GRUND FÖRLÄGGNING AV FJÄRR- VÄRMELEDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUND FÖRLÄGGNING AV FJÄRR- VÄRMELEDNINGAR"

Transkript

1 GRUND FÖRLÄGGNING AV FJÄRR- VÄRMELEDNINGAR Forskning och Utveckling Stefan Nilsson Sven-Erik Sällberg Gunnar Bergström SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr XXXXXX

2 Sammanfattning Tidigare studier inom programmet Värmegles Fjärrvärme har visat på att det går att minska investeringskostnaderna genom att effektivisera markarbetena vid läggning av fjärrvärmeledningar. Föreliggande projekt har studerat förutsättningarna för att minska läggningsdjupet i typiska villagator i värmeglesa områden utan att öka risken för skador på vare sig rör eller gata. En inventering gjordes av aktuella normer och anvisningar samt lokala föreskrifter från kommuner och energibolag gällande rörschaktens geometri, läggningsdjup, kringfyllningsmaterial, packningsgrad, dränering etc. Därutöver har energibolag och tekniska förvaltningar i ett antal svenska kommuner tillfrågats om vilka regler de följer. Det är i huvudsak endast de större kommunerna som har specifika krav på läggningsdjup i gatumark. På de flesta håll följer man Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar och i mindre kommuner överlåter man i hög grad åt energibolagen att sköta frågan. I några kommuner finns överenskommelser mellan den kommunala förvaltningen och energibolaget att under vissa förutsättningar tillåta grundare förläggning, till exempel i Göteborg, Jönköping och Luleå. En analys av kostnaderna som är förknippade med markarbetena visade på att dessa kan minskas med närmare 30 % genom att minska läggningsdjupet från 600 mm till 350 mm. I ett fältförsök genomfördes mätningar i och kring fyra fjärrvärmerör av typ DN 2 32/160 som förlades 600 mm, 380 mm, 280 mm samt 180 mm under asfaltytan på en tungt och intensivt trafikerad fabriksgata. Återschaktning och asfaltering utfördes som för en typisk villagata i enlighet med Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar. Under försökets gång har mätningar gjorts av rörens deformation, spårbildning i asfaltytan samt gatans bärighetsegenskaper. Rörens deformation har visat sig vara försumbar oavsett vilket djup de läggs på. Detta tolkas som att fyllningen, om den är väl packad, tar upp huvuddelen av krafterna från trafikbelastningen genom valvverkan. Spårbildningen i gatan är däremot tydlig men tycks direkt avspegla sättningar i den nylagda fyllningen så att djupare fyllning ger större sättningar. En grundare rörförläggning medför därför mindre spårbildning i asfaltytan. Grundare förläggning medför något ökade värmeförluster, något större temperaturrörelser i systemet och en ökad risk för knäckning av ledningen uppåt genom överfyllnaden. Sådana aspekter får bedömas från fall till fall. Slutsatsen blir därmed att det tekniskt går att lägga fjärrvärmeledningar grundare i villagator om packningen av kringfyllningen utförs på ett bra sätt och man i övrigt följer de regelverk som finns. Det tycks också finnas goda förutsättningar för energibolagen att få acceptans för detta i sina kommuner. 2

3 Summary Shallow burial of district heating pipes Previous studies have shown that the investment costs for district heating installations in suburban areas can be lowered with more rational construction work. This project has studied the possibilities of decreasing the laying depth for pipes in residential-area roads without risking damage on neither pipe nor road surface. An inventory of regulations from national and local authorities and district heating companies in Sweden was done. The larger cities have specific requirements regarding laying depth in road structures. In most places, however, the guidelines issued by the Swedish District Heating Association are followed. And in smaller cities, the question is handled directly by the municipal district heating company. In some places, e.g., Göteborg, Jönköping and Luleå, the local authorities and the district heating company have agreed on a smaller laying depth under certain circumstances. An analysis of the costs related to the excavation work, backfilling and asphalt laying showed that the costs can be reduced with about 30 % by decreasing the laying depth from 600 mm to 350 mm. A field trial was done with four twin pipes of dimension 2 DN 32/160 laid 600 mm, 380 mm, 280 mm and 180 mm below the asphalt surface in a road with heavy traffic. Apart from the laying depth, the installation work was done in accordance with the guidelines from the Swedish District Heating Association. During traffic loading, measurements of internal deformations of the pipes, wheel-track depths in the asphalt surface and load-bearing capacity of the road structure were made. The deformation of the pipes is negligible at all laying depths. This is likely due to an arching action from the backfill which supports most of the forces from the traffic load. Significant wheel-tracks were measured, but they seem to correspond directly to settlements in the new soil. Hence, a shallower pipe trench leads to less prominent wheel-tracks. Shallow pipe burial yields slightly larger heat losses, slightly larger temperature movements of the pipeline grid and an increased risk for vertical instability and buckling of the pipeline through the overfill. Such aspects must be considered in each individual case. The conclusion is that shallow burial is technically possible in residential-area roads if the road structure is properly built and the compaction of the backfill is done in a proper way. There are also good possibilities for district heating companies to reach an acceptance for shallow burial with local authorities. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Markarbeten för fjärrvärme Tekniska föreskrifter och riktlinjer Anvisningar och handböcker Inventering av lokala föreskrifter Kommunala tekniska anvisningar Göteborg Malmö Stockholm Fältförsök Mätningar Mätresultat Plattbelastningsförsök Rördeformationer Deformation till följd av trafiklast Under läggning och asfaltering Under överfart med personbil Under plattbelastningsförsök Spårbildning i asfaltytan Analys och diskussion Besparingspotential Rördeformationer Spårbildning i asfaltytan Styvhetsförhållande mellan rör och kringfyllning Jämförelse med villagata Övriga parametrar med betydelse för val av läggningsdjup Tjäle Värmeförluster Temperaturrörelser och friktionskrafter Knäckning vertikal instabilitet Avgreningar på annan nivå Befintliga massor i kringfyllningen Personskaderisker Slutsatser Besparingspotential

5 7.2. Myndighetskrav Skador på rör och gata Rekommendationer Framtida arbete Referenser...38 Bilaga A: Inventering av lokala föreskrifter...40 Bilaga B: Mät- och provningsmetoder...43 Invändiga deformationer i rören Mätning av spårbildning Plattbelastningsförsök Insamling av mätdata Bilaga C: Modell för FEM-beräkningar

6 6

7 1. Inledning Ett flertal undersökningar pekar på att det går att sänka investeringskostnaderna genom att rationalisera markarbetena vid läggning av fjärrvärmeledningar i främst villaområden men även vid utbyggnad i allmänhet (Molin m.fl. 1997, Claesson 2003, Sandberg 2003a, b). Ett sätt att göra detta är att minska läggningsdjupet. Det skulle innebära direkta ekonomiska vinster i och med att arbetstiden som går åt till att gräva upp och fylla igen schakten minskar. Att minimera grävarbetet innebär dessutom en betydande reduktion av den miljöpåverkan som läggning av fjärrvärmeledningar för med sig (Fröling & Svanström 2002). Syftet med projektet har varit att utarbeta riktlinjer för hur en rörgrav i ett typiskt villaområde kan optimeras med avseende på schaktdjup utan att äventyra vare sig gatan, marken eller ledningen. Målsättningen är att de sammanfattade resultaten skall kunna användas som underlag i diskussioner mellan energibolag, entreprenörer och lokala myndigheter. Projektarbetet har utgjorts av en inventerande del och ett praktiskt fältförsök. Den inventerande delen har bestått av litteraturstudier av aktuella normer, anvisningar samt lokala föreskrifter från kommuner och energibolag då det gäller rörschaktens geometri, läggningsdjup, kringfyllningsmaterial, packningsgrad, dränering med mera. Därutöver har ansvariga personer från kommuner och energibolag tillfrågats om vilka regler de följer. Det praktiska fältförsöket bestod av en utvärdering av hur rör och gata deformeras av tung trafiklast vid förläggning på olika djup under asfaltytan. Projektet har finansierats av Värmegles Fjärrvärme, Göteborg Energis stiftelse för forskning och utveckling och SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Arbetet har utförts av SP i Göteborg i samråd med en referensgrupp bestående av Maria Dahlgren, Göteborg Energi AB; Göran Johansson, Powerpipe Systems AB; Sven Liedberg, Skanska Teknik; Jan Lindeberg, Öresundskraft; Per Lyngnholm, SBS Entreprenad samt Thomas Samuelsson, Jönköping Energi. 7

8 2. Markarbeten för fjärrvärme Fjärrvärme är en miljöeffektiv uppvärmningsform. I dagsläget är fjärrvärmen väl utbyggd till större fastigheter och i tätorternas centrala delar. När det gäller värmeglesa områden är dock fjärrvärmen än så länge utbyggd i mindre omfattning. I dessa områden är nyanslutningstakten låg främst beroende av att kostnaderna för att ansluta småhus är alltför höga. I många fall är det svårt för fjärrvärmeföretagen att skapa lönsamhet i så kallade värmeglesa nät samtidigt som det är svårt att få husägarna intresserade. Anslutningskostnaderna för enskilda fastigheter i värmeglesa områden ligger idag på cirka kronor per fastighet (Bjurström och Wingqvist 2004). Lägre anslutningsavgifter ökar fjärrvärmens konkurrenskraft vilket höjer anslutningsgraden, det vill säga fjärrvärmealternativet blir intressantare i förhållande till andra uppvärmningsformer. Markarbetena står idag för närmare 40 % av anslutningskostnaderna (Sandberg 2003b). Till markarbetet kan härröras uppsågning, avhyvling och bortforsling av gammal asfalt, uppgrävning av schakt, läggning av stålplåtar där framkomlighet för bilar skall vara möjlig, deponi eller mellanlagring av schaktmassor, iordningställande av rörbädd, återfyllning och packning av kringfyllning och bärlager efter rörmontage, samt slutligen asfaltering (Sandberg 2003a). Om läggningsdjupet minskas kan rörschaktet göras grundare vilket medför att volymen schaktmassor som skall hanteras minskar. Om befintliga massor skall återfyllas blir volymen som skall mellanlagras mindre och kräver därmed mindre yta vilket ökar möjligheterna att mellanlagra utmed schaktet. Om schaktet inte skall återfyllas med befintliga massor minskar volymen schaktmassor som skall transporteras bort från schaktet samtidigt som volymen nytt kringfyllningsmaterial som skall transporteras till schaktet vid återfyllning också minskar. För varje decimeter som schaktdjupet minskas minskar kostnaden med cirka 25 kronor per meter för schakt med standardbredd (Sandberg 2003b). Då schaktkanterna sluttar med en bestämd vinkel för att eliminera att kanterna rasar ner innebär detta att även schaktbredden i gatuplanet minskar med grundare schakt, då bredden i botten av schaktet är bestämd. Detta leder i sin tur till att mindre mängd gammal asfalt behöver brytas upp och forslas bort. Gammal asfalt deponeras som miljöfarligt avfall. Vidare minskar även mängden ny asfalt vid asfaltering efter att schaktet lagts igen. Asfalteringskostnaderna är dessutom en betydande kostnadsparameter i många kommuner. I genomsnitt uppskattar Sandberg (2003a) att ett smalare schakt minskar kostnaderna med cirka 70 kronor per meter för varje decimeter schaktet kan göras smalare (räknat på schakt med standarddjup). Även risken att möta korsande hinder som el- och telekablar minskar, då möjligheterna att passera över dessa ökar. Detta i sin tur ökar möjligheterna att utföra stora delar av rörarbetet ovan mark vilket leder till att schakten även av detta skäl kan göras smalare. Grundare schakt minskar även risken för att grundvattennivån når upp och vattenfyller schaktet. Detta innebär bättre arbetsmiljö och minskad olycksfallrisk. Främst blir det enklare att utföra skarvningsarbetet på fjärrvärmerören då det är lättare att jobba i ett smalt grunt schakt jämfört med i ett smalt och djupt schakt. Grundare schakt medför därmed att tiden som åtgår för transporter minskar, tiden som åtgår till grävning minskar, tiden för packning av kringfyllning minskar samt att tiden för asfalteringsarbetet minskar. Detta innebär utöver ekonomiska vinster även miljövinster när maskiner och fordon får kortare drifttid och därmed förbrukar mindre bränsle. Vid nedläggning av fjärrvärmerör i traditionella schakt står dieseldrivna fordon och maskiner för 80 % av koldioxidutsläppen. Kortare tid med öppna schakt ger även mindre störningar för passerande trafik och för de boende i området. För de bo- 8

9 ende innebär det till exempel kortare tid med stålplåtar som överfarter in till fastigheterna. Då arbetet tar kortare tid ökar anslutningshastigheten (Reidhav 2005) som ger både ekonomiska och miljömässiga vinster då fler till exempel gamla oljepannor snabbare kommer ur drift. När anslutningshastigheten ökar minskar tiden från plan till ansluten abonnent, vilket snabbare höjer utnyttjandegraden av fjärrvärmeverkets kapacitet. Sammantaget betyder detta att när kostnaderna för personal, fordon, maskiner och annan utrustning minskar blir i slutänden anslutningsavgiften för fastigheterna lägre. Grundare schakt skapar även förnyade möjligheter att utveckla och använda enklare och snabbare grävningsmetoder, samtidigt som utveckling och utnyttjande av alternativa kringfyllningsmaterial främjas. Kedjegrävning, fräsning, plöjning, styrd borrning, hammarborrning, jordraket, hydraulpressning samt rammning är metoder som idag används i olika omfattning till andra typer av rörinstallationer (Bjurström och Wingquist 2004). Slutligen finns det dock ett antal parametrar som måste beaktas vid förändringar i de traditionella schaktningsdjupen och läggningsmetoderna. På trafikerade ytor är det viktigt att inga sättningar uppstår vid belastning. Styvheten i överfyllnaden mellan rör och markyta måste ha samma styvhet som omgivande mark samtidigt som den skall verka som ett skydd för ledningen. Speciellt gäller detta vid belastningar från tung trafik. Överfyllnaden skall även bidra till att fixera ledningen vid temperaturväxlingar i nätet både när det gäller friktion som att förhindra vertikal knäckning. De båda senare aspekterna är sannolikt av mindre vikt beträffande ledningar av små dimensioner. 9

10 3. Tekniska föreskrifter och riktlinjer De flesta energiverk och kommunala förvaltningar tycks hänvisa till antingen Anläggnings AMA 98 (1999) eller Svensk Fjärrvärmes Läggningsanvisningar för fjärrvärmerör (2001) då det gäller läggningsdjup för ledningar. Utöver detta tycks det vara tunnsått med specifika krav. Undantag är Malmö (Malmö stad 2002), Göteborg (Göteborgs stad 2002) och Stockholm (Stockholms stad 2000), där de tekniska förvaltningarna har krav på gatans uppbyggnad som är striktare än vad som föreslås av Svensk Fjärrvärme, se nedan Anvisningar och handböcker Anläggnings AMA 98 1 med tillhörande Råd och anvisningar, RA 98 (1999), ges ut av Svensk Byggtjänst. Avsikten med AMA är att den skall tjäna som underlag vid upprättande av beskrivningar samt syftar till att förenkla arbetet vid formuleringar av beställares krav på den färdiga produkten och dess olika delar. Publikationen innehåller inga direkta anvisningar om läggningsdjup för ledningar i gata, men talar en del om schaktmetoder, packning av fyllningsmaterial, schaktbredd, med mera. Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar hänvisar till Anläggnings AMA 98 vad gäller utförande men kompletterar bland annat med tillåtna kornstorleksfördelningar för fyllningsmaterial och typsektioner för fasta och flexibla enkel- respektive dubbelrör. Vägverkets krav vad gäller byggande, underhåll och bärighetsförbättringar av vägobjekt återfinns i ATB VÄG 2004 (Vägverket 2004). ATB VÄG används som underlag vid upphandling vid byggande av vägar. Vägöverbyggnader utformade enligt ATB VÄG 2004 förväntas få en teknisk livslängd på minst år beroende på konstruktionstyp. Kommunförbundet har gett ut ett antal rapporter och handböcker som berör problemområdet. Några av dessa är Ledning för grävning (Svenska Kommunförbundet 1998) som belyser problemen kring grävning i allmän mark i samband med ledningsarbeten, Bära eller brista (Svenska Kommunförbundet 2003a) som är en handbok för tillståndsbedömning av belagda vägar samt Dimensionering för tung trafik i kommunal gatumiljö (Svenska Kommunförbundet 2003b) som är en rapport med syfte att kartlägga dagens praxis bland landets kommuner när det gäller dimensionering av gator och vägar med tung trafik Inventering av lokala föreskrifter En mindre inventering av lokala föreskrifter genomfördes genom att den kommunala gatuförvaltningen och det lokala energibolaget i ett antal svenska kommuner tillfrågades om vilka regler de har att rätta sig efter vid förläggning av ledningar i gatumark. De kommuner och energibolag som tillfrågats framgår av Tabell 1. Sammanfattningsvis konstaterades att intresset för fjärrvärmeledningsfrågorna ute i kommunerna ofta är något svalt. Man överlåter i hög grad åt energibolagen att sköta dessa frågor AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Anläggnings AMA 98 ersätter den tidigare Mark AMA 83.

11 Kommunala tekniska anvisningar I Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås har kommunerna lokala regler och anvisningar för schaktning och återfyllning i allmän platsmark vilka innefattar bland annat fjärrvärmeledningar. I dessa regleras bland annat vem som ansvarar för vad och vem som utför vad. Med undantag av Borås så anges även läggningsdjup för ledningar i gata. För gatuförvaltningens vidkommande är det gatans hållfasthet som är av primärt intresse och man anger normalt att ledningar inte får finnas i överbyggnaden då man är rädd för att dessa skall försämra gatans bärighet. När det gäller fjärrvärme så står alltid energibolaget för kostnaderna gällande nyinstallationer och fortlöpande underhåll av ledningssystemen. Exempel på skillnader kan vara att i en del kommuner sköter kommunen gatubeläggningarna och energibolagen får betala dem för beläggningsarbetet i samband med schaktningsarbeten, i andra kommuner sköter energibolagen detta själva. Ett annat exempel på skillnader som framkom är att i en del kommuner får energibolagen till kommunen betala hyra för det utrymme som ledningarna tar upp i marken, i andra kommuner tas inte någon sådan kostnad ut. I de mindre kommunerna hänvisar man direkt till energibolagen när det gäller frågor om förläggning av fjärrvärmeledningar. I de flesta fall varierar det rekommenderade läggningsdjupet med trafikintensiteten. I lokalgator, med måttlig trafik, använder sig de flesta av ett läggningsdjup mellan 600 mm och 700 mm. Med läggningsdjup menas i de här fallen avståndet mellan hjässan på ledningen och ytan på gatan. Ett undantag är Göteborg, där energibolaget fått speciell dispens av trafikkontoret att använda sig av ett grundare schakt för dubbelrör, Bild 1. Tabell 1 sammanfattar läggningsdjupet hos de olika kommunerna baserat på de anvisningar man följer. En mer detaljerad sammanställning återfinns i bilaga A. Tabell 1 Krav på läggningsdjup i måttligt trafikerade gator Läggningsdjup för fasta enkelrör, mm Läggningsdjup för fasta dubbelrör, mm Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar Borås Göteborg Karlstad Jönköping Luleå Malmö Stockholm Hänvisar till Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar 2 Efter särskild överenskommelse mellan Göteborg Energi och Trafikkontoret mm gäller för lågt trafikerad gata och 510 mm för villagata med busstrafik Sammanställning av krav på läggningsdjup (mellan rörhjässa och asfaltyta) i måttligt trafikerade gator i några svenska kommuner. Summary of required laying depths (measured between the crown of the pipe and the asphalt surface) in suburban roads in some Swedish cities Göteborg Trafikkontoret i Göteborg har regler som bland annat redovisar tekniska krav vid schaktnings- och återfyllningsarbeten (Göteborgs stad 2002). Som komplement till 11

12 bestämmelserna gäller ATB VÄG (Vägverket 2004) och TPU (Göteborgs stad 2005). Göteborg Energi har jobbat aktivt med att minska kostnaderna för markarbeten vid fjärrvärmeinstallationer och har fått tillåtelse av Trafikkontoret att använda en grundare schaktsektion för dubbelrör i villagator, Bild 1. Dispensen gäller under förutsättning att gatan efter återställning har en tillräcklig bärighet. Denna skall utvärderas med ett så kallat plattbelastningsförsök (Vägverket 1993) där deformationsmodulerna E v1 och E v2 samt bärighetskvoten E v2 /E v1 bestäms 2. Man har kommit överens om följande krav: Plattbelastningsförsök genomförs i ca. 5 punkter per km schakt. För minst 4 av fem kontrollpunkter skall: o Bärighetskvoten E v2 /E v1 < 2,8. o E v2 80 MPa eller större än motsvarande modul i befintlig gata. För samtliga kontrollpunkter skall E v2 50 MPa. Bild 1 Göteborgs schakt för dubbelrör Specialsektion för dubbelrör i Göteborg med 430 mm läggningsdjup. Special trench in Göteborg for twin pipes with 430 mm laying depth Malmö Gatukontoret i Malmö har bestämmelser som beskriver ansvarfördelning vid arbeten i gator parker och annan platsmark i (Malmö stad 2005). Vidare behandlas vad som gäller vid planering, utförande, då arbetet är klart, tekniska krav med mera. De tekniska kraven redovisar bland annat minsta förläggningsdjup i huvudgata, lokalgata, gångbana och övriga ytor. Vidare beskrivs vid återställning bland annat tjocklekar på bärlager och förstärkningslager. I övrigt hänvisas till Anläggnings AMA och VÄG Stockholm Stockholms Gatu- och Fastighetskontor har ett liknande regelverk (Stockholms stad 2000). I detta regleras allt från projektering till miljöaspekter gällande Stockholms Stad. 2 Deformationsmodulen E v2 används som ett mått på markens bärighet (egentligen dess styvhet). Bärighetskvoten ger en indikation på hur väl packad jorden är. Se bilaga B, sidan 47, för en detaljerad beskrivning av ett plattbelastningsförsök. 3 VÄG 94 är numera ersatt av ATB VÄG

13 4. Fältförsök Fältförsöket genomfördes genom att fyra stycken tre meter långa fjärrvärmerör av typ DN 2 32/160 förlades i en av transportgatorna inne på fabriksområdet tillhörande rörtillverkaren Powerpipe Systems AB i Hisings-Kärra. Den tunga trafiken (fordon som väger ton) här är avsevärt intensivare än på en normal villagata vilket möjliggjorde ett accelererat skadeförlopp på gata och rör. Trafikintensiteten uppskattas till överfarter med fullastade långtradare per vecka samt tunga trucktransporter per vecka. De tunga truckarna väger cirka 12 ton utan last. Hela installationen med undantag för läggningsdjupet utfördes inom ramen för Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar av SBS Entreprenad AB som är vana vid den här typen av arbeten. Rören lades på fyra olika läggningsdjup i två spår enligt figuren i Bild 2 så att den tunga trafiken körde över rören i längdriktningen. Läggningsdjupen, räknat från ovansida asfalt till rörhjässan, var enligt följande: mm enligt Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar FVF D: mm mm mm Bild 2 Skiss över rörens placering De fyra rörens placering i gatan samt läggningsdjupet för respektive rör. Locations and laying depths of the four district heating pipes. Bild 3 Schaktsektioner med olika läggningsdjup Rör mm Rör mm Rör mm Rör mm Bädd 100 mm Asfalt 80 mm Schaktsektioner för de fyra olika läggningsdjupen där samtliga schakt i botten har schaktbredden 800 mm. Samtliga schakt är täckta med 80 mm asfalt. The four different trenches with different laying depths, all trenches have a bottom width of 800 mm. All the trenches are covered with 80 mm of asphalt. 13

14 Rörschakten grävdes upp till schaktdjup motsvarade läggningsdjupet för respektive rör plus mantelrörsdiametern 160 mm. Rören placerades på mjuk bädd som jämnats till i botten av schakten. Bädden var cirka 100 mm tjock. Rören kringfylldes med krossmaterial med kornstorlek 0-18 mm varefter kringfyllningen packades med en vibratorplatta som vägde 400 kg. Slutligen täcktes försöksfältet med ett nytt 80 mm tjockt asfaltlager bestående av bärlager 45 mm AG 4 med 16 mm sten och toppmassa 35 mm ABT 5 med 40 mm sten 6. Två referensområden, utan rör, iordningsställdes också. Referensområde 1 schaktades i sluttning mellan rör 2 och 4 med ett djup på ca 440 mm i medeltal. I referensområde 2 lämnades den befintliga fyllningen orörd endast asfalten togs upp och ersattes. Den befintliga fyllningen bestod av grusmaterial med största stenstorlek cirka 60 mm. Den befintliga fyllningen har legat orörd sedan fabriksområdet togs över av Powerpipe Sannolikt har ytan varit hårdgjord och utsatts för tung trafik ända sedan 1967 då fastigheten byggdes. På fabriksområdet tillverkades fram till 1980 betongelement till bostadsfastigheter. Bild 4 Försöksfält med öppet schakt Öppna schakt innan teströren placerats ut. Open trenches before the test pipes were installed. Bild 4 visar ett fotografi av försöksfältet innan rören lagts på plats. Schaktet är förberett för läggningsdjupet 600 mm (till vänster närmast i bild), 380 mm (till höger närmast i bild) 280 mm, (till vänster längst bort i bild) och 180 mm (till höger längst bort 14 4 Asfaltgrus, AG, är en blandning av stenmaterial och låg halt av bitumen. AG används som bärlager för att ge god stabilitet. 5 Tät asfaltbetong, ABT, har relativt god nötningsbeständighet och god stabilitet. ABT kan användas som bind-, bär- och slitlager på alla typer av vägar. 6 Bortsett från läggningsdjupet för utfördes schaktning och fyllning enligt Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar FVF D:211.

15 i bild). Bild 5 visar foton av försöksfältet efter att rören installerats och schaktet fyllts igen och kringfyllningen packats före och efter asfaltering. Bild 5 Försöksfält före och efter asfaltering Försöksfältet före och efter asfaltering. The test field before and after the new asphalt was laid. Innan trafik tilläts på försöksfältet utfördes inledande referensmätningar. De inledande referensmätningarna bestod av uppmätning av nollvärden för samtliga i teströren inmonterade givare, avvägning av försöksfältet genom att mäta upp ett antal fixpunkter mitt i försöksfältet där inga trafiklaster väntas uppstå, uppmätning av asfaltytornas profiler samt plattbelastningsförsök Mätningar Under försökets gång mättes rörens invändiga deformationer för att bedöma i vilken grad rören påverkas och hur detta beror av läggningsdjupet. Asfaltytans nivå och profil kontrollerades några gånger för att utvärdera sättningar i fyllningen och spårbildning i körbanan. Därutöver gjordes plattbelastningsförsök 7 för att utvärdera gatans bärighet före och efter trafikbelastning. De genomförda mätningarna beskrivs i detalj i bilaga B. 7 Enligt Vägverkets metodbeskrivning VVMB 606 (1993). 15

16 5. Mätresultat Försöksområdet var trafikerat mellan och , med uppehåll mellan och Under den trafikerade perioden passerade ca tunga fordon (lastbilar och truckar). Siffran är en uppskattning baserad på uppgifter från Powerpipe Systems transportansvarige. Under perioden sjönk marktemperaturen från ca. 17 C till ca. 2 C. Tabell 2 Marktemperaturer Marktemperatur ( C), 540 mm under asfaltytan Marktemperaturer uppmätta i ledningsbädden vid rör nr 2. Ground temperatures measured in the bedding layer of pipe no Plattbelastningsförsök Det första plattbelastningsförsöket utfördes innan trafiken släpptes på och det andra efter att cirka 4400 tunga transporter passerat över området. I båda fallen utfördes proven på de punkter som anges i Bild 30, sidan 46. I Tabell 3 redovisas uppmätta deformationsmoduler och bärighetskvoter från de bägge provtillfällena. Proven visar på att deformationsmodulerna, E v, ökat i samtliga fall förutom E v2 för mätpunkten ovanför rör 2. Bärighetskvoterna, E v2 /E v1, har ökat vid rör 3 och rör 4, i resterande fall har den minskat. Tabell 3 Deformationsmoduler och bärighetskvoter Plattbelastningsförsök Plattbelastningsförsök Före trafiklast Efter trafiklast Ev1 Ev2 Ev2/Ev1 Ev1 Ev2 Ev2/Ev1 Mätpunkt MPa MPa - MPa MPa - Rör mm överfyllnad , Rör mm överfyllnad , Rör mm överfyllnad , Rör mm överfyllnad , Referens , Ny asfalt på befintlig fyllning 1 Överfyllnadshöjden inkluderar ett asfaltskikt på 80 mm. Resultat från plattbelastningsförsök. Deformation moduli from plate bearing tests. Att E v2 har ökat (förutom den marginella minskningen vid rör 2) tyder på att bärigheten hos vägen har ökat under tiden som försöken pågått. Jämfört med de djupare förlagda rören har bärigheten ökat något mer vid rör 4 och avsevärt mer vid rör 3. Detta skulle kunna bero på att den opackade ledningsbädden ligger närmare markytan i de fallen, eller på svårigheter att åstadkomma en god packning då rören ligger nära ytan. 16

17 5.2. Rördeformationer De uppmätta rördeformationerna är generellt sett mycket små. De ackumulerade deformationerna efter två månaders belastning med tung trafik är maximalt omkring 0,3 mm, eller cirka 0,5 % av isoleringstjockleken Deformation till följd av trafiklast Diagrammet i Bild 6 visar deformationerna i rören i förhållande till antalet överfarter med tunga fordon. Mätresultaten som redovisas i diagrammet bygger på mätresultat från fyra tillfällen. De första mätningarna utfördes då rören lades och försöksområdet asfalterades. Det andra mättillfället ägde rum efter att ca tunga fordon passerat över försöksområdet. Därefter var trafiken avstängd under en vecka. Innan trafiken åter släpptes på utfördes den tredje mätningen. Slutligen genomfördes den avslutande mätningen efter att ca tunga fordon passerat. Resultaten visar att i samtliga mätpunkter ökar deformationen ju fler fordon som passerar. Under veckan då trafiken var avstängd minskade deformationerna marginellt i några av mätpunkterna för att åter öka när trafiken ånyo släppts på. Inget tydligt mönster kan ses vad gäller sambandet mellan rördeformationer och läggningsdjup. Den största sammantryckning kan ses i rör nr 3 (380 mm läggningsdjup) och uppgår till totalt knappt 0,3 mm inräknat deformationer både vid rörhjässa och botten. Bild 6 Rördeformationer under trafiklast Rör 1 undersida Rör 2 ovansida Rör 2 undersida Rör 2 ovansida Rör 3 undersida Rör 3 ovansida Rör 4 undersida Rör 4 ovansida 1 vecka utan överfarter Deformation, mm Antal överfarter med tunga fordon Rördeformation i förhållande till antal överfarter med tunga fordon. Värdet noll på deformationsaxeln representerar utgångsläget när rören lagts ned i graven. Pipe deformations vs. no. of heavy vehicle passages. Zero on the deformation axis represents the initial state when the pipes were placed in the trench Under läggning och asfaltering Diagrammet i Bild 7 beskriver deformationsförloppen i rören under tiden rören täcks med kringfyllning som efter hand packas varefter ytan asfalteras. Under den första timmen i diagrammet täcks rören med kringfyllning vilken efter hand packas. 17

18 Bild 7 Rörläggning och asfaltering Rör 1 undersida Rör 1 ovansida Rör 2 undersida Rör 2 ovansida Rör 3 undersida Rör 3 ovansida Rör 4 undersida Rör 4 ovansida Deformation, mm Uppmätta rördeformationer under fyllning och asfaltering. Värdet noll på deformationsaxeln representerar utgångsläget när rören lagts ned i graven. Measured pipe deformations during backfilling and asphalt laying. Zero on the deformation axis represents the initial state when the pipes were placed in the trench. Det exakta händelseförloppet under arbetet är oklart. Det ser i diagrammet ut som om ett tungt fordon parkeras över rör 4 och blir stående där i två timmar. Asfalten börjar läggas vid omkring sex timmar Under överfart med personbil I Bild 8 redovisas en mätning där en personbil, Volvo V50, passerar in med höger framhjul och därefter med höger bakhjul rakt över först rör 2 och sedan rör 3. Efter detta backades bilen tillbaka samma väg. Då personbilen har kortare avstånd än 2 m mellan hjulen på samma axel passerade inte de vänstra hjulen rakt över rör 1 och rör 3, utan något innanför dessa. Detta är orsaken till att kurvorna gällande rör 2 och rör 4 tydligt återspeglar hur bilen passerar, medan kurvorna gällande rör 1 och rör 3 registrerar betydligt mindre påverkan på rören. Tid, h Under plattbelastningsförsök För att kunna jämföra hur mycket fjärrvärmeröret deformeras i förhållande till pålagd belastning utfördes ett plattbelastningsförsök över rör 4 där lasten dokumenterades samtidigt som deformationerna uppmättes. Provet utfördes genom att i steg upp till 0,5 MPa belasta en styv stålplatta med diameter 330 mm rakt ovanför deformationsgivarna i röret. Resultatet av detta prov redovisas i diagrammet i Bild 9. Kurvorna visar tydligt hur rören deformeras i samma takt som lasten ökar. Röret deformeras mest på ovansidan. När lasten sedan tas bort klingar deformationen av. 18

19 Bild 8 Överfart med personbil Rör 1 undersida Rör 1 ovansida Rör 2 undersida Rör 2 ovansida Rör 3 undersida Rör 3 ovansida Rör 4 undersida Rör 4 ovansida Deformation, mm Rördeformationer under överfart med personbil (Volvo V50). Värdet noll på deformationsaxeln motsvarar läget vid överfartens början. Pipe deformations during passage with a Volvo V50. Zero on the deformation axis represents the state when the passing starts. Tid, s Bild 9 Plattbelastningsförsök rakt ovanför deformationsgivare Rör 4 undersida Rör 4 ovansida Ytlast (MPa) på Ø 330 mm platta på asfalt Deformation, mm MPa Tid, min Deformationer i rör 4 (läggningsdjup 180 mm) under pågående plattbelastningsförsök. Värdet noll på deformationsaxeln motsvarar läget vid pålastningens början. Deformations in pipe 4 (laying depth 180 mm) during plate bearing test. Zero on the deformation axis represents the state when the loading starts. 19

20 5.3. Spårbildning i asfaltytan De uppmätta vägprofilerna längs de sex mätsträckorna före och efter trafikbelastning visas i Bild 10. Spårdjupen, beräknade som skillnaden i vertikalled mellan profilerna, visas i Bild 11 och Tabell 4. Djupen hos de spår som bildats i asfalten av trafikbelastningen varierar starkt: från knappt 5 mm i referensområde 2 (ny asfalt på befintlig fyllning) till omkring 20 mm vid rör 1 (600 mm läggningsdjup) och i referensområde 1 (440 mm ny fyllning). Grovt sett tycks djupet hos spåren följa mäktigheten hos den nylagda fyllningen. Bild 10 Profiler i asfaltytan före och efter trafikbelastning Tredimensionell framställning av uppmätta profiler före och efter trafiklast under 2 månader. Vägbanan löper i nord-sydlig riktning. De tjocka linjerna visar ursprungsprofilen innan trafiken släpptes på. De tunna linjerna visar profilen efter ca överfarter med tunga fordon. Z max anger största deformationen i förhållande till ursprungsprofilen för respektive mätsträcka. Three-dimensional view of measured profiles on road surface before and after heavy traffic during 2 month. The road runs in the north-south direction. Thick lines show the initial profile before the traffic loading commenced. Thin lines show the profile after approximately 4400 passages with heavy vehicles. Z max is the maximum deformation in relation to the initial state. 20

grund förläggning av fjärrvärmeledningar

grund förläggning av fjärrvärmeledningar grund förläggning av fjärrvärmeledningar Stefan Nilsson, Sven-Erik Sällberg, Gunnar Bergström SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Forskning och Utveckling Värmegles 2006:25 GRUND FÖRLÄGGNING

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2

Materialtyp Jordartsgrupp enligt SGF 81 respektive grupp Tilläggsvillkor Exempel på jordarter 1 Bergtyp 1 och 2 Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering är geologi, trafiklast och

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

DIMENSIONERING MARKBETONG

DIMENSIONERING MARKBETONG DIMENSIONERING MARKBETONG Dimensionering av överbyggnad Överbyggnadskonstruktioner med marksten som slitlager används för trafikytor upp till och med 5 km/h. Förutsättningar som gäller vid dimensionering

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav

Omfattning 2015-11-03. Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav Asfaltbeläggningar ur besiktningsmannens synvinkel Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg Johanna Thorsenius, Trafikverket Omfattning Kort om asfalt Ingående material Tillverkning Utläggning Regelverk och

Läs mer

tryckfallets påverkan vid energimätning

tryckfallets påverkan vid energimätning tryckfallets påverkan vid energimätning rapport 2013:11 Figur 4. Montering av temperaturgivare. Mätningarna gjordes vid två olika temperatur mätningarna med tiogradigt vatten var testrig inte skulle påverkas

Läs mer

Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer. HVS och fältförsök. Fredrik Hellman VTI

Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer. HVS och fältförsök. Fredrik Hellman VTI Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer HVS och fältförsök Fredrik Hellman VTI Introduktion HVS och Fallvikt Syftet Undersöka hållfasthet och hållbarhet av nya överbyggnadskonstruktioner (dränerande

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen

Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen Karlstads universitet Byggteknik Byggingenjörsprogrammet Geokonstruktion, BYGC13 7,5 hp Tentamen Tid: onsdagen den 25/3 2015 kl 8.15-13.15 Plats: Universitetets skrivsal Ansvarig: Malin Olin 700 1590.

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CRAMO

VÄLKOMMEN TILL CRAMO VÄLKOMMEN TILL CRAMO Bandgående dumprar Lastar från 1 ton till 4 ton. Minsta bredd 930 mm. Dessa maskiner underlättar materialtransporter där det är krav på lågt marktryck samt där framkomligheten är begränsad.

Läs mer

schaktning i områden utfyllda med formsand

schaktning i områden utfyllda med formsand schaktning i områden utfyllda med formsand MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden 2014-12-17 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar.

För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar. Innovativa produkter för väganläggning och landskapsplanering landscaping För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar. Säkerhet längs Full överblick Skaffa dig full interaktiv överblick över

Läs mer

Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik

Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik Vejdimensionering som bygger på observationsmetodik Ulf Ekdahl Ekdahl GeoDesign AB NCHRP Project 21-09 Intelligent Soil Compaction Systems FoU arbete sommaren 2008 i Dynapacs forskningshall Analytisk vägdimensionering

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942

MAXITHERM COOLFLEX Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM VVS AB Grundades 1942 MAXITHERM Fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning 155 Innehållsförteckning Systembeskrivning

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN. Geoteknisk undersökning Kaxholmen, inom del av Kaxholmen 6:140 samt del av Drättinge 1:9. Tekniskt PM, Geoteknik 2013-08-20

JÖNKÖPINGS KOMMUN. Geoteknisk undersökning Kaxholmen, inom del av Kaxholmen 6:140 samt del av Drättinge 1:9. Tekniskt PM, Geoteknik 2013-08-20 JÖNKÖPINGS KOMMUN Geoteknisk undersökning, inom del av 6:140 samt del av Drättinge 1:9 2013-08-20 Dokumentinformation Objektnummer 115142 Objektnamn Geoteknisk undersökning Filnamn Filtyp Programversion

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD039 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 01 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) NACKA KOMMUN SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) Befintlig överbyggnad väg PM nr 2 Geoteknik. 2011-04-07 rev 110504 Beställare Nacka kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Bilaga 3 Vägbeläggningars reflextionsegenskaper

Bilaga 3 Vägbeläggningars reflextionsegenskaper Bilaga 3 Vägbeläggningars reflextionsegenskaper En vägbeläggning tillhör en N-klass och en W-klass beroende på dess reflexionsegenskaper, d.v.s. ljushet och textur, i torrt och vått tillstånd. För den

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Förrådet 4 och Förrådet 9

Förrådet 4 och Förrådet 9 Sundsvalls Kommun Sundsvall 2015-12-11 Datum 2015-12-11 Uppdragsnummer 1320018057 Utgåva/Status Stina Lenströmer Stina Lenströmer Calle Modin Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL UPPDRAGSNUMMER: 2454619300 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31. Johann Rollén, Pontarius AB. Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar?

NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31. Johann Rollén, Pontarius AB. Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar? NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31 Johann Rollén, Pontarius AB Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar? 1 Att skapa förutsättningar för effektiv containerhantering

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

Jag skall försöka hinna med och redogöra för följande punkter: Är det någon ekonomi med att använda sig av konceptet.

Jag skall försöka hinna med och redogöra för följande punkter: Är det någon ekonomi med att använda sig av konceptet. Tack för inbjudan. Jag heter Ulf Ekdahl och driver företaget Ekdahl Geo som har specialistkompetens inom vägdimensionering, geoteknik, grundläggning och jordförstärkning. Idag skall jag prata om mitt koncept

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10

MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Uppvidinge kommun 2010-2011 1 MÄNGDFÖRTECKNING 2009-11-10 Mängdförteckning och á-prislista för avgivande av anbud för beläggningsarbeten inom Uppvidinge kommuns väghållningsområde. Anbudet ska gälla under

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik. tfn org.nr.

Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik.  tfn org.nr. Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik Innehåll Olika jordarter, deras uppkomst och egenskaper Schakt för VA ledningar geotekniska förutsättningar och åtgärder Arbetsmiljöplanering

Läs mer

Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg

Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg VTI notat 68 21 VTI notat 68-21 Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg Lägesrapport 21 Författare FoU-enhet Projektnummer 6611 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Håkan Carlsson Väg- och

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28

Modellfamilj: Martinsons småvägsbro, tvärspänd platta Teknisk Specifikation Överbyggnad. Version: 1.0 Ändrat: 2015-04-28 Sida 1(8) Allmänt Denna tekniska specifikation (TS) gäller för alla broar ingående i denna modellfamilj. Broarna har fri bredd 4,5 m och längd från 6 till 24 m i steg om 1,8 m. Se produktritning MSV-TP-100

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet

www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet www.bifi.nu Bärighetsinformation genom Fordonsintelligens Luleå Tekniska Universitet Finns det en app som hjälper mot det här!?!? Lena Highway from Yakutsk to Moscow Bakgrund Merkostnaden för skogsindustrin

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK rev 2015-09-08 Örebro 2015-06-16 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION

KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Kils kommun KIL, SÖDRA RUNEVÅL NY OMLASTNINGSSTATION Geoteknisk undersökning med avseende på ny detaljplan Karlstad 2009-01-26 Uppdragsnummer 233.5046 SWECO Kanikenäsbanken 10 Box 385, 651 09 Karlstad

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer