STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

2 2

3 F Ö R O R D Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. Så står det i inledningen till den äldreplan du just nu har i din hand. Att lyfta fram den enskilda människan och dennes möjligheter till inflytande också på ålderns höst var en av utgångspunkterna i arbetet med den. Det gäller allt från bemötandet vid första kontakten med äldreomsorgen till vård i livets slutskede. I alla steg ska vi se till den äldre individens bästa och vara lyhörda för den enskildes vilja och önskemål. Äldreplanen är ett viktigt steg för en modern äldreomsorg i Stockholms stad. I många år framåt kommer den att vara vägledande för tusentals beslut som rör äldres vardag. Min önskan med äldreplanen är att alla äldre i Stockholms stad ska känna sig trygga och värdigt bemötta i äldreomsorgen oavsett vilken stadsdel de bor i. Det betyder inte att allt ska vara likadant. Äldreplanen understryker mångfalden och mångfald är ett måste om vi ska kunna möta framtida behov och önskemål. Olika typer av boenden, dagverksamheter och hemtjänster med olika inriktning är en naturlig del av omsorgen. Äldreomsorgen får inte stagnera utan ska ständigt utvecklas. Min förhoppning är att äldreplanen inte blir ett tak utan utgör en grund för alla möjligheter som personal, frivilligorganisationer och inte minst alla äldre kan utgå ifrån för att tillsammans skapa en äldreomsorg i världsklass som vi stockholmare kan vara stolta över. Ewa Samuelsson (kd) Ä L D R E B O R G A R R Å D

4 Varför har Stockholms stad en äldreplan? amhället står inför omfattande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och resurser. Äldreplanen är ett stadsövergripande styrdokument som anger mål och inriktning för i första hand stadsdelsnämndernas utformning av äldreomsorgen i Stockholms stad. Äldreplanen anger även stadens inriktning som beställare och upphandlare av äldreomsorg. Den äldreomsorg staden upphandlar ska följa både äldreplanens intentioner och riktlinjerna i stadens upphandlingspolicy. Stadens främsta styrdokument är dock budgeten som fastställs av kommunfullmäktige. SIV 74 ÅR, LENA 72 ÅR

5

6 Äldreomsorgen ansvar, lagar och nationella mål Äldreomsorgen i Stockholms stad Ansvaret för äldreomsorgen regleras främst i socialtjänstlagen (SoL) men även hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänstlagen är samtidigt en ramlag, vilket innebär att kommunerna kan utforma äldreomsorgen efter lokala förutsättningar. Alla omsorgsinsatser måste dock uppfylla socialtjänstlagens krav på självbestämmande och normalisering och kommunallagens likställighetsprincip. Socialnämnden ska enligt lagen arbeta för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Mål för äldrepolitiken i Sverige Riksdagen har beslutat om dessa mål för äldrepolitiken: Äldre ska åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska bemötas med respekt. Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg. Äldrepolitiken ska främja huvudmännens utveckling av god kvalitet i vård och omsorg om äldre kvinnor och män. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för äldreomsorgen i Stockholms stad, och ska se till att det finns en vård och omsorg av hög kvalitet för äldre stockholmare som behöver service, omsorg och vård. Deras upplevelse och önskemål ska vara vägledande den äldre stockholmaren ska vara i centrum. Det innebär att utformningen av stöd till äldre ska kännetecknas av valfrihet, kvalitet, inflytande, trygghet och anpassning till individens behov och önskemål. Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. En viktig del i samhällsplaneringen Äldreomsorgen ska också arbeta förebyggande och aktivt delta i samhällsplaneringen. Inte minst i planeringen av bostäder och närmiljö är det viktigt att beakta de äldre medborgarnas förutsättningar, till exempel behov av tillgång till närservice. Olika utförare Villkoren för kommunalt och privat driven verksamhet ska vara likvärdiga och alla verksamheter bör så långt det är möjligt använda samma system för kvalitetsmätning, dokumentation med mera. Stadens utbildningsinsatser för äldreomsorgens personal ska även erbjudas till privata utförare om det är praktiskt och juridiskt möjligt. NILS 86 ÅR

7

8

9 Befolkningsutveckling Ekonomiska förutsättningar Prognoser för befolkningsutvecklingen i Stockholm visar att andelen stockholmare som är 65 år och äldre ökar från och med år 2006, samtidigt som andelen äldre över 80 år minskar fram till år Prognoserna tar hänsyn till förändringar som ökad medellivslängd och ålderssammansättning, och en viss hälsoförbättring som förväntas leda till en minskad efterfrågan på äldreomsorg. Det totala antalet äldreomsorgstagare väntas minska successivt under åren Befolkningsstrukturen ser också olika ut i olika delar av staden. De skiftande behoven och de kommande förändringarna i den äldre befolkningen måste stadsdelsnämnderna ta hänsyn till i sin planering. Ett minskande befolkningsunderlag bland de äldsta åldersgrupperna innebär att verksamheterna måste anpassas vad gäller både omfattning och innehåll. Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna som bland annat bygger på befolkningens sammansättning och utveckling i stadsdelsområdena. Alla stadens servicehus och vård- och omsorgsboenden ska ses som en gemensam resurs, och det är viktigt att stadsdelsnämnderna gör en gemensam planering, framför allt när det gäller boende för äldre. Staden har också reserverat pengar för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boendeformer för äldre. EMMANUEL 69 ÅR

10 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD MAINY 84 ÅR Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet, inflytande, individualisering och trygghet. Utformningen av det stöd som ges ska kännetecknas av valfrihet. Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för att äldre ska kunna leva sina liv som de själva önskar. 10

11 Strategier för att uppfylla målet FÖREBYGGANDE ARBETE Äldreomsorgen ska arbeta förebyggande och aktivt delta i samhällsplaneringen. Samhällsplanering De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge det är möjligt. Bostadsanpassning kan underlätta för många äldre att bo kvar i sin ordinarie bostad. Tillgänglighet, kommunikationer och tillgång till service är andra viktiga förutsättningar. Staden ska därför bevaka de äldres behov i all samhällsplanering. Förebyggande hembesök Stockholmare som fyllt 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök, där de som inte har omsorgsinsatser kan få information om stadens äldreomsorg. Samtidigt kan man tidigt upptäcka eventuella behov av stöd och service. Hembesöken ska företrädesvis göras i samarbete med landstinget. Vaktmästarservice Vaktmästarservice erbjuds alla kommuninvånare som fyllt 75 år, utan biståndsbedömning. Det innebär att man kan få hjälp med enklare vardagssysslor som kan vara svåra eller riskfyllda för äldre. Syftet är att förebygga fallskador och öka tryggheten. Vaktmästarservice erbjuds avgiftsfritt 6 timmar per år och hushåll. Träffpunkter och frivilligverksamheter Staden ska stimulera tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter för äldre, och informera om de verksamheter som finns. Träffpunkter och aktiviteter kan med fördel bedrivas av, eller i samverkan med, frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer och även bostadsbolag. Stadens stöd till frivilligorganisationer och föreningar omfattar både ekonomiska bidrag och upplåtelse av lokaler. 11

12 MÅNGFALD OCH VALFRIHET KVALITET Den enskildes inflytande ska öka genom mångfald och valfrihet. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet. Olika utförare och kundval Precis som alla andra har äldre personer olika behov och önskemål och ska därför ha möjlighet till olika val inom boende, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Staden ska därför stimulera tillkomsten av fler utförare. Stadens valfrihet innebär att den äldre kan välja utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning. Den äldre har också rätt att välja ett boende utanför det egna stadsdelsområdet. Inflytande och delaktighet Äldre ska ha inflytande över alla vård- och omsorgsbeslut, både vad gäller ärendehandläggningen och själva vården och omsorgen. Utföraren ska tillsammans med den äldre upprätta en genomförandeplan som anger på vilket sätt insatserna ska utföras. Samrådsgrupper och pensionärsråd Pensionärs- och handikappråden är viktiga rådgivande samtalspartner för staden när det gäller äldreområdet. Servicehus och vård- och omsorgsboenden ska ha samrådsgrupper och/eller förtroenderåd för frågor som rör det aktuella boendet. Lättillgänglig information Det ska vara enkelt att få information om stadens äldreomsorg, och vilken hjälp man kan få. Informationen ska finnas både på stadens webbplats och i tryckt form, och ska också finnas tillgänglig skriftligt och/eller muntligt på ett flertal språk, för synskadade och på lättläst svenska. Respekt och hänsyn till individens behov Respekten för den äldres integritet och individuella behov ska vara en gemensam värdegrund. Äldreomsorgen ska också präglas av personligt inflytande och bidra till att öka den äldres livskvalitet. Strategi, uppföljning och garantier Stadens kvalitetsstrategi syftar till att skapa tydlighet om vad som ska uppnås, hur det ska genomföras och hur omsorgen ska följas upp och utvecklas. Kvalitetsuppföljningar ska göras enligt stadens uppföljningsmodell, som ska vara lätt att följa och redovisa. Kvalitetsgarantier innebär att den äldre ska kunna veta vad han/hon har rätt att förvänta sig av vården och omsorgen. Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att respektive enhet har tydliga kvalitetsgarantier. Biståndsbedömning Bedömningen av den äldres behov ska bygga på en helhetssyn där individens situation och möjligheter sammanvägs med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Insatserna ska vara flexibla och så långt det är möjligt tillgodose den äldres egna önskemål. God och näringsriktig mat Maten inom äldreomsorgen ska vara god, vällagad och näringsmässigt anpassad till äldres behov. Personalen ska ha goda kunskaper om livsmedelshygien och kostens betydelse. Den äldre ska kunna delta i måltidsplanering och få hjälp med matlagning eller leverans av matlådor. Hemtjänsten bör, om möjligt, erbjuda matlag. 12

13 Utevistelse och aktiviteter Boende i vård- och omsorgsboende ska ha rätt till regelbunden utevistelse. Möjlighet till sociala aktiviteter ska finnas i form av biståndsbedömda dagverksamheter och dagsutflykter. Hantering av synpunkter och klagomål Stadsdelsnämnderna ska ha enhetliga rutiner för klagomålshantering, som gör det enkelt för den äldre och/eller anhöriga att framföra synpunkter och klagomål. Säkerhet och trygghet Det finns många åtgärder som ökar tryggheten i äldres boende: Stockholms stad har en särskild hemförsäkring för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vissa stadsdelsnämnder har brottsförebyggande råd som kan bidra med information och tips. Alla servicehus och vård- och omsorgsboenden ska ha säkerhetsföreskrifter som personalen har utbildning i. Hantering av nycklar ska ske på ett säkert sätt, och anställda ska alltid kunna visa legitimation som intygar att de är anställda inom äldreomsorgen. Brott som våld och stöld ska alltid polisanmälas, även misstanke om internstölder. Anmälan görs av den äldre, dennes närstående eller av stadsdelsförvaltningen. Alla verksamheter ska ha säkerhetsrutiner som personalen kan hantera, exempelvis anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 2, Lex Sarah. Staden ansvarar för brandskyddet i särskilda boendeformer. Äldreomsorgens personal ska vara utbildad i att hantera brandlarm och utrymma boendet vid brand. Dokumentation För att staden ska kunna följa upp insatserna måste de dokumenteras. Staden har därför vidareutvecklat sitt dokumentationssystem med ett särskilt webbverktyg. Det ska också bli möjligt att dokumentera via telefon och mobila lösningar som handdator och mobiltelefon. Äldreomsorgsinspektörer Stadens äldreomsorgsinspektörer har i uppgift att rapportera om äldreomsorgens kvalitet och vara ett stöd i stadsdelsnämndernas kvalitetsutveckling. Deras rapporter utgör underlag för förslag till förbättringar. Äldreombudsman Äldreombudsmannens uppgift är att ge information, råd och stöd till stadens äldre och deras närstående. Äldreombudsmannen ska uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar, och på så sätt stärka de äldres inflytande över stadens service, vård och omsorg. 13

14 STÖD OCH HJÄLP I EGEN BOSTAD OCH SERVICEHUS Hemtjänsten ska vara flexibel, och omvårdnadsarbetet präglas av kontinuitet, för att kunna hantera omfattande och specifika behov som ger äldre goda förutsättningar till ett värdigt och tryggt liv i den egna bostaden. De allra flesta äldre vill bo kvar i sin bostad så länge de kan känna sig trygga där. Genom tekniska hjälpmedel och en flexibel hemtjänst kan man förlänga den tid den äldre kan och vill bo kvar hemma, även med ett stort omvårdnadsbehov. Trygghetslarm Personburna trygghetslarm är ett viktigt hjälpmedel som ökar den äldres trygghetskänsla det ökar därför också den äldres möjlighet att bo kvar i sin ordinarie bostad. Hemtjänst Hemtjänsten ska utformas i samråd med den äldre och så långt det är möjligt tillgodose dennes önskemål. Behovsbedömningen ska bygga på en helhetssyn där den äldres situation och möjligheter ska sammanvägas med sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov. Biståndsbeslutet ska vara flexibelt så att den enskilde i samråd med utföraren kan byta ut en insats mot en annan inom ramen för biståndsbeslutet. Ökad specialkompetens I takt med att fler får äldreomsorg i eget boende behöver hemtjänsten vara mångsidig och flexibel. Hemtjänsten ska därför utveckla samarbetet med andra verksamhetsområden. Exempelvis kan grupper med specialkompetens inom demenssjukdomar, psykiska sjukdomar med mera organiseras i tvärprofessionella team i samarbete med landstinget. Kontinuitet och trygghet Varje utförare ska begränsa antalet personer som arbetar hos den äldre, och alla som får omsorgsinsatser ska ha en kontaktperson. För den som har insatser dygnet runt är det oundvikligt att många olika personer arbetar med den äldre. Här är kontaktpersonens samordnande arbete och en god dokumentation viktiga för att skapa kontinuitet och säkerställa informationsöverföringen mellan alla de anställda som arbetar med den äldre. Dagverksamheter Biståndsbedömda dagverksamheter kan hjälpa den äldre att bibehålla psykiska och fysiska funktioner och bryta social isolering. Dagverksamheter är ofta särskilt värdefulla för personer med demenssjukdomar men även för äldre med neurologiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar med mera. Dagverksamheter kan med fördel ha en särskild språklig och kulturell inriktning. Korttidsvård Äldre som bor i eget boende behöver ibland korttidsvård eller växelvård under en begränsad tid eller medan man utreder den äldres behov av vård och omsorg. Det är också en nödvändig avlastning för många som vårdar närstående i hemmet. Korttidsvård ska i första hand bedrivas på särskilda enheter, och det bör finnas enheter med olika inriktningar för skiftande behov. Det ska även finnas möjlighet till korttidsvård utomlands. 14 SIV 74 ÅR

15

16 16

17 BOENDE Det ska finnas olika boendeformer som tillgodoser äldres skiftande behov. Staden ska bidra till att det finns attraktiva bostäder för äldre, så att stockholmare kan planera för sitt boende på äldre dagar i god tid. Genom stadens valfrihet har äldre som fått beslut om vård- och omsorgsboende från och med 1 juli 2008 rätt att välja mellan de boenden som ingår i valfrihetssystemet. Servicehus En lägenhet i servicehus hyrs på samma sätt som andra lägenheter, men här ska den äldre hela dygnet kunna få de insatser som krävs för en trygg tillvaro. För att få lägenhet i servicehus krävs biståndsbeslut. Stadens alla boenden ska ses som en gemensam resurs och ingen ska nekas att flytta utanför det egna stadsdelsområdet. Ett alternativ till servicehusboende är seniorboende. Seniorboende är boende i hyreslägenhet för personer över 65 år utan större omvårdnadsbehov. Seniorboende kan erbjudas utan biståndsbeslut, och ansökan och förmedling sker via bostadsförmedlingen. Stadens seniorbostäder bör ha gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter. Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboenden är för äldre med stora vård- och omsorgsbehov. Dessa boenden ska ha personal dygnet runt som kan bedöma när social och medicinsk vård behövs och kan se till att den äldre får den nödvändiga vården. Staden ska ha vård- och omsorgsboenden för olika behov och intressen. Profilboenden riktar sig till en specifik målgrupp med likartade behov utifrån en gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning. Boenden kan också ha olika inriktningar för målgrupper med särskilda intressen, exempelvis en särskild etnisk, språklig eller religiös inriktning, möjlighet att ha husdjur med mera. Boenden för demenssjukdomar bör bestå av små boendeenheter. Staden ska avveckla de flerbäddsrum som finns kvar på vissa boenden. Samtidigt bör det vara möjligt att dela rum för dem som vill det, exempelvis makar, syskon eller äldre som inte vill vara ensamma. BRUNO 76 ÅR 17

18 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Stadens hälso- och sjukvård ska ha en hög kvalitet och tillgodose äldres skiftande behov av vård och behandling. Staden har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå inom särskilda boendeformer, dagverksamheter och korttidsvård. I ansvaret ingår även rehabiliteringsinsatser. Verksamheterna ska generellt ha ett rehabiliterande arbetssätt. Kompetens Ökande vård- och omsorgsbehov ställer allt större krav på utbildning och kompetens hos personalen. Det ska finnas läkare knutna till alla vård- och omsorgsboenden. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har också en viktig handledarfunktion i hälso- och sjukvårdsarbetet. Demensvård Vård och omsorg för personer med demenssjukdomar utgör en stor del av äldreomsorgen. För att äldre med demenssymtom ska få bästa möjliga vård och omsorg är det angeläget att de erbjuds en demensutredning av landstinget så snabbt som möjligt. För att höja kvaliteten på demensvården behöver personalen också ha rätt utbildning och få handledning. Staden ska verka för att öka samarbetet med landstinget kring personer med demenssjukdomar. Kontinuerlig kvalitetssäkring Kvaliteten på stadens hälso- och sjukvård ska systematiskt utvecklas och säkras. En viktig uppgift för staden är att göra läkemedelshanteringen både maximalt säker och kostnadseffektiv. Staden ska medverka till regelbundna läkemedelsgenomgångar i samarbete med landstinget. Palliativ vård Att vårda människor i livets slutskede ställer särskilda krav på lyhördhet, bemötande och kompetens. Den palliativa vården ska omfatta både psykologiskt, socialt och andligt stöd, även för anhöriga och närstående. Målet är att erbjuda bästa möjliga livskvalitet i en av livets svåraste stunder, och att ingen ska behöva dö i ensamhet. 18 MAINY 84 ÅR, NILS 86 ÅR

19 19

20 20

21 SAMARBETE MED LANDSTINGET Utförare inom äldreomsorgen ska samarbeta med landstingets hälso- och sjukvård med fokus på den enskildes behov. STÖD TILL ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Det ska finnas ett varierat utbud av stödoch hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående. De ökade kraven på medicinsk kompetens i både särskilt och ordinärt boende förutsätter ett nära samarbete mellan stadens äldreomsorg och landstinget. Det är särskilt viktigt när det gäller äldre med flera diagnoser. Genom samverkansavtalen mellan stadsdelsnämnderna och landstinget kan samverkansformerna anpassas efter lokala förutsättningar och behov, exempelvis i form av tvärprofessionella team. IT-stöd Staden ska medverka i en nationell IT-strategi för att effektivisera IT-användningen i vården. Ett väl fungerande IT-stöd underlättar det dagliga arbetet för personalen och säkrar kvaliteten. Det regionala datasystemet WebCare säkerställer att stadens äldreomsorg får information från landstinget när en äldre skrivs ut från slutenvård, och att en vårdplan upprättas. Staden ska stödja och avlasta dem som vårdar anhöriga och närstående. Stödet ska, så långt det är möjligt, vara individanpassat och utformas i samråd med de berörda. Förutom dagverksamhet, avlösning i hemmet, växelvård och korttidsvård ska staden ha någon form av anhörigkonsulenter som kan ge råd och stöd till anhörig-/närståendevårdare. Även ideella och frivilliga verksamheter som ger avlastning och råd till personer som vårdar närstående är viktiga, och staden ska uppmuntra sådana insatser som komplement till stadens verksamheter. KATARINA 65 ÅR 21

22 KOMPETENS Anställda inom äldreomsorgen ska ha adekvat utbildning och kompetens som motsvarar verksamhetens krav. Staden ska prioritera kompetensutveckling både i centrala insatser för hela staden och i varje stadsdelsområde och verksamhet. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska vara väl förtrogna med de grundläggande värderingarna, värdighet och respekt, som ska prägla stadens äldreomsorg. Alla som nyanställs ska ha adekvat utbildning inom vård och omsorg. Målet är att all tillsvidareanställd personal ska ha grundutbildning. Flerspråkig personal är en tillgång, samtidigt som kunskaper i svenska i tal och skrift är en nödvändighet. Kost och läkemedel Ett annat viktigt område för kompetensutveckling är kosten och dess betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Även läkemedel och deras effekter är ett viktigt utbildningsområde. Arbetsmiljö För att kunna ge en god vård och omsorg behöver personalen ha en bra arbetsmiljö. Möjligheter till karriärutveckling är viktigt för att kunna behålla och rekrytera personal. Ett sätt är att ge personalen möjlighet att specialisera sig inom olika områden som demenssjukdomar, stroke eller psykiska sjukdomar. För att motverka arbetsskador bör personalen få utbildning i arbetsteknik, möjlighet att träna på arbetstid och möjlighet att påverka arbetstid och arbetsformer. Arbetsgivaren ska motverka all form av diskriminering. Inom äldreomsorgens verksamheter kan ibland en motsättning uppstå mellan den enskildes rätt att påverka vem som ska utföra insatserna och arbetsgivarens skyldighet att motverka diskriminering. Det ska finnas strategier för hur sådana situationer ska hanteras. Ledarskap Kompetent ledarskap och ändamålsenlig styrning är andra förutsättningar för en välfungerande verksamhet med hög kvalitet. Staden ska därför satsa på chefsutveckling, med fokus på värdegrund, förhållningssätt och strategier för ledarskap och kommunikation. Forskning och utveckling Staden ska stödja en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och metodutveckling av vård och omsorg inom äldreområdet, genom att samverka med högskolor, universitet och forsknings- och utvecklingscentra. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en kunskapsresurs inom äldreområdet och en viktig samarbetspartner inom forskning och utveckling. Stadens verksamheter ska också praktiskt stödja kompetensutveckling inom äldreområdet genom att erbjuda praktikplatser till elever från skolor och universitet. Teknisk utveckling Stadens verksamheter ska vara öppna för ny forskning och aktivt delta i utvecklingsprojekt inom området. Olika mobila lösningar prövas för att effektivisera dokumentation och planering. Det pågår också utveckling av tekniska lösningar som kan öka säkerheten för de äldre. 22

23 Så ska äldreplanen följas upp Stadsdelsnämnderna ska varje år redovisa hur deras äldreomsorg följer äldreplanens mål och strategier. Utifrån stadens inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena ska nämnderna fastställa verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål. Kvalitetsgarantier som verksamheterna ger ska följa kommunfullmäktiges mål och vara mätbara. Uppföljningen av garantiernas efterlevnad ska redovisas och medföra förslag till åtgärder för att bättre uppfylla målen. All verksamhetsplanering ska ske utifrån stadens strategi för ILS, integrerad ledning och styrning. Efter halva planperioden, 2009, ska äldrenämnden följa upp äldreplanen. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa långsiktiga äldreplan. 23

24 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholm Tfn: TIMMER.SE FOTO: OLA HÖGBERG

ABCDE STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011. Äldreroteln = _áä~ö~=p. aåê=potjntunlommt= = =

ABCDE STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011. Äldreroteln = _áä~ö~=p. aåê=potjntunlommt= = = Äldreroteln = _áä~ö~=p aåê=potjntunlommt= STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007-2011 = = ==ëáç=2 (21) Innehållsförteckning ÄLDREOMSORGEN I STOCKHOLMS STAD... 4 VÄRDIGHET OCH RESPEKT SKA VARA UTGÅNGSPUNKTEN FÖR

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Januari 2010 www.finspang.se Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Innehåll 1. Målsättning för äldreomsorgen i Finspångs kommun s.5 1.1 Nationella

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsinriktning för äldreomsorgen 2010 2014 1 Inledning

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 Äldreomsorgsplan med sikte på 2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING POLITISK VISION 2 INLEDNING 3 1 Lagar och regler som styr äldreomsorgen 3 1.1 Nationella styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING RIO SERVICEHUS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2011-57-1.2.1. SID 1 (12) 2011-02-01 Handläggare: Linnéa Gustafsson Telefon: 08-508 42 250 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde

Läs mer

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019

Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 PLAN FÖR Äldreplan för Eslövs kommun 2013-2019 Inledning Syfte med att upprätta en äldreplan Eslövs kommuns äldreplan ska säkerställa att äldres behov och intressen samt delaktighet och möjlighet till

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen

Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Social och omsorgsförvaltningen 2005-03-02 Bilagor Hemsjukvårdsutredningen Hemsjukvård inom social- och omsorgsnämndens område Nulägesbeskrivning 050302 Bilaga 1 Social- och omsorgsnämnden INRIKTNINGSMÅL,

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Ks 2013-243 R 2(23) Sammanfattning En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Nykvarns kommun. Enligt regeringens

Läs mer

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Måltidsstrategi Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Integrerade Trivsamma Hälsosamma Hållbara Säkra Måltiden i centrum Kävlinge kommun strävar efter att måltiden ska skapa

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer