STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING"

Transkript

1 STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning i överensstämmelse med Gemensam Framtids (GF) grunddokument. 1 Trefaldighets församling 1. Trefaldighets församling är en del av GF och har anslutit sig till innehållet i GF:s grunddokument. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta Församlingen verkar med utgångspunkt på Östermalm i Stockholm. 3. Trefaldighets församling har tidigare haft namnet Trefaldighets Metodistförsamling. 2 Medlemskap 1. Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och bekänner sin tro på Kristus som Frälsare och Herre. 2. Medlem från annan församling i GF mottas på flyttningsbetyg 2. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund. 3. Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning. 3 Förberedande medlemskap och associativt medlemskap Församlingen välkomnar som förberedande medlemmar barn som döps i församlingen. 1. Församlingen tar i det förberedande medlemskapet på sig ett särskilt ansvar att kontinuerligt understödja trons livsprocess hos de unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och medlemskap i församlingen. 2. En förberedande medlem har samma rättigheter som övriga medlemmar, och kan utifrån sina förutsättningar och gåvor väljas till olika organ inom församlingen. En förberedande medlem är inte valbar som ombud för församlingen till GF:s Kyrkokonferens eller andra sammanhang där församlingen representeras via ombud. 3. Församlingen för fortlöpande förteckning över förberedande medlemmar. Om förberedande medlem inte gjort ett eget ställningstagande för Kristus vid 18 års ålder förs vederbörande över i förteckning över församlingens vänner. Möjlighet att kvarstå som förberedande medlem efter 18-års ålder finns för den som på egen begäran önskar det. 4. Person som tillhör annat kyrkosamfund kan välkomnas som associativ medlem. För associativ medlem gäller samma rättigheter som för förberedande medlem enligt Medlemskapets upphörande 1. Medlem kan, genom skriftlig anmälan till församlingens pastor, utträda ur församlingen. 2. Församlingen kan, efter samråd med kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. 5 Församlingsmöte 1. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna, med yttranderätt för alla närvarande. Församlingsrådet kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt 1 Med alla skall läsas alla personer, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder, ekonomisk ställning eller politisk tillhörighet och övriga faktorer som kan används som diskrimineringsgrunder. 2 Medlemskapets giltighet i hela GF-kyrkan tar sig på detta sätt uttryck i att en person som är medlem i en av GF-kyrkans församlingar och som flyttar till annan ort inte ska få sitt medlemskap ifrågasatt då denne önskar få sitt medlemskap överfört till församling på den nya bostadsorten. När det gäller personer som kommer från andra kyrkosamfund förutsätts församlingen visa en öppen attityd, men har möjlighet att pröva medlemskapet utifrån vad som gällt i det tidigare sammanhanget.

2 påkallat. 2. Församlingsmötet sammankallas av Församlingsrådet eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar begär det. Mötet hålls på dag som Församlingsrådet beslutar, dock senast två månader efter det att begäran framställts. 3. Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till Församlingsrådets ordförande senast tio dagar före mötet. 4. Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg, på minst två av följande sätt: tillkännagivande i gudstjänst, i församlingsblad, genom tidningsannonsering eller skriftligt till alla medlemmar via post eller Om församlingsmötet skall behandla fråga om kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande skall kallelse göras minst fyra veckor i förväg enligt samma princip som Röstning i församlingsmöte 1. Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt. 2. Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller liknade då jävssituation kan uppstå. Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och GF:s organ. 3. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller örsäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då frågan avgörs genom lottning. 4. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigade medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga. 7 Årsmöte 1. Ett församlingsmöte per år är årsmöte som skall hållas senast den 31/3 på dag som Församlingsrådet beslutar. 2. Förslag för behandling i årsmötet kan lämnas till Församlingsrådets ordförande senast tre veckor före mötet. 3. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmöte skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före årsmötet. 8 Årsmötets ärenden Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Val av funktionärer för årsmötet a) ordförande och en eller två vice ordförande b) en eller flera sekreterare c) två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll d) rösträknare 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 3. Församlingens pastor/pastorers rapport 3 4. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår 5. Revisorernas berättelse 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Fråga om ansvarsfrihet för Församlingsrådet 8. Rapport från GFU 4 i Trefaldighetskyrkan 9. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 10. Val av ordförande för Församlingsrådet för ett år 11. Val av Församlingsråd 3 Till skillnad från verksamhetsberättelsen är denna rapport mera tänkt att vara en analys av läget i församlingen och en personlig redogörelse från Församlingens pastor. Om församlingen finner det lämpligt kan denna rapport och verksamhetsberättelsen föras samman till en gemensam rapport. 4 Grundarkyrkornas/samfundens förutvarande ungdomsförbund (SBUF/MKU/SMU) kallas här GF Unga(GFU). Equmenia är en federation på nationell nivå och kommer så vitt vi förstår att byta namn i samband med ombildning till förbund.

3 12. Val av Lekmannaledare 13. Val av Pastoral/personalkommitté och dess ordförande 14. Val av revisorer och ersättare för dessa 15. Val av kommitté för nominering och ledarskapsutveckling 16. Val till övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar 17. Val av ombud till GF:s kyrkokonferens, varav en skall vara Församlingens pastor. 18. Val av övriga ombud 19. Förnyande av fullmakt för lokalpredikanter och val av nya lokalpredikanter 20. Anmälan av GF Ungas val av styrelse och ledare 21. Förslag från Församlingsrådet 22. Inkomna motioner 23. Övriga till mötet hänskjutna frågor 9 Församlingsrådet 1. Församlingsrådet skall, tillsammans med församlingens pastor, planera, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i GF:s grunddokument, lokal församlingsordning och församlingsmötets beslut. 2. Församlingsrådet består av sex valda ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar Församlingsrådet sig själv. Samtliga ledamöter i Församlingsrådet väljs på en tid av tre år. En tredjedel av antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande väljs varje år. 3. Samtliga medlemmar i församlingen är valbara till Församlingsrådet. 4. Församlingsrådet sammanträder då: a) ordföranden kallar b) församlingens pastor begär det c) minst en tredjedel av rådets ledamöter begär det 5. Församlingens pastor, Lekmannaledaren samt en representant för GFU:s styrelse ingår i Församlingsrådet med rösträtt i alla frågor utom där jävssituation kan uppstå. Andra personer kan adjungeras till Församlingsrådets förhandlingar efter behov. 10 Församlingsrådets uppgifter 1. I Församlingsrådets uppgifter ingår att: a) tillsammans med församlingens pastor planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens b) verkställa församlingsmötets beslut c) ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning d) med bistånd av pastoral/personalkommittén, förbereda kallelse av pastor och diakon 5 e) utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda f) lämna statistiska uppgifter till GF-kyrkan 2. Församlingsrådet får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning. 3. Församlingsrådet är beslutsmässigt då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning. 11 Församlingens pastor /föreståndare 1. För församlingen skall finnas en pastor/föreståndare som är församlingens andliga ledare. 2. Församlingens pastor skall tillsammans med Församlingsrådet planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i GF:s grunddokument, den lokala församlingsordningen och församlingsmötets beslut. 3. Församlingens pastors särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen. 4. Till församlingens pastor kallas person i ordinerad tjänst i samråd med ansvarig kyrkoledare. Även icke ordinerad kan i samråd med ansvarig kyrkoledare utses till pastor i församlingen. 5 Beslut om kallelse av pastor och diakon är en fråga för församlingsmöte medan övriga tjänster kan styrelsen besluta själv om.

4 5. Om församlingens pastor inte är medlem i församlingen 6, kan vice församlingsföreståndare utses som, i samråd med församlingens pastor,kan utföra vissa av pastorns uppgifter. 6. Efter samråd med ansvarig representant för Gemensam Framtid förbereds kallelse av församlingens pastor av styrelsen för beslut i Församlingsmöte med minst 2/3-dels majoritet. Kallelse till sådant Församlingsmöte skall ske enligt samma princip som kallelse till årsmöte. 7. Om provanställning tillämpas skall styrelsen ta beslut om fortsättning, alternativt avbrytande av tjänst. 8. Beslut om uppsägning eller väsentlig ändring av tjänstgöringsgrad skall föregås av samråd med ansvarig representant för GF och tas av Församlingsmöte med 2/3- dels majoritet. Kallelse till sådant Församlingsmöte skall ske enligt samma princip som kallelse till årsmöte. 9. Församlingens pastor ska tillhöra Församlingsrådet. 12 Lekmannaledare 1. Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en Lekmannaledare. 2. Lekmannaledaren skall bistå församlingens pastor i den andliga vården av församlingen 3. Lekmannaledaren skall verka för lekmannamedverkan i gudstjänster och övrig verksamhet som församlingen bedriver. 4. Lekmannaledaren skall tillhöra Församlingsrådet. 13 Lokalpredikant 1. Församlingen utser lokalpredikanter med fullmakt att bistå församlingens pastor/pastorer i uppgiften att predika och leda gudstjänster. 2. Lokalpredikant skall genomgå de studier i teologi, dogmatik och kyrkohistoria mm som Församlingsrådet fastställt i samråd med församlingens pastor/pastorer. 3. Fullmakten som lokalpredikant skall, efter rekommendation av pastor, årligen förnyas vid församlingens årsmöte. 14 Pastoralkommitté/personalkommitté I församlingen finns en pastoral/personalkommitté som väljs av årsmötet. Pastoral/personalkommittén består av tre ledamöter som väljs för en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Förutom valda ledamöter ingår Lekmannaledaren. 1. Pastoral/personalkommittén skall uppmuntra, stödja och respektera behov hos pastor, diakon samt övriga anställda och deras familjer. 2. Pastoral/personalkommittén skall samråda med pastor, diakon och övriga anställda om prioriteringar när det gäller hur gåvor och färdigheter kommer till användning i församlingen. 3. Minst en gång om året skall en utvärdering göras för att pastors och diakons tjänst och arbete skall kunna utvecklas. Utifrån utvärderingen skall planer för studier och fortbildning göras upp. Pastoral/personalkommittén skall även uppmuntra till deltagande i kurser och konferenser mm som kan stärka pastorns, diakonens och övriga anställdas andliga liv. 4. Pastoral/personalkommittén ansvarar för att arbetsbeskrivning för pastor, diakon och övriga anställda tas fram. 5. Pastoral/personalkommittén bistår Församlingsrådet och samråder med ansvarig kyrkoledare då pastor eller diakon skall kallas. 6. Pastoral/personalkommittén kan även bistå Församlingsrådet då annan person skall anställas av församlingen 7. Pastor skall alltid informeras om Pastoral/personalkommitténs möten. 15 Kommitté för nominering och ledarskapsutveckling 1. Kommittén för nominering och ledarskapsutveckling består av tre ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i kommittén väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod. 2. Församlingsföreståndaren och Lekmannaledaren ingår som ledamöter i kommittén. Församlingens pastor är sammankallande i kommittén. 3. Kommitténs uppgift är att identifiera och utvärdera behovet av andligt ledarskap i församlingen. 6 Detta avser främst små församlingar som inte har möjlighet att anställa egen pastor eller har vakans eller bara del i pastor

5 Den skall, tillsammans med Församlingsrådet, fastställa inom vilka områden ledarskapet i församlingen särskilt behöver stärkas och föreslå åtgärder i form av utbildning mm så att nya ledare kan vara beredda att ta på sig ansvar inom församlingens olika verksamhetsgrenar. 4. Kommittén skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av Församlingsråd och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns. 5. Kommittén skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor 7. Vid beredning av val skall särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald Varje medlem kan föreslå kandidater till Församlingsrådet och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till kommittén senast fyra veckor före det möte då valet skall ske. 7. Val av nya ledamöter till kommittén för nominering och ledarskapsutveckling kan förberedas av Församlingsrådet. Enskild medlem har även rätt att nominera kandidat direkt vid årsmötet. 16 Firmateckning Den eller de som årsmötet utser, har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning skall det alltid vara minst två i förening. 17 Räkenskaper och revision 1. Församlingens räkenskapsår är kalenderår. 2. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet. 3. Vid församlingsmöte och Församlingsrådets sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare. Justering sker normalt senast två veckor efter mötets avslutande. 18 Barn- och ungdomsarbete Församlingens arbete med barn och unga sker i samarbete med GFU i Trefaldighetskyrkan. GFU har egna stadgar, antagna på GFU i Trefaldighetskyrkans årsmöte. 19 Ändring av stadgar och lokal församlingsordning 1. Ändring av stadgar och/eller lokal församlingsordning kan ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar. 2. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till Församlingsrådet minst två månader före årsmötet. Församlingsrådet skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen. 3. Antagande eller ändring av lokal församlingsordning eller stadgarnas upplösningsparagraf skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande. 20 Upplösning av församlingen 1. För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med ansvarig biträdande kyrkoledare, likalydande beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar. 2. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till GF. Dessa stadgar, inklusive namnändring, är antagna vid Trefaldighets Metodistförsamlings årsmöte söndagen den 15 april 2012, att träda i kraft för Trefaldighets församling, med samma organisationsnummer Bibeln talar om att vi alla har olika gåvor, en viktig uppgift för bör vara att ta vara på dessa. Vi vill uppmana att stäva efter englädje i arbetet i stället för tvång och en frimodighet att anpassa verksamhet till människors gåvor. 8 Vi har valt att inte räkna upp faktorer som styr församlings mångfald då dessa ser olika ut lokalt samt ändras över tid. Några av dessa skulle kunna vara kön, ålder, social status, uttryckssätt, etnisk tillhörighet med mera.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer