BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL"

Transkript

1 Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som Örebro kommun är ägare till Bestämmelser avseende åtgärder innan schaktning/tryckning påbörjas Upplåtelse/medgivande, efter remissförfarande inom kommunen, om att ledning får anläggas, repareras eller servas på viss plats utan att det i denna upplåtelse/medgivande närmare anges vid vilken tidpunkt detta ska äga rum Tillstånd som medges efter att öppningsanmälan inkommit och som innebär en rätt att påbörja schaktningsarbete/tryckning vid en viss bestämd tidpunkt, under förutsättning att det finns en godkänd TA-plan Godkänd trafikanordningsplan, TA-plan Skyldighet att betala vite om upplåtelse/medgivande, tillstånd och godkännande enligt inte föreligger samt rätt för kommunen att avbryta arbetet Skyldighet för ledningsägare att dokumentera innan schaktning äger rum Utsättning av ledningar m.m Skyldighet för ledningsägare att informera fastighetsägare m.m Skyldighet för ledningsägare att planera schaktning-/tryckningsarbeten Speciella bestämmelser för förberedande åtgärder mm innan schaktning/tryckning i park- och grönytor Bestämmelser avseende åtgärder då arbetet pågår Skyldighet för ledningsägare att dokumentera under schaktningens/tryckningens gång Skyldighet för ledningsägaren att röja snö och sanda Skyldighet att bära skyddskläder samt skyldighet att på plats ange vilket företag som bedriver schaktningsarbetet mm Rätt för kommunen att avbryta arbetet Skyldighet att svara för underhåll och skyltning Skyldighet för ledningsägare att ersätta kommunen för kostnader med anledning av utryckning från Tekniska förvaltningen Speciella bestämmelser för schaktning i gata, gång- och cykelväg och torg Speciella bestämmelser för schaktning/tryckning i park- och grönytor Skyldighet att betala vite om anordningar inte är utformade på det sätt som framgår av godkänd TA-plan Bestämmelser avseende den tid efter att arbetet utförts Registrering i det webbaserade systemet efter att schaktningen/tryckningen avslutats Skyldighet för ledningsägaren att göra rent nedsmutsade ytor Övertagandebesiktning Bilagor

3 Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som Örebro kommun är ägare till Enskilda företag har ibland ett behov av att anlägga ledningar i allmän platsmark som kommunen äger. Med allmän plats avses gator, vägar, torg och andra områden som enligt gällande detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Tekniska nämnden företräder kommunen som ägare för den allmänplatsmark som kommunen äger. I detta dokument avses med ledningar även tillbehör till ledningar såsom transformatorstationer, antenner för fjärravläsning, stolpar, kabelskydd, block, kabelbrunnar, kabelskåp och liknande. Kommunen sluter s.k. markavtal med företag som har behov av att anlägga ledningar i allmän platsmark. Dessa markavtal innebär en generell rätt för respektive företag att anlägga ledningar i den allmänna platsmarken samt en rätt att serva och reparera dessa ledningar. För att sådana åtgärder ska få äga rum krävs dessutom i varje enskilt fall, om inte annat särskilt framgår nedan, att samtliga följande tre förutsättningar föreligger: 1. En upplåtelse/medgivande, efter ett remissförfarande inom kommunen, om att ledningen får anläggas, repareras, servas etc. på viss plats, utan att det i denna upplåtelse/medgivande närmare anges vid vilken tidpunkt åtgärden ska äga rum, se vidare avsnitt 1.1 nedan. 2. ett tillstånd som innebär en rätt att, efter öppningsanmälan inkommit, påbörja schaktningsarbete/tryckning vid en viss bestämd tidpunkt, se vidare avsnitt 1.2 nedan och 3. en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan), se vidare avsnitt 1.3 nedan Prövningen av punkterna 1-3 ovan görs av olika tjänstemän inom Tekniska förvaltningen genom delegation från Tekniska nämnden. Det finns allmän platsmark som kommunen äger men där kommunen inte är huvudman på det sätt som avses i plan- och bygglagen. Även om kommunen i enlighet med markavtalet och detta dokument upplåter en rätt för en ledningsägare att anlägga en viss ledning och/eller en rätt att vidta en åtgärd avseende en sådan ledning erinras om att det även kan behövas medgivande från den enskilda huvudmannen får sådana åtgärder. 2

4 De företag som har markavtal och som har behov av att schakta och anlägga ledningar kallas i detta dokument för ledningsägare. Dessa bestämmelser är indelade i tre avsnitt: Avsnitt 1, bestämmelser avseende åtgärder innan schaktning/tryckning påbörjas, avsnitt 2, bestämmelser avseende åtgärder då arbetet pågår och avsnitt 3, bestämmelser avseende åtgärder efter att arbetet slutförts. Till dessa schaktningsbestämmelser hör även den prissättning som framgår av bilaga och som anger priset för tjänsterna enligt dessa schaktningsbestämmelser. Priserna baseras på Örebro kommuns upphandlade avtal gällande beläggningsarbeten. 1. Bestämmelser avseende åtgärder innan schaktning/tryckning påbörjas För att en ledningsägare ska ha rätt att utföra schaktning/tryckning och anlägga eller reparera en ledning eller utöva service på en ledning krävs alltså att samtliga tre förutsättningar föreligger, om inte annat framgår nedan: 1. En upplåtelse/medgivande, efter ett remissförfarande inom kommunen, om att ledningen får anläggas, repareras eller servas på viss plats utan att det i denna upplåtelse/medgivande närmare anges vid vilken tidpunkt åtgärden ska äga rum 2. ett tillstånd som innebär en rätt att, efter öppningsanmälan inkommit, påbörja schaktningsarbete/tryckning vid en viss bestämd tidpunkt och 3. en godkänd TA-plan För de åtgärder som inte är uppräknade under punkten 1.1 nedan räcker det dock med att, efter att öppningsanmälan lämnats in, tillstånd enligt punkt 2 ovan erhålls för att åtgärden ska få äga rum vid en viss bestämd tidpunkt samt en sådan godkänd TA-plan som avses i punkt 3 ovan. 3

5 1.1 Upplåtelse/medgivande, efter remissförfarande inom kommunen, om att ledning får anläggas, repareras eller servas på viss plats utan att det i denna upplåtelse/medgivande närmare anges vid vilken tidpunkt detta ska äga rum För följande åtgärder krävs en upplåtelse/medgivande för att anlägga, reparera eller serva en ledning, som ska föregås av ett remissförfarande inom kommunen. Att anlägga en ledning på ny plats oavsett ledningens längd och oavsett på vilket sätt anläggandet sker. T.ex avses även anläggande genom s.k. tryckning. Att vidta serviceåtgärd avseende befintliga ledningar när schaktningen innebär korsning av en gata, oavsett om åtgärden är en enstaka serviceåtgärd eller inte. Att vidta reparation av ledningar som innebär korsning av en gata, oavsett om åtgärden är en mindre reparation eller inte. Observera att upplåtelsen/medgivandet enligt denna punkt 1.1. endast innebär ett medgivande om att ledning får anläggas på viss plats eller att viss ledning får repareras eller servas. Denna upplåtelse/medgivande anger dock inte vid vilken tidpunkt åtgärden får ske. För att åtgärden ska få påbörjas krävs även tillstånd enligt punkten 1.2 nedan där det fastställs när schaktningen/tryckningen får påbörjas och en godkänd TA-plan enligt punkten 1.3 nedan Undantag från kravet på upplåtelse/medgivande enligt 1.1 Oavsett bestämmelserna i avsnitt 1.1 om krav på upplåtelse/medgivande får vid akut behov schaktningsarbetet påbörjas omgående, d.v.s. utan att sådan upplåtelse/medgivande lämnats. Med akut behov avses t.ex. att reparation omedelbart måste utföras på grund av stopp i leverans, som t.ex. vid rör- eller kabelbrott. Av punkten 1.2 nedan framgår att öppningsanmälan i dessa fall ska äga rum första vardagen efter att arbetet påbörjats. Sådan upplåtelse/medgivande som avses i 1.1 krävs inte vid åtgärder i befintlig kulvert som inte föranleder schaktning och inte heller vid nyexploatering av ett område om anläggandet av ledningarna sker i samband med gatubyggnationen. 4

6 1.1.3 Uppgifter som ska lämnas och handlingar som ska bifogas vid en begäran från ledningsägaren om upplåtelse/medgivande enligt 1.1 Begäran om upplåtelse/medgivande som avses i 1.1 görs på den blankett som Tekniska förvaltningen tillhandahåller. Blankett finns på kommunens hemsida Ansökan skickas till Handläggningstiden är ca tre-fem veckor från det att kompletta handlingar inkommit Syn För sådana åtgärder som kräver upplåtelse/medgivande enligt avsnitt 1.1 ska ledningsägaren senast fem dagar innan arbetet påbörjas kalla Tekniska förvaltningen till gemensam syn på den aktuella platsen. Kallelsen ska skickas till med angivande av ärendets diarienummer. Vid underlåtenhet att kalla till syn inom ovan föreskriven tid kommer berörda ytor betraktas som om de vore felfria vid arbetets start, vilket innebär att kommunens kostnader för att åtgärda skador som kan påvisas efter arbetets slutförande ska erläggas av ledningsägaren. 1.2 Tillstånd som medges efter att öppningsanmälan inkommit och som innebär en rätt att påbörja schaktningsarbete/tryckning vid en viss bestämd tidpunkt, under förutsättning att det finns en godkänd TA-plan Oavsett om schaktningen/tryckningen kräver upplåtelse/medgivande enligt 1.1 ovan eller inte ska en öppningsanmälan alltid ges in till Tekniska förvaltningen innan en sådan åtgärd påbörjas. Öppningsanmälan ska ske av ledningsägaren eller av den av ledningsägaren anlitade entreprenören, men i ledningsägarens namn. Genom en sådan öppningsanmälan visar ledningsägaren att intresse föreligger om att påbörja schaktningsarbetet. Öppningsanmälan sker digitalt på den blankett som framgår av det webb-baserade systemet, som ledningsägare och dess entreprenör är ansluten till. I öppningsanmälan ska anges beräknade schaktningsytor samt i övrigt lämnas de uppgifter som framgår av blanketten. 5

7 Om öppningsanmälan godkänns genom att tjänsteman vid Tekniska förvaltningen meddelar tillstånd underrättas ledningsägaren och/eller den av ledningsägaren anlitade entreprenören om ett sådant tillstånd genom det webb-baserade systemet. Prövningen av om öppningsanmälan kan godkännas görs normalt inom två veckor, från det att öppningsanmälan skett. Schaktningsarbetet/tryckningen inklusive anläggandet etc. får efter öppningsanmälan påbörjas när öppningsanmälan godkänts genom ett tillstånd, under förutsättning att det föreligger en godkänd TAplan. Oavsett bestämmelserna i detta avsnitt om att schaktningen/tryckningen inte får påbörjas innan tillstånd enligt denna punkt 1.2 meddelats får vid akut behov schaktningen/tryckningen ändå påbörjas omgående, d.v.s. utan att sådant tillstånd lämnats. Med akut behov avses t.ex. att reparation omedelbart måste utföras på grund av stopp i leverans, som t.ex. vid rör- eller kabelbrott. Öppningsanmälan ska i sådant fall äga rum första vardagen efter att arbetet påbörjats. 1.3 Godkänd trafikanordningsplan, TA-plan Oavsett om åtgärden kräver upplåtelse/medgivande enligt 1.1 ovan eller inte krävs alltid en godkänd TA-plan innan schaktningen/tryckningen inklusive anläggandet etc. får påbörjas. Ledningsägarens förslag till TA-plan ska innehålla en redovisning av vilka vägmärken och anordningar som enligt ledningsägaren behövs för arbetsplatsens och trafikanternas säkerhet i samband med schaktningen/tryckningen. Ledningsägarens förslag till TA-plan översänds för godkännande till Om bedömningen görs att TA-planen är lämplig så beslutar tjänsteman vid Tekniska förvaltningen om godkännande av TAplanen. Beslut översänds via e-post. Oavsett bestämmelserna i detta avsnitt om att schaktningen/tryckningen inte får påbörjas innan en TA-plan godkänts får vid akut behov schaktningen/tryckningen ändå påbörjas omgående, d.v.s. utan att sådant godkännande lämnats. 6

8 Med akut behov avses t.ex. att reparation omedelbart måste utföras på grund av stopp i leverans, som t.ex. vid rör- eller kabelbrott. TAplan ska i detta fall ges in första vardagen efter att arbetet påbörjats. 1.4 Skyldighet att betala vite om upplåtelse/medgivande, tillstånd och godkännande enligt inte föreligger samt rätt för kommunen att avbryta arbetet Om ledningsägaren, eller entreprenör som ledningsägaren anlitat, påbörjat schaktning/tryckning utan att samtliga upplåtelser/medgivanden, tillstånd och godkännanden som avses i föreligger ska ledningsägaren betala vite till kommunen med kr. I sådant fall som avses i föregående stycke har kommunen förutom rätt till vite även rätt att kräva att schaktningen/tryckningen omedelbart avbryts och att ledningsägaren på egen bekostnad återställer marken. Kommunen ska dock utföra beläggningsarbetet på ledningsägarens bekostnad. Om ledningsägaren inte återställt marken inom 14 dagar från det att kommunen krävt att så ska ske så har kommunen rätt att på ledningsägarens bekostnad återställa marken. 1.5 Skyldighet för ledningsägare att dokumentera innan schaktning äger rum För det fall schaktning/tryckning får äga rum utan att det föreligger en skyldighet för ledningsägaren att kalla till syn, som t.ex. vid akut behov av schaktning, har ledningsägaren en skyldighet att genom fotografering dokumentera eventuella skador och/eller brister innan tryckning/schaktning påbörjas. Denna dokumentation ska översändas till inom fem arbetsdagar efter det att schaktningen/tryckningen påbörjats. Om schaktning/tryckning ägt rum vid akut behov ska till den inlämnande dokumentationen även lämnas uppgift om ärendets öppningsanmälans-id. I annat fall ska till den inlämnade dokumentationen lämnas uppgift om ärendets diarienummer. Om sådan dokumentation inte inkommit till Tekniska förvaltningen inom föreskriven tid kommer berörda ytor betraktas som om de vore felfria vid arbetets start, vilket innebär att kommunens kostnader för att åtgärda skador som kan påvisas efter arbetets slutförande ska erläggas av ledningsägaren. 7

9 1.6 Utsättning av ledningar m.m. Innan schaktning/tryckning påbörjas ska ledningsägaren kontakta andra berörda ledningsägare för fysisk utsättning av befintliga kablar och ledningar. Vid behov av att utföra akuta arbeten ska ledningsägaren kontakta andra berörda ledningsägare för omedelbar utsättning. Ledningsägaren ansvarar, oavsett om oaktsamhet föreligger eller inte, för ev. skador som uppkommer i samband med de åtgärder som ledningsägaren vidtar som t ex skador på andras ledningar 1.7 Skyldighet för ledningsägare att informera fastighetsägare m.m. Om schaktningen/tryckningen berör en utfart från en fastighet ska ledningsägaren informera fastighetsägaren skriftligen senast fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas samt se till att passage kan ske under den tid som schaktningen/tryckningen pågår. Om schaktningen/tryckningen ska utföras under tiden ska ledningsägaren innan arbetena påbörjas skriftligen informera berörda fastighetsägare, boende och övriga berörda om dessa arbeten. 1.8 Skyldighet för ledningsägare att planera schaktning- /tryckningsarbeten Det är angeläget att schaktning/tryckning inte vidtas i nyligen belagda gator, vägar och torg. Under första kvartalet varje år tas inom Tekniska förvaltningen fram förslag till beläggningsprogram för kommande beläggningssäsong. Beläggningsprogrammet sänds ut på remiss för synpunkter till berörda förvaltningar inom kommunen samt till ledningsägare. Därefter fastställs beläggningsprogrammet och sänds ut till berörda. Även efter fastställandet kan dock förändring i beläggningsprogrammet ske beroende på politiska beslut och rådande budget. Syftet med att beläggningsprogrammet översänds på remiss till ledningsägarna är bl.a. att ledningsägarna ska ges tillfälle att 8

10 planera för anläggande av ledningar i marken vid samma tidpunkt som kommunen utför beläggningsarbetet. Det åligger ledningsägaren att planera för kommande schaktning/tryckning med sådan framförhållning att ingrepp i belagd gata, gång- och cykelväg samt gångbana och torg inte behöver ske inom minst tre år efter att ny beläggning utförts. Såvitt avser nyexploaterade områden åligger det dock ledningsägaren att planera för schaktning/tryckning på ett sådant sätt att schaktningen/tryckningen äger rum innan kommunen anlägger den aktuella gatan, gång- eller cykelvägen. För det fall sådana ingrepp ändå sker tar kommunen ut ersättning i enlighet med avsnitt Speciella bestämmelser för förberedande åtgärder mm innan schaktning/tryckning i park- och grönytor Om avsikten är att schaktning/tryckning ska ske nära träd ska Tekniska förvaltningen ges tillfälle att på plats fastställa hur schaktning/tryckningen ska gå till. Om ett träds kronor behöver beskäras av framkomlighetsskäl ska kontakt tas med Tekniska förvaltningen för samråd, minst tio dagar innan ingreppet ska utföras. Tekniska förvaltningen utför i sådant fall den eventuella beskärningen av träd på ledningsägarens bekostnad. 2. Bestämmelser avseende åtgärder då arbetet pågår 2.1 Skyldighet för ledningsägare att dokumentera under schaktningens/tryckningens gång I samband med all schaktning/tryckning i park och/eller intill träd ska ledningsägaren under arbetets gång, genom fotografering, dokumentera öppet schakt. Dokumentationen ska översändas till inom fem arbetsdagar efter det att schaktningen/tryckningen påbörjats. Om schaktning/tryckning ägt rum vid akut behov ska till den inlämnande dokumentationen även lämnas uppgift om ärendets öppningsanmälans-id. I annat fall ska till den inlämnade dokumentationen lämnas uppgift om ärendets 9

11 diarienummer. Om sådan dokumentation inte inkommit till Tekniska förvaltningen inom föreskriven tid kommer berörda ytor betraktas som om de vore felfria vid arbetets start, vilket innebär att kommunens kostnader för att åtgärda skador som kan påvisas efter arbetets slutförande ska erläggas av ledningsägaren. 2.2 Skyldighet för ledningsägaren att röja snö och sanda Ledningsägaren är skyldig att utföra snöröjning och sandning på provisoriska förbifarter i anslutning till arbetsplatsen, om inte annat beslutats av handläggande tjänsteman vid Tekniska förvaltningen. 2.3 Skyldighet att bära skyddskläder samt skyldighet att på plats ange vilket företag som bedriver schaktningsarbetet mm I samband med schaktningen/tryckningen ska varselkläder klass 3 användas. Ledningsägaren ska innan schaktningen/tryckningen påbörjas, i direkt anslutning till den berörda platsen, på en skylt eller liknande på ett tydligt sätt ange vilket företag som är ledningsägare för den aktuella ledningen samt ange vilket entreprenadföretag som rent faktiskt utför schaktningen/tryckningen. Om schaktningen/tryckningen bedrivs utan att varselkläder klass 3 används ska ledningsägare betala ett vite till kommunen med kr. 2.4 Rätt för kommunen att avbryta arbetet Vid kontroll av Tekniska förvaltningen, eller annan myndighet, på arbetsplatsen ska sådan TA-plan som avses ovan under avsnitt 1.3 kunna uppvisas. Om inte denna handling kan uppvisas har kommunen rätt att kräva att arbetet omedelbart avbryts. 2.5 Skyldighet att svara för underhåll och skyltning Ledningsägaren svarar för underhåll och skyltning av berörd yta till dess två veckor förflutit från det att ledningsägaren anmält till Tekniska förvaltningen att schaktningen/tryckningen avslutats. Därefter svarar kommunen genom Tekniska förvaltningen för erforderligt underhåll, drift och eventuell skyltning. 10

12 2.6 Skyldighet för ledningsägare att ersätta kommunen för kostnader med anledning av utryckning från Tekniska förvaltningen Om Tekniska förvaltningen måste avhjälpa ev. fel och/eller brist som uppstått på den arbetsplats där schaktningsarbetet pågår, med anledning av att ledningsägaren inte efterlevt bestämmelserna i detta avtal, ska ledningsägaren betala kommunen för dessa kostnader. 2.7 Speciella bestämmelser för schaktning i gata, gång- och cykelväg och torg Skyldighet för ledningsägare vad avser hantering av schaktmassor Schaktmassor ska under schaktningsarbetet av ledningsägaren transporteras bort från schaktplatsen, om inte Tekniska förvaltningen i det enskilda fallet bestämmer annat. Uppbrutna asfaltmassor ska särskiljas från övriga schaktmassor och transporteras till återvinning Uppbrutet beläggningsmaterial (platt- stenmaterial, m.m.) transporteras bort av Tekniska förvaltningen på ledningsägarens bekostnad Transport av platt- och stenmaterial m.m. till förvaringsplats, beställs hos Tekniska förvaltningen mot en kostnad som debiteras ledningsägaren. Materialet ska läggas på pall, med ev. pallkragar om så behövs. Pallen ska märkas med ID för öppningsanmälan, gatuadress där arbetet har utförts samt företagsnamn. Beställning av transport ska göras till ansvarig arbetsledare på Tekniska förvaltningen Placering och ansvar för uppbrutet material Pall med uppbrutet material placeras i anslutning till den plats där schaktningsarbetet ägt rum. Ledningsägaren är ansvarig för det uppbrutna materialet tills dess att Tekniska förvaltningen transporterat bort detta till förvaringsplats. 11

13 2.7.4 Överbyggnad efter slutfört schaktningsarbete såvitt avser den del som ledningsägaren ska utföra Ledningsägaren ska utföra överbyggnaden med undantag för anläggandet av beläggningen. Det åligger ledningsägaren att mäta upp ytan på det återfyllda och färdiga schaktet och detta ska snarast registreras i det webbaserade systemet i samband med att ledningsägaren anmäler att schaktningsarbetet avslutats. Överbyggnaden ska ske enligt följande: Dimensionering av överbyggnad samt packning Överbyggnaden dimensioneras efter trafikintensitet samt belastning och indelas i fem grupper (I-V). Med ådt avses årsmedeldygnstrafik: Grupp I Genomfartsgata > ådt Grupp II Huvudgata Uppsamlingsgata Industrigata ådt Grupp III Lokalgata < ådt Grupp IV Grupp V Gång- och cykelväg Gångbana Dimensioneringstabell: Om inte något annat överenskommits gäller föreskrifterna i den senaste utgåvan av ATB Väg Överbyggnad efter slutfört schaktningsarbete såvitt avser den del som kommunen ska utföra All återställning av beläggning i allmän platsmark utförs genom Tekniska förvaltningens försorg. Kostnader för asfaltering inklusive uttag av underhållstillägg för schaktad yta ska ledningsägaren betala i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande prislistan. Den idag gällande prislistan framgår av bilaga. Vid omfattande och långvariga schaktningsarbeten med återställningsarbeten över SEK förbehåller sig Tekniska förvaltningen rätten att ta ut á-conto för utförda arbeten. 12

14 Asfaltering kommer att ske i enlighet med följande: YTA Körbanebredd Körfältsbredd Gång- och cykelväg Gångbana Gångbana < 2 m GRÄVNINGS- /SCHAKTBREDD Mer än 50 % Mer än 50 % ÅTGÄRD Hela bredden beläggs på ledningsägarens bekostnad Hela bredden beläggs på ledningsägarens bekostnad Hela bredden beläggs på ledningsägarens bekostnad Minsta bredd på ej berörd yta ska alltid överstiga 1 m. Då bredden på befintlig körbana eller gång- och cykelbana understiger 4 m godkännes endast en längsgående skarv, d.v.s. asfaltering kommer alltid att utföras till minst en kant på ledningsägarens bekostnad. Minidebiteringen för asfaltering är 3 m 2. Vid schaktning under perioden 15 november-15 april kommer vid behov provisorisk återställning med asfaltgrus att utföras för att efter den 15 april fräsas ut och ersättas med rätt beläggning. Kostnaden faktureras ledningsägaren Förhöjt underhållstillägg m.m. om schaktning utförs inom tre år från det att marken belagts med asfalt eller annan beläggning samt vid nyexploatering Om sådan upplåtelse/medgivande och sådant tillstånd meddelas som avses under avsnittet 1.1 och 1.2 ovan och schaktningen/tryckningen enligt tillståndet utförts inom tre år från det att marken belagts med asfalt eller annan beläggning ska ledningsägaren betala ett förhöjt underhållstillägg med ett belopp som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Den idag gällande prislistan framgår av bilaga till denna skrivelse. Om sådan upplåtelse/medgivande och sådant tillstånd meddelas som avses under avsnittet 1.1 och 1.2 ovan och schaktningen/tryckningen utförts i ett nyexploaterat område, vid en tidpunkt efter att kommunen anlagt den aktuella gatan, gång-eller cykelvägen, ska ledningsägaren betala ett förhöjt underhållstillägg med ett belopp som framgår av vid varje tillfälle gällande prislista. Den idag gällande prislistan framgår av bilaga till denna skrivelse. 13

15 2.7.6 Skyldighet att ersätta s.k. sekundärskador Skador som förorsakats på beläggning med anledning av schaktning/tryckning som utförs i anslutning till sådan beläggning ska ersättas av ledningsägaren i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande prislistan. 2.8 Speciella bestämmelser för schaktning/tryckning i parkoch grönytor Vid schaktning/tryckning i nära anslutning till träd ska alltid ett staket sättas upp runt träd, innan arbete påbörjas i området. Staketet ska skydda trädets stam och låga grenar men även skydda trädets rotsystem från kompaktering av mark. Staketet ska vara stadigt och minst 120 cm högt. Placering av inhägnader ska ske specifikt för varje objekt då generella föreskrifter för träds rotutbredning i marken är svåra att ge. Schakt- och transportmaskinernas storlek ska anpassas till de ytor som skall trafikeras. I denna del ska samråd med Tekniska förvaltningen alltid ske. Om transport måste ske i nära anslutning till träd ska rotzonen skyddas mot markpackning. Skyddsplåtar eller fiberduk med fliseller bärlagermaterial ska läggas ut. Efter avslutat arbete ska skyddsmaterialet tas bort på sådant sätt att ursprungligt marklager inte påverkas. Generellt ska rötter över 30 mm i diameter inte kapas. Vid rötter grövre än 30 mm ska s.k. schaktfri ledningsdragning ske, dvs. annan metod än schaktning, övervägas eller att det övervägs att jorden sugs bort med vacuumlastare. Om sådana metoder inte är genomförbara och sådana rötter måste kapas ska rötterna beskäras med såg eller sekatör. Om schaktning/tryckning har påverkat ett träds rotsystem ska Tekniska förvaltningen ges tillfälle att besikta att beskärningen av rötterna utförts på rätt sätt innan återfyllning av schakt kan ske. Schakt i nära anslutning till träds rotsystem ska fyllas igen så snart som möjligt för att förhindra uttorkning. Vid större schakt, som inte kan fyllas igen tillräckligt snabbt för att hindra skador på träds 14

16 rotsystem, ska rotdraperi som ger skydd mot uttorkning och frostskador byggas. När och hur rotdraperi ska byggas bestäms specifikt för varje objekt av Tekniska förvaltningen. Vid större schaktning/tryckning, där ett flertal träd kan utsättas för risk att skadas ska ledningsägaren upprätta en plan som anger för skydd av träd samt hur skyddet ska utformas och vidmakthållas. Planen ska utformas i samråd med Tekniska förvaltningen i samband med att öppningsanmälan sker. Om träd skadas ska ledningsägare erlägga ersättning till kommunen för denna skada i enlighet med skadeståndslagens regler. Ledningsägaren ska återställa marken i enlighet med följande: Återställning Överbyggnader för vegetationsytor Växtbädd typ 1 Gäller gräsytor Befintlig jord återanvänds upp till 100 mm från omgivande mark. Därefter påföres matjord, fri från sten, med 30 mm överhöjning till omgivande mark. Finplanering, gödsling och sådd görs av ledningsägaren. Växtbädd typ 2 Växtbädd typ 4 Gäller öppen naturmark, ängsmark Gäller naturmark huvudsakligen trädbevuxen och skogsmark Befintlig jord återanvänds upp till 50 mm från omgivande mark. Därefter påföres matjord, fri från sten, med 30 mm överhöjning till omgivande mark. Finplanering, gödsling och sådd görs av ledningsägaren. Befintlig matjord eller jordmån återanvänds. Likhet med omgivande orörda ytor eftersträvas. 15

17 Återställande av ianspråktagen yta i anslutning till grävning/schakt i park Återställande av kompakterad vegetationsyta Återställande av förorenad mark Återställande av gräsyta Gäller gräsytor Vegetationsyta som packats skall luckras till minst 200 mm. Större djup, nertill 500 mm, kan krävas beroende på packningsgrad och närhet till befintliga eller planerade träd. Förorenad jord skall bortschaktas och ersättas med ny. Växtbädd skall återställas till förutvarande typ och tjocklek. Återställande av planteringsyta Återställande av naturmarksyta Gäller naturmarksytor Växtbädd skall återställas till förutvarande typ och tjocklek. Tillfälligt flyttade växter skall återplanteras. Växtmaterial som skadats eller dött på grund av ledningsägarens arbete skall ersättas med nytt så att ytan får ett utseende som inte markant avviker från förutvarande. Växtinförskaffning och nyplantering sker genom Tekniska förvaltningens försorg. Kostnaden debiteras ledningsägaren. Mark som berörts av arbeten eller där markvegetation skadats skall åtgärdas i samråd med Tekniska förvaltningen. Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. Det åligger ledningsägaren att mäta upp den återställda ytan. Detta ska registreras i det webb-baserade systemet i samband med att ledningsägaren anmäler att schaktningsarbetet avslutats. Ledningsägare ska erlägga ersättning med underhållstillägg i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande prislistan. 2.9 Skyldighet att betala vite om anordningar inte är utformade på det sätt som framgår av godkänd TA-plan Om schaktning/tryckning pågår utan att det finns de anordningar som ska finnas enligt godkänd TA-plan ska ledningsägaren betala ett vite till kommunen med kr. 16

18 3. Bestämmelser avseende den tid efter att arbetet utförts 3.1 Registrering i det webbaserade systemet efter att schaktningen/tryckningen avslutats Efter att schaktningen/tryckningen avslutats ska ledningsägaren, eller entreprenör för ledningsägarens räkning, registrera i det webbaserade systemet att arbetet avslutats. Vid denna registrering ska anges den faktiska schaktningsytans omfattning. 3.2 Skyldighet för ledningsägaren att göra rent nedsmutsade ytor Ledningsägaren ansvarar för att göra rent på nedsmutsade ytor som orsakats av schaktningsarbetet. Om rengöring inte utförts inom fem arbetsdagar efter att schaktningsarbetet avslutats förbehåller sig kommunen genom Tekniska förvaltningen rätten att utföra rengöringen på ledningsägarens bekostnad. 3.3 Övertagandebesiktning När arbetet är färdigställt kan övertagandebesiktning äga rum om ledningsägaren och kommunen finner det lämpligt. I samband med en sådan besiktning ska en gemensam uppmätning av berörda ytor utföras. Uppmätningen, som ska redovisas i anmälan om att arbetet avslutats, kommer att ligga till grund för fakturering för arbetet med återställning av markytan och för fakturering av sådant underhållstillägg som avses i den vid varje tidpunkt gällande prislistan. Bilagor PRISSÄTTNING gällande ersättning för schaktning/tryckning i allmän platsmark 17

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun Grävningsbestämmelser i Skövde kommun 2013-06-01 Förord Tekniska förvaltningen ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark 2010-09-21 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark 2014 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se 1 INLEDNING 2 2 INNAN ARBETET STARTAR 2

Läs mer

1 Begreppsförklaringar... 5

1 Begreppsförklaringar... 5 Förord Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark..

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-03-03 Sida 1 av 1 Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanfattning Allmänna bestämmelser

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL KAPITEL 6 PARK 6.1 Ledande dokument RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL VGU Krav för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2012:179 TRVK

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun

Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun Grävningsbestämmelser för Ovanåkers kommun 2009-05-12 rev 2012-07-10 ALLMÄNT Dessa grävningsregler gäller från och med 2009-06-01, med revidering 2012-07-10. Alla ingrepp och allt begagnande av allmän

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Ersätter LIG 04 Reviderad 2015-01-26 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tillstånd 2 Ansökan 2-3 Allmänna föreskrifter. 3 Genomförande 3 Schaktning

Läs mer

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret 2 KUNGÄLVS KOMMUN BESTÄMMELSER FÖR LEDNINGS- OCH KABELARBETEN I ALLMÄN PLATSMARK 4:e upplagan, tryckt januari

Läs mer

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun

Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Föreskrifter för säkerhet vid arbete på väg i Falköpings kommun Januari 2011 Förord Dessa föreskrifter gäller vid arbete på gator och vägar inom Falköpings kommun där kommunen är väghållare. Föreskrifterna

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 : 9 REV 2012-12-xx:1 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg gata gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser om

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon Grävningsansökan Datum Sökande Entreprenör Ledningsägare Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Utdelningsadress Utdelningsadress Postnummer Postort Postnummer Postort Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Tekniska anvisningar och föreskrifter

Tekniska anvisningar och föreskrifter Tekniska anvisningar och föreskrifter Dessa gäller för kommunens vägar tillsammans med ett godkänt öppningstillstånd. 1 LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR De grundläggande bestämmelserna för vägarbeten finns i lagar,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS . ESLÖVS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tillstånd 3 Avspärrning

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Grävanvisning, Gävle kommun

Grävanvisning, Gävle kommun SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Grävanvisning, Gävle kommun Teknisk beskrivning Version 2.2 2016-01-14 Grävanvisning, Gävle kommun Teknisk beskrivning Gata och park; Viktor Ålin, Malin Degermark och Johan Larsson

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Gatuavdelningen 016-710 18 30 Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Inledning Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Huddinges bilaga till

Huddinges bilaga till Natur och Byggnadsförvaltningen Sida 1 : 7 Reviderasd 2015-02-01 Fr.om 2011-01-01 Gäller Handbok Arbete på Väg 2008-03 vid arbeten på och vid väg eller gata eller gatumark i Huddinge. Detta dokument upplyser

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

schaktning i områden utfyllda med formsand

schaktning i områden utfyllda med formsand schaktning i områden utfyllda med formsand MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Besiktning av spårkomponenter i plankorsningar

Besiktning av spårkomponenter i plankorsningar Gäller för Version Standard Trafikverket Koncern 1.0 BVS 1525.100 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2013-01-01 Tills vidare Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/76571 UHab/Ban- och

Läs mer

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 38 Ovanåker kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av VA-anläggningen

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsföreläggning och arbete på offentlig mark

Avgifter och viten vid ledningsföreläggning och arbete på offentlig mark KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-16 Diarienummer KSN-2015-1865 Kommunstyrelsen Avgifter och viten vid ledningsföreläggning och arbete på offentlig mark Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P Datum: 2010-04-15 Rev: 0 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION VÄGRÄCKE Birsta 1P Inledning Montagearbetet kan indelas i nedanstående punkter vilka kommer att behandlas i arbetsbeskrivningen var för

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

Självklar parkering 2.0

Självklar parkering 2.0 Självklar parkering 2.0 Meddelande 3:2002 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret gav 2001 ut en rapport om Självklar parkering (nr 13:2001). Syftet med rapporten var att visa exempel på hur vi

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2015- - Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 9 september 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-09-01 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-09-09 Tid: 10:00 Sammanträde:

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01.

TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01. 1 (6) VA-Taxa TAXA FÖR VA SYDs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING I MALMÖ ANTAGEN AV FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2008-11-18 37 ATT GÄLLA FR O M 2009-01-01. 1 För att täcka kostnader för VA SYDs allmänna vatten-

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR UMEÅ KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-25, 54 Umeå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer