Delårsrapport. Augusti 2016 Skellefteå kommun. Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Augusti 2016 Skellefteå kommun. Datum:"

Transkript

1 Delårsrapport Augusti 2016 Skellefteå kommun Datum:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Nationell och lokal utveckling... 3 God ekonomisk hushållning... 5 Finansiell uppföljning... 8 Viktiga händelser och utvecklingstendenser Tabeller: Resultat, balans och kassaflöde Tabeller: Drift- och investeringsredovisning Särskild uppföljning: Stora investeringar Noter Redovisningsprinciper

3 Sammanfattning Fortsatt sjunkande arbetslöshet, nu även lägre arbetslöshet för ungdomar Det ekonomiska resultatet i linje med kommunfullmäktiges mål De högsta investeringsnivåerna i Skellefteå kommuns historia Oförutsedda kostnader i samband med skol-investeringar (Anderstorp och Kaplan) Sjunkande sjukfrånvaro Ökningstakten för skatteintäkter och statsbidrag bromsas in Svag befolkningsökning och färre flyktingar 2016 Nationell och lokal utveckling Inbromsning av skatteintäkter och statsbidrag Trots en något dämpad utveckling under 2016 jämfört med 2015 ser förutsättningarna för den svenska ekonomin gynnsam ut i år och även nästa år. Den inhemska efterfrågan är fortsatt stark och sysselsättningen beräknas fortsätta att växa i relativt snabb takt även under resten av En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden är också positivt för den svenska exporten och stärker ekonomin även under Prognosen är att skatteunderlaget växer bra både under 2016 och 2017, även om det är en nedjusterad bild jämfört med aprilprognosen. Jämfört med i april har bedömningen av antalet asylsökande påtagligt sänkts. Migrationsverket räknar nu med asylsökande under 2016, vilket kan jämföras med i föregående prognos. Även mängden asylsökande för efterföljande år har kraftigt justerats. Därtill ska läggas att en betydande neddragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Aprilprognosen utgick från flyktingbarn medan den senaste bedömningen pekar mot en tillströmning på Antalet flyktingbarn har även kraftigt justerats ner för de efterföljande åren. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I april beräknades den offentliga konsumtionen realt öka med 4,6 procent 2016, en ökning som nu har justerats ned till 3,1 procent. Om den offentliga konsumtionen blir svagare minskar också efterfrågan i den svenska ekonomin. Det är bl.a. detta som gjort att den samlade tillväxten i svensk ekonomi nu justerats ned. I den senaste prognosen räknar SKL med att BNP för åren ökar med 2,9 resp. 2,5 procent. Detta är en nedjustering med 2 resp. 3 tiondels procentenheter jämfört med i april. Tillväxtsiffrorna för 2018 och 2019 har också justerats ner. Den svenska ekonomin förutsätts återgå till sk. konjunkturell balans Detta innebär BNP-ökningar på 1,6 procent, vilket är svagare än den genomsnittliga utvecklingen under de senaste decennierna. % BNP 3,8 2,9 2,5 1,6 1,6 Timlöner 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 KPI 0,0 0,8 1,6 3,1 2,7 Realt skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,9 0,5 De förändrade prognoserna slår också hårt på Skellefteå kommuns ekonomi, särskilt för åren De beslutade välfärdsmiljonerna från staten bidrar däremot till att dämpa svårigheterna för kommunen. Tack vara dessa extra medel slipper Skellefteå kommun genomföra ytterligare neddragningar av redan utfördelade medel. Positivt för Skellefteå är också att arbetslösheten ligger under rikets nivå och är fortsatt sjunkande. 3

4 Just nu ser kommunen ut att klara ett plusresultat för samtliga år under perioden men når däremot inte de budgeterade nivåerna. Detta gör det svårt för kommunen att klara den finansieringsplan som lagts fast för kommande års investeringar. En lägre egenfinansiering innebär omprioriteringar eller senareläggningar av liggande investeringsplanen alternativt en högre inlåning. Mnkr Förändring sedan förra prognosen (april) -17,7-33,5-41,6-50,0 Förändring jämfört Budget och plan -3,9-81,9-109,2-103,0 Välfärdsmiljonerna - 59,6 59,6 57,2 Resultatprognos +75,0 +43,0 +17,0 +23,0 Avvikelse mot Budget och plan +51,0-22,0-50,0-46,0 Kommunens ekonomiska resultat för 2016 beräknas däremot bli högre än budget, vilket kompenserar en del av de kommande årens lägre resultat. Årets resultat blir högre än budget på grund av den resultatförstärkning som kunde genomföras till följd av statens tillfälliga statsbidrag för flyktingar 2015 och som fördes över till En annan bidragande orsak är den aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB som togs ut för inkomståret 2015 men som bokförts under Befolkningen första halvåret 2016 Skellefteå kommun hade vid halvårsskiftet invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 185 personer. Halvår 2015 Helår 2015 Halvår 2016 Folkmängd Folkökning Födda Avlidna Netto Invandring Utvandring Netto Inrikes inflytt Inrikes utflytt Netto Flyttnetto Justering Födelsenettot har under ett flertal år varit negativt. Under första halvåret föddes 400 barn samtidigt som 408 invånare avled. Detta är det närmaste ett positivt födelsenetto som Skellefteå varit i närheten av på väldigt länge. Relationen mellan in- och utflyttningen (flyttnettot) är och har varit den mest grundläggande faktorn för kommunens befolkningsutveckling. Under första halvåret 2016 flyttade 186 personer fler in till kommunen än som flyttade härifrån. Årsprognosen pekar på att Skellefteå kommer att ha omkring invånare kommande årsskifte, dvs. en befolkningsökning med omkring plus 120 personer. Dagens ökningstakt ligger under den önskade trendlinjen mot invånare Om inte ökningstakten ökar inom kort kommer det att krävas en kraftig befolkningsökning mot slutet av perioden för att Skellefteå ska ha en chans att nå målet. Om Skellefteås nuvarande utveckling fortsätter pekar prognosen snarare mot en befolkning på omkring invånare år Tabellen nedan visar utvecklingen per åldersklass mellan juni 2015 och juni Ålder vid årets slut Män Kvinnor Totalt 0 år år år år år w år Summa

5 Arbetslöshet Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Skellefteå. I augusti 2016 låg den 0,7 procentenheter lägre än samma tid ifjol. Riket i övrigt sjönk samma period med 0,3 procentenheter. Den sista augusti låg arbetslösheten i Skellefteå på 6,3 procent för gruppen år, vilket understiger rikets nivå med 0,8 procent. Positivt för Skellefteå är också att ungdomsarbetslösheten nu ligger lägre än övriga riket. För ett år sedan (augusti 2015) låg ungdomsarbetslöshet 2,0 procentenheter över rikets nivå medan den nu ligger 0,4 procentenheter under rikets nivå. Skellefteå Sverige Skellefteå Sverige Arbetslöshet aug 2016 aug 2016 aug 2015 aug 2015 Arbetslöshet, år 6,3 7,5 7,0 7,8 Varav kvinnor 5,5 7,0 6,2 7,3 Varav män 7,0 7,9 7,6 8,1 Arbetslöshet, år 10,8 11,5 14,4 13,3 Varav kvinnor 8,2 9,3 10,8 11,0 Varav män 13,1 13,5 17,6 15,6 Med arbetslösa i tabellen ovan menas öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd och dess andel av den samlade arbetskraften Medarbetarna Sjukfrånvaron i kommunen sjunker, vilket den gjort under hela Personalnyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Sjukfrånvaro (tillsvidareanställda) under tertial två, % 5,6 6,9 7,5 7,0 Sjukfrånvaro (månadsavlönade) under tertial två, % 5,4 6,7 4,7 4,2 Nyanställningar (tillsvidareanställda) under tertial två Avslut anställningar (tillsvidareanställda) under tertial två God ekonomisk hushållning Skellefteå kommuns policy för god ekonomisk hushållning (KF ) bygger på tanken om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen och ett fundament för att nå kommunvisionen. Policyn omfattar kortoch långsiktiga finansiella mål samt en modell för framtagning av mål för verksamheten. Här i delårsrapporten presenteras en prognos över hur kommunen under 2016 förväntas leva upp till de finansiella målen och målen för verksamheten. Finansiella mål och balanskrav Resultatprognos och överskottsmål Årsprognos för kommunen, exklusive kommunägda bolag, pekar mot ett ekonomiskt resultat på 75 mnkr. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 58 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av skatter och statsbidrag. Kommunen ser därmed ut att under 2016 klara det långsiktiga överskottsmålet på mellan 1-2 procent av skatter och statsbidrag. 5

6 Avstämning av balanskravet Huvudprincipen vid avstämning av kommunallagens balanskrav är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna. Sammanställningen visar att kommunen i dagsläget förväntas klara balanskravet Mnkr Prognos 2016 Utfall 2015 Årets ekonomiska resultat Realisationsvinster Medel till RUR (prognos) Medel från RUR - - Att återställa från tidigare år - - Balanskravsresultat Nuvarande RUR Långsiktig betalningsförmåga Kommunens långsiktiga målsättning är att soliditeten, dvs. hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel, ska uppgå till minst 60 procent. Detta inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Prognosen för år 2016 är att soliditeten kommer att ligga kvar på omkring 70 procent. Kommunen har också som målsättning att inlåning till kommunen, exkl. kommunägda bolag, bara får ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto. Undantag kan ske för investeringar i skolor. Det finns också ett inlåningstak på kr/invånare, vilket fastställts av komunfullmäktige i april i år. Kommunens egenfinansiering av investeringar uppgår för närvarande till 100 procent. Den långfristiga inlåningen uppgår till 170 mnkr eller kr/inv och avser lån upptagna i kommunen för vidareutlåning till de kommunägda bolagen. Inga nya lån förväntas tas upp i kommunen för finansiering av investeringar under Finansiering av verksamhet Kommunen har som mål att den framtida ekonomiska planeringen ska utgå från nuvarande aktuella skattesats. Under 2016 är kommunens skattesats höjd med 5 öre till följd av skatteväxling med landstinget och uppgår nu till 22,65. Utöver detta har ingen förändring av skattesatsen skett. Ett annat mål är att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. Just nu pekar årsprognosen på att kommunen kommer att kunna behålla nuvarande nivå på omkring 26 procent. Kommunens skattefinansierade verksamhet ska årligen delfinansieras med ett internt bidrag från affärsverksamheten elförsörjning. Bidraget motsvarar 4 procent av Skellefteå Krafts redovisade egna kapital vid senast fastställda årsbokslut. Bidraget ska justeras så att resultatet för affärsverksamheten elförsörjning inte blir negativt. Bidraget från elförsörjningen till den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2016 att uppgå till 124 mnkr, vilket utgör 2,2 procent av eget kapital i Skellefteå Kraft. Den återstående nivån upp till 4 procent, 95 mnkr, förväntas bli finansierad via aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB. Betalningsförmåga på kort sikt Kommunen har också ett mål för sin likviditet, dvs. betalningsförmågan på kort sikt. Målet är att den ska ligga på minst 1,0. Augusti 2016 uppgår likviditeten till 1,21 vilket innebär att det finns god marginal för att kunna betala de kortfristiga skulderna. 6

7 Verksamhetsmål I enlighet med kommunens policy för god ekonomisk hushållning fastställde kommunfullmäktige ett antal styrkortsmål inför Målen sattes inom fyra olika perspektiv; Medborgare/kund, Utveckling/tillväxt, Ekonomi och Medarbetare. Fullmäktige beslutade om ett övergripande styrkort för hela kommunkoncernen samt ett styrkort för respektive nämnd och bolag. Målen i nämndernas och bolagens styrkort stödjer det övergripande målen. Samtliga mål bidrar till att kommunvisionen nås. Kommunfullmäktiges styrkort 2016 Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha invånare år Önskat läge: En nytänkande region med fler invånare. Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Stolta och delaktiga Långsiktig hållbar ut- Hållbara investeringar Attraktiv arbetsgivare invånare/kunder i ett veckling och en attraktiv med stolta och delaktiga inkluderande Skellefteå stad medarbetare Mål för nämnder och Mål för nämnder och Mål för nämnder och Mål för nämnder och styrelser styrelser styrelser styrelser Värdegrund: Professionalitet, engagemang och framsynthet Delvis måluppfyllelse inom perspektivet Invånare/kund Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Nästan alla nämnder och bolag tror sig kunna nå målen vid årets slut. Kommunstyrelsens mål kring förbättrad kommunikation av resultat och resultatjämförelser bedöms delvis uppnås. Det pågår arbete i första hand på där olika resultat och mätningar kommer att publiceras under året. Arbetet med gymnasienämndens mål om att öka elevernas delaktighet i skolans arbete har visat goda resultat. Dock inte tillräckliga för att nå uppsatt ambitionsnivå. Fritidsnämndens arbete med en handlingsplan för utveckling av älvsrummet pågår men kommer inte att kunna färdigställas som planerat. Kommunhälsan kommer sannolikt inte att uppnå målet att vara en certifierad företagshälsovård vid årets slut. Skellefteå museum behöver göra ytterligare arbete kring sin plan för ett öppnare och mer tillgängligt Nordanå-område. Delvis måluppfyllelse inom perspektivet Utveckling/tillväxt Flera nämnder och bolag tror på delvis måluppfyllelse inom perspektivet. Den samlade bedömningen för hela kommunkoncernen blir också delvis måluppfyllelse. Socialnämndens mål med koppling till utveckling av e-hälsa och trygghetsskapande teknik nås inte fullt ut, även om mycket arbete pågår. För- och grundskolenämnden når inte heller målvärdet för ökningen av andelen läskunniga efter årskurs 1. Kommunstyrelsen når inte målet om ökat nyföretagande, trots att omfattande insatser genomförts. Insatserna bedöms däremot ge effekter på längre sikt. Även om kulturnämnden påbörjat processen kring ett förtydligande av kulturutbudet bedömer de inte kunna färdigställa arbetet vid årets slut. De flesta stadshusbolagen redovisar delvis måluppfyllelse, vilket även gäller för Skellefteå museum. 7

8 Delvis måluppfyllelse inom ekonomiperspektivet Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Socialnämndens insatser för effektiviserad schemahandläggning har inte varit tillräckliga för att nå full måluppfyllese vid årets slut. För- och grundskolenämnden ökar antalet avdelningar per förskoleenhet, men når inte uppsatt målvärde för året. Målen kring hållbarhetsdokumentation kopplade till större investeringsprojekt inom ramen för tekniska nämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden, nås inte till fullo. Då låg vindkraftsproduktion pressar resultatet i Skellefteå Kraft, blir den samlade bedömningen inom Skellefteå Stadshus-koncernen delvis måluppfyllelse. Västerbottensteatern och Skellefteå museum behöver jobba vidare med sponsringsintäkter respektive Landhandelns ekonomiska situation. Delvis måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Sjukfrånvaro och övertid minskar marginellt inom socialtjänsten. Kompetensförsörjningsarbetet inom ramen för kommunstyrelsens verksamheter behöver utvecklas ytterligare. Medarbetardelaktigheten inom gymnasiet når inte ända fram till målvärdet. Kulturnämnden behöver jobba vidare i arbetet med att fler arbetsplatser ska uppfylla kriterierna för attraktiv arbetsplats. Skellefteå Kraft når inte uppsatta mål när det gäller motiverade medarbetarindex, vilket påverkar den samlade bedömningen för statshuskoncernen. Skellefteå museums mål kopplat till kompetensförsörjningsplanen nås inte full ut. Kommunstyrelsens samlade bedömning Bedömningen är att Skellefteå kommun under 2016 kommer att ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Motivet till detta är att kommunen ser ut att klara sitt överskottsmål på 1-2 procent av skatter och statsbidrag samt att kommunen med god marginal förväntas leva upp till sina soliditets- och inlåningsmål. Prognosen är också att kommunen ser ut att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning utgår också ifrån att kommunens nämnder och bolag driver sina verksamheter i enlighet med fullmäktiges definierade uppdrag. Kommunen ser sammantaget ut att klara delvis uppfyllelse av styrkortsmålen. Många av målen i styrkorten är utmanande för kommunens nämnder och bolag, vilket också är en av poängerna med målstyrningen. Det viktigaste för kommunen är att målarbetet leder till förbättringar, vilket uppföljningen också visar. Kommunstyrelsens slutliga bedömning om god ekonomisk hushållning 2016 sker i samband med kommunstyrelsens redovisning av årsredovisning Finansiell uppföljning Delårsresultat augusti 2016 Mnkr Aug 2016 Aug 2015 Skellefteå kommunkoncern Skellefteå kommun Varav skattefinansierad verksamhet Varav affärsverksamhet Delårsresultatet för Skellefteå kommunkoncern är lägre än samma period föregående år. Detta beror främst på Skelleftebostäder AB:s reavinst på fjolårets försäljning av fastigheter till Nordhalla. 8

9 Det ekonomiska delårsresultatet i kommunen är högre än samma period föregående år. Detta beror främst på den aktieutdelning från Skellefteå Kraft som genomfördes för första gången i 2015 års bokslut men som intäktsfördes under I delårsresultatet för den skattefinansierade verksamheten ingår bidrag och utdelning från energiverksamheten med 173 mnkr, att jämföra med 129 mnkr för Andra jämförelsestörande poster i delårsresultatet är reavinster med 12 mnkr och nettot i exploateringsverksamheten som 2016 ligger på plus 18 mnkr. Årsprognos ekonomiskt resultat 2016 Årsprognosen för hela Skellefteå kommunkoncern pekar mot ett positivt ekonomiskt resultat på drygt 439 mnkr. Även i år lämnas en prognos som överstiger budget, till största delen beroende på Skelleftebostäder AB:s fastighetsförsäljning. Under inledningen av året har elpriserna varit lägre än budgeterat, men återhämtades under sommaren. Prognoserna indikerar ett något högre elpris än budget för resterande del av prognos Skattefinansierad verksamhet Affärsverksamhet Kommunägda bolag Årsprognosen för kommunen, exklusive bolag, pekar mot ett överskott på 75 mnkr, vilket är något lägre jämfört med prognosen i april (88 mnkr). Huvudorsakerna till kommunens överskott är dels den budgeterade resultatförbättring som kunde genomföras till följd av statens tillfälliga statsbidrag för flyktingar samt aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB för både 2015 (intäktsförs 2016) och Nivåerna på både intäkter och kostnader har ökat mer än normalt, vilket bl.a. beror inhyrningen av de fastigheter som såldes år Försämringen av prognosen jämfört med april beror dels på ett något sämre utfall av skatteintäkterna och dels på ett större underskott inom projekt Västra (Anderstorp, Balder och Kaplan) än vad som redovisades i april. Ekonomiskt resultat enligt Budget 2015 och plan Mindre justeringar av årsbudget -4 Resultatöverföring Tillfälligt statsbidrag flyktingar, förstärkning resultat 30 Budgeterat resultat -74 Prognos avvikelse mot budget Skattefinansierad verksamhet 58 Skatter och statsbidrag -12 Övriga finansiella poster 1 Ej förbrukade medel under KS oförutsett 29 Utdelning Skellefteå Kraft (2015 och 2016) 51 Affärsverksamhet 22 Summa prognos avvikelse mot budget 149 Prognostiserat resultat 75 9

10 Årsprognosen för kommunens skattefinansierade verksamhet uppgår till 58 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av skatter och statsbidrag. Om 2016 års prognos slår in kommer den skattefinansierade verksamheten att under den senaste 5-årsperioden i genomsnitt ha ett årligt ekonomiskt resultat på 1,8 procent av skatter och statsbidrag, vilket följer kommunfullmäktiges inriktning om ett årligt överskott på mellan 1-2 procent. 3,5% 3,0% 2,5% 3,1% 2,7% 2,0% 1,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -0,2% 1,4% prognos % Nämndernas avvikelser mot budget Flera nämnder lämnar en negativ prognos baserat på ökade IT-kostnader i verksamheten. Den kostnadsökningen beror på den omstrukturering som just nu sker inom kommunens IT-verksamhet där den centrala IT-avdelningen i större utsträckning än tidigare börjat debitera ut samtliga av sina kostnader. Samtliga nämnder kommer att bli kompenserade för dessa kostnadsökningar och medel för detta finns anslagna under kommunstyrelsen. Utöver detta ser följande nämnder inte ut att klara sin budget år Avvikelse mot Nämnd budget (prognos), mnkr Nämnd för support och lokaler -47,0 Teknisk nämnd -3,0 Tekniska nämnden redovisar ett förväntat underskott för vinterväghållningen. Nämnden för support och lokaler har fått oförutsedda kostnader vid ombyggnationer av kommunens gymnasieskolor Anderstorp och Kaplan (asbestsanering, evakueringslokaler, m.m.). Detta är utgifter som inte får ingå i investeringsprojekten utan som måste kostnadsföras direkt, bl.a. utifrån nya och reviderade redovisningsprinciper. Sammantaget innebär detta att nämnden för support och lokaler redovisar en negativ prognos på minus 47 mnkr. Investeringar Investeringarna i kommunkoncernen bedöms 2016 uppgå till mnkr (1 774), vilket är de högsta investeringsnivåerna i Skellefteå kommuns historia. De kommunägda bolagen beräknas stå för mnkr av den summan. Inom Skellefteå Kraft pågår några stora projekt. Samtliga turbiner i etapp 3 för vindkraftsparken Blaiken är nu klara och övertagna från leverantören medan montaget av Blaiken etapp 4 precis har börjat. Beslut har också fattats, att tillsammans med energibolaget Fortum, investera i uppförandet av vinkraftsparken Solberg på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parterna kommer att äga 50 procent vardera av parken som kommer att bestå av 22 vindkraftverk. 10

11 Kommunens bostadsbolag Skelleftebostäder har också en hög investeringstakt. Här kan nämnas nybyggnation av 31 hyreslägenheter och en butikslokal på tre huskroppar i kvarteret Heimdahl prognos Affärsverksamhet Skattefinansierad verksamhet Kommunägda bolag Investeringarna i kommunen beräknas för helåret uppgå till 808 mnkr (606). Den kraftiga investeringsökningen avser främst skattefinansierad verksamhet med om- och nybyggnationer av för-, grund- och gymnasieskolor. Det prognostiserade utfallet ser inte ut att nå kommunens budgeterade nivå för 2016 som uppgår till mnkr. Diagrammet nedan visar hur stor del av de fem senaste årens investeringar som finansierats med internt tillförda medel respektive övriga medel. Med övriga medel åsyftas här antingen sparade eller lånade medel. Kommunen gått från ett historiskt normalläge med årlig finansiering med internt tillförda medel, till ett läge där kommunen de senaste tre åren använt sparade medel för att klara finansieringen av sina investeringar. Från och med 2017 räknar kommunen med att låna in externa medel för att klara av att finansiera investeringar under den kommande planperioden. Lånetaket i kommunen är utökat till kronor per invånare, vilket motsvara omkring 2,9 miljarder kronor aug Övrig finansiering Internt tillförda medel Lång- och kortsiktig betalningsförmåga Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan och kan definieras på olika sätt. Ett sätt är att ställa omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. För att dessa skulder ska kunna betalas omedelbart ska måttet ligga över 100 procent. Likviditeten i Skellefteå kommun är enligt diagrammet på nästa sida på en fortsatt på en stabil nivå, dvs. en bra bit över målet på 100 procent. 11

12 Den förbättrade likviditeten fr.o.m beror i huvudsak på att upparbetade likvida medel i kommunen inte längre lånas ut långfristigt till de kommunägda bolagen. Likviditeten sjunker under perioden, vilket beror på att kommunen gör stora investeringar med egna medel. 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 167% 148% 128% 121% 45% aug 2016 Kommun Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Den anger i vilken grad tillgångarna har finansierats med egna medel. I diagrammet nedan har hela pensionsskulden, dvs. även den del som redovisas som ansvarsförbindelse, tagits med vid beräkning av soliditeten. Kommunens soliditet ligger kvar på ungefär samma nivå som 2015 (71 procent), vilket överstiger fullmäktiges långsiktiga mål om en soliditet på minst 60 procent. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 58% 71% 70% 70% 71% 0% aug 2016 Kommun Långfristig inlåning Kommunkoncernens långfristiga inlåning återfinns i sin helhet inom Skellefteå Stadshuskoncern. Genomförda och planerade fastighetsförsäljningar medför minskat kapitalbehov. Den externa låneskulden per den sista augusti uppgick till mnkr (6 669 mnkr). Fortsatt låga låneräntor innebär låga kapitalkostnader för dotterbolagen. Kapitalbindningen för den externa låneskulden är i genomsnitt 3,28 år (3,30) och räntebindningen 3,59 år (3,27), vilket är inom ramen för vad som regleras i kommunens finanspolicy. Kommuninvest har under perioden granskat kommunkoncernens låneportfölj. Snitträntan för portföljen ligger för närvarande på omkring 2 procent, vilket är ett bra resultat jämfört med andra koncerner i Sverige samt utifrån de krav på ränte- och kapitalbindning som fullmäktige fastställt. Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld består dels av avsättningar som görs fr.o.m. 1 jan 1998 på inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp och dels av en ansvarsförbindelse som gäller pensionsmedel intjänade före den 1 januari

13 Samtliga pensionsmedel i kommunen har använts i den kommunala verksamheten genom så kallat återlån. Mnkr Aug 2016 Dec 2015 Avsättning Ansvarsförbindelse Summa skuld Pensionsskulden har minskat något jämfört med december Vid årets slut väntas den totala pensionsskulden uppgå till mnkr, vilket innebär att skulden fortsätter att minska. Den minskade ansvarsförbindelsen bidrar samtidigt till att öka kommunens pensionskostnader. Viktiga händelser och utvecklingstendenser Socialnämnd Flyktingströmmarna till Sverige och Skellefteå har minskat sedan årsskiftet. Två transitboenden för ensamkommande barn har därför avvecklats. Då regeringen samtidigt beslutat om lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn, kommer mottagarorganisationen i övrigt också att ses över. En ny placeringsform för barn och unga i åldern år kallad stödboende har införts. Boendet riktar sig till ungdomar som bedöms vara mogna för ett mer självständigt boende. Kostnaden för familjehem ökar och det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla familjehem. Inom öppenvården blir tiden innan insats längre, främst gällande barn och unga. Under sommarmånaderna hade vissa verksamheter brist på timvikarier samtidigt som det är en pågående utmaning att rekrytera personal med rätt kompetens. Volymökningen inom personlig assistans fortsätter samtidigt som den allmänna bostadsbristen påverkar flera av socialnämndens verksamheter. Verksamhetsmått, socialnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal barn i familjehem godkända av SN Mottagna flyktingar Försörjningsstöd, antal hushåll totalt Antal mottagna anmälningar (barn, unga o vuxna) Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Nyttjandegrad, bostäder inom stöd och service, % 99,1 96,9 97,2 98,7 Nyttjandegrad, personlig assistans, % 97,3 98,5 99,0 98,5 Väntetid i antal dagar från ansökning till erbjudande om inflyttning, särskilt boende (medelvärde) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån per person 65+ Med hemtjänst i ordinärt boende, medelvärde Ökar 8,2 7,9 7,9 Minskar 40,2 41,3 38,3 Minskar För- och grundskolenämnd Furuskolans elever i Jörn (årskurs 7-9) har fr.o.m. i höst flyttats till Boliden pga. att förvaltningen inte lyckats rekrytera någon behörig lärare och att kvalitén på undervisningen därför inte kan garanteras. Ombyggnationerna på Sunnanåskolan har färdigställts och ombyggnationerna av Kaplan från gymnasieskola till F-9-skola, Bolidenskolans 6-9-del och Morö backe skola pågår. 13

14 Ombyggnation av Brännanskolan samt nybyggnation av en ny F-9-skola på den östra delen av Skellefteå centralort planeras. Byggandet av en förskola i Bureå pågår och inflyttning beräknas ske hösten Projektering av en ny förskola på Moröhöjden pågår och förstudier för nya förskolor inrymt i Brännanskolan och i Burträsk har också påbörjats. Verksamhetsmått, för- och grundskolenämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal elever F-9 inkl. särskola (15:e april) Antal barn i fritidshem (15:e april) Antal barn i förskolan (15:e april) Vistelsetid i förskolan timmar/vecka (15:e april) 30,4 31,1 31,8 31,7 Antal förskolebarn/avdelning (15:e april) 17,3 17,9 18,2 18,2 Antal asylsökande elever (15:e april) Andel förskollärare i förskolan, % Antal medarbetare per rektor/förskolechef 35,5 35,0 34,8 34,4 Antal barn med skolskjuts Andel lärare med rätt legitimation - 79,8 77,9 86,4 Samtliga verksamheter har ökat i volym jämfört med Grundskolan har ökat med 240 elever (3 %), fritidshem med 98 elever (drygt 3 %) och förskolan med 11 barn (0,3 %). Volymökningen sker ojämnt i kommunen och urbaniseringen är påtaglig. Förvaltningen har upplevt en kraftig ökning av antalet asylsökande under både 2015 och 2016, även om prognosen nu pekar mot en viss avmattning. Andel förskollärare i förskolan visar en sjunkande trend trots ambitionen om det motsatta. Orsaken är en allmän brist på förskollärare samt att kommunen har barnskötare som får anställning efter långa vikariat. Glädjande är att andelen lärare i grundskolan med rätt legitimation ökat under perioden. Teknisk nämnd I mitten av augusti påbörjades anläggningsarbeten för Skellefteås nya vattenförsörjning. Målsättning är att invånarna i Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen kan dricka nytt vatten fr.o.m. våren/sommaren Älvbrinksprojektet pågår för fullt. Strandgatans ombyggnad är klar, panoramatrappan ner till älvbrinken är färdigställd liksom volleybollplan och publikterasser. Teknikarbeten för el-, styr- och vattenanläggning pågår liksom schakter för vattentorg och kajförlängning. I början på september meddelades att Skellefteås nya stadspark vunnit silver i designtävlingen European Garden Award Arbetet med ny centrumplan och kulturhusetablering samt skolans pågående strukturomvandling ställer krav på verksamheterna under flera år framöver. Stadsomvandlingen innebär bl.a. nya trafiklösningar för centrum, provisoriska lösningar för kollektivtrafiken under byggtiden samt ny gestaltning och planering av centrum. Nya skolor kräver också anpassningar av gator och cykelvägar. Verksamhetsmått, teknisk nämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal genomförda räddningsuppdrag Mängd brännbart avfall per invånare (kg/inv.), jan-aug 139,0 141,8 139,2 135,5 Andel miljöfordon i % av totala antalet fordon Energiförbrukning per ljuspunkt (KWh) Beläggningsgrad, allmänna parkeringsplatser, centrum % Antal snöröjningstillfällen Väghållningskostnad kr/m (exkl. kap. kost)

15 Gymnasienämnd En årlig händelse med avgörande betydelse för de kommande tre- till fyra årens verksamhet är grundskoleelevernas val till gymnasieskolan. De senare årens utveckling mot ökad andel elever på högskoleförberedande program kvarstår. Fr.o.m har antalet lärlingsutbildningsplatser i gymnasieskolan utökats och ett antal yrkesintroduktionsplatser har skapats för elever som inte är fullt behöriga till nationella program. Det totala antalet utbildningsplatser har utökats något under sommaren för att skapa utrymme för alla behöriga elever. Inom både vuxenutbildning och gymnasieskola finns ett stort antal nyanlända i utbildning. Aktuella siffror sista augusti 480 vuxna i SFI och 220 ungdomar i gymnasieskolans Språkintroduktion, vilket är en ökning jämfört med Lokalerna på Anderstorp och Balder (inkl. Balderhallen) är fr.o.m. i höst ombyggda och klara. Gymnasieverksamheterna har därmed bra och stabila förutsättningar på lokalsidan. Rekryteringen av medarbetare har också fungerat bra inför det nya läsåret. Vissa rekryteringssvårigheter finns idag inom smala ämnesområden med hög specialisering. Bristen på utbildad personal förväntas sprida sig till allt fler ämnesområden. Verksamhetsmått, gymnasienämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal gymnasieelever; kommunala skolan Varav elever i språkintroduktion Antal gymnasieelever; andra utövare Antal gymnasiesärskoleelever Vux; antal studerande GRUV, GY, Lärvux Vux; antal studerande yrkesvux, vux-lärling Vux; antal studerande SFI Personal; antal månadsavlönade Kommunstyrelse Arkitekttävlingen för det nya kulturhuset är avgjord och projektet går nu in i sin genomförandefas. Ett projekt med målet att hjälpa immigranter som vill starta nya företag pågår, och bygget av startup-scenen The Great Northern i gamla E4-huset beräknas vara klart i november. Tillsammans med Skellefteå Kraft har kommunen blivit beviljade EU-stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Sveriges Kommuner och Landsting ska anta en ny nationell handlingsplan för digitalisering, vilket kommer att påverka kommunens arbete. Digitala Västerbotten inom Region Västerbotten har etablerats och Skellefteå är med i arbetet. Kommunstyrelsens beslut om att inrätta 20 tillsvidareanställningar för ungdomar med funktionsnedsättning har väckt nationellt intresse. En ny modell för medarbetarundersökning med fokus på HME-frågor samt fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö är framtagen och kommer att genomföras under året. Verksamhetsmått, kommunstyrelse Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal nystartade företag Antal UF-företag Befolkning, antal invånare Befolkningsökning, antal Andel gröna lån i kommunkoncernens låneportfölj, %

16 Nämnd för support och lokaler Nya styrprinciper för investeringar får stora konsekvenser. Ett driftunderskott beroende på tillämpningen av de nya riktlinjerna beräknas till omkring 30 mnkr och måste hanteras i samband med årsbokslutet. I samband med att ombyggnationerna på Anderstorp, Balder och Kaplan uppkommer också en hyresförlust på cirka 8,5 mnkr. Det senaste året märks en ökad efterfrågan på lokaler i ytterområdena samtidigt som behovet kvarstår i centrum. Behov av boende för asylsökande, främst ensamkommande barn har ökat jämfört med 2015 men ser nu ut att kraftigt avmattas. Behovet har kunnat fyllas dels med egna lokaler men också genom tillfälliga inhyrningar. I nuvarande internhyressystem hanteras omstruktureringsåtgärder (t.ex. rivningar, strategiska tomhyror, utrangeringar) i samband med årsbokslutet. Modellen bygger på en självkostnad och där ingår inte dessa omstruktureringskostnader i hyresprissättningen. Kostnaderna brukar årligen ligga på mellan mnkr uppskattas dessa uppgå till nästan 18 mnkr. Ny IT-styrningsmodell och systemförvaltningsmodell har beslutats av kommunstyrelsen. I och med detta flyttas en IT-arkitekttjänst från support och lokaler till kommunledningskontoret. Verksamhetsmått, nämnd support och lokaler Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Servicegrad i kundtjänst (mål 90 % inom 2 min), % 80,3 76,3 70,7 Ökning Felanmälan fastighet: Andel åtgärdade fel inom 3 arbetsdagar, 76,7 83,9 83,3 Ökning % Antal löner per lönekonsult Energiförbrukning i fastigheter, klimat korrigerat Minskning (kwh/m²) Måltid: Andel närproducerat, % Ökning Måltid: Andel ekologiska inköp, % Ökning Fritidsnämnd I maj invigdes det nya ridhuset i Fjälbyn, Lövånger och det genomfördes en årlig Hälsodag i Byske med fokus på motion. I juni gick starten för vandringskortet inom Skellefteå kommun. Nytt för i år är att man även kan cykla på fem av vandringslederna. Skellefteå kommun kom på 9:e plats när Demoskop under året genomförde en undersökning som rangordnade Sveriges idrottskommuner. Campingturisterna har precis som tidigare somrar anlänt till Skellefteå och Byske camping. Några rekordnivåer handlar det dock inte om, istället märks en svag nedgång jämfört med I juni invigdes Byske Ställplats på Byske Havsbad med en kapacitet på 42 husbilar. Demografiska förändringar och en pågående urbanisering kommer att förändra verksamhetsinriktningen succesivt så att utbudet anpassas till aktuella målgrupper och besöksunderlag. Satsningar på friluftsliv, promenadstråk samt andra allmänna fritidsmiljöer kan bli aktuella framöver. Verksamhetsmått, fritidsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal gästnätter vid Skellefteå- och Byske camping Antal besök vid tempererade utebad Antal besök vid badhusen E-boka, antal bokade timmar ) Degerbyhallen med 8 badmintonbanor tillkom som bokningsbart objekt 2) Örjanshallen i Skelleftehamn stängdes 16

17 Personalnämnd Programmet för karriärväxling och positiv pensionering har aktualiserats genom insatsen Insatsen betyder att medarbetare som fyllt 60 år kan ansöka om nedsättning i arbetstid till 80 % medan man uppbär 90 % lön och 100 % tjänstepensionsavsättning. I augusti hölls en personalfest för alla kommunens medarbetare och besökare deltog under dag och kväll. Kommunhälsan upplever ett ökat tryck på grund av det anstängda läget inom primärvården. Medarbetare upplever att de har svårt att få kontakt med läkare inom primärvården eftersom kommunen har en inbyggd företagshälsovård. Kommunhälsan arbetar därför med relationerna till hälsocentralerna för att sprida kunskap om företagshälsovårdens uppdrag, som inte innefattar sjukvård och/eller akutvård. I sommar gjordes ett försök att ha öppet på Kommunhälsan, om än med reducerat tjänsteutbud. Det visade sig att det fanns efterfrågan av Kommunhälsans tjänster. Ärenden under sommaren var främst riktade mot alkohol- och drogrelaterade problem samt krishantering. Verksamhetsmått, personalnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Nyanställningar (tillsvidareanställda) under tertial två Avslut anställningar (tillsvidareanställda) under tertial två Sjukfrånvaro (tillsvidareanställda) under tertial två, % 5,6 6,9 7,5 7,0 Sjukfrånvaro (månadsavlönade) under tertial två, % 5,4 6,7 4,7 4,2 Kommunhälsan, antal ärenden (helår) Bygg- och miljönämnd Barns utsatthet för främmande ämnen har uppmärksammats vid tillsynen inom skolan. Skriften Material i kontakt med livsmedel har tagits fram för spridning och tillsynen i förskolan har följs upp med ett seminarium om Giftfri förskola. Tillsyn av industrier, täkter, lantbruk och förorenade områden inom Bureälvens avrinningsområde har också inriktats mot kemikalietillsyn. Många av de detaljplaner som färdigställts och arbetas med har handlat om att möjliggöra bostadsbyggande. Antagandehandlingar för en fördjupad översiktsplan för centrum är framtagen. Som den första kommunen i länet har Skellefteå genom Åby-Byske-Kåge älvars vattenråd fått projektmedel för att genomföra provtagning i vattenmiljön med ny teknik som handlar om att använda DNA för att kartlägga artförekomst. Verksamhetsmått, bygg- och miljönämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Lantmäteri Antal förrättningar Lantmäteri Antal husutsättningar Lantmäteri Antal nybyggnadskartor Antal miljötillsynsobjekt med årsavgift Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift Antal livsmedelsobjekt med årsavgift Antal inkomna bygglov Antal beslutade bygglov

18 Kulturnämnd Samarbetet med fritidskontoret växer fram. Gemensamma integrationsmedel har tilldelats och former för vidgat samarbete diskuteras. En ansökan har lämnats in till Statens kulturråd avseende gestaltning för bostadsområden med sociala utmaningar. Skellefteå har blivit utvald att få fortsätta sitt ansökningsförfarande. I juli besökte Statens kulturråd Skellefteå och de aktuella områdena Anderstorp och Moröbacke med anledning av ansökan. Berättarfestivalen har genomförts under april och många aktiviteter/program genomfördes under denna vecka runt om i hela kommunen. Antalet besökare har varit större än väntat och många program var fullsatta. I juni blev det klart att Biblioteksdagarna ska hållas i Skellefteå år Verksamhetsmått, kulturnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Bibliotek, antal besök/år Nordanå, antal besök/år Skellefteå Konsthall, antal besök/år Bibliotek, öppettider timmar/normalvecka Nordanå, öppettider timmar/normalvecka Bibliotek, antal utlån (samtliga enheter) Gemensam måltidsnämnd Verksamheten har under perioden genomfört samtliga punkter i den handlingsplan som togs fram för att få en budget i balans. Flytt av tillagning av mat till Arom från Buregårdens kök (totalt cirka 310 portioner) är den största förändringen som genomförts. Verksamheten har haft en bra utvecklingskurva då det gäller kvalitén på den mat som lagas. Det som framför allt har utvecklats är recepturer och tillagningstekniker. Tyvärr har verksamheten också fått leva med driftstörningar på grund av trasiga maskiner och kylrum. Verksamhetsmått, gemensam måltidsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Andel lagad mat från grunden, % Andel ekologiska livsmedel, % Andel närproducerade livsmedel, % Gemensam överförmyndarnämnd Antalet nya ensamkommande barn som är i behov av god man började minska under andra kvartalet av Relativt få barn/ungdomar har fått uppehållstillstånd eller flyttat så verksamheten handlägger dock fortfarande många god mans ärenden till ensamkommande barn. Det är fortsatt svårt hitta ställföreträdare även om situationen förbättrats något sedan Trots att extra resurser (rekryteringshjälp, reklam, m.m.) lagts till för att hitta nya ställföreträdare är antalet personer som inte får hjälp och stöd fortfarande för många. Just nu väntar 40 personer på stöd. Verksamhetsmått, gemensam överförmyndarnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal årsräkningar för året att granska Antal granskade årsräkningar (inkl. rest från tidigare år) Granskningen klar (månad) Jan -14 Dec -14 Dec -15 Nov -16 Antal granskade sluträkningar Antal aktuella ärenden

19 Konsumentnämnd Norsjö kommun har meddelat att de inte har för avsikt att fortsätta köpa konsumentvägledning från Konsument Skellefteå from Inom budget- och skuld fortsätter dock samarbetet. Enheten har under perioden genomfört förebyggande insattser i samarbetskommunerna, vilket inte gjorts på många år. Antalet skuldsaneringar har ökat under våren jämfört med tidigare. Periodvis har väntetiden varit ovanligt lång, upp till 8 veckor. Verksamhetsmått, konsumentnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Konsumentärenden (antal förstakontakter) Antal ärenden (antal förstakontakter), Budget och skulder _ 360 Antal ansökningar om skuldsanering Informationstillfällen KVL och BUS Skellefteå Kraft AB Inledningen av året har präglats av fortsatt låga el- och elcertifikatspriser. Bolagets genomsnittliga intäkter har dock fortfarande kunnat behållas nära budgeterade nivåer med hjälp av prissäkringar gjorda under tidigare år. Resultatet har förbättrats genom en bra planering och få driftsstörningar. Den nya rökgaskondenseringen har bidragit till en förbättrad lönsamhet samt positiva miljöeffekter. Den nya organisationen fr.o.m. januari levererar redan resultat som är bättre än förväntat. Samtliga turbiner i etapp 3 i vindkraftsparken Blaiken är nu övertagna från leverantören och upphandlingar för de 9 turbinerna i sista etappen som ska byggas i år pågår. Beslut har också fattats, att tillsammans med Fortum, investera i uppförandet av vindkraftsparken Solberg. Parterna kommer att äga 50 procent vardera av parken som kommer att bestå av 22 kraftverk. Kundutvecklingen har det senaste året varit positiv samtidigt som lönsamheten på privatmarknaden har förbättrats. Skellefteå Kraft har för femte året i rad vunnit utmärkelsen energibranschens bästa kundservice. Den goda vattenkraftsproduktionen under sommaren, när priserna var på en hög nivå, innebär att snittintäkten per kwh prognostiseras något över budget. En minskning av arrendekostnaderna på 70 mnkr för kommunens vattenkraftsstationer påverkar också resultatet positivt och göra att budgetavvikelsen blir +28 mnkr. Skelleftebostäder AB Under perioden har Skebo genomfört en fastighetsaffär med Riksbyggen som omfattar 544 lägenheter. Skebo har även beslutat om nyproduktionen av kvarteret Nipan. Det handlar om två byggnader i tre våningar med sammanlagt 52 lägenheter fördelat på 30 enrumslägenheter (28 m 2 ) och 22 tvårumslägenheter (45 m 2 ). Byggstart planeras till december Inflyttning i lägenheterna på Klockarhöjden har påbörjats. Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Skebo är stolta över att ha bidragit till att göra Skellefteå till en av de sex bästa studentstäderna i Sverige när det gäller försörjning av studentbostäder. Nu när Skebos stora försäljningar av fastigheter är genomförda kommer fokus under närmaste tiden att ligga på att förvalta befintligt bestånd samt klara målet om nyproduktion av lägenheter och skapandet av fler ungdomslägenheter och trygghetsboenden. 19

20 Fastighets AB Polaris Polaris har under perioden förvärvat fastigheten Stinsen (Skellefteå 7:2) som ligger vid järnvägen och inkluderar nuvarande järnvägsstation. Syftet med förvärvet är att säkerställa framtida resecentrum och parkeringshus. Planeringen av fastigheten Fabriken 1, som är tänkt att inhysa kommunal verksamhet, pågår. Pantern 9 byggs om och kommer att stå klar inom kort. Fastigheten Länspumpen byggs om för att kunna inhysa en ny hälsocentral. Nybyggnation av ett industrihus i trä beräknas starta under hösten Planeringen av området Strömsör fortgår enligt plan. Polaris del i projektet består av att uppföra ett kontorshus och ett parkeringshus. Uppstarten av byggandet av en trä- och teknikarena för utbildning är också igångsatt. Skelleftebuss AB Från och med april har Skelleftebuss upphört med drift av busstationerna i Byske och Burträsk. Kvar i de berörda busstationerna är nu endast obemannade väntsalar. Skelleftebuss har under våren investerat i nya stadsbussar och begagnade linjebussar. Den planerade flytten av bussdepå och kontorslokaler till Hedensbyns industriområde är planerad till november Skelleftebuss deltar också i arbetet med att skapa ett provisorium, som ska kunna hantera såväl person- som godstrafik, i väntan på stadens nya resecentrum. Jämfört med föregående år har resandet under perioden januari-augusti ökat med knappt resor eller 12 procent. Ett av de större trafikavtalen som omfattar Jörn, Boliden, Bureå, Lövånger, Örviken och Medle löper ut Uppstart av ny avtalsprocess kommer att ske under hösten och dialog kring framtida trafikomfattning för dessa områden måste hanteras innan dess. Kommunen har, genom Biofuel region och stadsmiljöavtalen, erhållit medel för uppbyggnad av laddningsinfrastruktur avseende en busslinje. Ansökan avser uppbyggnad av sk. laddpentografer som möjliggör drift av elbussar med snabbladdning på respektive ändhållplats. Förutom delfinansiering av laddningsinfrastruktur har regeringen också infört en elbusspremie upp till 700 tkr/buss. Skellefteå City Airport AB Inrikestrafiken har t.o.m. tertial 2 minskat med en procent. Utrikestrafiken har under samma period minskat med hela 58 procent. Den stora avvikelsen på utrikestrafiken beror på den avvecklade trafiken till London med Ryanair. Totalt har antalet passagerare minskat från till , vilket motsvarar 9 procent. EU-kommissionen beslutade att godkänna bolagets SGEI-ansökan, vilket innebär att bolaget kan bedriva verksamheten i nuvarande form fram till 2023, med koncernbidrag och andra offentliga medel. Masterplan är färdigställd för perioden fram till Vintercharter till Gran Canaria etablerades under tertial 1. Dessutom beslutade researrangören att etablera en lång charterserie till Gran Canaria under säsongen Denna serie startar i slutet av oktober. Med anledning av oroligheterna i Turkiet är höstens trafikprogram inställt. Chartertrafik till Innsbruck för skidturism startar den 7 och 14 januari Skellefteå Airport beräknar att under 2016 övergå till fossilfria drivmedel för fordon. Detta innebär att flygplatsen då har fossilfri fordonsflotta, fossilfri uppvärmning samt fossilfri elförbrukning. 20

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Vi gör skillnad och har Sveriges viktigaste jobb. Genom jämställd verksamhet, öppenhet och att ge varandras idéer en självklar plats i vardagen bidrar vi till att Skellefteå når målet att bli 80 000 invånare

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Vi gör skillnad och har Sveriges viktigaste jobb. Genom jämställd verksamhet, öppenhet och att ge varandras idéer en självklar plats i vardagen bidrar vi till att Skellefteå når målet att bli 80 000 invånare

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende delårsbokslut 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Investeringsredovisning 3.2 Driftsredovisning. Resultaträkning. Periodiseringar

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 3 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Månadsrapport december 2016

Månadsrapport december 2016 Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2015 Översiktlig granskning av delårsrapport 2015 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

Delårsrapport. April 2016 Skellefteå kommun. Datum:

Delårsrapport. April 2016 Skellefteå kommun. Datum: Delårsrapport April 2016 Skellefteå kommun Datum: 2016-05-27 0 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Nationell och lokal utveckling 2 God ekonomisk hushållning 3 Finansiell uppföljning 7 Viktiga händelser

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Sofia Nylund Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Sofia Nylund Anders Rabb Sandra Feiff September 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Sollentuna kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Annie Wang Revisionskonsult 11 oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2.

Läs mer