SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Mitre Bond Adhesive"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN Mitre Bond Adhesive LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box Nässjö TELEFON TELEFAX NÖDTELEFON WEBBADRESS ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tvåkomponentslim OMARBETAD: (ersätter ) 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR ÄMNE CAS-NR EG-NR HALT KLASS/R-FRASER Etyl-2-cyanoakrylat < 90 % Xi, 36/37/38 Polyalkylmetakrylat < 15 % ej klassificerad Stabilisatorer och sammanbindande ämnen < 1 % ej klassificerade För R-fraserna i klartext, se avsnitt FARLIGA EGENSKAPER Produkten är klassificerad som irriterande. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. Reagerar häftigt med vatten.

2 4. FÖRSTA HJÄLPEN 2(7) INANDNING Frisk luft. Håll den skadade varm och låt vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. HUDKONTAKT Ta av nedsmutsade kläder. Tvätta huden snarast med tvål och vatten. Försök inte dra isär hud som klistrats samman. Mjuka upp med varm tvållösning och försök sära med hjälp av ett trubbigt verktyg, t ex en sked eller liknande. KONTAKT MED ÖGON Skölj omedelbart och länge med stora mängder vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta snarast läkare. Om ögonlocket klistrats samman, täck ögat med varmt vått omslag för att lösgöra ögonlocket. Cyanoakrylat binder till protein i ögat vilket orsakar tårflöde som hjälper till att lossa limmet. Håll ögat täckt med vått omslag tills limmet lossnat fullständigt, vanligen inom 1-3 dygn. Försök inte öppna ögat med våld. Kontakta ögonläkare. FÖRTÄRING Se till att andningsvägarna är öppna. Produkten polymeriserar direkt i munnen vilket gör den nästintill omöjlig att svälja. Saliven kommer sakta att lösgöra den polymeriserade produkten men det kan ta flera timmar. INFORMATION TILL LÄKARE: Om överkänslighet utvecklats och orsaksmässigt samband konstaterats bör ytterligare exponering inte tillåtas. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Använd pulver, koldioxid eller skum. Sand kan användas till mindre bränder. SLÄCKMEDEL SOM EJ SKALL ANVÄNDAS Använd EJ vatten i samlad stråle. SKYDDSUTRUSTNING VID BRANDSLÄCKNING Undvik inandning av rök från branden. Vid större bränder skall hel skyddsdräkt och andningsapparat användas.

3 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 3(7) PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Ventilera väl. Avlägsna alla antändningskällor. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ångor. Använd föreskriven skyddsutrustning vid omhändertagande av spill. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Försök förhindra att produkten kommer ned i avloppsbrunnar och vattendrag. SANERINGSMETODER Använd inte trasor eller liknade för att torka upp. Häll på vatten och låt polymerisera. Den polymeriserade produkten skrapas sedan bort. 7. HANTERING OCH LAGRING HANTERING Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ångor. Sörj för god luftväxling vid hantering av större volymer eller om man tydligt känner lukt från produkten. LAGRING Förvaras i originalemballaget vid en temperatur mellan 5 och 28 C. Skyddas mot ljus och fukt. Förvaras torrt och svalt, väl tillsluten och avskilt från värme- och antändningskällor. Återför inte produktrester till behållaren eftersom resterna kan innehålla föroreningar som förkortar lagringstiden. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN Etyl-2-cyanoakrylat NGV: 2 ppm (10 mg/m³) KTV: 4 ppm (20 mg/m³) Medicinsk kontroll krävs för hantering FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER: Sörj för god ventilation. Undvik rökning samt intag av mat eller dryck i samband med arbete med produkten. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Informera personalen om risker och skyddsåtgärder vid arbete med akrylater.

4 ANDNINGSSKYDD 4(7) Hel- eller halvmask med gasfilter A (brun) mot organiska ångor skall användas vid risk för höga ångkoncentrationer eller om ventilationen är otillräcklig. HANDSKYDD Skyddshandskar av polyeten eller polypropen. Använd INTE handskar av PVC, nylon eller gummi. ÖGON-/ANSIKTSSKYDD Tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för direktkontakt eller stänk. Kontaktlinser skall ej användas. SKYDDSKLÄDER Använd skyddskläder för att minimera risken för hudkontakt. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER UTSEENDE: LÖSLIGHET I VATTEN: PH: DENSITET: Klar, färglös vätska med skarp, karaktäristisk lukt Olöslig (polymeriserar) Ej tillämpligt 1,1 g/cm3 KOKPUNKT: 100 C FLAMPUNKT: EXPLOSIONSOMRÅDE: ingen uppgift ingen uppgift SJÄLVANTÄNDNINGSTEMP: ingen uppgift ÅNGTRYCK: VISKOSITET: RELATIV ÅNGDENSITET ingen uppgift Ingen uppgift > 1 (luft=1)

5 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 5(7) STABILITET Stabil under normala betingelser. Ingen sönderdelning sker vid förvaring och användning enligt anvisningarna. FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS Höga temperaturer, värme- och antändningskällor. Känslig för fuktighet och polymeriserar vid kontakt med vatten. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INANDNING Inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritationseffekter i näsa, hals och andningsorgan. Långvarig exponering för höga halter kan ge kronisk irritation i andningsvägarna. HUDKONTAKT Klistrar snabbt samman hud. Produkten polymeriserar direkt och risken för allergiska reaktioner bedöms därför som liten. KONTAKT MED ÖGON Vätska klistrar ihop ögonlocken. Ångor verkar irriterande. FÖRTÄRING Produkten polymeriserar direkt i munnen vilket gör den nästintill omöjlig att svälja. Saliven kommer sakta att lösgöra den polymeriserade produkten men det kan ta flera timmar. Cyanoakrylater anses ha låg toxicitet.

6 12. EKOLOGISK INFORMATION 6(7) MOBILITET Produkten polymeriserar vid kontakt med vatten och rörligheten i miljön bedöms därför vara liten. Produkten sjunker i vatten. PERSISTENS/NEDBRYTBARHET Produkten är biologiskt nedbrytbar. EKOTOXICITET Produkten förväntas ha måttlig toxicitet för vattenlevande organismer. 13. AVFALLSHANTERING PRODUKTAVFALL Rester från produkten utgör farligt avfall. Lämplig destruktionsmetod är förbränning i anläggning med rökgasrening. Produktrester kan oskadliggöras genom att försiktigt blanda med vatten (10:1). Fullständigt uthärdad produkt utgör ej farligt avfall och kan behandlas som vanligt industriavfall. FÖRPACKNINGSAVFALL Ej rengjorda förpackningar utgör farligt avfall och ska omhändertas på samma sätt som produktavfall. Förorenade förpackningar skall behandlas som farligt avfall, på samma sätt som produktrester. Etiketter får inte tas bort från förpackningar som inte rengjorts. 14. TRANSPORTINFORMATION UN-NUMMER: -- FÖRPACKNINGSGRUPP: -- Ej klassificerad som farligt gods enligt gällande transportföreskrifter.

7 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 7(7) MÄRKNING-SYMBOLER Xi (Andreaskors) R-FRASER R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. S-FRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23 Undvik inandning av ånga/dimma. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. YTTERLIGARE MÄRKNING: Cyanoakrylat.Varning. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER: AFS 2005:18 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster. AFS 2005:6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. 16. ANNAN INFORMATION ALLMÄNT Säkerhetsdatabladet är avsett att användas som vägledning för säker hantering med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Uppgifterna i säkerhetsdatabladet utgör ingen specifikation och skall inte betraktas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten VIKTIGA ÄNDRINGAR GJORDA I AVSNITTEN 14, 15 FÖRKLARING TILL R-FRASER SOM ANGES I AVSNITT 2: R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING LiGna Svartbets 1373 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad WTX Snow Pro Utfärdat: 2011-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se.

Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se. Säkerhetsdatablad Utfärdad: 020703 Omarbetad:080402 Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A 973 45 LULEÅ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer