Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun"

Transkript

1 Dnr ON 02/ Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden MUNKEDAL Tfn växel Fax Bankgiro Postgiro

2 1. Inledning Bakgrund Uppdrag och syfte Arbetsgång Översyn och revidering av planen Begrepp och definitioner Dagens äldre Demografisk utveckling Äldres hälsa Äldrefrågor i omvärlden Äldrefrågor på internationell nivå Äldrefrågor på nationell nivå Äldrefrågor på kommunal nivå Strategiska överväganden inom fokusområden Gemensam värdegrund Hemvård Särskilda boendeformer Anpassade bostäder för äldre Korttidsboende Dagverksamhet Anhörigstöd Insatser för demenssjuka Frivilligorganisationer Hälsa för äldre Brukarinflytande på individuell nivå Styrning, ledning och kvalitetssäkring Alternativa driftsformer Slutord...14

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Äldrepolitiken i Sverige står i början av 2000-talet inför stora utmaningar då de äldre blir allt fler. Många äldre kommer att kunna leva ett aktivt liv med litet eller inget stöd från samhället. Gruppen äldre äldre kommer dock att behöva stora insatser av vård och omsorg, vilket ställer nya krav på äldreomsorgen. I en framtida äldreomsorg blir samverkan med enskilda, anhöriga/närstående, personal och frivilliga viktig. En större andel äldre innebär inte automatiskt en högre kostnad för samhället. Alla resurserna måste tillvaratas bättre för att få råd med välfärden i framtiden. Avgörande för kostnaderna för framtidens äldreomsorg blir insatserna för folkhälsa och förebyggande vård och omsorg. Dessa insatser måste vara av hög kvalitet och finnas tillgängliga för alla. Den enskilde har själv ett stort ansvar att hålla sig frisk och vital. Den som ändå behöver hjälp för att komma igång på egen hand eller tillsammans med andra ska få det, i syfte att hålla sig frisk och vital så länge som möjligt, genom förebyggande hälsoarbete för äldre. Under de senast decennierna har samhällets stöd förändrats. Möjligheterna för äldre till kvarboende i sin ursprungliga hemmiljö har stärkts genom utbyggnaden av hemsjukvården, genom ökade möjligheter till korttidsboende och väl fungerande och utbyggd hemtjänst. Till följd av att många äldre bor kvar hemma har hemtjänstens uppgifter förändrats från att tidigare framförallt gälla hemmets skötsel till att idag också innefatta kvalificerad omvårdnad och sjukvård. Detta innebär i sin tur att äldre som ansöker om plats i särskilt boende har betydligt större omvårdnadsbehov än tidigare. Det stöd och den hjälp som äldre behöver ska i så stor utsträckning som möjligt utformas efter individens förutsättningar och behov. Den enskildes rätt till självbestämmande ställer krav på flexibilitet från både kommunen och den äldre själv. Att känna trygghet och ha tillgång till närstående är av grundläggande betydelse för äldre. Närstående gör stora insatser och det är viktigt att kommunen kan erbjuda flexibla stödinsatser till denna grupp Uppdrag och syfte Kommunfullmäktige antog i Budget 2001 med plan , strategin för Munkedals kommun. Där anges att en plan ska tas fram för hur de framtida behoven inom äldreomsorgen ska mötas. Munkedals kommun vill med äldreomsorgsplanen tydliggöra det synsätt och den målsättning som ska vara styrande. Planen ska syfta till att skapa en gemensam strategi för att nå enhetlighet och tydlighet om vad som ska uppnås, utvecklas och följas upp. Syftet är att beskriva hur vård och omsorg på bästa sätt ska organiseras för att kunna erbjuda en äldreomsorg med kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet, trygghet och inflytande ur ett socialt och medicinskt perspektiv. Äldreomsorgsplanen har sin tyngdpunkt på följande uppgifter: Att se över innehåll och struktur i vård och omsorg. Att stärka den enskildes självbestämmande och integritet inom vård och omsorg. Att förbättra förutsättningarna för att ge en god vård och omsorg. Att stärka samverkan mellan kommun och region kring den enskilde. 2

4 1.3. Arbetsgång Arbetet med äldreomsorgsplanen har pågått från hösten 2002 till hösten En rad olika arbetsgrupper med representanter från förvaltningar inom kommunen, frivilligorganisationer, fackliga representanter och förtroendevalda har arbetat med olika fokusområden. Äldreomsorgsplanen behandlar följande fokusområden: gemensam värdegrund, hemvård, särskilda boendeformer, anpassade bostäder för äldre, korttidsboende, dagverksamhet, anhörigstöd, insatser för demenssjuka, frivilligorganisationer, hälsa för äldre, brukarinflytande på individuell nivå, styrning, ledning och kvalitetssäkring samt alternativa driftsformer. Varje fokusområde beskriver en inriktning om vad som ska prioriteras och uppnås på sikt. Strategierna syftar till att visa hur målsättningarna ska uppnås. Omsorgsnämnden beslutade att skicka tjänstemannaförslaget till äldreomsorgsplanen på remiss till följande aktörer: primärvården, folkhälsorådet, folkhälsopolitiska rådet, kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, ungdoms- och kulturnämnden, SPF Svarteborgsbygden, SPF Sörbygden, SPF Munkedalsbygden, PRO, HSO, fackliga organisationer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, Munkedalsbostäder AB och de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige (gruppledarna). Tjänstemannaförslaget har även funnits tillgängligt på kommunens hemsida och bibliotek för att allmänheten ska kunna lämna synpunkter. Skriftliga remissvar till tjänstemannaförslaget till äldreomsorgsplanen har inkommit från följande instanser: folkpartiet, folkhälsorådet och folkhälsopolitiska rådet, ungdoms- och kulturnämnden, SPF Svarteborg, SPF Munkedalsbygden, SPF Sörbygden, PRO Munkedal, primärvården (Munkedals vårdcentral), miljö- och byggnämnden och personal från Sörbygården Översyn och revidering av planen Under varje mandatperiod ska en översyn och revidering av äldreomsorgsplanen ske. Detta möjliggör för den politiska majoriteten i kommunen att under mandatperioden förverkliga sin äldrepolitik. En översyn och revidering av planen kan även ske om behov finns. En första översyn och revidering av äldreomsorgsplanen ska ske under Begrepp och definitioner Anhörig/närstående: En person inom eller utom hushållet som har en nära relation till omsorgstagaren/vårdtagaren/patienten. Begreppen används synonymt. Anpassat boende: Ett anpassat boende (seniorboende) som vanligtvis riktas till en viss ålderskategori. Boendet är inte biståndsbedömt. Boendet erbjuds och söks som en vanlig bostadslägenhet och kan vara en hyresrätt eller bostadsrätt. Biståndshandläggare: Biståndshandläggarna arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. De beslutar om och i vilken omfattning hjälp ska beviljas. Biståndshandläggare finns i alla kommuner även om de ibland kallas, till exempel hemtjänstassistent, biståndsbedömare eller enhetschef. Biståndsbeslut: Biståndshandläggarnas beslut om och i vilken omfattning hjälp ska beviljas kallas biståndsbeslut. Dagverksamhet: En biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen och som syftar till att tillgodose sociala behov. 3

5 Eget/ordinärt boende: Begreppen eget och ordinärt boende används synonymt. Kvarboendeprincipen innebär att man bor kvar i sitt eget boende. Frivilligorganisationer: Ett samlingsbegrepp för de organisationer som inte genom lagstiftning eller avtal har ett reglerat ansvar för äldre eller äldreomsorgen. Pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan, Röda korset, bygdeföreningar och kulturföreningar kan vara exempel på frivilligorganisationer. Hemsjukvård: Hemsjukvård innebär sjukvårdsinsatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen i eget/ordinärt och särskilt boende. Insatserna ges av sjuksköterska eller på delegation/ordination av undersköterska. Hemtjänst: En biståndsbedömd omvårdnadsinsats som ges enligt socialtjänstlagen i eget/ordinärt boende. Hemvård: Insatser där hemtjänst och hemsjukvård/rehabilitering integreras. Hälsa: Hälsa är att må bra, att ha tillräckligt med resurser att klara vardagens krav och förverkliga sina personliga mål. (Nordenfeldt & Anotonovsky) Korttidsboende: En biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen och som riktar sig till enskilda och dess anhöriga/närstående som har behov av avlösning, rehabilitering eller vård i livets slutskede. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS): MAS har ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Omsorgstagare/vårdtagare/patient: En person som får vård och omsorg enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Vanligtvis kallas samma person inom äldreomsorgen för omsorgs- eller vårdtagare men inom sjukvården för patient. Begreppen används synonymt. Rehabilitering: Rehabilitering innebär rehabiliterande insatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen i eget/ordinärt och särskilt boende. Det innefattar även insatser i syn- och hörselhjälpmedel. Insatserna ges av arbetsterapeut, sjukgymnast, syn- och hörselinstruktör eller på delegation/ordination av undersköterska. Särskilt boende: En boendeform som biståndsbedöms enligt 4 kapitel 1 socialtjänstlagen. Utskrivningsklar patient: Patient som av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård inom länssjukvården. Vårdgivare: Vårdgivare innebär främst primärvård, länssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård. 4

6 2. Dagens äldre 2.1. Demografisk utveckling Både antalet och andelen äldre i befolkningen ökar i Sverige. Vid förra sekelskiftet var mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är över 80 år och äldre, som har störst behov av vård och omsorg, väntas öka från till personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större. Enligt prognosen för befolkningsutvecklingen i Munkedals kommun ökar befolkningen över 65 år med över 219 personer (10 %) från år 2004 fram till år Gruppen 85 år och äldre (äldre äldre) når en topp Därefter avtar ökningstakten och nästa topp uppträder då 40-talistgenerationen når 85-årsåldern. Tabell: Prognos över den demografiska utvecklingen i Munkedals kommun för ålderskategorierna år och 85 år och äldre mellan åren 2004 och år år Totalt Kommunens olika delområden påvisar skillnader i befolkningsutveckling de närmsta åren. I Munkedal är ökningen av antalet personer över 65 år störst, i Svarteborg är ökningen något mindre och i Sörbygden är befolkningen över 65 år i det närmaste konstant. I Munkedal och Svarteborg sker ökningen åren mellan 2008 och Äldres hälsa Äldres hälsa är ett angeläget område att belysa inte minst med tanke på att äldre utgör en allt större del av befolkningen. Det saknas emellertid såväl epidemiologiska undersökningar som statistiskt underlag om äldres hälsoutveckling. Statistiska centralbyrån gör årliga intervjuundersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som omfattar åldrarna upp till 85 år. I Folkhälsorapporten från 2001 handlar det om äldres hälsa i åldrarna år. Där rapporteras att långvariga sjukdomar tenderar att öka. Fler får emellertid medicinsk behandling för sin långvariga sjukdom idag än för tjugo år sedan. Det är också fler äldre som får sina åkommor diagnostiserade och behandlade än tidigare. Av de långvariga sjukdomarna som rapporterats är det cirkulationsorganens sjukdomar som dominerar. Näst vanligast är sjukdomar i rörelseorganen. Diabetes och olika ögon- respektive öronsjukdomar är betydligt vanligare i åldrarna över 65 år. Demenssjukdomar ökar med stigande ålder. I åldern år beräknas 1 procent ha en demenssjukdom år är det 3 procent. Förekomsten fördubblas därefter vart femte år och i åldrarna över 90 år uppskattas 21 procent lida av demens. 5

7 3. Äldrefrågor i omvärlden 3.1. Äldrefrågor på internationell nivå Sverige är med och driver äldrefrågorna aktivt inom FN-arbetet. Under 2002 antog FN en handlingsplan om äldrefrågor, vars mål är att garantera att alla ska kunna åldras på ett tryggt och värdigt sätt och kunna delta i samhället som medborgare med fulla rättigheter. Handlingsplanen (Madrid International Plan of Action on Ageing) prioriterar tre inriktningar; äldre och utvecklingen, förbättrad hälsa och välbefinnande samt säkerställa stödjande miljöer. Även inom EU ges en ökad uppmärksamhet åt äldrefrågorna med fokus på vård och omsorg. Exempelvis har Europeiska rådet haft denna fråga årligen på sin dagordning sedan år Samarbetet inom EU kring äldreomsorgsfrågor ökar successivt Äldrefrågor på nationell nivå Äldrepolitikens nationella mål är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldrepolitiken omfattar insatser som syftar till att ge äldre förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Dessa insatser utförs inom ramen för en generell politik där flera politikområden berörs till exempel hälso- och sjukvårdspolitik, folkhälsopolitik, bostadspolitik och arbetslivspolitik. Äldrepolitiken syftar bland annat till att utveckla kvaliteten och tillgängligheten inom vård och omsorg samt öka äldres ekonomiska och sociala trygghet. Primärt vilar ansvaret för detta på kommunerna, men även landstingen och staten ansvarar för betydelsefulla insatser. Kommunerna svarar för finansiering, innehåll och i flertalet fall också för utförande av tjänster inom äldreomsorgen. Statens insatser inom äldrepolitiken syftar till att med olika medel svara för att generella och varaktiga förbättringar kring till exempel kvalitet och omfattning kommer till stånd inom äldreomsorgen i hela landet. Insatserna syftar också till att genom olika punktinsatser få kommunerna att rätta till brister inom vården och omsorgerna som kan identifieras på lokal nivå. Statens medel för att åstadkomma detta är främst lagstiftning. Staten lämnar ekonomiskt stöd till kommunerna genom såväl generella statsbidrag som riktade statsbidrag för vissa utpekade insatser. En parlamentarisk äldreberedning SENIOR 2005 har tillsatts mot bakgrund av att Sverige står inför omfattande utmaningar när befolkningen blir allt äldre. Beredningens uppdrag har varit att analysera förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Arbetet har gällt de förändrade krav som ställs på hela samhället när både antalet och andelen äldre i befolkningen ökar Äldrefrågor på kommunal nivå I Munkedal kommun är omsorgsnämnden ansvarig för äldrefrågorna. Nuvarande organisation av äldreomsorgen har en geografisk indelning. Tillsammans erbjuder äldreomsorgen insatser i form av särskilt boende, hemvård, matdistribution, trygghetslarm, ledsagare, korttidsboende, dagverksamhet, färdtjänst och riksfärdtjänst. 6

8 Huvuddelen av äldreomsorgens verksamhet regleras i socialtjänstlagen. Lagen är utformad som ramlag, där den inledande portalparagrafens honnörsord om respekt för människors självbestämmande och integritet ska genomsyra socialtjänstens dagliga möten med kommunens äldre. Ädelreformen 1992 medförde att kommunerna övertog ett visst ansvar för hälso- och sjukvård från landstingen, upp till och med sjuksköterskenivå, för personer i särskilt boende och i bostäder för särskild service för funktionshindrade i alla åldrar. Detta regleras i hälso- och sjukvårdslagen. I samband med skatteväxlingen i Västra Götaland 1999 fick kommunen ansvar för sjukvård och rehabilitering till personer i ordinärt boende som har en diagnos eller funktionshinder som motiverar att sjukvård och/eller rehabilitering ges i hemmet oavsett ålder. Kommunen har genom avtal ansvar för regionens åtagande när det gäller arbetsterapeutiska behandlingar och hjälpmedelsbedömningar/förskrivningar. Äldrefrågor behandlas även i det kommunala pensionärsrådet. Rådet lyder organisatoriskt under omsorgsnämnden. Syftet med kommunala pensionärsrådet är dialog, delaktighet och inflytande för pensionärer. Rådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunen i frågor som har aktualitet och betydelse för pensionärer. Rådets ledamöter är representanter från pensionärsföreningarna i kommunen. I rådet finns även förtroendevalda från kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, omsorgsnämnden och ungdoms- och kulturnämnden med. 7

9 4. Strategiska överväganden inom fokusområden 4.1. Gemensam värdegrund Principen att alla människor har lika värde är kärnan i det som kallas humanistisk människosyn. Denna syn genomsyrar både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. Alla människor har vissa grundläggande rättigheter som ska vara lika och respekteras. De lagar som styr äldreomsorgen innehåller gemensamma värderingar i den humanistiska människosynen som innebär att all verksamhet ska bygga på respekt för människans rätt till självbestämmande och integritet. Det står även angivet i lagstiftningen att den enskilde ska ha jämlika levnadsvillkor och att behov av trygghet ska tillgodoses. Den humanistiska människosynen och de grundläggande principerna om självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet utgör tillsammans en gemensam värdegrund för vård och omsorg. Värdegrunden innebär att alla ska få ett individuellt och mänskligt bemötande utifrån sin livssituation, där den personliga integriteten och rätten till självbestämmande alltid respekteras. Att utarbeta och genomföra en gemensam värdegrund som ska prägla synsätt och arbetssätt för all personal inom omsorgsförvaltningen och som ska vara genomförd senast Hemvård Behovet av hemvård kommer i framtiden öka då fler äldre kommer att bo kvar hemma längre. Höga krav kommer att ställas på hemvårdspersonalen avseende kontinuitet och kompetens. Hemvården ska tillgodose olika målgruppers behov som ställer krav på spetskompetens. Hemvården bör i första hand tillgodose basbehoven utifrån individens egna resurser, situation och status. Biståndsbedömningen måste vara flexibel och ha ett helhetsperspektiv. Hemvården ska organiseras utifrån individens perspektiv. Hemvården bör vara den centrala verksamheten med ansvar för helhetssynen och ha ett helikopterperspektiv. Hemvården ska också verka för en god samverkan med frivilligorganisationerna. Att insatserna inom äldreomsorgen i första hand ska tillgodoses i det egna hemmet och att kvarboende ska garanteras så långt som möjligt. Att arbetssättet kring individen ska präglas av helhetssyn, hälsoperspektiv och samverkan. Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. Att främja och utveckla samverkan med olika vårdgivare och frivilligorganisationer. 8

10 4.3. Särskilda boendeformer På kommunens fem äldreboenden finns totalt 165 biståndsbedömda platser med olika inriktning: trygghetsboende, gruppboende (demensboende) och korttidsboende. Det finns ett äldreboende i Hedekas, i Hällevadsholm, i Dingle samt två i Munkedal. För att möta det framtida behovet av äldreomsorg bör en omstrukturering mellan de olika inriktningarna ske. Det innebär att antalet demensplatser i gruppboende måste öka och att förhållandet mellan trygghetsplatser och korttidsplatser måste vara flexibelt. Att antalet särskilda boendeplatser bör ligga i nivå med riksgenomsnittet. Att det finns ett utbud av särskilda boenden i alla fyra tätorter (Munkedal, Hedekas, Dingle, Hällevadsholm). Att antalet platser på gruppboende för dementa ökar med 30 platser mellan åren Att om möjligt planera gruppboendena utifrån nivåerna i demenssjukdomen. Det kan innebära flytt för den enskilde mellan olika avdelningar inom ett och samma äldreboende. Att kunna särskilja demensnivåerna ger en högre kvalitet i omvårdnaden. Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. Att främja och utveckla samverkan med olika vårdgivare och frivilligorganisationer Anpassade bostäder för äldre En framtida äldreomsorg där fler äldre bor kvar hemma längre ställer krav på strukturförändringar i samhället. En undersökning som är gjord i Munkedals kommun visar att intresset för andra boendeformer, t ex seniorboende är stort. Den lokala och nationella bostadspolitiken påverkar även utvecklingen inom äldreomsorgen. De flesta äldre bor idag i eget boende och klarar sig själva eller med stöd från hemvården. De flesta vill också bo kvar så länge det går och det är därför angeläget att undanröja hinder för kvarboende. Att en aktiv bostadspolitik för grupperna seniorer och äldre i enlighet med kvarboendeprincipen bedrivs. Att brister i tillgänglighet i enskilda bostäder och i bostadsområden undanröjs. 9

11 4.5. Korttidsboende Korttidsboende är en insats som riktar sig till enskilda och anhöriga/närstående i behov av avlösning, rehabilitering och vård i livets slutskede. Kommunen har 16 korttidsplatser varav 10 platser är koncentrerade till Allégården. Platserna på Allégården har i första hand inriktning mot rehabilitering och vård i livets slutskede. Kännetecken för korttidsboendena ska vara hög kompetens i vård, omsorg och rehabilitering. Kompetensen ska innefatta flera professioner och motsvara aktuella målgrupper på korttidsboendena. Verksamheten på korttidsboendena ska präglas av helhetssyn och samverkan. Att insatsen korttidsboende ska vara lättillgänglig och kunna fås med kort varsel för äldre personer med behov. Att korttidsplatserna ska vara flexibla i antal genom dubbelbeläggning eller justering i förhållande till antal särskilda boendeplatser inom äldreboendena. Att tre korttidsplatser finns avsedda och utbyggda för demenssjuka senast 2008 och att dessa platser är knutna till ett demensboende. Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. Att främja och utveckla samverkan med olika vårdgivare och frivilligorganisationer Dagverksamhet Dagverksamhet är en insats som ska tillgodose sociala behov exempelvis genom olika aktiviteter. Dagverksamhet är en förebyggande insats och utgör tillsammans med andra förebyggande insatser en viktig del i kvarboendeprincipen. För gruppen dementa med dess anhöriga/närstående kan insatsen vara helt avgörande för att klara ett eget boende och samtidigt erbjuda en meningsfull tillvaro. En dagverksamhet kan även bedrivas ur ett hälsoperspektiv för att motverka social isolering och främja hälsa för äldre. En sådan verksamhet ska vara öppen för alla och inte vara biståndsbedömd. En öppen dagverksamhet bör drivas i samverkan med frivilligorganisationerna och kunna erbjudas i alla fyra tätorter (Munkedal, Hedekas, Dingle, Hällevadsholm). Den öppna och biståndsbedömda dagverksamheten kan genom samverkan ge stöd till hög kvalitet och bör bedrivas i nära samarbete. Att en kombinerad biståndsbedömd och öppen dagverksamhet ska kunna erbjudas i samtliga fyra tätorter och vara utbyggd senast Att dagverksamheten för dementa byggs ut fram till 2009 med kapacitet att kunna ge insatsen upp till 20 personer per vecka. Denna verksamhet bör koncentreras på ett ställe. Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. Att främja och utveckla samverkan med olika vårdgivare och frivilligorganisationer. Att utarbeta en handlingsplan för området dagverksamhet i syfte att skapa helhetssyn, samverkan och kvalitet för nämndens verksamheter. Planen ska ta fasta på sociala och kulturella mål. Handlingsplanen ska vara antagen senast

12 4.7. Anhörigstöd Anhörigas och närståendes insatser är ovärderliga i äldreomsorgen. Dessa insatser kan vara helt avgörande för den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. Anhöriga och närstående ska ges möjlighet till olika former av stöd. Det är viktigt att stödet anpassas efter det individuella behovet. Stödet ska vara en trygghet och kan vara av karaktären socialt, psykiskt, kunskapsmässigt, praktiskt eller ekonomiskt. En viktig del av stödet är avlösning och någon samtalspartner. Att utforma en handlingsplan för anhörigstöd, som ska vara färdigställd senast Att bedriva anhörigcenter med syfte att ge trygghet samt kunskapsmässigt och socialt stöd till anhöriga och närstående i samverkan med frivilligorganisationer och andra aktörer. Att erbjuda avlösning i hemmet och på korttidsboende (se korttidsboende). Att anställa en anhörigsamordnare med socialt ansvar senast Anhörigsamordnare kan hänvisa, stötta och vägleda till rätt instanser i olika frågor Insatser för demenssjuka Antalet demenssjuka ökar i samma takt som antalet äldre ökar. Därigenom har behovet av insatser för demenssjuka ökat. Demensvården har som syfte att ta tillvara den demenssjukes kvarvarande resurser och så långt som möjligt fördröja sjukdomsförloppet. En viktig del av insatserna för demenssjuka är även stödet till anhöriga och närstående (se anhörigstöd). Övriga insatser för demenssjuka behandlas under andra fokusområden med dess strategier såsom särskilda boendeformer, korttidsboende och dagverksamhet. Att utforma en handlingsplan om insatser för demenssjuka med syfte att uppfylla kvarboendeprincipen även för demenssjuka. Detta kräver många samplanerade och individuellt anpassade insatser samt kunskap i verksamheten. Handlingsplanen ska vara färdigställd senast Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. Att främja och utveckla samverkan med olika vårdgivare och frivilligorganisationer Frivilligorganisationer Föreningslivet med dess många aktiva gör stora insatser för äldre och är en stor resurs. Pensionärernas egna organisationer har omfattande aktiviteter för sina medlemmar. De deltar även i en del av aktiviteterna inom kommunens äldreboenden. Det kommunala pensionärsrådet, som är sammansatt av pensionärsföreningar, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, är en viktig mötesplats. Syftet med rådet är dialog om frågor som har aktualitet och betydelse för pensionärer. Dialogen i rådet ska bygga på kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ge inflytande för pensionärerna. 11

13 Kommunen bör stödja och stimulera till att frivilligorganisationerna medverkar i äldreomsorgen med social kontakt, stimulans och aktiviteter men får inte på något sätt överta kommunen ansvar. Att se frivilligorganisationerna som en resurs och stödja deras engagemang för äldreomsorgen. Att ge frivilligorganisationerna möjlighet till att stödja eller aktivt delta i äldreomsorgens verksamhet. Att kommunala pensionärsrådet ska ha inflytande i frågor som rör äldre genom att deras åsikter tas tillvara i beredningsprocessen om så är möjligt Hälsa för äldre Att aktivt arbeta med hälsoperspektivet och sätta fokus på det friska inom äldreomsorgen är inte bara humant utifrån individens perspektiv utan även samhällsekonomiskt lönsamt. Det är mycket viktigt att hälsoperspektivet genomsyrar hela äldreomsorgen liksom i samverkan med andra aktörer. Med ett hälsoperspektiv ökar livskvaliteten i ålderdomen och är även en förutsättning för att uppnå kvarboendeprincipen. Ett hälsoarbete kan bedrivas i samverkan med pensionärsorganisationer och hälsorådet, genom aktiviteter inom och utom äldreomsorgens verksamheter eller genom kunskapsspridning. Att anställa en hälsosamordnare senast 2006 med syfte att främja äldres hälsa genom kunskap, motivation och praktiska aktiviteter. Att upprätta en handlingsplan för hälsoarbetet för äldre i samverkan med andra aktörer. Handlingsplanen ska även innefatta kulturella behov och utbud för äldre. Handlingsplanen ska vara färdigställd senast Brukarinflytande på individuell nivå Omsorgsnämndens insatser för den enskilde ska vara av god kvalitet och ska utformas och genomföras tillsammans med denne och vid behov i samverkan med anhöriga/närstående eller god man. Det är därför viktigt att ge den enskilde så stort inflytande som möjligt i biståndsutredningar och vårdplaneringar. Det individuella arbetet med enskilda individer ska präglas av så stor lyhördhet som möjligt. Biståndsbeslut och beslut i vårdplanering ska dokumenteras och delges den det gäller. Omvårdnadsarbetet ska utföras med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Att den enskilde ska vara delaktig i de beslut om insatser som berör denne. Att den enskildes vilja så långt som möjligt ska styra insatsernas karaktär. Att utarbeta en gemensam struktur som säkerställer brukarens inflytande och rättssäkerhet på individuell nivå. Denna struktur ska vara färdigställd senast Att ett rehabiliterande synsätt och arbetssätt ska prägla omvårdnaden. 12

14 4.12. Styrning, ledning och kvalitetssäkring Omsorgsnämnden Förvaltningens styrning sker genom kommunens ekonomistyrningsmodell, verksamhetsutveckling i Munkedal (VUM), och kommunfullmäktiges reglemente. Kvalitetssäkring sker genom olika rutiner inom förvaltningen. Det är viktigt att de olika antagna styrdokumenten överensstämmer med varandra och gemensamt utgör underlag till styrning och ledning av verksamheterna. Områdena styrning, ledning och kvalitetssäkring innefattas därför inte i äldreomsorgsplanen. Att äldreomsorgsplanens strategier ska vara ett underlag till nämndernas och styrelsernas målarbete inom verksamhetsutveckling i Munkedal (VUM) Alternativa driftsformer Kommunfullmäktig har antagit en konkurrensutsättningsplan för kommunen och en handlingsplan för konkurrensutsättning som kan innebära alternativa driftformer. Omsorgsnämnden ska ha utarbetad och beslutad handlingsplan för konkurrensutsättning. Att antagna strategier i äldreomsorgsplanen finns med och är styrande vid konkurrensutsättning av verksamhet inom äldreomsorg. 13

15 5. Slutord De närmsta åren kommer inte ökning av antalet äldre ske i någon drastiskt bemärkelse. Det är först efter 2010 och senare som ökningen av antalet äldre sätter fart. Men åren framöver kan bli av mycket viktig strategisk betydelse, förutsatt att Munkedals kommun agerar så klokt som det är möjligt. I bedömningar av resurser och framtida behov inom äldreomsorgen är det klart att kommunen måste göra rätt saker och hushålla med sina resurser. Detta för att klara av en ekonomi som inte växer i samma takt. Äldreomsorgsplanen har tyngdpunkten på tre inriktningar: hälsa, förebyggande insatser och kvarboendeprincipen. Dessa inriktningar i äldreomsorgsplanen ska främja och trygga hälsan, sociala nätverk och den fysiska miljön samt ge trygghet i insatser som behövs för att kunna åldras på ett värdigt sätt. Förhoppningen är att äldreomsorgsplanen ska bli en god investering inför framtiden, både humant och resursmässigt. Om Munkedals kommun i en framtid ska lyckas med denna viljeinriktning så kräver det handlingskraft idag. Det tar tid innan insatser för folkhälsa och förebyggande vård och omsorg ger ett gott resultat. 14

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243

Sida 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25, 8 Dnr Ks 2013-243 1(23) Antagen av Kommunfullmäktige Dnr Ks 2013-243 R 2(23) Sammanfattning En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Äldrepolicy med fokusområden. Stenungsunds kommun

Äldrepolicy med fokusområden. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Äldrepolicy med fokusområden Stenungsunds kommun Typ av dokument Policy Dokumentägare Beredningen Vuxna och Äldre Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN 1 (23) Äldreomsorgsplan. /ALI Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

ÄLDREOMSORGSPLAN 1 (23) Äldreomsorgsplan. /ALI Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 ÄLDREOMSORGSPLAN 1 (23) 2011-09-26 Äldreomsorgsplan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO www.uddevalla.se 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 0522-69 70 40 5496-5744 E-POST

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN

STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN STOCKHOLMS STADS ÄLDREPLAN 2007 2011 2 F Ö R O R D Värdighet och respekt ska vara utgångspunkten för stadens äldreomsorg. Så står det i inledningen till den äldreplan du just nu har i din hand. Att lyfta

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Re Produktion BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN. Utvärdering hösten 2007. Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman

KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN. Utvärdering hösten 2007. Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman KORTTIDSBOENDET KÄLLBACKEN SOM STÖD FÖR KVARBOENDE I EGET HEM I ÄLVSBYNS KOMMUN Utvärdering hösten 2007 Katrine Christensen Ingegerd Skoglind-Öhman Socialnämnden 2008-06-11 Inledning Politikerna i Älvsbyn

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Januari 2010 www.finspang.se Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Innehåll 1. Målsättning för äldreomsorgen i Finspångs kommun s.5 1.1 Nationella

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDN INGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 203 DnrKS253/2013,040/2015 Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden 2010-02-22 Dnr 2009/119 VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010-2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsinriktning för äldreomsorgen 2010 2014 1 Inledning

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

Motion av Ewa Bertz (FP) avseende att utöka antalet äldrepedagoger i Malmö kommun

Motion av Ewa Bertz (FP) avseende att utöka antalet äldrepedagoger i Malmö kommun Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-06 Handläggare Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Ewa Bertz (FP) avseende

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 Äldreomsorgsplan med sikte på 2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING POLITISK VISION 2 INLEDNING 3 1 Lagar och regler som styr äldreomsorgen 3 1.1 Nationella styrdokument

Läs mer

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010

Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 Demensprogram för Alingsås Kommun 2010 - Lokala riktlinjer som stöd för styrning och ledning Sammanfattning Demensprogram för vård och äldreomsorgen har tagits fram för att ge stöd för styrning och ledning

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 STRÖMSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Syfte Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att anta Lokal handlingsplan för vård och omsorg för år 2005-2010.

Läs mer

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam OMVÄRLDSANALYS Att drabbas av en demenssjukdom innebär att drabbas av obotlig och långvarig sjukdom

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, (SOU 2010:70) 2011-03-23 Dnr 38454/2010 1(6) Avdelningen för kunskapsstyrning Elis Envall elis.envall@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60

Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Program för vård och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga SN-2010/60 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet

Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet 2016-02-26 Handläggare Anna Spetz Kansli- och utredningsavdelningen 2015VON/0229 Vård- och omsorgsnämnden Svar på Motion (S) Ta fram en policy mot ensamhet Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer