Aermec ANL kontrollpanel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aermec ANL kontrollpanel"

Transkript

1 Instruktionsmanual Version: Uppdaterad: Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5

2 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn i ANL-aggregaten, styrning typ P eller PID till önskad köldbärartemperatur genom att koppla in en eller två kompressorer i steg (beroende på modell) med hjälp av temperaturgivare i retur- eller framledningen eller med börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur. Startfördröjning mellan kompressorstarter och mellan kompressorstegen. Utgående temperatur övervakas med en temperaturgivare på vattensidan samt en givare på gassidan för att förhindra frysning plattväxlaren (frysrisk). Ställ in frysskyddsinställning. Kondenseringstemperaturen regleras med hjälp av tryckgivare (extra tillbehör). Vilkens inställningar görs i Aermec-regulatorn. Om köldbärarpump finns inbyggt i aggregat startar och stoppas samt dess motorskydd övervakas av regulatorn. Övriga övervakade larm är enligt larmlista. Larm och fördröjningar är förprogrammerade regulatorn för enkelt handhavande. Uppstart Se till att vevhusvärmare är påslagna i god tid före uppstart så att eventuellt köldmedium, löst i oljan, är förångat Kontrollera att systemet är helt uppfyllt med köldbärare och korrekt avluftat. Efter uppfyllning och provtryckning ska köldbäraren isoleras. Kontrollera flödesvaktens funktion Kontrollera att säkerhetsbrytaren är tillslagen Starta aggregatet genom att slå till säkringsbrytare manöver Kontrollera rotationsriktning på kompressorn. Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning. Kontrollera att pumpen startar samt att rotationsriktningen är korrekt. Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning. Kontrollera att fläktarna startar samt att rotationsriktningen är korrekt. Fläktar skall suga luften genom kondensorerna. För avfrostning; ställ in önskad avfrostningsfunktion. Displayfunktioner Brukarens gränssnitt Information i teckenfönstret Funktion A Teckenfönster 1 Funktion Visning av aktuell meny för inställning B Tangent för till/från 2 Visning av aktuell meny över larm C D E F Tangent för tillgång till givarnas meny Tangent för tillgång till meny för programmering Tangent för tillgång till larmhistorik Knappar för att rulla fram parametrar Parameternummer Parameterförkortning/ Parametervärde Driftsindikering kyla Driftsindikering värme Indikering av aktuellt larmstatus Indikering av aktuellt driftsläge för kompressor (kan ha olika blinkfrekvenser) Stoppindikering 2 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

3 Lysdioder Huvudpanelens gränssnitt representeras av lysdioder och pektangenter med flera funktioner, visningarna är organiserat i ett antal menyer som aktiveras med ett tryck på respektive knapp; värdet som visas är det inställda för vald givare i menyn. Vid normal drift visas utgående vattentemperatur; de tre tecknen till höger visar parameterns värde medan det högra tecknet visar vilken parameter det gäller (se den översta tabellen). Önskad parameter rullas fram med piltangenterna till höger på panelen vilka även användes för att ändra inställt värde på vald parameter. Visade parameterindex / Funktioner A B Parameterindex Parameterförkortning Värde i parametern Hänvisningar för avläsning och parmetrar 1) Parametrar visade på värmepumpsaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade för aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade för aggregat med inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Tabell över parametrar och deras index Index Parametrar i meny över givare Parametrar i meny för konfigurering (A) Förkortning (B) Parametrar Förkortning (B) Parametrar 0 tua Utgående vattentemperatur StA 1) Val av driftsläge 1 tia Ingående vattentemperatur StF Börvärde kyldrift 2 tsb 1) Batteritemperatur bnf Område kyldrift 3 tgp Hetgastemperatur StC 1) Börvärde värmedrift 4 tae 1) Utelufttemperatur bnc 1) Område värmedrift 5 AP 1) Högtryck CSt Korrektion börvärde 6 bp 1) Lågtryck SF1 Börvärde kyla 1 7 ter Temperaturfel tf1 Utelufttemperatur 1 8 Sab Forcerat stopp pga. larm SF2 Börvärde kyla 2 9 CP CP-tid tf2 Utelufttemperatur 2 A HCO Driftstimmar, tusental SC1 1) Börvärde värme 1 b HCO Driftstimmar, enheter tc1 1) Utelufttemperatur 1 C SPO Antal kompressor starter, tusental SC2 1) Börvärde värme 2 d SPO Antal kompressor starter, enheter tc2 1) Utelufttemperatur 2 E rel Mjukvarurelä SAS 5) Tappvarmvatteninställning F bld Mindre utgåva av mjukvara bas 5) Tappvarmvattenband G SEt Aktuell driftsinställning H dcp 2) Inställt tryck DCP (fläktstyrning) i dcp 2) Differenstryck DCP (fläktstyrning) J HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, tusental L HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, enheter n SP1 3) Antal starter kompressor 2, tusental o SP1 3) Antal starter kompressor 2, enheter P Po 3) Antal aggregatstarter q rfq 4) Frekvensbehov (INVERTER) r PrF 1) Tryckfall 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade på aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade vid inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 3

4 Parameterlista installatör (password : 030) Index Parametrar i meny över givare (A) Förkortning (B) Parametrar 0 iu Styrning, ingående/utgående 1 off Forcerat stopp av kyldrift 2 ofc 1) Forcerat stopp av värmedrift 3 SAF Återställning av forcerat stopp 4 int Integreringstid 5 der Avvikelsetid 6 AG Frysskydd (köldbärarsida) 7 FrP 1) Frysskydd 8 r in Frysskyddselement 9 PAN Fjärrstyrd panelkonfigurering A ASA 5) Aktivering av tappvarmvatten b ASP 5) Producerad tappvarmvattenseffekt C AAS 5) Inkommande väntetid d tra 5) Miljötermostat on E baf 5) Flödesvakt, by-pass on F tbf 5) Flödesvakt, by-pass tid 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat OBS! Kom ihåg att parametrarna på denna sida, representerar en undermeny, definierad som installatörens meny; denna meny innehåller en del parametrar som kanske måste modifieras under installationsfasen. Modifiering av dessa parametrar åligger den behörige installatören. Under rubriken parametrar finns en förklaring till varje enskild parameter. För att få tillgång till dessa parametrar skall följande utföras: Ersätt password 000 (efterfrågas i steg 2) med password 030; detta sker genom att trycka in piltangenterna (vilket visas på efterföljande sida). 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten OBS! Kom ihåg att aggregat med inbyggd ackumulatortank ej är avsedda för produktion av tappvarmvatten. 4 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

5 Ändring av driftsparametrar För att ändra tidigare beskrivna parametrar måste menyn för inställning av parametrar öppnas genom ett tryck på den skruvmejselliknande knappen på mitten av panelen. I teckenfönstret visas ett P för lösenord som är 000, dvs. tryck åter på skruvmejselknappen för att öppna menyn för inställning. Använd pilknapparna till höger på panelen för att välja önskad parameter (se 2). I menyn finns alla parametrar beskrivna på föregående sida tillgängliga tillsammans med sitt inställda värde som kan ändras enligt följande lista: Panel Utförande Meny nivå I standardläge sker endast visning av parametrarna som finns i listan på 3. Tryck på piltangenterna för att rulla fram önskad parameter. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Tryck två gånger på skruvmejselknappen för att få tillgång till meny för inställning av parametrar, efter ett tryck efterfrågas lösenordet vilket är förinställd till 000 och vid andra trycket öppnas menyn över parametrar för inställning. Har lösenordet ändras matas rätt lösen in med pilknapparna. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. I menyn för inställningar rullas parametrarna, angivna på föregående sida, fram med piltangenterna. varje parameter har ett index för identifiering och tre siffror till höger visande inställt värde. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. För ändring av en parameters värde måste den visas i teckenfönstret och därefter gå in i konfigurationsläge med ett tryck på skruvmejselknappen. Nu kan värdet ökas eller minskas med pilknapparna. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Då värdet ändrats sparas det ändrade värdet med ett tryck på skruvmejselknappen vilket även innebär att konfigurationsläget avslutas. Varje påföljande tryck på en pilknapp innebär förflyttning till nästa parameter. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Efter avslutad konfigurering ger ett tryck på tangent för tillgång till givarnas meny (till vänster om skruvmejselknappen) återgång till standardmenyn. för att efter detta ändra en parameter måste proceduren angiven på denna sida tas om från början. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 5

6 Inställning av driftsparametrar vid användning (password 000) Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av driftsläge (VÄRME/KYLA) 0 1) (kyldrift) 1 (Värmedrift) Värmepumpaggregaten kan ställas in för både kyl- och värmedrift, aktuellt driftsläge visas med hjälp av två lysdioder. Följ instruktionerna från 5 för att byta driftsläge. På aggregat för endast kyldrift visas parametern men kan inte ändras. Inställning av börvärde för kyldrift 1 7ºC -20ºC 30ºC Enheterna har ett börvärde för utgående köldbärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går under inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Inställning av kyldriftens proportionella band 2 5ºC 1ºC 20ºC Enheterna har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående köldbärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Inställning av börvärde för värmedrift 3 1) 50ºC 25ºC 70ºC Värmepumpar har ett börvärde för utgående värmebärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går över inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Parametern visas på aggregat för endast kyldrift och kan inte ställas in. Inställning av värmedriftens proportionella band 4 1) 5ºC 1ºC 20ºC Värmepumpar har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående värmebärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur Värdet i denna paragraf aktiverar beräkningen för kompensering av börvärdet beskrivet i följande diagram: Vid kyldrift beräknas börvärdet automatiskt enligt följande: - ge parameter H min.värdet (börvärde kyla 2) och parameter F maxvärdet (börvärde kyla 1) mellan de temperaturer aggregatet ska arbeta. - mata in utetemperaturer där börvärdet ska vara max., G och min., I (TAE1 resp.tae2) Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna bestämmer rätt börvärdet för köldbäraren. 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat Vid värmedrift beräknas börvärdet automatiskt enligt följande: - ge parameter N (börvärde värmedrift 2) och parameter J (börvärde värmedrift 1) min. resp. max. temperatur aggregatet ska arbeta med. - mata in utetemperaturer där börvärdet i parameter L ska vara max. och min. i parameter O (TAE1 resp.tae2). Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna bestämmer rätt börvärdet för värmebäraren. 6 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

7 Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av börvärde 1, kyldrift 6 12ºC -20ºC 26ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar det högsta börvärde (dvs. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter F). Inställning av börvärde 2, kyldrift 8 7ºC -20ºC 26ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta det börvärdet (dvs. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar högsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter H). Inställning av börvärde 1, värmedrift A 1) 50ºC 25ºC 55ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar högsta börvärde (dvs. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 1 (värmedrift) b 1) 0ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter J). Inställning av börvärde 2, värmedrift C 1) 35ºC 25ºC 55ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta börvärde (dvs. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 2 (värmedrift) d 1) 18ºC -30ºC 50ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter N). Inställning av tappvarmvattentemperaturen E 5) 50ºC 25ºC 55ºC Värmepumparna har en arbetsinställning för produktion av tappvarmvatten. Denna inställning indikerar den producerade vattentemperaturen. Den logiska uppvärmningsfasen är baserad på tre överlappande kontroller (proportionell, intergrerad och härledd kontroll). Dessa bräknar temperaturrörelsen från den inställda inställningen och aktiverar respektive avaktiverar kompressorstart. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatörsmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). Inställning av tappvarmvattnets propertionella band F 5) 5ºC 1ºC 20ºC Värmepumparna har en driftlogik, baserad på en summa olika faktorer för val av bästa funktion för att uppnå arbetsinställningen. Det proportionella bandet representerar den maximala differensen mellan inkommande/utgående vattentemperaturen och det inställda börvärdet innan kompressorer behöver aktiveras. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatörsmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 7

8 Inställning av driftsparametrar vid installation (Password 030) Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av styrning av ingående och utgående vattentemperaturer Det är möjligt att ställa in termostaten för två typer av styrning: (utgående) (ingående) styrning av utgående vattentemperatur styrning av ingående vattentemperatur Inställning av värden för forcerat stopp vid kyldrift 1 4ºC -25ºC 25ºC Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen sjunker under inställt värde (forcerat stopp). Inställning av värden för forcerat stopp vid värmedrift 2 1) 54ºC 40ºC 80ºC Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen stiger över inställt värde (forcerat stopp). Inställning av säkerhetsgränsvärde 3 5ºC 1ºC 20ºC Temperaturgräns över värdet för forcerat stopp för återstart av kompressorn efter ett forcerat stopp sekunder 5 0 sekunder 0 sekunder 0 sekunder 999 sekunder Inställning av intergreringstid Enheterna utför en avancerad logik för styrning av utgående vattentemperatur. Integrerad styrning förhindrar att systemet kommer i jämvikt vid temperaturer utanför inställda driftsvärde genom att jämföra avkänd temperatur med inställda arbetstemperaturer. En ökning av integreringstiden försämrar effekten av integrerad styrning. Inställning av deriveringstid 120 Enheterna reagerar på variation av inloppstemperaturen och förhindrar effekten av snabba sekunder ändringar av belastningen i kretsen. Denna parameter ger tiden under vilken temperaturen får avvika från den inställda utan att termostaten reagerar. T.ex. att vid kyldrift och differensen är 5K med en avvikelse av 1K (inte tillräcklig för att termostaten ska reagera) och temperaturökningen sker med en hastighet av 4K under tiden T (T=deriveringstid) ingriper termostaten. Inställning av gränsvärde för frysskydd 6 3ºC -50ºC 20ºC Frysskyddslarmets gränsvärde, den temperatur då larmet aktiveras. För att ändra gränsvärdet måste frysskyddets mikrobrytare aktiveras (se tabell med mikrobrytare 10). Inställning av frysskydd Det är möjligt att ställa in en säkerhetsövervakning av utgående vattentemperatur. Om denna är aktiverad och temperaturen går under frysskyddets gränsvärde för tillslag av frysskyddsvärmen (2ºC) startas cirkulationspump och frysskyddsvärme även då aggregatet är stoppat. Funktionen är i drift tills utgående vattentemperatur är lika med eller högre än inställt säkerhetsvärde (förinställt 6ºC). Vid behov av kontinuerlig cirkulationspumpsdrift, även då aggregatet stoppats via extern kontakt, inställes parametern till värde 2. Inställning av frysskydd / intergrerad elvärme Denna parameter indikerar närvaro av frysskydd/intergrerad elvärme; Om elvärme finns skall denna parameter ställas = 1. Elvärmefunktionen är då med hänsyn till normal funktion intergrerad hos aggregatet och regleras beroende på installatörens inställningar (i enlighet med installatörens meny). Inställning av styrpanel Konfigurering av denna parameter visar typer av styrning som ANL-enheten hantera, driftsläge värme/kyla och till/från utföres enligt följande: Värdet 0 ger - - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 1 ger - - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med yttre kontakt Värdet 2 ger - - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 3 ger - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med yttre kontakt 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 8 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

9 Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Aktivering av tappvarmvatten A 5) För värmepumparna är det möjligt att producera tappvarmvatten: Denna tappvarmvattenproduktion har sin egen inställning (parametrarna E, F från användarmenyn); Dessa parametrar kan visas. Kom ihåg att navigera fram till tappvarmvattenproduktion; det är nödvändigt att använda den digitala ingången ID6 Observera att genom att ställa in parameter på: värde 1, så AKTIVERAS tappvarmvattenfunktionen. värde 0; så AVAKTIVERAS tappvarmvattenfunktionen. Kom ihåg att CLOSED status representerar AKTIVERING av tappvarmvatten?funktionen; denna funktion finns för version 3.7. (aktuell version finns att utläsa med index E p. 5). Observera att min. drifttid på kompressorerna och avfrostningstid har högre prioritet än produktion av tappvarmvatten. Effektbehov för produktion av tappvarmvatten b 5) 70 % 0ºC 100 % Hos aggregat med tappvarmvattenfunktion; så fort denna funktion aktiverats är det möjligt att bestämma procentuell effekt för tappvarmvattenproduktion. Denna funktion tillåter inställning av tröskeln för garanterad reducerad energiförbrukning vid produktion av tappvarmvatten. Inkommande /utgående tidsfördröjning C 5) Denna parameter fastställer väntetiden (i minuter) innan 3-vägs ventilen reverseras för produktion av tappvarmvatten. Aktivering av rumstermostaten d 5) Denna parameter möjligör anslutning till digital ID port för rumstermostat från vilken avaktivering av kompressorer och de intergrerade elvärmarna. Observera att inställning av denna parameter: - värde 1 eller 2 innebär AKTIVERING av denna funktion - värde 0 eller 3 innebär AVAKTIVERING av denna funktion. Observera att OPEN status hos porten representerar: - kompressor och elvärmefunktion om parametern är 1 - kompressor, cirkulationspump och elvärmefunktion om parametern är 2 - cirkulationspum larm om parametern är 3 Kom ihåg att ställa in denna parameter på 3, mikroprocessorns kontrollkort är kompatibelt med tidigare version (3,6). Aktivering av by-pass, flödesvakt E 5) Aggregat avsedda för tappvarmvattenproduktion kan flödet by-passas för att få korrekt synkronisering mellan systemets blandventil och aggregatets drift vid tappvarmvattenproduktion. By-pass, aktiveringstid, flödesvakt F 5) 3/ /300 Denna parameter möjligör inställning av by-pass tiden hos flödesvakten i minuter/ sekunder. 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 9

10 Inställning av mikrobrytare Utöver parametrarna som kan konfigureras med knappsatsen är ANLenheten utrustad med ett antal mikrobrytare för inställning av ytterligare några optioner och funktioner. Några av optionerna som utföres av panelen är bundna till en specifik inställning av mikrobrytarna. Mikrobrytare Brytare nr Status Funktion Aggregatet inställt som värmepump 1 Från Aggregatet inställt för endast kyldrift Avfrostning endast genom reverserad drift 2 Från 1) Avfrostning genom hetgasinsprutning Glykolblandning, frysskyddsinställningen kan ändras 3 Från 1) Frysskyddsinställningen (parameter B) blockerad Styrutgångar deaktiverad 4 Från 1) Styrutgångar aktiverad Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen deaktiverad 5 Från 1) Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen aktiverad Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning aktiverad 6 Från A Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning deaktiverad Kondensortrycksstyrning finns 7 Från 1) Kondensortrycksstyrning finns ej ) Fabriksinställningar Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANR (R407C) Konfigurering av styrenheten för aggregat med inverter Konfigurering av styrenheten för kondensoraggregat Används ej Används ej Från 1) Från 1) Från 1) Från Från Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANL (R410A) Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat /Från Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat Används ej Används ej Brytare Kombination Funktion Brytare 1 Brytare 2 Från 1) Från 1) Fabriksinställningar Från Fabriksinställningar B Fabriksinställningar Från Fabriksinställningar 1) Fabriksinställningar 10 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

11 Felsökning Larm Styrutrustning ANL arbetar med två typer av felsignaler: -Förlarm -Larm Förlarm indikeras av en blinkande röd klocka i teckenfönstret (2 punkt 7), ett tryck på klockknappen visas listan med larm med indexnummer orsak till larmen enligt listan nedan. Ett förlarm förblir sådant under 45 sekunder och om felet kvarstår efter denna tid löser ett larm ut. Larm indikeras med att i teckenfönstret lyser klockan med ett fast rött sken (2 punkt 7) och standardskärmen är ersatt med ett A följt larmets identifieringsindex. Före återstart är det lämpligt att kontakta auktoriserad Aermec servicepersonal. För återstart måste man slå från aggregatet och därefter starta det igen med till/från knappen. OBS! Förlarm kan bli larm om: Förlarmet är aktivt mer än 45 sekunder Maximalt antal förlarm under en timma (fyra) överskrides. I så fall noteras varje separat förlarm direkt som ett larm och som sådant stoppa aggregatet tills felet åtgärdats. Felsökningsschema Index nr Index nr Orsak förlarm larm Motorskydd, kompressor, fläktmotor eller cirkulationspump Högtryckspressostat Flödesvakt (eller differenstryckspressostat) Lågtryckspressostat (endast kyldrift) Ingen kontakt med inloppsgivare Ingen kontakt med utloppsgivare Frysskydd Ingen kontakt med hetgasgivare För hög effekttemperatur Ingen kontakt med högtrycksomvandlare (endast värmepump eller kondensoraggregat) För högt högtryck uppmätt av tryckomvandlare Ingen kontakt med frysskyddsgivare (endast värmepump) Ingen kontakt med lågtrycksomvandlare (endast värmepump) För lågt lågtryck uppmätt av tryckomvandlare 16 Fel beroende på låg uteffekt Styrning högtrycksinsprutning Strypning lågtryck Strypning högtryckstemperatur Problem med inverter för kompressor Problem med invertersstyrkort För högt strömbehov för kompressor För lågt strömbehov för kompressor Inverterns kretskort ger signal om felaktig spänning Inverterns kretskort ger signal om felaktig start av PMSM motor Fel på ipm-skydd Fel på inverterns EEPROM Kompressorns inverter stoppar Ingen signal från inverterns styrkretskort Felaktig kommunikation från inverterkompressorn Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 11

12 Kylma AB HUVUDKONTOR Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax GÖTEBORG Gruvgatan V FRÖLUNDA Tel: Fax: JÖNKÖPING Granitvägen JÖNKÖPING Tel: Fax MALMÖ Höjagatan MALMÖ Tel: Fax STOCKHOLM N Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax STOCKHOLM S Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Tel: Fax SUNDSVALL Trafikgatan SUNDSVALL Tel: Fax VÄSTERÅS Sigurdsgatan VÄSTERÅS Tel: Fax ÄNGELHOLM Exportgatan ÄNGELHOLM Tel: Fax: Instruktionsmanual Aermec ANL kontrollpanel Version: Uppdaterad: Ersätter: Copyright Kylma AB Rätt till ändringar förbehålles - ett företag i

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1210 MOS SE 0224-4 611411 FIGHTER 1210 MOS SE - FIGHTER R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... Frontpanel Frontpanelen... Funktioner... Inställning

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning Instruktion för drift och skötsel 4.0179.40 2006-04-25 Ers. Carel MicroChiller II (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Allmänt Displayenhet (knappar) Microchiller

Läs mer