September 2012 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2012 september 2013"

Transkript

1 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp 204 MSEK 30 Strategiperiod Förlängd till Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen [Fyll denna ruta med en färg utifrån anvisningar och färgskala nedan] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Resultaten under insatsportföljerna har delvis bidragit till att skapa förutsättningar för det övergripande strategimålet att främja fredsbyggande. Framgångar i fredsförhandlingarna är avgörande för att strategimålen ska kunna uppnås. Avståndet mellan parterna är avsevärt. Förhandlingarna påverkas dessutom av den palestinska myndighetens svaga legitimitet - frånvaron av val, ett parlament som inte möts och frekventa regeringsombildningar. Den fortsatta splittringen mellan Västbanken och Gaza undergräver också myndighetens legitimitet, liksom palestinska myndighetens ansträngda finansiella situation, som bl a lett till strejker bland de anställda. Händelseutvecklingen i regionen, framförallt i Egypten, påverkar påtagligt situationen i Gaza. Fortsätter den negativa utvecklingen i Gaza är det troligt att mer humanitärt stöd kommer att behövas. Sida har under perioden fått ett tilläggsuppdrag av UD gällande den nya resultatstrategin. Ett underlag håller på att utarbetas och kommer att redovisas till Sida Stockholm i början av oktober. Bedömning av insatsportföljens genomförande Insatserna inom respektive portfölj genomförs i stort enligt plan. Störst problem har vattensektorn där en av insatserna drabbats av stora förseningar p g a svårigheter att få nödvändig energi till vattenreningsverket i Gaza. Miljöministeriet har återgått till sin roll som miljömyndighet, och därmed tappat sin ministerpost, men detta ska inte innebära någon förändring i dess roll eller mandat. Inom portföljen för mänskliga rättigheter och demokrati har en ny mekanism skapats genom Sida 1 (9)

2 att ett sekretariat upphandlats för att hantera stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i de ockuperade områdena. Den nya partnern är den svensk-internationella konsultfirman NIRAS Natura AB i konsortium med Birzeit University Institute of Law. Den nya mekanismen bedöms stärka MR/IHLsekretariatet med internationell expertis genom NIRAS, men framförallt utgör Birzeituniversitetet en viktig lokal plattform med bred kompetens inom MR/demokrati. Även den pågående beredningen för ett nytt längre stöd för Mediautveckling kommer att avtalas med Birzeit som motpart. Privatsektorn möter ökat intresse i samband med det amerikanska initiativet till fredssamtal, där en ambitiös investeringsplan utlovats, utformad av Kvartetten ii för att presenteras offentligt vid AHLC-mötet iii den 25 september. GKs privatsektorportföljen fokuserar på område C, östra Jerusalem och Gaza med målet att skapa arbetstillfällen. Samma geografiska prioritering gäller även för andra insatser. Stödet till PEGASE iv (SEK 40 M) för 2013 betalades ut i juni. PEGASE utgör ett viktigt instrument för att ge stöd åt det finansiellt svaga PA. Övergripande slutsatser Ockupationen med dess restriktioner av palestiniers rörelsefrihet är det största hindret inom samtliga sektorer. Sveriges strategi är att trots detta utforma flexibla insatser som kan genomföras under nuvarande villkor och integreras i ett större sammanhang den dag förhandlingarna ger resultat. Sverige är också fortsatt aktivt i arbetsgrupperna för område C v och östra Jerusalem. Ett flertal insatser har initierats för att operationalisera rådslutsatserna från maj vi Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Främja fredsprocessen och fredsbyggande förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet stärkta freds- och försoningsprocesser som baseras på folkrätten ökat förtroende och samarbetstillfällen mellan israeler och palestinier ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen. 1. Genom stöd till NAD / NSU (Negotiations Affairs Department och Negotiations Support Unit), har Sverige bidragit till att stärka palestinsk förhandlingskapacitet genom Palestinian Negotiations Support Project, PNSP vii. Ett resultat är arbetet med att stärka den palestinska förhandlingsdelegationen i den amerikanske utrikesministern John Kerrys fredsinitiativ viii. 2. ix En av komponenterna i stödet till PIBF (Palestinian International Sida 2 (9)

3 Business Forum) gäller ett påverkansarbete för att minska handelsrestriktioner för palestinsk handel, framförallt gentemot Israel men även EU. Arbetet har påbörjats under 2013 och en plattform med relevanta aktörer skapats som satt samman en gemensam handlingsplan. x Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande ett väl fungerande palestinskt rättsväsende ökad respekt för de mänskliga rättigheterna en effektiv och demokratisk förvaltning på lokal och central nivå 1. För att stärka rättsväsendet och demokratisk förvaltning har Sverige under 2012 i det pågående Rule of Law/Access to Justice programmet xi bidragit till att stärka det palestinska justitieministeriet, högsta juridiska rådet och justitiekanslerns kapacitet att öka tillgång till rättslig prövning xii. Även tillgång till rättssäkerhet för utsatta grupper i område C, östra Jerusalem och Gaza genom civila samhället har ökat tack vare det svenska bidraget. Nästan personer har under 2012 fått juridiskt stöd i dessa områden i form av ombud och rådgivning, vilket är en dubblering jämfört med 2011 xiii. 2. Som ytterligare ett led i att stärka rättsväsendet har stödet till Palestinian Anti-Corruption Commission, PACC genom UNDP/EUPOLCOPPS stärkt deras kapacitet att ta emot och behandla klagomål under Antalet klagomål PACC behandlade under 2012 var 311 vilket är mer än en fyrdubbling jämfört med föregående år. Antalet åtal dubblerades till 35 under Den särskilda korruptionsdomstolen fällde 12 domar under 2012 till skillnad från endast ett domslut under 2011 xiv 3. Som exempel på stöd för ökad respekt för mänskliga rättigheter har det svenska stödet genom Diakonia xv lett till ett ökat inflytande för sårbara grupper såsom handikapprörelsen och funktionshindrade. Stödet har fokuserat på funktionshindrades rättigheter och har bidragit till den nationella strategin för funktionshindrade som det palestinska socialministeriet arbetat fram. Strategin blev klar 2012 och har godkänts av regeringen xvi. I syfte att främja och skydda funktionshindrades rätt till arbete har Diakonia i samarbete med den palestinska ombudsmannainstitutionen, ICHR också genomfört den första nationella utredningen om rätten till anställning för funktionshindrade. Resultaten ska presenteras under 2013 xvii. Sektor 3 : Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Sida 3 (9)

4 Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infrastrukturutveckling, där miljöoch klimatfrågan beaktas med särskilt fokus på tillvaratagande av vattenresurser. 1. Färdigställandet av Khalaf infiltrationsbassäng i norra Gaza inom stödet för utveckling av vattensektorn bidrar till: att samla upp regnvatten och därmed minska översvämningsrisken i det tättbebyggda området som bl a innefattar Jabalia flyktingläger. Anläggningen tjänar ett område på m2 och en befolkning på Den kan separera regnvatten från avloppsvatten och återföra ca m3 renat vatten/dag till grundvattnet och på så sätt bidra till att rehabilitera de svårt förorenade vattentäkterna. Utöver att bidra till att förbättra miljösituationen kan anläggningen också användas för lek och rekreation av barn och vuxna i området som saknar öppna ytor och grönområden (ett resultat av medinflytande för lokalbefolkningen i utformandet av anläggningen). Khalaf som finansierats helt av Sverige kommer nu stå som modell för liknande anläggningar i andra delar av Gaza. xviii 2. Förbättrad och upprustad kommunal infrastruktur inom det givargemensamma kommunutvecklingsprogrammet (Sveriges finansiella bidrag ca 8 %) har exempelvis levererat följande resultat gemensamt för Västbanken och Gaza: 270 km väg restaurerad, nya gatlyktor levererade, 42 km trottoar upprustad, 47 grundvattenbrunnar återställda, 11 km vattennätverk upprustat, 4 transformatorer installerade, kvm offentliga byggnader reparerade, kvm parkanläggning uppförd, 498 avfallscontainrar levererade. Målet att 25% av kommunerna ska uppgradera sig i rankingsystemet enligt den framtagna prestationsbaserade modellen (inkluderar bl a mått på förbättrad kommunal förvaltning och transparens) har överträffats: i slutet av programmets fas 1, cykel 2 har 96 % av kommunerna uppnått detta resultat. xix 3. Stödet till skydd och bevarandet av det palestinska kulturarvet, skapande av arbetstillfällen och stärkandet av den lokala utvecklingen och som helt finansierats av Sverige, har på Västbanken resulterat i: fyra historiska byggnader färdigställda, samt fyra ytterligare under restaurering, två offentliga statsmiljöer färdigupprustade och ytterligare två under restaurering samt arbetsdagar genererade. Social service riktad till marginaliserade grupper kommer att tillhandahållas av de flesta organisationer och institutioner som flyttar in i de restaurerade byggnaderna. xx Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Sida 4 (9)

5 Sektormål: Bättre förutsättningar för utveckling av det privata näringslivet Ökat palestinskt deltagande i internationell handel 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Det svenska stödet har under året bidragit till att totalt 255 kvinnliga småföretagare fått stöd i att utveckla sin affärsidé varav 60 av dessa börjat utveckla detaljerade affärsplaner xxi. Därefter kommer lämplig finansiering, gåva eller mikrolån att definieras med målsättning att kvinnor genom sin affärsverksamhet ska bli självförsörjande. Diskussioner har påbörjats för att koordinera projektet i Socialministeriets nationella strategi för fattigdomsbekämpning, i synnerhet för kvinnor i områden dit ministeriet inte når ut, dvs område C, östra Jerusalem och Gaza. Kvinnor i dessa områden är särskilt utsatta genom få arbetstillfällen, bristande grundläggande service, små utbildningsmöjligheter samt våld i hemmen. xxii 2. Genom PIBF har palestinska institutioner fått nya ingångar för att öppna upp mot internationella marknader, exempelvis har Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine and Arab Hotels Association kunnat förbättra sin service gentemot sina respektive medlemsföretag, ett arbete som kommer att fortsätta under de kommande två åren xxiii. Även genom Paltrades deltagande vid internationellt seminarium har den internationella synligheten ökats för det palestinska näringslivet och kontakter knutits vilket kommer att gagna genomförandet av den palestinska National Export Strategy vars genomförande koordineras av Paltrade. xxiv 1. ii Office of the Quartet Representative under ledning av Tony Blair. Kvartetten bildades 2002 och består av Ryssland, USA, EU och FN iii AHLC; Ad Hoc Liaison Committee, Norge sitter som ordförande, AHLC är del av biståndskoordineringsstrukturen i OPT på huvudstadsnivå iv PEGASE; EU:s mekanism för finansiellt stöd till den palestinska myndigheten v Uppdelningen i område A, B och C är en följd av Osloavtalet 1994 och var avsedd att pågå i fem år, dvs en tillfällig lösning där kontrollen över områdena B och C gradvis förväntades överlåtas till PA. Eftersom förhandlingar inte gick framåt som förväntat, skedde aldrig denna överlåtelse till PA: Sida 5 (9)

6 vi Council conclusions on the Middle East Peace Process, Brussels 14 May, vii Negotiations Support Project, PLUS ID , Avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK viii Sidan 6 Negotiations Support Project During the last quarter of year 2 of PNSP,the PNSP team was engaged with the Kerry initiative. Some of the mmemos listed in Annex one are related to preparatory and background information developed in relation to this initiative including: Memo re negotiations for Dr. Erekat to be presented to Arab League Memo on Israel s noncompliance with past agreements Internal memo/ note on the US role in the peace process recommendations on how to influence this role. Memo on US- Israel Relations Memo for Arab League Foreign Ministers re US visit This initiative is the only current possibility of achieving a negotiated two state solution. Aside from memos, legal advisors have been engaged in all the meetings of the chief negotiator related to the US initiative, the project advisors are regularly briefed on the initiative and requested to prepare related material to the leadership and there have been several initiatives- deliverables in that regard by the CD. This will continue to be the focus of PNSPs input and work with the negotiating team with PNSP being the only PLO technical support arm in this regard. ix PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. x PIBF Annual Report 1 July June 2013, sid 12; As a continued measure to strengthen efforts toward this outcome, a PIBF team from NIR as well as the Chairman of NIR have traveled to Palestine/Israel in June 2013 and conducted several meetings with relevant actors paving the way for the planned actions for the Autumn 2013 to have Palestinian private sector leaders meet with EU institutions and actors in Brussels to discuss the above mentioned agenda of actions. xi UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt. PLUS ID , avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK. xii Sid 9-10, UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Result 1.5: MOJ significantly more capable of drafting solid human rights- compliant legislation; building legislative drafting capacities across government; and managing consultative law reform processes; Result 1.9: The HJC better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public; Result 1.10: The AGO better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public. xiii Sid 6 UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Statistics for 2012 speak to the programme s success in strengthening community access to justice by substantially expanding legal aid services in both the West Bank and Gaza. Within a year, the programme has been able to Sida 6 (9)

7 more than double its capacity to provide legal aid services with legal representation and consultation services provided to almost 12,000 people during 2012, 45% of whom were women. xiv Sid 11 UNDP/EUPOLCOPPS Joint programme, Strengthening Internal Police Accountability, National Anti- Corruption Efforts and Civilian Oversight. Progress report January the number of complaints received by the PACC jumped from 78 in 2011 to 311 in 2012, while the number of prosecutions rose from 15 in 2011 to 35 in Equally, the CCC released 12 court rulings in 2012, up from only 1 in xv Rehabilitation Program West Bank and Gaza PLUS ID Avtalat SEK Utbetalt: Utbetalt 2013: SEK xvi Sid 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza positive results are reflected in the recent national disability strategy by the Palestinian Ministry of Social Affairs (MOSA) completed in 2012.The national strategy on disability with support from RP and recently approved by the cabinet provides a good tool for the Higher Council on disability to lead the rehabilitation work. xvii Page 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza The Independent Commission for Human Rights (ICHR) carrying out a national inquiry on the rights of the Pwds to employment is a third example. During 2012, a national inquiry was carried out to promote and protect the work rights of a specific marginalized group, subject to systematic discrimination. xviii The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 55 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapporter: Palestinian Water Authority (PWA), Summary Progress Report #01 for the period May 15 to September , Khalaf Infiltration Basin, sid 1 Served population persons, served area m2. Main objectives and outputs: 1. Receiving all the storm water from areas in Jabalia camp with a total catchement area of m2. 2. Discharging and replenishment of m3 per each raining day into the aquifer 3.Reducing the probalitiy of flooding 4. Improving the environmental situation of people of and school children. 5.Stopping the mixing of sewage with rainy water to decrease the pollution of aquifer. 6. Providing a recreation area for the people living in the area. The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza, Phase III, Quarterly Progress Report for the period April- June 2013, July 201, sid 5. During this period the works at Khalaf site have been completed Invigningen av Khalaf infiltrationsbassäng den 10 juni, 2013 företogs av Biståndsminister Gunilla Karlsson tillsammans med en delegation från PWA samt från konsulatet i Jerusalem. xix Municipal Development Program (MDP), Phase 1, Cycle 1 Municipal Development and Lending Fund (MDLF) via WB Multi Donor Trust Fund with Denmark, ; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 65 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapport: MDLF Semi- Annual Report 2013, August 2013, sid 22; Window 1: outputs (key achievements) 270 Km of roads were rehabilitated, 3,415 street lighting units were supplied, 6379 L.m of retaining walls were constructed, 740 L.m of culverts were constructed, Km of sidewalks were rehabilitated, 47 groundwater wells were rehabilitated, 11 Km of water networks were rehabilitated, 35 Km of wastewater networks were rehabilitated, 4 transformers were installed, 3,870 sq. of public buildings were constructed, 29,000 sq.m of public gardens were constructed, 498 solid waste containers were supplied. sid 17: 1.5- Progress of Outcomes and Intermediate Outcomes Sida 7 (9)

8 Indicator: The percentage of municipalities that graduate up the performance category in which they are currently classified, by the end of phase 1, cycle 2: target 25% achieved 96%. xx Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine: insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp totalt 37,16 MSEK, utbetalning 18, 85 MSEK Rapport: Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine, Annual Results Progress Report , UNESCO July 2013, sid 26: Expected result no 1; Palestinian cultural heritage further preserved: Performance indicator (P1) and associated Target (T) Programmed : P1: Historic buildings preserved, T: 9 buildings; Attained 4 buildings, 4 in- progress and 1 cancelled. Expected result no 2; Economic situation in the target communities is enhanced through generating permanent and temporary employment; P1: Working days providing temporary job opportunities created, T: working days; Attained indirect and direct days generated and still in- progress Expected result no 4; Access to social services facilitated for local community and marginalized groups; P1: No. Types of social services provided for local community, T:9; Attained 5 social services are provided in the renovated buildings for community utilization, 4 social services in progress xxi UNDP/DEEP Kvinnliga företagare , , 40 MSEK, totalt utbet 10 MSEK, utbet 2013: 0 MSEK. xxii UNDP/DEEP, DEEP- Women Entrepreneurs Brief Report as of 12th September, Totally 255 women reached, 60 women are in the process of developing their business plans to words the develop of their start ups. Once the targeted women enter into the business plan development phase, the most appropriate financing model will be determined to ensure relevant and effective access to the necessary resources needed to build and operate the project; Therefore, the project will start with 1 st batch beneficiaries). Integrating project within MOSA Strategy: Finalize arrangements with MoSA to ensure the alignment of project activities to the ongoing national strategy for economic empowerment of the poor, especially women headed households. This included discussions to assess the best ways (criteria, geographical spread etc) to target women, especially those living in Area C and other remote areas not specifically covered by the MoSA database. Women who live in the C areas which characterized by being mostly rural and marginalized suffer from difficulties in access to services such as education and employment in addition to domestic violence. xxiii PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 7 Outcome 2: PSIs have improved their services in international market access: Over the past year, PIBF has initiated interventions and contributed toward improving 3 different private sector institutions (PSIs ) services in international market access. The PSIs are the Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine, The Arab Hotels Association (joint executive team with the Holy Land Incoming Tour Operators Association). xxiv PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 10, One interaction opportunity was facilitated in which several private sector leaders from Sweden, Israel, and Palestine exchanged ideas about current economic events (global and local), and speculated on future opportunities. The event was held in February Sida 8 (9)

9 2013, in Stockholm with the presence of representatives from PalTrade and from the Manufacturers Association who presented talking points relevant to business in the region. Sida 9 (9)

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10 Svar Direkt 2014:10 Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning några exempel från Indien, Sydkorea och USA Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kortfattat beskriva

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET

BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET BLAND FÖREBILDER OCH FÖRESTÄLLNINGAR JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ KULTUROMRÅDET Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Integration och indikatorer

Integration och indikatorer Integration och indikatorer Integration och indikatorer. Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer Integrationsverkets rapportserie 2004:03 Integrationsverket 2004

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer