Stockholms tingsrätt Helsingfors Begäran om rättens prövning av beslagtagning av min egendom vid husrannsakan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms tingsrätt Helsingfors 11.5.2006. Begäran om rättens prövning av beslagtagning av min egendom vid husrannsakan."

Transkript

1 s. 1 / 5 Stockholms tingsrätt Helsingfors Ärende: Begäran om rättens prövning av beslagtagning av min egendom vid husrannsakan. Kammaråklagare Håkan Roswall har tillsammans med kriminalinspektörerna Michael Ögren och Anders Jared i en husrannsakan fredagseftermiddagen kl. 14:35 beslagtagit två dataservrar som till hör mig. Protokollet över husrannsakan, vari den beslagtagna egendomen identifieras framförs i bilaga. Jag anmäler mitt missnöje med verkställt beslag, och i egenskap av person som drabbats därav begär jag rättens prövning genom denna anmälan. Jag anser beslaget strida mot svensk lagstiftning och att beslagtagningen på intet sätt kan motiveras av den brottsmisstanke som ligger som grund för åtgärden. Saken gäller enbart illegal konfiskering av min egendom, utan i allra högsta grad gäller det ett gravt yttrandefrihetsbrott som åklagarmyndigheten gjort sig skyldig till. Mina motiveringar är följande: 1. Såsom det framförs i det följande är beslagtagandet motiverat av helt andra orsaker än vad kammaråklagare Roswall meddelade då han utförde sin handling och vad som framgår av protokollet över husrannsakan. Konflikten mellan framställd orsak och åtgärd är allvarlig nog att förklara beslagtagandet olagligt. Genom beslagtagandet av servrarna kommer till myndigheternas och den utländska uppdragsgivarens kännedom sekretessbelagda omständigheter som är helt katastrofala för de individer som använt vår webbtjänst. Utan en tillstymmelse till överdrift befarar jag att kammaråklagarens olagligt betingade tilltag leder till några goda mänskors död. Med goda mänskor avser jag i detta sammanhang individer i Ryssland och Tjetjenien som omfattar vår nordiska uppfattning om demokrati, frihet och rättvisa. 2. Databasen som fungerar i de beslagtagna servrarna har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen, och därigenom saknar en liten kammaråklagare i Stockholm behörighet att tillgripa tvångsåtgärder eller ens inleda förundersökning i ärendet. Databasen åtnjuter sk. automatiskt

2 s. 2 / 5 grundlagsskydd då tjänsten tillhandahålls av en nyhetsbyrå som fungerar yrkesmässigt. 3. Grundlagsskyddet har ytterligare förstärkts genom databasanmälan och anmälan av webbsändning till Radio- och TV-verket. Kammaråklagare Roswall har, trots information om detta sakförhållande, meddelat att han fortsättningsvis tycker sig ha rätt att hålla dataservrarna i beslag. Kammaråklagaren har således genom egenmäktigt förfarande tillskansat sig fullmakter som enligt svensk lag tillkommer Justitiekanslern ensam. 4. Kammaråklagare Roswall kontaktade inte undertecknad ägare av servrarna före, under, eller ens efter åtgärden om beslagtagning. Kammaråklagaren gjorde sitt ingrepp på en fredag eftermiddag kl varefter han meddelade arbetsplatsen att han inlett sitt weekend-firande och är oanträffbar både för mig som målsägare och för informationsmedia. Då jag fick telefonkontakt med honom ansåg han att jag saknar rättstatus i ärendet, trots att han var medveten om att han beslagtagit min egendom, det hör inte hit sade han om de rättigheter jag ansåg mig ha i ärendet. Kammaråklagarens beteende torde strida mot de fundamentala principer om öppenhet som finns i nordisk rätt. Jag var tvungen att kämpa för att ens få kopia på protokollet över den husrannsakan som konfiskerade min egendom ( inte har du rätt att få protokollet, men kanske jag ändå kan skicka det till dig ). Den rättsotrygghet jag försattes i torde stå i bjärt konflikt med flera lagrum i svensk lag. 5. Som orsak för beslagtagandet meddelades utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för utredningen. Kammaråklagare Roswall är enligt information tillgänglig på Internet specialist på it-brottslighet och torde således ha åtminstone grundläggande insikter i hur datatekniken fungerar. Det brott som det föreligger misstanke om, uppvigling, är ett brott som kan begås genom att olagliga texter ges offentlig spridning. Förundersökningen kan således enbart utföras genom analys av det material databasen sprider på Internet. Serverns innehåll i övrigt faller klart utanför vad som har betydelse för den framförda brottsmisstanken. Beslagtagandet av min egendom saknar således stöd av den brottsmisstanke som meddelats och som är grund för beslagtagandet. 6. Databasen har mycket annat innehåll, sådant som inte är offentligt åtkomlig genom Internet. Bl.a. prenumerantregister på nyhetsbrev och loggar över användare på webbsidan. En kammaråklagare har inte rätt att ta del av denna information och information som berör meddelarskyddet. Beslagtagandet har

3 s. 3 / 5 uppenbarligen som syfte att få fram information som inte befrämjar den eventuella förundersökningen, men som allvarligt kränker webbsidans användares integritetsskydd Att bryta integritetsskyddet är till denna del exceptionellt allvarligt, då det försätter människoliv i fara. 7. På uttrycklig fråga till kammaråklagare Roswall om han kan garantera att serverns innehåll inte läcker till utomstående och obehöriga instanser meddelade han att han inte kan ta ansvar för saker som står utanför hans påverkan. Genom beslagtagandet, som således inte ens indirekt kan befrämja förundersökning om uppvigling, har kammaråklagare Roswall öppnat dörrarna för att synnerligen sekretessbelagd information kan nå instanser som försätter mänskoliv i högst uppenbar fara. Han medger detta i ett av mig bandat telefonsamtal, vilket jag med stor glädje framför till Tingsrätten om jag har rätt därtill. I klartext betyder det ovanstående, att om loggar och prenumerationsuppgifter når Roswalls uppdragsgivare, den ryska ambassaden, då kommer många människor att förlora livet i FSB:s händer. 8. I diskussion med kammaråklagare Roswall framförde jag som min uppriktiga ståndpunkt att vi kan ta bort från webbsidan allt vad han misstänker vara olagligt i väntan på en rättslig prövning av ärendet. Eftersom misstankarna om brott gäller den ryska språkversionen av hemsidan, föreslog jag honom att vi t.o.m. i helhet stänger den ryska sidan och ger oss själva honom och mig tid att analysera om det finns någon olaglig ingrediens på webbsidan. Vi jobbar inte så, sade kammaråklagaren utgående från motivationsgrunder jag inte känner till men nog kan ana mig till. 9. Det mest grundläggande draget i min egen karaktär är att aldrig ge vika för oförrätter och felaktig behandling. Sålunda beslöt jag direkt efter kammaråklagarens tilltag att sätta upp vår webbsida kavkazcenter.com ånyo. Jag frågade kammaråklagaren vad han anser vara olagligt på webbsidan, så att vi kan ta bort det. Jag vill inte komma i klammeri med svensk rättvisa, och jag har vuxit upp från den ålder när man genom provocering söker sina gränser. Kammaråklagare Roswall lät mig berättas i ett att han inte vill avslöja vari han ser olagligheter. Följaktligen satte vi ånyo upp samma webbtjänst med helt oförändrat innehåll. Om sidan så som den kan ses idag på samma gamla adress har olagligt innehåll, då vill jag anmäla kammaråklagare Roswall som huvudsaklig medverkare till ett yttrandefrihetsbrott. 10. I diskussion med kammaråklagare Roswall lät han berätta, att grunden för anklagelse mot uppvigling är att texterna på vår webbsida uppmanar till brott mot lagen. Den lag han hänvisar till

4 s. 4 / 5 är den ryska lagen (mannen kan inte ryska och visste inte överhuvudtaget alls vilken lag han avsåg), alltså en lag i ett repressivt samhälle utan rättvisa i nordisk mening. Jag tror kammaråklagaren har fel i att jämföra laglydnad i Sverige med laghanteringen i ett totalitärt samhälle. Svenskt rättsväsende har inte fullmakter att utdöma straff för lagbrott i främmande länder (undantaget är väl pedofilbrott). Kammaråklagare Roswall har också till denna del tagit till sig fullmakter han inte är värdig. 11. Jag frågade av kammaråklagaren hur ärendet förs vidare. Han lät mig berättas, att ärendet förmodligen inte går till åtal, men att han det oaktat har rätt att behålla min egendom! Jag känner inte i detalj till svensk rättsskipning, men i vår lagbok i Finland finns ännu på försättarbladet den gamla svenska domarregeln från Magnus Ladulås tid det som inte är rätt och rimligt kan inte heller vara lag. Kammaråklagare Roswalls åtgärder mot mig och min egendom kan inte vara lag. 12. Eftersom beslagtagningen av min egendom inte rimligtvis kan ha något att göra med det lagbrott kammaråklagaren misstänker jag gjort mig skyldig till, är vi tvungna att söka andra motivationsgrunder för den åtgärd han på ett drygt sätt tyckte sig kunna utföra. Kanske han har förbindelser till den utländska instansen av en art som motiverar åsidosättande av svensk rätt. Kanske han föreställde sig att en utlänning saknar förmåga att kräva sin rätt. Detta är spekulationer, men faktum kvarstår. Han ville ta hand om servrarna och tillsammans med uppdragsgivaren stoppa vår informationsverksamhet. Han ville främja sitt bekantskapsförhållande med representanter för en främmande makt. Han vill ur servrarna ta ut information han helt och hållet saknar rätt till och distribuera den till instanser som har än mindre rätt därtill. Han styrs av ett politiskt motiv, som är helt otillbörligt enligt nordisk rättsuppfattning. En kammaråklagare är inte herre nog att kombinera i sig själv den dömande och verkställande makten (jag hänvisar till Montesquieus tänkande som ligger som grund för vår västerländska rättsuppfattning). Mina krav: jag ber Stockholms tingsrätt skrida till åtgärder under synnerligen brådskande omständigheter för att häva beslutet om beslagtagningen av mina dataserverar, jag hemställer att servrarna omedelbart tillställs mig till samma ställe varifrån de rövades av mig jag anhåller om att Tingsrätten i sin prövning av ärendet förklarar kammaråklagare Roswells tilltag ogiltiga.och olagliga, och tillställer

5 s. 5 / 5 åklagarväsendet anhållan om förunderökning av ifrågavarande kammaråklagares eventuella brott, jag hemställer att förundersökning påbörjas för att klarställa vilka individer, myndigheter och utomstående instanser kan genom kammaråklagare Roswell ha fått till sin kännedom sådan information till vilken de saknar legal rätt, och jag anhåller om att undertecknad till fullo skall ersättas för den ekonomiska skada jag lidit genom kammaråklagare Roswell. En preliminär beräkning av skadan: - skadestånd för otillbörligt förhindrande av nyhetsbyråns löpande verksamhet, SEK - kostnaderna för ny server för att minimera skadan av kammaråklagarens tilltag, SEK - arbetet med att installera den nya servern, SEK - kostnader för juridiska åtgärder till dags dato, SEK - ersättning för det psykiska obehag jag själv personligen utsatts för, 1 SEK - gratifikation till webbhotellet PRQ och dess ägare Gottfrid Svartholm för allt det besvär myndighetens åtgärder åstadkommit dem, SEK - kostnader för kommande resa till Stockholm för tingsrättens behandling, enligt fakturor Sigma SEK. Om skadeståndsärendet behandlas av annan avdelning inom Tingsrätten anhåller jag om direktiv för hur jag skall gå tillväga för att säkerställa det pekuniära intresset för skadan som åstadkommits. Jag bifogar denna skrivelse min anmälan till Justitiekanslern och till Datainspektionen i det nu aktuella ärendet. Med högaktning, Mikael Storsjö Adress: c/o Office House, Bulevarden 2 A, Helsingfors Tel: Mejl:

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet

Hatets språk. - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - frågor och svar om hatpropaganda och yttrandefrihet Om Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Den här skriften ges ut av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer