Aermec ANL kontrollpanel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aermec ANL kontrollpanel"

Transkript

1 Instruktionsmanual Version: Uppdaterad: Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5

2 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn i ANL-aggregaten, styrning typ P eller PID till önskad köldbärartemperatur genom att koppla in en eller två kompressorer i steg (beroende på modell) med hjälp av temperaturgivare i retur- eller framledningen eller med börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur. Startfördröjning mellan kompressorstarter och mellan kompressorstegen. Utgående temperatur övervakas med en temperaturgivare på vattensidan samt en givare på gassidan för att förhindra frysning plattväxlaren (frysrisk). Ställ in frysskyddsinställning. Kondenseringstemperaturen regleras med hjälp av tryckgivare (extra tillbehör). Vilkens inställningar görs i Aermec-regulatorn. Om köldbärarpump finns inbyggt i aggregat startar och stoppas samt dess motorskydd övervakas av regulatorn. Övriga övervakade larm är enligt larmlista. Larm och fördröjningar är förprogrammerade regulatorn för enkelt handhavande. Uppstart Se till att vevhusvärmare är påslagna i god tid före uppstart så att eventuellt köldmedium, löst i oljan, är förångat Kontrollera att systemet är helt uppfyllt med köldbärare och korrekt avluftat. Efter uppfyllning och provtryckning ska köldbäraren isoleras. Kontrollera flödesvaktens funktion Kontrollera att säkerhetsbrytaren är tillslagen Starta aggregatet genom att slå till säkringsbrytare manöver Kontrollera rotationsriktning på kompressorn. Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning. Kontrollera att pumpen startar samt att rotationsriktningen är korrekt. Om nödvändigt koppla om två faser för att ändra rotationsriktning. Kontrollera att fläktarna startar samt att rotationsriktningen är korrekt. Fläktar skall suga luften genom kondensorerna. För avfrostning; ställ in önskad avfrostningsfunktion. Displayfunktioner Brukarens gränssnitt Information i teckenfönstret Funktion A Teckenfönster 1 Funktion Visning av aktuell meny för inställning B Tangent för till/från 2 Visning av aktuell meny över larm C D E F Tangent för tillgång till givarnas meny Tangent för tillgång till meny för programmering Tangent för tillgång till larmhistorik Knappar för att rulla fram parametrar Parameternummer Parameterförkortning/ Parametervärde Driftsindikering kyla Driftsindikering värme Indikering av aktuellt larmstatus Indikering av aktuellt driftsläge för kompressor (kan ha olika blinkfrekvenser) Stoppindikering 2 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

3 Lysdioder Huvudpanelens gränssnitt representeras av lysdioder och pektangenter med flera funktioner, visningarna är organiserat i ett antal menyer som aktiveras med ett tryck på respektive knapp; värdet som visas är det inställda för vald givare i menyn. Vid normal drift visas utgående vattentemperatur; de tre tecknen till höger visar parameterns värde medan det högra tecknet visar vilken parameter det gäller (se den översta tabellen). Önskad parameter rullas fram med piltangenterna till höger på panelen vilka även användes för att ändra inställt värde på vald parameter. Visade parameterindex / Funktioner A B Parameterindex Parameterförkortning Värde i parametern Hänvisningar för avläsning och parmetrar 1) Parametrar visade på värmepumpsaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade för aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade för aggregat med inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Tabell över parametrar och deras index Index Parametrar i meny över givare Parametrar i meny för konfigurering (A) Förkortning (B) Parametrar Förkortning (B) Parametrar 0 tua Utgående vattentemperatur StA 1) Val av driftsläge 1 tia Ingående vattentemperatur StF Börvärde kyldrift 2 tsb 1) Batteritemperatur bnf Område kyldrift 3 tgp Hetgastemperatur StC 1) Börvärde värmedrift 4 tae 1) Utelufttemperatur bnc 1) Område värmedrift 5 AP 1) Högtryck CSt Korrektion börvärde 6 bp 1) Lågtryck SF1 Börvärde kyla 1 7 ter Temperaturfel tf1 Utelufttemperatur 1 8 Sab Forcerat stopp pga. larm SF2 Börvärde kyla 2 9 CP CP-tid tf2 Utelufttemperatur 2 A HCO Driftstimmar, tusental SC1 1) Börvärde värme 1 b HCO Driftstimmar, enheter tc1 1) Utelufttemperatur 1 C SPO Antal kompressor starter, tusental SC2 1) Börvärde värme 2 d SPO Antal kompressor starter, enheter tc2 1) Utelufttemperatur 2 E rel Mjukvarurelä SAS 5) Tappvarmvatteninställning F bld Mindre utgåva av mjukvara bas 5) Tappvarmvattenband G SEt Aktuell driftsinställning H dcp 2) Inställt tryck DCP (fläktstyrning) i dcp 2) Differenstryck DCP (fläktstyrning) J HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, tusental L HC1 3) Driftstimmar kompressor 2, enheter n SP1 3) Antal starter kompressor 2, tusental o SP1 3) Antal starter kompressor 2, enheter P Po 3) Antal aggregatstarter q rfq 4) Frekvensbehov (INVERTER) r PrF 1) Tryckfall 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 2) Parametrar visade på aggregat med installerad DCP 3) Parametrar visade på aggregat med två kompressorer 4) Parametrar visade vid inverterstyrd kompressor 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 3

4 Parameterlista installatör (password : 030) Index Parametrar i meny över givare (A) Förkortning (B) Parametrar 0 iu Styrning, ingående/utgående 1 off Forcerat stopp av kyldrift 2 ofc 1) Forcerat stopp av värmedrift 3 SAF Återställning av forcerat stopp 4 int Integreringstid 5 der Avvikelsetid 6 AG Frysskydd (köldbärarsida) 7 FrP 1) Frysskydd 8 r in Frysskyddselement 9 PAN Fjärrstyrd panelkonfigurering A ASA 5) Aktivering av tappvarmvatten b ASP 5) Producerad tappvarmvattenseffekt C AAS 5) Inkommande väntetid d tra 5) Miljötermostat on E baf 5) Flödesvakt, by-pass on F tbf 5) Flödesvakt, by-pass tid 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat OBS! Kom ihåg att parametrarna på denna sida, representerar en undermeny, definierad som installatörens meny; denna meny innehåller en del parametrar som kanske måste modifieras under installationsfasen. Modifiering av dessa parametrar åligger den behörige installatören. Under rubriken parametrar finns en förklaring till varje enskild parameter. För att få tillgång till dessa parametrar skall följande utföras: Ersätt password 000 (efterfrågas i steg 2) med password 030; detta sker genom att trycka in piltangenterna (vilket visas på efterföljande sida). 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten OBS! Kom ihåg att aggregat med inbyggd ackumulatortank ej är avsedda för produktion av tappvarmvatten. 4 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

5 Ändring av driftsparametrar För att ändra tidigare beskrivna parametrar måste menyn för inställning av parametrar öppnas genom ett tryck på den skruvmejselliknande knappen på mitten av panelen. I teckenfönstret visas ett P för lösenord som är 000, dvs. tryck åter på skruvmejselknappen för att öppna menyn för inställning. Använd pilknapparna till höger på panelen för att välja önskad parameter (se 2). I menyn finns alla parametrar beskrivna på föregående sida tillgängliga tillsammans med sitt inställda värde som kan ändras enligt följande lista: Panel Utförande Meny nivå I standardläge sker endast visning av parametrarna som finns i listan på 3. Tryck på piltangenterna för att rulla fram önskad parameter. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Tryck två gånger på skruvmejselknappen för att få tillgång till meny för inställning av parametrar, efter ett tryck efterfrågas lösenordet vilket är förinställd till 000 och vid andra trycket öppnas menyn över parametrar för inställning. Har lösenordet ändras matas rätt lösen in med pilknapparna. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. I menyn för inställningar rullas parametrarna, angivna på föregående sida, fram med piltangenterna. varje parameter har ett index för identifiering och tre siffror till höger visande inställt värde. Visningsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. För ändring av en parameters värde måste den visas i teckenfönstret och därefter gå in i konfigurationsläge med ett tryck på skruvmejselknappen. Nu kan värdet ökas eller minskas med pilknapparna. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Då värdet ändrats sparas det ändrade värdet med ett tryck på skruvmejselknappen vilket även innebär att konfigurationsläget avslutas. Varje påföljande tryck på en pilknapp innebär förflyttning till nästa parameter. Ändringsmeny I teckenfönstrets till vänster om parameterindex visas ordet SET. Efter avslutad konfigurering ger ett tryck på tangent för tillgång till givarnas meny (till vänster om skruvmejselknappen) återgång till standardmenyn. för att efter detta ändra en parameter måste proceduren angiven på denna sida tas om från början. I Standardmenyn sker ingen visning i delen till vänster om parameterns index. Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 5

6 Inställning av driftsparametrar vid användning (password 000) Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av driftsläge (VÄRME/KYLA) 0 1) (kyldrift) 1 (Värmedrift) Värmepumpaggregaten kan ställas in för både kyl- och värmedrift, aktuellt driftsläge visas med hjälp av två lysdioder. Följ instruktionerna från 5 för att byta driftsläge. På aggregat för endast kyldrift visas parametern men kan inte ändras. Inställning av börvärde för kyldrift 1 7ºC -20ºC 30ºC Enheterna har ett börvärde för utgående köldbärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går under inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Inställning av kyldriftens proportionella band 2 5ºC 1ºC 20ºC Enheterna har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående köldbärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Inställning av börvärde för värmedrift 3 1) 50ºC 25ºC 70ºC Värmepumpar har ett börvärde för utgående värmebärartemperatur, kompressorn stoppas då temperaturen går över inställt värde. Styrningens logik bygger på tre jämförelser (proportionellt, integrerat och derivering), som kalkylerar avvikelsen av utgående vattentemperatur med börvärdet och därefter startar eller stoppar kompressorn. Parametern visas på aggregat för endast kyldrift och kan inte ställas in. Inställning av värmedriftens proportionella band 4 1) 5ºC 1ºC 20ºC Värmepumpar har en logisk styrning baserad på summan av olika faktorer och upprättar bästa driftsläge för att uppnå inställt börvärde. Det proportionella bandet omfattar, beroende på vald styrning, min. och max temperatur på in- eller utgående värmebärare inom vilket kompressordrift inte efterfrågas. Börvärdesförskjutning baserat på utetemperatur Värdet i denna paragraf aktiverar beräkningen för kompensering av börvärdet beskrivet i följande diagram: Vid kyldrift beräknas börvärdet automatiskt enligt följande: - ge parameter H min.värdet (börvärde kyla 2) och parameter F maxvärdet (börvärde kyla 1) mellan de temperaturer aggregatet ska arbeta. - mata in utetemperaturer där börvärdet ska vara max., G och min., I (TAE1 resp.tae2) Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna bestämmer rätt börvärdet för köldbäraren. 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat Vid värmedrift beräknas börvärdet automatiskt enligt följande: - ge parameter N (börvärde värmedrift 2) och parameter J (börvärde värmedrift 1) min. resp. max. temperatur aggregatet ska arbeta med. - mata in utetemperaturer där börvärdet i parameter L ska vara max. och min. i parameter O (TAE1 resp.tae2). Utrustningen mäter uteluftens temperatur och på basis av denna bestämmer rätt börvärdet för värmebäraren. 6 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

7 Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av börvärde 1, kyldrift 6 12ºC -20ºC 26ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar det högsta börvärde (dvs. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter F). Inställning av börvärde 2, kyldrift 8 7ºC -20ºC 26ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta det börvärdet (dvs. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig om parameter 5 är aktiverad och representerar högsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter H). Inställning av börvärde 1, värmedrift A 1) 50ºC 25ºC 55ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar högsta börvärde (dvs. börvärdet vid lägsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 1 (värmedrift) b 1) 0ºC -40ºC 50ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter J). Inställning av börvärde 2, värmedrift C 1) 35ºC 25ºC 55ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta börvärde (dvs. börvärdet vid högsta utetemperatur). Inställning av utelufttemperatur 2 (värmedrift) d 1) 18ºC -30ºC 50ºC Denna inställning är synlig endast om parameter 5 är aktiverad och representerar lägsta utelufttemperatur (med referens till inställning beskriven i parameter N). Inställning av tappvarmvattentemperaturen E 5) 50ºC 25ºC 55ºC Värmepumparna har en arbetsinställning för produktion av tappvarmvatten. Denna inställning indikerar den producerade vattentemperaturen. Den logiska uppvärmningsfasen är baserad på tre överlappande kontroller (proportionell, intergrerad och härledd kontroll). Dessa bräknar temperaturrörelsen från den inställda inställningen och aktiverar respektive avaktiverar kompressorstart. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatörsmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). Inställning av tappvarmvattnets propertionella band F 5) 5ºC 1ºC 20ºC Värmepumparna har en driftlogik, baserad på en summa olika faktorer för val av bästa funktion för att uppnå arbetsinställningen. Det proportionella bandet representerar den maximala differensen mellan inkommande/utgående vattentemperaturen och det inställda börvärdet innan kompressorer behöver aktiveras. För att denna parameterinställning skall kunna visas i displayen så skall parameter A i installatörsmenyn vara aktiverad (inställt värde = 1). 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 7

8 Inställning av driftsparametrar vid installation (Password 030) Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Inställning av styrning av ingående och utgående vattentemperaturer Det är möjligt att ställa in termostaten för två typer av styrning: (utgående) (ingående) styrning av utgående vattentemperatur styrning av ingående vattentemperatur Inställning av värden för forcerat stopp vid kyldrift 1 4ºC -25ºC 25ºC Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen sjunker under inställt värde (forcerat stopp). Inställning av värden för forcerat stopp vid värmedrift 2 1) 54ºC 40ºC 80ºC Enheterna kontrollerar driftstemperaturen (på in- eller utloppet) och är anslutet till ett gränsvärde som stoppar kompressorn omedelbart om temperaturen stiger över inställt värde (forcerat stopp). Inställning av säkerhetsgränsvärde 3 5ºC 1ºC 20ºC Temperaturgräns över värdet för forcerat stopp för återstart av kompressorn efter ett forcerat stopp sekunder 5 0 sekunder 0 sekunder 0 sekunder 999 sekunder Inställning av intergreringstid Enheterna utför en avancerad logik för styrning av utgående vattentemperatur. Integrerad styrning förhindrar att systemet kommer i jämvikt vid temperaturer utanför inställda driftsvärde genom att jämföra avkänd temperatur med inställda arbetstemperaturer. En ökning av integreringstiden försämrar effekten av integrerad styrning. Inställning av deriveringstid 120 Enheterna reagerar på variation av inloppstemperaturen och förhindrar effekten av snabba sekunder ändringar av belastningen i kretsen. Denna parameter ger tiden under vilken temperaturen får avvika från den inställda utan att termostaten reagerar. T.ex. att vid kyldrift och differensen är 5K med en avvikelse av 1K (inte tillräcklig för att termostaten ska reagera) och temperaturökningen sker med en hastighet av 4K under tiden T (T=deriveringstid) ingriper termostaten. Inställning av gränsvärde för frysskydd 6 3ºC -50ºC 20ºC Frysskyddslarmets gränsvärde, den temperatur då larmet aktiveras. För att ändra gränsvärdet måste frysskyddets mikrobrytare aktiveras (se tabell med mikrobrytare 10). Inställning av frysskydd Det är möjligt att ställa in en säkerhetsövervakning av utgående vattentemperatur. Om denna är aktiverad och temperaturen går under frysskyddets gränsvärde för tillslag av frysskyddsvärmen (2ºC) startas cirkulationspump och frysskyddsvärme även då aggregatet är stoppat. Funktionen är i drift tills utgående vattentemperatur är lika med eller högre än inställt säkerhetsvärde (förinställt 6ºC). Vid behov av kontinuerlig cirkulationspumpsdrift, även då aggregatet stoppats via extern kontakt, inställes parametern till värde 2. Inställning av frysskydd / intergrerad elvärme Denna parameter indikerar närvaro av frysskydd/intergrerad elvärme; Om elvärme finns skall denna parameter ställas = 1. Elvärmefunktionen är då med hänsyn till normal funktion intergrerad hos aggregatet och regleras beroende på installatörens inställningar (i enlighet med installatörens meny). Inställning av styrpanel Konfigurering av denna parameter visar typer av styrning som ANL-enheten hantera, driftsläge värme/kyla och till/från utföres enligt följande: Värdet 0 ger - - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 1 ger - - Driftsläge enligt inställning paragraf 0 - Styrning till/från med yttre kontakt Värdet 2 ger - - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med knappsatsen på enheten Värdet 3 ger - Driftsläge värme/kyla med yttre kontakt - Styrning till/från med yttre kontakt 1) Parametrar visade på värmepumpaggregat 8 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

9 Param. Förinst. MIN. MAX. Noteringar index värde värde värde Aktivering av tappvarmvatten A 5) För värmepumparna är det möjligt att producera tappvarmvatten: Denna tappvarmvattenproduktion har sin egen inställning (parametrarna E, F från användarmenyn); Dessa parametrar kan visas. Kom ihåg att navigera fram till tappvarmvattenproduktion; det är nödvändigt att använda den digitala ingången ID6 Observera att genom att ställa in parameter på: värde 1, så AKTIVERAS tappvarmvattenfunktionen. värde 0; så AVAKTIVERAS tappvarmvattenfunktionen. Kom ihåg att CLOSED status representerar AKTIVERING av tappvarmvatten?funktionen; denna funktion finns för version 3.7. (aktuell version finns att utläsa med index E p. 5). Observera att min. drifttid på kompressorerna och avfrostningstid har högre prioritet än produktion av tappvarmvatten. Effektbehov för produktion av tappvarmvatten b 5) 70 % 0ºC 100 % Hos aggregat med tappvarmvattenfunktion; så fort denna funktion aktiverats är det möjligt att bestämma procentuell effekt för tappvarmvattenproduktion. Denna funktion tillåter inställning av tröskeln för garanterad reducerad energiförbrukning vid produktion av tappvarmvatten. Inkommande /utgående tidsfördröjning C 5) Denna parameter fastställer väntetiden (i minuter) innan 3-vägs ventilen reverseras för produktion av tappvarmvatten. Aktivering av rumstermostaten d 5) Denna parameter möjligör anslutning till digital ID port för rumstermostat från vilken avaktivering av kompressorer och de intergrerade elvärmarna. Observera att inställning av denna parameter: - värde 1 eller 2 innebär AKTIVERING av denna funktion - värde 0 eller 3 innebär AVAKTIVERING av denna funktion. Observera att OPEN status hos porten representerar: - kompressor och elvärmefunktion om parametern är 1 - kompressor, cirkulationspump och elvärmefunktion om parametern är 2 - cirkulationspum larm om parametern är 3 Kom ihåg att ställa in denna parameter på 3, mikroprocessorns kontrollkort är kompatibelt med tidigare version (3,6). Aktivering av by-pass, flödesvakt E 5) Aggregat avsedda för tappvarmvattenproduktion kan flödet by-passas för att få korrekt synkronisering mellan systemets blandventil och aggregatets drift vid tappvarmvattenproduktion. By-pass, aktiveringstid, flödesvakt F 5) 3/ /300 Denna parameter möjligör inställning av by-pass tiden hos flödesvakten i minuter/ sekunder. 5) Parametrar visade för modeller för produktion av tappvarmvatten Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 9

10 Inställning av mikrobrytare Utöver parametrarna som kan konfigureras med knappsatsen är ANLenheten utrustad med ett antal mikrobrytare för inställning av ytterligare några optioner och funktioner. Några av optionerna som utföres av panelen är bundna till en specifik inställning av mikrobrytarna. Mikrobrytare Brytare nr Status Funktion Aggregatet inställt som värmepump 1 Från Aggregatet inställt för endast kyldrift Avfrostning endast genom reverserad drift 2 Från 1) Avfrostning genom hetgasinsprutning Glykolblandning, frysskyddsinställningen kan ändras 3 Från 1) Frysskyddsinställningen (parameter B) blockerad Styrutgångar deaktiverad 4 Från 1) Styrutgångar aktiverad Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen deaktiverad 5 Från 1) Säkerhetsfunktionen för kapacitetsstyrningen aktiverad Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning aktiverad 6 Från A Algoritm för kontroll av för liten vattenfyllning deaktiverad Kondensortrycksstyrning finns 7 Från 1) Kondensortrycksstyrning finns ej ) Fabriksinställningar Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANR (R407C) Konfigurering av styrenheten för aggregat med inverter Konfigurering av styrenheten för kondensoraggregat Används ej Används ej Från 1) Från 1) Från 1) Från Från Konfigurering av styrenheten för aggregat typ ANL (R410A) Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat /Från Konfigurering av styrenheten för vätskekylaggregat Används ej Används ej Brytare Kombination Funktion Brytare 1 Brytare 2 Från 1) Från 1) Fabriksinställningar Från Fabriksinställningar B Fabriksinställningar Från Fabriksinställningar 1) Fabriksinställningar 10 Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel

11 Felsökning Larm Styrutrustning ANL arbetar med två typer av felsignaler: -Förlarm -Larm Förlarm indikeras av en blinkande röd klocka i teckenfönstret (2 punkt 7), ett tryck på klockknappen visas listan med larm med indexnummer orsak till larmen enligt listan nedan. Ett förlarm förblir sådant under 45 sekunder och om felet kvarstår efter denna tid löser ett larm ut. Larm indikeras med att i teckenfönstret lyser klockan med ett fast rött sken (2 punkt 7) och standardskärmen är ersatt med ett A följt larmets identifieringsindex. Före återstart är det lämpligt att kontakta auktoriserad Aermec servicepersonal. För återstart måste man slå från aggregatet och därefter starta det igen med till/från knappen. OBS! Förlarm kan bli larm om: Förlarmet är aktivt mer än 45 sekunder Maximalt antal förlarm under en timma (fyra) överskrides. I så fall noteras varje separat förlarm direkt som ett larm och som sådant stoppa aggregatet tills felet åtgärdats. Felsökningsschema Index nr Index nr Orsak förlarm larm Motorskydd, kompressor, fläktmotor eller cirkulationspump Högtryckspressostat Flödesvakt (eller differenstryckspressostat) Lågtryckspressostat (endast kyldrift) Ingen kontakt med inloppsgivare Ingen kontakt med utloppsgivare Frysskydd Ingen kontakt med hetgasgivare För hög effekttemperatur Ingen kontakt med högtrycksomvandlare (endast värmepump eller kondensoraggregat) För högt högtryck uppmätt av tryckomvandlare Ingen kontakt med frysskyddsgivare (endast värmepump) Ingen kontakt med lågtrycksomvandlare (endast värmepump) För lågt lågtryck uppmätt av tryckomvandlare 16 Fel beroende på låg uteffekt Styrning högtrycksinsprutning Strypning lågtryck Strypning högtryckstemperatur Problem med inverter för kompressor Problem med invertersstyrkort För högt strömbehov för kompressor För lågt strömbehov för kompressor Inverterns kretskort ger signal om felaktig spänning Inverterns kretskort ger signal om felaktig start av PMSM motor Fel på ipm-skydd Fel på inverterns EEPROM Kompressorns inverter stoppar Ingen signal från inverterns styrkretskort Felaktig kommunikation från inverterkompressorn Instruktionsmanual / Aermec ANL kontrollpanel 11

12 Kylma AB HUVUDKONTOR Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax GÖTEBORG Gruvgatan V FRÖLUNDA Tel: Fax: JÖNKÖPING Granitvägen JÖNKÖPING Tel: Fax MALMÖ Höjagatan MALMÖ Tel: Fax STOCKHOLM N Box 4026 Smidesvägen SOLNA Tel: Fax STOCKHOLM S Årsta Skolgränd 14D STOCKHOLM Tel: Fax SUNDSVALL Trafikgatan SUNDSVALL Tel: Fax VÄSTERÅS Sigurdsgatan VÄSTERÅS Tel: Fax ÄNGELHOLM Exportgatan ÄNGELHOLM Tel: Fax: Instruktionsmanual Aermec ANL kontrollpanel Version: Uppdaterad: Ersätter: Copyright Kylma AB Rätt till ändringar förbehålles - ett företag i

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar

THERMOCOLD ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR. Sid 1 REV:2003-09-22. Reservation för eventuella ändringar THERMOCOLD MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK & PARAMETRAR Sid 1 Allmän beskrivning Sid. 3 Inledande anvisningar Sid. 3 Displayenhet Sid. 4 Direktparametrar Sid. 5 Översikt knappfunktioner Sid.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning

Instruktion. för drift och skötsel. (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Knapp Funktion Knapptryckning Instruktion för drift och skötsel 4.0179.40 2006-04-25 Ers. Carel MicroChiller II (för mer djupgående parameterbeskrivning, se Carels originalmanual +030220420) Allmänt Displayenhet (knappar) Microchiller

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Instruktioner för microprocessor C²

Instruktioner för microprocessor C² μc 2 elektronisk kontroll Instruktioner för microprocessor C² www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Display och knappar 2 Programmering samt lagring av parametrar 3 Givareparametrar 4 Parametrar

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luft-Vattenvärmepump ET A 7-10 kw. TPi Klimatimport AB info@tpiab.com www.tpiab.com

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luft-Vattenvärmepump ET A 7-10 kw. TPi Klimatimport AB info@tpiab.com www.tpiab.com DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Luft-Vattenvärmepump ET A 7-10 kw 2 2006-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörningsprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT

BESKRIVNING MIKROPROCESSOR VENETO KYLAGGREGAT 00.01.05 BESKRIVNING MIKROPROCESSOR CAREL µchiller VENETO KYLAGGREGAT Infraröd Traktorgatan 2, 745 37 Enköping, Telefon 0171-47 90 75, Telefax, 0171-44 00 97 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Allmänt 3 Huvudkretskort,

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄRMEPUMP. Performo R/CR-H/CH 190-300

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄRMEPUMP. Performo R/CR-H/CH 190-300 2008-08-07 VeNCO DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Luftkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄRMEPUMP Performo R/CR-H/CH 190-300 2008-08-07 VeNCO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörningsprotokoll 3 Uppställning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

AT Bruksanvisning 8353-2. Tryckhållningssystem Med dubbla pumpar

AT Bruksanvisning 8353-2. Tryckhållningssystem Med dubbla pumpar AT 8353-2 Allmänt Öppet tryckhållningssystem till varmanläggningar, för att ta hand om fluidens volymförändringar vid varierande anläggningstemperatur. Komplett monterat på tryckhållningsenhetens rack

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Växjö Transportkyla AB Service o. Försäljning av Transportkylaggregat INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Manöverpanelen 1. Till/Från knapp Håll knappen intryckt i 3 sekunder, för att starta aggregatet.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Digital termostat för fläktkonvektorer

Digital termostat för fläktkonvektorer 1 ALLMÄNT driftfunktioner: -Digital elektronisk termostat, stor blå LCD-display med justerbar bakgrundsbelysning - Utvecklad och designad för att styra fläktkonvektorer - Tim och vecko programmering som

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n

Drift- och skötseli n s t r u k t i o n Drift och skötseli n s t r u k t i o n 30RW 30RWA PRODIALOG Styrmanual AQUASNAP November 2002 Drift & skötselinstruktion, 30RW/RWA Pro Dialog Plus styrning Denna drift och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Kontrollenhet pco 3 FLBB0MP20A, version 2.5 20120704 Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 Manualens syfte...3 1.2

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer