Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina (förlängd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)"

Transkript

1 Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina (förlängd) Ärendenummer: 14/ Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor 1. Främja fredsprocessen och fredsbyggande 2. Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande 3. Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad 4. Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Utbetalt belopp inom strategin 2014: 229, 339 MSEK Totalt strategibelopp: 229, 600 MSEK för 2014 Avtalat belopp: 236,245 MSEK Strategiperiod: (förlängd) Antal avtalade insatser : 40 Utbetalt belopp inom andra anslagsposter * som gick till landet/regionen 20XX: 181, 048 MSEK *Med andra anslagsposter avses ap 1. Humanitära insatser, ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 32 Forskningssamarbete. Analys och bedömning 1

2 Detta är den sista rapporten gällande Strategin för Palestina (Västbanken och Gaza) , som förlängts vid tre tillfällen. Regeringen beslutade i oktober 2014 om en ny samarbetsstrategi). Liksom i flera tidigare fall är den övergripande bedömningen att strategin ej är on-track, medan de olika portföljernas genomförande är delvis on-track. Under det första kvartalet 2015 har generalkonsulatet (gk) genomfört en operationalisering av den nya strategin i enlighet med dess målsättningar och förväntade resultat, vilket innebär vissa förändringar i insatsportföljens sammansättning jämfört med den tidigare strategin. Dessa har dokumenterats i en reviderad årsplan för I stora drag kommer den portfölj som gällt under det senaste året att bestå, dock planeras nya insatser på hälsoområdet och större tonvikt läggas vid miljö, katastrofhantering och privatsektorutveckling. Generalkonsulatet avser också att pröva direktfinansiering av någon eller några institutioner inom den Palestinska Myndigheten (PA) efter flera år av stöd genom multilaterala kanaler. Den nya strategin framhåller område C, östra Jerusalem och Gaza som särskilda prioriteter. Erfarenheterna av den första treårsfasen av programmet för att stärka motståndskraft och motverka avfolkningen av område C (CRDP), som initierades av gk under den förra strategiperioden, kan nu användas för att knyta samman program inom andra områden för att verka mot samma mål. Generalkonsulatet verkar också för att alla givare, särskilt i EU-kretsen, ska samverka bättre så att den allt svårare socio-ekonomiska situationen i östra Jerusalem med dess avsaknad av palestinska institutioner kan angripas mer effektivt. I ett sammanhang där de grundläggande humanitära och utvecklingsproblemen har ett politisk ursprung är det gk:s avsikt att låta de diplomatiska och biståndsinstrumenten samverka i en kompletterande påverkanstrategi så att gk och andra aktörer inom vårt system kan arbeta mot samma mål i dialog med olika partners och på olika arenor. På så sätt kan också dialogen med PA bli mer resultatorienterad. Efter några år av relativ stabilitet skedde under 2014 stora förändringar i den palestinska kontexten som påverkat strategigenomförandet. Sammanbrottet i de USA-ledda fredssamtalen, bildandet av en palestinsk teknokratisk konsensusregering, Palestinas anslutning till en rad internationella konventioner, kriget i Gaza under sommaren med större förluster i döda, skadade och materiella skador än i något tidigare krig, där det misslyckade försöket att få FNs säkerhetsråd anta en resolution om ockupationens upphörande samt Palestinas anslutning till Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) sammantaget har lett till en mer svårförutsägbar utveckling än på många år. Från palestinskt håll ser man nu en väg mot en ökad internationalisering i syfte att söka lösa konflikten. Direkta operativa effekter för gk skedde i form av utformningen av ett nytt och flexibelt tilläggsstöd till palestinska och israeliska MR-organisationer som finansieras genom Sekretariatet för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt så att de kunde dokumentera och rapportera om misstänkta MR- och folkrättsbrott under kriget i Gaza. Vidare omfördelades medel och utbetalningar, tillsammans med medel från Sidas strategi för mänsklig säkerhet samt från UD, så att nya resurser kunde tillföras stöd för tidig återuppbyggnad, utformat och presenterat så att den palestinska regeringen gavs en ledande roll. Efter Palestinas anslutning till de internationella konventionerna har också samarbetsorganisationer liksom diplomatiska representationer i Jerusalem och Ramallah fört en aktiv dialog med palestinska myndigheter om hur stöd kan ges så att man kan leva upp till och rapportera om dessa nya normativa instrument. Vid bildandet av konsensusregeringen slogs finans- och planeringsministerierna samman till ett ministerium, lett av den tidigare finansministern. Det har inneburit att givarnas naturliga dialogpartner i planeringsministeriet har fått en mer undanskymd roll. Den biträdande premiärministerns kansli har fått ledningsansvaret för återuppbyggnaden av Gaza och därmed en mer framträdande roll i frågor som står högt på givarnas agenda. 2

3 Vid årsskiftet står Palestina åter inför en akut ekonomisk kris efter israeliska repressalier som svar på anslutningen till ICC, då skatter och tullintäkter som drivs in av Israel, hålls inne. I och med att kontexten i mycket präglas av den israeliska ockupationen kommer folkrätten med den humanitära rätten att definiera grunden både för utvecklings- och det humanitära arbetet. De mer renodlade humanitära insatserna med omedelbart skydd för liv och hälsa har en självklar grund men också utvecklingen av infrastruktur, hälsovård och utbildning måste vila på en klar förståelse av ansvararigas och rättssubjekts roller och förpliktelser. Åtskillnaden mellan utvecklings-, katastrofförebyggande och humanitära insatser kan därför ibland bli konstlad i en kontext som den palestinska. Ett situationsanpassat agerande kräver att man kan växla mellan olika operativa och finansiella instrument. Generalkonsulatet har kunnat utnyttja hela sitt sakanslag och har som nämns ovan dessutom ändamålsenligt kunnat få del av andra anslag i mycket god samverkan med Sida och UD. Strategirapporten för 2014 gör en mer negativ bedömning av måluppfyllelsen både för strategin och för insatsportföljen än för De avbrutna fredssamtalen, kriget i Gaza och våldsutbrotten både på Västbanken och i östra Jerusalem samt den allt sämre ekonomiska utvecklingen i Palestina ligger till grund för denna bedömning. Även om insatsportföljen varit fortsatt relevant har den varit svårare att genomföra än under de senaste åren, framför allt p g a ökande restriktioner i palestinska partners möjlighet att resa mellan olika delar av det palestinska territoriet samt omställningen från mer långsiktiga insatser till humanitärt och återuppbyggnadsstöd och ren krishantering. Slutsatser 1. Strategin ställer stora krav på flexibilitet och anpassning för att förbli relevant under omständigheter som kan förändras snabbt. Det gäller för såväl utbrott av väpnat våld, som t ex Palestinas anslutning till internationella konventioner. För insatshanteringen och budgetplaneringen innebär det behov av att snabbt besluta om tillägg och justeringar. 2. I den osäkra och svårförutsägbara kontexten behöver strategin utformas så att den förblir relevant under olika tänkbara scenarier. Den måste ta sikte på sådana institutioner och aktörer som kan tillgodose palestiniernas intressen och behov oavsett den politiska utvecklingen. 3. Den israeliska ockupationen innebär att allt bistånd utspelas i en starkt politiserad kontext. För större effektivitet behöver svenskt politiskt och biståndsagerande gå hand i hand, där ett konkret exempel är gk:s uppmärksammande inom EU och i relation till PA av område Cs betydelse för Palestinas framtid, tillsammans med initiativet till ett program för att motverka avfolkningen av område C. För att tydliggöra kopplingen mellan diplomati och bistånd kommer därför en kompletterande påverkansstrategi att utvecklas. 4. Kopplat till utvecklingen med hänsyn till fredsprocessen förblir stödet till den palestinska förhandlingsorganisationern relevant också inom den nya strategin, samtidigt som det krävs beredskap för eventuella nya insatser där Sverige genom gk kan ge ett konstruktivt stöd. 5. Stödet till stats- eller nationsbyggande kräver att både den palestinska myndigheten och det civila samhället är svenska partners. Trots bristen på framsteg i den inompalestinska försoningsprocessen är det viktigt att stödet till integrationsarbetet fortgår. 6. Palestinsk infrastruktur har återigen förstörts och måste byggas upp och ta resurser från utvecklingsinvesteringar. Lokala myndigheter spelar en särskilt viktig roll och måste kunna förse medborgarna med de tjänster de behöver för ett drägligt liv i ett läge där den demokratiska legitimiteten hos nationella institutioner sviktar. Sverige har en lång 3

4 erfarenhet från sektorn att bygga på när den nya strategin med dess större tonvikt på miljö ska operationaliseras. 7. Privatsektorportföljen är relevant men har varit alltför blygsam för att lämna större avtryck. Förberedelser pågår för nya insatser i syfte att förverkliga den nya strategins högre ambitionsnivå. Av slutsatserna ovan föreslås att särskilt 1., 2. och 3. lyfts till dialogen med UD. 2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per sektor Sektor Avtalat 2014, i MSEK Utfall 2014, i MSEK 1. Främja fredsprocessen och fredsbyggande 10,7 9,6 2. Främja ett demokratiskt statsbyggande 108,6 105,7 3. Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Privatsektorutveckling och internationell handel Sektor 1: Främja fredsprocessen och fredsbyggande Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Under 52 dagars krig i Gaza sommaren 2014 krävdes mer än palestinska liv. Israeliska säkerhetsstyrkors operationer på Västbanken ledde också till många dödsfall och hundratals internerade. Oroligheter har fortsatt framförallt i östra Jerusalem och i synnerhet kring Haram al Sharif/Tempelberget. De USA-ledda fredssamtalen avbröts i april och har inte återupptagits. Fredsbyggande arbete har varit mycket svårt. Under 2014 internationaliserades konflikten ytterligare genom Palestinas anslutning till en rad internationella konventioner, försöket att få till stånd en resolution för att häva ockupationen i FNs säkerhetsråd och på årets sista dag anslutningen till ICC. I avvaktan på en ny strategi förbereddes inte några nya större insatser inom sektorn. Stödet till den palestinska förhandlingsenheten NAD fortsätter dock. Sveriges erkännande av staten Palestina, som ett bidrag till att förbättra möjligheterna till en förhandlad tvåstatslösning, har gjort stödet till NAD än mer relevant, då det syftar till att stärka den palestinska förhandlingskapaciteten. Givet det svåra läget är det Sidas bedömning att sektormålen nåtts endast mycket begränsat under rapporteringsperioden. Slutsats: kopplat till utvecklingnen med hänsyn till fredsprocessen förblir stödet till NAD relevant också inom den nya strategin, samtidigt som det krävs beredskap för eventuella nya insatser där Sverige genom gk kan ge ett konstruktivt stöd. 4

5 2.2 Sektor 2: Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Försoningsavtalet mellan Fatah och Hamas i slutet av april i år och bildandet av en teknokratisk konsensusregering påverkade konkret samarbetsområdet. Arbetet för att integrera ministerier och samordna de olika rättssystemen i Gaza och på Västbanken avbröts dock av kriget i Gaza. Efter vapenvilan har regeringen haft stora svårigheter att återuppta arbetet, dels till följd av israeliska hinder men också genom oförsonligheten mellan Fatah och Hamas. Det är en stor utmaning för Palestina att leva upp till sina åtaganden enligt de internationella konventioner man anslutit sig till. Avsaknad av demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och bristande kapacitet för att rapportera om konventionernas genomförande är grundläggande hinder. Allmänna val kommer att vara avgörande för att ge den palestinska myndigheten förnyad legitimitet. Respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt är fortsatt svag, särskilt i Gaza, där sommarens krig innebar nya övergrepp. De israeliska attackerna mot civila under kriget är under utredning av en undersökningskommission under FNs MR-råd. På Västbanken och i östra Jerusalem genomför isrealisk militär och polis godtyckliga gripanden. Demoleringar av palestinska hus fortsätter i östra Jerusalem, även som kollektiv bestraffning av familjer till palestinier som varit inblandade i våldsattacker. Israeliska MR-organisationer arbetar under starkt tryck och med hot om repressalier för sin verksamhet. Också palestinska organisationers verksamhet försvåras av den palestinska myndigheten. Bland annat stoppas demonstrationer av polis, medan fackligt aktiva förflyttas eller förbjuds bedriva fackligt arbete. Tortyr i palestinska fängelser fortsätter liksom godtyckliga arresteringar av palestinsk polis och säkerhetstjänst. Svenska partners Gaza Community Mental Health Program, Palestine Medical Relief Society, Diakonia - har visat stor flexibilitet för ställa om och skala upp sin verksamhet för att möta ökade humanitära behov under och efter kriget i Gaza. Ökade spänningar och begränsningar av rörelsefriheten leder till ökat våld i hemmen som framförallt drabbar kvinnor och barn. Avsaknaden av kvinnligt deltagande i den politiska försoningsprocessen, liksom i givarkonferensen efter kriget i Gaza, är påfallande. Strategins måluppfyllelse vad gäller jämstlldhet är därför svag. Jämställdhet är en prioriterad dialogfråga för gk. Den svenska sektorportföljen bedöms som relevant också för den nya strategins resultatområde Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Rättssektorprogrammet ger stöd till integrationen av de nya ministerierna i justitie- och säkerhetssektorerna och i översynen av lagar från de två separata lagsystem som växt fram under åren av splittring. Det har också kunnat svara mot de akuta behov av juridiskt stöd till de många kvinnor som blivit änkor under kriget i Gaza och inte har självklar rätt till hus och barn. MR- och IHL-sekretariatet svarade snabbt för att ge palestinska och israeliska organisationer resurser för att dokumentatera misstänkta brott mot mänskliga rättigheter och folkrätten i Gaza under och efter kriget och för att förse MR-rådets undersökningskommission med information. 5

6 ICHR har fortsatt att följa MR-utvecklingen i Palestina genom att ta in och följa upp anmälningar och besöka fängelser. ICHR driver bland annat i domstol fallet med de fackligt engagerade anställda inom den palestinska myndigheten som förhindrats arbeta och där fackordföranden arresterades. Sammantaget har svenska insatser inom mänskliga rättigheter och demokrati varit relevanta under 2014, samtidigt som utbrotten av våld och behovet att hantera akuta problem har försvårat portföljens genomförande. Den nya strategins betoning av tillhandahållande av tjänster inom hälsoområdet kommer att realiseras genom att och komplettera och bygga vidare på redan existerande insatser i civilsamhället, som hittills haft karaktären av rättighetsbaserad verksamhet. Slutsats: stödet till stats- eller nationsbyggande kräver att både den palestinska myndigheten och det civila samhället är svenska partners. Trots bristen på framsteg i den inompalestinska försoningsprocessen är det viktigt att stödet till integrationsarbetet fortgår. 2.3 Sektor 3: Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Kriget i Gaza orsakade en flera gånger större förstörelse av infrastruktur än något av de tidigare krigen. Gazas egen tillverkningskapacitet har minskat kraftigt till följd av bombningar som förstört produktionsanläggningar. Omfattande skador på vatten- och avloppssystemet har kritiskt försämrat en redan svår situation v g vatten och sanitet som ytterligare försvåras genom akut elbrist. Betalningsfömågan för el, vatten- och sophantering är låg i Gaza och med en i många områden förstörd infrastruktur har betalningsviljan minskat drastiskt vilket försätter de kommunala bolagen i en akut finansiell kris där det inte finns tillräckliga medel att driva de system som fortfarande fungerar, än mindre att att återuppbygga infrastrukturen. Den palestinska återuppbyggnadsplanen anger ett behov på 116 MUSD enbart för vattensektorn Bristande palestinsk ledning och svag givarsamordning har inneburit ytterligare tröghet i reformer och program på central nivå och och i kommunministeriets relation till institutionen (MDLF) som genomför kommunutvecklingsprogrammet som Sverige är en av flera givare till. Miljömyndigheten (EQA) har också fått en ny ledning, efter att ha varit i en interims-situation under en längre tid. Som ledande givare till myndigheten ser gk positivt på tillsättningen som med en starkare politisk förankring bör kunna bidra till att föra upp miljöfrågorna på den politiska agendan. Den utvärdering av miljömyndigheten som gjorts under maj-juni inför förnyat stöd sammanföll med tillträdet av den nya ordföranden som därmed fick instrument för omorganisera och effektivisera myndigheten. Generalkonsulatet prioriterade under hösten stöd till tidig återuppbyggnad i Gaza, bl a genom en insats för borttagande av rasmassor och bråte med medel från den globala strategins för mänsklig säkerhet flexibla fönster. Sverige stöder också genom Världsbanken återuppyggnad i vattensektorn och av kommunal service i Gaza. Bristen på ett jämställdhetsperspektiv inom flera av de program gk stödjer på infrastrukturområdet kommer att angripas genom att en jämställdhetsrevision kommer att göras inom detta område under

7 Kulturarvsprogrammet med fokus på rehabilitering och restaurering av historiska byggnader och miljöer, som genomförs av fyra palestinska kulturarvsorganisationer, under avtal med UNESCO, kunde fortskrida enligt plan. Programmet har stark bäring på målet att stärka en palestinsk nationell identitet. Slutsats: palestinsk infrastruktur har återigen förstörts och måste byggas upp och ta resurser som från utveckling. Lokala myndigheter spelar en särskilt viktig roll och måste kunna förse medborgarna med de tjänster de behöver för ett drägligt liv i ett läge där den demokratiska legitimiteten hos nationella institutioner sviktar. Sverige har en lång erfarenhet från sektorn att bygga på när den nya strategin med dess större tonvikt på miljö ska operationaliseras. 2.4 Sektor 4: Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Den palestinska privatsektorn fortsätter att brottas med alla de restriktioner ockupationen innebär. Kriget i Gaza försämrade förutsättningarna ytterligare. En bedömning av de direkta skadorna för näringslivet i Gaza 1 uppskattas av det palestinska ekonomiministeriet och UNDP till förlorade arbetstillfällen och mer än skadade eller förstörda kommersiella byggnader påverkats. De större industrierna har skadats svårt liksom jordbruket, fruktodlingar och all fiskeverksamhet. Förstörelsen av kraftverk, vattenledningar och annan grundläggande infrastruktur för en fungerande ekonomi gör situationen än svårare och leder till ytterligare höjd arbetslöshet. Israeliska utfästelser om att öppna gränserna för export från Gaza och fler tillstånd för utresa har knappast infriats. I och med att de amerikanska fredsansträngningarna misslyckades försvann även hoppet om det ambitiösa ekonomiska initiativ som utlovats. Kvartetten 2, som administrerar initiativet, forsätter dock dialogen med parterna och givarna om undanröjande av hinder också på palestinsk sida som framför allt skulle gynna turism, ICT och bostadsbyggande. Sveriges privatsektorportfölj fokuserar på område C, östra Jerusalem och Gaza med målet att skapa arbetstillfällen och speciellt stödja kvinnliga företagare. Den har utvecklats relativt väl under 2014, trots de ytterligare begränsningar kriget i Gaza innebar. Genom UNDPs insats har under första halvåret 2014 ca 250 kvinnor påbörjat olika affärsinitiativ på Västbanken och Gaza. Den svenska garantimekanismen som beslutades 2014 har också börjat genomföras, med ett speciellt fokus på stöd till kvinnor. Resultat kommer att kunna rapporteras i U2-rapporten Den nya faciliteten för lånegarantier har sjösatts. Den är avsedd att stimulera ekonomin och arbetsmarknaden genom lån till bostadsbyggande och småföretag som också får tekniskt stöd. Lån och garantier har beviljats till småföretag i område C och östra Jerusalem och förutses även spela en roll i Gaza när väl återuppbyggnaden påbörjas. Det finns en potential för ökad lokal företagsamhet genom att förbättra produkters kvalitet och höja utbudet både för den lokala marknaden och för export. I detta syfte har gk påbörjat en dialog med några tänkbara partners och andra givare inom områden som är relevanta för den kommande strategin. 1 UNDP Damage assessment for private sector establishments in Gaza 2 Office of the Quartet Representative under ledning av Tony Blair. Kvartetten bildades 2002 och består av Ryssland, Usa, EU och FN. 7

8 I slutet av året påbörjades en översyn av pågående insatser som också ska inkludera rekommendationer för den framtida portföljen. Slutsatserna kommer att användas i utformningen av den nya strategin. Slutsats: sektorportföljen är relevant men har varit alltför blygsam för att lämna större avtryck. Förberedelser pågår för nya insatser i syfte att förverkliga den nya strategins högre ambitionsnivå. 3. Givarkontext Den palestinska myndigheten har bara kontroll över en mindre del av sitt territorium och har ingen representation alls i östra Jerusalem och område C. Med en stark presidentmakt som ger begränsad uppmärksamhet åt biståndet och en relativt svag regering har myndigheten svårt att leda och samordna givarna. Deras stora antal och olika hållning v g graden av interaktion med ockupationsmakten Israel gör att givarsamordningen lämnar mycket övrigt att önska. Ändå har EU-kretsen varit relativt framgångsrik i arbetet med gemensamprogrammering där gemensamt utarbetade s k sector fiches har bidragit till att förbättra samsynen kring centrala och sektorspecifika policyfrågor. Dessutom deltar Norge och Schweiz regelbundet i biståndschefernas möten vilket har stort värde genom deras kontakter med de facto-myndigheterna i Gaza. Bilaga 8. Statistiskt och ekonomiskt underlag till strategirapporten för Palestina

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.054

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

2

2 Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholms stad Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bromma-Kungsholmens förening i Stockholm, motionerade till Arbetarekommunens

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Västbanken och Gaza. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Västbanken och Gaza. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza juli 2008 december 2011 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Mellanöstern- och Nordafrikaenheten Strategi för det svenska stödet till

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V)

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: RI (Dnr 333-437/2011) Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 4.7.2007 B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Francis

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012

Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Sveriges utvecklingssamarbete med Västbanken Gaza följer den gällande, förlängda, samarbetsstrategin. De sammanlagda

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Strategirapport för Palestina 2015

Strategirapport för Palestina 2015 Strategirapport för Palestina 2016-04-05 Ärendenummer: 16/000565 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Översikt: och insatsportföljens genomförande per resultat Resultatområde

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK. 25 (20 aktiva) Strategiperiod 2010 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Turkiet Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 28 383 771 SEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 25 (20 aktiva)

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 10.12.2012 B7-0571/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania

Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Är demokrati och utveckling ömsesidigt förstärkande? Ett exempel från Tanzania Jonas Ewald Lektor, freds och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet Presentation på seminariet Svenskt bistånd mot nya mål?

Läs mer

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V)

Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: 147 (Dnr 333-437/2011) Stöd till invånarna i Gaza Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe

Läs mer

Här står vi. Dit går vi.

Här står vi. Dit går vi. december 2006 Färdriktning för Sida Här står vi. Dit går vi. Tid för förändring Utvecklingssamarbetet omvandlas. FN har satt Millenniemål. Sverige har fått en Politik för Global Utveckling, PGU, som gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Goldstonerapporten om Gaza. Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer

Goldstonerapporten om Gaza. Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Goldstonerapporten om Gaza Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Leopard förlag och Diakonia, Stockholm 2010 100602Goldstone.OK4.indd 3 Goldstonerapporten om Gaza Sammanfattning, slutsatser och

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för

Syrienkrisen. Sveriges regionala strategi för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.050 Regeringsbeslut för

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 16.9.2014 B8-0117/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:128. Israels ockupation av Palestina. 1 Innehållsförteckning. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:128. Israels ockupation av Palestina. 1 Innehållsförteckning. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:128 av Hans Linde m.fl. (V) Israels ockupation av Palestina 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.12.2014 B8-0309/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017

Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 2013-05-14 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet:

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 15.7.2014 B8-0072/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.032 Regeringsbeslut för Mali togs 2016-06-16. Strategi

Läs mer