Handlingar SM2 25/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar SM2 25/11 2015"

Transkript

1 Handlingar SM2 25/ Innehållsförteckning 1. Föredragningslista sid Inkomna skrivelser sid Propostitioner sid Motioner sid Valberedningens utlåtande sid Samlevnadsansökningar sid. 19 Bergssektionens styrelse Via Ordförande Hedda Pousette Sekreterare Axel Save Stockholm 19/11-15 Stockholm 19/11-15

2 Fö redragningslista SM2 25/ ,75 Femtens snuskiga historia 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Adjungerade samt fastställande av röstlängd 3 Tiden och sättet 4 Vikten och sättet 5 Godkännande av föredragningslista 6 Val av Mötesordförande 7 Val av Mötessekreterare 8 Val av två Justerare, tillika rösträknare 9 Godkännande av föregående mötesprotokoll 10 Information, meddelanden och skrivelser 10.1 THS Centralt 10.2 Kårfullmäktige 10.3 Bergsman Helena ang. nomineringslistorna 10.4 Muggruppens rapport (Attrib. Johan Frisk) 10.5 Masterdiskussion m. Bergsman Saman 11 Propositioner 11.1 Styrelsens proposition om revidering av jaquettens styrdokument 12 Motioner 12.1 Motion från Oskar Altzar ang. cermonimästarstället, andra läs Motion från Joar Huss ang. ÖPH, andra läs Motion från Saman Fanni ang. I-sekr 13 Val Sångledare 14 Val av vice Sångledare 15 Val av Skytteledare 16 Val av Idrottsledare 17 Val av Gorillaredaktör(er) 18 Val av Ondulör 19 Val av vice Överphösare* 20 Val av Överphösare* 21 Val av ÖPH (Överphadder+Överphösare)*

3 22 Samlevnadsansökningar 23 Övriga frågor 24 Mötets högtidliga avslutande *Beror på utfall av punkt 12.2

4 10.5 Masterdiskussiön m. Bergsman Saman Information om masteröverseendet och försöken till att utöka masterutbudet på CMATD Ända sedan jag var PAS har jag försökt utöka antalet mastrar på CMATD av främst två anledningar: vissa mastrar vi inte kan läsa är starkt kopplade till Materialteknik och jag anser att vi borde kunna läsa dessa och bli civilingenjörer från, samt att fler mastrar innebär bättre rekrytering till CMATD. Dem mastrar jag arbetat för att få till CMATD, alltså att vi kan bli civilingenjörer om vi läser mastern efter vår kandidat, är: - Flyg- och Rymdteknik (innehåller spår Lättkonstruktioner) - Fluidmekanik-spåret (ligger inom mastern Teknik mekanik) - Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (innehar 4 spår, bl.a. Finansiell matematik samt Beräkningsmatematik ) Processen ser ut som följande: Det finns en master som någon tycker CMATD borde kunna läsa och bli civilingenjör till. Är det inom materialteknikfältet? Finns det efterfrågan på CMATD att läsa den? Ja på båda! Då måste en kursplan göras. Dem behörighetsgivande kurserna för den mastern ska kunna få plats i åk3 utan att man blir överbelastad. Om det funkar, presentera allting för Anders! Anders mål är att så många som möjligt ska läsa TMV. Därför kan han se fler mastrar som större konkurrens till TMV. (Han har sina anledningar)

5 Resultaten har varit: - Flyg- och Rymdteknik behövde 26HP förberedande kurser, en kurs för mycket. - Fluidmekanik-spåret behövs för t.ex. skänkmetallurgi men efterfrågan hos CMATD att studera inom fluidmekaniken för skänkmetallurgi är för låg (vad jag antar), bättre då att läsa TMV för skänkmetallurgisk fluidmekanik, dock väldigt begränsande ändå. - CMATD har hög efterfrågan till Finansmatte-spåret men det spåret har ingenting med Materialvetenskap att göra. Beräkningsmatte är vice versa.

6 11.1 Styrelsens pröpösitiön öm jaquettstyrdökumentsrevidering Sektionens vackert gråa Jaquetter har i skrivande stund varit en del av sektionens verksamhet i ett par år. Genom mottagningen, JQ och andra aktiviteter har jaquetten etablerats som symbol för Bergssektionen och dess berömda gemenskap. Vid jaquettens introduktion skapades ett styrdokument för att reglera hur sektionsplagget ska bäras. Efter dessa år av inkörning anser Styrelsen att det kan vara lämpligt att göra en genomgång av detta styrdokument. Bär vi jaquetten så som vi verkligen vill? Är reglerna för stränga eller för snälla? Hur tydliga är egentliga riktlinjerna, finns det onödigt tolkningsutrymme? För att få svar på dessa, och relaterade, frågor vill Styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att gå igenom och eventuellt föreslå revideringar av Jaquettens styrdokument. Denna grupp ska agera fristående och oberoende för att kunna sammanfatta sektionens vilja. Arbetet ska presenteras för sektionen senast SM4. Med ovanstående bakgrund yrkar Sektionsstyrelsen: Att Sektionsmötet ger Styrelsen mandat att tillsätta en jaquettstyrdokumentsrevideringsgrupp. Att denna grupp ska hantera de frågeställningar som går i propositionens andemening. Att gruppens arbete ska presenteras för sektionen senast SM Bergssektionens styrelse Via Sekreterare Axel Save Stockholm 19/11-15

7 12.1 Mötiön fra n Herr Altzar ang. sta ll Bakgrund Under nøllegasquen mottog sektionen en present i form av ett ställ till ceremonimästarens yard. Detta ställ skulle behöva att någon ser till att den ej tappas bort samt att dess skick behålls exemplariskt. Lösning Då ceremonimästare även har ansvaret för yarden som staven är tillverkad för så ter det sig logiskt att ceremonimästaren även får ansvaret stället. Jag yrkar Med denna bakgrund så yrkar jag att ceremonimästare även får som uppgift att ansvara för att stället är helt, rent och finns att finnas då det ska användas och att detta även skrivs in under ceremonimästarens beskrivning ( 12:1:7) i sektionens stadgar. Nuvarande formulering 12:1:7 Ceremonimästare leder sektionens högtidliga gasquer, ansvarar för ceremonimästardräkten samt yarden. Ny formulering 12:1:7 Ceremonimästare leder sektionens högtidliga gasquer, ansvarar för ceremonimästardräkten, yarden samt dess ställ. Frågor Hänvisas till ceremonimästare Oskar Altzar Ceremonimästare Oskar Altzar Stockholm

8 12.1 Styrelsens svar till herr Altzars mötiön Styrelsen vill inleda med att tacka herr Altzar för motionen och för att han (bokstavligt talat) lyfter en viktig punkt. Vi vill återigen tacka för det extremt fina stället. Styrelsen yrkar på bifall av Herr Altzars motion i dess helhet. Kongliga Bergssektionens styrelse Via Ordförande Hedda Pousette Stockholm 17/9 2015

9 12.2 Mötiön fra n herr Huss ang. stadgea ndring rö rande Ö PH I nuläget väljer sektionen en Överphösare och en Vice Överphösare separat vars uppdrag är att utforma mottagningen. På senare år har denna utformning inneburit att ett Phöseri och ett Phadderi har skapats för att tillsammans göra en så välkomnande mottagning som möjligt. Vem i ÖPH som ska vara i Phadderiet och vem som ska vara i Phöseriet gör de idag upp om sinsemellan. Mottagningen vilar på båda mottagningsorganen och deras engagemang. Detta bör representeras i det högst beslutande organet (ÖPH). Idag representeras enbart Phöseriet. Jag anser att ett namnbyte från Överphösare och Vice Överphösare till Överphösare och Överphadder, och att dessa poster ska vara likställda, skulle ha många positiva effekter. För det första skulle det öka jämställdheten mellan mottagningsorganen. För det andra skulle det stärka Vice Överphösarens/Överphadderns rollintegritet i den meningen att Överphaddern och Överphösaren skulle få ett naturligt sekundärt fokus. Överphaddern skall sekundärt vara Phadderiets koordinator och Överphösaren skall vara motsvarande för Phöseriet. För det tredje skulle det säkerställa en hanterbar arbetsbörda i och med att dessa två förtroendevalda skulle dela på det absoluta ansvaret. För det fjärde innebär det att mötet som entitet direkt får påverka mottagningen genom att välja en av Phaddrarna och en av Phösarna. Med detta som bakgrund skulle jag vilja yrka på att: 1. Ändra stadgan 11.1 till Överphösaren och Överphaddern (ÖPH) väljs av SM, oberoende av varandra. Förutsatt att ovanstående yrkande bifalles, skulle jag vilja att dessa två poster väljs tillsammans som ett par. Det har tidigare varit så att posterna valts efter varandra med den viktigaste posten tillsatt först. Då först en Överphösare valts så har en Vice Överphösare valts som ett komplement till Överphösaren. Eftersom dessa två poster nu har jämställts och har samma uppdrag är det rimligt att de söker som ett par och att ÖPH därmed väljs som ett par. Detta skulle skapa en struktur som ökar förutsättningarna för ett gott samarbete och god kommunikation. Med detta som bakgrund yrkar jag på att: 2. Ändra stadgan 11.1 till ÖPH, bestående av Överphösaren och Överphaddern, väljs av SM, samtidigt och i par. Jag skulle dessutom vilja att Phadderiets närvaro i mottagningen blir en självklarhet satt på pränt. När denna stadga skrevs så fanns förmodligen bara Phöseriet. Phadderiet är ett relativt nytt organ

10 för mottagningen men ett organ som för många, i alla fall för mig, blivit en självklarhet för att mottagningen ska fungera. Med detta som bakgrund yrkar jag på att 3. Ändra stadgan 11.3 till ÖPH strukturerar mottagningen samt väljer sitt phöseri och phadderi. Om dessa tre yrkanden bifalles är det mer än naturligt att ändra titeln på stadgan 11 från Phöseriet till Mottagningen. Jag yrkar därmed på att 4. Ändra stadgan 11 till Mottagningen Joar Huss, Stockholm,

11 12.2 Styrelsens svar till herr Huss mötiön Styrelsen vill inleda med att tack Herr Huss för motionen och för att han lyfter en väldigt viktig fråga angående mottagningen. Vi håller med Herr Huss åsikter kring allt förutom punkt 2. Styrelsen anser att det inte är rimligt att Överphösaren och Överphaddern väljs i par på grund av att det begränsar sektionsmötets möjligheter att ha inflytande över valet då paret redan är bestämt. Övriga poster som arbetar tillsammans tillsätts inte i par på grund av denna anledning. Det är självklart fortfarande möjligt att kandidera som ett par, men vi vill inte begränsa kandideringen. Med ovanstående sagt yrkar styrelsen på att sektionsmötet fattar följande beslut: 1. Att mötet bifaller motionens första punkt. 2. Att mötet avslår motionens andra punkt. 3. Att mötet bifaller motionens tredje punkt. 4. Att mötet bifaller motionens fjärde punkt. Tilläggsyrkande- För att göra stadgarna enhetliga i denna fråga yrkar styrelsen på en stadgeändring av punkt 12:1:10 och punkt 12:1:11, i linje med andemeningen i Herr Huss motion. I nuläget lyder stadgarna: 12:1:10 Överpho sare är ansvarig fo r mottagningen på sektionen. 12:1:11 Vice o verpho sare är o verpho saren behjälplig. Styrelsen yrkar på följande ändring: 12:1:10 Överphösaren är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phöseriet. 12:1:11 Överphaddern är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phadderiet. Kongliga Bergssektionens styrelse Via Ordförande Hedda Pousette Stockholm 17/9 2015

12 12.2 Andra la sningen ang. herr Huss mötiön SM1 den 23/9-15 yrkade bifall på en modifierad version av herr Huss ursprungliga motion. Det är denna modifierade version som nu ska läsas för andra gången för att den föreslagna stadgeändringen ska träda i kraft. Styrelsen har jämkat sig med denna version och yrkar på ett andra bifall. Nedan redovisas de föreslagna stadgeändringarna: Att 11.1 i stadgarna ändras till ÖPH, bestående av Överphösaren och Överphaddern, väljs av SM, samtidigt och individuellt. Att 11.3 i stadgarna ändras till ÖPH strukturerar mottagningen samt väljer sitt phöseri och phadderi. Att 11 i stadgarna ändras till Mottagningen Att 12:1:10 i stadgarna ändras till Överphösaren är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phöseriet. Att 12:1:11 i stadgarna ändras till Överphaddern är ansvarig för mottagningen på sektionen, samt phadderiet. Bergssektionens styrelse Via Sekreterare Axel Save Stockholm 19/11-15

13 12.3 Mötiön fra n herr Fanni ang. val av I- sekreterare I dagsläget väljs I-sekreteraren på ett sektionsmöte och en Bergsmedlem från vilken årskurs som helst kan tillsättas posten. Det har alltid varit känt att I-sekreterarrollen varit liten och att dem tidigare sittande inte gjort så mycket under sina verksamhetsår, men ett löfte jag hade när jag blev vald var att jag skulle försöka vända på saken och fylla rollen bättre. En I-sekreterare ska försöka integrera I-studenterna in i TMV-1 klassen samt Bergssektionen och sprida nyheter från Bergssektionen till I-studenterna. Däremot när jag satte igång såg jag snabbt vad problemet var och att jag inte hade makt att lösa saken. Problemet är att det inte går bra att integrera I-studenter ifall I-sekreteraren inte går TMV-1 eller eventuellt TMV-2. Det blir väldigt svårt att skapa kontakt och förtrogenhet hos I-studenterna när man aldrig ser dem eller ens sett allas ansikten utan bara kommer i kontakt med dem via dator, samtidigt får dem inte heller se I-sekreteraren vilket är det viktigaste. När terminen börjar brukar det vanligtvis bli någorlunda segregerat i klassen. De svenska studenterna bildar en solid grupp och I- studenterna är tryggare med varandra än att integrera sig. Denna segregering sker för att ingen svensk student har en direkt anledning att interagera I-studenterna till hela klassen och I-studenterna har kulturtrösklar bl.a. att överstiga. Studierna fungerar för båda grupperna ändå och folk låter alltså bli att initiera någonting. Studierna må fungera men då blir ju I-studenterna utan upplevelsen av Sverige och det svenska studielivet vilket är tråkigt. Samtidigt blir sektionen av med potentiella kunder, t.ex. för KBM. Just därför finns I-sekreteraren, för att ha som jobb att initiera och integrera I-studenterna. Lösningen till att integrera I-studenterna bättre in till TMV-1 klassen samt till Bergssektionen ligger i att skapa vardaglig kontakt med dem och få dem att känna sig mer trygga genom att det finns någon att vända sig till gällande t.ex. studentaktiviteter m.m., ungefär som en phadder. Samt måste man inse att I-studenterna måste först integreras in i sin klass innan dem integreras till sektionen. Därför måste I-sekreteraren gå i samma klass som dem nya I-studenterna, alltså TMV-1. Alltså borde man bara kunna bli I-sekreterare ifall man ska börja TMV-1. Däremot, om man implementerar denna ändring kommer det bli svårt att få positionen tillsatt eftersom I- sekreterarrollen redan har få kandidater och det blir ännu färre om man begränsar sökanden till bara TMV-1. Man behöver alltså ha en annan strategi för att få positionen tillsatt. Jag tror att anledningen till att få söker mindre poster är för att det är inte värt mödan att gå på sektionsmötena och genom resten av processen av att bli vald. Därför bör man hitta en I-sekreterare på samma sätt som man hittar klassrepresentanter, man frågar runt i sin klass och får möjligtvis Eliasson att nämna saken. Alltså finns det flera lösningar med krav att blivande I-sekreterare ska börja TMV-1:

14 - I-sekreteraren blir vald i 3ans klass, utanför eller inom sektionsmötena, på samma sätt som klassrepresentanter väljs. Om Anders också nämner I-sekreterarrollen under TMV-infomöten exempelvis blir det även bättre rekrytering. - När TMV-PAS (just nu Stella Sten) väljs blir denne I-sekreterare också. - Man fortsätter att välja I-sekreteraren på ett sektionsmöte men man ökar rekryteringen genom att notifiera 3an. Därför yrkar jag att sektionsmötet väljer ett av dessa alternativ eller kommer fram till en egen lösning, alternativen gäller nästa verksamhetsår och nästa val av I-sekreterare: - Att I-sekreterare hädanefter väljs inom årskurs 3, alltså man röstas inte fram under ett sektionsmöte, och endast dem som kommer läsa sin årskurs 4 på TMV-mastern kan bli valda. Om årskurs 3 har någon kandidat som vill bli I-sekreterare kontaktar man ordförande. Finns det fler än 2 kandidater bör man rösta fram vilka som tillsätts posten, detta görs då bäst genom ett sektionsmöte. Troligtvis kommer det inte finnas fler än 2 kandidater dock. - Att den person som tillsätts TMV-PAS rollen blir automatiskt sektionens I-sekreterare. Notera att TMV- PAS rollen tillsätts på ungefär samma sätt som klassrepresentanter oftast tillsätts, inom egna årskursen eller m.h.a. Anders Eliasson. - Att I-sekreteraren väljs under sektionsmöten som vanligt men posten kräver att kandidaten ska börja TMV:s första år (TMV-1). Mötet har frihet att ändra yrkanden, ovan skrivna är bara riktlinjer. Saman Fanni I-sekreterare 2015/16

15 12.3 Styrelsens svar pa herr Fannis mötiön Styrelsen vill inleda med att tacka herr Fanni för hans mångordiga motion, där hans engagemang för sektionens mindre kända verksamheter tydligt visas. Styrelsen menar att motionen tar upp flertalet intressanta och för sektionen relevanta aspekter av I-sekreterarens roll, inte minst med hänsyn till postens något undanskymda position. Med detta sagt finner Styrelsen motionen inte helt oproblematisk. Inte minst avser motionen flertalet stadgeändringar i en tid då Styrelsen, i enlighet med SM:s direktiv, precis har tillsatt en stadgerevideringsgrupp. Styrelsen anser därför att det skulle innebära onödigt dubbelarbete att behandla denna fråga i dagsläget, utan att dessa synpunkter bör bakas in i stadgerevideringsgruppens arbete för att skapa en bättre helhetsbild. Med ovanstående bakgrund yrkar Sektionsstyrelsen Att Sektionsmötet gör det till sin mening att Stadgerevideringsgruppen tar intryck av motionens andemening och synpunkter. Att Sektionsmötet avslår motionen i sin helhet. Bergssektionens styrelse Via Sekreterare Axel Save Stockholm 19/11-15

16 Valberedningens utla tande Nedan följer valberedningens kandidater. Samtliga har kandiderat via sektionens hemsida. Majoriteten av posterna har enbart en kandidat vardera vilket resulterat i att valberedningen valt att inte lägga några rekommendationer. Valberedningen saknar kandidater till Ondulör, Sångledare och 1 av 2 Gorillaredaktörer. Med anledning av detta yrkar vi på fria nomineringar på sektionsmötet (SM2). /Valberedningen genom Hermina Antonsson Stockholm Skytteledare Tim Landin (ÅK2) & Johan Höglund (Komplicerad ÅK) Namn och årskurs Tim Landin (ÅK2) Johan Höglund (Komplicerad ÅK) Har du erfarenhet av någon liknande post? Typ. Har under 16 månader jobbar på Saab Technologies med bland annat kanoner. Suttit som vice Klubbmästare och varit med många år på sektionen så har koll på traditionerna. Dessutom van vid pyroteknik och dess användning. Varför är du lämplig för den här posten? Bra koll på säkerhet samt smällar. Jag är alltid på plats under de tider då kanonen eventuellt behöver avfyras. Dessutom har jag en förmåga att alltid ställa upp. Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Öka kanonbudgeten. Större kanoner med högre smäll. Framförallt påskynda Hovet på ett fint sätt så motionen angående ändring av namnet på sektionen kan besvaras. Har du något personligt mål med din tid på posten? Starkt är vackert, gäller även i kanonbranschen! Att vara en Skytteledare som både syns och hörs på Bergs!

17 Gorillaredaktör Emil Stålnacke (ÅK4) Har du erfarenhet av någon liknande post? Är nuvarande Gorillaredaktör tillsammans med Johanna. I övrigt har jag erfarenhet inom grupparbeten och ledarskap genom att ha suttit som SNO, KOMMA, studieteknikshandledare för bergs och energi och miljö m.m. Har även suttit i MATRÅD! :D Varför är du lämplig för den här posten? För jag påbörjat en omorganisation av redaktionen den senaste månaden som jag gärna vill fortsätta utveckla. Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Fortsätta tänka utanför boxen och hitta på fler nischade aktiviteter som gör det värt att vara sektionsmedlem, oavsett vilken årskurs man går i eller om man är internationell student. Dvs inte bara profilera sig mot ettan. Har du något personligt mål med din tid på posten? Göra om mallen för nøllegorillan från scratch (för den nuvarande är en grotesk mardröm att redigera). Mer engagemang i redaktionen genom den nya organisationen. ÖverPhösare Joar Huss (ÅK3) Har du erfarenhet av någon liknande post? Jag är ekonomiansvarig i spexet och är tvåfaldig Phösare. Varför är du lämplig för den här posten? Idrottsledare Jimmy Söderberg (Komplicerad ÅK) Har du erfarenhet av någon liknande post? Ja. Om vi tittar till mina officiella meriter så lär jag mig från spexet att lägga och hantera budgetar såväl som den ekonomiska redovisningsprocessen. Jag kommer efter avslutat år ha erfarenhet inom pengaskramling (sponssökning). Sen har jag varit med som Phös i två år så jag har rätt bra koll på den biten. Utöver detta ser jag mig själv som driven för att utveckla mottagningen till dess bästa och som en god ledare! Varför är du lämplig för den här posten? Jag spelar sporten - don't hate the player, hate the game! Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Aktivt arbeta för att skapa engagemang som kommer bidra till den bästa mottagningen hittills. Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Engagera sig mer mellan sektioner, ordna intersektionella tävlingar/friluftsdagar. Få Bergssektionen att bli mer aktiv och hälsosam. Har du något personligt mål med din tid på posten? Att utveckla och förbättra mottagningen ur alla aspekter. Har du något personligt mål med din tid på posten? Ett aktivt Bergs är ett bra Bergs.

18 Vice Sångledare Walter Deltin (ÅK1) Har du erfarenhet av någon liknande post? Det kan man kanske säga. Jag sjunger i duschen och gillar att dricka öl. Varför är du lämplig för den här posten? Att bära roliga hattar är min grej! Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Fortsätta fungera bra. Har du något personligt mål med din tid på posten? Att lära mig Bergsmannalåtar. ÖverPhadder (vice ÖverPhösare) Julia Fogelström (ÅK2) Har du erfarenhet av någon liknande post? Jag var Överphadder under mottagningen Varför är du lämplig för den här posten? Jag har kommit på många utvecklingsmöjligheter för kommande mottagning, som jag tror många i sektionen kan vara intresserade av. Jag vill alltså genomföra något slags utvecklingsarbete och på så sätt förbättra mottagningen för kommande år. Jag tycker även att jag är passande då jag vill ta mitt engagemang till nästa nivå och på så vis bidra till att Bergs utvecklas och i viss mån förnyas. Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Eftersom jag var med i ÖPH förra mottagningen (2015) har jag en bra bild över hur mottagningen ser ut och då jag tycker att den skulle må bättre av lite utveckling vill jag gärna att Bergs ska acceptera mina förändringsförslag och på så vis utveckla mottagningen. Har du något personligt mål med din tid på posten? Ja självklart! Jag vill utvecklas som person genom att ta mig an en större uppgift på sektionen. Jag vill även bidra med att mottagningen ständigt utvecklas och förbättras. Jag hopps kunna påbörja något som förs vidare till kommande mottagningar och som kan prägla och sätta ribban för kommande mottagningar. Jag vill helt enkelt vara med och skapa historia. (Cheesy I know) Ceremonimästare Oskar Altzar (ÅK5) Har du erfarenhet av någon liknande post? Är Ceremonimästare nu. Varför är du lämplig för den här posten? Stark röst och kan hantera yarden Vad tycker du att Bergssektionen ska göra kommande år? Låta Ceremonimästaren vara med mer på sittningarna. Har du något personligt mål med din tid på posten? Mer stil och klass åt Bergs!

19 Samlevnadsansö kningar Kongliga Bergssektionen Hej kära sektion, Jag bergsman Fager skulle vilja be om eran tillåtelse. Eran tillåtelse att nu när jag fått en lägenhet få flytta in i den med min kemist Mira. Att få flytta till Kungshammra där jag får närmare till mitt kära Hardox och Bergs än jag har från min nuvarande ort. Så min fråga till er, sektionen, styrelsen, mina vänner: Får Fager och Mira bli sambos? Från texten Kemisten i Kamomilla stad : Nu är det kul och glatt minsann, det hettar kanske till ibland. Man tog sin kemist gick iväg litegrann, Kemisten och Bergsmannen fann varann.. Med Vänliga Hälsningar Bergsman Fager

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2015/2016 tillsattes under Sommar-SM 2015 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Christoffer Bator, P13 Johanna Dolk, P11 Erik Hedin, M13 Gustav Johansson,

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2013-12-11. Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare. Styrelsemöte 11 december 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:43. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Valberedningen, representant för Y1

Valberedningen, representant för Y1 Valberedningen, representant för Y1 Valberedningens nominering: Christopher Sundkvist Mitt namn är Christopher Sundkvist, jag är 20 år gammal och går i klassen MED 1. Jag är en glad, trevlig kille som

Läs mer

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 3 uti Oktober Tordagen den 25/10 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm Mötets högtidliga öppnande av Teddy

Läs mer

PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN

PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN PROTOKOLL ÖSM #1 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN T-CENTRALEN 2012-02-02 KLOCKAN 12:15 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG JOHANN BIRGISSON THERESE EK ERIKA KLINGMARK FANNIE JERILGÅRD SARA HALLIN BJÖRN

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Kongliga Bergssektionen

Kongliga Bergssektionen Protokoll för sektionsmöte den 29 april 2012 (Vår-SM) Styrelsen: Ordförande Vice ordförande SNO PAS Sekreterare Ettans Post Klubbmästare Femten KOMMA Oscar Hessling Leo Carlsson Tomas Romson Fia Vikman

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter

ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter ATT PÅVERKA SOM STUDENT - handboken för studentrepresentanter Copyright SöderS, Södertörns högskolas studentkår, 2015 Innehåll 1. Vad är studentinflytande? s.3 1.1 Vad menas? s.4 1.2 Varför är det viktigt

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd

Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012. 2 Rapporter från råd Protokoll studienämndsmöte 1 25/9-2012 Närvarolista: Ida Johansson, Sara Pettersson, Anders Johansson, Stanislaw Bengtsson, Henrik Roos, Helga Brage, Louise Anderberg, Anders Fredholm, Johan Ahlberg. 1

Läs mer

Protokoll fört vid vårstämman som ägde rum 2013-04-08

Protokoll fört vid vårstämman som ägde rum 2013-04-08 Protokoll fört vid vårstämman som ägde rum 2013-04-08 Närvarande: Roller: Underskrifter Robin Lundgren (Ordförande) Mötesordförande: Robin Lundgren Simon Andersson (Vice ordförande) Sekreterare: Emil Hedemalm

Läs mer

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse

Sveriges Elevråds årsmöte 2014. Kallelse Sveriges Elevråds årsmöte 2014 s årsmöte 2014 Sida 2 Förslag på dagordning 22 november 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötesordförande 3. Val av årsmötessekreterare och biträdande årsmötessekreterare

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Bakgrund Fysikteknologsektionen Denna proposition grundar sig i ett försök att se över sektionen stadgar och reglemente som utförts av en arbetsgrupp tillsatt av styret. Den har framför allt haft som syfte

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

(Ordföranden) - Robin.

(Ordföranden) - Robin. Remissdebatt (Ordförande, Ylva Hazell): - Då börjar vi remissdebatten 2011 med att alla i styrelsen säger sitt namn och vad de har suttit på för post. - Linnéa Andersson, jag har varit sekreterare. - Salomon

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-04-23 Styrelsemöte 23 april 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 19.28. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 21 april, i enlighet med

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten.

Vad har du för övrig erfarenhet? Mina tidigare arbetslivserfarenheter utanför nationen består av arbete inom storkök samt som brevbärare åt Posten. Kandidat till klubbchef vt 2013 Sofie Mähler Jag heter Sofie Mähler och läser Civilingenjör Teknisk Fysik, andra året. Kommer ifrån Näsåker i Ångermanland och flyttade jag till Uppsala hösten 2011. Jag

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-14 Styrelsemöte 15 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 14 mars,

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 26 september 2013 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Vice ordförande Kassör Ledamot DP F6 FnollK SNF Foc FARM Vice ordförande FARM Karl Netto

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1

2014-11- 12. Höstmöte 2014. Tid: 2014-11- 12 klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Höstmöte 2014 Tid: klockan 17:30-21:00 Plats: A1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 4. Upprättande

Läs mer

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motion anga ende scoutmetoden Jag är av den uppfattningen att all scouting bör ske enligt scoutmetoden. Scoutmetoden är sju olika punkter som alla bör

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Sök-Utskottspub Sök till:

Sök-Utskottspub Sök till: Sök-Utskottspub Sök till: AktU MafU NärU Webgruppen Yvette Valberedningen Näringslivsutskottet, NärU - Din väg till drömjobbet! Hej Ettan! Mitt namn är Albin Larsson och jag är Näringslivsansvarig på sektionen

Läs mer

November 2013 Årgång 2 Nummer 4. Gillar. Gillar inte Vet ej

November 2013 Årgång 2 Nummer 4. Gillar. Gillar inte Vet ej November 2013 Årgång 2 Nummer 4 TEMANUMMER: Lucia 11% 10% Gillar Vi har gjort en undersökning om hur många som gillar lucia här på skolan. Vi frågade 100 elever och till vänster ser ni resultatet. Gillar

Läs mer

Vägledande dokument SSTSS

Vägledande dokument SSTSS 1 av 5 STS-sektionen, Senast uppdaterad 2015-07-15 Vägledande dokument Kapitel 1 STS-sektionens Projektfond 1 Projektfonden är på 5 000 SEK per termin. 2 För att söka pengar ur projektfonden måste de sökande

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET. Guide till ditt gymnasieval. Hallå! Vet du inte vad du ska välja? Här får du tips!

SANNARPSGYMNASIET. Guide till ditt gymnasieval. Hallå! Vet du inte vad du ska välja? Här får du tips! SANNARPSGYMNASIET Guide till ditt gymnasieval Hallå! Vet du inte vad du ska välja? Här får du tips! BF VO Alexandra, Jennifer, Evelina, Colin BF15 - Vi valde BF för att vi tycker om barn, säger Alexandra,

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte KALLELSE Kallelse till styrelsemöte Ha rmed kallas styrelsen till moẗe: Den: 14 december, klockan 17.00. Plats: Konsul Perssons Villa, va ning 2 A rende till moẗet anma las senast fredag 11 december, klockan

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla.

UF-året elev. januari. februari. mars. april. maj. augusti. september. oktober. november. december. marknaden... Registrering. Kolla. Idéer... Kolla marknaden... augusti. september. oktober. november. december Registrering Affärsplan UF-året elev januari. februari. mars. april. maj Regional Mässa SM i UF-företagande Årsredovisning Välkommen

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Valbroschyr Februari SM 2016

Valbroschyr Februari SM 2016 Valbroschyr Februari SM 2016 Vad tycker du sektionen borde göra? Var med och hjälp till! SektionsMöte 24 februari Innehåll 1 Hur kandiderar man? 3 2 Fyllnadsval 4 2.1 AMSe.................................

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-12-13 Plats: Wallenbergrummet, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Hanna Edlundh, Jakob

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151025: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson, Joakim Skoog Närvarande:

Läs mer

Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013

Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013 Föräldraföreningen Botkyrka Musikklasser, medlemsenkät 2013 Metod Enkäten genomfördes med hjälp av ett web-baserat verktyg (www.enkät.se) under januari 2013. Alla vårdnadshavare till elever i Botkyrka

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Föredragningslista 2012-10-03

Föredragningslista 2012-10-03 Sida 1 av 22 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande Johan Lundh Heindstedt förklarar mötet öppnat kl.17.41 1.2 Val av mötesordförande Johan Lundh Heindstedt väljs till mötesordförande

Läs mer

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund

PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM om styrningen av Studerandenas idrottsförbund och Finlands studentkårers förbund Avsikten med detta dokument är att kortfattat beskriva verksamheten i Studerandenas idrottsförbund

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 1. Mötets öppnande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 Ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppet. 2. Närvarande Hanna Delby, Simon Juhlin, Elin Röblom, Niklas Olsen, Jonn Gottfridsson,

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare.

Ett kvällsledningsgruppsmöte har arrangerats vilket uppskattades av såväl heltidare som deltidare. 1 (13) Under punkten presidiet kommer styrelsen genom presidiet redogöra inför FuM om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom ledningsgruppen. Men även vissa gemensamma delar eller kring forum

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 4 uti Oktober Torsdagen den 15/10 u.n.å. 111100 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm

Föredragningslista för: Konglig Elektrosektionens Sektionsmöte 4 uti Oktober Torsdagen den 15/10 u.n.å. 111100 (2015 b.t.) å Tolvan, Stockholm Oktober-SM ELEKTROSEKTIONEN 5 oktober. Formalia.. Mötets öppnande.2. Tiden och sättet.3. Val av justeringsmän tillika rösträknare.4. Närvaro.5. Adjungeringar.6. Publicering på webben.7. Fastställande av

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer