Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina (förlängd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)"

Transkript

1 Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina (förlängd) Ärendenummer: 14/ Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor 1. Främja fredsprocessen och fredsbyggande 2. Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande 3. Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad 4. Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Utbetalt belopp inom strategin 2014: 229, 339 MSEK Totalt strategibelopp: 229, 600 MSEK för 2014 Avtalat belopp: 236,245 MSEK Strategiperiod: (förlängd) Antal avtalade insatser : 40 Utbetalt belopp inom andra anslagsposter * som gick till landet/regionen 20XX: 181, 048 MSEK *Med andra anslagsposter avses ap 1. Humanitära insatser, ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 32 Forskningssamarbete. Analys och bedömning 1

2 Detta är den sista rapporten gällande Strategin för Palestina (Västbanken och Gaza) , som förlängts vid tre tillfällen. Regeringen beslutade i oktober 2014 om en ny samarbetsstrategi). Liksom i flera tidigare fall är den övergripande bedömningen att strategin ej är on-track, medan de olika portföljernas genomförande är delvis on-track. Under det första kvartalet 2015 har generalkonsulatet (gk) genomfört en operationalisering av den nya strategin i enlighet med dess målsättningar och förväntade resultat, vilket innebär vissa förändringar i insatsportföljens sammansättning jämfört med den tidigare strategin. Dessa har dokumenterats i en reviderad årsplan för I stora drag kommer den portfölj som gällt under det senaste året att bestå, dock planeras nya insatser på hälsoområdet och större tonvikt läggas vid miljö, katastrofhantering och privatsektorutveckling. Generalkonsulatet avser också att pröva direktfinansiering av någon eller några institutioner inom den Palestinska Myndigheten (PA) efter flera år av stöd genom multilaterala kanaler. Den nya strategin framhåller område C, östra Jerusalem och Gaza som särskilda prioriteter. Erfarenheterna av den första treårsfasen av programmet för att stärka motståndskraft och motverka avfolkningen av område C (CRDP), som initierades av gk under den förra strategiperioden, kan nu användas för att knyta samman program inom andra områden för att verka mot samma mål. Generalkonsulatet verkar också för att alla givare, särskilt i EU-kretsen, ska samverka bättre så att den allt svårare socio-ekonomiska situationen i östra Jerusalem med dess avsaknad av palestinska institutioner kan angripas mer effektivt. I ett sammanhang där de grundläggande humanitära och utvecklingsproblemen har ett politisk ursprung är det gk:s avsikt att låta de diplomatiska och biståndsinstrumenten samverka i en kompletterande påverkanstrategi så att gk och andra aktörer inom vårt system kan arbeta mot samma mål i dialog med olika partners och på olika arenor. På så sätt kan också dialogen med PA bli mer resultatorienterad. Efter några år av relativ stabilitet skedde under 2014 stora förändringar i den palestinska kontexten som påverkat strategigenomförandet. Sammanbrottet i de USA-ledda fredssamtalen, bildandet av en palestinsk teknokratisk konsensusregering, Palestinas anslutning till en rad internationella konventioner, kriget i Gaza under sommaren med större förluster i döda, skadade och materiella skador än i något tidigare krig, där det misslyckade försöket att få FNs säkerhetsråd anta en resolution om ockupationens upphörande samt Palestinas anslutning till Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) sammantaget har lett till en mer svårförutsägbar utveckling än på många år. Från palestinskt håll ser man nu en väg mot en ökad internationalisering i syfte att söka lösa konflikten. Direkta operativa effekter för gk skedde i form av utformningen av ett nytt och flexibelt tilläggsstöd till palestinska och israeliska MR-organisationer som finansieras genom Sekretariatet för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt så att de kunde dokumentera och rapportera om misstänkta MR- och folkrättsbrott under kriget i Gaza. Vidare omfördelades medel och utbetalningar, tillsammans med medel från Sidas strategi för mänsklig säkerhet samt från UD, så att nya resurser kunde tillföras stöd för tidig återuppbyggnad, utformat och presenterat så att den palestinska regeringen gavs en ledande roll. Efter Palestinas anslutning till de internationella konventionerna har också samarbetsorganisationer liksom diplomatiska representationer i Jerusalem och Ramallah fört en aktiv dialog med palestinska myndigheter om hur stöd kan ges så att man kan leva upp till och rapportera om dessa nya normativa instrument. Vid bildandet av konsensusregeringen slogs finans- och planeringsministerierna samman till ett ministerium, lett av den tidigare finansministern. Det har inneburit att givarnas naturliga dialogpartner i planeringsministeriet har fått en mer undanskymd roll. Den biträdande premiärministerns kansli har fått ledningsansvaret för återuppbyggnaden av Gaza och därmed en mer framträdande roll i frågor som står högt på givarnas agenda. 2

3 Vid årsskiftet står Palestina åter inför en akut ekonomisk kris efter israeliska repressalier som svar på anslutningen till ICC, då skatter och tullintäkter som drivs in av Israel, hålls inne. I och med att kontexten i mycket präglas av den israeliska ockupationen kommer folkrätten med den humanitära rätten att definiera grunden både för utvecklings- och det humanitära arbetet. De mer renodlade humanitära insatserna med omedelbart skydd för liv och hälsa har en självklar grund men också utvecklingen av infrastruktur, hälsovård och utbildning måste vila på en klar förståelse av ansvararigas och rättssubjekts roller och förpliktelser. Åtskillnaden mellan utvecklings-, katastrofförebyggande och humanitära insatser kan därför ibland bli konstlad i en kontext som den palestinska. Ett situationsanpassat agerande kräver att man kan växla mellan olika operativa och finansiella instrument. Generalkonsulatet har kunnat utnyttja hela sitt sakanslag och har som nämns ovan dessutom ändamålsenligt kunnat få del av andra anslag i mycket god samverkan med Sida och UD. Strategirapporten för 2014 gör en mer negativ bedömning av måluppfyllelsen både för strategin och för insatsportföljen än för De avbrutna fredssamtalen, kriget i Gaza och våldsutbrotten både på Västbanken och i östra Jerusalem samt den allt sämre ekonomiska utvecklingen i Palestina ligger till grund för denna bedömning. Även om insatsportföljen varit fortsatt relevant har den varit svårare att genomföra än under de senaste åren, framför allt p g a ökande restriktioner i palestinska partners möjlighet att resa mellan olika delar av det palestinska territoriet samt omställningen från mer långsiktiga insatser till humanitärt och återuppbyggnadsstöd och ren krishantering. Slutsatser 1. Strategin ställer stora krav på flexibilitet och anpassning för att förbli relevant under omständigheter som kan förändras snabbt. Det gäller för såväl utbrott av väpnat våld, som t ex Palestinas anslutning till internationella konventioner. För insatshanteringen och budgetplaneringen innebär det behov av att snabbt besluta om tillägg och justeringar. 2. I den osäkra och svårförutsägbara kontexten behöver strategin utformas så att den förblir relevant under olika tänkbara scenarier. Den måste ta sikte på sådana institutioner och aktörer som kan tillgodose palestiniernas intressen och behov oavsett den politiska utvecklingen. 3. Den israeliska ockupationen innebär att allt bistånd utspelas i en starkt politiserad kontext. För större effektivitet behöver svenskt politiskt och biståndsagerande gå hand i hand, där ett konkret exempel är gk:s uppmärksammande inom EU och i relation till PA av område Cs betydelse för Palestinas framtid, tillsammans med initiativet till ett program för att motverka avfolkningen av område C. För att tydliggöra kopplingen mellan diplomati och bistånd kommer därför en kompletterande påverkansstrategi att utvecklas. 4. Kopplat till utvecklingen med hänsyn till fredsprocessen förblir stödet till den palestinska förhandlingsorganisationern relevant också inom den nya strategin, samtidigt som det krävs beredskap för eventuella nya insatser där Sverige genom gk kan ge ett konstruktivt stöd. 5. Stödet till stats- eller nationsbyggande kräver att både den palestinska myndigheten och det civila samhället är svenska partners. Trots bristen på framsteg i den inompalestinska försoningsprocessen är det viktigt att stödet till integrationsarbetet fortgår. 6. Palestinsk infrastruktur har återigen förstörts och måste byggas upp och ta resurser från utvecklingsinvesteringar. Lokala myndigheter spelar en särskilt viktig roll och måste kunna förse medborgarna med de tjänster de behöver för ett drägligt liv i ett läge där den demokratiska legitimiteten hos nationella institutioner sviktar. Sverige har en lång 3

4 erfarenhet från sektorn att bygga på när den nya strategin med dess större tonvikt på miljö ska operationaliseras. 7. Privatsektorportföljen är relevant men har varit alltför blygsam för att lämna större avtryck. Förberedelser pågår för nya insatser i syfte att förverkliga den nya strategins högre ambitionsnivå. Av slutsatserna ovan föreslås att särskilt 1., 2. och 3. lyfts till dialogen med UD. 2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor Avtalat 2014, i MSEK Utfall 2014, i MSEK 1. Främja fredsprocessen och fredsbyggande 10,7 9,6 2. Främja ett demokratiskt statsbyggande 108,6 105,7 3. Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Privatsektorutveckling och internationell handel Sektor 1: Främja fredsprocessen och fredsbyggande Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Under 52 dagars krig i Gaza sommaren 2014 krävdes mer än palestinska liv. Israeliska säkerhetsstyrkors operationer på Västbanken ledde också till många dödsfall och hundratals internerade. Oroligheter har fortsatt framförallt i östra Jerusalem och i synnerhet kring Haram al Sharif/Tempelberget. De USA-ledda fredssamtalen avbröts i april och har inte återupptagits. Fredsbyggande arbete har varit mycket svårt. Under 2014 internationaliserades konflikten ytterligare genom Palestinas anslutning till en rad internationella konventioner, försöket att få till stånd en resolution för att häva ockupationen i FNs säkerhetsråd och på årets sista dag anslutningen till ICC. I avvaktan på en ny strategi förbereddes inte några nya större insatser inom sektorn. Stödet till den palestinska förhandlingsenheten NAD fortsätter dock. Sveriges erkännande av staten Palestina, som ett bidrag till att förbättra möjligheterna till en förhandlad tvåstatslösning, har gjort stödet till NAD än mer relevant, då det syftar till att stärka den palestinska förhandlingskapaciteten. Givet det svåra läget är det Sidas bedömning att sektormålen nåtts endast mycket begränsat under rapporteringsperioden. Slutsats: kopplat till utvecklingnen med hänsyn till fredsprocessen förblir stödet till NAD relevant också inom den nya strategin, samtidigt som det krävs beredskap för eventuella nya insatser där Sverige genom gk kan ge ett konstruktivt stöd. 4

5 2.2 Sektor 2: Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Försoningsavtalet mellan Fatah och Hamas i slutet av april i år och bildandet av en teknokratisk konsensusregering påverkade konkret samarbetsområdet. Arbetet för att integrera ministerier och samordna de olika rättssystemen i Gaza och på Västbanken avbröts dock av kriget i Gaza. Efter vapenvilan har regeringen haft stora svårigheter att återuppta arbetet, dels till följd av israeliska hinder men också genom oförsonligheten mellan Fatah och Hamas. Det är en stor utmaning för Palestina att leva upp till sina åtaganden enligt de internationella konventioner man anslutit sig till. Avsaknad av demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och bristande kapacitet för att rapportera om konventionernas genomförande är grundläggande hinder. Allmänna val kommer att vara avgörande för att ge den palestinska myndigheten förnyad legitimitet. Respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt är fortsatt svag, särskilt i Gaza, där sommarens krig innebar nya övergrepp. De israeliska attackerna mot civila under kriget är under utredning av en undersökningskommission under FNs MR-råd. På Västbanken och i östra Jerusalem genomför isrealisk militär och polis godtyckliga gripanden. Demoleringar av palestinska hus fortsätter i östra Jerusalem, även som kollektiv bestraffning av familjer till palestinier som varit inblandade i våldsattacker. Israeliska MR-organisationer arbetar under starkt tryck och med hot om repressalier för sin verksamhet. Också palestinska organisationers verksamhet försvåras av den palestinska myndigheten. Bland annat stoppas demonstrationer av polis, medan fackligt aktiva förflyttas eller förbjuds bedriva fackligt arbete. Tortyr i palestinska fängelser fortsätter liksom godtyckliga arresteringar av palestinsk polis och säkerhetstjänst. Svenska partners Gaza Community Mental Health Program, Palestine Medical Relief Society, Diakonia - har visat stor flexibilitet för ställa om och skala upp sin verksamhet för att möta ökade humanitära behov under och efter kriget i Gaza. Ökade spänningar och begränsningar av rörelsefriheten leder till ökat våld i hemmen som framförallt drabbar kvinnor och barn. Avsaknaden av kvinnligt deltagande i den politiska försoningsprocessen, liksom i givarkonferensen efter kriget i Gaza, är påfallande. Strategins måluppfyllelse vad gäller jämstlldhet är därför svag. Jämställdhet är en prioriterad dialogfråga för gk. Den svenska sektorportföljen bedöms som relevant också för den nya strategins resultatområde Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Rättssektorprogrammet ger stöd till integrationen av de nya ministerierna i justitie- och säkerhetssektorerna och i översynen av lagar från de två separata lagsystem som växt fram under åren av splittring. Det har också kunnat svara mot de akuta behov av juridiskt stöd till de många kvinnor som blivit änkor under kriget i Gaza och inte har självklar rätt till hus och barn. MR- och IHL-sekretariatet svarade snabbt för att ge palestinska och israeliska organisationer resurser för att dokumentatera misstänkta brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten i Gaza under och efter kriget och för att förse MR-rådets undersökningskommission med information. 5

6 ICHR har fortsatt att följa MR-utvecklingen i Palestina genom att ta in och följa upp anmälningar och besöka fängelser. ICHR driver bland annat i domstol fallet med de fackligt engagerade anställda inom den palestinska myndigheten som förhindrats arbeta och där fackordföranden arresterades. Sammantaget har svenska insatser inom mänskliga rättigheter och demokrati varit relevanta under 2014, samtidigt som utbrotten av våld och behovet att hantera akuta problem har försvårat portföljens genomförande. Den nya strategins betoning av tillhandahållande av tjänster inom hälsoområdet kommer att realiseras genom att och komplettera och bygga vidare på redan existerande insatser i civilsamhället, som hittills haft karaktären av rättighetsbaserad verksamhet. Slutsats: stödet till stats- eller nationsbyggande kräver att både den palestinska myndigheten och det civila samhället är svenska partners. Trots bristen på framsteg i den inompalestinska försoningsprocessen är det viktigt att stödet till integrationsarbetet fortgår. 2.3 Sektor 3: Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Kriget i Gaza orsakade en flera gånger större förstörelse av infrastruktur än något av de tidigare krigen. Gazas egen tillverkningskapacitet har minskat kraftigt till följd av bombningar som förstört produktionsanläggningar. Omfattande skador på vatten- och avloppssystemet har kritiskt försämrat en redan svår situation v g vatten och sanitet som ytterligare försvåras genom akut elbrist. Betalningsfömågan för el, vatten- och sophantering är låg i Gaza och med en i många områden förstörd infrastruktur har betalningsviljan minskat drastiskt vilket försätter de kommunala bolagen i en akut finansiell kris där det inte finns tillräckliga medel att driva de system som fortfarande fungerar, än mindre att att återuppbygga infrastrukturen. Den palestinska återuppbyggnadsplanen anger ett behov på 116 MUSD enbart för vattensektorn Bristande palestinsk ledning och svag givarsamordning har inneburit ytterligare tröghet i reformer och program på central nivå och och i kommunministeriets relation till institutionen (MDLF) som genomför kommunutvecklingsprogrammet som Sverige är en av flera givare till. Miljömyndigheten (EQA) har också fått en ny ledning, efter att ha varit i en interims-situation under en längre tid. Som ledande givare till myndigheten ser gk positivt på tillsättningen som med en starkare politisk förankring bör kunna bidra till att föra upp miljöfrågorna på den politiska agendan. Den utvärdering av miljömyndigheten som gjorts under maj-juni inför förnyat stöd sammanföll med tillträdet av den nya ordföranden som därmed fick instrument för omorganisera och effektivisera myndigheten. Generalkonsulatet prioriterade under hösten stöd till tidig återuppbyggnad i Gaza, bl a genom en insats för borttagande av rasmassor och bråte med medel från den globala strategins för mänsklig säkerhet flexibla fönster. Sverige stöder också genom Världsbanken återuppyggnad i vattensektorn och av kommunal service i Gaza. Bristen på ett jämställdhetsperspektiv inom flera av de program gk stödjer på infrastrukturområdet kommer att angripas genom att en jämställdhetsrevision kommer att göras inom detta område under

7 Kulturarvsprogrammet med fokus på rehabilitering och restaurering av historiska byggnader och miljöer, som genomförs av fyra palestinska kulturarvsorganisationer, under avtal med UNESCO, kunde fortskrida enligt plan. Programmet har stark bäring på målet att stärka en palestinsk nationell identitet. Slutsats: palestinsk infrastruktur har återigen förstörts och måste byggas upp och ta resurser som från utveckling. Lokala myndigheter spelar en särskilt viktig roll och måste kunna förse medborgarna med de tjänster de behöver för ett drägligt liv i ett läge där den demokratiska legitimiteten hos nationella institutioner sviktar. Sverige har en lång erfarenhet från sektorn att bygga på när den nya strategin med dess större tonvikt på miljö ska operationaliseras. 2.4 Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Den palestinska privatsektorn fortsätter att brottas med alla de restriktioner ockupationen innebär. Kriget i Gaza försämrade förutsättningarna ytterligare. En bedömning av de direkta skadorna för näringslivet i Gaza 1 uppskattas av det palestinska ekonomiministeriet och UNDP till förlorade arbetstillfällen och mer än skadade eller förstörda kommersiella byggnader påverkats. De större industrierna har skadats svårt liksom jordbruket, fruktodlingar och all fiskeverksamhet. Förstörelsen av kraftverk, vattenledningar och annan grundläggande infrastruktur för en fungerande ekonomi gör situationen än svårare och leder till ytterligare höjd arbetslöshet. Israeliska utfästelser om att öppna gränserna för export från Gaza och fler tillstånd för utresa har knappast infriats. I och med att de amerikanska fredsansträngningarna misslyckades försvann även hoppet om det ambitiösa ekonomiska initiativ som utlovats. Kvartetten 2, som administrerar initiativet, forsätter dock dialogen med parterna och givarna om undanröjande av hinder också på palestinsk sida som framför allt skulle gynna turism, ICT och bostadsbyggande. Sveriges privatsektorportfölj fokuserar på område C, östra Jerusalem och Gaza med målet att skapa arbetstillfällen och speciellt stödja kvinnliga företagare. Den har utvecklats relativt väl under 2014, trots de ytterligare begränsningar kriget i Gaza innebar. Genom UNDPs insats har under första halvåret 2014 ca 250 kvinnor påbörjat olika affärsinitiativ på Västbanken och Gaza. Den svenska garantimekanismen som beslutades 2014 har också börjat genomföras, med ett speciellt fokus på stöd till kvinnor. Resultat kommer att kunna rapporteras i U2-rapporten Den nya faciliteten för lånegarantier har sjösatts. Den är avsedd att stimulera ekonomin och arbetsmarknaden genom lån till bostadsbyggande och småföretag som också får tekniskt stöd. Lån och garantier har beviljats till småföretag i område C och östra Jerusalem och förutses även spela en roll i Gaza när väl återuppbyggnaden påbörjas. Det finns en potential för ökad lokal företagsamhet genom att förbättra produkters kvalitet och höja utbudet både för den lokala marknaden och för export. I detta syfte har gk påbörjat en dialog med några tänkbara partners och andra givare inom områden som är relevanta för den kommande strategin. 1 UNDP Damage assessment for private sector establishments in Gaza 2 Office of the Quartet Representative under ledning av Tony Blair. Kvartetten bildades 2002 och består av Ryssland, Usa, EU och FN. 7

8 I slutet av året påbörjades en översyn av pågående insatser som också ska inkludera rekommendationer för den framtida portföljen. Slutsatserna kommer att användas i utformningen av den nya strategin. Slutsats: sektorportföljen är relevant men har varit alltför blygsam för att lämna större avtryck. Förberedelser pågår för nya insatser i syfte att förverkliga den nya strategins högre ambitionsnivå. 3. Givarkontext Den palestinska myndigheten har bara kontroll över en mindre del av sitt territorium och har ingen representation alls i östra Jerusalem och område C. Med en stark presidentmakt som ger begränsad uppmärksamhet åt biståndet och en relativt svag regering har myndigheten svårt att leda och samordna givarna. Deras stora antal och olika hållning v g graden av interaktion med ockupationsmakten Israel gör att givarsamordningen lämnar mycket övrigt att önska. Ändå har EU-kretsen varit relativt framgångsrik i arbetet med gemensamprogrammering där gemensamt utarbetade s k sector fiches har bidragit till att förbättra samsynen kring centrala och sektorspecifika policyfrågor. Dessutom deltar Norge och Schweiz regelbundet i biståndschefernas möten vilket har stort värde genom deras kontakter med de facto-myndigheterna i Gaza. Bilaga 8. Statistiskt och ekonomiskt underlag till strategirapporten för Palestina

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan?

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen Forum för det civila samhället hur formas samhällsagendan? 2012-06-14/15 Ramverket - civil dialog i Europa National överenskommelser

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder

Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Bolag som har uteslutits av samtliga fonder Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att inte ha innehav i. Rekommendationen har följts av samtliga fonder. Som

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

September 2012 september 2013

September 2012 september 2013 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer