PROCENTVÅG FÖR SIKTANALYS I FÄLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROCENTVÅG FÖR SIKTANALYS I FÄLT"

Transkript

1 S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM R A P P O R T 32 PROCENTVÅG FÖR SIKTANALYS I FÄLT Per Cent Balance for Sieving Analysis in the Field 1958

2

3 PROCENTVÅG FÖR SIKTANALYS I FÄLT V i d S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T har en procentvåg för siktanalys konstruerats och tillverkats.1 Med denna kan man direkt avläsa siktfraktionernas procentuella andel av hela provet. Vågen är främst avsedd för fältbruk. Den är lätt att föra med sig och medger en snabb och direkt bestämning av den procentuella kornstorleksfördelningen utan vägning av varje fraktion och utan om räkning. N oggrannheten är fullt tillräcklig för uppritning av tillförlitliga siktdiagram. Behovet av en sådan våg har bl a fram hållits av löjtnant G Wahlström vid ingenjörtrupperna. Vågen har framkommit genom samarbete mellan flera ingenjörer vid institutet. Beskrivning av vågen Vågstången A är fast lagrad i en bygel B med ögla för upphängning på en spik el dyl (fig i). Till vänster om upphängningspunkten är stången försedd med en skjutbar löpare C med krok och till höger om upphängningspunkten Fig. i. A beam with scale, divided into 100 equal parts, each corresponding to i per cent, B fixed mounting for the beam, C sliding sleeve with mark fo r reading the scale and hook for counterweight, D fixed hook for bag containing soil sample or fractions of soil sample, E sliding ring for taring sample container. 1 En procentvåg av annan typ, tillverkad av firman Berkel A.B. i samarbete med Väginstitutet, finnes beskriven av F. Rengmark i Sv. För. för lerforskn. jan. febr

4 med en krok D, som ej kan förskjutas. Den vänstra delen av vågstången är fö r sedd med en lätt avläsbar skala, delad i 100 lika stora delar. Varje delstreck anger i %. Löparen C är försedd med ett avläsningsmärke. På den högra delen av stången finnes dessutom en skjutbar ring E för tarering. Vågen är helt utförd av rostfritt eller förkrom at stål, för att den skall kunna användas vid fältarbeten utan risk för korrosion. Provm ängden, som principiellt kan väljas godtyckligt, kan lämpligen utgöra g. Vågens totala vikt är 0,85 kg och vågstångens längd är 555 mm. Kontroll av vågen (fig 2). Vågens användning Löparen C och ringen E skjutas så långt åt höger som möjligt. D å skall m ärket på löparen peka på skalans o-streck och stången skall ställa sig i horisontell jäm vikt. Jäm vikten får inte rubbas, om en godtycklig vikt G hänges på löparens krok. Tarering (fig. 3). Fig 2. Checking. The sleeve C and the ring E are m oved to the right as far as possible. The reading mark on the sleeve C should then point to zero on the scale, and the beam should be in horizontal equilibriumy which must not be disturbed, if a load G is applied on the hook of the sleeve C. Innan vägningen påbörjas, skall vågen tareras för vikten av den behållare, exempelvis en papperspåse, i vilken sedan de utsorterade fraktionerna av p ro vet skola hällas. Löparen ställes på o och den tomma påsen p hänges på högra kroken. Tareringsringen E förskjutes, så att horisontell jäm vikt uppnås, och får sedan bli kvar i detta läge under den fortsatta vägningen. Bestämning av motvikt (fig 4). Fig 3. Taring. The empty bag p, into which the sieved fractions of the soil sample are to be filled, is hung on the right hook, the sleeve being placed at zero. The dead weight of the bag is balanced out by moving the ring E, until the beam is in horizontal equilibrium. The taring ring is to remain in that position during the follow ing weighing. Påsen p med hela det prov P, som skall undersökas, hänges på högra kroken, och löparen ställes på 100. Löparens krok belastas med en påse med sand av sådan vikt att horisontell jäm vikt inträder. Denna m otvikt Q får sedan hänga kvar på sin krok under vägningen.

5 Fig 4. Determining the counterweight. The hag p, containing the whole soil sample P, is hung on the right hook. The sleeve is placed at 100 and the hook of the sleeve is loaded with a hag, filled with so much sand as to bring the beam into horizontal equilibrium. That counterweight Q is to remain on its hook during the weighing. Vägning (fig 5). Provpåsen p tömmes, och provet P siktas upp i fraktioner. Fraktionerna hällas i tu r och ordning, med början med den finaste, i provpåsen på högra kroken. För varje ihälld fraktion flyttas löparen med m otvikten Q till det läge, som ger horisontell jäm vikt. Löparens m ärke visar då på skalan, hur stor procentuell andel m aterialet A P i påsen utgör av hela provet P, och de sålunda erhållna procentvärdena medge direkt uppritning av siktkurvan. Fig y Weighing. The bag p is emptied and the sample P is sieved into fractions. The fractions are poured into the bag on the right hook successively, beginning with the finest one. When a new fraction has been added, the sleeve carrying the counterweight Q on its hook is m oved, in order to bring the beam into horizontal equilibrium. The weight of the fractions A P in the bag in per cent ^ p a of the weight of the whole sample P is read on the = tt-t scale. The percentages thus obtained can be plotted directly into a sieving diagram. (I vissa fall kan det vara lämpligt att börja vägningen med den grövsta fraktionen, såsom när den minsta fraktionen har tvättats bort. För att i sådant fall erhålla den ackumulerade viktprocenten, måste man beräkna värdet 100 a, där a är det avlästa procentvärdet på skalan. För detta ändam ål kan vågen utrustas med en skala med graderingen i 100 a % ). Kontrollförsök I syfte att kontrollera procentvågens noggrannhet utfördes vid väginstitutet följande försök. Vid dessa försök användes metallstycken av olika vikt i stället för fraktioner av ett stenmaterial, varigenom de fel, som kunde ha uppstått vid upprepad siktning av samma stenmaterial, undvekos. Metallstyckenas procentuella viktfördelning bestämdes efter vägning på en känslig analysvåg. Resultatet kan anses som exakt ur praktisk synpunkt och finnes angivet i tab 1 under rubriken»exakt fördelning». En annan vägningsserie utfördes med institutets Toledovåg, som norm alt användes vid institutets siktningar. Med denna våg kan vägning ske med en noggrannhet av 1 g med hjälp av nonieavläsning. Resultatet av denna finns angivet i tabellen under rubriken»fördelning enl norm al provning».

6 Tabell i. Fördelning, ackumulerad viktmängd i /o. Exakt fördelning Fördelning enl normal provning Fördelning enligt procentvågen person A person B 100,0 100,0 99,8 100,0 94)7 94,8 94,3 95,o 9 l A 91,4 9i,3 91,3 85,2 85,0 85,5 85,5 78,2 78,0 78,5 79,o 64,1 63,9 64,0 64,5 45,7 45,7 45,8 46,1 27,5 27,5 27,2 27>5 12,6 12, ,3 9,2 9,3 9,2 9,o 7,2 7,3 7,o 7,2 D ärefter provades procentvågen med samma m etallstycken, dels av en person A med någon tidigare övning med procentvågen, dels av en person B, som var helt obekant med vågen ifråga. De resultat, som därvid erhöllos, framgå av tabellen under rubrikerna»fördelning enl procentvågen person A»,»Fördelning enl procentvågen person B». Vid avläsning av procentvågen gjordes uppskattning av tiondels procent. Av tabellen framgår, att avvikelserna från den exakta fördelningen äro små. Procentvågen ger acceptabel noggrannhet. Största felet uppgår till 0,8 %, vilket är utan betydelse för den användning, för vilken procentvågen avses. Sam tidigt gjordes försök för a tt utröna tidsåtgången. D et visade sig, att personer med någon träning arbeta ungefär lika snabbt med procentvågen som med en våg av tidigare använd typ, om man till tiden för själva vägningen på den senare adderar den tid, som det tar att räkna ut de procentvärden, som skola prickas in i siktdiagrammet. Med procentvågen behövdes ca 2 min för tarering och bestämning av m otvikt och ca 4 min för vägning av 11 successivt sammanslagna fraktioner samt anteckning av procentvärden, varvid dock endast heltalssiffror avlästes. Med Toledovågen gick vägningen och anteckning av resultatet på ca 2 min, och uträkningen (på räknemaskin) av procentvärdena krävde ca 4 min. Annan användning av vågen Bestämning av vattenhalt hos ett jordprov kan utföras med procentvågen på följande sätt. E fter tarering för provbehållarens vikt fylles det fuktiga p ro vet i behållaren, som upphänges på den fasta kroken D, varefter m otvikten utbalanseras på den rörliga kroken C, placerad på skalans 100-% punkt. D ärefter torkas provet och upphänges på n y tt på kroken D, varefter m otvikten

7 flyttas till jämviktsläge och procenthalten avläses. D ärvid erhålles sålunda det torkade provets vikt i % av det fuktiga provets vikt. Användning för vanlig vägning. På kroken D anbringas en känd vikt, ex iooo g. M otvikten bestämmes på nyss beskrivet sätt. Den kända vikten b o rttages, och i stället anbringas det föremål, vars vikt man vill bestämma. Denna vikt erhålles i % av den kända vikten, sedan m otvikten har flyttats till jäm vikt på skalan. Föremålets vikt måste vara lägre än den kända vikten. Tareringsringen E skall hela tiden befinna sig längst till höger. SUMMARY T h e P E R CEN T B A L A N C E of the Swedish State Road Institute is designed m ainly for sieving analysis in the field. W ith this balance it is possible to determine quickly the particle size distribution of a sieved soil sample, without determining the weight of each fraction and w ithout calculations. The balance is a beam balance w ith a movable counterweight. It is easily portable and simple to handle. The accuracy is fully sufficient for getting reliable sieving curves. The total weight of the balance is 0,85 kg, and the length of the beam is 555 mm.

8 F Ö R T E C K N I N G Ö V ER PUBLIKATIONER FRÅN SVENSKA VÄGINSTITUTET OCH STATENS VÄGINSTITUT Meddelanden Svenska Väginstitutet 1. Förslag till vägnomenklatur. Del i. Allmänna benämningar samt speciella benämningar för undersöknings- och utsättningsarbeten, terrasserings- och beklädnadsarbeten, konstarbeten, vägmaskiner och redskap samt vägmärken. (Utgånget) Protokoll från det av Svenska Väginstitutet anordnade diskussionsmötet i tjälfrågan i Luleå den 5 och 6 oktober (Utgånget) Erfarenheter från Svenska Väginstitutets trafikräkningar åren , av E. Nordendahl. (Utgånget) Del I. Erfarenheter från trafikräkningar i Gävleborgs län år Trafikens fördelning å vägnätets olika delar, trafikmängder m. m. Del II. Några erfarenheter rörande användbarheten av masugnsslagg för vägändamål, av E. Nordendahl. Del III. Vägbeläggningar av silikatbehandlad makadam. (Utgånget) Klorkalcium och sulfitlut som dammbindnings- och vägförbättringsmedel. En handledning i användningen av dessa medel, av A. Lagergréen, E. N ordendahl och N. W ibeck. (Utgånget, se medd. 1 4 ) Automobiltrafikens inverkan på byggnaders bestånd med hänsyn särskilt till bilringarnas beskaffenhet och fordonens hastighet. {Utgånget). Bilaga: H. Kreiiger: Vibrationsmätningar i Norrköping Om motorfordons rörelse, speciellt i avseende på dess samband med vågbildningen å vägar, av G. Blum. (Utgånget) Metoder för och resultat av bergartsprovningar för vägändamål, av R. Schlyter. (Utgånget) Provvägen vid Braunschweig, av E. Nordendahl {Utgånget) Gatu- och vägbeläggningars slirighet, av E. Nordendahl. {U tg å n g et) Förslag till vägnomenklatur. Del II. Vägbyggnadsmaterial av jord- och bergarter. {Utgånget) Uppmätning av ojämnheten hos vägars körbanor med s. k. skrovlighetsmätare, av E. Nordendahl. {Utgånget) Tjälproblemets grundfrågor. Sammanfattning av de viktigaste resultaten av pågående undersökningar. I. A v G. Beskow. {Utgånget) Klorkalcium och sulfitlut som dammbindnings- och vägförbättringsmedel. En handledning i användningen av dessa medel. Andra omarbetade upplagan Dräneringens betydelse för vägarnas tjälförhållanden. Sammanfattning av de viktigaste resultaten av pågående undersökningar. II. A v G. Beskow. (Utgånget) Iakttagelser från en studieresa i bil genom Danmark och norra Tyskland, av E. Nordendahl z9

9 1 7. Provväg vid Kristianstad mellan Ringelikors och västra Göinge härads gräns på vägen Kristianstad Hässleholm Vågbildning å vägar. Corrugations on road surfaces. Bidrag till utredning om orsakerna till vågbildning å vägarna av Fr. Enblom och G. Blum (Utgånget) Provvägen i Gävle på västra utfartsvägen Vägstudier i Danmark år 1929, av N. v. Matern De geologiska faktorernas betydelse för vägarnas tjälförhållanden, av G. Beskow. (IUtgånget) Erfarenheter från provvägarna år 1929, av N. v. Matern. (Utgånget) Svenska Väginstitutets trafikräkningar år 1929, av N. v. M a te r n Om vägarnas bärighet vid vattenövermättning, av G. Beskow. (Utgånget) Om jordarternas kapillaritet, av G. Beskow. (Utgånget) Om isoleringsåtgärder mot tjälskott och tjälskjutning, av G. Beskow. (Utgånget) Några undersökningar rörande klorkalcium, klormagnesium och sulfitlut och deras lämplighet som dammbindningsmedel av G. Beskow och N. v. Matern. (Utgånget) Bidrag till frågan om högklassiga vägbeläggningar i Sverige, av N. v. Matern Provvägen vid Kalmar. The experimental Road at Kalm ar, av N. v. Matern Om vägarnas allmänna ytuppmjukning i tjällossningen. Softening of Roads in Spring, av G. Beskow Vägstudier i Förenta Staterna Road Studies in the United States of America 1930, av T. Biide, G. Höckert, N. L idva ll, N. v. Matern, A. Vals inger och E. P. W re tlin d Om indränkning och ytbehandling. Grouting and Surface Treatment, av N. v. Matern Erfarenheter från provvägarna år Experiences from the Test Roads 1930, av Fr. Schiitz Asfalt och tjära för vägändamål. Asphalt and T ar for Road P u rp o ses Undersökningar rörande bromslängden för bilar vid olika väglag. Investigations into braking Distances for Motor Cars under different Road Conditions, av G. Andersson och E. Lundeberg Om användning av vägtjära utomlands. The Use of Road Tars Abroad, av S. H allberg Om korrugeringen och dess motarbetande. Corrugation on Gravel Roads and its Counteraction, av G. Beskow (Utgånget) Avnötningsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of Wear on Pavements, av N. v. Matern och Fr. Schiitz Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige. A Statistical Survey of Motor Vehicles in Sweden, av års väg- och brosakkunniga Provning av betong vid betongvägar medelst provbalkar. Testing of Concrete for Concrete Roads on Beams, av C. F o rsse ll Tjälens betydelse för vägbeläggningar. Influence of Frost Action in the Subgrade on Pavements, av G. Beskow (Utgånget) Provvägen vid Borås. The experimental Road at Borås, av N. v. M a te r n Utredning angående lämpligheten av betongrör till vägtrummor. Investigations about Concrete Pipes for Road Culverts, av 7 9 års väg- och brosakkunniga Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Vägar. Technical-Economical Researches into Road Construction and Transport in Sweden, av års väg- och brosakkunniga. (Utgånget)

10 Statens V äginstitut 45. Arbetsbeskrivningar för bituminösa vägbeläggningar. Standard Specifications for Bituminous Pavements, utgivna av K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. (Utgånget) Enkla bituminösa vägbeläggningar på grusvägar. Low Cost Bituminous Roads, av N. v. Matern och S. H allberg Provvägen på Lidingön. The Lidingö T ar Pavement Test Road, av M. Rahlén Tjälbildningen och tjällyftningen med särskild hänsyn till vägar och järnvägar. Soil Freezing and Frost Heaving, av G. B e s k o w Förhandlingar vid nordiska vägtekniska mötet i Stockholm år Proceedings of the Scandinavian Road Technical Meeting at Stockholm Provvägen på Blackebergsvägen. Test Road on the Blackeberg Road near Stockholm Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm Tests with Dust-laying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1934, av S. H allberg Ytbehandling av grusvägar enligt Yärmdömetoden. Experiences with double Surface Treatments on Gravel Roads, av A. S. Odelberg Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm Tests with Dust-laying Agents on the Eneby Road near Stockholm 1936 (Utgånget) Erfarenheter från statens väginstituts materialkontroll under åren 1935 och Testing of Road Materials during 1935 and Report from the Swedish State Road In stitu te... J Undersökningar rörande stenkrossar. Some Investigations about Crushers... I Utredning rörande bilbeskattningen. Road Technical Views on Motor Taxation, av N. v. Matern och G. K u llb e r g Fallkilen. A new Method for Determining the Bearing Capacity of Soils and Gravel Roads, av F. R e n g m a rk Arbetsbeskrivningar för vägbeläggningar. Standard Specifications for Pavements. (Utgånget) $9. Undersökningar rörande tunna betongbeläggningar på bärkraftig underbädd. Vibrobetong och Holterbetong. Some Investigations about Thin Concrete Pavements on Subgrade with Good Bearing, av N. v. Matern, H. Röhfors och G. Wästlund Faktorer som inverka på bituminösa beläggningars vattenbeständighet. The Resistance of Bituminous Pavements to Water, av S. H a llb e r g Gatstensprovvägen Sanna Hinsholmen. Sett Paving Test Road Sanna Hinsholmen, av A. Hjelm ér Jämnhetsmätningar på vägbeläggningar. Measurements of the Unevennesses of Road Surfacings av N. v. Matern och G. Kullberg Snabb bestämning av bitumenhalten i vägbeläggningar. Rapid Determination of the Bitumen Content in Pavements, av H. A rnfelt Arbetsbeskrivning för byggnad och underhåll av slitlager av grus. Specifications for Gravel Roads, utgivna av K. Väg- och V attenbyggnadsstyrelsen Försök med pågrus. Tests with Chippings, av N. v. Matern och A. H je lm é r Skador på betongvägar uppkomna genom saltbehandling vintertid. Damage on Concrete Pavements by Wintertime Salt Treatment av H. A r n f e lt Några undersökningar av snöskärmar. Some Investigations as to Snow Fences av S. H allberg Undersökningar rörande konsistens hos betong. Investigations as to the Consistency of Concrete Mixtures av N. v. Matern och N. O d e m a r k Statens väginstituts provvägmaskin. The Road Machine of the State Road Institute av G. Kullberg

11 70. Ett långtidsprov på betongrör. Iakttagelser på en tioårig provledning i aggressivt myrvatten. An Long-time Test on Concrete Pipes. Observations on a Ten Years Old Pipe-line in Aggressive Moorland Water, av H jalm ar Granholm Sambandet mellan viskositet och temperatur för bituminösa bindemedel i grafisk framställning. Graphical Representation of Viscosity of Bituminous Substances as a Function of Temperature av S. H a llb e r g Statens väginstituts inventeringar av naturliga vägmaterialförekomster (»Grusinventeringar») Investigations into Natural Deposits of Gravel and other Material for Roads in Sweden av F. Rengmark Undersökning av avnötning hos smågatsten i provvägmaskinen år Investigations into the Wear of Sett Pavings carried out with the Road Machine in 1945 av O. Gabrielson Köldsprickor i gjutasfalt. Cracks in Mastic Pavements due to low Temperatures av S. Hallberg och N ils Lindholm Tjärbeläggningar på Spångavägen Tests with T ar Pavements on the Spångavägen near Stockholm 1946 av O. Martin Distillation Analysis of Road Tars. Metoder för destillationsanalys av vägtjäror av Sten Hallberg och H arry Arnfelt Undersökning av elasticitetsegenskaperna hos olika jordarter samt teori för beräkning av beläggningar enligt elasticitetsteorin. Investigations as to the Elastic Properties of Soils and Design of Pavements according to the Theory of Elasticity av Nils Odemark Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av vatten. The Adhesion of Bituminous Binders and Aggregates in the Presence of Water av Sten Hallberg Differential Thermal Analyses of some Quaternary Clays of Fennoscandia by U. Soveri Provväg med ytbehandlingar på Dalarövägen Test Road with Surface Treatments on the Dalarö Road near Stockholm 1948 av Sven G y lls jö Amerikansk och svensk jordklassifikation speciellt för vägar och flygfält. American and Swedish Soil Classification. Especially for Highways and Airfields av Gunnar Beskow Asfalters deformation och hållfasthet vid långsam och snabb belastning. Deformation and strength of asphalts at slow and rapid loading av Rune E rik s s o n Provvägen på Ekerö The Test Road at Ekerö 1948 av Björn Ö r b o m En metod att på arbetsplatsen kontrollera bindemedelshalten i en bituminös beläggningsmassa genom bestämning av massans specifika vikt. A Field Method for the Control of the Binder Content of a Bituminous Mix by Specific G ravity Measurements av Sten Hallberg Dragprov på sandasfalt. Tension Tests on Sheet-Asphalt av Rune E rik sso n Hyvelblandningsförsök med vidhäftningsmedel vid Aneby Road M ix Tests with Antistripping Agents at Aneby 1952 av Rune E r ik s s o n Om komprimering av jord. A study of the Compaction of Soil av N ils G. Bruzelius m. f l Provvägen Hälsingborg Viken Höganäs efter 20 år. The Test Road at Hälsingborg after 20 years av Sten H allberg och Rune Eriksson Fett- och hartsaminer som tillsatser till bituminösa bindemedel. Investigation of some Fatty and Rosin Amines as Additives to Bituminous Binders av Andrejs Zvejnicks 1956 Rapporter 1. Erfarenheter från provvägen vid Bålsta under åren 1932 och 1933, av N. v. Matern och S. H allberg Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari 1935 (Utgången)

12 4- Hyvelblandning på kustvägen norr om Kalm ar år 1935, av N. v. M a t e r n Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Maskinblandning av grusvägbana Södra Åsbo , av G. Beskow. (U tg.) Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Möjligheter till ökad användning av sulfitlut i Sverige Bomullsväv som inlägg i bituminösa beläggningar av S. H allberg och A. H jelm ér Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari Några undersökningar av sulfitlut, av H. A r n f e lt Provväg med olika pågrus vid Derome i Hallands län av A. H jelm ér och B. Liljeqvist Avnötningsmätningar på smågatstensbeläggningar Vägbeläggningar på landsbygdens allmänna vägar i Sverige den 1 januari (Utgånget) Möjligheter att använda hård rumänsk asfalt till vägbeläggningar av S. H allberg Förslag till enhetlig benämning av bituminösa bindemedel. Uniform Classification of Bituminous Products According to their Temperatures at a Viscosity of 500 Centistokes av S. H a llb e r g Kalciumkloridens dammbindningsförmåga vid låg temperatur. On the Dust Binding Capacity of Calcium Chloride at low Temperature av H. A r n f e lt Stenkolstjärans lämplighet som tillsats till asfalt vid ytbehandling. Coal T ar as an Admixture to Asphalt for Surface Treatments av S. H allberg Bestämning av kornstorlek med hydrometer. Analysis of Particle Size with H ydrometer, av Rime Gandahl (utgången) Försök med en beläggningssladd. A multiple-blade-drag for bituminous retread work, av Sten Hallberg Some Research on Bituminous Materials at the Road Research Laboratory, Great Britain. Några undersökningar av bituminösa material i England, av A. R. Lee Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial och dess betydelse för vägbeläggningar. A short Treatise on the Adhesion of Bituminous Binders and Aggregates and its Importance to Road Pavements, av Sten H a llb e r g Undersökning av inverkan på asfaltbelagda banor av högt lufttryck i flygplanringar. Influence of High Tire Inflation Pressure on Runway Asphalt Pavements Några problem rörande fri sikt i vägkurvor. Some Problems Concerning Sight Distance on H ighway Curves, av N. von Matern och L.-O. Alm (utgången)... J Studier och försök med sandning och saltning på vinterväglag, utförda åren av statens väginstitut. Sand and Salt Treatments of Snow-Covered and Icy Roads. Tests Carried Out by the State Road Institute of Sweden during the years of Kort redogörelse för oljebehandling av grusvägar. A Brief Account of Oil Treatment of Gravel Roads, av Sten H allberg... l Bestämning av tjälgräns i mark med enkel typ av tjälgränsmätare. A Frost Depth Indicator, av Rune Gandahl Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis. Experiments with protective coating and with methods of repairing scaled conerete road at Hällekis av N. Odemark och S. Engman Procentvåg för siktanalys i fält. Per cent balance for sieving analysis in the field Ivar Haeggströms Boktryckeri AB Stockholm 1958

KORT REDOGÖRELSE FÖR OLJEBEHANDLING AV GRUSVÄGAR

KORT REDOGÖRELSE FÖR OLJEBEHANDLING AV GRUSVÄGAR STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM RAPPORT 29 KORT REDOGÖRELSE FÖR OLJEBEHANDLING AV GRUSVÄGAR R É S U M É A V F Ö R E D R A G, A V S E T T A T T H Å LLA S V ID N O R D IS K A V Ä G T E K N IS K A F Ö R B U

Läs mer

PROVVÄGEN HÄLSINGBORG - VIKEN - HÖGANÄS EFTER 20 ÅR

PROVVÄGEN HÄLSINGBORG - VIKEN - HÖGANÄS EFTER 20 ÅR STATENS VÄGINSTITUT STO CK H O LM MEDDELANDE 88 PROVVÄGEN HÄLSINGBORG - VIKEN - HÖGANÄS EFTER 20 ÅR The Test Road at Hälsingborg after 20 Years AV STEN HALLBERG OCH RUNE ERIKSSON STATENS VÄG I N STITUT

Läs mer

VÄGBELÄGGNIN GAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1941

VÄGBELÄGGNIN GAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1941 S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 13 VÄGBELÄGGNIN GAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1941 1 94 1 FÖRTECKNING Ö V E R RAPPORTER FRÅN SVENSKA VÄGINSTITUTET O C

Läs mer

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1937

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1937 STATENS VÄG I N S T I T UT STOCKHOLM RAPPORT 6 VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1937 1 9 3 7 FÖRTECKNING Ö V E R RAPPORTER FRÅN SVENSKA VÄGINSTITUTET O C H STATENS

Läs mer

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN I JANUARI 1935

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN I JANUARI 1935 STATENS VÄGIN STITUT STOCKHOLM R A P P O R T 3 VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN I JANUARI 1935 A V N I L S V O N M A T E R N 19 3 5 FÖRTECKNING Ö V E R RAPPORTER FRÅN SVENSKA

Läs mer

STOCKHOLM. VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1936

STOCKHOLM. VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1936 STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM R A P PO R T 5 VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1936 1 9 3 6 F Ö R T E C K N I N G Ö V E R RAPPORTER FRÅN SVENSKA VÄGINSTITUTET O C H

Läs mer

TJÄRBELÄGGNINGAR PÅ SPÅNGAVÄGEN 1946

TJÄRBELÄGGNINGAR PÅ SPÅNGAVÄGEN 1946 STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM MEDDELANDE 7S TJÄRBELÄGGNINGAR PÅ SPÅNGAVÄGEN 1946 Tests with Tar Pavements on the Spångavägen near Stockholm 19 4 6 AV O. MARTIN STATENS VÄGIN STITUT STOCKHOLM M E D D E

Läs mer

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1934

VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1934 SVENSKA V Ä G I N S T I T U T E T STOCKHOLM R A P P O R T 2 VÄGBELÄGGNINGAR PÅ LANDSBYGDENS ALLMÄNNA VÄGAR I SVERIGE DEN i JANUARI 1934 A V N I L S V O N M A T E R N 19 3 4 FÖRTECKNING Ö V E R RAPPORTER

Läs mer

KÖLDSPRICKOR I GJUTASFALT

KÖLDSPRICKOR I GJUTASFALT STATENS VÄGIN STITUT STOCKHOLM MEDDELANDE 74 KÖLDSPRICKOR I GJUTASFALT Cracks in Mastic Pavements due to Low Temperatures AV STEN HALLBERG o c h NILS LINDHOLM STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM MEDDELANDE

Läs mer

V Ä G B E L Ä G G N I N G A R

V Ä G B E L Ä G G N I N G A R S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 1 0 V Ä G B E L Ä G G N I N G A R PÅ L A N D S B Y G D E N S A L L M Ä N N A V Ä G A R I SV E R IG E D E N i J A N U A R I 1940 1 940 F Ö R T E C K

Läs mer

DISTILLATION ANALYSIS OF ROAD TARS

DISTILLATION ANALYSIS OF ROAD TARS S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM M E D D E L A N D E 76 DISTILLATION ANALYSIS OF ROAD TARS Metoder fö r destillationsanalys a v vägtjäror BY S T E N H A L L B E R G and H A R R Y A R N F E

Läs mer

STATENS VÄGINSTITUT ARBETSBESKRIVNING FÖR BYGGNAD OCH UNDERHÅLL AV SLIT LAGER AV GRUS. Specifications for Gravel Roads M EDDELANDE 64

STATENS VÄGINSTITUT ARBETSBESKRIVNING FÖR BYGGNAD OCH UNDERHÅLL AV SLIT LAGER AV GRUS. Specifications for Gravel Roads M EDDELANDE 64 STATENS VÄGINSTITUT S T O C K H O L M M EDDELANDE 64 ARBETSBESKRIVNING FÖR BYGGNAD OCH UNDERHÅLL AV SLIT LAGER AV GRUS Specifications for Gravel Roads Utgivna och fastställda av Kungl. Väg- och V attenbyggnadsstyrelsen

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

NÅGRA PROBLEM RÖRANDE FRI SIKT I VÄGKURVOR

NÅGRA PROBLEM RÖRANDE FRI SIKT I VÄGKURVOR STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM R A P P O R T 2 7 NÅGRA PROBLEM RÖRANDE FRI SIKT I VÄGKURVOR Some Problems Concerning Sight Distance on Highway Curves AV N. VON M A T E R N o c h L.-O. A L M 1 9 5 4 INNEHÅLL

Läs mer

KALCIUMKLORIDENS DAMMBINDNINGSFÖRMÅGA VID LÅG TEMPERATUR

KALCIUMKLORIDENS DAMMBINDNINGSFÖRMÅGA VID LÅG TEMPERATUR S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 20 KALCIUMKLORIDENS DAMMBINDNINGSFÖRMÅGA VID LÅG TEMPERATUR On the Dust Binding Capacity of Calcium Chloride at Low Temperature AV H. ARNFELT 1948

Läs mer

Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems. Martin Wiström, Ramboll RST

Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems. Martin Wiström, Ramboll RST Measuring void content with GPR Current test with PaveScan and a comparison with traditional GPR systems Martin Wiström, Ramboll RST Hålrum med GPR SBUF-projekt pågår för att utvärdera möjligheterna att

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

STOCKHOLM RAPPORT 25 VIDHÄFTNINGEN MELLAN BITUMINÖSA BINDEMEDEL OCH STENMATERIAL OCH DESS BETYDELSE FÖR VÄGBELÄGGNINGAR STEN HALLBERG

STOCKHOLM RAPPORT 25 VIDHÄFTNINGEN MELLAN BITUMINÖSA BINDEMEDEL OCH STENMATERIAL OCH DESS BETYDELSE FÖR VÄGBELÄGGNINGAR STEN HALLBERG STATENS VÄGIN STITUT STOCKHOLM RAPPORT 25 VIDHÄFTNINGEN MELLAN BITUMINÖSA BINDEMEDEL OCH STENMATERIAL OCH DESS BETYDELSE FÖR VÄGBELÄGGNINGAR A SH O R T TREA TISE ON THE A D H ESIO N OF BIT U M IN O U S

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES BSV Excellence in Electric Drives and Power Generation SNÄCKVÄXLAR MED TILLBEHÖR / WORM GEARBOXES WITH OPTIONS Hålaxel Utgående axel / Output shaft Momentstag Utgående Fläns

Läs mer

Beständighet hos asfaltvägar. Safwat Said Teknologidagene 2011, okt. Trondheim

Beständighet hos asfaltvägar. Safwat Said Teknologidagene 2011, okt. Trondheim Beständighet hos asfaltvägar Safwat Said Teknologidagene 2011, 12-13 okt. Trondheim Beständighet hos asfaltvägar Vägens motstånd mot klimatinverkan genom: vatten/fukt, temperaturpåkänningar, frys-töväxlingar,

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

UNDERSÖKNING AV INVERKAN PÅ ASFALTBELAGDA BANOR AV HÖGT LUFTTRYCK I FLYGPLANRINGAR

UNDERSÖKNING AV INVERKAN PÅ ASFALTBELAGDA BANOR AV HÖGT LUFTTRYCK I FLYGPLANRINGAR STATENS VÄGINSTITUT STOCKHOLM RAPPORT 26 UNDERSÖKNING AV INVERKAN PÅ ASFALTBELAGDA BANOR AV HÖGT LUFTTRYCK I FLYGPLANRINGAR Influence of High Tire Inflation Pressure on Runway Asphalt Pavements 1 9 5 4

Läs mer

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies 19th Nordic Seminar on Railway Technology, 14-15 September 2016, JVTC, Luleå Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av vidhäftningen mellan sten och bitumen i närvaro av vatten enligt rullflaskmetoden Bituminous pavement and mixture. Determination of adhesion between

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-3:2012 Bestämning av kornform - Flisighetsindex SS-EN 933-4:2012 Bestämning av kornform - LT-index SS-EN 933-5/A1:2004 Bestämning

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

FÖRSÖK MED EN BELÄGGNINGSSLADD

FÖRSÖK MED EN BELÄGGNINGSSLADD S T A T E N S V A G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 23 FÖRSÖK MED EN BELÄGGNINGSSLADD A multiple-blade-drag for bituminous retread work AV STEN HALLBERG 1953 FÖ RTECK N IN G ÖVER RAPPORTER FRÅN SV EN

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

BOMULLSVÄV SOM INLÄGG I BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR

BOMULLSVÄV SOM INLÄGG I BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 12 BOMULLSVÄV SOM INLÄGG I BITUMINÖSA BELÄGGNINGAR A V S T E N H A L L B E R G o c h A N D E R S H JE L M É R i 94 i F Ö R T E C K N IN G Ö V E R RAPPORTER

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION. Nr 0015 SV

PRESTANDADEKLARATION. Nr 0015 SV PRESTANDADEKLARATION Nr 0015 SV 1. Produkttypens unika identifikationskod: fischer Anchor bolt FBN II, FBN II A4 2. Avsedd användning/avsedda användningar: Produkt Avsedd användning/användningar Kraftkontrollerat

Läs mer

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5.

Agenda. Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Agenda Tid Aktivitet Föreläsare Åtgång tid 08:30 Registrering vid TS recep. Transport till våning 5. Dennis, Jerry och Gun. 30 min. 09:00 Intro. (Agendan, lokaler, m.m.) Dennis / Jerry/Gun 15 min 09:15

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN PROVVÄGEN VID BÅLSTA

ERFARENHETER FRÅN PROVVÄGEN VID BÅLSTA SVENSKA VÄGINSTITUTET STOCKHOLM R A P P O R T 1 ERFARENHETER FRÅN PROVVÄGEN VID BÅLSTA UNDER ÅREN 1932 OCH 1933 AV NILS v o n M A TERN o c h STEN H ALLBERG HYVELBLANDNING PÅGÅR 19 3 3 ERFARENHETER FRÅN

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse II Mekanik FK2002m Föreläsning 5 Kraft och rörelse II 2013-09-06 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 5 Introduktion Vi har hittills behandlat ganska idealiserade problem, t.ex. system i avsaknad

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 12373-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-28 1 1 (1+8) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Aktuellt från CEN/TC 227 Metoder inom asfaltområdet

Aktuellt från CEN/TC 227 Metoder inom asfaltområdet Aktuellt från CEN/TC 227 Metoder inom asfaltområdet Kenneth Lind, Trafikverket Hassan Hakim, NCC Metoddagen 2019 02 07 CEN/TC 227 Road materials CEN/TC 227 Road materials WG1 Bituminous mixtures TG2 Test

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+19) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

12.6 Heat equation, Wave equation

12.6 Heat equation, Wave equation 12.6 Heat equation, 12.2-3 Wave equation Eugenia Malinnikova, NTNU September 26, 2017 1 Heat equation in higher dimensions The heat equation in higher dimensions (two or three) is u t ( = c 2 2 ) u x 2

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

JUBILEE MODELS NU

JUBILEE MODELS NU JUBILEE MODELS 1 9 9 6 19 96 E-NR: 4 64 33 / 4 64 32 P-160152 / P-1601530 En designad fast lågprofildownlight i snyggt utförande och mycket bra ljusutbud. Finns i 200K & 3000K. IP44 vilket möjliggör användning

Läs mer

Bänkvåg LCW-6S Manual/Förenklat handhavande User Manual LCW-6S www.liden-weighing.se Knappfunktioner: ON/OFF Sätter på och stänger av vågen. UNIT Skiftar vägningsenhet ZERO/TARE Nollställer vågen Tarerar

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION. DoP: 0146 för fischer Betongskruv ULTRACUT FBS II (Metallankare för användning i betong (kraftig typ)) SV

PRESTANDADEKLARATION. DoP: 0146 för fischer Betongskruv ULTRACUT FBS II (Metallankare för användning i betong (kraftig typ)) SV PRESTANDADEKLARATION DoP: 0146 för fischer Betongskruv ULTRACUT FBS II (Metallankare för användning i betong (kraftig typ)) SV 1. Produkttypens unika identifikationskod: DoP: 0146 2. Avsedd användning/avsedda

Läs mer

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET:

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET: FLEX-SYSTEM Slang-Flex har utvecklats till ett helt system med olika verktyg och funktioner. Vi kallar det Flex- System. Med Flex-System kopplas en mängd olika slangsparare, stensilar, skopor, spadar mm

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

AVNÖTNINGSMÄTNINGAR PÅ SMÅGATSTENSBELÄGGNINGAR

AVNÖTNINGSMÄTNINGAR PÅ SMÅGATSTENSBELÄGGNINGAR S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM R A P P O R T 1 6 AVNÖTNINGSMÄTNINGAR PÅ SMÅGATSTENSBELÄGGNINGAR i 94 i F Ö R T E C K N IN G Ö V E R RAPPORTER FRÅN SVENSKA VÄGINSTITUTET O C H STATENS VÄGINSTITUT

Läs mer

NABIN 2016 Deformations resistens och Högpresterande beläggningar. Svenska erfarenheter.

NABIN 2016 Deformations resistens och Högpresterande beläggningar. Svenska erfarenheter. NABIN 2016 Deformations resistens och Högpresterande beläggningar. Svenska erfarenheter. TORSTEN NORDGREN TRAFIKVERKET Underhåll Vägsystem Tillstånd Väg Nationell specialist inom beläggning och bitumen.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9339-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1999-03-05 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA sid 1 (5) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av bindemedelshalt enligt förbränningsmetoden Bituminous pavement and mixture. Determination of binder content by combustion. 1. ORIENTERING 2. SAMMANFATTNING

Läs mer

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Utmärkelse till en framstående konstruktion inom bro- och tunnelområdet www.nvfnorden.org Stadgar i korthet: För ingenjörskonsten viktiga konstruktioner Behöver inte

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 299

SVENSK STANDARD SS-EN 299 SVENSK STANDARD SS-EN 299 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-10-16 1 1 (1+9) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7391-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-11 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

The Swedish system of Contract Archaeology

The Swedish system of Contract Archaeology The Swedish system of Contract Archaeology An analysis of current opinions Appendix 1 Poll questions Poll questions The poll questions are presented in Swedish and translated to English. The images on

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 828

SVENSK STANDARD SS-EN 828 SVENSK STANDARD SS-EN 828 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-11-07 1 1 (1+13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Om fillers mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning

Om fillers mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning s mineralogiska sammansättning och dess funktionsegenskaper hos asfaltbeläggning Karl-Johan Loorents, Vägverket Slutsatts Filler har en betydande påverkan på beständigheten hos asfaltmassor Safwat Said

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

Assigning Ethical Weights to Clinical Signs Observed During Toxicity Testing

Assigning Ethical Weights to Clinical Signs Observed During Toxicity Testing : Assigning Ethical Weights to Clinical Signs Observed During Toxicity Testing Supplementary Data Information (in Swedish) given to the test participants concerning the hypothetical experiment English

Läs mer

The Arctic boundary layer

The Arctic boundary layer The Arctic boundary layer Interactions with the surface, and clouds, as learned from observations (and some modeling) Michael Tjernström Department of Meteorology & the Bert Bolin Center for Climate Research,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning

SVENSK STANDARD SS-EN Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning SVENSK STANDARD SS-EN 933-1 Fastställd 1998-02-27 Utgåva 1 Ballast Geometriska egenskaper Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning Tests for geometrical properties of aggregates Part 1: Determination

Läs mer

BOW. Art.nr

BOW. Art.nr 190412 BOW Art.nr 80000637-80000642 SE INNEHÅLL Komponenter 3 Produktfakta 3 Montering 4 Kontakt 8 EN CONTENTS Components 3 Product facts 3 Installation 4 Contact 8 KOMPONENTER COMPONENTS x 3 x 3 PRODUKTFAKTA

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IE8 Series B) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 3 as required for this type

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg

Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg Laboratoriets kundbilaga Metodnamn Benämning i rapport Metodavsteg SS-EN 933-1:2012 Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktning SS-EN 933-1 Kornfördelning Manuell skakning görs endast vid egenkontrollen

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (7) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av bindemedelshalt genom kallextraktion med mekanisk omrörning Bituminous pavement and mixture. Determination of binder content by cold extraction with

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Avnötningstest för Herkulit strö

Avnötningstest för Herkulit strö Avnötningstest för Herkulit strö Rapport för AB Lindec, Göteborg, Sverige Referens: ABL/AR/211200 M.Sadegzadeh BSc MBA PhD CEng MICE Aston Services December 2000 1 Innehåll Sid nr Inledning Avnötningsmotstånd

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Egenskap Provningsmetod Utgåva Fält

Egenskap Provningsmetod Utgåva Fält Krocklaboratoriet Uniform provisions concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles. ( child restraint systems ) ECE Regulation 44 Inkluderar ej dammprovning,

Läs mer

Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Centrum för bergmaterialforskning

Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Centrum för bergmaterialforskning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad Centrum för bergmaterialforskning KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING AV FRI GLIMMERS SPECIFIKA VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGA Luleå 2009-05-28 Förord Föreliggande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Modeling of pore pressure in a railway embankment

Modeling of pore pressure in a railway embankment Modeling of pore pressure in a railway embankment Marcus Vestman Civilingenjör, Väg- och vattenbyggnad 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 1. INTRODUCTION...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 175

SVENSK STANDARD SS-EN 175 SVENSK STANDARD SS-EN 175 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-09-05 1 1 (1+18) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 26300:2008 Fastställd/Approved: 2008-06-17 Publicerad/Published: 2008-08-04 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 35.240.30 Information technology Open Document

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734

SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige Handläggande organ SMS, SVERIGES MEKANSTANDARDISERING SVENSK STANDARD SS-ISO 8734 Fastställd Utgåva Sida Registering 1992-11-16 1 1 (1+8) SMS reg 27.1128 SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3386-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-17 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing.

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing. lasiesta.com LA SIESTA GmbH Im Wiesenweg 4 55270 Jugenheim Germany Tel: +49 6130 9119-19 LA SIESTA Inc. 7355 S.W. 87 th Ave., Ste. 100 Miami, FL 33173 USA Tel: +1 786 401-1138 EN DE FR ES IT NL DA SV FI

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+68) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong Bituminous pavement and mixture. Determination of bulk density and air void content of porous

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9073-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 10223-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-24 1 1 (1+12) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer