September 2012 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2012 september 2013"

Transkript

1 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp 204 MSEK 30 Strategiperiod Förlängd till Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen [Fyll denna ruta med en färg utifrån anvisningar och färgskala nedan] Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Resultaten under insatsportföljerna har delvis bidragit till att skapa förutsättningar för det övergripande strategimålet att främja fredsbyggande. Framgångar i fredsförhandlingarna är avgörande för att strategimålen ska kunna uppnås. Avståndet mellan parterna är avsevärt. Förhandlingarna påverkas dessutom av den palestinska myndighetens svaga legitimitet - frånvaron av val, ett parlament som inte möts och frekventa regeringsombildningar. Den fortsatta splittringen mellan Västbanken och Gaza undergräver också myndighetens legitimitet, liksom palestinska myndighetens ansträngda finansiella situation, som bl a lett till strejker bland de anställda. Händelseutvecklingen i regionen, framförallt i Egypten, påverkar påtagligt situationen i Gaza. Fortsätter den negativa utvecklingen i Gaza är det troligt att mer humanitärt stöd kommer att behövas. Sida har under perioden fått ett tilläggsuppdrag av UD gällande den nya resultatstrategin. Ett underlag håller på att utarbetas och kommer att redovisas till Sida Stockholm i början av oktober. Bedömning av insatsportföljens genomförande Insatserna inom respektive portfölj genomförs i stort enligt plan. Störst problem har vattensektorn där en av insatserna drabbats av stora förseningar p g a svårigheter att få nödvändig energi till vattenreningsverket i Gaza. Miljöministeriet har återgått till sin roll som miljömyndighet, och därmed tappat sin ministerpost, men detta ska inte innebära någon förändring i dess roll eller mandat. Inom portföljen för mänskliga rättigheter och demokrati har en ny mekanism skapats genom Sida 1 (9)

2 att ett sekretariat upphandlats för att hantera stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i de ockuperade områdena. Den nya partnern är den svensk-internationella konsultfirman NIRAS Natura AB i konsortium med Birzeit University Institute of Law. Den nya mekanismen bedöms stärka MR/IHLsekretariatet med internationell expertis genom NIRAS, men framförallt utgör Birzeituniversitetet en viktig lokal plattform med bred kompetens inom MR/demokrati. Även den pågående beredningen för ett nytt längre stöd för Mediautveckling kommer att avtalas med Birzeit som motpart. Privatsektorn möter ökat intresse i samband med det amerikanska initiativet till fredssamtal, där en ambitiös investeringsplan utlovats, utformad av Kvartetten ii för att presenteras offentligt vid AHLC-mötet iii den 25 september. GKs privatsektorportföljen fokuserar på område C, östra Jerusalem och Gaza med målet att skapa arbetstillfällen. Samma geografiska prioritering gäller även för andra insatser. Stödet till PEGASE iv (SEK 40 M) för 2013 betalades ut i juni. PEGASE utgör ett viktigt instrument för att ge stöd åt det finansiellt svaga PA. Övergripande slutsatser Ockupationen med dess restriktioner av palestiniers rörelsefrihet är det största hindret inom samtliga sektorer. Sveriges strategi är att trots detta utforma flexibla insatser som kan genomföras under nuvarande villkor och integreras i ett större sammanhang den dag förhandlingarna ger resultat. Sverige är också fortsatt aktivt i arbetsgrupperna för område C v och östra Jerusalem. Ett flertal insatser har initierats för att operationalisera rådslutsatserna från maj vi Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Främja fredsprocessen och fredsbyggande förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet stärkta freds- och försoningsprocesser som baseras på folkrätten ökat förtroende och samarbetstillfällen mellan israeler och palestinier ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen. 1. Genom stöd till NAD / NSU (Negotiations Affairs Department och Negotiations Support Unit), har Sverige bidragit till att stärka palestinsk förhandlingskapacitet genom Palestinian Negotiations Support Project, PNSP vii. Ett resultat är arbetet med att stärka den palestinska förhandlingsdelegationen i den amerikanske utrikesministern John Kerrys fredsinitiativ viii. 2. ix En av komponenterna i stödet till PIBF (Palestinian International Sida 2 (9)

3 Business Forum) gäller ett påverkansarbete för att minska handelsrestriktioner för palestinsk handel, framförallt gentemot Israel men även EU. Arbetet har påbörjats under 2013 och en plattform med relevanta aktörer skapats som satt samman en gemensam handlingsplan. x Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande ett väl fungerande palestinskt rättsväsende ökad respekt för de mänskliga rättigheterna en effektiv och demokratisk förvaltning på lokal och central nivå 1. För att stärka rättsväsendet och demokratisk förvaltning har Sverige under 2012 i det pågående Rule of Law/Access to Justice programmet xi bidragit till att stärka det palestinska justitieministeriet, högsta juridiska rådet och justitiekanslerns kapacitet att öka tillgång till rättslig prövning xii. Även tillgång till rättssäkerhet för utsatta grupper i område C, östra Jerusalem och Gaza genom civila samhället har ökat tack vare det svenska bidraget. Nästan personer har under 2012 fått juridiskt stöd i dessa områden i form av ombud och rådgivning, vilket är en dubblering jämfört med 2011 xiii. 2. Som ytterligare ett led i att stärka rättsväsendet har stödet till Palestinian Anti-Corruption Commission, PACC genom UNDP/EUPOLCOPPS stärkt deras kapacitet att ta emot och behandla klagomål under Antalet klagomål PACC behandlade under 2012 var 311 vilket är mer än en fyrdubbling jämfört med föregående år. Antalet åtal dubblerades till 35 under Den särskilda korruptionsdomstolen fällde 12 domar under 2012 till skillnad från endast ett domslut under 2011 xiv 3. Som exempel på stöd för ökad respekt för mänskliga rättigheter har det svenska stödet genom Diakonia xv lett till ett ökat inflytande för sårbara grupper såsom handikapprörelsen och funktionshindrade. Stödet har fokuserat på funktionshindrades rättigheter och har bidragit till den nationella strategin för funktionshindrade som det palestinska socialministeriet arbetat fram. Strategin blev klar 2012 och har godkänts av regeringen xvi. I syfte att främja och skydda funktionshindrades rätt till arbete har Diakonia i samarbete med den palestinska ombudsmannainstitutionen, ICHR också genomfört den första nationella utredningen om rätten till anställning för funktionshindrade. Resultaten ska presenteras under 2013 xvii. Sektor 3 : Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Sida 3 (9)

4 Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infrastrukturutveckling, där miljöoch klimatfrågan beaktas med särskilt fokus på tillvaratagande av vattenresurser. 1. Färdigställandet av Khalaf infiltrationsbassäng i norra Gaza inom stödet för utveckling av vattensektorn bidrar till: att samla upp regnvatten och därmed minska översvämningsrisken i det tättbebyggda området som bl a innefattar Jabalia flyktingläger. Anläggningen tjänar ett område på m2 och en befolkning på Den kan separera regnvatten från avloppsvatten och återföra ca m3 renat vatten/dag till grundvattnet och på så sätt bidra till att rehabilitera de svårt förorenade vattentäkterna. Utöver att bidra till att förbättra miljösituationen kan anläggningen också användas för lek och rekreation av barn och vuxna i området som saknar öppna ytor och grönområden (ett resultat av medinflytande för lokalbefolkningen i utformandet av anläggningen). Khalaf som finansierats helt av Sverige kommer nu stå som modell för liknande anläggningar i andra delar av Gaza. xviii 2. Förbättrad och upprustad kommunal infrastruktur inom det givargemensamma kommunutvecklingsprogrammet (Sveriges finansiella bidrag ca 8 %) har exempelvis levererat följande resultat gemensamt för Västbanken och Gaza: 270 km väg restaurerad, nya gatlyktor levererade, 42 km trottoar upprustad, 47 grundvattenbrunnar återställda, 11 km vattennätverk upprustat, 4 transformatorer installerade, kvm offentliga byggnader reparerade, kvm parkanläggning uppförd, 498 avfallscontainrar levererade. Målet att 25% av kommunerna ska uppgradera sig i rankingsystemet enligt den framtagna prestationsbaserade modellen (inkluderar bl a mått på förbättrad kommunal förvaltning och transparens) har överträffats: i slutet av programmets fas 1, cykel 2 har 96 % av kommunerna uppnått detta resultat. xix 3. Stödet till skydd och bevarandet av det palestinska kulturarvet, skapande av arbetstillfällen och stärkandet av den lokala utvecklingen och som helt finansierats av Sverige, har på Västbanken resulterat i: fyra historiska byggnader färdigställda, samt fyra ytterligare under restaurering, två offentliga statsmiljöer färdigupprustade och ytterligare två under restaurering samt arbetsdagar genererade. Social service riktad till marginaliserade grupper kommer att tillhandahållas av de flesta organisationer och institutioner som flyttar in i de restaurerade byggnaderna. xx Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Sida 4 (9)

5 Sektormål: Bättre förutsättningar för utveckling av det privata näringslivet Ökat palestinskt deltagande i internationell handel 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till 1. Det svenska stödet har under året bidragit till att totalt 255 kvinnliga småföretagare fått stöd i att utveckla sin affärsidé varav 60 av dessa börjat utveckla detaljerade affärsplaner xxi. Därefter kommer lämplig finansiering, gåva eller mikrolån att definieras med målsättning att kvinnor genom sin affärsverksamhet ska bli självförsörjande. Diskussioner har påbörjats för att koordinera projektet i Socialministeriets nationella strategi för fattigdomsbekämpning, i synnerhet för kvinnor i områden dit ministeriet inte når ut, dvs område C, östra Jerusalem och Gaza. Kvinnor i dessa områden är särskilt utsatta genom få arbetstillfällen, bristande grundläggande service, små utbildningsmöjligheter samt våld i hemmen. xxii 2. Genom PIBF har palestinska institutioner fått nya ingångar för att öppna upp mot internationella marknader, exempelvis har Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine and Arab Hotels Association kunnat förbättra sin service gentemot sina respektive medlemsföretag, ett arbete som kommer att fortsätta under de kommande två åren xxiii. Även genom Paltrades deltagande vid internationellt seminarium har den internationella synligheten ökats för det palestinska näringslivet och kontakter knutits vilket kommer att gagna genomförandet av den palestinska National Export Strategy vars genomförande koordineras av Paltrade. xxiv 1. ii Office of the Quartet Representative under ledning av Tony Blair. Kvartetten bildades 2002 och består av Ryssland, USA, EU och FN iii AHLC; Ad Hoc Liaison Committee, Norge sitter som ordförande, AHLC är del av biståndskoordineringsstrukturen i OPT på huvudstadsnivå iv PEGASE; EU:s mekanism för finansiellt stöd till den palestinska myndigheten v Uppdelningen i område A, B och C är en följd av Osloavtalet 1994 och var avsedd att pågå i fem år, dvs en tillfällig lösning där kontrollen över områdena B och C gradvis förväntades överlåtas till PA. Eftersom förhandlingar inte gick framåt som förväntat, skedde aldrig denna överlåtelse till PA: Sida 5 (9)

6 vi Council conclusions on the Middle East Peace Process, Brussels 14 May, vii Negotiations Support Project, PLUS ID , Avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK viii Sidan 6 Negotiations Support Project During the last quarter of year 2 of PNSP,the PNSP team was engaged with the Kerry initiative. Some of the mmemos listed in Annex one are related to preparatory and background information developed in relation to this initiative including: Memo re negotiations for Dr. Erekat to be presented to Arab League Memo on Israel s noncompliance with past agreements Internal memo/ note on the US role in the peace process recommendations on how to influence this role. Memo on US- Israel Relations Memo for Arab League Foreign Ministers re US visit This initiative is the only current possibility of achieving a negotiated two state solution. Aside from memos, legal advisors have been engaged in all the meetings of the chief negotiator related to the US initiative, the project advisors are regularly briefed on the initiative and requested to prepare related material to the leadership and there have been several initiatives- deliverables in that regard by the CD. This will continue to be the focus of PNSPs input and work with the negotiating team with PNSP being the only PLO technical support arm in this regard. ix PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. x PIBF Annual Report 1 July June 2013, sid 12; As a continued measure to strengthen efforts toward this outcome, a PIBF team from NIR as well as the Chairman of NIR have traveled to Palestine/Israel in June 2013 and conducted several meetings with relevant actors paving the way for the planned actions for the Autumn 2013 to have Palestinian private sector leaders meet with EU institutions and actors in Brussels to discuss the above mentioned agenda of actions. xi UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt. PLUS ID , avtalat SEK , utbetalt: SEK, utbetalt 2013: SEK. xii Sid 9-10, UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Result 1.5: MOJ significantly more capable of drafting solid human rights- compliant legislation; building legislative drafting capacities across government; and managing consultative law reform processes; Result 1.9: The HJC better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public; Result 1.10: The AGO better able to plan strategically and to respond to its own capacity development needs and the needs of its stakeholders, including the public. xiii Sid 6 UNDP Rule of Law & Access to Justice Programme in the opt, Annual Report February 2013: Statistics for 2012 speak to the programme s success in strengthening community access to justice by substantially expanding legal aid services in both the West Bank and Gaza. Within a year, the programme has been able to Sida 6 (9)

7 more than double its capacity to provide legal aid services with legal representation and consultation services provided to almost 12,000 people during 2012, 45% of whom were women. xiv Sid 11 UNDP/EUPOLCOPPS Joint programme, Strengthening Internal Police Accountability, National Anti- Corruption Efforts and Civilian Oversight. Progress report January the number of complaints received by the PACC jumped from 78 in 2011 to 311 in 2012, while the number of prosecutions rose from 15 in 2011 to 35 in Equally, the CCC released 12 court rulings in 2012, up from only 1 in xv Rehabilitation Program West Bank and Gaza PLUS ID Avtalat SEK Utbetalt: Utbetalt 2013: SEK xvi Sid 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza positive results are reflected in the recent national disability strategy by the Palestinian Ministry of Social Affairs (MOSA) completed in 2012.The national strategy on disability with support from RP and recently approved by the cabinet provides a good tool for the Higher Council on disability to lead the rehabilitation work. xvii Page 4 of the 2012 Diakonia annual report (January- December 2012) for the Rehabilitation Program West Bank and Gaza The Independent Commission for Human Rights (ICHR) carrying out a national inquiry on the rights of the Pwds to employment is a third example. During 2012, a national inquiry was carried out to promote and protect the work rights of a specific marginalized group, subject to systematic discrimination. xviii The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 55 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapporter: Palestinian Water Authority (PWA), Summary Progress Report #01 for the period May 15 to September , Khalaf Infiltration Basin, sid 1 Served population persons, served area m2. Main objectives and outputs: 1. Receiving all the storm water from areas in Jabalia camp with a total catchement area of m2. 2. Discharging and replenishment of m3 per each raining day into the aquifer 3.Reducing the probalitiy of flooding 4. Improving the environmental situation of people of and school children. 5.Stopping the mixing of sewage with rainy water to decrease the pollution of aquifer. 6. Providing a recreation area for the people living in the area. The Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza, Phase III, Quarterly Progress Report for the period April- June 2013, July 201, sid 5. During this period the works at Khalaf site have been completed Invigningen av Khalaf infiltrationsbassäng den 10 juni, 2013 företogs av Biståndsminister Gunilla Karlsson tillsammans med en delegation från PWA samt från konsulatet i Jerusalem. xix Municipal Development Program (MDP), Phase 1, Cycle 1 Municipal Development and Lending Fund (MDLF) via WB Multi Donor Trust Fund with Denmark, ; insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp 65 MSEK, sista utbetalningen gjord 2011, därefter non- cost extensions av avtalet. Rapport: MDLF Semi- Annual Report 2013, August 2013, sid 22; Window 1: outputs (key achievements) 270 Km of roads were rehabilitated, 3,415 street lighting units were supplied, 6379 L.m of retaining walls were constructed, 740 L.m of culverts were constructed, Km of sidewalks were rehabilitated, 47 groundwater wells were rehabilitated, 11 Km of water networks were rehabilitated, 35 Km of wastewater networks were rehabilitated, 4 transformers were installed, 3,870 sq. of public buildings were constructed, 29,000 sq.m of public gardens were constructed, 498 solid waste containers were supplied. sid 17: 1.5- Progress of Outcomes and Intermediate Outcomes Sida 7 (9)

8 Indicator: The percentage of municipalities that graduate up the performance category in which they are currently classified, by the end of phase 1, cycle 2: target 25% achieved 96%. xx Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine: insats- id ; avtalsperiod ; utbetalat belopp totalt 37,16 MSEK, utbetalning 18, 85 MSEK Rapport: Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic Environment in Palestine, Annual Results Progress Report , UNESCO July 2013, sid 26: Expected result no 1; Palestinian cultural heritage further preserved: Performance indicator (P1) and associated Target (T) Programmed : P1: Historic buildings preserved, T: 9 buildings; Attained 4 buildings, 4 in- progress and 1 cancelled. Expected result no 2; Economic situation in the target communities is enhanced through generating permanent and temporary employment; P1: Working days providing temporary job opportunities created, T: working days; Attained indirect and direct days generated and still in- progress Expected result no 4; Access to social services facilitated for local community and marginalized groups; P1: No. Types of social services provided for local community, T:9; Attained 5 social services are provided in the renovated buildings for community utilization, 4 social services in progress xxi UNDP/DEEP Kvinnliga företagare , , 40 MSEK, totalt utbet 10 MSEK, utbet 2013: 0 MSEK. xxii UNDP/DEEP, DEEP- Women Entrepreneurs Brief Report as of 12th September, Totally 255 women reached, 60 women are in the process of developing their business plans to words the develop of their start ups. Once the targeted women enter into the business plan development phase, the most appropriate financing model will be determined to ensure relevant and effective access to the necessary resources needed to build and operate the project; Therefore, the project will start with 1 st batch beneficiaries). Integrating project within MOSA Strategy: Finalize arrangements with MoSA to ensure the alignment of project activities to the ongoing national strategy for economic empowerment of the poor, especially women headed households. This included discussions to assess the best ways (criteria, geographical spread etc) to target women, especially those living in Area C and other remote areas not specifically covered by the MoSA database. Women who live in the C areas which characterized by being mostly rural and marginalized suffer from difficulties in access to services such as education and employment in addition to domestic violence. xxiii PIBF (Palestine international Business Forum) , insats- id , avtalsperiod , utbet totalt 9 MSEK, utbet SEK. PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 7 Outcome 2: PSIs have improved their services in international market access: Over the past year, PIBF has initiated interventions and contributed toward improving 3 different private sector institutions (PSIs ) services in international market access. The PSIs are the Palestinian Federation of Paper Industries, Visit Palestine, The Arab Hotels Association (joint executive team with the Holy Land Incoming Tour Operators Association). xxiv PIBF Annual Report 1 july june 2013, sid 10, One interaction opportunity was facilitated in which several private sector leaders from Sweden, Israel, and Palestine exchanged ideas about current economic events (global and local), and speculated on future opportunities. The event was held in February Sida 8 (9)

9 2013, in Stockholm with the presence of representatives from PalTrade and from the Manufacturers Association who presented talking points relevant to business in the region. Sida 9 (9)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Hållbar hantering av urbana översvämningar Hållbar hantering av urbana översvämningar Svenskt Vatten, 1 december, 2016. ROLF LARSSON, TEKNISK VATTENRESURSLÄRA, LTH/LUNDS UNIVERSITET SYNOPSIS A. Hållbar hantering av urbana översvämningar (HHUÖ)

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 58 Överenskommelse med Sri Lanka om ändring av bilaga till luftfartsöverenskommelse den 29 maj 1959 (SÖ 1965: 52) Colombo och Stockholm den 3 september 1998 och den 22 mars 1999 Regeringen beslutade

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren RAPPORT Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren Ljusdal april 2016 Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

EU:s investeringar post 2020

EU:s investeringar post 2020 EU:s investeringar post 2020 Strukturfonder eller finansiella instrument? Terese Ryndal Internationell Strateg, Region Västerbotten terese.ryndal@regionvasterbotten.se ? Minskad budget och ökade behov

Läs mer

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Sveriges utvecklingssamarbete med Västbanken Gaza följer den gällande, förlängda, samarbetsstrategin. De sammanlagda

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer