HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt"

Transkript

1 HÄRDPLASTER att arbeta på rätt sätt Kemikalier sm hanteras fel kan skada s på lika sätt. Viss påverkan kmmer smygande medan andra märks direkt genm till exempel sår på huden, illamående eller huvudvärk. Det finns kemikalier sm ger tidiga varningssignaler genm lukt eller behagliga ångr. Den sm arbetar med härdplastkmpnenter får inga varningssignaler ch när påverkan märks är det nästan alltid för sent att göra någt. Med kunskap m risker ch hur man skyddar sig kan skadrna undvikas. PLASTER Plaster är uppbyggda av stra mlekyler. Dessa har bildats av små mlekyler sm hakats ihp till mer eller mindre välrdnade band eller nät. De stra mlekylerna kallas med ett gemensamt namn för plymerer. Det finns naturliga plymerer ch knstgjrda plymerer. Plast är en knstgjrd plymer medan till exempel gummi, cellulsa, stärkelse ch prtein är naturliga plymerer. Plymerernas egenskaper varierar berende på vilka mlekyler de bildats av. De kan ckså ge lika egenskaper genm att tillsätta kmpletterande ämnen sm stabilisatrer, antixidanter, mjukgörare med mera. Härdplaster Härdplast är en plast sm bildas vid en speciell kemisk prcess sm kallas härdning. Den andra stra plastgruppen kallas termplast. Skillnaden mellan termplaster ch härdplaster är att termplasternas mlekyler är långa kedjr medan härdplasternas mlekyler har nätstrukturer eller är ännu mer kmplicerade. De flesta termplaster kan värmas så att de blir mjuka ch kan frmas m. Detta är möjligt med en härdplast. När härdplasten värms tillräckligt mycket bryts den ner ch plymeren sönderdelas, så kallad termisk sönderdelning. Vid nedbrytningen frigörs gaser, ånger ch partiklar sm är mer eller mindre skadliga. Härdplastkmpnenter har egenskaper sm inte kan hittas hs några andra material. De blir starka, kan härda snabbt eller långsamt, ge fina ytr, står emt kemisk påverkan ch så vidare. Därför används härdplaster fta ch det finns idag inga tecken på att ersättningsmaterial är på väg. Det negativa är att många härdplastkmpnenter kan ge skadr på människr när de hanteras. Prblemet är risken för allergi vid hantering eller vid kntakt med nedbrytningsprdukter av härdplaster. Exempel på härdplaster är akrylat-, amin-, epxi-, fen-, plyester- ch plyuretanplast. 1

2 I högsklans plymerlab handlar det m prjekter i vilken arbetar med Akrylat ch Plyester förekmmer. 2

3 Akrylatplast Vanliga exempel på akrylplaster är UV-härdande lacker, UV-spackel samt UV-härdande tryckfärger. Själva härdningen görs med UV-strålning ch då bildas plastens nätstruktur. Vid härdning med UV-strålning, ska ljuskällan vara så avskärmad att någt UV-ljus inte sipprar ut till mgivningarna. UV-ljus mvandlar syret i luften till zn. Ozn är en giftig gas ch ska ventileras brt. Det finns tre lika slags lim av akrylatplast: Titta på märkningen ch säkerhetsdatabladet m limmet innehåller någn frm av akrylat. Cyanakrylater används till så kallade superlim. Cyanakrylatlim plymeriserar i kntakt med luft på några sekunder. Det har starkt fästförmåga på en mängd material, bland annat plast, gummi ch metaller. Anaerblim, låsvätska, härdar i frånvar av luft vid kntakt med metall, används bland annat inm bilindustrin. Ljushärdande lim, härdar vid bestrålning med UV-ljus. Det används främst inm elektrnikindustrin. Andra användningsmrden: Blåljushärdande akrylater ingår i många tandfyllningsmaterial såsm kmpsit, primer, prtesmaterial, bettskenr med mera. Inm kirugin används akrylathärdplaster i viss utsträckning för fixering av metallprteser mt ben. Sm glvmassr används en hel del akrylatplast, vilken härdas genm tillsats av en perxid. För att få glvmassrna tillräckligt smidiga efter tillsats av ballastmaterial, frdras i de flesta fall tillsats av ett reaktivt lösningsmedel. Vid arbetet är det viktigt att undvika hudkntakt såväl med primer sm med kmpsit. Sm dseringsutrustning ch verktyg används kanyl ch spruta. Sm underlägg under arbetet används silkespapper i bunt för att snabbt kunna dra ut förrenat papper sm kan kastas. Arbetet genmförs i dragskåpet. I arbetsrutinen ingår att skyddshandskar ska användas där det finns risk för kntakt med akrylatplastkmpnent. Händerna ska tvättas medelbart m man får akrylatkmpnent på huden. Reaktiva lösningsmedel används i vissa akrylatprdukter för att får rätt visksitet. Ett vanligt reaktivt lösningsmedel sm ingår är metylmetakrylat. Från risksynpunkt kan det jämföras med andra lösningsmedel ch kan vid felaktig användning innebära hälsrisker. Det bör bserveras att methylmethacrylat är mycket brandfarlig med en flampunkt på +8 C. Metylmetakrylat har en kraftig lukt med låg lukttröskel. Plyester Plyesterplast används mest sm knstruktinsmaterial tillsamman med glasfiber. Esterplaster tillverkas av en plyesterdel ch ett reaktivt lösningsmedel. Plyesterdelen är sm namnet anger en plyester, uppbyggd på sätt att plyestermlekylen innehåller dubbelbindningar. Dessa kan bringas att reagera med dubbelbindningar i det reaktiva lösningsmedlet. 3

4 Sm reaktivt lösningsmedel sm används vanligtvis styren. För att förhindra att det reaktiva lösningsmedlet plymeriserar eller samplymeriserar med plyestern för tidigt, tillsätts en inhibitr. Oftast används hydrkinn i små mängder, några titals ppm är ftast tillräckligt, eftersm för stra mängder skulle fördröja härdningen. I esterplastkmpnenter kan även andra ämnen ingå. I gel-cat finns pigment av lika slag, berende på kulör. Tixtrperingsmedel till exempel i frm av amrf kiseldixid kan ckså förekmma, dels i gel-cat men även i plyestrar för handuppläggning eller sprutning. Sm härdare används perxider av lika slag. I de SMC-mattr sm används vid pressning förekmmer perxiden ensam ch sönderfaller genm uppvärmningen. För esterplaster sm ska härda vid rumstemperatur krävs det hjälp av ett annat ämne (prmtr) för att få perxiden att falla sönder. Många gånger levereras plyesterdelen med prmtrn inblandad. I en del fall levereras esterplasten sm ett trekmpnentsystem, där plyester, prmtr ch perxid levereras i var sin förpackning. Det är förbjudet att blanda prmtr ch perxid. (37 ). Plyester: Plyesterdelen är inte speciellt farlig. Reaktiva lösningsmedel: Andra farliga ämnen i härdplastprdukter De fyllmedel, sm ingår i färgprdukter är inte hälsskadliga. Natursand sm ballastmaterial kan innehåller kristallin kvarts. Då bör man se till att så lite damm sm möjligt virvlas upp. Att arbeta med lösningsmedel eller lösningsmedelhaltiga prdukter kräver alltid särskilda åtgärder för att förebygga hälsrisker. Mjukgörare är kemiska ämnen sm tillsätts plymerer för att förändra egenskaperna utan att de reagerar med materialet. Laminat med härdplaster tillverkas av epxi-, fen- eller plyesterplast. Kmpsitmaterial är uppbyggd av ett armerande material impregnerad med lika typer av hartser sm härdas under tryck ch värme. Kmbinatinen av harts ch armering ger laminatet dess egenskaper. Vanliga typer av armering är glas-, kl-, aramid ch brfibrer. Många av dessa fibrer är skadliga att andas in. Risker sm liknar dem för asbest kan finnas vid tillverkning ch vid bearbetning av armerad plast. Även när armerad plast brinner kan det finnas stra mängder fibrer i luften. PERSONLIG SKYDD Ögnskydd Att använda ögnskydd eller skyddsglasögn är i många sammanhang väl mtiverat. De är ftast lätta att använda ch det finns ckså skyddsglasögn med slipet glas för den sm i vanliga fall använder glasögn. För den sm nrmalt använder glasögn är det dck praktiskt att använda visir istället för skyddsglasögn. 4

5 Kntaktlinser bör inte användas vid kemikaliehantering eller i dammiga ch rökiga lkaler. Under kntaktlinserna kan förreningar samlas. Den naturliga rengöringen av hrnhinnan sm sker genm blinkning ch tårvätska fungerar inte när man bär kntaktlinser. Ämnen sm kmmit in mellan kntaktlins ch hrnhinna kan åstadkmma nötningsskadr eller kemiska skadr. Om man ändå använder kntaktlinser vid arbete med kemikalier, måste tättslutande ögnskydd användas. Vid stänk av härdplastkmpnenter ch andra kemikalier kan man lätt få allvarliga skadr på ch i ögnen. Skulle lyckan vara framme ska ögat sköljas helst med tempererat vatten ch i minst 15 minuter. För vissa ämnen, i synnerhet frätande ska läkare uppsökas snarast efter eller under sköljning. Behövs en läkarkntrllfinns det angivet i säkerhetsdatabladet. Finns det en transprtabel ögnsplflaska kan man tas med vid transprten. I labbet har vi en ögndusch ch sex ögnsplflaskr per 30ml med kksaltlösning sm splvätska. Overaller I varje fall skulle man bära en labbrck i labbet. Begränsningen är att det inte täcker hela krppen. Vid stark förrenade arbeten bör någn frm av krttidsverall eller förkläde användas. Det finns krttidsveraller av engångstyp. Vid sprutning av härdplastkmpnenter eller där arbete innebär risk för stänk ch spill på kläderna bör krttidsveraller användas. Handskar Valet av rätt skyddshandskar är en sammanvävning av krav på mtståndskraft mt kemikalier, smidighet, styrka, kmfrt med mera. Mtståndskraften mt kemikalierna är lika viktig berende på hur mycket man blir utsatt för prdukten. I vissa fall är det helt avgörande att handsten kan användas en längre tid eller att den är stark mt mekanisk nötning. Leverantören av handskar ska kunna ange hur beständig en handske är mt lika kemikalier. Vi använder i labbet handske av vinylgummi. Andningsskydd Andningsskydd finns i två huvudgrupper masker där användaren själv drar in luften genm ett filter ch masker där ren luft trycks in i masken. Filtermasker förekmmer sm halvmasker, sm täcker mun ch näsa, ch sm helmasker sm även skyddar ögnen. De filter sm används är partikel- eller gasfilter eller en kmbinatin av dessa. Partikelfiltret (dammfiltret) skyddar mt partiklar ch vätskedrppar, till exempel sådana partiklar sm finns i sprutdimma. Gas filtret, sm innehåller aktivt kl, skyddar mt gaser, till exempel lösningsmedelångr. Partikelfilter ger inget skydd mt lösningsmedelångr. Då filtermask används vid sprutning ska alltid partikelfilter ch gasfilter användas i kmbinatin. I labbet har vi flera halvmasker ch en helmask med utbytbar partikel- ch gasfilter. Hudskydd hudrengöring Huden är relativt öppen mt mgivningen, kemikalier sm kmmer in kntakt med huden kan tränga in i krppen. Hur mycket berr på typ av ämne ch hur vår hud ser ut. Skadad hud ch hud sm tvättats med starka rengöringsämnen släpper in mer kemiska ämnen än skadad hud. Naturligtvis är det händerna sm blir mest utsatta för påfrestningar. 5

6 Det bästa är att se till att inte huden blir nedsmutsad ch kan tvättas med milda rengöringsmedel. Handskar ska användas. Ordning ch reda kan ckså ha betydelse för hur mycket kemikalier sm kmmer i kntakt med huden. Rena bänkar, rena verktyg ch rena kläder är viktiga faktrer för minskad hudexpnering av de kemiska ämnena. Rengöringen ska inte göras med lösningsmedel, eftersm de trkar ut huden, ch gör den mer mttaglig för infektiner. Dessutm är vissa lösningsmedel hudgenmträngande, vilket medför att de kan transprteras ut i krppen via bldbanrna. Vid rengöring ska helst tvål ch vatten användas, men många gånger måste man ta till andra typer av rengöringsmedel sm är speciellt avpassade för att vara sknsamma mt huden. Vissa av dessa rengöringsmedel innehåller små mängder av lösningsmedel. Det är viktigt att man alltid sm sista delmment i rengöringen tvättar sig med tvål ch vatten ch därefter smörja huden in med en fet kräm. ÅTGÄRDER EFTER ARBETET Avfall ch spill ska läggas i särskilda avfallbehållare försedda med lck. Våttrkning är det bästa sättet att avlägsna damm Vid arbete med härdplaster är det viktigt att hålla arbetskläder ch gångkläder åtskilda, så att gångkläderna inte blir förrenade av härdplastkmpnenter. Arbetskläder sm man använder i arbetet med härdplaster ska inte tvättas i hemmet 6

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Bedömning Innan man börjar använda epoxiprodukter på en arbetsplats ska arbetsgivaren göra en utredning

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Bra arbetsmiljö för frisörer

Bra arbetsmiljö för frisörer Bra arbetsmiljö för frisörer Du kan förebygga skador och problem Det är vanligt att frisörer tvingas byta yrke på grund av besvär av sitt arbete. De vanligaste orsakerna är problem med eksem och påfrestningar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Visst kan du måla Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Gudrun Abascal, chefsbarnmorska BB Stockholm När man väntar tillökning eller nyligen har blivit förälder vill många göra i ordning

Läs mer

TA HAND OM DITT SPABAD

TA HAND OM DITT SPABAD TA HAND OM DITT SPABAD ARTESIAN SPAS www.artesianspas.se 1 Välkomna Denna folder skall hjälpa er med hanteringen av erat nyinköpta spabad. Där vattenkvalitet, kemikalier och mycket annat presenteras för

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Juli Tema Hållbar utveckling

Juli Tema Hållbar utveckling Juli Tema Hållbar utveckling ÅTERVINNINGSKEMI plast får nytt liv I det här temat tar vi fasta på att det är bättre att återvinna material än att slänga det, vare sig det är i naturen eller på soptippen.

Läs mer

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Introduktion Kapitel 1: Förberedelser för dig själv och din utrustning o Plats, miljö & sinnestillstånd Var du använder Vem du använder med

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer