September 2012 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2012 september 2013"

Transkript

1 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp 204 MSEK 30 Strategiperiod Förlängd till Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen [Fyll denna ruta med en färg utifrån anvisningar och färgskala nedan] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Resultaten under insatsportföljerna har delvis bidragit till att skapa förutsättningar för det övergripande strategimålet att främja fredsbyggande. Framgångar i fredsförhandlingarna är avgörande för att strategimålen ska kunna uppnås. Avståndet mellan parterna är avsevärt. Förhandlingarna påverkas dessutom av den palestinska myndighetens svaga legitimitet - frånvaron av val, ett parlament som inte möts och frekventa regeringsombildningar. Den fortsatta splittringen mellan Västbanken och Gaza undergräver också myndighetens legitimitet, liksom palestinska myndighetens ansträngda finansiella situation, som bl a lett till strejker bland de anställda. Händelseutvecklingen i regionen, framförallt i Egypten, påverkar påtagligt situationen i Gaza. Fortsätter den negativa utvecklingen i Gaza är det troligt att mer humanitärt stöd kommer att behövas. Sida har under perioden fått ett tilläggsuppdrag av UD gällande den nya resultatstrategin. Ett underlag håller på att utarbetas och kommer att redovisas till Sida Stockholm i början av oktober. Bedömning av insatsportföljens genomförande Insatserna inom respektive portfölj genomförs i stort enligt plan. Störst problem har vattensektorn där en av insatserna drabbats av stora förseningar p g a svårigheter att få nödvändig energi till vattenreningsverket i Gaza. Miljöministeriet har återgått till sin roll som miljömyndighet, och därmed tappat sin ministerpost, men detta ska inte innebära någon förändring i dess roll eller mandat. Inom portföljen för mänskliga rättigheter och demokrati har en ny mekanism skapats genom Sida 1 (9)

2 att ett sekretariat upphandlats för att hantera stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i de ockuperade områdena. Den nya partnern är den svensk-internationella konsultfirman NIRAS Natura AB i konsortium med Birzeit University Institute of Law. Den nya mekanismen bedöms stärka MR/IHLsekretariatet med internationell expertis genom NIRAS, men framförallt utgör Birzeituniversitetet en viktig lokal plattform med bred kompetens inom MR/demokrati. Även den pågående beredningen för ett nytt längre stöd för Mediautveckling kommer att avtalas med Birzeit som motpart. Privatsektorn möter ökat intresse i samband med det amerikanska initiativet till fredssamtal, där en ambitiös investeringsplan utlovats, utformad av Kvartetten ii för att presenteras offentligt vid AHLC-mötet iii den 25 september. GKs privatsektorportföljen fokuserar på område C, östra Jerusalem och Gaza med målet att skapa arbetstillfällen. Samma geografiska prioritering gäller även för andra insatser. Stödet till PEGASE iv (SEK 40 M) för 2013 betalades ut i juni. PEGASE utgör ett viktigt instrument för att ge stöd åt det finansiellt svaga PA. Övergripande slutsatser Ockupationen med dess restriktioner av palestiniers rörelsefrihet är det största hindret inom samtliga sektorer. Sveriges strategi är att trots detta utforma flexibla insatser som kan genomföras under nuvarande villkor och integreras i ett större sammanhang den dag förhandlingarna ger resultat. Sverige är också fortsatt aktivt i arbetsgrupperna för område C v och östra Jerusalem. Ett flertal insatser har initierats för att operationalisera rådslutsatserna från maj vi Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Främja fredsprocessen och fredsbyggande förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet stärkta freds- och försoningsprocesser som baseras på folkrätten ökat förtroende och samarbetstillfällen mellan israeler och palestinier ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen. 1. Genom stöd till NAD / NSU (Negotiations Affairs Department och Negotiations Support Unit), har Sverige bidragit till att stärka palestinsk förhandlingskapacitet genom Palestinian Negotiations Support Project, PNSP vii. Ett resultat är arbetet med att stärka den palestinska förhandlingsdelegationen i den amerikanske utrikesministern John Kerrys fredsinitiativ viii. 2. ix En av komponenterna i stödet till PIBF (Palestinian International Sida 2 (9)

3 Business Forum) gäller ett påverkansarbete för att minska handelsrestriktioner för palestinsk handel, framförallt gentemot Israel men även EU. Arbetet har påbörjats under 2013 och en plattform med relevanta aktörer skapats som satt samman en gemensam handlingsplan. x Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande ett väl fungerande palestinskt rättsväsende ökad respekt för de mänskliga rättigheterna en effektiv och demokratisk förvaltning på lokal och central nivå 1. För att stärka rättsväsendet och demokratisk förvaltning har Sverige under 2012 i det pågående Rule of Law/Access to Justice programmet xi bidragit till att stärka det palestinska justitieministeriet, högsta juridiska rådet och justitiekanslerns kapacitet att öka tillgång till rättslig prövning xii. Även tillgång till rättssäkerhet för utsatta grupper i område C, östra Jerusalem och Gaza genom civila samhället har ökat tack vare det svenska bidraget. Nästan personer har under 2012 fått juridiskt stöd i dessa områden i form av ombud och rådgivning, vilket är en dubblering jämfört med 2011 xiii. 2. Som ytterligare ett led i att stärka rättsväsendet har stödet till Palestinian Anti-Corruption Commission, PACC genom UNDP/EUPOLCOPPS stärkt deras kapacitet att ta emot och behandla klagomål under Antalet klagomål PACC behandlade under 2012 var 311 vilket är mer än en fyrdubbling jämfört med föregående år. Antalet åtal dubblerades till 35 under Den särskilda korruptionsdomstolen fällde 12 domar under 2012 till skillnad från endast ett domslut under 2011 xiv 3. Som exempel på stöd för ökad respekt för mänskliga rättigheter har det svenska stödet genom Diakonia xv lett till ett ökat inflytande för sårbara grupper såsom handikapprörelsen och funktionshindrade. Stödet har fokuserat på funktionshindrades rättigheter och har bidragit till den nationella strategin för funktionshindrade som det palestinska socialministeriet arbetat fram. Strategin blev klar 2012 och har godkänts av regeringen xvi. I syfte att främja och skydda funktionshindrades rätt till arbete har Diakonia i samarbete med den palestinska ombudsmannainstitutionen, ICHR också genomfört den första nationella utredningen om rätten till anställning för funktionshindrade. Resultaten ska presenteras under 2013 xvii. Sektor 3 : Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Sida 3 (9)

4 Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infrastrukturutveckling, där miljöoch klimatfrågan beaktas med särskilt fokus på tillvaratagande av vattenresurser. 1. Färdigställandet av Khalaf infiltrationsbassäng i norra Gaza inom stödet för utveckling av vattensektorn bidrar till: att samla upp regnvatten och därmed minska översvämningsrisken i det tättbebyggda området som bl a innefattar Jabalia flyktingläger. Anläggningen tjänar ett område på m2 och en befolkning på Den kan separera regnvatten från avloppsvatten och återföra ca m3 renat vatten/dag till grundvattnet och på så sätt bidra till att rehabilitera de svårt förorenade vattentäkterna. Utöver att bidra till att förbättra miljösituationen kan anläggningen också användas för lek och rekreation av barn och vuxna i området som saknar öppna ytor och grönområden (ett resultat av medinflytande för lokalbefolkningen i utformandet av anläggningen). Khalaf som finansierats helt av Sverige kommer nu stå som modell för liknande anläggningar i andra delar av Gaza. xviii 2. Förbättrad och upprustad kommunal infrastruktur inom det givargemensamma kommunutvecklingsprogrammet (Sveriges finansiella bidrag ca 8 %) har exempelvis levererat följande resultat gemensamt för Västbanken och Gaza: 270 km väg restaurerad, nya gatlyktor levererade, 42 km trottoar upprustad, 47 grundvattenbrunnar återställda, 11 km vattennätverk upprustat, 4 transformatorer installerade, kvm offentliga byggnader reparerade, kvm parkanläggning uppförd, 498 avfallscontainrar levererade. Målet att 25% av kommunerna ska uppgradera sig i rankingsystemet enligt den framtagna prestationsbaserade modellen (inkluderar bl a mått på förbättrad kommunal förvaltning och transparens) har överträffats: i slutet av programmets fas 1, cykel 2 har 96 % av kommunerna uppnått detta resultat. xix 3. Stödet till skydd och bevarandet av det palestinska kulturarvet, skapande av arbetstillfällen och stärkandet av den lokala utvecklingen och som helt finansierats av Sverige, har på Västbanken resulterat i: fyra historiska byggnader färdigställda, samt fyra ytterligare under restaurering, två offentliga statsmiljöer färdigupprustade och ytterligare två under restaurering samt arbetsdagar genererade. Social service riktad till marginaliserade grupper kommer att tillhandahållas av de flesta organisationer och institutioner som flyttar in i de restaurerade byggnaderna. xx Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Sida 4 (9)

5 Sektormål: Bättre förutsättningar för utveckling av det privata näringslivet Ökat palestinskt deltagande i internationell handel 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Det svenska stödet har under året bidragit till att totalt 255 kvinnliga småföretagare fått stöd i att utveckla sin affärsidé varav 60 av dessa börjat utveckla detaljerade affärsplaner xxi. Därefter kommer lämplig finansiering, gåva eller mikrolån att definieras med målsättning att kvinnor genom sin affärsverksamhet ska bli självförsörjande. Diskussioner har påbörjats för att koordinera projektet i Socialministeriets nationella strategi för fattigdomsbekämpning, i synnerhet för kvinnor i områden dit ministeriet inte når ut, dvs område C, östra Jerusalem och Gaza. Kvinnor i dessa områden är särskilt utsatta genom få arbetstillfällen, bristande grundläggande service, små utbildningsmöjligheter samt våld i hemmen. xxii 2. Genom PIBF har palestinska institutioner fått nya ingångar för att öppna upp mot internationella marknader, exempelvis har Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine and Arab Hotels Association kunnat förbättra sin service gentemot sina respektive medlemsföretag, ett arbete som kommer att fortsätta under de kommande två åren xxiii. Även genom Paltrades deltagande vid internationellt seminarium har den internationella synligheten ökats för det palestinska näringslivet och kontakter knutits vilket kommer att gagna genomförandet av den palestinska National Export Strategy vars genomförande koordineras av Paltrade. xxiv 1. ii Office of the Quartet Representative under ledning av Tony Blair. Kvartetten bildades 2002 och består av Ryssland, USA, EU och FN iii AHLC; Ad Hoc Liaison Committee, Norge sitter som ordförande, AHLC är del av biståndskoordineringsstrukturen i OPT på huvudstadsnivå iv PEGASE; EU:s mekanism för finansiellt stöd till den palestinska myndigheten v Uppdelningen i område A, B och C är en följd av Osloavtalet 1994 och var avsedd att pågå i fem år, dvs en tillfällig lösning där kontrollen över områdena B och C gradvis förväntades överlåtas till PA. Eftersom förhandlingar inte gick framåt som förväntat, skedde aldrig denna överlåtelse till PA: Sida 5 (9)

6 vi Council conclusions on the Middle East Peace Process, Brussels 14 May, vii Negotiations Support Project, PLUS ID , Avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK viii Sidan 6 Negotiations Support Project During the last quarter of year 2 of PNSP,the PNSP team was engaged with the Kerry initiative. Some of the mmemos listed in Annex one are related to preparatory and background information developed in relation to this initiative including: Memo re negotiations for Dr. Erekat to be presented to Arab League Memo on Israel s noncompliance with past agreements Internal memo/ note on the US role in the peace process recommendations on how to influence this role. Memo on US- Israel Relations Memo for Arab League Foreign Ministers re US visit This initiative is the only current possibility of achieving a negotiated two state solution. Aside from memos, legal advisors have been engaged in all the meetings of the chief negotiator related to the US initiative, the project advisors are regularly briefed on the initiative and requested to prepare related material to the leadership and there have been several initiatives- deliverables in that regard by the CD. This will continue to be the focus of PNSPs input and work with the negotiating team with PNSP being the only PLO technical support arm in this regard. ix PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. x PIBF Annual Report 1 July June 2013, sid 12; As a continued measure to strengthen efforts toward this outcome, a PIBF team from NIR as well as the Chairman of NIR have traveled to Palestine/Israel in June 2013 and conducted several meetings with relevant actors paving the way for the planned actions for the Autumn 2013 to have Palestinian private sector leaders meet with EU institutions and actors in Brussels to discuss the above mentioned agenda of actions. xi UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt. PLUS ID , avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK. xii Sid 9-10, UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Result 1.5: MOJ significantly more capable of drafting solid human rights- compliant legislation; building legislative drafting capacities across government; and managing consultative law reform processes; Result 1.9: The HJC better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public; Result 1.10: The AGO better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public. xiii Sid 6 UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Statistics for 2012 speak to the programme s success in strengthening community access to justice by substantially expanding legal aid services in both the West Bank and Gaza. Within a year, the programme has been able to Sida 6 (9)

7 more than double its capacity to provide legal aid services with legal representation and consultation services provided to almost 12,000 people during 2012, 45% of whom were women. xiv Sid 11 UNDP/EUPOLCOPPS Joint programme, Strengthening Internal Police Accountability, National Anti- Corruption Efforts and Civilian Oversight. Progress report January the number of complaints received by the PACC jumped from 78 in 2011 to 311 in 2012, while the number of prosecutions rose from 15 in 2011 to 35 in Equally, the CCC released 12 court rulings in 2012, up from only 1 in xv Rehabilitation Program West Bank and Gaza PLUS ID Avtalat SEK Utbetalt: Utbetalt 2013: SEK xvi Sid 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza positive results are reflected in the recent national disability strategy by the Palestinian Ministry of Social Affairs (MOSA) completed in 2012.The national strategy on disability with support from RP and recently approved by the cabinet provides a good tool for the Higher Council on disability to lead the rehabilitation work. xvii Page 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza The Independent Commission for Human Rights (ICHR) carrying out a national inquiry on the rights of the Pwds to employment is a third example. During 2012, a national inquiry was carried out to promote and protect the work rights of a specific marginalized group, subject to systematic discrimination. xviii The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 55 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapporter: Palestinian Water Authority (PWA), Summary Progress Report #01 for the period May 15 to September , Khalaf Infiltration Basin, sid 1 Served population persons, served area m2. Main objectives and outputs: 1. Receiving all the storm water from areas in Jabalia camp with a total catchement area of m2. 2. Discharging and replenishment of m3 per each raining day into the aquifer 3.Reducing the probalitiy of flooding 4. Improving the environmental situation of people of and school children. 5.Stopping the mixing of sewage with rainy water to decrease the pollution of aquifer. 6. Providing a recreation area for the people living in the area. The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza, Phase III, Quarterly Progress Report for the period April- June 2013, July 201, sid 5. During this period the works at Khalaf site have been completed Invigningen av Khalaf infiltrationsbassäng den 10 juni, 2013 företogs av Biståndsminister Gunilla Karlsson tillsammans med en delegation från PWA samt från konsulatet i Jerusalem. xix Municipal Development Program (MDP), Phase 1, Cycle 1 Municipal Development and Lending Fund (MDLF) via WB Multi Donor Trust Fund with Denmark, ; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 65 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapport: MDLF Semi- Annual Report 2013, August 2013, sid 22; Window 1: outputs (key achievements) 270 Km of roads were rehabilitated, 3,415 street lighting units were supplied, 6379 L.m of retaining walls were constructed, 740 L.m of culverts were constructed, Km of sidewalks were rehabilitated, 47 groundwater wells were rehabilitated, 11 Km of water networks were rehabilitated, 35 Km of wastewater networks were rehabilitated, 4 transformers were installed, 3,870 sq. of public buildings were constructed, 29,000 sq.m of public gardens were constructed, 498 solid waste containers were supplied. sid 17: 1.5- Progress of Outcomes and Intermediate Outcomes Sida 7 (9)

8 Indicator: The percentage of municipalities that graduate up the performance category in which they are currently classified, by the end of phase 1, cycle 2: target 25% achieved 96%. xx Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine: insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp totalt 37,16 MSEK, utbetalning 18, 85 MSEK Rapport: Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine, Annual Results Progress Report , UNESCO July 2013, sid 26: Expected result no 1; Palestinian cultural heritage further preserved: Performance indicator (P1) and associated Target (T) Programmed : P1: Historic buildings preserved, T: 9 buildings; Attained 4 buildings, 4 in- progress and 1 cancelled. Expected result no 2; Economic situation in the target communities is enhanced through generating permanent and temporary employment; P1: Working days providing temporary job opportunities created, T: working days; Attained indirect and direct days generated and still in- progress Expected result no 4; Access to social services facilitated for local community and marginalized groups; P1: No. Types of social services provided for local community, T:9; Attained 5 social services are provided in the renovated buildings for community utilization, 4 social services in progress xxi UNDP/DEEP Kvinnliga företagare , , 40 MSEK, totalt utbet 10 MSEK, utbet 2013: 0 MSEK. xxii UNDP/DEEP, DEEP- Women Entrepreneurs Brief Report as of 12th September, Totally 255 women reached, 60 women are in the process of developing their business plans to words the develop of their start ups. Once the targeted women enter into the business plan development phase, the most appropriate financing model will be determined to ensure relevant and effective access to the necessary resources needed to build and operate the project; Therefore, the project will start with 1 st batch beneficiaries). Integrating project within MOSA Strategy: Finalize arrangements with MoSA to ensure the alignment of project activities to the ongoing national strategy for economic empowerment of the poor, especially women headed households. This included discussions to assess the best ways (criteria, geographical spread etc) to target women, especially those living in Area C and other remote areas not specifically covered by the MoSA database. Women who live in the C areas which characterized by being mostly rural and marginalized suffer from difficulties in access to services such as education and employment in addition to domestic violence. xxiii PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 7 Outcome 2: PSIs have improved their services in international market access: Over the past year, PIBF has initiated interventions and contributed toward improving 3 different private sector institutions (PSIs ) services in international market access. The PSIs are the Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine, The Arab Hotels Association (joint executive team with the Holy Land Incoming Tour Operators Association). xxiv PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 10, One interaction opportunity was facilitated in which several private sector leaders from Sweden, Israel, and Palestine exchanged ideas about current economic events (global and local), and speculated on future opportunities. The event was held in February Sida 8 (9)

9 2013, in Stockholm with the presence of representatives from PalTrade and from the Manufacturers Association who presented talking points relevant to business in the region. Sida 9 (9)

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

1/5. Vad betyder social innovation?

1/5. Vad betyder social innovation? Vad betyder social innovation? I en mycket förenklad förklaring från Center for social innovation i Canada beskrivs begreppet social innovation som en idé som betyder något för det allmänt goda (public

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Between the Municipalities of Katrineholm and Valparaiso the following. Cooperation Agreement

Between the Municipalities of Katrineholm and Valparaiso the following. Cooperation Agreement -KS!lóO'T :i7v': -UOb Kommunstyrelsen handling nr 27 /tdli-:~~:f Between the Municipalities of Katrineholm and Valparaiso the following Cooperation Agreement has been signed with the purpose of furthering

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor 2015-09-12 Area-möte ZONTA Tema: Advocacy Mäns våld mot kvinnor Ing-Marie Andrée Mångfaldsstrateg i Landstinget Sörmland Faktapass: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer Ur Det finns stunder filmavsnitt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält!

Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6. Europas största och mest avancerade testfält! Nyhetsbrev nummer 6/ Newsletter number 6 20 februari 2009 Europas största och mest avancerade testfält! Planeringen av utbyggnaden av testfältet är i fullgång. Flera värdefulla investeringar har gjorts

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer