Systemkrav Infrasystem Väg Material och utförandekrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemkrav Infrasystem Väg Material och utförandekrav"

Transkript

1 1 (17) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHni [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg Material och utförandekrav Innehåll 1 Inledning Tillämplighet Medgällande dokument Standarder etc Definitioner Krav på CE-märkning Krav på teknisk livslängd Krav på eraturtålighet Krav på kapsling av elektriskt materiel Beröringsskydd Krav på materialbeständighet Krav på dimensionering avseende luftfuktighet Krav på tålighet mot stoft Krav avseende immunitet och emission (EMC) Krav på transient- och spänningstålighet Krav på val av fabrikat och modeller Krav på tålighet mot tvätt Tvättmetoder Tvättobjekt Tabell över atmosfär och utrymmen... 11

2 2 (17) 1 Inledning Detta dokument definierar Trafikverket Infrasystems systemkrav på material och utförande för installationer vid väg. Systemkrav är riktade mot entreprenör, och avsedda att åberopa i förfrågningsunderlag avseende entreprenad. Förbättringsförslag som berör detta dokument ska ställas till enheten för elkraftsystem via Fotnoter är råd/instruktioner till den som använder dokumentet för kravställande. 2 Tillämplighet Detta dokument är i första hand tillämpligt för Vägtrafiktekniska system vid väg (Vägsidesanläggningar) inklusive tunnlar. 3 Medgällande dokument Följande dokument i angiven version åberopas/hänvisas till i detta dokument: 3.1 Standarder etc. Beteckning Version Namn SS-EN Vägutrustning Vägmärken Variabla meddelandeskyltar SS-EN ISO Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 5: Rostskyddssystem SS-EN SS-EN SS-EN SS-EN BSK 07 Trafiksignaler - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer er för elektrisk materiel (IP-beteckning) Boverkets handbok om stålkonstruktioner 4 Definitioner Anläggning I obestämd form samlingsbeteckning för fasta konstruktioner i mark, till exempel vägar, gator etc. I bestämd form ( en anläggning, anläggningen ) används begreppet inom Trafikverket för att beteckna en identifierbar väg inklusive anslutningar, installationer med mera. I denna betydelse omfattar begreppet såväl BSAB-systemets infrastrukturell enhet som byggnadsverk. Exempel: väg E4, Södra Länken, Norrortsleden, Götatunneln eller korsningen Rv40/Rv26

3 3 (17) Tunnelanläggning Installationen Installationer Utrustning Anläggning innefattande vägtunnel. Det (kontrakts-)arbete som skall utföras av Entreprenören. Motsvarar "Entreprenaden" enligt AB/ABT Avser de delar av anläggningen som tillhör fackområdet Installation Exempel Anläggningens installationer Alternativt Plural av installationen Avser de fysiska objekt såsom apparater, PLC:er, fläktar, givare, ställdon, ITV-kameror etc. vilka tillsammans utgör anläggningens installationer.

4 4 (17) 5 Krav på CE-märkning K.1. Utrustningar ska vara CE-märkta. K.2. Intyg ska på begäran lämnas från entreprenören om att CE-märkta utrustningar är monterade och anslutna på sådant sätt att respektive enhets CE-godkännande gäller. 6 Krav på teknisk livslängd K.3. K.4. Med teknisk livslängd avses den förväntade tid under vilken en utrustning med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. {Tabell 1 Teknisk livslängdsklass (TLK)} redovisar krav på teknisk livslängd för vissa specifika utrustningar. Tabell 1 Teknisk livslängdsklass (TLK) Utrustning VMS TLK 15 Bommar TLK 20 Högspänningskablar TLK 40 Övrigt kablage TLK 20 Ställverk och transformatorer TLK 40 Teknisk livslängds-klass, TLK 1) Anm. / Referens Belysningsinstallationer TLK 20 Exkl. ljuskällor UPS och avbrottsfri kraftmatning TLK 20 Stationära batterier TLK 12 Utrustning i styr- och övervakningssystem, telesystem TLK 10 Utrustning för miljömätning TLK 10 Exkl. känselkropp för sikt Bildskärmar/monitorer TLK 10 Router, switchar etc. TLK 10 Induktiva detektorer TLK 10 Radardetektorer TLK 10 1) Där krav uttrycks som TLK X avser TLK Teknisk livslängdsklass och X krav på teknisk livslängd uttryckt i år som förväntas uppnås med 90 % sannolikhet. Medelvärdet av teknisk livslängd antas vara minst 25 % större än X. Således är förväntad livslängd 25 år för TLK20 osv.

5 5 (17) 7 Krav på eraturtålighet Nedanstående krav gäller ej de delar av VMS som typtestats enligt {SS-EN 12966, Vägutrustning Vägmärken Variabla meddelandeskyltar}. K.5. Installationer ska i sin helhet vara dimensionerade för de eraturer som i {Tabell 5 Atmosfär och utrymmen} anges för respektive typ av utrymme. K.6. K.7. Utrustningar placerade i kapslingar ska av utrustningstillverkaren vara specificerade för de eraturer som utifrån ovanstående förutsättningar kan komma att uppstå i kapslingen. Det åligger entreprenören att för beställaren påvisa att kapslingens konstruktion samt eventuell installerad klimatanläggning (värmare, kylare, fläkt eller liknande) innebär att eraturgränser för installerade utrustningar innehålls. K.8. För utrustningar placerade i apparatskåp som öppnas vid manöver/övervakning gäller att: Utrustningar som exponeras för utomhusklimat vid manöver/övervakning ska av utrustningstillverkaren vara specificerade för eraturintervallet -10 ºC till +30 ºC 8 Krav på kapsling av elektriskt materiel K.9. För elektriskt materiel gäller att detta ska kapslas enligt {SS-EN 60529, er för elektrisk materiel (IP-beteckning)} med nedan angivna kapslingsklasser. beror av i vilken miljö utrustningen är placerad. 8.1 Beröringsskydd K.10. Elektriskt materiel ska vara utfört och monterat så att alla delar uppfyller krav på beröringsskydd, lägst kapslingsklass IP20. Detta gäller exempelvis utrustningar i apparatskåp, skyltar etc. som kan göras tillgängliga när luckor, dörrar etc. öppnas. 8.2 K.11. er ska vara lägst enligt {kolumn D (belysningsarmaturer kolumn E) i Tabell 5 Atmosfär och utrymmen}. K.12. För utrustningar placerade i apparatskåp som öppnas vid manöver/övervakning gäller att: Utrustningar som exponeras för utomhusklimat vid manöver/övervakning ska ha kapslingsklass lägst IP44. 9 Krav på materialbeständighet K.13. Material ska vara miljömässigt stabilt, beständigt och skyddat mot korrosion, avnötning och liknande företeelser samt uppfylla kraven i gällande standarder för det aktuella materialet. K.14. Om material som inte täcks in av gällande standarder används, ska tillverkaren/leverantören styrka beständigheten genom en teknisk värdering som utförts av ett ackrediterat testinstitut. K.15. Rostskyddssystem för stål ska vara enligt {SS-EN ISO , Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 5: Rostskyddssystem } och ha hållbarhetsbeteckningen High (Hög). Även nationella system, betecknade med N i Boverkets handbok för Stålkonstruktioner, BSK 07, med hållbarhetsbeteckningen Hög godtas.

6 6 (17) K.16. Korrosivitetsklass enligt {kolumn F i Tabell 5 Atmosfär och utrymmen} ska tillämpas. K.17. Krav gäller de ytor på utrustningen som blir utsatta för miljöpåverkan från omgivningen (omgivande atmosfär). K.18. Korrosionsskyddets livslängd ska minst motsvara produktens tekniska livslängd. K.19. Material i kontaktelement, kontaktdon o.d. ska väljas så att korrosion eller oxidation minimeras. K.20. Material ska väljas så att galvanisk korrosion ej uppträder. K.21. För utrustningar i atmosfär med korrosivitetsklass C5-M gäller att utökade krav på material enligt {Tabell 2 Krav avseende utrustningar i vid korrosivitetsklass C5-M} ska tillämpas. Tabell 2 Krav avseende utrustningar i vid korrosivitetsklass C5-M Typ av utrustning Krav på material Kabelstegar, konsoler, bärok och montageplåtar Upphängningsanordningar för impulsfläktar Avstängningsanordningar, rörliga delar för kraftöverföring Dörrar och luckor inkl. karmar och beslagning Belysningsarmaturer Kamerahus inkl. infästning. Kapslingar för elutrustningar, teleutrustningar, styrutrustningar och trafikutrustningar Syrafast stål EN (SS 2348) (ASTM 316L) Syrafast stål EN (SS 2348) (ASTM 316L) eller Aluminium klass: o o o o o AA6063 AA3103 AA5052 AA5754 AA6082 Ytbehandling av aluminium ska uppfylla klass C5-M K.22. Vid dörrar, luckor etc. som vetter mot utrymmen med olika krav ska det utrymme som har högst krav på korrosionsskydd vara gällande för hela konstruktionen. K.23. Fästmaterial ska hålla minst samma klass som tillhörande utrustning/installationsdel. K.24. Fästmaterial mellan olika materialgrupper ska utföras med ett skydd för galvanisk korrosion av t.ex. plast eller gummi. K.25. Plastmaterial och lackering som exponeras för dagsljus ska vara UV-beständigt.

7 7 (17) 10 Krav på dimensionering avseende luftfuktighet K.26. Utrustningar placerade utomhus eller i trafikutrymme ska tåla en relativ fuktighet (RF) på 100 %. K.27. Utrustningar i ledningskulvert och liknande utrymmen ska tåla en relativ fuktighet (RF) på 100 %. 11 Krav på tålighet mot stoft Krav i detta kapitel är endast tillämpliga på tunnelanläggningar K.28. Utrustning i tunneln vilken utsätts för luft från trafikutrymme ska vara anpassad till stofthalten i luft i trafikutrymme, vilken förväntas uppgå till 5 mg/m³ stoft från väg- och däckslitage samt fordonsavgaser. 12 Krav avseende immunitet och emission (EMC) K.29. Utrustning i vägtrafiktekniska system ska uppfylla immunitets- och emissionskrav enligt {SS- EN Trafiksignaler - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)} i de fall denna standard åberopas i gällande produktstandarder. K.30. I övriga fall, t ex där produktstandarder saknas, ska krav enligt {SS-EN Trafiksignaler - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)} alternativt krav enligt {SS-EN , Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö} för immunitet} och {SS-EN , Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer} för emission vara uppfyllda. 13 Krav på transient- och spänningstålighet K.31. Utrustningar ska ha erforderlig transient- och spänningstålighet för säkerställande av god funktion i den aktuella miljön. 14 Krav på val av fabrikat och modeller K.32. Alla utrustningar av samma typ ska, så långt det är möjligt, vara av samma fabrikat. K.33. Antalet olika modeller ska minimeras för att underlätta framtida reservdelshållning. 15 Krav på tålighet mot tvätt Krav i detta kapitel är endast tillämpliga på tunnelanläggningar K.34. Utrustningar i trafikutrymme samt utanför tunneln, ska ha en konstruktiv utformning som gör att de motstår tvätt enligt nedan. K.35. Packningar och tätningar ska vara skyddade med en fals eller dylikt så att vattenstråle inte kan riktas direkt mor packningen eller tätningen.

8 Tvättmetod Tvättobjekt/ yta Specifikation tvätt 8 (17) 15.1 Tvättmetoder Tabell 3 Tvättmetoder 1 Lågtryckstvätt (ovanför barriärelement) 2 Högtryckstvätt (barriärelement) Dysa med 6 mm öppningsstorlek 8 bar 100 l/min 1,5m avstånd till tvättobjekt Temperatur på vattnet: under 20 C Tid som objektet utsätts för metoden: Max 5 sekunder på varje position Dysa med 0,35 mm öppningsstorlek 230 bar 10 l/min Mer än 0,5 m avstånd till tvättobjekt Temperatur på vattnet: mellan 50 och 60 C Tid som objektet utsätts för metoden: 5 sekunder på varje position 15.2 Tvättobjekt Tabell 4 Tvättobjekt Tvättobjekt (testobjekt) Tvättmetoder (testmetoder) Figur enligt kap 2 VMS 1 A Kameror (ITV) 1 A Vägtunnelbelysning (armaturer) 1 C Vägledningsbelysning (nödbelysning) 1+2 D Utrymningsskyltar 1+2 E Nödutrymningsdörrar 1+2 E Portomfattning nödutrymningsvägar 1+2 E Skåpluckor (tomrör) 1+2 E

9 9 (17) Figur A Figur C

10 10 (17) Figur D Figur E

11 11 (17) 16 Tabell över atmosfär och utrymmen 1 Av nedanstående tabell framgår följande: Kolumn A, kännetecknande egenskaper för atmosfär i denna typ av utrymme. Kolumn B, exempel på utrymme med denna atmosfär (beskriver ett normallförhållande, beroende på olika anläggningar specifika förhållanden kan avvikelser förekomma) Kolumn C, exempel på del av utrymme/rumstyp, d v s en vidare neddelning av informationen i kolumn B. (Denna neddelning är inte alltid tillämplig.) Kolumn D anger kapslingsklass i denna typ av utrymme. Krav relaterade till detta framgår av {kapitel 8 Krav på kapsling av elektriskt materiel} Kolumn E anger kapslingsklass för belysningsarmaturer i denna typ av utrymme. Krav relaterade till detta framgår av {kapitel 8 Krav på kapsling av elektriskt materiel} Kolumn F anger korrosivitetsklass för denna typ av utrymme. Krav relaterade till detta framgår av {kapitel 9 Krav på materialbeständighet} Kolumn G och H anger mineratur respektive maxertur för denna typ av utrymme (utrustningar ska dimensioneras för att klara dessa eraturer). Krav relaterade till detta framgår av {kapitel 0 1 I OTB bör anges hur klassificeringen i olika typer av utrymmen/del av utrymmen/rumstyp mappar mot aktuell anläggning. IP 56 är teoretiskt max för ventilerade apparatskåp.

12 12 (17) Krav på eraturtålighet} Om Beställaren inte angivit någon anläggningsspecifik mappning mellan typ av utrymmen i tabellen och faktiska utrymmen i anläggning, ska typ avgöras av i första hand av kolumn A. Tabell 5 Atmosfär och utrymmen, typer A B C D E F G H Typ av utrymme Kännetecknande för atmosfär Exempel på utrymme Exempel på del av utrymme/ rumstyp belysningsarmatur Korrosivitets klass Min 1 Utomhus fritt - - IP 54 IP 54 C Utomhus under uthäng eller tak - - IP 54 IP 54 C Utomhus nära tunnelmynning IP 54 IP 54 C5-I Inomhus, torrt med filtrerad uteluft, uppvärmt utrymme ibland kylt Teknikkiosk, uppvärmt - IP 21 IP44 C Max 5 Fuktigt och smutsigt, tunnelluft, partiklar, ouppvärmt Trafikutrymme - IP 65 IP 65 C5-M Oventilerat, fuktigt, plusgrader Utrymningsväg Hjälprum/ Brandsluss/ Räddningsrum IP 65 IP 65 C5-M Under mark, fuktigt med självdrag, ibland uppvärmd Avsättningsmagasin - IP54 IP 54 C5-M Utomhus Avsättningsdamm - IP54 IP 54 C5-I

13 13 (17) A B C D E F G H Typ av utrymme Kännetecknande för atmosfär Under mark, fuktigt, ej uppvärmt eller ventilerat Exempel på utrymme Brunn för motormanövrerad ventil Exempel på del av utrymme/ rumstyp belysningsarmatur Korrosivitets klass Min Max IP 68 IP 67 C5-M 0 35 Eldriftutrymme Tele/styr IP 21 IP 44 C Eldriftutrymme Belysning IP 21 IP 44 C Eldriftutrymme Batterirum IP 21 IP 44 C Eldriftutrymme HSP ställverk/trafo IP 21 IP 44 C Torrt, varmt, ofta oventilerat Eldriftutrymme Kabelrum IP 21 IP 44 C Torrt, varmt, ofta oventilerat Eldriftutrymme Passage IP 21 IP 44 C Under mark, fuktigt med självdrag, ibland uppvärmd Eldriftutrymme LSP ställverk IP 21 IP 44 C Eldriftutrymme Fläktrum och takplan IP 44 IP 44 C Eldriftutrymme UPS-rum IP 21 IP 44 C Utjämningsmagasin Fördröjningsmagasin IP 44 IP 54 C5-M Utomhus ev med teknikkiosk Utjämningsdamm Fördröjningsdamm IP 44 IP 54 C5-M Under mark, fuktigt oventilerat, uppvärmd Infiltrationsutrymme Infiltrationsutrymme IP 44 IP 54 C5-M 5 35

14 14 (17) A B C D E F G H Typ av utrymme Kännetecknande för atmosfär Fuktigt, ouppvärmt, ofta satt under övertryck med filtrerad tilluft men egentligen ej ventilerat. Fuktigt, ouppvärmt, ofta satt under övertryck med filtrerad tilluft men egentligen ej ventilerat. filtrerad uteluft Inomhus, uppvärmt, fuktigt med filtrerad överluft Exempel på utrymme Exempel på del av utrymme/ rumstyp belysningsarmatur Korrosivitets klass Min Ledningskulvert - IP54 IP 54 C5-M Ledningskulvert TDK-plats (Med droppskydd ovan TDKskåp) IP54 IP 54 C5-M Mottagningsstation Transformatorrum IP 21 IP 44 C Mottagningsstation UPS IP 21 IP 44 C Mottagningsstation Batteri IP 21 IP 44 C Mottagningsstation Ställverk IP 21 IP 44 C Kontrollrum, Lokal ledningscentral (LLC) IP 21 IP 21 C Mottagningsstation Hjälpkraft IP 21 IP 44 C Mottagningsstation Fläktrum IP 21 IP44 C Pumpstation Avloppsrum övre del IP 65 IP 65 C5-M 5 35 Max

15 15 (17) A B C D E F G H Typ av utrymme Kännetecknande för atmosfär Inomhus, fuktigt oventilerat, ej uppvärmt, ofta EX-klassat Inomhus, uppvärmt, fuktigt med filtrerad tunnelluft Inomhus, fuktigt oventilerat, ej uppvärmt, Inomhus, uppvärmt, fuktigt med filtrerad tunnelluft filtrerad uteluft filtrerad uteluft Inomhus, plusgrader, fuktigt med filtrerad uteluft Inomhus, uppvärmt, fuktigt med filtrerad uteluft Inomhus, fuktigt o smutsigt, ventilerat med tunnelluft, partiklar, ouppvärmt Exempel på utrymme Pumpstation Exempel på del av utrymme/ rumstyp Avloppsrum undre del (sump) belysningsarmatur Korrosivitets klass Min IP 65 IP 65 C5-M 5 35 Pumpstation Dränvatten övre del IP 54 IP 54 C5-M 5 35 Pumpstation Dränvatten undre del (sump) IP 65 IP 65 C5-M 5 35 Pumpstation Ventilationsutrymme IP 54 IP 54 C5-M 5 35 VA station Maskinhall IP 44 IP 54 C VA station Elrum IP 21 IP 44 C VA station Kontrollrum IP 21 IP 44 C VA station Bassänghall IP 44 IP 54 C5-M 5 35 VA station Nedre plan IP 44 IP 54 C5-M 5 35 Frånluftsstation IP 65 IP 65 C5-M Max

16 16 (17) A B C D E F G H Typ av utrymme 42 Kännetecknande för atmosfär Inomhus, fuktigt o smutsigt, ventilerat med tunnelluft, partiklar, ouppvärmt Exempel på utrymme Tilluftsstation Exempel på del av utrymme/ rumstyp belysningsarmatur Korrosivitets klass Tilluftsspjäll inklusive fästanordnin gar: C5-M Min Max Övrigt: C4

17 17 (17) Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Första fastställda version. Joakim Frank UHaen

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson Uhniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.o Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15)

Systemkrav Infrasystem Väg Kontroll och provning. Innehåll 1 (15) 1 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel Systemkrav Infrasystem Väg

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Driftmiljöer inom elområdet

Driftmiljöer inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (9) AFEL *AF EL -* Driftmiljöer inom elområdet Innehållsförteckning 1 Driftmiljöer i Försvarsmakten... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Förtydliganden av

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av

Lars Hässler, Golder-ELU Peder Thorsager, Ramböll Carl-Olof Söder, Sweco Upprättad av Granskad av Godkänd av Dokument Nr: 9564-13-025-005 Citybanan i Stockholm Riktlinjer för val av exponerings- och korrosivitetsklasser samt korrosionsskydd för bergförstärkning Underlag för projektering av bygghandling..................

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

E4/E20 Tomteboda-Haga södra Gemensamt

E4/E20 Tomteboda-Haga södra Gemensamt I samarbete med: E4/E20 Tomteboda-Haga södra Gemensamt PM Installationer vägtunnlar 2009-09-30 (Rev A 2010-09-03) 0I140001 Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 PM Installationer vägtunnlar Beskrivning

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Allmänt om takhuvar och galler

Allmänt om takhuvar och galler Allmänt om takhuvar och galler Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar och ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt:

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

MZF och MZP montageanvisning (1/5)

MZF och MZP montageanvisning (1/5) MZF och MZP montageanvisning (1/5) Säkerhetsupplysningar Bryt inkommande spänning innan installationen påbörjas. Anslutande ledningar måste vara spänningslösa vid installationen. Kontrollera med spänningsprovare

Läs mer

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige.

Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Utmaningen: Miljoner blixtnedslag orsakar varje år enorma skador I Sverige. Oväder har i alla tider varit ett fascinerande naturskådespel. Samtidigt utgör de en fara som inte får underskattas för människor

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use CV, KV, RS, LPK, RK, RKB, RKBI IRE, IFK, IFA, TKK, TKS, TKC, RF, RB, DF, CAU Fresh air from SVENSK/ENGLISH VERSION EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att

Läs mer

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14 ~SVENSKA - KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrolla/iläggning VAR BETECKNING TR02-09-2 DATUM 2014-08-14 SAMRÄD AFS, DP, NS TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD / 7 Batterier Uppdateringar Utgåva

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Europe Störst i Sverige på rostskyddsmålning www.alucrom.se Bengt Stewall bengt.stewall@midroc.se 010-470 73 07 Snabbfakta Midroc Alucrom AB Kärnverksamhet

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET Tryckramar Tryckramar används för att minska virkets deformation, särskilt i de övre virkeslagren. Detta leder till minskad nedklassning. Dessutom uppnår man extra stabilitet i virkespaketen och en effektiv

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (37) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

Produktspecifikation Skanova Antennplacering

Produktspecifikation Skanova Antennplacering 1 (5) Produktspecifikation Skanova Antennplacering Gäller från och med 2014-10-01 Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 INSTALLATION AV ANTENN OCH ARBETE I ANTENNBÄRARE... 2 3.1 ALLMÄNT...

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 701 Synco living Rumstemperaturgivare QAA910 Trådlös rumstemperaturgivare för avkänning av rumstemperaturen Trådlös datakommunikation baserad

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT Vårdsystem FM M7782-160301 Sida 1 av 5 FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Torrluftsanläggningar, fartyg och båtar För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

6 Tunnelbelysning. 6.1 Vägtunnelbelysning

6 Tunnelbelysning. 6.1 Vägtunnelbelysning 6 Tunnelbelysning 6.1 Vägtunnelbelysning Med vägtunnlar avses här sådana tunnlar som från belysningsteknisk synpunkt kan betraktas som långa. Med långa tunnlar avses tunnlar längre än 100 m, eller tunnlar

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

Instruktion för installatörer

Instruktion för installatörer Instruktion för installatörer kallvattenanläggningar Mätservice Februari 2008 1 Innehållsförteckning 1. KALLVATTENMÄTARE 3 1.1 Allmänna bestämmelser om mätplatsen 3 1.2 Installation 4 1.3 Utrymmesbehov

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka

Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka ELSÄKERHET. Materialet är ursprungligen skrivet av Johnny Biström, editerat av Harri Anukka Förord. Detta material gäller för elinstallationer vilka matas med växelspänning under 1000V eller med likspänning

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1323-13

Typgodkännandebevis SC1323-13 Typgodkännandebevis SC1323-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Motordriven slagdörrsöppnare EM PSW250 Innehavare Entrematic Group AB, Lodjursgatan

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG BRF KANTARELLEN 11 Besiktning av fönster Projekt nr: 41--- Okulär besiktning INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG Stockholm 2016-02-05 HSB Stockholm Anders Köhler HSB Konsult INVENTERINGSPROTOKOLL/ Datum:

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2 Joakim Grafström SEK Svensk Elstandard Jag ska prata om Termer och definitioner Fördelningssystem, exempel Kap. 41 förenklat Jordfelsbrytare på fler platser

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation

CPT. » montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar. Air Comfort. Housing ventilation Air Comfort Air Treatment Housing ventilation CPT Spiskåpa» montering, drift och skötsel, injustering, reservdelar Spiskåpa CPT Teknisk anvisning Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Drift - membranpanelens

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123 In de x Te kn k is iska dat a a LES 116 Info -normcentraler upp till 63 A 3 till 54 moduler Kapslingsklass IP 54-65 Tillverkad i termoplastiskt material Skyddsklass II, I enlighet med IEC 60439-3 Tilldelning

Läs mer

Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA

Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA Bakgrund: För att optimera inköpen och säkerställa att det egna material som fastighetsägarna behöver ha, blir rätt, används detta dokument.

Läs mer

Information om vattenmätare

Information om vattenmätare Information om vattenmätare Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar anvisningar för bl.a. montering av vattenmätare. Följande informationsskrift är framtagen utifrån Svenskt Vattens publikation

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Byggisolering Sverige Februari 2013 Arbetsanvisning - Horisontella och svagt lutande öppna vindsbjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

Energideklaration 769603-1348. Postnummer. Telefonnummer 073-9496720. Egen beteckning. X-koordinat 6581313.985. Postnummer

Energideklaration 769603-1348. Postnummer. Telefonnummer 073-9496720. Egen beteckning. X-koordinat 6581313.985. Postnummer Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Folkungaträdet 3 Personnummer/Organisationsnummer 769603-348 Adress Lidnersplan 2 E-postadress carlerikpalm@yahoo.se Postnummer

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Overvakningsutrustningar

Overvakningsutrustningar SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, KontroHanläggning VÅR BETECKNING TR02-09-4 DATUM 2014-08-14 SAMRÅD AFS W TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 5 FASTSTÄLLD TD Overvakningsutrustningar Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i:

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem styrs valfritt av en öka/minska-signal eller av

Läs mer

Manöverdon Ajac, pneumatiskt

Manöverdon Ajac, pneumatiskt Användningsområde Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90 vridning erfordras. Programtext UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT

BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT BOSTADSVENTILATION RETON PRODUKTSORTIMENT Varför behövs ventilation? Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna för liv. All luft innehåller dock olika föroreningar, i olika mängd, beroende på

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Energideklaration 716419-8751. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Vårdaren 9. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716419-8751. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Vårdaren 9. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 78595 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Grantorp Adress c/o HSB Södertörn Box 1084 Personnummer/Organisationsnummer 716419-8751 Postnummer Postort

Läs mer

ELJO AQUA-TREND. Eljo Aqua Trend. Kompletta produkter för IP44-montage

ELJO AQUA-TREND. Eljo Aqua Trend. Kompletta produkter för IP44-montage ELJO AQUA-TREND Eljo Aqua Trend Kompletta produkter för IP44-montage ELJO TREND Alla funktioner. i torrt... Eljo Trend i IP20. Allas favorit under ett decennium. Med genomtänkta detaljer för enkelt, snabbt

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Målning av stålkonstruktioner

Målning av stålkonstruktioner Målning av stålkonstruktioner Nu med nya 7/ BSK -07 Rekommendationer av färgsystem vid målning av stålkonstruktioner med översättning till färgsystemen i Internationella Rostskyddsstandarden 7 med hänvisning

Läs mer

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST 1. Syfte och omfattning Inplacering av kundutrustning kan påbörjas först sedan avtal mellan Kunden och Teracom träffats. Syftet med denna installationsanvisning är att beskriva kvalitetskraven för installationer

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag

ARBETSANVISNING. PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag ARBETSANVISNING PAROC Lösull i slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Byggisolering Sverige Sept. 2013 Arbetsanvisning Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag Dessa anvisningar

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler.

Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. Övningsuppgifter Starkströmsföreskrifter, Elinstallationsregler. 2008:1 1. Vad menas med friledning? 2. Räknas ett utomhusställverk som ett driftrum? 3. Hur uppfyller vi kraven i kap. 2 om god elsäkerhetsteknisk

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sidnr 1 (6) 2008-05-27 E 1301- Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sida 1 Allmänt 2 2 Geografisk täckning 2 3 Tekniska förutsättningar 2 4 Installation av antenn och arbete i antennbärare 2

Läs mer

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning 2014-04-15 Dokumentnummer VL2014-09 Berörda regelverk PBL, BBR, LSO, AFS Giltighet Kommuner inom Storstockholms brandförsvar Beslutad 2014-04-15 Giltigt t.o.m. 2015-04-15 Handläggare Lars Strömdahl Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer