Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun"

Transkript

1

2 Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

3 Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en upprepning av den som genomfördes Undersökningen är tänkt att: vara ett verktyg i kvalitets- och ledningssystemet och bidra med underlag för analys och bedömning. ge förutsättningar för lärande och förbättring i verksamheterna. ge möjlighet till resultatjämförelser över tid. Undersökningen består av: En postal enkät till brukare av servicetjänster inom Örebro kommun. Undersökningen skickades ut till 1849 brukare varav 843 svarade. Svarsfrekvensen för hela undersökning är 46 procent.

4 Urval och svarsfrekvens Enhe t Öre bro kommun T ota lt a nta l Svar Svarsfrekvens (%) Almby Brickebacken Axberg Fokus Gillet Norrby Servgr Brolyckan/Örnsro Servgr Haga/Varberga Servgr Rex/Vivalla Tysslinge Vesslan Östernärke T otalt Örebro kommun

5 Urval och svarsfrekvens Externa utförare Totalt antal Svar Svarsfrekvens (%) Aktiv Service Tillsammans A-omsorg Assistansbolaget Närke Betjäna Staden Bettys vård och servicetjänst Good Service Husnära service Örebro Jacob Janssen f&s AB Jeta Jon Maximal assistans NMS service HB Ren Service Renova Care AB Seniortjänster Odensbacken Sitria Assistans Stockholm assistans Städspecialisten i Närke Sweeplet HB Totalt externa utförare

6 Bortfallsanalys Samtliga skattningar som redovisats är behäftade med en viss osäkerhet på grund av olika felkällor som uppkommer i undersökningen. För att göra en bedömning av felens betydelse brukar man skilja på urvalsfel och ickeurvalsfel. Urvalsfelet uppstår, som namnet indikerar, när endast ett urval från rampopulationen undersöks. Icke-urvalsfel brukar i sin tur uppdelas i bortfallsfel och mätfel. En annan potentiell felkälla är mätfel, vilka kan vara såväl slumpmässiga som systematiska. För att reducera risken för att skattningarna ska påverkas för mycket till följd av mätfel, har datamaterialet genomgått olika granskningsåtgärder (intervjuareffekter mm). Markör har dock ingen mer specifik uppfattning om eventuella mätfels omfattning eller effekter för denna undersökning. För att utreda detta krävs någon form av evalueringsstudie (till exempel återintervjustudie).

7 Bortfallsanalys forts. Undersökningen är en totalundersökning vilket helt eliminerar urvalsfelet. Vi kan dock inte bortse från att bortfallet är av en besvärande storlek vilket är att beakta sett till den totala tillförlitligheten. Den bortfallsskevhet som uppkommer till följd av bortfall beror både på bortfallsandelen och skillnaden mellan bortfallet och de svarande, beträffande de undersökta variablerna. Mot detta som bakgrund har vi analyserat de svarandes fördelning på i urvalet lända variabler (ålder och kön). Analysen har gjorts på totalnivå. Vi kan då konstatera att de svarande väl motsvarar könsfördelningen och åldersfördelningen i urvalet. Detta innebär att ingen grupp (sett till ålder och kön) är underrepresenterad bland de svarande. Bortfallet är dock av sådan storlek att det kan finnas okända variabler som innebär att de svarande ändå inte är representativa för målgruppen som helhet.

8 Frågorna till brukarna 2012 Kundnöjdhetsfrågor Hur nöjd är du med den hjälp du har med städningen? bemötandet av dem som städar hos dig? information om förändringar från personalen som städar? hänsynen till dina åsikter och önskemål om städningen? den hjälp du har med tvätten? bemötandet av dem som tvättar åt dig? information om förändringar från personalen som tvättar? hänsynen till dina åsikter och önskemål om tvätten? den hjälp du har med inköpen? bemötandet av dem som hjälper dig med inköpen? information om förändringar från personalen som hjälper dig med inköpen? hänsynen till dina åsikter och önskemål om inköpen? Hur nöjd är du sammantaget med den service du får?

9 Frågorna till brukarna 2012 Övriga frågor Vad är din ålder? Är du född i Sverige, Norden eller annat land? Hur bor du nu? Är du ensamboende eller sammanboende? Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är du man eller kvinna? Hur nöjd är du med den information du har fått av Servicetorget? den information du har fått på Örebro kommuns webbsida (orebro.se)? informationen om utförarna, t.ex. företagspresentationerna? den muntliga information du fått från personalen hemma hos dig?

10 Läsanvisning I rapporten presenteras resultatet dels på totalnivå, dels för varje utförare där minst sju brukare har svarat på enkäten. Om antalet svarande är färre än sju redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. I samtliga diagram anges antalet svarande per fråga (bastal). Utöver bakgrundsinformation som kön och ålder består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till tio där ett står för Inte alls nöjd, och tio står för Mycket nöjd. I redovisningen är frågorna presenterade enligt exemplet nedan:

11 Bakgrund

12 Ålder (Bastal: 2010, 991; 2012, 874) % år eller yngre år år 90 år eller äldre

13 Är du? (Bastal: 2010, 991; 2012, 862) % Född i Sverige Född i Norden utanför Sverige Född i annat land utanför Norden

14 Hur bor Du nu? (Bastal: 2010, 991; 2012, 845) % I flerfamiljshus med I flerfamiljshus där det Småhus (villa/radhus) i möjlighet att komma ut är svårt att komma ut (ingen hiss, trappsteg) ett plan Småhus (villa/radhus) med fler än ett plan Seniorboende

15 Är du? (Bastal: 2010, 991; 2012, 860) % Ensamboende Sammanboende

16 Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? (Bastal: 2010, 991; 2012, 855) % Mycket gott Gott Någorlunda Dåligt Mycket dåligt

17 Är du? (Bastal: 2010, 991; 2012, 840) % Man Kvinna

18 Totalt resultat

19 Har du hjälp med...? (Bastal: 2010, 991; 2012, 874) % Städningen Tvätten Inköp

20 Hur nöjd är du sammantaget med den service du får? (Bastal: 2010, 966; 2012, 788) % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10)

21 Städning Den hjälp du har med städningen? 2012; 775 svar 2010; 879 svar Bemötandet av dem som städar hos dig? 2012; 749 svar 2010; 882 svar Hur väl personalen som städar ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2012; 625 svar 2010; 605 svar Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med städningen? 2012; 701 svar 2010; 780 svar % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10)

22 Tvätt Den hjälp du har med tvätten? 2012; 450 svar 2010; 460 svar Bemötandet av dem som tvättar åt dig? 2012; 423 svar 2010; 457 svar Hur väl personalen som tvättar ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2012; 346 svar 2010; 302 svar Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med tvätten? 2012; 395 svar 2010; 412 svar % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10)

23 Inköp Den hjälp du har med inköpen? 2012; 356 svar 2010; 304 svar Bemötandet av dem som hjälper dig med inköpen? 2012; 337 svar 2010; 304 svar Hur väl personalen som hjälper dig med inköpen ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2012; 289 svar 2010; 212 svar Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med inköpen? 2012; 324 svar 2010; 293 svar % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10)

24 Vad tycker du om... Den information du har fått av Servicetorget? 2012; 443 svar Den information du har fått på Örebro kommuns webbsida (orebro.se)? 2012; 107 svar Informationen om utförarna, t.ex. företagspresentationerna? 2012; 241 svar Den muntliga information du fått från personalen hemma hos dig? 2012; 535 svar % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10)

25 Jämförande resultat

26 Utförare Resultat redovisas endast för de utförare där minst sju brukare svarat på undersökningen innebär det att resultat redovisas för följande utförare: Örebro Kommun Almby Brickebacken Axberg Fokus Gillet Norrby Servicegrupp Brolyckan/Örnsro Servicegrupp Haga/Varberga Servicegrupp Rex/Vivalla Tysslinge Vesslan Östernärke Externa företag Aktiv Service Tillsammans A-omsorg Assistansbolaget Närke Betjäna Staden Bettys vård och servicetjänster Good Service Husnära service Örebro Jacob s Städ & Fönsterputs AB Jeta Jon Maximal assistans NMS service HB Ren Service Renova Care AB Seniortjänster, Odensbacken Sitria Assistans Stockholm assistans Städspecialisten i Närke AB Sweeplet HB

27 Läsanvisning index Index består av ett sammanräknat resultat för varje område: Städning Tvätt Inköp Inom varje område har fyra frågor ställts. Svaren på dessa frågor räknas samman. Procentsatsen som visas i diagrammen är andelen svarande som gett betyget 8 eller högre, de som svarar instämmande i hög utsträckning. De som inte svarat på frågan räknas inte. Om nio av tio som svarat på frågorna gett betyget 8 eller högre blir andelen 90 procent.

28 Inköp Index 2012 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om inköp. Ren Service (6-9 svar) Sitria Assistans (1-2 svar) Städspecialisten i Närke AB (0-1 svar) Sweeplet HB (2 svar) Assistansbolaget i Närke (7-9 svar) Husnära service Örebro(6-7 svar) Stockholm Assistans (2-4 svar) Maximal Assistans (13-16 svar) Renova Care AB (11-15 svar) Good Service (11 svar) Seniortjänster Odensbacken (2 svar) A-omsorg (3-4 svar) Aktiv Service Tillsammans (7-8 svar) Bettys vård och servicetjänster (3 svar) Jeta Jon AB (3 svar) NMS Service (3 svar) Betjäna Staden (2-4 svar) Jacob s Städ och Fönsterputs AB ( Örebro kommun %

29 Städning Index 2012 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om städning. Sweeplet HB (6-7 svar) Stockholm Assistans (4-7 svar) Ren Service (22-27 svar) Maximal Assistans (26-34 svar) NMS Service (8-10 svar) Aktiv Service Tillsammans (20-22 svar) Good Service (16-17 svar) Husnära service Örebro(10-12 svar) Jeta Jon AB (5-7 svar) Renova Care AB (60-74 svar) Assistansbolaget i Närke (23-25 svar) Städspecialisten i Närke AB (4-7 svar) Bettys vård och servicetjänster (5-7 svar) A-omsorg (10-14 svar) Jacob s Städ och Fönsterputs AB (15-20 Seniortjänster Odensbacken (5-6 svar) Betjäna Staden (9-12 svar) Sitria Assistans (5-7 svar) Örebro kommun %

30 Tvätt Index 2012 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om tvätt. Stockholm Assistans (3-6 svar) Aktiv Service Tillsammans (7-8 svar) Assistansbolaget i Närke (9-10 svar) Bettys vård och servicetjänster (3-4 svar) Ren Service 8-9 svar) Maximal Assistans (14-21 svar) NMS Service (3-4 svar) Renova Care AB (15-19 svar) Good Service (11-13 svar) Seniortjänster Odensbacken (4 svar) Husnära service Örebro(3-4 svar) Sitria Assistans (3-4 svar) A-omsorg (2-3 svar) Betjäna Staden (3-4 svar) Jacob s Städ och Fönsterputs AB (1-3 svar) Jeta Jon AB (1-3 svar) Städspecialisten i Närke AB (1-2 svar) Sweeplet HB (0 svar) Örebro kommun %

31 Hur nöjd är du sammantaget med den service du får? Andel som har svarat 8-10 på frågan om hur nöjda de är som helhet. Ren Service (25 svar) Husnära service Örebro (12 svar) Maximal Assistans (32 svar) Good Service (17 svar) Sweeplet HB (8 svar) Renova Care AB (71 svar) Stockholm Assistans (7 svar) Jeta Jon AB (6 svar) Seniortjänster Odensbacken (6 svar) Assistansbolaget i Närke (25 svar) NMS Service (10 svar) A-omsorg (13 svar) Aktiv Service Tillsammans (21 svar) Betjäna Staden (12 svar) Bettys vård och servicetjänster (6 svar) Sitria Assistans (8 svar) Jacob s Städ och Fönsterputs AB (15 svar) Städspecialisten i Närke AB (7 svar) Örebro kommun %

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 VTI notat 3 2004 VTI notat 3-2004 Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen

ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen ABC Grundläggande om fysisk aktivitet i befolkningen ABC mäter fysisk aktivitet hos ett nationellt urval av befolkningen. Insamlingen av data pågår under ett år. Som instrument används IPAQ och rörelsemätare

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer