Aermec ANL. Instruktionsmanual. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aermec ANL. Instruktionsmanual. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Instruktionsmanual Version: Uppdaterad: Ersätter: Aermec ANL Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Säkerhet...s. 2 Montage och uppställning...s. 4 Inkoppling...s. 12 Igångkörning...s. 21 Felsökning...s. 36 Underhåll...s. 38 Tekniska data...s. 38 Flödesschema...s. 55 Elschema...s. 61 Måttritning...s. 73 CE-dokument...s. 74 Tillbehör...s. 75

2 Allmänt Allmänt ANL ( ) ANL P utrustad med cirkulationspump, expansionskärl och mekaniskt vattenfilter ANL A utrustad med cirkulationspump, expansionskärl, mekaniskt vattenfilter och ackumulatortank ANL Q (ANL ) utrustad med cirkulationspump, expansionskärl och mekaniskt vattenfilter, för hög tryckuppsättning. Samtliga aggregat kan beställas i lågtemperaturutförande (Y), ned till-6 C Leveransomfattning Leveransomfattning: - Scrollkompressor med låg energiförbrukning, R410A - Kompressorstartfördröjning - Monterad vevhusvärmare (oljevärmare 1x70W) - Axialfläktar för mycket tyst gång - Plattvärmeväxlare på förångarsidan - Vattensidan är som standard försedd med differenstryckgivare - Kontrollpanel, Aermec - Korrosionsbeständigt hölje och ram - Förberedd för elmatningsanslutning Aggregaten är EUROVENT-cerifierade (E). Spänning: 400 V 3-fas 50 Hz Kyleffekter i kw angivna vid vattentemperatur +7 C och t = +5 C. Omgivningstemperatur +27 C. Ljuddata = ljudtryck uppmätt i fritt fält på 10 m avstånd och riktningsfaktor = 2. Mekaniskt vattenfilter skall alltid monteras. ANL ( ) som extra tillbehör; ANL P/A/Q, ingår vattenfilter. Säkerhet Allmän säkerhet Detta aggregat är tillverkat för säker användning under förutsättning att det installeras, tas i drift och underhålls enligt de instruktioner som finns i denna bruksanvisning. Bruksanvisningen ska noga läsas igenom av de personer som installerar, använder eller utför underhåll på aggregatet. Underhållsarbete på aggregaten ska alltid utföras av fackman eller kvalificerad person med fullständig kännedom om de försiktighetsmått och säkerhetsbestämmelser som krävs för arbetet. Ingrepp i aggregatet som påverkar köldmediesystemet får enligt naturvårdsverkets köldmediekungörelse endast utföras av ackrediterat företag. OBS! Maskinen innehåller elektriska komponenter och rörliga delar såsom kompressorer, fläktmotorer och pumpar. Maskinen måste därför alltid kopplas från elnätet innan den öppnas. Köldbärare och köldmedium Den vätska som ska kylas ner (köldbäraren) måste passa för de i systemet använda materialen. Köldbäraren bör vara vatten eller blandningar av vatten och frysskyddsmedel. Vid användning av destillerat eller avmineraliserat vatten, kontrollera att det passar med de i anläggningen använda materialen. Man bör även tillse att rostskyddsmedel är tillsatt för att undvika korrosion i ledningar och värmeväxlare. 2 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

3 Säkerhet Även vid glykolblandningar är användningen av lämpliga tillsatser (inhibitorer) viktig för att skydda aggregatens och övriga material i anläggningen från eventuell korrosion orsakad av den kemiska nedbrytning som glykolen utsätts för. Köldbäraren får inte vara brandfarlig. Om köldbäraren inte kan tömmas ut i avloppet p g a att den innehåller farliga substanser (t.ex. glykol) bör aggregaten installeras på en plats som är försedd med ett uppsamlingssystem för eventuellt vätskeläckage. Detta uppsamlingssystem måste kunna rymma systemets hela vätskevolym. När aggregatet ska kasseras måste de farliga vätskorna tas om hand av auktoriserat företag i enlighet med gällande föreskrifter. Aggregatet är fyllt med köldmediet R410A. Byt aldrig ut eller blanda R410A med en annan typ av gas. Rengöring av en mycket nedsmutsad kylkrets, t.ex. efter att en kompressor har brunnit, får bara utföras av fackman. Användning och förvaring av köldmediebehållare måste ske i enlighet med tillverkarens rekommendationer och enligt gällande säkerhetslagar och direktiv. Försikighetsåtgärder under drift Maskinen måste handhas av kompetent personal. Alla rörledningar måste vara tydligt markerade i överensstämmelse med de lokala säkerhetsföreskrifterna. Flytta inte eller ändra på säkerhetsanordningar, skydd eller isoleringsmaterial som är installerade på maskinen och dess tillbehör. Alla elanslutningar måste vara i överensstämmelse med de lokala föreskrifterna. Maskinen och dess tillbehör ska vara anslutna till jord och skyddade mot kortslutning och överbelastning.när huvudströmbrytaren slås till har elsystemet en spänning som medför livsfara. Om det skulle bli nödvändigt att utföra arbeten på elsystemet under drift, måste därför största försiktighet iakttas. Öppna aldrig dörrar eller luckor när spänningen är tillslagen, förutom i de fall där detta krävs för testning, mätningar eller justeringar.detta arbete får enbart utföras av kvalificerad personal som är försedd med lämplig utrustning. Reparation och kassering Utför aldrig svetsningsarbeten eller andra arbeten som framkallar värme på en anläggning som innehåller olja eller brandfarliga vätskor. Anläggningar som kan innehålla olja eller brandfarliga vätskor måste vara helt tömda och rengjorda innan sådana arbeten utförs. Svetsa aldrig eller utför ändringar på en tryckbehållare. Var noga med att inte skada säkerhetsventilerna och övertrycksventilerna. Se till att de inte sätts igen av färg, olja eller smuts. Iaktta största försiktighet vid svetsning eller reparationsarbeten där det bildas värme, lågor och gnistor. Täck över angränsande delar med brandsäkert material. Före demontering av maskinkomponenterna, kontrollera att alla rörliga och tunga komponenter är ordentligt fixerade. Kontrollera alltid efter ett reparationsarbete att inga verktyg, borttagna komponenter eller trasor lämnats kvar i maskinen. Kontrollera elmotorernas rotationsriktning (kompressorer och kylfläktar i synnerhet) när maskinen startas första gången efter arbete på elanslutningarna. Alla skydd måste återinstalleras efter ett utfört underhålleller reparationsarbete. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

4 Montage och uppställning Montage och uppställning Uppställning Kontrollera omedelbart efter uppackning av aggregatet att det inte har blivit skadat under leveransen/transporten. Aggregaten kan installeras utomhus eller inomhus. Vid placering inomhus ska lokalen ha god ventilation. I vissa fall kan kan det vara nödvändigt att installera ventilationsfläktar för att reducera omgivningstemperaturen i lokalen. Luften ska vara ren och får inte innehålla brandfarliga gaser eller lösningsmedel. Under extrema temperaturförhållanden kan aggregatens skyddsanordningar lösa ut. Aggregaten kan placeras på vilken plan yta som helst med tillräcklig bärkraft. Lämna ett fritt utrymme runt aggregaten för luftcirkulation. Rekommenderat minavstånd för underhållsarbete enligt bild. Kontrollera att aggregaten inte utsätts för varm luft från andra system eller återcirkulation. Undvik att installera aggregatet på en plats där det kan utsättas för kraftig vind. Typ Min. tekniskt utrymme mm B C D E Transport och lyft Kontrollera före hantering av aggregatet att det inte fått några skador under transporten och att utrustning för lyft och förflyttning har tillräcklig kapacitet (se tabell med vikt och dimensioner) samt respektera gällande säkerhetsnormer. Speciell hänsyn måste iakttagas vid lastning, avlastning och lyft för att undvika risk för skador av personal och gods. Vid lyft med gaffeltruck är det viktigt att gafflarna når under hela aggregatet och säras maximalt före införande under aggregatet. Vid lyft med kran är det viktigt att stroppar är dimensionerade med hänsyn till aggregatets vikt samt att de är riktigt fastsatta med spridare så aggregatet inte skadas. Lyftpunkten måste ske rakt över aggregatets tyngdpunkt. Samtidigt med lyftet är det lämpligt att montera maskinskorna (VT). 4 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

5 Montage och uppställning ANL P/H - HP Instruktionsmanual / Aermec ANL /

6 Montage och uppställning ANL P/H - HP 6 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

7 Montage och uppställning ANL P/H - HP Instruktionsmanual / Aermec ANL /

8 Montage och uppställning ANL A/HA 8 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

9 Montage och uppställning ANL A/HA Instruktionsmanual / Aermec ANL /

10 Montage och uppställning ANL A - Q/HA - HQ 10 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

11 Montage och uppställning ANL P - A - Q/H - HP - HA - HQ Instruktionsmanual / Aermec ANL /

12 Inkoppling Inkoppling Elektrisk inkoppling Installationsarbetet måste utföras av behörig personal Maskinens nätanslutning ska ske via skyddsapparatur som installeras och väljs av behörig installatör utifrån data som anges i eldata och elschema för respektive aggregat Rörinkoppling Installationsarbetet skall utföras av behörig personal In och utgående köldbärarrör är märkta och inkopplas enligt ritning Installera expansionskärl och eventuell ackumulatortank av rätt storlek i förhållande till systemet Kontrollera /efterdra pumpkopplingar Elektrisk kontrollpanel Kontrollpanelen är placerad inuti aggregatet. För att kunna utföra de elektriska anslutningarna i kontrollpanelen, måste den övre och frontpanelen avlägsnas, storlekarna För storlekarna är frontpanelen öppningsbar. 12 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

13 Inkoppling Elmatningsanslutning För in elmatningskabelen i aggregatet enligt fig. 01. För in elmatningskabeln i den elektriska kontrollpanelen, enligt fig. 02 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

14 Inkoppling Nyckel (exempel: 121) vägs ingång 214 Hetgasgivare 201 Magnet circuit breaker 215 Kontrollpanel anslutningskabel 202 Dörrlås kontakt 216 Elbox 203 Kontaktor 220 Relä 204 Enpolig automatkontakt 221 Skruvfot 207 Trycktransduktor 222 Elkopplingsbox för extra tillval 209 Mikroprocessor 223 NTC givare 10K L= Dörr-lås 226 Tryckvakt tranduktor kabel TAP 211 kondensator 227 Tryckvakt tranduktor kabel TBP 213 NTC givare 14 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

15 Inkoppling Extra inkopplingar av ansvarig installatör Alla plintnummer i den 11 POLIGA anslutningsplinten, placerad inuti elskåpet. Inkopplingspositioner och förklaringar förklaras följande i kapitlet. Det finns två typer av anslutningar, se elschema. Sommar/vinter Fjärrkontroll (C/F) Förberedelse av sommar/vinter skifte, anslut enhetens kontakt till plint 3 och 5 på den 11 POLIGA anslutningsplinten. On/Off Kontroll (IA) (Yttre förregling) Skifte ON/OFF fjärrkontroll, anslut enheten till plint 4 och 5 på den 11 POLIGA anslutningsplinten. Larm (AE) Önskas larmindikeringen till en extern position, så är det möjligt via plint 6 och 7 i den 11 POLIGA anslutningsplinten. Anslut visnings- eller signalavgivande larmfunktion. Fjärrkontrollpanel (TRA) För att koppla in omkopplingsfunktion sommar/vinter, använd plint 8 och 9 i den 11 POLIGA anslutningsplinten. Kontakt för termostatstyrning av tappvarmvatten DHW (TWS) För fristående termostat, anslut till plintarna 10 och 11 på den 11 POLIGA anslutningsplinten. Anslutning av PR3 (tillbehör) PR3 tillbehöret skall alttid anslutas till den 11 poliga anslutningsplinten, vilket visas här nedan. Max. anslutningsavstånd är 150 m. OBS! Kom ihåg att PR3 måste aktiveras efter anslutning Instruktionsmanual / Aermec ANL /

16 Inkoppling Kontroll och funktioner Kyldrift inställning Fabriksinställning = 7 C, dt = 5 C Värmedrift inställning Fabriksinställning = 45 C, dt = 5 C. Vid ett eventuellt elbortfall, kommer det inställda värdet sparas i minnet. Kompressorstartfördröjning Två förberedda funktioner finns för att hindra kompressorn att starta för ofta. Minsta tidsdifferensen från föregående stopp = 180 sekunder. Minsta tidsdifferansen från föregående start = 300 sekunder. Cirkulationspump Kretskortet har en utgång för styrning av cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är i drift under minst 150 sekunder för att kontrollera givarnas status. Efter de första 40 sekunderna i drift kontrolleras följande: att vattenflödet är normalt, aktivering av flödesvaktens larmfunktion (alternativt differenstryckgivaren). När aggregatet står i standby läge går cirkulationspumpen ytterligare 30 sekunder för kontroll av flödesmätare eller differnstryckgivare. Fläktstyrning (DCPX tillbehör) DCPX säkerställer en korrekt driftfunktion vid olika omgivningstemperaturer. Mikroprocessorn registrerar trycken via tryckgivarna och anpassar korrekt varvtal för fläktmotorn. Detta medför att stabil kondenserings- eller förångningstemperatur kan upprätthållas (konstant drift). DCPX är ett lämpligt tillbehör under den varma årstiden då tappvarmvattenbehovet kan tillfredsställas. Frysskyddsalarm Frysskyddslarmet är aldrig aktiverat om aggregatet står i standby eller frånslaget läge. Larmet har till uppgift att skydda plattvärmeväxlaren från frysrisk. Mikroprocessorn blockerar kompressorn och aktiverar frysskyddsvärmaren (tillbehör) om temperaturregistreringen via givaren på plattvärmeväxlarens utgång/ingång understiger +4 C. Denna frysskyddsfunktion kan endast ändras av behörig personal. Det måste finnas en frysskyddslösning i vattensystemet. Denna skyddsfunktion blockerar kompressorn men ej cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen är i drift så länge som frysskyddsvärmaren är aktiverad. För att återgå till normal drift så måste den utgående vattentemperaturen stiga över +4 C. Larmet återställs manuellt. Kontakta alltid installatören om detta larm visas. Vattenflödes larm Mikroprocessorn kontrollerar flödeslarm, med hjälp av en differenstryckgivare, monterad i aggregatets vattenflödesriktning. Denna typ av säkerhetsutrustning reagerar under de första 40 sekunderna av cirkulationspumpens drifttid om flödet ej är tillfredställande. Kompressorn och cirkulationspumpen blockers. 16 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

17 Inkoppling Förberedelse Innan aggregatet startas, observera följande: Alla säkerhetsaspekter har uppfyllts. Aggregatet är korrekt monterat och förankrat mot underlaget. Minsta tekniska utrymme runt aggregatet är säkerställt. Köldbäraranslutningar (vatten in/ut) är korrekt anslutna till rätt position. Köldbärarsystemet (vatten) är uppfyllt och avluftat. Köldbärarsystemets ventiler är i öppet läge. Elmatningskabeln är korrekt ansluten. Spänningen ligger inom toleransnivån, 10% av aggregatets angivna nominella värde. Jordanslutningen är korrekt utförd. Alla elektriska anslutninga är ordentligt åtdragna. Vattenanslutnigarna är ordentligt åtdragna och täta. Växling sommar/vinter För varje säsongsväxling, kontrollera driftgränserna ligger inom det tillåtet område. Kontrollera att driftströmmen till kompressorn är lägre än det angivna maximala värdet, enligt databladet. Kontrollera att kompressorljudet inte är onormalt högt. Uppfattas ett högt onormalt ljud, skifta faserna. Kontrollera att spännigen ligger inom toleransen och att ingen snedfördelning råder mellan de olika faserna. Max. avvikelse måste ligga inom 3%. VARNING! Funktionsinställningarna kan endast utföras med standardinställningar. Innan start av aggregatet skall aggregatet vara spänningssatt, 12-24timmar. Kontrollera att elboxens lucka är stängd innan lägesbrytaren ställs i ON-läge. (Fig.03) Därefter slå till ON/OFF knappen på kontrollpanel (Fig.04) så att oljevärmaren aktiveras för att värma upp kompressoroljan (12-24 timmar innan start). Instruktionsmanual / Aermec ANL /

18 Inkoppling Funktioner Innan aggregatet startas: Stäng elboxens lucka. Ställ huvudbrytaren i ON-läge (fig.03) Se till att hjälpkontakten (IA) (se elschema) är öppen (om den används) och att lysdiod (I) är avstängd enligt fig. 04. Tryck in ON knappen i 3 sekunder för att starta aggregatet. Säsongsskifte från PR3 Slå om direkt på brytaren mellan symbolerna. Aggregatet skiftar automatiskt till den valda driftfunktionen. Säsongsskifte från aggregatets kontrollpanel Tillgång till ANVÄNDAR inställningen erhålles genom att trycka in knappen "Skruvmejsel" och slå in password 0000; konfirmera genom att åter trycka in knappen "Skruvmejsel". Den parameter som avses är 0. N Kod Namn Min Förinst. Max Avser 0 Sta Säsong = kyldriftsläges funktion 1= värmedriftsläges funktion 18 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

19 Inkoppling Underhåll / Service All rengöring av aggregatet är förbjudet innan aggregatets elmatning kopplats bort (aggregatet skall vara spänningslöst) Periodiskt underhåll är viktigt för att aggregatet skall effektivt med avseende på avgiven och tillförd effekt. Följande periodiskt underhåll/kontroll skall ske minst en gång per år: Köldbärarkretsen (vatten) Kompletteringsfyllning av vattenkretsen Rengöring av vatten filter Kontroll av flödes-/differenstryckvakt Avluftning av systemet Kontrollera att vattenflödet till förångaren är konstant Kontrollera att rören är ordentligt isolerade (vattenkretsen) Kontrollera att glykolinblandningen är korrekt Elsidan Säkerhet seffektivitet Spänningen Driftströmmar Ordentligt åtdragna elanslutningar Kontrollera kompressorns lindningsmotstånd VARNING! Inspektion, underhåll och eventuella reperationsarbeten får endast utföras av aktoriserad person Brist på kontroll/underhåll kan orsaka person eller materiella skador Havsnära installationer kräver dubbelt så täta kontroller och serviceunderhåll information Rekommendabelt är att regelbundet föra en loggbok. Eventuellt återkommande eller tendenser av felaktigheter kan lättare spåras med hjälp av denna loggbok. Det är förbjudet att fylla på annat köldmedium än R410A Skrotning - Måste uppfylla de nationella bestämmelserna. Kylkretskontroll Kompressorstatus Plattvärmeväxlarens effektivitet och eventuell frysskyddsfunktion Arbetstryck Läcksökningskontroll av kylsidans vattenkrets Hög- och lågtryckspressostaternas funktion Kontrollera torkfiltret på lämpligt vis, att det är effektivt. Mekaniska kontroller Kontrollera att skruvar/bultar är ordentligt åtdragna, speciellt kompressorn och elboxen samt aggregatets panelskruvar. Denna kontroll är viktig för att förebygga vibrationer (ljudalstring). Kontrollera eventuella rostangrepp, behandla med färg för att eliminera eller reducera rostangrepp. Extraordinärt underhåll ANL aggregaten innehåller R410A och är provkörda på fabrik. Under normala omständigheter behöver aggregaten ej kontrolleras med avseende på köldmediefyllningen. Under årens lopp kan viss köldmedimängd läcka ut via kopplingar etc. Det är viktigt att läckagen upptäcks och repareras fullt ut. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

20 Inkoppling Påfyllnadsarbete Påfyllnadsförfarande enligt följande: Töm hela köldmediekretsen. Anslut och vakuumsug både från låg- och högtryckssidan tills 10 Pa kan avläsas på vakuummetern. Vänta i 5 minuter och kontrollera att värdet inte stiger över 50 Pa. Anslut köldmediecylindern (fyllningscylinder) till anslutningen på lågtryckssidan Fyll på den mängd som står angiven på aggregatets typskylt Efter några timmars funktionstest, kontrollera att synglaset indikerar en torr köldmediekrets (torr=grön). Vid ett ett eventuellt köldmedieutsläpp, måste aggregatet tömmas helt innan påfyllning. R410A köldmediet skall endast påfyllas i vätskeform Driftfunktioner som avviker från det nominella driftläget, kan ge upphov till avvikande värden över det normala. Täthetsprov eller lockalisering av läckor får endast utföras med R410A köldmediegas, använd en lämplig läcksökare avsedd för R410A. I köldmediekretsen är det förbjudet att använda oxygen, acetylene eller att dra flamriskbenägna eller giftiga gaser. De kan orsaka explosion eller förgiftning. Rekommendabelt är att använda en loggbok (finns ej medlevererad). Eventuella återkommande eller tendenser av felaktigheter kan lättare spåras med hjälp av denna loggbok. Det är ett bra redskap för att i god tid vidtaga åtgärder som kan förhindra ett eventuellt haveri. Bokför all åtgärdsingripande med aktuellt datum (åtrkommande underhåll eller reperationer), beskriv åtgärderna, ange aktuella mätdata etc. Det är FÖRBJUDET att fylla aggregatet med annat köldmedium än R410A. Används ett annat köldmedium kan allvarliga skador uppstå på kompressorn. 20 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

21 Igångkörning Igångkörning Funktion Aermecregulatorn i ANL-aggregaten, styrning typ P eller PID till önskad köldbärartemperatur genom att koppla in en eller två kompressorer i steg (beroende på modell) med hjälp av temperaturgivare i retur- eller framledningen eller med börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur. Startfördröjning mellan kompressorstarter och mellan kompressorstegen. Utgående temperatur övervakas med en temperaturgivare på vattensidan samt en givare på gassidan för att förhindra frysning plattväxlaren (frysrisk). Ställ in frysskyddsinställning. Kondenseringstemperaturen regleras med hjälp av tryckgivare (extra tillbehör). Vilkens inställningar görs i Aermecregulatorn. Om köldbärarpump finns inbyggt i aggregat startar och stoppas samt dess motorskydd övervakas av regulatorn. Övriga övervakade larm är enligt larmlista. Larm och fördröjningar är förprogrammerade regulatorn för enkelt handhavande. Uppstart Se till att vevhusvärmare är påslagna i god tid före uppstart så att eventuellt köldmedium, löst i oljan, är förångat. Kontrollera att systemet är helt uppfyllt med köldbärare och korrekt avluftat Efter uppfyllning och provtryckning ska köldbäraren isoleras Kontrollera flödesvaktens funktion Kontrollera att säkerhetsbrytaren är tillslagen Starta aggregatet genom att slå till säkringsbry tare manöver Kontrollera rotationsriktning på kompressorn. Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning. - Kontrollera att pumpen startar samt att rotationsriktningen är korrekt - Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning - Kontrollera att fläktarna startar samt att rotationsriktningen är korrekt - Fläktar skall suga luften genom kondensorerna För avfrostning; ställ in önskad avfrostningsfunktion Displayfunktioner Brukarens gränssnitt Information i teckenfönstret Funktion Funktion A Teckenfönster 1 Visning av aktuell meny för inställning B Tangent för till/från 2 Visning av aktuell meny över larm C Tangent för tillgång till givarnas meny 3 Parameternummer D Tangent för tillgång till meny för programmering 4 Parameterförkortning/Parametervärde E Tangent för tillgång till larmhistorik 5 Driftsindikering kyla F Knappar för att rulla fram parametrar 6 Driftsindikering värme 7 Indikering av aktuellt larmstatus 8 Indikering av aktuellt driftsläge för kompressor (kan ha olika blinkfrekvenser) 9 Stoppindikering Displayfunktioner Instruktionsmanual / Aermec ANL /

22 Igångkörning Lysdioder Huvudpanelens gränssnitt representeras av lysdioder och pektangenter med flera funktioner, visningarna är organiserat i ett antal menyer som aktiveras med ett tryck på respektive knapp (se föregående sida); värdet som visas är det inställda för vald givare i menyn. Vid normal drift visas utgående vattentemperatur; de tre tecknen till höger visar parameterns värde medan det högra tecknet visar vilken parameter det gäller (se följande tabell). Önskad parameter rullas fram med piltangenterna till höger på panelen vilka även användes för att ändra inställt värde på vald parameter. Visade parameterindex / Funktioner A Parameterindex B Parameterförkortning Värde i parametern Hänvisningar för avläsning och parmetrar 1) Parametrar visade på värmepumpsaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade för aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade för aggregat med inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmevatten 22 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

23 Igångkörning Tabell över parametrar och deras index Index Parametrar i meny över givare Parametrar i meny för konfigurering (A) Förkortning (B) Parametrar Förkortning (B) Parametrar 0 tua Utgående vattentemperatur StA 1) Val av driftsläge 1 tia Ingående vattentemperatur StF Börvärde kyldrift 2 tsb 1) Batteritemperatur bnf Område kyldrift 3 tgp Hetgastemperatur StC 1) Börvärde värmedrift 4 tae 1) Utelufttemperatur bnc 1) Område värmedrift 5 AP 1) Högtryck CSt Korrektion börvärde 6 bp 1) Lågtryck SF1 Börvärde kyla 1 7 ter Temperaturfel tf1 Utelufttemperatur 1 8 Sab Forcerat stopp pga. larm SF2 Börvärde kyla 2 9 CP CP-tid tf2 Utelufttemperatur 2 A HCO Driftstimmar, tusental SC1 1) Börvärde värme 1 b HCO Driftstimmar, enheter tc1 1) Utelufttemperatur 1 C SPO Antal kompressor starter, tusental SC2 1) Börvärde värme 2 d SPO Antal kompressor starter, enheter tc2 1) Utelufttemperatur 2 E rel Mjukvarurelä SAS 5) Tappvarmvatteninställning F bld Mindre utgåva av mjukvara bas 5) Tappvarmvattenband G SEt Aktuell driftsinställning H dcp 2) Inställt tryck DCP (fläktstyrning) i dcp 2) Differenstryck DCP (fläktstyrning) J HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, tusental L HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, enheter n SP1 3) Antal starter kompressor 2, tusental o SP1 3) Antal starter kompressor 2, enheter P Po 3) Antal aggregatstarter q rfq 4) Frekvensbehov (INVERTER) r PrF 1) Tryckfall 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade på aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade vid inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL /

24 Igångkörning Parameterlista installatör (password : 030) Index Parametrar i meny över givare (A) Förkortning (B) Parametrar 0 iu Styrning, ingående/utgående 1 off Forcerat stopp av kyldrift 2 ofc1) Forcerat stopp av värmedrift 3 SAF Återställning av forcerat stopp 4 int Integreringstid 5 der Avvikelsetid 6 AG Frysskydd (köldbärarsida) 7 FrP1) Frysskydd 8 r in Frysskyddselement 9 PAN Fjärrstyrd panelkonfigurering A ASA5) Aktivering av tappvarmvatten b ASP5) Producerad tappvarmvattenseffekt C AAS5) Inkommande väntetid d tra5) Miljötermostat on E baf5) Flödesvakt, by-pass on F tbf5) Flödesvakt, by-pass tid 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten information Aggregat med inbyggd ackumulatortank ej är avsedda för produktion av tappvarmvatten. OBS! Parametrarna på denna sida, representerar en undermeny, definierad som installatörens meny; denna meny innehåller en del parametrar som kanske måste modifieras under installationsfasen. Modifiering av dessa parametrar åligger den behörige installatören. Under rubriken parametrar finns en förklaring till varje enskild parameter. För att få tillgång till dessa parametrar skall följande utföras: Ersätt password 000 (efterfrågas i steg 2) med password 030; detta sker genom att trycka in piltangenterna (vilket visas på efterföljande sida). 24 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

25 Igångkörning Inställning av driftsparametrar För att ändra tidigare beskrivna parametrar måste menyn för inställning av parametrar öppnas genom ett tryck på den skruvmejselliknande knappen på mitten av panelen. I teckenfönstret visas ett P för lösenord som är 000, dvs. tryck åter på "skruvmejselknappen" för att öppna menyn för inställning. Använd "pilknapparna" till höger på panelen för att välja önskad parameter. I menyn finns alla parametrar beskrivna på föregående sida tillgängliga tillsammans med sitt inställda värde som kan ändras enligt följande lista: Panel Utförande Meny nivå I standardläge sker endast visning av parametrarna som finns i listan på sidan 5. Tryck på piltangenterna för att rulla fram önskad parameter. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Tryck två gånger på skruvmejselknappen för att få tillgång till meny för inställning av parametrar, efter ett tryck efterfrågas lösenordet vilket är förinställd till 000 och vid andra trycket öppnas menyn över parametrar för inställning. Har lösenordet ändras matas rätt lösen in med pilknapparna. I menyn för inställningar rullas parametrarna, angivna på föregående sida, fram med piltangenterna. varje parameter har ett index för identifiering och tre siffror till höger visande inställt värde. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. För ändring av en parameters värde måste den visas i teckenfönstret och därefter gå in i konfigurationsläge med ett tryck på skruvmejselknappen. Nu kan värdet ökas eller minskas med pilknapparna. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Då värdet ändrats sparas det ändrade värdet med ett tryck på skruvmejselknappen vilket även innebär att konfigurationsläget avslutas. Varje påföljande tryck på en pilknapp innebär förflyttning till nästa parameter. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Efter avslutad konfigurering ger ett tryck på tangent för tillgång till givarnas meny (till vänster om skruvmejselknappen) återgång till standardmenyn. för att efter detta ändra en parameter måste proceduren angiven på denna sida tas om från början. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

26 Igångkörning Inställning av driftsparametrar Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av driftsläge (VÄRME / KYLA) 0 1) Värmepumpaggregaten kan ställas in för både kyl- och värmedrift, aktuellt driftsläge visas 0.0 (Värmedrift) för endast kyldrift visas parametern men kan inte ändras. med hjälp av två lysdioder. Följ instruktionerna från s. 9 för att byta driftsläge. På aggregat (kyldrift) Inställning av börvärde för kyldrift Enheterna har ett börvärde för utgående köldbärartemperatur, kompressorn stoppas då 1 7 ºC -20 ºC 26 ºC temperaturen går under inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Inställning av kyldriftens proportionella band Enheterna har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa 2 5 ºC 1 ºC 20 ºC driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående köldbärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Inställning av börvärde för värmedrift 3 1) 50 ºC 25 ºC 65 ºC Värmepumpar har ett börvärde för utgående värmebärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går över inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Parametern visas på aggregat för endast kyldrift och kan inte ställas in. Inställning av värmedriftens proportionella band Värmepumpar har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar 4 1) 5 ºC 1 ºC 20 ºC bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående värmebärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur Värdet i denna paragraf aktiverar beräkningen för kompensering av börvärdet beskrivet i följande diagram: Börvärdet beräknas automatiskt vid kyldrift enligt följande: Börvärdet beräknas automatiskt vid värmedrift enligt följande: -Ge parameter J (börvärde 2) och parameter H (börvärde 1) min. resp. - Ge parameter P (börvärde 2) och parameter N (börvärde 1) min. resp. max. temperatur aggregatet ska arbeta med. max. temperatur aggregatet ska arbeta med. - Mata in utetemperaturer där börvärdet ska vara max. (TAE1) och - Mata in utetemperaturer där börvärdet ska vara max. (TAE1) och min. (TAE2). min. (TAE2). Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna bestämmer rätt börvärdet för köldbäraren. bestämmer rätt börvärdet för värmebäraren. 1) Parametrar visade på värmepumpsaggregatet. 26 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

27 Igångkörning Param. index Förinst. värde MIN. värde MAX. värde Noteringar Inställning av börvärde 1, kyldrift 6 12 C -20 C 26 C Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar det högsta börvärdet (d.v.s. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40 ºC 50 ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter H). Inställning av börvärde 2, kyldrift 8 7ºC -20 ºC 26 ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar det lägsta börvärdet (d.v.s. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40 ºC 50 ºC Denna inställning är synlig om parameter E är aktiverad och representerar högsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter H). Inställning av börvärde 1, värmedrift A 1) 50 ºC 25 ºC 65 ºC Denna inställning är synlig endast om parameter E är aktiverad och representerar högsta börvärde (d.v.s. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 1 (värmedrift) b 1) 0 ºC -40 ºC 50 ºC Denna inställning är synlig endast om parameter E är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter J). Inställning av börvärde 2, värmedrift C 1) 35 ºC 25 ºC 65 ºC Denna inställning är synlig endast om parameter E är aktiverad och representerar lägsta börvärde (d.v.s. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 2 (värmedrift) d 1) 18 ºC -30 ºC 50 ºC Denna inställning är synlig endast om parameter E är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter N). Inställning av tappvarmvattentemperaturen E 5) 50 ºC 25 ºC 65 ºC Värmepumparna har en en arbetsinställning för produktion av tappvarmvatten. Denna inställning indikerar den producerade vattentemperaturen. Den logiska uppvärmningsfasen är baserad på tre överlappande kontroller (proportionell, integrerad och härledd kontroll). Dessa beräknar temperaturrörelsen från inställningen och aktiverar respektive deaktiverar kompressorstart. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatrösmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). Inställning av tappvarmevattnets propertionella band f 5) 5 ºC 1 ºC 20 ºC Värmepumparna har en driftlogik, baserad på en summa olika faktorer för val av bästa funktion. Det proportionella bandet representerar den maximala differensen mellan inkommande/utgående vattentemperaturen och det inställda börvärdet innan kompressorer behöver aktiveras. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatörsmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 5) Parametrar visade för modeller avsedda för produktion av tappvarmvatten. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

28 Igångkörning Inställning av driftsparametrar vid installation (Password 030) Param. index Förinst. värde 0 0,0 MIN. värde 0,0 (utgående) MAX. värde Noteringar Inställning av styrning av ingående och utgående vattentemperaturer Det är möjligt att ställa in termostaten för två typer av styrning: 1 1. Styrning av utgående vattentemperatur (ingående) 2. Styrning av ingående vattentemperatur Inställning av värden för forcerat stopp vid värmedrift 1 4ºC -25 ºC 25 ºC Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen sjunker under inställt värde (forcerat stopp). Inställning av värden för forcerat stopp vid värmedrift Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett 2 1) 54 ºC 30 ºC 70 ºC gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen stiger över inställt värde (forcerat stopp). Inställning av säkerhetsgränsvärde 3 5ºC 0,5 ºC 20 ºC Temperaturgräns över värdet för forcerat stopp för återstart av kompressorn efter ett forcerat stopp. Inställning av intergreringstid sekunder 0 sekunder 0 sekunder 0 sekunder 999 sekunder 120 sekunder 6 3ºC -50 ºC 20 ºC Enheterna utför en avancerad logik för styrning av utgående vattentemperatur. Integrerad styrning förhindrar att systemet kommer i jämvikt vid temperaturer utanför inställda driftsvärde genom att jämföra av känd temperatur med inställda arbetstemperaturer. En ökning av integreringstiden försämrar effekten av integrerad styrning. Inställning av deriveringstid Enheterna reagerar på variation av inloppstemperaturen och förhindrar effekten av snabba ändringar av belastningen i kretsen. Denna parameter ger tiden under vilken temperaturen får avvika från den inställda utan att termostaten reagerar. T.ex. att vid kyldrift och differensen är 5K med en avvikelse av 1K (inte tillräcklig för att termostaten ska reagera) och temperaturökningen sker med en hastighet av 4K under tiden T (T=deriveringstid) ingriper termostaten. Inställning av gränsvärde för frysskydd Frysskyddslarmets gränsvärde, den temperatur då larmet aktiveras. För att ändra gränsvärdet måste frysskyddets mikrobrytare aktiveras (se tabell med Mikrobrytare). Inställning av frysskydd Det är möjligt att ställa in säkerhetsövervakning av utgående vattentemperatur; Om denna är aktiverad och temperaturen går under frysskyddets gränsvärde: Elvärmen fungerar enligt följande: - Värde 0, frysskyddsvärme finns ej. - Värde 1, frysskyddsvärme installerad och är i funktion när maskinen är i kyl- eller värmedrift. - Värde 2, frysskyddsvärme installerad och är i funktion även i standby, när cirkulationspumpen är i drift. - Värde 3, frysskyddsvärmare är i drift i standby utan att cirkulationspumpen är aktiverad. - Värde 4, när omgivande lufttemperatur är lägre än 3 C, cirkulationspumpen aktiverad i 2 minuter varje 30:e sekund för att säkerställa vattentemperaturen i systemet. Inställning av ansluten frysskyddsvärme/extra värmeelement Det är möjligt att ställa in en parametergräns för frysskyddslarmet; detta värde specifieras av vid vilken temperatur frysskyddslarmet aktiveras. Kom ihåg att modifiera paremetergränsvärdet till motsvarande dip-switch (se dip-switch konfigurationenstabellen). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 5) Parametrar visade för modeller avsedda för produktion av tappvarmvatten. 28 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

29 Igångkörning Inställning av driftsparametrar Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av driftsläge (VÄRME / KYLA) 0 1) Värmepumpaggregaten kan ställas in för både kyl- och värmedrift, aktuellt driftsläge visas 0.0 (Värmedrift) för endast kyldrift visas parametern men kan inte ändras. med hjälp av två lysdioder. Följ instruktionerna från s. 9 för att byta driftsläge. På aggregat (kyldrift) Inställning av börvärde för kyldrift Enheterna har ett börvärde för utgående köldbärartemperatur, kompressorn stoppas då 1 7 ºC -20 ºC 26 ºC temperaturen går under inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Inställning av kyldriftens proportionella band Enheterna har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa 2 5 ºC 1 ºC 20 ºC driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående köldbärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Inställning av börvärde för värmedrift Värmepumpar har ett börvärde för utgående värmebärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går över inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser 3 1) 50 ºC 25 ºC 65 ºC (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Parametern visas på aggregat för endast kyldrift och kan inte ställas in. Inställning av värmedriftens proportionella band Värmepumpar har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar 4 1) 5 ºC 1 ºC 20 ºC bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående värmebärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur Värdet i denna paragraf aktiverar beräkningen för kompensering av börvärdet beskrivet i följande diagram: 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 5) Parametrar visade för modeller avsedda för produktion av tappvarmvatten. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

30 Igångkörning Param. index Förinst. värde MIN. värde MAX. värde A 5) b 5) 70 % 0 ºC 100 % c 5) 0 sekunder 0 sekunder 600 sekunder d 5) E 5) F 5) 180 sekunder 0 sekunder 300 sekunder Noteringar Inställning av styrpanel Konfigurering av denna parameter visar typer av styrning som ANL-enheten hantera, driftsläge värme/kyla och till/från utföres enligt följande: Värdet 0 ger: - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 1 ger: - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med yttre kontakt Värdet 2 ger: - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 3 ger: - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med yttre kontakt Aktivering av tappvarmvatten För värmepumparna är det möjligt att producera tappvarmvatten: Denna tappvarmevattenproduktion har sin egen inställning (parametrarna E, F från användarmenyn); Dessa parametrar kan visas. Navigera fram till tappvarmvattenproduktion; det är nödvändigt att använda den digitala ingången ID6. Observera att genom att ställa in parameter på: - Värde 1, så AKTIVERAS tappvarmevattenfunktionen - Värde 0, så AVAKTIVERAS tappvarmevattenfunktionen Status "CLOSED" representerar AKTIVERING av tappvarmvattenfunktionen; denna funktion finns för version 3.7 (aktuell version finns att utläsa med index E p. 5). Observera att min. drifttid på kompressorerna och avfrostningstid har högre prioritet än produktion av tappvarmvatten. Effektbehov för produktion av tappvarmvatten Hos aggregat med tappvarmvattenfunktion; så fort denna funktion aktiveras är det möjligt att bestämma procentuell effekt för tappvarmvattenproduktion. Denna funktion tillåter inställning av "tröskeln" för garanterad reducerad energiförbrukning vid produktion av tappvarmvatten.- Inkommande / utgående tidsfördröjning Denna parameter fastställer väntetiden (i sekunder) innan 3-vägsventilen reverseras för produktion av tappvarmvatten. Aktivering av rumstermostaten Denna parameter möjliggör anslutning till digital ID-port för rumstermostat från vilken avaktivering av kompressorer och de intergrerade elvärmarna. Observera att inställning av dessa parametrar: - Värde 1 eller 2 innebär AKTIVERING av denna funktion - Värde 0 eller 3 innebär AVAKTIVERING av denna funktion Observera att status "OPEN" hos porten representerar: - Kompressor och elvärmefunktion om parametern är 1 - Kompressor, cirkulationspump och elvärmefunktion om parametern är 2 - Cirkulationspump larm om parametern är 3 Kom ihåg att ställa in denna parameter på 3, mikroprocessorns kontrollkort är kompatibelt med tidigare versioner (3,6). Aktivering av by-pass, flödessvakt Aggregat avsedda för tappvarmvattenproduktion kan flödet "by-passas" för att få korrekt synkronisering mellan systemets blandventil och aggregatets drift vid tappvarmvattenproduktion By-pass, aktiveringstid, flödesvakt Denna parameter möjliggör inställning av by-pass tiden hos flödesvakten i sekunder. 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 5) Parametrar visade för modeller avsedda för produktion av tappvarmvatten. 30 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

31 Igångkörning Param. index Förinst. värde MIN. värde C 1) H 1) SCr MAX. värde Noteringar Hög rumstemperatur stand-by Denna parameter tillåter inställning av rumstemperaturgräns ovanför det värde som pumpen kan ge; så fort gränsvärdet har uppnåtts, kommer kompressorn och cirkulationspumpen att slås ifrån. Högtemperaturgräns för inkommande vatten Denna parameter indikerar inkommande vattentemperatur ovanför det värde som slår ifrån cirkulationspumpen och genererar ett förlarm. Efter förlarmets aktivering löper en väntetid på 15 minuter innan cirkulationspumpen åter startar. Efter tredje förlarmet träder huvudlarmet in och blockerar aggregatet. Aktvit även med cirkulationspumpen i frånslaget läge och aggregatet i stand-by. I det senare fallet indikeras larm. Skärmsläcks konfiguration Denna parameter indikerar skärmsläcksfunktion: - Värde 0, skärmsläckare inaktiverad - Värde 1, skärmsläckare med visning av tecken (används med kontrollpanel och mjukvara för version 1.3); - Värde 2, skärmsläckare med visning av tecken (används med kontrollpanel och mjukvara för version 1.3 och framåt). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 5) Parametrar visade för modeller avsedda för produktion av tappvarmvatten. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

32 Igångkörning Styrning av elvärmare Aggregat med moducontrol erbjuder möjlighet att styra en elvärmare. Den elvärmare kan styras på olika sätt: Tillägg elvärme (samtidigt användande av värmepump och elvärmaren); Frysskydd, eller tillägsvärme (värmepump kompressorn är frånslagen och elvärmaren, enskilt är aktiverad); Se driftfunktionerna i vidstående diagram. VARNING! Alla parametrar som refereras i vidstående diagram finns i elvärme-menyn på följande sida. Valet av tillägsvärme eller ersätnningsvärme beror på omgivande lufttemperatur som i vissa fall kan denna hamna under gränsvärdet i diagrammet. 32 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

33 Igångkörning Elvärme-meny För att komma åt ELVÄRME meny, tryck in knappen som liknar en skruvmejsel (Fig.14). Så fort knappen har tryckts in, skall lösenordet slås in för att få tillgång till de olika menyerna. Lösenordet är 001. För att få fram lösenordet, använd piltangenterna. När korrekt lösenord är inställt, tryck åter in knappen (Fig.14). Displayen visar index för Elvärmarens parametrar och en 3-teckens rad som identifiering. Teckenraden visas i 1 sekund och ersätts med parametervärdet. För att gå vidare till nästa parameter, använd piltangenterna enligt (Fig.15). För att ändra en parameter, välj den och tryck in knappen (Fig.14), modifiera det bestämda värdet med piltangen terna och konfirmera genom att åter trycka in knappen enligt (Fig.14). VARNING! Parametrar skall endast modifieras av behörig installatör. Instruktionsmanual / Aermec ANL /

34 Igångkörning Inställning av driftsparametrar (elvärmare nivå) Param. index MIN. värde MAX. värde Noteringar Inställning av frysskyddsvärde (elvärmare) 0 SrA -20 ºC 50 ºC Möjlighet att ställa in gränsområde för aktivering av frysskyddet (elvärmaren). Om temperature som registreras från en av de två vattentemperaturgivarna (in- eller utgående beroende vald registrering) når det inställda parametervärdet så aktiveras frysskyddet (elvärmaren). Inställning av frysskyddsdifferensen (elvärmaren) 1 bra 0,3 ºC 10 ºC Möjlighet att ställa in gränsområde för aktivering av frysskyddet (elvärmaren). Om temperature som registreras från en av de två vattentemperaturgivarna (in- eller utgående beroende vald registrering) når det inställda parametervärdet så aktiveras frysskyddet (elvärmaren). Inställning av tilläggsfunktioner hos elvärmaren 2 Sri 1) 0 ºC 65 ºC Denna parameter indikerar avvikelse från elvärmeinställningen. För att slå ifrån elvärmaren (om den är aktiverad) i tilläggsdrift ; enligt Fig.12 på tidigare sida. (Parameter Sri). Inställning av elvärmebandet tillägs-/ersättningsdriftläge 3 bri 1) 0ºC 20 ºC I tilläggsdriftläge kontrolleras vattentemperaturen i systemet innan innan aggregregatet startas. Är temperaturen lägre eller lika med det värde som är kalkylerat i switch-on bandet kommer elvärmaren slås till och fungerar enligt diagrammet i Fig.12 Värdet för switch-on bandet beräknas enligt följande: switch-on band = (Inst. värde elvärme) - (Parameter Sri) - (Parameter Bri); se Fig.12 från tidigare sida. I ersättningsdiftläge, representerar denna parameter avvikelsen från värmeinställningens värde, inom vilket elvärmaren aktiveras eller avaktiveras ( visas på tidigare sida Fig.13.) Inställning av utomhustemperaturgräns för tilläggsvärmedrift 4 tai 1) -40 C 50 C Denna parameter indikerar utomhustemperaturgränsen, under vilken elvärmaren är aktiverad i tilläggsdrift ; se tidigare sida, i Fig.11 Parameter ta1. Inställning av utomhustemperaturgräns för ersättningsvärmedrift 5 ta2 1) -40 C 50 C Denna parameter indikerar utomhustemperaturgränsen, under vilken elvärmaren är aktiverad i ersättningsdrift; se tidigare sida, i [Fig.A] Parameter ta2. Inställning utomhustemperatur bandet 6 ba 0 C 20 C Denna parameter indikerar utomhustemperatur bandet; inställn. (ta1-ta2). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregatet. 34 Instruktionsmanual / Aermec ANL /

35 Igångkörning Inställning av mikrobrytare Utöver parametrarna som kan konfigureras med knappsatsen är ANLenheten utrustad med ett antal mikrobrytare för inställning av ytterligare några optioner och funktioner. Några av optionerna som utföres av panelen är bundna till en specifik inställning av mikrobrytarna. Mikrobrytare Brytare Nr Status Funktion 1 Till Aggregatet inställt som värmepump Från Aggregatet inställt för endast kyldrift 2 Till Avfrostning endast genom reverserad drift Från 1) Avfrostning genom hetgasinsprutning 3 Till Glykolblandning, frysskyddsinställningen kan ändras Från 1) Frysskyddsinställningen (parameter B) blockerad 4 Till Styrutgångar deaktiverad Från 1) Styrutgångar aktiverad 5 Till Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen deaktiverad Från 1) Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen aktiverad 6 Till Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning aktiverad A Från 1) Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning deaktiverad 7 Till Kondensortrycksstyrning finns Från 1) Kondensortrycksstyrning finns ej 8 Till Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANR (R407C) Från Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANL (R410A) 9 Till Konfigurering av styrenheten för aggregat med inverter Från Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat Till/Från 10 Till Konfigurering av styrenheten för kondensoraggregat Från Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat 11 Till Används ej Från Används ej 12 Till Används ej Från Används ej Brytare Kombination Funktion Brytare 1 Brytare 2 Från Från Fabriksinställningar B Till Från Fabriksinställningar Till Till Fabriksinställningar Från Till Fabriksinställningar Instruktionsmanual / Aermec ANL /

Aermec ANL kontrollpanel

Aermec ANL kontrollpanel Instruktionsmanual Version: 1.8082.40 Uppdaterad: 2009-12-03 Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme BRUKSANVISNING För vattenburen värme Objekt: 1 Komponentlista 2 Måttritning 3 Teknisk data 4 Värmedata 5 Zonventil 6 Frostskydd 7 Montage och anslutningar av el. och rör 8 Drift och underhåll 9 Garanti

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna

Bruksanvisning Janfire Pelletspanna Bruksanvisning Janfire Pelletspanna 11899027 R2 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik, konstruktion

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Elpanna 6 och 9 kw. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Elpanna 6 och 9 kw Fördelar Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA Artikelnr elementeffekt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 1 MINIFJORD MINI DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Drift & Skötselmanual MINIFJORD MINI 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer