KONSTITUTION för. Upplands Väsby Missionsförsamling. Antagen vid årsmöte den 22 januari Y:\GON\KYRKA\ARKIV\STYRE\KONSTITUTION_

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTITUTION för. Upplands Väsby Missionsförsamling. Antagen vid årsmöte den 22 januari 1977. Y:\GON\KYRKA\ARKIV\STYRE\KONSTITUTION_1997-01."

Transkript

1 KONSTITUTION för Upplands Väsby Missionsförsamling Antagen vid årsmöte den 22 januari 1977

2 Grundsatser Församlingen, som är ansluten till Svenska Missionsförbundet, delar dess församlings- och samfundssyn. Den väsentliga innebörden i samfundets konstitution är angiven på följande sätt: "Svenska Missionsförbundet betraktar den Heliga Skrift såsom enda rättesnöre för tron och dess tillämpning i lära och liv. Inom denna ram råder frihet för den enskilde att under Andens ledning söka klarhet i lärooch tolkningsfrågor. Församlingen är en skapelse av Gud och icke ett verk av människor. Dess väsen är Kristusgemenskap: församlingen är Kristi kropp, Guds husfolk. Församlingen vill upptaga i sin gemenskap var och en, som bekänner sig tro på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare och icke utestänga någon av annan orsak än att denna förutsättning saknas. Ordningarna i församling och samfund bör utformas i överensstämmelse med evangeliets väsen och församlingens uppgifter. Församlingen förvaltar och brukar som nådemedel Ordet och de av Kristus instiftade heliga handlingarna, dopet och nattvarden, även om Guds frälsande nåd icke kan begränsas till dessa medel. Församlingens uppgift är att genom förkunnelse och vittnesbörd i ord och gärning göra evangelium känt och trott, förvalta nådemedlen och befrämja medlemmarnas andliga fostran och helgelse. Den har ett särskilt ansvar för barn och unga, som står under församlingens vård och fostran. Den söker göra evangelium gällande vid utgestaltningen av samhälls och kulturliv. Församlingen aktar på de apostoliska orden om det allmänna prästadömet. Alla på Kristus troende har tillträde till sin Fader i himmelen och är kallade att tjäna i församlingen och vittna om den frälsning Gud berett. Församlingen aktar likaledes på orden om att Gud utrustar somliga människor för särskilda uppdrag. Pastorerna är Kristi tjänare i församlingarna. Deras främsta uppgift är att förkunna Ordet, förvalta sakramenten och utöva själavård. Liksom Kristus är Herre i hela sin församling, är han varje lokalförsamlings högsta auktoritet. Därav följer dels att ingen mänsklig auktoritet kan ställas över lokalförsamlingen, dels att lokalförsamlingarna genom tro på Kristus står i levande gemenskap med varandra. Denna gemenskap innebär ömsesidigt hänsynstagande, samverkan och samhörighet i tro, förkunnelse, gudstjänstliv och tjänst för nästan. Den självbestämmanderätt, som tillkommer den enskilda församlingen ger alltså inte rum för självhävdelse eller isolering. Förhållandet mellan den enskilda församlingen och samfundet bestämmes av gemenskapen i Kristus och utformas genom särskilda överenskommelser och stadgar. Kyrkan såsom den universella församlingen är en, helig och allmännelig. Ett synliggörande av de heligas gemenskap skulle innebära, att alla på Kristi troende på samma ort enades och av den Helige Ande fördes till en fullständigt förpliktande gemenskap med varandra. På grundval av denna församlings- och samfundssyn har för församlingen följande stadgar och församlingsordning blivit antagna.

3 Stadgar Stadgar för Upplands Väsby missionsförsamling fastställda vid församlingsmöte den 22 januari Församlingen är ansluten till Svenska Missionsförbundet. 2 Församlingens uppgift är att göra Kristi evangelium känt och trott i världen. 3 Församlingen mottager som medlem i sin gemenskap var och en som bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, 4 Församlingen mottager som medlem även den som bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare men önskar tillhöra annat kristet trossamfund än Svenska Missionsförbundet (associativt medlemskap). 5 Medlem har rätt att efter anmälan utträda ur församlingen. Om medlem i församlingen icke längre anser sig äga gemenskap med Kristus bör han/hon enligt Herrens ord bli föremål för omsorg och kärleksfull vägledning - allt i avsikt att ge hjälp till upprättelse. Skulle han/hon trots detta icke vilja leva med Kristus i tro, må han/ hon likaledes i enlighet med Guds ord efter själavårdande samtal skiljas från församlingen men alltfort vara innesluten i dess omtanke och förbön. 6 Bestämmanderätten i frågor, som rör församlingen och dess egendom, utövas av församlingen själv. 7 Församlingens verksamhet ledes av en styrelse-. Denna består av nio ledamöter, som för två år i sänder väljes i årsmöte på så sätt att varje år fyra respektive fem av antalet ledamöter är i tur att avgå. Församlingsföreståndare och vice församlingsföreståndare äger deltaga i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad i protokollet, dock utan att deltaga i besluten om vederbörande ej är ledamot av styrelsen, Detta gäller även pastor, ungdomsinstruktör och diakonissa i församlingens tjänst. Dessutom kallas en av ungdomsrådet utsedd representant med rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Styrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktionärer. Styrelsens funktionärer är även församlingens. 8

4 Den andliga vården av församlingen handhas av församlingsföreståndaren i samråd med den eller dem som församlingen utser därtill.

5 9 För församlingens olika verksamhetsgrenar utses särskilda ansvariga. Församlingens barn- och ungdomsarbete är anförtrott åt SMU i Upplands Väsby missionsförsamling, vars arbete bedrives i enlighet med särskilda stadgar under ledning av ett ungdomsråd. 10 Församlingens beslut fattas av årsmöte, av annat församlingsmöte eller av styrelsen, 11 Årsmöte hålls före den 31 januari på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ske minst tre veckor i förväg. Förslag som enskild medlem önskar framlägga för behandling vid årsmöte skall minst två veckor i förväg lämnas till styrelsen. 12 I årsmötet behandlas följande ärenden: 1. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet. 2. val av justeringsmän. 3. styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning. 4. revisorernas berättelse. 5. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 6. val av ledamöter i styrelsen. 7. val av församlingsföreståndare i de fall då detta uppdrag ej är förenat med tjänst som pastor inom församlingen. 8. val av vice församlingsföreståndare. 9. meddelande av SMU:s val av ungdomsråd och ledare för olika arbetsgrenar inom SMU. 10. val av övriga funktionärer inom församlingens olika verksamhetsgrenar. 11. val av två revisorer och två suppleanter för dessa, 12. val av valkommitté. 13. val av ombud till Svenska Missionsförbundets generalkonferens, distriktsmöten m fl. 14. till årsmötet inkomna ärenden. 13 Församlingsmöte sammankallas på initiativ av ordföranden, styrelsen eller då minst en femtedel av församlingen eller minst 10 medlemmar så begär. Församlingsmöte hålls på tid, som styrelsen bestämmer. Skall fråga angående kallelse eller uppsägning av pastor, ungdomsinstruktör eller diakonissa förekomma eller fråga om förvärv eller försäljning av fast egendom, större ekonomiskt åtagande eller andra angelägenheter av särskild vikt avgöras, utfärdas kallelse minst två veckor i förväg varvid ärendets art angives i kallelsen. Förslag som enskild medlem önskar framlägga för behandling vid församlingsmöte skall inlämnas till styrelsen minst åtta dagar i förväg.

6 Förslag rörande den andliga vården i församlingen bör lämnas till församlingsföreståndaren.

7 14 Styrelsen skall 1. tillsammans med församlingsföreståndaren vaka över och i samråd med denne planera och leda församlingens verksamhet. 2. förbereda de ärenden som skall föreläggas församlingen. 3. verkställa församlingens beslut. 4. förvalta och vårda församlingens egendom, vaka över att äganderätten till denna ar lagligen tryggad, handha församlingens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt årligen till församlingen överlämna verksamhets och förvaltningsberättelse. Räkenskaperna skall avslutas för kalenderår (alt. annat datum) och skall senast en vecka före årsmötet jämte förvaltningsberättelser överlämnas för revision till församlingens revisorer. 15 Styrelsen och ungdomsrådet utser ett verksamhetsråd med en representant plus suppleant från varje verksamhetsgren inom församlingen och SMU. Verksamhetsrådet har till uppgift att 1. svara för en övergripande och långsiktig planering av verksamheten. 2. samordna frågor rörande verksamheten och dess ledning. 3. bereda ärenden som skall behandlas i gemensamt sammanträde mellan styrelsen och ungdomsrådet eller andra gemensamma organ. 4. behandla sådana ärenden som av ungdomsrådet eller församlingens styrelse hänskjutits till verksamhetsrådet. Styrelsen och ungdomsrådet möts för gemensamma överläggningar minst två (2) gånger per år. 16 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden samt då församlingsföreståndaren eller minst tre av styrelsens ledamöter begär det. 17 Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras på sätt, som styrelsen bestämmer. Om någon av de närvarande vid den slutliga handläggningen av ett ärende har skiljaktig mening, äger han rätt att få den antecknad. 18 Styrelsen äger ätt bemyndiga ledamöter i styrelsen samt församlingsföreståndaren att teckna församlingens firma. 19 Styrelsen äger ej utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva eller försälja fast egendom eller i övrigt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av större omfattning. 20 Styrelsen och församlingsföreståndaren bestämmer gemensamt om upplåtelse av församlingens lokaler.

8 21 Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning eller annan myndighets behandling föres av den som styrelsen därtill förordnar. 22 Pastor kallas på sätt som föreskrives i församlingsordningen, mom. 13. I kallelsen bör anges om pastor tillika skall vara församlingsföreståndare. 23 Vid årsmöte eller annat församlingsmöte äger varje medlem en röst. Rösträtt kan utövas genom ombud (fullmakt) vad avser val till styrelse och kallelse av pastor. 24 Val av ledamöter till styrelsen förrättas genom sluten omröstning. Övriga val sker med acklamation, därest ej annat valsätt påyrkas, 25 Styrelsen är beslutför när minst 5 ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 26 Som församlingens beslut gäller, där för särskilda fall ej annorlunda stadgas, den mening varom de flesta förenar sig eller vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder. Val avgöres dock genom lottning, om röstetalet är lika. 27 För kallelse och uppsägning av pastor fordras att minst två tredjedelar av de röstande är ense om beslutet. 28 Vid fråga angående köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fordras att minst två tredjedelar av de röstande är ense om beslutet. 29 Upplöses församlingen, eller frångår den Svenska Missionsförbundets församlingsprincip att som medlemmar i församlingen uppta alla som bekänner sig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, eller lämnar den sin anslutning till Svenska Missionsförbundet, övergår äganderätten till dess tillgångar till Svenska Missionsförbundet. För beslut om upplösning av församlingen fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för beslutet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta.

9 30 Förslag om ändring av dessa stadgar skall lämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall med eget utlåtande överlämna förslaget till församlingen, För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för ändring. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta. 31 För ändring av 29 och 30 fordras att Svenska Missionsförbundets styrelse lämnar sitt medgivande därtill. Dessa stadgar träder i kraft den 22 januari 1977 då för församlingen tidigare fastställda stadgar skall upphöra att gälla.

10 Församlingsordning Mom. 1 Församlingens uppgift är att göra Kristi evangelium känt och trott i världen. Församlingen fullgör sitt uppdrag genom att i vittnesbörd, tjänst och gemenskap föra människor in under evangeliets inflytande. Församlingen vill hjälpa människor till att tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare till att dela efterföljelsens gemenskap med Jesus Kristus och hans församling till att verka för Kristi församlings synliga enhet till att tjäna medmänniskor i familjeliv och vänkrets, i arbetsliv och samhälle till att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd och tjänst bland fattiga och förtryckta i världen. Församlingen lever och verkar genom Guds ord och den helige Ande både som den till gudstjänst och lovsång samlade församlingen och som den till vardag och arbete utsända församlingen. Mom. 2 För att fullgöra sin kallelse brukar församlingen de medel som blivit givna åt den såsom nådemedel och kraftkällor: Guds ord: Guds ord undervisar, tröstar, bestraffar, upprättar, panyttföder och fostrar. Det är gudstjänstens väsentliga innehåll. När människan lyssnar därtill, möter hon Gud. Hennes svar uttryckes i bekännelse, åkallan, bön, lovsång och offer. Dopet: Dopet är ett dop till Kristus. Församlingen betjänar både dem som önskar låta döpa sina barn och dem som önskar mottaga dopet som vuxna. Ifråga om tillämpning av dop-ålder och dopsätt råder frihet. Nattvarden: Nattvarden är det nya förbundets måltid och innebär åminnelse och delaktighet av Jesus Kristus till syndaförlåtelse och gemenskap, tacksägelse och hopp. Nattvarden är öppen för alla Jesu lärjungar, Mom. 3 Föräldrar beredes möjlighet att genom en särskild akt frambära sina barn att välsignas. Vigsel förrättas genom församlingens försorg. Begravningsakt och andra akter som kan ifrågakomma ombesörjes också av församlingen. Mom. 4 Församlingen fullgör sitt uppdrag genom olika arbetsorgan, som bör utformas så att evangeliets rikedom kommer till uttryck. Gemenskapen mellan olika generationer bör främjas, samtidigt som församlingen har verksamhetsformer för olika åldersgrupper. Bland sådana viktiga arbetsformer är förutom gudstjänstlivet, socialt/ diakonalt arbete, studiearbete, sång- och musikverksamhet, arbete bland barn och ungdom.

11 Mom. 5 Församlingen vill bereda var och en tillfälle att genom gåvor, testamenten och på annat sätt bidraga till församlingens och samfundets arbete i Sverige och andra länder. Mom. 6 Församlingens barn- och ungdomsarbete är anförtrott åt SMU i Upplands Väsby vars arbete utformas med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som Herre och Frälsare och bedrivs i enlighet med särskilda stadgar. Genom samplaneringen i verksamhetsrådet markeras helheten i församlingens och SMU:s gemensamma arbete. I församlingen meddelas SMU:s ledarval och genom dess offer och förbön markeras församlingens ansvar och stöd åt SMU. Under församlingens vård och fostran står alla inom SMU liksom alla barn till församlingsmedlemmar och barn till alla övriga som församlingen når genom sin gärning. Till församlingens ansvar hör att erbjuda ungdom möjlighet till konfirmationsundervisning. Mom. 7 Församlingens medlemmar bör i överensstämmelse med Guds ord i kärlek bära varandras bördor, visa ett förlåtande sinnelag, bedja för varandra och i inbördes gemenskap främja varandras andliga tillväxt och helgelse. Församlingen bereder de medlemmar som på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan komma till församlingens gudstjänster och sammankomster, möjlighet att leva med i församlingens gemenskap därigenom att de besökes samt även beredes möjlighet att mottaga nattvarden. Mom. 8 Den som önskar bli medlem i församlingen anmäler detta till församlingens pastor (församlingsföreståndare, vice församlingsföreståndare), som genom samtal klargör församlingsgemenskapens innebörd. Då den som önskar bli medlem bekant sin vilja att leva i gemenskap med Gud i tro på Jesus Kristus, upptages han/hon i församlingen av pastor (församlingsföreståndare). Detta kan ske i samband med samtal och under bön och nedkallande av Guds välsignelse över den nya medlemmen, vars namn införes i församlingsboken (upptagande på bekännelse ). Namnet meddelas i styrelsen och vid församlingsmöte. I tveksamma fall (stadgarna 3 och 4) avgöres frågan om medlemskap av pastor (församlingsföreståndare) och dem som jämte pastor fått i särskild uppgift att ansvara för den andliga vården i församlingen. Då medlem inflyttar från annan församling och överlämnar.flyttningsbetyg för pastor in namnet i församlingsboken och meddelar detta i styrelsen och vid församlingsmöte (upptagande på flyttningsbetyg). Både medlem som upptagits i församlingen på bekännelse och medlem som upptagits på flyttningsbetyg hälsas som regel välkommen vid nattvardsgudstjänst.

12 Därvid bekräftar den som kommit som medlem på bekännelse sin tillhörighet till Kristus och sin vilja till församlingsgemenskap och hälsas av församlingen under förbön och nedkallande av Guds välsignelse. Skulle medlemmen ej önska denna form av välkomnande, kan välkomnandet ske på annat sätt. Om någon vill betrakta välkomnandet i nattvardsgudstjänsten som upptagandet i församlingen är detta möjligt. Mom. 9 Församlingens associativa medlemmar beredes möjlighet att genom offer stödja det egna samfundet. Detta gäller framförallt i samband med de stora offerdagarna till respektive samfunds yttre och inre mission. För övrigt gäller att det är den enskilde medlemmen som bestämmer vilka relationer som skall upprätthållas med det samfund varifrån han/hon har kommit. Mom. 10 Medlem, som ämnar flytta från församlingen skall meddela detta till församlingsföreståndaren, vilken utfärdar flyttningsbetyg, som medlemmen överlämnar till den församling dit han/hon flyttar. Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren. Mom. 11 Om medlem i församlingen icke längre anser sig äga gemenskap med Kristus bör han/hon enligt Herrens ord bli föremål för omsorg och kärleksfull vägledning - allt i avsikt att ge hjälp till upprättelse. Skulle han/hon trots detta icke vilja leva med Kristus i tro, må han/ hon likaledes i enlighet med Guds ord efter själavårdande samtal skiljas från församlingen men alltfort vara innesluten i dess omtanke och förbön. Mom. 12 Församlingen kan indelas i kretsar, vilkas antal och omfattning bestämmes av församlingen. För var och en av dessa kretsar utses för ett år i sänder en kretsföreståndare. Kretsföreståndarens uppgift är att hålla personlig kontakt med kretsens medlemmar. Han/hon bör vidare i samråd med församlingens föreståndare anordna särskilda kretsmöten för samtal och uppbyggelse. Mom. 13 Ärende angående kallelse av pastor skall förberedas av styrelsen. Styrelsen skall därvid beakta Svenska Missionsförbundets konstitution, samfundsordningen Mom. 5 med följande lydelse: "Till Svenska Missionsförbundet hörande församling och distrikt äger kalla den pastor de önskar och varje pastor antaga den kallelse han/hon önskar, men församlingarna bör dock utfärda och pastorerna antaga endast sådan kallelse, som är grundad på förslag av samfundets församlingsråd eller som tillkommit i samförstånd med rådet."

13 Kontakt med församlingsrådet bör tagas genom distriktsföreståndaren, som också förmedlar församlingsrådets förslag. Då kallelse av pastor utfärdas, sker detta genom användning av Svenska Missionsförbundets kallelsebrev med de kompletteringar som i vissa fall kan behövas. Mom. 14 Församlingens pastor har att förkunna Guds ord och utdela nattvard samt förrätta dop, vigsel och begravning. att öva personlig själavård och därvid beakta behovet av uppsökande själavård. att förbereda och ansvara för gudstjänster; att ha tillsyn över församlingen och dess verksamhet och på allt sätt bistå dess olika verksamhetsgrenar. att följa församlingens utveckling och därvid särskilt beakta förhållanden av vikt för församlingens framtida arbete. att så långt möjligt hålla personlig kontakt med församlingens medlemmar. att med omsorg föra församlingsboken och därvid bland annat göra noggranna anteckningar över de akter som sker inom församlingen, såsom dop, vigsel och begravning, samt anmäla dop och i. enlighet med gällande författningar vigsel och begravning till vederbörande myndigheter. att då medlem flyttar till annan ort, omedelbart lämna därvarande församlingsföreståndare meddelande därom (flyttningsanmälan) även i de fall då flyttningsbetyg ej uttagits. att i förekommande fall representera församlingen. att i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud. att främja samarbetet med andra församlingar och samfund. Pastor som icke själv anser sig kunna döpa barn skall anmoda annan dopförrättare att utföra denna akt. Motsvarande gäller för den som icke anser sig kunna förrätta dop av vuxna vilka döpts som barn men av samvetsskäl ej kan betrakta detta som ett dop. Mom. 15 Pastor har vid ordination lovat att icke för någon röja vad som under biktens insegel anförtrotts honom/henne. Enligt lag äger han/hon rätt att inför domstol förtiga sådana förtroenden. Mom. 16 Svenska Missionsförbundet har genom beslut av riksdagen medgivits vigselrätt, dvs. rätt att utse pastorer som vigselförrättare. Missionsstyrelsen skall för var och en som utsetts till vigselförrättare hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om intyg om vigselbehörighet. Denna behörighet innebär rätt att viga även om ingen av kontrahenterna tillhör församling inom Svenska Missionsförbundet. Vigseln anses ha ägt rum inom Svenska Missionsförbundet, även om ingen av kontrahenterna tillhör församling inom samfundet.

14 Vigselförrättare inom Svenska Missionsförbundet har inte behörighet att förrätta borgerlig vigsel utan endast kyrklig, vilket innebär att vigselakten alltid bör ha en kristen prägel och att den kristna synen på äktenskapet bör komma till uttryck. Det föreligger ingen plikt för vigselförrättare att tillmötesgå varje önskan om vigsel. Vigselattest skall omedelbart efter vigseln sändas till det pastorsämbete i Svenska kyrkan som utfärdat intyg om hindersprövning. Vigsel skall antecknas i vigselbok, i första hand i den församling där båda kontrahenterna eller bruden har medlemskap, i andra hand dar brudgummen har medlemskap. Om ingendera av kontrahenterna tillhör församling inom Svenska Missionsförbundet, antecknas vigseln i vigselboken i den församling som vigselförrättaren tillhör. Där vigseln antecknas bör också intyg om hindersprövning förvaras. Där noteras också hindersprövningen samt antecknas när och till vem vigselattesten sänts. Meddelande om vigseln sändes till brudens och/eller brudgummens församling om de tillhör annan frikyrkoförsamling än vigselförrättaren. Då missionsstyrelsen har att övervaka att vigselförrättare ställer sig till noggrann efterrättelse vad i lag eller författning är stadgat angående vigsel, finner församlingen det angeläget att för pastors, församlings och samfunds skull distriktsföreståndaren vid sina besök i församlingen beredes möjlighet att ta del av vigselboken och församlingsboken. Mom. 17 Församlingen, som är ansluten till Svenska Missionsförbundet, finner det angeläget att iakttaga vad som säges i samfundets konstitution och att beakta de rekommendationer som generalkonferensen ger församlingarna samt att genom bön och offer stödja samfundets arbete i Sverige och andra länder. Mom. 18 Församlingen tillhör det distrikt av Svenska Missionsförbundet inom vars verksamhetsområde den utför sin gärning och vill genom bön och offer stödja den gärning, som utföres genom de gemensamma arbetsorgan, som är verksamma inom distriktet.

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Abrahamsbergskyrkans församling har vid församlingsmöte 2012-12-09 och årsmöte 2013-02-09 antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former.

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling 1 (5) Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling Stadgar för Uppsala Missionsförsamling fastställda vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25. Församlingen har antagit följande stadgar

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församling Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg 1 I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Stadgar. Datum:

Stadgar. Datum: Stadgar Datum: 2017-04-01 Stadgar för Navigatörerna Nedanstående stadgar bygger vidare på stadgarna antagna vid årsmötet 2006-01-21, vilka reviderades dec 2014 samt vid årsmötet 2017-04-01. 1 Namn Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG

STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG STADGAR FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN LINDESBERG Innehållsförteckning. 1. Församlingens bildande och målsättning 2. Medlemskap 3. Ledning av den andliga verksamheten 4. Församlingsmöte 5. Styrelse 6. Ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för. Allmänna bestämmelser. Föreningens medlemmar

Stadgar för. Allmänna bestämmelser. Föreningens medlemmar Stadgar för Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU) Stadgar antagna vid årsmötet 2005, med ändringar beslutade vid årsmötet 2010 ( 14) samt vid årsmötet 2014 ( 4 och 9). Allmänna bestämmelser 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN

STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN STADGAR FÖR SOCIALA MISSIONEN Antagna vid ordinarie årsmöte den 27 april 2002 och ordinarie höstmöte den 2 december 2002 Reviderade vid höstmötet den 6 december 2004 Stadgeändring av 7 med 1:a beslut 5

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. 2 Säte Föreningen skall ha sitt säte i Åmynnet.

Stadgar. 2 Säte Föreningen skall ha sitt säte i Åmynnet. Stadgar Stadgarna upprättades och antogs 1990-02-08. Stadgarna kompletterades och antogs 1992-02-16. Stadgarna kompletterades och antogs vid årsmötet den 28:e februari 2010, att gälla från verksamhetsåret

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR antagna 1962

STADGAR antagna 1962 STADGAR antagna 1962 med ändringar 1982, 1986, 1988, 1994, 1999, 2000, 2007, 2009, 2011 och 2012 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för Svenskar i Världen. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att företräda,

Läs mer

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING Stadgar för den ideella föreningen Mollösunds Båtförening (MBF), bildad 1980, med hemort Mollösund, Orust kommun. Stadgarna fastställdes på föreningsmötena 2013-07-08 samt

Läs mer

Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena och XY

Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena och XY STADGAR FÖR SVERIGES HÄRADSALLMÄNNINGSFÖRBUND Förbundet bildades 1918 och stadgarna omarbetades helt under 2016 och de nya stadgarna godkändes på årsmötena 2016-05-20 och 2017-05-XY ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening.

STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening. STADGAR Antagna vid extra föreningsstämman 2011-05-30 1 Firma Föreningens firma är Hantverkarens Samfällighetsförening. 2 Samfälligheter Det eller de anläggningsbeslut som lantmäteriet fattat om denna

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd STADGAR FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORNS ETISKA RÅD Antagna vid konstituerande möte den 9 december 2008. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd ( Föreningen ) och är en

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Normalstadgar för EFS missionsförening

Normalstadgar för EFS missionsförening Normalstadgar för EFS missionsförening antagna av EFS styrelse 2011-11-12 13, 156/11 Stadgar för EFS missionsförening i.... Antagna den......... Missionsföreningens ordförande 1. Grundval och uppgift 1.1

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

GMIC Sweden - Inspiring Sustainability

GMIC Sweden - Inspiring Sustainability GMIC Sweden - Inspiring Sustainability Stadgar för den näringsdrivande ideella föreningen GMIC Sweden 1 Namn Föreningens namn är GMIC Sweden. 2 Ändamål och verksamhetsområde Förening är en ideell icke

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund

Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund 2012-02-15 Dnr 35862-2011-1 Till medlemmarna i Tyresåns vattenvårdsförbund Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund Samtliga medlemmar i Tyresåns vattenvårdsförbund

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

SJA. Stadgar. För. Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund. Antagna , ändrade , och

SJA. Stadgar. För. Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund. Antagna , ändrade , och SJA Stadgar För Sveriges Jordbruks- Arrendatorers Förbund Antagna 1980-11-20, ändrade 1995-11-23, 2003-11-26 och 2008-11-25 STADGAR För Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund 1 Firma Förbundets firma

Läs mer

Stadgar för Skags kapellag

Stadgar för Skags kapellag Stadgar för Skags kapellag 1 NAMN Föreningens namn är Skags kapellag. 2 ÄNDAMÅL Skags Kapellag är en ideell förening som har till uppgift att underhålla och förvalta Skags kapell och Theastugan samt att

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Stadgar. HSO Stockholms stad

Stadgar. HSO Stockholms stad Stadgar Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09 Reviderade 2009-04-20

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Ludvigsborgs Byförening Org nr

Ludvigsborgs Byförening Org nr STADGAR för den ideella föreningen Ludvigsborgs Byförening (LBF) med hemort i Ludvigsborg, Hörby kommun. LBF bildades 1975. Stadgarna ändrade av årsmöte den 20 mars 2011. Organisationsnummer: 842000-6325

Läs mer

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP STADGAR Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades, under namnet Svenska föreningen för byggnadsvård, för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. De ursprungliga

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

1 Grundval och uppgift

1 Grundval och uppgift EFS stadgar antagna vid årsmöte 1874, med åren 1904, 1911, 1921, 1922, 1923, 1942, 1949, 1958, 1962, 1964, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1986, 1994, 1997, 2002, 2006, 2008, 2010 och 2012 beslutade ändringar

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR NÄRLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR FÖR NÄRLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR FÖR NÄRLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING Antagna av årsmötet den 25 april 2001 samt efterföljande extra föreningsmöte. 1 Ändamål 1.1. Föreningen, vars namn är Närlundaskolans Föräldraförening, har

Läs mer

Stadgar för. kretsar i Stockholms län

Stadgar för. kretsar i Stockholms län Stadgar för kretsar i Stockholms län Stadga för kretsar inom Moderaterna i Stockholms län Antagna vid förbundsstämma den 13 maj 2017. Godkända av partistyrelsen den 16 juni 2017. 1 Ändamål Kretsen är ett

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF)

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Förslag till stadgar beslutade en första gång vid extra föreningsmöte med Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) den 8 november 2012 i Hässleholm.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

WESTUM BILAGA I. Firma 1 Föreningens firma är WESTUM, vilken delas in i fem delregioner. Sjuhärad, Halland, Fyrbodal, Göteborg och Skaraborg.

WESTUM BILAGA I. Firma 1 Föreningens firma är WESTUM, vilken delas in i fem delregioner. Sjuhärad, Halland, Fyrbodal, Göteborg och Skaraborg. 1 Stadgar för föreningen Nätverk WESTUM antagna 2011-03-15 Firma 1 Föreningens firma är WESTUM, vilken delas in i fem delregioner. Sjuhärad, Halland, Fyrbodal, Göteborg och Skaraborg. Ändamål 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. 2014-03-24 1 STADGAR Årsmöte 2017-02-15 Mötesordförande Olle Glimvik Stadgar för Sländans samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför igångsättandet av arbetet i kyrkopolitiskt råd utfärdas kompletterande

Läs mer

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU 1 ORGANISATION Synkretiska Samfundet för Technu (Samfundet) är ett svenskt trossamfund registrerat hos kammarkollegiet i enlighet med Lag (1998:1593) om trossamfund

Läs mer

Öppna Händer Välgörenhet

Öppna Händer Välgörenhet Öppna Händer Välgörenhet Stadgar Antagna: Antagna vid föreningsmöte 2010-01-20. Innehåll Allmänt 3 Styrelsen 3 Revision 4 Årsmöte 4 Stadgeändring 5 Övrigt 5 2 Allmänt 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer