AUO2 Lärande för hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUO2 Lärande för hållbar utveckling"

Transkript

1 AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 1. Samhället och utvecklingen från miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling AUO2 Lärande för hållbar utveckling Göran Abel Fil.kand. biologi o geovetenskap Folkhögskollärarexamen Mag. Miljö- och utomhuspedagik Univ.adj i biologi Mittuniversitetet UTV Några begreppsdefinitioner Miljö eng: Environment, ty: Umwelt, fr: milieu betyder i grunden omgivning eller det vi har omkring oss. Mångtydigt begrepp som ibland kan behöva preciseras. Environmental Education (EE) = miljöundervisning. Begreppet EE kan ibland även stå för Undervisning om naturen omkring oss. Education for Sustainable Development (ESD) = Undervisning för/om hållbar utveckling. 1

2 Samhälle skola Rubriker till några milstolpar längs vägen från EE till ESD. Årtal i vänsterspalt: Viktiga samhällshändelser. Årtal i högerspalt: Fokus på undervisning 1962 Rachel Carson: Silent spring 1972 FN:s miljökonferens i Stockholm» 1977 FN (UNESCO) Konf. om miljöundervisning, Tbilisi (1982 FN:s miljökonferens i Nairobi) 1987 FN: Brundtlandkommisionen 1992 FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro» 1994 Nya svenska läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94» 1997 FN (UNESCO) Konf. Miljöundervisn., Thessaloniki» 1998 Ny kursplan för förskolan 2000 FN: Milleniedeklarationen» 2000 Ny lärarutbildning. HU i AUO 2002 FN:s miljökonferens i Johannesburg» 2002 Baltic 21 E» 2003 Miljöministermöte i Kiev om ESD» 2004 Int. rådslag Göteborg: Learning to change our world» 2005 UN Decade for ESD» 2006 Högskolelagen: Att främja hållbar utveckling» 2007 FN (UNESCO) konf. Miljöundervisn. Ahmedabad» 2009 Planerat möte i Bonn, uppföljning Dekaden 1962 Rachel Carson: Silent spring Rachel Carson, amerikansk marinbiolog som skrev om sambandet mellan DDTbesprutning, insektsdöd och svält till döds av vanliga fåglar. Hennes bok kallades väckarklocka och brukar ofta anföras som startpunkten för den moderna miljörörelsen 1972 FN:s miljökonferens i Stockholm FN:s första miljökonferens 10 år efter Silent spring Svenskt initiativ och arrangerades även i Sverige. Motto för konferensen: En enda värld 2

3 1977 FN (UNESCO) Konferens om miljöundervisning, Tbilisi Uppmaning till skolmyndigheter bland FN:s medlemsstater att införa miljökunskap och miljövård i skolan och att främja och intensifiera debatt, forskning och förnyelse på miljöundervisningens område. Se text i Skolverket: Överenskommet! Fyra internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna. (FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s, FN:s deklarationer om miljöundervisning) Lgr 80 Med utgångspunkt i barnens vardagliga erfarenheter måste skolan ge eleverna insikt i de stora överlevnadsproblem som världen står inför. Alla måste bli medvetna om vikten av att hushålla med jordens resurser.. Miljöfrågor finns med bl. a. i hemkunskap, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen. Nordiska ministerrådet: skolprojekt Nordisk miljölära. Uppföljning av Tbilisi med Nordisk miljölära. Nordiska miljösymposier om undervisning: Stockholm 1983 Oslo 1985 Helsingfors 1987 Köpenhamn 1989 Reykjavik 1991 Bergen 1993 Miljöundervisning skall vara en livslång process, finnas i alla undervisningsformer och i alla ämnen, vara tvärvetenskaplig och problemorienterad, ske också utanför skolan och ta sin utgångspunkt i närmiljön. Även start för undervisningsprojekt bl.a. BSP (Baltic Sea Project) 3

4 Brundtlandkommissionen The World Commission for Environment and Development Genomslag för begreppet Sustainable development. Hållbar utveckling är en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation, utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Lärare i hela världen kommer att spela en avgörande roll i förmedlandet av rapportens budskap till ungdomen Rio-konferensen 1992, UNCED: United Nations Conference on Environment and Development i Rio de Janeiro Rio-deklarationen om miljö och utveckling (27 punkter) * Skogsprinciperna (om brukande och bevarande av världens skogar) * /Konvention om klimatförändring/ * /Konvention om biologisk mångfald/ * Agenda 21: Handlingsplan för det 21:a århundradet. 40 kapitel varav kap 36 helt handlar om utbildning och skola: Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling miljö och etik, värderingar, attityder, färdigheter och beteenden kunna delta i beslutsprocessen. fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska aspekter på miljön ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Mycket tydligt om utbildning, även engagera skolor i lokalt miljöarbete. Lpo 94, Lpf 94 Sverige följer internationella strömningar med genomsyrningsprincipen. I grundskolan finns miljö inte som eget ämne, utan det faller under rektors ansvar att tillse att miljöundervisningen kommer till stånd på skolan. Bland gymnasieskolans kärnämnen gäller samma genomsyrningsprincip men inte lika tydligt som i grundskolan. Nk A, innehåller mycket miljökunskap, och Miljökunskap finns också som tillvalsämne. 4

5 UNESCO-konferens om miljöundervisning i Thessaloniki, 1997 Thessaloniki, en uppföljare 20 år efter Tbilisi. En viktig slutsats är att mer samhällsvetenskap och humaniora måste in i undervisning för hållbar utveckling, för att balansera upp en stark tradition av naturvetenskap. Lpfö 98. Den första läroplanen för svensk förskola Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och framtid. FN:s millenniedeklaration 2000 Åtta punkter av globala förbättringar varav en direkt gäller skola: - Alla barn ska gå i grundskola hålls även i UNESCO-regi The World Education Forum i Dakar, i Senegal. Här betonas utbildningens centrala roll för hållbar utveckling. 5

6 Ny lärarutbildning prop. 1999/2000:135 Allmänt utbildningsområde: 1. Lärande, undervisning och specialpedagogik 2. Socialisation, kulturfrågor och samhälle 3. Yrkesverksamhetens samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund. Demokrati, etik, moral, jämställdhet och jämlikhet såväl relationer mellan människor som människors förhållande till miljö och andra livsformer Rio-deklarationen ekologiskt hållbar utveckling baskunskaper i miljöarbete skall ingå i all lärarutbildning. Johannesburg Summit World Summit on Sustainable Development. Principerna från Rio bekräftas Delvis en återupprepning av millenniemålen. Plan för dekaden för undervisning om hållbar utveckling. Sverige (dåvarande statsmin. Göran Persson) erbjuder sig att vara värd för ett internationellt rådslag om utbildning för Hållbar utveckling Baltic 21 E (Education) Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling i Östersjöområdet Baltic 21 E Antagen av utbildningsministrarna, Haga slott jan Föregicks av den s.k. Hagadeklarationen 2000 att hållbar utveckling blir ett av de huvudsakliga målen för hela utbildningssystemet, från förskola via grundskola, gymnasieskola och KOMVUX till högre utbildning och folkbildning Regeringskansliet 6

7 Baltic 21 E Målet skall inkluderas i alla läroplaner och kursplaner samt utgöra en del i ett livslångt och livsvitt lärande skall integreras i existerande ämnen, men också utvecklas som speciella kurser. Det inbördes samspelet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap måste stärkas. Kiev 2003 Miljöministermöte (Europa, Kanada, USA) om utbildning för hållbar utveckling. Deklarationen från mötet följer tidigare principer om en holistisk, tvärvetenskaplig syn på hållbar utveckling, som skall genomsyra hela utbildningssystemet i en nation. Göteborg 2004, Learning to change our world Rådslaget hölls i Göteborg i maj 2004: Learning to change our world: International consultation on education for sustainable development. Reflect rethink reform Tänk till Tänk om Tänk nytt. Resultat från mötet finns sammanställt i Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104) 7

8 UN Decade of Education for Sustainable Development UN Decade for ESD GA: Verkar vara i det närmaste totalt okänd bland svenska lärare och skolledare. 2006, 1 februari, tillägg i högskolelagen 5 Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 2006, september, ny regering i Sverige. Statsminister Reinfeldt och miljöminister Carlgren har bl.a. klimatfrågan på dagordningen. Från utbildningsdepartementet (Utbildningsminister Leijonborg och skolminister Björklund) kommer nya direktiv för landets lärarutbildningar med reviderade examensförordningar. Begreppet Hållbar utveckling omnämns överhuvudtaget inte. 8

9 Ahmedabad 2007 Mahatma Gandhis födelsestad i Indien Den 4:e FN-konferensen om Environmental Education, 30 år efter Tbilisi. Vad har hänt? Hur gå vidare? Rapport: Moving forward from Ahmedabad Moving forward Förändring i tänkande om undervisning och lärande. Större tonvikt på sociala och kulturella lärprocesser. Förändring inom ledarskap och samverkan Myndigheter, universitet, skolor, NGO:s samarbetar om frågor om miljö och hållbar utveckling. Förändring i hur begrepp miljö och utveckling relateras till varandra. Miljöfrågor sätts i högre grad in i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Jämlikhet och social rättvisa finns med som viktiga perspektiv. Moving forward Förändringar i kommunikation och information. Internet har totalt förändrat kommunikation och kunskapsspridning i världen, men stor orättvisa mellan de få som har tillgång till Internet, och de många som inte har det. Förändringar av aktuella frågor. 20 år sedan: Luftföroreningar, befolkningstillväxt 10 år sedan: Fattigdomsbekämpning I dag: Klimatförändringar, men även hälsa, mänskliga rättigheter, utbildning mm Stor komplexitet, nödvändigt med holistisk syn allt hänger ihop Förändring i lärandesituation Alltfler aktörer involveras i utbildningar. Skolan är bara en av många platser där man lär 9

10 Bonn 2009 Vi väntar på april 2009 och nytt UNESCOmöte. Vi är mitt i dekaden och det är dags att summera och planera för fortsättning. Mycket skall vara gjort till 2014! Var står Sverige och svensk utbildningspolitik i det fortsatta arbetet? 10