V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)"

Transkript

1

2 min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen genast och kontakta en kunnig, behörig tekniker; Vi rekommenderar starkt att man placerar ett skydd runt aggregatet för att hålla barn utom räckhåll från värmepumpen. En behörig elektriker måste ansluta värmepumpen till strömmen. (230V 1ph eller 400V 3ph) STRÖMMATNING VATTENPUMP STRÖMMATNING VATTENPUMP 230V / 1ph / 50Hz Notera: Kontrollera att strömmatningen räcker. Modell Spänning (volt) Säkring T3/ trög (A) V / 3ph / 50Hz Märkström (A) Kabeldiameter Fel! Hittar inte referenskälla. (för max. Längd of 20 meter) P5/ PC x2.5 mm 2 + Jord P6/ PC8/ AC6P x2.5 mm 2 + Jord P8/ PC10/ AC10P / x2.5 mm 2 + Jord P10/ PC13/ AC13P / x2.5 mm 2 + Jord P13/ PC15/ AC15P / x2.5 mm 2 + Jord P15/ PC17/ AC17P / x2.5 mm 2 + Jord P17/ PC / x2.5 mm 2 + Jord P21/PC25/AC25P x2.5 mm 2 + Jord P25/PC x2.5 mm 2 + Jord Se ovanstående diagram för minsta avstånd från väggen

3 3 1. Första uppstart Notera: För att aggregatet ska kunna värma poolen (eller spa badet), måste filterpumpen vara i drift så att vattnet kan cirkulera genom värmepumpen. Utan den cirkulationen, startar inte värmepumpen. När alla anslutningar utförts och kontrollerats, ska följande steg följas: 1. Sätt på filterpumpen. Kontrollera så det inte finns några läckor. 2. Sätt på den elektriska strömmatningen till aggregatet och tryck sedan på kontrollpanelens ON/OFF knapp. Aggregatet ska starta när tidsfördröjningsperioden utgått. 3. När aggregatet varit i drift några minuter, ska man kontrollera om luften som lämnar aggregatet är kallare än omgivningstemperaturen. 4. Kontrollera flödesbrytarens funktion på följande sätt: när aggregatet är i drift, stänger man av filterpumpen. Då ska aggregatet också stängas av automatiskt. 5. Aggregatet och filterpumpen ska köras 24 timmar per dag tills den önskade poolvattentemperaturen har uppnåtts. När den inställda temperaturen har nåtts, stängs aggregatet av automatiskt. Så länge som filterpumpen är i drift startar aggregatet automatiskt när poolvattentemperaturen faller mer än 1 C under den inställda temperaturen. 2. Kontrolldiagram A. : Starta eller stäng av värmepumpen B. MODE: Välj driftläge automatisk, värmning eller kylning. Motsvarande indikationslampa tänds efter valet C. eller : Tryck för att ändra siffrorna. D. : Timer start inställningsknapp (Start timer) E. : Timer stop inställningsknapp (Stopp timer) F. : Time inställningsknapp (tid) 3. Hur man startar värmepumpen När man anslutit strömmen, kommer kontrollen att visa tiden. Det betyder att aggregatet är i standbyläge. Tryck på för att starta värmepumpen. Displayen visar den inkommande vattentemperaturen. 4. Hur man ändrar driftläge Tryck på MODE för att välja auto, värmning eller kylning. Indikationslampan på höger sida av kontrollen indikerar det valda driftläget.

4 4 5. Hur man ställer in önskad vattentemperatur 1. Hur temperaturinställningen fungerar: Aggregatet har ett unikt temperaturkontrollsystem som kan anpassas efter alla behov. Värmeläge: I värmeläge värmer bara värmepumpen. Den värmer upp till 1 grad högre än den inställda temperaturen Set. Sedan stannar värmepumpen men värmepumpen fortsätter att bevaka temperaturen i din pool. (Filterpumpen måste vara i drift för att värmepumpen ska kunna mäta temperaturen). När temperaturen i poolen är 1 grad lägre än den inställda temperaturen Set, så startar värmepumpen igen. Kyldrift: Det här fungerar på samma sätt men kylningen är bara aktiv när temperaturen överskrider 1 grad över det inställda temperaturvärdet Set och kyler ner till 1 grad under den inställda temperaturen Set. Kom ihåg att den högsta kylinställningen är 28 C. Autoläge: I automatiskt driftläge (AUTO), kommer värmepumpen att försöka hålla den önskade pooltemperaturen hela tiden. Exempel: Om du vill att poolen ska vara 30 C varm. A: Om poolvattnet är under 29 C, så kommer värmepumpen att börja värma. B: När temperaturen når 31 C så kommer värmepumpen att stanna. C: Om temperaturen i poolen fortsätter stiga och passerar 32 C, så kommer värmepumpen att starta igen men då i kyldrift (COOL) och kommer då att kyla poolvattnet ner till 30 C. G: Om temperaturen nu fortsätter att sjunka och faller under 29 C, så startar värmepumpen igen men då i värmedrift (HEAT). I automatiskt driftläge (AUTO), försöker värmepumpen att hålla temperaturen inom 2 C högre och 1 C lägre än den inställda börvärdepunkten. (Kom ihåg att filterpumpen måste vara i drift om värmepumpen ska fungera). 2. Hur man ställer in displaykontrollen: 1. Välj först önskat driftläge: automatiskt, värmning eller kylning. 2. Beroende på om värmepumpen är i drift eller i standby, trycker man på eller. Displayen visar den inställda börvärdetemperaturen i valt driftläge med en blinkande siffra: Medan den blinkar kan man ändra vattentemperaturen genom att trycka på knapparna eller till den önskade temperaturen. (Innan man väljer önskad temperatur, ska man kontrollera att man är i rätt driftläge: Värmning / Kylning / Automatisk) När den valda temperaturen blinkar, väntar man i 5 sekunder så lagras temperaturen.

5 5 Kyldrift Värmedrift Automatisk drift Spann 8-28 Spann Spann Hur man kontrollerar parameterinställningen och uppmätta värden för aktuell status Oavsett om värmepumpen är i drift eller i standbyläge, ska man trycka på knappen MODE i 5 sekunder. Displayen börjar blinka (båda siffrorna). Den första siffran indikerar parametern. Den andra siffran/siffrorna indikerar parameterns värde. Det här avläsningsläget inaktiveras om man inte trycker på någon knapp under 10 sekunder. Genom att trycka på pilknapparna eller visas parametrarna från 0 till F (en och en). Notera varje parameter (så du själv kan hålla koll). Vänta i 10 sekunder så inaktiveras funktionen och man återgår till normalläge. 7. Hur man ställer in klockan 1. I standbyläge, ska man trycka på ikonen så börjar siffrorna för timme att blinka för att indikera att de kan ändras genom att öka eller minska med hjälp av piltangenterna eller. 2. Tryck på ikonen igen så visas siffrorna för minuter för att indikera att de kan ändras med hjälp av eller. 3. Tryck återigen på för att bekräfta tidsinställningen. När tiden ställts in, kommer LED-displayen att visa tiden när värmepumpen är i standby.

6 6 8. Hur man ställer in start och stopp för timer a) Tryck på för att aktivera timer start inställningen: siffrorna för timme och minut kommer att börja blinka. b) Tryck åter igen på för att ändra inställningen av timme. Siffrorna vid timme, börjar blinka vilket betyder att de kan ändras med hjälp av piltangenterna eller. c) Tryck på igen för att ändra minutinställningen. Siffrorna för minuter kommer att börja blinka för att indikera att de kan ändras med hjälp av piltangenterna eller. d) Tryck på för att bekräfta inställningen displayen återgår till standbyläget. Den gröna indikationslampan för start av timer kommer att tändas för att indikera att starttiden har ställts in. e) Upprepa samma procedur med hjälp av istället för för att ställa in stopptid för timern. Den röda indikationslampan vid timer stop kommer att tändas för att indikera att stopptiden har ställts in. Notera: timer start och timer stop kan ställas in tillsammans eller separat (det går alltså att ställa in enbart timerstart och sedan stoppa aggregatet manuellt eller bara ställa in timerstopp och starta aggregatet manuellt) Indikator för start av timer Indikator för stopp av timer 9. Hur man annullerar timer start och timer stopp Tryck på ikonen för att aktivera timer start eller för att aktivera timer stopp. Respektive indikationslampa börjar blinka. Tryck på ikonen för att annullera timer start eller timer stopp. INFO: Parametern kan ändras av en kunnig person. En kod behövs för att göra det. Proceduren för det finns i huvudmanualen. Kontrollpanelen kan låsas för att förhindra obehörig användning eller ändring av värmepumpen. Proceduren för det finns i huvudmanualen. Om kontrollpanelen är låst, kan din återförsäljare informera dig om hur man låser upp den. 10. Rekommendationer Viktigt: Om man inte följer de här gränserna så hävs garantin Notera: Om man överskrider en eller flera gränsvärden så kan värmepumpen skadas på ett sätt som inte kan repareras. Installera alltid vattenbehandlingsutrustning (dvs kemiska doseringssystem) efter värmepumpens vattenutlopp, särskilt om kemikalierna tillsätts automatiskt till vattnet (dvs automatiska doseringssystem av kemikalier). En backventil ska också installeras mellan värmepumpens utlopp och vattenbehandlingsutrustningen för att förhindra att produkterna flödar tillbaks in i värmepumpen om filterpumpen stannar.

7 7 11. Vinter stängning av värmepumpen Viktigt: Om man inte vidtar nödvändiga åtgärder för övervintring, så kan värmepumpen skadas vilket häver garantin. Värmepumpen, filterpumpen, filter och ledningar måste skyddas på ställen där temperaturen kan falla under fryspunkten. Släpp ut allt vatten från värmepumpen på följande sätt: 1. Koppla bort den elektriska strömmatningen till värmepumpen 2. Stäng vattenmatningen till värmepumpen helt. 3. Koppla bort vatteninloppet och utloppet från värmepumpen och låt vattnet rinna ut ur aggregatet. Kontrollera att allt vatten runnit ut från värmepumpen. 4. Sätt tillbaks vatteninloppets och utloppets kopplingar löst igen för att förhindra att smuts kommer in i ledningarna. 13. Starta om pumpen efter vintern Om du tömde värmepumpen för övervintringen, ska följande åtgärder följas för att återstarta aggregatet under våren: 1. Kontrollera först att det inte finns någon smuts i ledningarna och att det inte finns några strukturella problem 2. Kontrollera att vatteninloppets och utloppets fästen är ordentligt åtskruvade. Kontrollera att anslutningarna för vatteningång och utgång är korrekta i enlighet med värmepumpens etiketter. (Vatten ut från filteraggregatet = vatten in i värmepumpen) 3. Starta filterpumpen för att starta vattenflödet till värmepumpen. Justera shuntventilen så att tillräckligt mycket vatten flödar igenom värmepumpen. PÅ ett mindre filtersystem kan shuntventilen vanligtvis stängas så att allt cirkulerat vatten går genom värmepumpen 4. Återanslut den elektriska strömmatningen till värmepumpen och sätt på värmepumpen (ON) 14. Kontroll Våra värmepumpar har byggts och utvecklats för att hålla länge under förutsättning att de installerats korrekt och kan fungera under normala omständigheter. Regelbundna kontroller är viktigt om man vill att värmepumpen ska fungera effektivt under många år. Här nedan följer några rekommendationer att följa för optimala arbetsförhållanden för din värmepump: 1. Kontrollera att servicepanelen är lättåtkomlig. 2. Håll området runt värmepumpen fritt från organiskt avfall. 3. Rensa bort eventuell vegetation runt värmepumpen så att området runt pumpen är helt fritt. 4. Avlägsna eventuella vattensprinklers i närheten av värmepumpen eftersom de kan skada den. 5. Förhindra att regn kan rinna direkt på värmepumpen från ett tak. Installera en lämplig avrinningslösning. 6. Använd inte värmepumpen om den har översvämmats. Kontakta genast en kvalificerad tekniker som kan inspektera värmepumpen och utföra nödvändiga reparationer. Kondens kan uppstå när värmepumpen är i drift. Detta kondensvatten kan avtappas genom en öppning i aggregatets bassockel. Mängden kondensvatten ökar när luftfuktigheten är hög. Avlägsna eventuell smuts som kan blockera vattenavtappningen. 5 till 20 liter kondensvatten per dag kan bildas när aggregatet är i drift. Om mer kondens bildas, ska man stoppa värmepumpen och vänta en timme innan man kontrollera om det finns någon vattenläcka. (Låt filterpumpen vara i drift). Notera: Ett snabbt sätt att bekräfta om vattnet orsakats av kondens: Stäng av aggregatet och låt poolpumpen vara i drift. Om det slutar att rinna ut vatten, är det kondens. ETT ÄNNU SNABBARE SÄTT ÄR ATT TESTA OM AVLOPPSVATTNET INNEHÅLLER KLOR. Om man inte kan uppfatta något klor, är vattnet ett resultat av kondensering. Kontrollera även att luftpassagerna in och ut är fria och förhindra att utsläppt luft genast förs in igen. (Det är viktigt att man har minst 2 m fri yta vid värmepumpens luftutloppssida).

8 8 15. Underhåll och kontroll Nedanstående bild visar A Värmepump med locket (toppanelen) avplockad. Öppna inte locket (toppanelen) om strömmen är ansluten till värmepumpen.

9 9

10 Felsökningsguide Felaktig installation kan resultera i en elektrisk laddning som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador på användare, installatörer eller andra genom elektrisk chock och det kan även skada värmepumpen. FÖRSÖK INTE att ändra värmepumpens inre konfiguration. 1. Håll dina händer och ditt hår utom räckhåll för fläktbladen för att undvika skador. 2. Om du inte känner till ditt poolfiltreringssystem och din värmepump: a. Försök inte att utföra några justeringar eller service utan att först kontakta din återförsäljare, poolexpert eller luftkonditioneringskonsult. b. Läs hela installationsmanualen innan du försöker använda, serva eller justera aggregatet. c. Vänta i 24 timmar efter installationen innan värmepumpen startas för att förhindra skador på kompressorn. (Om värmepumpen har transporterats och hanterats hela tiden med sockeln nedåt, kan den startas genast). Notera: Stäng av strömmen innan något underhåll eller reparationer utförs. VIKTIG NOTERING: Om en funktionsstörning inte kan lösas genast, måste vi för att kunna analysera problemet, få reda på felmeddelandet som visas på displayen samt även värdena för inställningen (parametrar 0-A). Vi behöver också veta värmepumpens status, omgivningstemperaturen, vattnets inkommande och utgående temperatur, om kall luft kommer ut från värmepumpen, om gallret (förångaren) är kallt eller om det finns is på värmepumpen. Håll den här informationen tillgänglig när ni kontaktar kundtjänst (beskriv problemet). På följande sidor finner du en översikt över olika typer av driftstörningar som kan uppstå tillsammans med instruktioner om hur man löser dem.

11 Översikt av felkoder på displayen (LED-kontrollen) Ledningsinkopplad kontroll PP01/PP1 Skydd / Fel Kontrollera Lösning Fel på sensorn för inkommande vattentemperatur 1. Kontrollera anslutningen av sensorn för inkommande vatten. 2. Kontrollera om sensorn är trasig. 1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn. PP02/PP2 Fel på sensorn för utgående vattentemperatur 1. Kontrollera anslutningen av sensorn för utgående vatten. 2. Kontrollera om sensorn är trasig. 1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn. PP03/PP3 Temperatursensorfel på batteri 1 1. Kontrollera anslutningen av temperatursensorn för batteri Kontrollera om sensorn är trasig. 1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn. PP04/PP4 Temperatursensorfel på batteri 2 1. Kontrollera anslutningen av temperatursensorn för batteri Kontrollera om sensorn är trasig. 1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn. PP05/PP5 Temperatursensorfel på omgivningsluften 1. Kontrollera temperatursensorns anslutning. 2. Kontrollera om sensorn är trasig. 1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn. PP06/PP6 Skydd för överdriven temperaturdifferens mellan inkommande och utgående vattentemperatur 1. Kontrollera om det finns någon blockering i vattenkretsen. 2. Kontrollera om vattenflödesvolymen är tillräcklig. 3. Kontrollera om vattenpumpen är i drift. 1. Ta bort det som orsakar blockeringen. 2. Öka vattenflödesvolymen. 3. Reparera eller byt ut vattenpumpen. PP07/PP7 Frostskydd för kylning Vi hänvisar till PP06. Vi hänvisar till PP06. PP07/PP7 Vinterfrostskydd Ⅰ Ingen åtgärd krävs PP07/PP7 Vinterfrostskydd Ⅱ Ingen åtgärd krävs EE03/EE3 EE04/EE4 EE05/EE5 Ingen display Fel på vattenflödesbrytare Hög-/Lågtrycksskydd Fel på differensskyddet mellan inkommande och utgående vattentemperatur Avfrostning 1. Kontrollera om ledningsanslutningen av flödesbrytaren är i korrekt läge. 2. Kontrollera vattenflödet. 3. Kontrollera om flödesbrytaren är trasig. 4. Kontrollera om vattenpumpen är trasig. 1. Kontrollera om hög- /lågtrycksbrytaren är trasig. 2. Kontrollera om köldemedienivån är för låg (för lågt tryck). 3. Omgivningstemperaturen och den inkommande vattentemperaturen är för låg (för lågt tryck). 4. Kontrollera om vattenkretsen är igensatt eller om vattenflödet inte är tillräckligt (för högt tryck). 5. Kontrollera om det finns ett hinder i köldmediekretsen (för högt tryck). 1. Kontrollera om det finns tillräcklig vattenflödesvolym. 2. Kontrollera om sensorn för inkommande/utgående vattentemperatur är i drift. EE08/EE8 Kommunikationsfel Kontrollera anslutningen 1. Återanslut ledningen. 2. Öka vattenflödet. 3. Byt ut flödesbrytaren. 4. Reparera eller byt ut vattenpumpen. 1. Byt ut tryckbrytaren. 2. Fyll på med tillräckligt med köldmedie. 3. Minska vattenflödet. 4. Avlägsna blockeringen eller öka vattenflödet. 5. Skicka värmepumpen till återförsäljaren för en detaljerad kontroll. 1. Öka vattenflödet. 2. Byt ut sensorn. Sätt tillbaks anslutningsledningen igen.

12 12 Energiförlust utan täcke Energiförlust med pool helt täckt 20 tim/dag (pool stängd hela natten) Energiförlust pga statiskt grundvatten runt poolen

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Luft-/luftvärmepump climavair

Luft-/luftvärmepump climavair Till användaren Användarhandbok Luft-/luftvärmepump climavair Invertervärmepump VAH 6-035 NW VAHE 039 NW VAH 6-065 NW SE Innehåll Innnehåll 1 Säkerhet...3 1.1 Symboler i handboken...3 1.2 Korrekt användning

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER i Läs bruksanvisningen Innehåll I. Prestanda och egenskaper... 3 II. Systemschema... 3 III. Effektparametrar...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2 Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral Installations- och underhållsmanual Vers. 5.2 Ärade kund! Gratulerar! Som ägare av 9000E luftvärmepumpen är du i främsta ledet inom utvecklingen

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer