Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet"

Transkript

1 Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet) och kapitel 25 (annan pedagogisk verksamhet). Antagen av barn- och utbildningsnämnden , 4

2 2(12)

3 1 Allmänt Riktlinjerna avser barn som är folkbokförda i Nynäshamns kommun. Riktlinjerna tillämpas även för övriga barn efter beslut eller till följd av lagstöd. Förskola bedrivs i första hand för barn 1-5 år. För barn som fyllt 6 år kan vårdnadshavare välja att få fortsatt förskoleverksamhet istället för förskoleklass. Pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) som erbjuds i stället för förskola bedrivs för barn 1-6 år som inte börjat i förskoleklass. Allmän förskola bedrivs för barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Fritidshem bedrivs för elever till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem) som erbjuds i stället för fritidshem bedrivs för elever till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Barnomsorg på obekväm arbetstid 2 Rätt till plats Barn 1-6 år som inte har börjat i förskoleklass erbjuds förskola (eller pedagogisk omsorg) 6 timmar per dag eller i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier eller andra specifika behov. Utifrån detta ges möjlighet till förskola varje dag. Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år erbjuds under grundskolans terminer, ej lovdagar, plats i allmän förskola upp till 15 timmar per vecka. Vistelsetiden förläggs företrädesvis under förskolans undervisningstid. Vistelsetidens förläggning beslutas av förskolechef. Allmän förskola är avgiftsfri. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska erbjudas den verksamhet som ger barnet stöd i sin utveckling. Elever 6-12 år erbjuds fritidshem (eller pedagogisk omsorg) 10 timmar per vecka eller i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. Ett barn kan inte parallellt erhålla plats i flera förskolor i kommunen. Detta gäller både för kommunal och fristående förskola. Ett barn som har plats i pedagogisk omsorg kan även ha plats i allmän förskola. 3(12)

4 I vistelsetiden ingår tid för att lämna och hämta barnet. Grund för vistelsetid (utöver 6 timmar per dag i förskola respektive 10 timmar per vecka i fritidshem) är vårdnadshavarnas arbetstid och/eller studietid samt restid. Om vårdnadshavare har oreglerade skulder för tidigare barnomsorgsavgifter kan kommunen neka plats. Undantag ges för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år kan plats i allmän förskola erbjudas. Vårdnadshavare som inte bor ihop men har gemensam vårdnad och där barnet bor hos båda kan ansöka om delad plats för barnet. Delad plats innebär att vårdnadshavarna erhåller varsin barnomsorgsavgift som grundar sig på respektive hushålls inkomster. Om delad plats önskas ska vardera vårdnadshavaren ansöka om detta. För vistelse i förskola, fritidshem och familjedaghem ska tidsöverenskommelse (schema) lämnas på Dexter https://dexter.nynashamn.se eller på särskild blankett. Tidsöverenskommelsen ska godkännas av verksamheten. Introduktion av barn i förskola eller pedagogisk omsorg påbörjas vid placeringsstart och pågår cirka två veckor. En kortare introduktionstid tillämpas vid fritidshem. Under denna period ska vårdnadshavare vara med barnet under vistelsen i verksamheten. Introduktion tillämpas även vid omplacering. 4(12)

5 3 Ansökan Ansökan om plats ska göras via Internet i systemet Dexter https://dexter.nynashamn.se (du ska inte logga in för att ansöka om plats) eller på särskild blankett som sänds eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. Vid behov kan kommunen infordra arbetsgivarintyg, studieintyg eller intyg från arbetsförmedlingen. Ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg inlämnas tidigast tolv månader och senast fyra månader innan plats önskas. Alla har rätt till placering i kommunens verksamheter inom garantitiden fyra månader. Vid fördelningen av plats tas hänsyn till följande: Barn med beviljad förtur utifrån lagstöd. Syskonförtur. Barn med syskon som redan har plats i förskoleverksamheten. Med syskon avses barn i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Närhet till hemmet. Vårdnadshavares önskemål. När plats erbjuds ska vårdnadshavare inom angiven tid acceptera erbjudandet. Uteblivet svar betraktas som ett nej. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats upphör placeringsgarantin (4 månader) enligt Skollagen 8 kap 14. Om önskat placeringsdatum infaller under helg flyttas önskat placeringsdatum till nästkommande helgfria vardag. 4 Öppettider Verksamheternas öppettider är helgfria vardagar mellan och För verksamhet övrig tid hänvisas till Barnomsorg på obekväm arbetstid. 5 Uppsägning Uppsägning av plats ska i första hand via Internet i systemet Dexter, https://dexter.nynashamn.se annars skriftligt på särskild blankett som sänds eller överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen, enligt anvisningar på blanketten. Placering kan inte sägas upp muntligt. Vid delad plats ansvarar var och en av vårdnadshavarna för att säga upp sin plats. Efter vårterminen det år barnet fyller 13 år upphör plats i fritidshem automatiskt. Uppsägningstid för plats är en kalendermånad från och med det datum uppsägningen inkommit till kommunen. Gällande avgift tas ut under uppsägningstiden. Oavbruten oanmäld frånvaro mer än en kalendermånad anses som uppsägning av plats. Observera att uppsägningstid löper ytterligare en kalendermånad. 6 Övergång till förskoleklass Barn som är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg till och med dagen innan de börjar förskoleklass, erhåller automatiskt fritidshem om platsen inte sägs upp. 5(12)

6 7 Barns ledighet och stängd verksamhet Barns ledighet vid semester, större helger och så kallade klämdagar ska anmälas i god tid till personalen. Sommarledighet ska meddelas under april månad. Vid tidpunkter då barnantalet är väsentligt reducerat, till exempel under juni, juli och augusti samt vid jul- och klämdagar kan en sammanslagning av verksamheter ske. Verksamheten har stängt fyra dagar under året för att ge utrymme för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten. Förskolechef respektive rektor är ansvarig för att i god tid, dock senast två månader före dessa dagar, informera berörda vårdnadshavare. De vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg på egen hand anmäler detta till förskolechef eller rektor. 8 Avsteg Om särskilda skäl föreligger får förskolechef eller rektor besluta om avsteg från riktlinjerna efter prövning i det enskilda fallet. 9 Avgift För barn inskrivna i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg skall avgift betalas i enlighet med denna taxa. Det yngsta placerade barnet i hushållet räknas som Barn 1. Det näst yngsta barnet i hushållet räknas som Barn 2 oavsett verksamhetsform, och så vidare. Från Barn 4 betalas ingen avgift. Avgifterna beräknas beroende av respektive barns verksamhetsform. Numreringen gäller oavsett om barn är placerade i kommunal eller fristående verksamhet och om verksamheten geografiskt är belägen inom kommunen eller i annan kommun. Avgift för förskola (eller motsvarade pedagogisk omsorg): Barn 1 3 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst kronor/månad Barn 2 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst 840 kronor/månad Barn 3 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst 420 kronor/månad Barn 4 Ingen avgift Avgift för fritidshem (eller motsvarade pedagogisk omsorg): Barn 1 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst 840 kronor/månad Barn 2 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst 420 kronor/månad Barn 3 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad dock högst 420 kronor/månad Barn 4 Ingen avgift 6(12)

7 Fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg får avvika från taxan om avvikelsen innebär en lägre avgift än taxan. För barn i allmän förskola enligt 8 kap 4 Skollagen betalas ingen avgift. För förskoleverksamhet därutöver betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader. Första månad med reducerad avgift är september månad det år barnet fyller tre år. För barn med beslut om stöd enligt 8 kap 7 Skollagen betalas ingen avgift för deltagande i verksamhet upp till 15 timmar i veckan. För förskoleverksamhet därutöver, under beslutad stödperiod, betalas avgift enligt taxan reducerad med 20 procent under årets 12 månader. Vid övergången från plats i förskoleverksamhet till plats i fritidshem förändras avgiften från och med skolstart. Om plats inte kan tillhandahållas till inskrivet barn, ska månadsavgiften reduceras med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar. Vid personalens planeringsdagar utgår dock full avgift. Tillfällig reducering av månadsavgiften kan ske för barn som är frånvarande på grund av sjukdom. Har vårdnadshavarna nyttjat samtliga 120 dagar med tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan och kan uppvisa läkarintyg rörande barnets sjukdom, ska reducering ske med en dagavgift (1/30 av månadsavgiften) det antal dagar förhållandet varar. 7(12)

8 Hushåll Med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller har haft gemensamt barn eller 2. är folkbokförda på samma adress. Avgiftsgrundande inkomst Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under aktuellt kalenderår. Med avgiftsgrundande inkomst avses inkomster i inkomstslaget tjänst Lön och andra ersättningar från anställning Familjehemsföräldrars arvodesersättning Pension Livränta Föräldrapenning Sjukpenning Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode Sjukersättning Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder Aktivitetsersättning Familjebidrag i form av familjepenning. Ersättning från livförsäkringar av typen pensionsförsäkring. I den avgiftsgrundande inkomsten ingår även Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, dvs. inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett. Om hushållsgemenskap råder ska inkomster medräknas från make/sambo som arbetar utomlands. Sådan inkomst behandlas som om den varit inkomst av tjänst. Vårdnadshavarna har skyldighet att lämna inkomstuppgift för hushållets avgiftsgrundande inkomst. Om så inte sker debiteras maximal avgift. Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) handhas av CSN och skall inte tas upp. Häri ingår studiehjälp och studiemedel (studielån och studiebidrag). 8(12)

9 Betalningsskyldighet Avgift för inskrivet barn betalas till Nynäshamns kommun av vårdnadshavare, hos vilket barnet är folkbokfört. I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, kan vårdnadshavare gemensamt - begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna ansvarar för sin avgift. Delad plats kan innebära att olika avgifter tillämpas för ett barn, dock kan den sammanlagda avgiften för en plats inte överstiga maxtaxans högsta avgift. Kommunens kravrutin för avgifter tillämpas om avgift inte betalas. Som yttersta konsekvens av obetalda avgifter kan avstängning från delad plats ske. Om vårdnadshavare endast utnyttjar varannan vecka på grund av delad vårdnad utgår full avgift eftersom taxan inte är tidsrelaterad. 10 Betalningsvillkor Avgiften är en månadsavgift och ska betalas tolv månader per år, senast den sista dagen i den månad avgiften avser. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge plats står till förfogande för inskrivet barn, således även vid sjukdom, ledigheter, uppsägningstid och vid personalens planeringsdagar. Avgift för påminnelse vid sen betalning tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt första punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Vid betalning efter förfallodag tas ut dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen (1975:635). Avgift för upprättande av amorteringsplan tas ut med det belopp, som utgör högsta ersättning för upprättande av amorteringsplan enligt tredje punkten i förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Om avgift enligt denna taxa inte betalas får barn- och utbildningsnämnden besluta om att avstänga barn från fortsatt förskoleverksamhet eller fritidshem, om inte barnet är i sådant behov av omsorg att det inte lagligen kan avstängas. 9(12)

10 11 Kravrutin Kravrutinen tillämpas för avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vårdnadshavaren erhåller sin avgiftsfaktura omkring den 10: e varje månad. Köande till plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som har skuld med avgifter erbjuds inte plats. Påminnelse Vid obetald avgift får vårdnadshavaren en skriftlig påminnelse om utebliven betalning ca 14 dagar efter förfallodagen. Varsel Om betalning inte sker får vårdnadshavaren ett skriftligt varsel om risk att stängas av från sin plats ca 25 dagar efter förfallodagen. Utredning om eventuell avstängning från plats inleds om inte vårdnadshavaren vidtar några av följande åtgärder inom 20 dagar efter erhållet varsel: - att hela skulden betalas, - att en avbetalningsplan upprättas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning, - tar kontakt med inkassoföretag för att upprätta en amorteringsplan för skulder som är överlämnade för inkasso, eller - tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningens handläggare och meddelar om Ni har försörjningsstöd. Inkasso Överlämnande av ärende till inkasso sker ca 25 dagar från förfallodagen. Avstängning Avstängning av plats kan ske ca 35 dagar efter erhållet varsel avstängning. Sker betalning av aktuell avgift under utredningstiden, efter de 45 dagarna och innan handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut om avstängning, kan handläggaren ändå fatta beslut om avstängning av plats i de fall ytterligare avgift förfallit till betalning och inbetalning inte har skett. I varje ärende där avstängning blir aktuell ska en bedömning göras av om barnet är i sådant behov av omsorg att det inte lagligen kan avstängas enligt 8 kap 7 skollagen. 10(12)

11 12 Avgiftskontroll I de fall avgiften är grundad på fel uppgiven inkomst, äger barn- och utbildningsförvaltningen rätt att justera och debitera respektive utbetala avgiften retroaktivt inom 3 år. I avgiftskontrollen jämförs hushållets uppgivna inkomster per månad med av Skatteverket fastställd årsinkomst delat med 12. För mer information: 13 Försäkring De barn som är inskrivna i verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under verksamhetstid. Försäkringsbesked finns på 14 Barnomsorg på obekväm arbetstid Nynäshamns kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på en förskola i Ösmo centrum. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd, mellan klockan Avdelningen är öppen 365 dagar om året, även helger och helgdagar (s.k. röda dagar). Förvaltningen anställer personal efter de behov som finns. Vem kan söka barnomsorgsplats på obekväm arbetstid? Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-12 år (vt det år barnet fyller 13 år) vars föräldrar/vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Det gäller dels ensamstående förälder/vårdandshavare och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare med sådana arbetstider och dels sammanboende där båda arbetar samma tider. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. För att ha rätt att söka omsorg under obekväm arbetstid ska föräldrarna/vårdnadshavarna ha behov vid minst två tillfällen per månad. Arbetsgivaren ska underteckna tidsöverenskommelse för att styrka att sökande och arbetsgivare tillsammans prövat möjligheten att förändra arbetstiden. Hur anmäler man sig? Vårdnadshavare ansöker om plats genom att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen som skickar ut en ansökningsblankett, tidsöverenskommelse, inkomstblankett och gällande regler. 11(12)

12 Barn- och utbildningsförvaltningen Stadshusplatsen Nynäshamn Tel (12)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem.

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. 2015/2016 Presentation av förskolan Sankt Pauli förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer