Bravidas uppförandekod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bravidas uppförandekod"

Transkript

1 Bravidas uppförandekod

2 Bravidas värdeord Bravidas uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i det dagliga arbetet och för att stödja varje enskild medarbetare i sin yrkesroll. AFFÄRSETIK Vi vill att våra relationer med kunder och leverantörer, våra samarbetspartners, ska bygga på kvalitet, förtroende och kunskap. Konkurrens ska ske på lika villkor. Vi tycker att det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt nätverk. Vi måste förtjäna deras förtroende. Vårt handlande är ett resultat av våra värderingar och normer. Vi känner efter vad som är rätt och agerar i enlighet med det. Det gör moral och etik till ledstjärnor i vår verksamhet. De värderingar vi bygger vårt agerande på är våra fyra värdeord; Affärsmässighet vi har ett tydligt ansvar för ekonomi och lönsamhet. Enkelhet vi har ett enhetligt och okomplicerat agerande. Kompetens vi har kunskap, vilja och förmåga. Stil vi är pålitliga och har ett ansvarsfullt agerande. Uppförandekoden ska bidra till att göra det tydligare och enklare att arbeta mot gemensamma mål och en gemensam kultur både i relationen med kunder och i det interna samarbetet. Därför ska vi alltid följa de lagar, regler och bestämmelser som gäller vår marknad och vår verksamhet. Att vårda relationerna med samarbetspartners är nödvändigt och klokt. Men det ska göras med måttfullhet och öppenhet. Vi får aldrig otillbörligt försöka påverka beslutsprocessen. Konkurrens Vi accepterar inte att vi själva eller någon av våra samarbetspartners uppträder på sätt som otillåtet kan påverka en fri konkurrens. Vi medverkar således inte i några former av prissamverkan, kartellbildningar eller andra åtgärder som står i strid med konkurrensreglerna och stöder i alla delar av verksamheten en sund och fri konkurrens. Informationssäkerhet Vi ska vara försiktiga med all information vi får om verksamheten. Förtroliga upplysningar som mottagits i arbetet ska respekteras och hanteras varsamt. Konfidentiell information om vår verksamhet eller våra samarbetspartners får inte delges obehöriga. Vi ska alltid leva upp till överenskomna åtaganden, till exempel får upplysningar om en leverantörs villkor aldrig ges till en annan leverantör. Om någon av våra samarbetspartners bryter mot dessa riktlinjer kommer vi att vidta åtgärder. Gåvor och representation Att ta emot och ge gåvor och andra förmåner mellan kunder och leverantörer kan vara straffbart. Försiktighet och måttfullhet måste alltid beaktas när vi lämnar eller tar emot gåvor. Detsamma gäller när vi bjuder in till kundevenemang eller andra aktiviteter. Att för frikostigt bjuda på presenter och arrangemang kan betraktas som muta och bestickning. Muta och bestickning, som brotten kallas, är allvarliga brott med höga straffsatser. I bilagan Bravidas riktlinjer för gåvor och representation anges närmare var gränserna går för vad som är godtagbart, genom ett antal exempelsituationer. Bravidas Uppförandekod

3 Sponsring Vid sponsring skall i första hand beaktas att vi hjälper ideell verksamhet och verksamheter med icke-vinstdrivande syfte. Vi ska inte sponsra tänkbara kunder eller leverantörer. Om vi gör det med avsikten, medvetet eller omedvetet, att påverka mottagaren att ge oss en fördel kan det utgöra mutbrott. Resor Eventuella resor med våra samarbetspartners ska alltid godkännas i förväg enligt farfarsprincipen. Grundregeln är att var och en bekostar sin egen logi och sina egna resor. Intressekonflikter Intressekonflikter mellan anställda och företaget måste undvikas. Om personliga intressen kan komma att påverka ett beslut ska ärendet överlåtas till närmaste chef för beslut. Våra medarbetare får inte för egen vinning utnyttja relation med samarbetspartners. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Likabehandling Vi stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vårt arbetsklimat ska göra att varje medarbetare respekteras och att varje medarbetares unika kompetens tillvaratas. Likabehandling är en viktig faktor för vårt företags och våra intressenters framgång. Vi arbetar för lika möjligheter också under rekryteringsprocessen. Vi motsätter oss alla former av kränkande behandling, mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen som beror på kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Inköp Beställning och leverans av artiklar ska alltid vara kopplat till ett kunduppdrag och märkas med arbetsordernummer. Leverans ska alltid ske direkt till kund. Vid retur av material (spill) ska materialet skickas tillbaka till leverantören och krediteras. Vi får inte utnyttja företagets inköpsvillkor och rabatter för egen vinning. Mindre inköp för eget bruk från Bravidas leverantörer kan vara acceptabla. Större inköp ska alltid godkännas av närmaste chef. Inga privata inköp får faktureras Bravida även om du betalar fakturan själv. Att för egen vinning utnyttja företagets leverantörer kan leda till arbetsrättsliga åtgärder och vara straffbart. Bravidas Uppförandekod

4 KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Kvalitet Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. Vår verksamhet, från första kundkontakt till färdig leverans, genomsyras av kvalitet. Vi levererar alltid produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar och gärna överträffar kundens förväntningar och skapar ett mervärde för kunden. Detta genom en entydig ansvarsfördelning där samtliga medarbetare bidrar med sin kompetens. Kvalitet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring. Miljö Vi erbjuder installationslösningar och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav, och som fortlöpande utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning. Vi förbättrar kontinuerligt miljöarbetet med hjälp av tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat. Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi verkar för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster. Arbetsmiljö & säkerhet Vår verksamhet och de projekt Bravida deltar i kännetecknas av en säker, hälsosam och hygienisk arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ingår som en integrerad del av företagets övriga verksamhet. Hos oss bidrar samtliga medarbetare till att en god arbetsmiljö skapas och upprätthålls. God arbetsmiljö innebär inte enbart att leva upp till de krav som lagar, avtal och myndigheter ställer, utan är också ett sätt att minska och förebygga olycksfall, belastningsskador och andra sjukdomstillstånd. En god arbetsmiljö bidrar dessutom till större engagemang och trivsel, vilket i sin tur ger mer tillfredsställda och effektiva medarbetare.

5 Bilaga till Bravidas uppförandekod Bravidas riktlinjer för gåvor och representation

6 Bravidas riktlinjer för gåvor och representation Vårt arbete i Bravida ska präglas av en hög affärsmässig moral och ett modernt synsätt. Därför måste vi i vårt umgänge med kunder och leverantörer alltid iaktta stor försiktighet och måttfullhet vad gäller representation, gåvor och evenemang. Att ge gåvor eller andra förmåner till anställda i bolag eller myndigheter kan utgöra så kallad bestickning, och att ta emot en gåva kan på motsvarande sätt vara tagande av muta. Båda brotten bedöms som allvarliga och kan leda till fängelse. Förutom att de kan utgöra brottsliga handlingar och leda till böter eller fängelse för de inblandande kan de även leda till disciplinära åtgärder inklusive avskedande. Men inte bara de närmast inblandade kan drabbas av påföljder. Hela det bolag du är anställd i kan bli utesluten från framtida offentliga upphandlingar eller från att få göra arbeten åt privata kunder under lång tid framöver efter det att anställda inom bolaget dömts för mutbrott. Det är därför av yttersta vikt att alla håller sig till dessa riktlinjer och att vi alla är vaksamma på att ingen annan i verksamheten håller på med oegentligheter. Vi är alla ansvariga för vår verksamhet. Givetvis är inte alla former av relationsfrämjande åtgärder med våra nuvarande och kommande kunder och leverantörer förbjudna. Det finns, åtminstone mellan privata företag, ett visst utrymme att vidta relationsfrämjande åtgärder. I våra kontakter med offentliga parter måste vi visa ännu större försiktighet och måttfullhet. Tillbörliga eller otillbörliga förmåner Vid bedömningen av vad vi får göra och inte göra används termerna tillbörliga förmåner, det vill säga vilken typ av förmåner och storleken på dessa som vi kan ge till kunder utan att det anses vara bestickning, och otillbörliga förmåner, med vilket avses förmåner som till karaktär eller storlek typiskt sett kan utgöra bestickning. Som tillbörliga förmåner hör egentligen bara: Arbetsmåltider av vardaglig karaktär (typ Dagens Lunch ). Måttfulla uppvaktningar på jämna födelsedagar eller andra personliga bemärkelsedagar. Enklare varuprov och prydnadsföremål som saknar egentligt marknadsvärde. När det gäller värdet på gåvor bör inte detta överstiga 100 kronor för presenter till anställda inom myndigheter och offentliga bolag medan ett något högre värde är accepterat för gåvor till anställda inom det privata. Som otillbörliga förmåner hör ALLTID: Penninggåvor och all annan form av direkt ekonomisk ersättning, inklusive att man inte driver in ett krav eller tar betalt för en vara. Inköpsrabatter, provisions- eller bonusarrangemang som erbjuds till den anställde direkt. Sidoleveranser av varor och tjänster från leverantör eller underentreprenör. Erbjudande om förfogande av fordon, fritidshus med mera för privat bruk. Helt eller delvis betalda nöjesresor eller semestervistelser. I området mellan vad som är tillbörligt och otillbörligt finns de villkorat tillbörliga förmånerna, det vill säga olika former av relationsfrämjande åtgärder som så länge de är öppna och måttfulla är tillbörliga. Med öppna avses att de riktar sig mot företaget i sig, som i sin tur väljer ut vilka som kan komma och inte direkt till enskilda anställda i företaget. Hit hör studieresor, kurser och andra utbildnings- och informationsarrangemang, så länge utbildnings- eller informationsmomentet helt dominerar. Relationsfrämjande arrangemang ( events ) Olika typer av arrangemang som främjar kontakter och erfarenhetsutbyte mellan kunder, leverantörer och andra samarbetspartners kan vara främjande för ett förtroendefullt och affärsmässigt samarbete. Det har därför ansetts att sådana arrangemang, med beaktande av öppenhet och måttfullhet, kan vara tillåtna. Märk väl, detta gäller endast arrangemang för anställda i privata företag och i offentligägda företag som bedriver konkurrensutsatt, vinstsyftande verksamhet. Anställda i offentlig verksamhet kan inte erbjudas deltagande i dessa arrangemang. Även i dessa fall är givetvis öppenhet och måttfullhet ledord. Sker en inbjudan till ett arrangemang via arbetsgivaren eller till en utvald krets personer efter medgivande från arbets givaren kommer mutbrottsfrågan upp endast i mycket speciella fall och de flesta arrangemang är således okej. Därutöver bör särskilt beaktas värdet av förmånen för den inbjudne. Ett arrangemang som riktar sig till en bred krets personer, som innehåller ett informations- eller utbildningsmoment, som är måttfullt påkostat och som i övrigt inte innehåller några extravaganta moment bör klara sig från korruptionsreglerna. Föreligger dessutom samtycke från berörda arbetsgivare torde det endast undantagsvis kunna bli föremål för mutbrott. Bilaga till Revidering av Uppförandekod

7 Några exempel kan framhållas för att förtydliga detta: Exempel 1: Påskbuffén Scenario: Ett företag bjuder årligen in ett hundratal personer till en buffé i företagets lokaler. Syftet med eventet är att tillhandahålla ett forum för nätverkande där olika frågor kring regionens konkurrenskraft med flera kan diskuteras. Detta är ett av de få tillfällen då de inbjudna, som kommer från olika branscher inom det lokala näringslivet, kan samlas. Vissa av de inbjudna representerar konkurrenter respektive kunder till företaget, andra inte. De inbjudna får ta med sig sin respektive. Eventet innebär att gästerna efter VD:s inledningsanförande bjuds på en påskbuffé av god klass med vin eller alkoholfritt att dricka. Totalkostnaden per person uppgår till cirka 500 kronor. Kommentar: Vid ett event av detta slag står affärsnytta i fokus, och detta trots att konkreta inslag relaterade till det inbjudande företagets verksamhet saknas. Det är ofta en naturlig del av en företagsrepresentants tjänsteutövning att delta i ett sådant event, och det förefaller även naturligt att maka/make bjuds in. Eventet kan i sitt sammanhang inte anses vara extravagant, vilket hade kunnat diskuteras om det istället varit fråga om en luxuös middag med dyra underhållningsinslag för ett fåtal personer i position att påverka beslut som rör företaget. Exempel 2: VM-kvalmatchen Scenario: Ett företag bjuder in inköpsansvariga personer hos ett flertal befintliga företagskunder till en fotbollsmatch i utlandet (VM-kvalmatch England-Sverige). Syftet med eventet är dels kundvård, dels att informera om och marknadsföra kommande produkter. Företaget agerar matchvärd på matchdagen med följande programpunkter; gemensam flygresa Sverige-England, sedvanlig lunch samt åskådarplats på fotbollsmatch. Eventet avslutas med gemensam hemresa. Allt sker under ett och samma dygn. Den totala kostnaden, tillika marknadsvärdet, per person uppgår till cirka kronor. Det inbjudande företaget svarar för hela kostnaden. Kommentar: Det förhållandevis höga värdet medför i sig att eventet är att betrakta som en sådan förmån som är ägnad att påverka mottagaren i en för det aktuella företaget gynnsam riktning. Det krävs dock att förmånen är otillbörlig för att korruptionsbestämmelserna ska bli tillämpliga. Sistnämnda fråga måste bedömas i belysning av samtliga omständigheter. Det förekommer inte några extravaganta inslag och lunchen är av enkel karaktär. Fotbollsmatchen får dock anses utgöra ett mycket attraktivt evenemang. Med beaktande därav och då eventet äger rum i utlandet får eventet anses olämpligt utifrån korruptionssynpunkt. Om den anställde har ett samtycke från sin närmaste chef bör dock eventet normalt anses godtagbart, även om samtycket inte med full säkerhet utesluter att saken vid en senare domstolsprövning kan komma att anses stå i strid med korruptionsbestämmelserna. Att ta emot gåva eller bli inbjuden till evenemang De riktlinjer som angetts ovan gäller självklart även när vi själva är mottagare av gåvor eller blir inbjudna till evenemang. Ditt ansvar Du har som anställd i Bravida ett ansvar för att du följer Bravidas policies och riktlinjer. Du har också ett ansvar för att uppmärksamma din chef eller andra berörda om du upptäcker saker som du tror står i strid med dessa riktlinjer. Varje chef svarar inom sitt respektive ansvarsområde för att riktlinjerna förs ut i organisationen och efterlevs. Innan du lämnar någon form av förmån till någon av våra tidigare, kommande eller blivande samarbetspartners eller planerar ett kundarrangemang måste du fråga dig om det är i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Du ska alltid ha ett godkännande av din chef. Ytterligare information finns även på Institutet för mutors hemsida: Föreligger minsta osäkerhet ska du alltid rådgöra med Bravidas chefsjurist. Bilaga till Revidering av Uppförandekod

8 Exempel 3: Melodifestivalen Scenario: Ett företag är sedan ett antal år tillbaka en bland flera sponsorer av Melodifestivalen. Med anledning därav erhåller företaget drygt 100 biljetter till finalen i Globen, Stockholm. Företaget utnyttjar dessa biljetter som en del av ett eget evenemang till vilket kunder bjuds in. Varje år på finaldagen för Melodifestivalen inbjuds således ett hundratal utvalda kunder inom den privata sektorn till ett av företaget anordnat event. Eventet inleds kl.16.00, i en av företaget hyrd konferenslokal i Globen, med ett tvåtimmars seminarium där företaget presenterar nya produkter och tjänster. Därefter bjuds gästerna på en mingel-middag av ordinär karaktär med dryck (öl, vin eller alkoholfritt alternativ). Efter middagen lotsas gästerna vidare till entrén för Melodifestivalfinalen där biljetterna också delas ut. Syftet med eventet är marknadsföring av nya produkter och tjänster. Kostnaden för eventet, tillika förmånens marknadsvärde, uppgår till cirka kronor per gäst. Kommentar: Det förhållandevis höga värdet av förmånen gör att densamma är att betrakta som en sådan förmån som är ägnad att påverka mottagaren i en för det aktuella företaget gynnsam riktning. Vidare är Melodifestivalfinalen ett attraktivt och populärt nöjesevenemang. Det krävs dock att förmånen är otillbörlig för att korruptionsbestämmelserna ska bli tillämpliga. Eventet riktar sig till en förhållandevis bred krets av personer/kunder med affärsverksamhet i den privata sektorn. Middagen är av ordinär karaktär. Värdet av förmånen är inte anmärkningsvärt högt. Eventet, som präglas av öppenhet, innehåller dessutom en företagsrelaterad punkt i form av seminarium. Med beaktande av här angivna omständigheter bör förmånen kunna anses tillbörlig och eventet således förenligt med gällande korruptionsregler. Exempel 4: Tvådagars golfresa Scenario: Ett företag bjuder in den inköpsansvarige hos en kund på en tvådagars golfresa för två personer med övernattning i Mellansverige. Syftet med eventet är kundvård och information kring bolagets utveckling på marknaden. Den inköpsansvarige överlåter erbjudandet till ägaren (ensamägare) som väljer att resa själv och samtycker till att också den inköpsansvarige kan delta i resan. Värdföretaget bjuder på frukost, så kallad golfclinic, golftävling under två dagar, gemensam middag med prisutdelning samt övernattning på en herrgård. Den totala kostnaden, tillika marknadsvärdet, per person uppgår till cirka kronor. Det inbjudande företaget betalar hela kostnaden bortsett från resekostnaderna, som varje deltagare själv står för. Kommentar: Värdet på den aktuella förmånen får anses som högt med utgångspunkt i korruptionsreglerna. Två personer får i detta fall del av förmånen, nämligen ägaren respektive den inköpsansvarige. En självständig ägare till ett företag kan inte som mottagare (men däremot som givare) av en förmån straffas enligt korruptionsbestämmelserna. Den inköpsansvarige har fått samtycke av företagets ägare och då bör inköparens deltagande normalt anses godtagbart, även om ett samtycke inte med full säkerhet utesluter att saken vid en senare domstolsprövning kan komma att anses stå i strid med korruptionsbestämmelserna. Värdföretaget riskerar att komma i konflikt med korruptionsreglerna genom att rikta inbjudan till den inköpsansvarige, som är arbetstagare och därmed faller under lagstiftningen. Om ett arrangemang av denna karaktär äger rum bör inbjudan i det aktuella fallet ställas till företagets ägare.

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19

UFV 2014/937. Riktlinjer mot mutor. Fastställt av rektor 2014-08-19 UFV 2014/937 Riktlinjer mot mutor Fastställt av rektor 2014-08-19 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Mutbrott 3 2.1 Lagstiftningen 3 2.2 Chefens eller annans medgivande eller vetskap 3 2.3 Allmänna bedömningsgrunder

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig påverkan

Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig påverkan Sida: 1(6) Namn: Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig Riktlinjer för hur vi undviker otillbörlig Vägledning hur vi undviker otillbörlig i förhållande till kunder, leverantörer och andra intressenter

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt Strategi Program Plan» Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Vårt förhållningssätt - HUR VI MOTVERKAR OEGENTLIGHETER Vårt förhållningssätt 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

ETISK POLICY AB EKERÖ BOSTÄDER

ETISK POLICY AB EKERÖ BOSTÄDER ETISK POLICY AB EKERÖ BOSTÄDER Antagen av AB Ekerö Bostäders styrelse 2014-11-14 Policy för det etiska arbetet inom AB Ekerö Bostäder Syftet med denna policy är att tydliggöra företagets moraliska och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning

Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning RIKTLINJE Gäller från och med 2012-04-26 Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning Gäller fr o m 2012-04-26 Riktlinjen grundar sig på: Rektorsbeslut UF.2012-0336, Dnr V-2012-0340, doss 10 Bakgrund

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Förbindelse avseende affärsetik leverantör. Etikavtal

Förbindelse avseende affärsetik leverantör. Etikavtal Etikavtal Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- anläggnings och bostadsutvecklingsföretag med 6 100 anställda och en omsättning på 18 miljarder NKR (2011). Våra värderingar är profesjonell, redelig,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Riktlinjer för representation och gåvor Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 144 INLEDNING En förutsättning för att Halmstadsborna ska ha förtroende för oss som verkar inom kommunkoncernen

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad

Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad SID 1(5) Policy och riktlinjer mot mutor för Helsingborgs stad PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Kontakscenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner

Riktlinjer avseende givande och tagande av gåvor och andra förmåner sako mråde] STYRANDE DOKUMENT Sakområde: [Välj Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Gudrun Ahlberg Beslutsdatum: 2013-06-10 Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2586

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Wihlborgs affärsetik

Wihlborgs affärsetik Wihlborgs affärsetik En stor del av vår framgång beror på våra långsiktiga relationer och vårt arbetssätt. Våra relationer och vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; kunskap, ärlighet, handlingskraft

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun

Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun RIKTLINJER 1 [8] Referens Jannica Ifström Monika Blommark Dnr KS/2013:635 Antagna av kommunfullmäktige 2014-02-20, 31 Riktlinjer mot mutor och jäv i Botkyrka kommun Syfte Dessa riktlinjer syftar till att

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

1. Grundläggande värden

1. Grundläggande värden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2014-10-01 Beslut: KF 2014-09-01 109 Policy mot mutor och andra oegentligheter Policy mot mutor och andra oegentligheter 1. Grundläggande värden

Läs mer

Försäkringskassans etiska kod

Försäkringskassans etiska kod 1 (9) Försäkringskassans etiska kod Wimi FK90010_006_G 2 (9) GD har ordet Att arbeta i Försäkringskassan kan liknas vid att ha ett förtroendeuppdrag. I vår roll ingår att förvalta för staten mycket viktiga

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION

RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION RIKTLINJER MOT MUTOR OCH KORRUPTION Antagna av kommunstyrelsen 2008-09-18. Reviderade av regionfullmäktige 2015-06-15, 200. Att revideras i början av varje mandatperiod eller på förekommen anledning. Till

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Laholms kommuns policy mot korruption

Laholms kommuns policy mot korruption Laholms kommuns policy mot korruption Beslutad av: Kommunfullmäktige den 26 januari 2016, 11 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret Gäller för: Förtroendevalda och anställda i Laholms

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Mutor och bestickning

Mutor och bestickning 1 (8) Mutor och bestickning 1. Inledning Som tjänsteman vid Försäkringskassan har du ett ansvar för att uppträda på ett sådant sätt att du bidrar till att allmänheten har ett stort förtroende för myndigheten.

Läs mer

Handbok mot mutor i Tanums kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun Kommunkansliet Ida Aronsson Hammar Datum 2013-11-15 Vår referens Handbok mot mutor i Tanums kommun Bakgrund Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR BYGGHERRARNA

ETISKA RIKTLINJER FÖR BYGGHERRARNA 2013-10-15 ETISKA RIKTLINJER FÖR BYGGHERRARNA Beslutad vid Byggherrarnas styrelse 15 oktober 2013 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 26, 4 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer