgift ut i samband med att bygglov meddelas. Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören inför en planläggning. Kostnaderna i planavtalet bygger på kommunens genomsnittliga kostnad för en detaljplan som har liknande karaktär och omfattning. Planavtal specificerar parternas åtaganden i samband med planläggningen. Avgiften för planbesked avräknas vid tecknade av planavtal. Nämnden tar ut planavgiften samtidigt som avgiften för bygglovet. Planavgift: mpbb x OF x PF ( x N) Detaljplan inklusive program Planavgift nyttjas i de fall då kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med planläggningen. I dessa fall har kommunen stått för kostnaderna i samband med planläggning. N = 0,4 OF, se tabell 1 PF Nybyggnad Områdesbestämmelser Fastighets-rättsliga åtgärder i detaljplan PF Tillbyggnad PF Ändring Nämnden ska ta ut planavgift även om bygglovet ges med liten avvikelse från detaljplanen. Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat bygglov. För komplementbyggnader ska planfaktor Tillbyggnad användas. För tillbyggnad som överstiger 50 procent av huvudbyggnadens BTA ska planfaktor Nybyggnad användas. Tabell 9. Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Avgift = HF x mpbb x N Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser. Åtgärd HF Ny sakkunnig 25 10

11 Tabell 10. Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd Medgivande eller förbud att använda hiss HF 25 Nybyggnad av komplementbyggnad Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 Komplementbyggnad, garage, carport eller förråd (eget ärende) 50 m² Tabell 11. Nybyggnad bygglovsavgift Avgiften utgör summan av avgifterna för nämndens arbete i samband med bygglovsprövningen respektive den tekniska granskningen och byggskedet. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. Komplementbyggnad, garage, carport eller förråd (eget ärende) Växthus, lusthus och liknande oisolerat > 50 m² > 15 m² men 50 m² Area (m 2 ) = BTA + OPA Sammanlagda arean för byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader OF HF1 HF Vindsinredning 199 m² * Vindsinredning > 199 m² * OF se intervall ovan * Gäller inte enbostadshus. Då används tabell 12 med justering enligt tabell 6. Sophus, miljöhus** ** Sopskåp och miljöstationer med till exempel containrar är upplag, se tabell 19. Nybyggnad av enkla byggnader Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Fritidshus 80 m² BTA Kolonistuga < 40 m² Nätstation, pumpstation eller transformatorbyggnad Rullstolsgarage, förråd med mera Kiosk, byggbod med mera Övriga enkla byggnader * Övriga enkla byggnader Övriga enkla byggnader Oavsett storlek Oavsett storlek Oavsett storlek m² m² Enligt OFtabell Kommentar: * Enkla oisolerade byggnader typ lagerhall, stall, vindskyddsstall med mera. Fritidshus ska enligt 8 kapitlet 6 paragrafen i plan- och bygglagen inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Fritidshus större än 80 m 2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder. 11

12 Tabell 12. Tillbyggnad Tillbyggnad av huvudbyggnad Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA Tillkommande yta BTA 15 m² m² m² m² m² m² Ytterligare intervall se tabell 11 Tillbyggnad av komplementbyggnad Komplementbyggnad OF HF1 HF2 Tillbyggnad garage, 50 m² carport eller förråd Tillbyggnad garage, > 50 m² carport eller förråd Tillbyggnad växthus, 15 m² lusthus m.m. oisolerat Tillbyggnad växthus, lusthus med mera oisolerat > 15 m Tillbyggnad av enkel byggnad Enkel byggnad OF HF1 HF2 Tillbyggnad fritidshus 50 m Tillbyggnad fritidshus m² Tillbyggnad fritidshus m² Ytterligare intervall, se ovan för tillbyggnad huvudbyggnad Tillbyggnad övrig enkel m² byggnad Tillbyggnad övrig enkel byggnad m² Tillbyggnad övrig enkel byggnad Enligt OFtabell Avgift = HF x mpbb x N Objekt Yta BTA HF Balkong 1 5 st 65 Balkong > 5 st 130 Inglasning av balkong 1 5 st 65 Inglasning av balkong > 5 st 130 Inglasning av uteplats oavsett storlek 65 eller oisolerat uterum Burspråk 54 Takkupa 58 Skärmtak, inte bygglovsbefriade < 31 m² 50 Skärmtak 31 m² 100 Trädäck < 31 m² 50 Trädäck 31 m² 100 Övrigt Yta OF HF1 HF2 BTA Fasadändring, mindre Fasadändring, större Bostadshiss enbostadshus Hiss Mur och/eller plank vid Oavsett 65 enbostadshus storlek Mur och/eller plank bullerplank/stabilitet oavsett material Solfångare Tabell 14. Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = HF x mpbb x N Objekt HF Eldstad per styck 25 Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Håltagning i bärande konstruktion, mindre 30 Håltagning i bärande konstruktion, större 140 Stambyte 90 Ändrad planlösning/brandskydd, mindre 30 Ändrad planlösning/brandskydd, större 140 Underhåll 90 Hiss, enbostadshus 13 Hiss, inte enbostadshus 15 Tabell 13. Övriga åtgärder För dessa åtgärder ger nämnden startbesked i samband med lov. 12

13 Tabell 15. Rivningslov och rivningsanmälan Avgift = HF x mpbb x N Rivningsanmälan HF < 250 m² BTA m² BTA 72 >1 000 m² BTA 240 Rivningslov inkl startbesked HF < 250 m² BTA m² BTA 200 >1 000 m² BTA 400 Tabell 16. Bygglov för skyltar Prövning ska ske på samma sätt som för byggnader. Nämnden tar ut avgift med hänsyn till åtgärderna och hur omgivningen påverkas. Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Sammanlagda arean för skyltarna. Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden Vepa 1 m² 80 - men 20 m² Skylt, skyltpelare 0 10 m² 60 - eller stadspelare Skylt, skyltpelare m² eller stadspelare, Stor skylt eller 20 m² stor vepa Ny ljusramp eller ny front Ljusramp Utöver 20 - den första Ljusanordning vid idrottsplats eller liknande Byggskylt * > 15 m² - 60 Byggskylt 15 m² 10 - Tabell 17. Marklov inklusive startbesked Sammanlagda arean Åtgärd OF HF 1 HF 2 Marklov, såväl schakt som fyllning Marklov, såväl schakt som fyllning Marklov, såväl schakt som fyllning m² m² m² OF-tabell 1 Tabell 18. Master, torn och vindkraftverk Avgift = (HF1 + HF2) x mpbb x N Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF1 HF2 Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Ett torn 250 Antal timmar (minst 1) Fler än ett torn 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 2 4 verk Antal timmar (minst 1) Vindkraftpark (> 5 verk) Antal timmar (minst 1) * Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Skylten får vara max 15 m 2. Är skylten större tar nämnden ut en avgift. Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Nämnden tar därför ut samma avgift som vid ny skylt eller ljusanordning. 13

14 Tabell 19. Bygglov för anläggningar Anläggning på land Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Anläggningens yta < m² Anläggningens yta m Tillägg görs för byggnad enl. ovan Upplag eller materialgård m m Antal timmar (minst 1) Parkeringsplats 50 platser Parkeringsplats > 50 platser Antal timmar (minst 1) Miljöstation, sopskåp eller liknande Tunnel eller bergrum Antal timmar (minst 1) Exempel på anläggningar (enligt plan- och byggförordningen): begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolfbana, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift och skjutbana. Anläggning i vatten Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Brygga, såväl ponton som fast anlagd För fler än båtar, (annars krävs inte bygglov) Småbåtshamn < För fler än m 2 båtar Hamn m 2, flera bryggor Utökning med pontonbrygga För fler än båtar Per brygga Tabell 20. Övriga ärenden Avgift = HF x mpbb x N Ärendetyp Beskrivning HF Anstånd - - Avslag för bygglov, 25 procent av HF 1 - marklov, rivningslov Avslag för förhandsbesked 50 procent av HF 1 Avvisa, inte lovpliktigt - - Avvisa, inte komplett 10 Återkallad ansökan Fram till 10 kommunicerad tjänsteskrivelse Återkallad ansökan Från kommunicerad tjänsteskrivelse 20 14

15 Kapitel 4 Tabeller kart- och mättaxa Tabell 21. Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = mpbb x NKF x N Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter Enbostadshus/enstaka byggnad 150 oavsett tomtyta Övriga byggnader: sammanbyggda 150 enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m m m m Tomtyta större än m 2 Skälighetsbedömning/nedlagd tid Nybyggnadskarta eller Tidersättning särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Granskning av nybyggnadskarta 10 Komplettering av 40 nybyggnadskarta Förhandskopia alternativt Tidersättning preliminär nybyggnadskarta Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför Tidersättning primärkarteområdet Alla övriga åtgärder Tidersättning Enkel nybyggnadskarta Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader. Åtgärd Åtgärd KF eller tidersättning Analog karta 15 Digital karta Digital karta för större områden än normaltomt Övriga åtgärder Skälighetsbedömning/tidersättning Skälighetsbedömning/tidersättning Tabell 22. Avgift för utstakning Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 procent av den avgift som skulle ha utgått om kommunen utfört arbetet. Utstakningsavgift = mpbb x UF x N Beskrivning Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) UF 80 Mindre tillbyggnader, garage, uthus med mera m m m m m m Större än m Tillägg per punkt utöver 4 10 Objekt större än m 2. Avgiften Anbudsförfarande ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut. Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersättning, se tabell 2 15

16 Komplementbyggnad Utstakningsfaktor UF Nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 70 Tillägg per punkt utöver 4 5 Tillbyggnad Utstakningsfaktor UF nybyggnad (4 punkter) m m Tillägg per punkt utöver 4 5 Övrig utstakning Utstakningsfakt or UF Plank eller mur 50 Transformatorstation 70 Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 timme) Grovutstakning kostar 50 procent av priset för utstakning. Tabell 23. Lägeskontroll Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader. Lägeskontroll utförs normalt inte för ny- och tillbyggnad < 15 m 2 om inte kommunen bestämmer annat. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. Huvudbyggnad Mätningsfaktor (MF) nybyggnad (4 punkter) m m m m m m Tillägg per punkt utöver 4 2 Komplementbyggnad Mätningsfaktor (MF) nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter) m 2 40 Tillägg per punkt utöver 4 1 Tillbyggnader Mätningsfaktor (MF) nybyggnad(4 punkter) m m 2 80 Tillägg per punkt utöver 4 1 För ärende större än m 2 vid nybyggnad och större än m² vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande. Tabell 24. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Avgift per HA = mpbb x KF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Kommentar Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Där kommunen finner det lämpligt kan avgiften för primärkartan reduceras till exempel vid stora sammanhängande områden, icke planlagda områden samt områden med få detaljer. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Primärkartan Innehåll I kartan Informationsandel procent KF Gränser och fastighetsbeteckning 30 9 Byggnader och övriga topografiska 30 9 objekt Vägar, järnvägar och adresser 20 6 Höjdinformation 20 6 All information Digital adressinformation KF Adresspunkt inklusive koordinat 0,0125 Övriga digitala kartprodukter KF Översiktlig karta 2 Stadskarta 1,5 För alla övriga kartprodukter Tidersättning 3D-stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7,5 Byggnadskuber 5 Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 16

17 Digital ortofoto KF Upplösning 0,05 0,2 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta/ortofoto/flygbild på papper KF Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) < Vid utskrift tillkommer kostnad för material. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Snedbild/fotografi KF Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Tabell 25. Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Objekt Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning) MF 10 Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. Tabell 26. Koordinatförteckning och punktskiss (nyttjande) Avgift = mpbb x MF x N (Moms 25 procent tillkommer.) MF Koordinatförteckning inklusive punktskiss (första) 8 Tillägg per punkt utöver den första 4 Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N. Tabell 27. Utskrift Avgift per kvadratmeter = mpbb x ÅF x N (Moms 25 procent tillkommer.) Utskrift på papper Area dm 2 ÅF Text och linjer 8 Täckande utskrift (ytor, raster) 16

18

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1(49) ---- -- 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-06-15 Sammanträdestid: Klockan 09.00-15.55, ajournering 10.20-10.45, 12.30-13.30, 13.55-14.00, 15.00-15.15 Plats:

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutas i KS Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer