Arv och miljö Kumla bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arv och miljö Kumla bibliotek"

Transkript

1

2 Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Månd-fred lord 11-14, sond Filialer HALLABROTTET Tallängens skola. tel TISd onsdocl1lorsd 10-14, SANNAHED 5ervicEnuset He'a, te! rlsd 10-13, fred BIBLIOTEKEN HÅLLER STÄNGT LÖfd 4 november (Alla helgons dag) ocl1 sönd 5 november. Fred 3 november öppet Skoindustrimuseet Sveavägen 19. Kumla, har Oppet dagligen mellan klockan och FÖf gruppbesök var god ring FRI ENTREI KUMLAN Informationsblad lör Kumla kommun Ansvang utgivare: Kommunalrådet Sven Ove Cederstrand Redaktion: Kommundireklör Thage Arvidsson Assistent 51gbril Hägghull Postadress: BoK 17, KUMLA 2 ABYTORP Posthuset. tel Tisd fred BOKBUSS Tel 010~ Besöksadress: Stadshuset, Kumla lorg Telefon: 019f861(lO (väx.el) Nästa nr utkommer början december 1989 Så är vi åter samlade på våra arbets. platser efter en lång och förhoppningsvis skön sommar. Om man värdesälter det vanna och soliga väder vi hade under stora delar av juni och juli måna der, så har vi haft en ypperlig sommarsemester. Semestern innebär en period av vila och tillfälle att umgås med familjen, med vänner och bekanta på el! mer naturligt sän. Inte behöva tiua på klockan och pressas av vetskapen all det är en arbelsdag i morgon. Semestern ger också möjlighet till ef tertanke. Tillvaron framträder plötsligt ur en annat perspektiv. I arbetet blir det ofta de kortsiktiga bekymren och glädjeämnena som dominerar. Bostadsbrist, köer till barnomsorg, bristen på personal inom äldreomsorgen, reparationer och ombyggnader av skollokaler, planering av kommande årsbudget etc. Dessa för kommunen viktiga frågor och många därtill överskuggar flertalet av arbetsårets månader. För andra gäller andra bekymmer och andra glädjeämnen. Under semestern får man tid och möjlighet att reflektera; Hur vij/ vi alt Kumla skall se utpå sikt? Vad vij/ vi lämna över 1iJ/ nösta genera. tian såsom vårt arv av samhällsbyggan. de under 1900 ta/ets sista år? Vi/ken miljö kommer vi all över/ömtla 1iJ/ nästa generation olljörva/ta? I det kommunala perspektivet kan dessa frågor te sig något främmande. Men även vi bidrar till den miljö. eller ränare sagt är orsak tiu den miljö, vi omger oss med. I den kommunala verksamheten och som privatpersoner måste också vi ta del i miljöfrågorna, vidta åtgärder, ställa krav och ta konsekvenserna av de larmrapporter, som kommer tätare och tätare. Dessa fråga! känns ofta stora och ödesmättade. Andå skall de inte behöva vara det i det kommunala arbetet. Som framgår aven särskild artikel i detta nummer av Kumlan utarbetas för närvarande ett första miljövårdsprogram för Kumla kommun; en program som skall behandla dessa frågor och som skall ge oss en bättre miljö för morgondagen. Samhällsservicen i sig är också ett arv till morgondagens människor. En vardagsuppgift som det många gånger är roligt och stimulerande att arbeta med. Den omdaning av centrummiljön vi idag utför, och det stadsbyggande som genomförs, är påtagliga exempel på samhällsservice, som vi bedriver för dagens kommuninvånare och för morgondagens Kumlabor. Men än viktigare är kanske det arbete som bedrivs inom skolan eller musikskolan, inom barnomsorgen liksom vid sagostunderna på biblioteket. Det vi som Kumlabor förknippar med miljö och miljöarbete är arvet efter skifferbrytningen i Kvarntorpsområdet. Ett arv som vi övertagit från krigsårens samhälle. Med de förutsättningar som då var för handen bedömdes det oundgängligt nödvändigt att 3

3 använda naturens resurser genom omfattande oljeutvinning i Kvarntorpsområdet. De miljöföroreningar och de sår i naturen, som då uppkom, arbetar vi fortfarande med att i möjligaste mån lindra. SAKAB är ett annat exempel. Där har vi nu kommit så långt att vi inom samma generation försöker ta reda på en lång rad av föroreningar, som vi själva skapar. Ändå är det orimligt atl vi ska behöva producera så många produkter med farligt innehåll, produkter som inte kan tas tillvara på annat sätt än i mycket speciella anläggningar av den typ SAKAB i Norrtorp är. Ett stort och överskuggande problem i allt detta positiva arbete är ekonomin. Tyvärr är det många gånger så att.bristen på pengar hindrar våra ambi- Miljöfrågorna har under 1980-talet trängt sig in i varje svenskt hem. TV, radio och tidningar förmedlar dagligen rapporter om miljön. För det mesta handlar det om nya hot eller katastrofer. Säldöd, mördaralger, ozonhål, giftutsläpp och oljekatastrofer har varit rubriker på tidningarnas förstasidor de senaste åren. Mycket av detta kan kännas fjärran och främmande för oss här i Kumla. Förvisso har vi inga sälar, men många av oss har bidragit till det växande ozonhålct med våra sprayburkar och gamla kasserade kylskåp, som innehållcr freon eller CPC, som det numera heter. Men vi har också våra egna lokala miljöproblem. Kvarntorp med dess industrier och askhög, samt inte minst SAKAB, har gett upphov till stort miljöengagemang bland såväl våra Kumla bor som närkingar i gemen. Skifferbrytningen har hängt som ett hot över bygden, men torde väl inte vara aktuell längre. Den tilltagande biltrafiken med buller och avgascr, jordbrukets kemikaliehantering och den tilltagande försurningen av mark och vatten, är andra miljöproblem som vi i Kumla tvingas dela med många andra kommuner. I vissa fall klarar vi oss lindrigt undan, medan vi drabbas mer i andra. Höga halter av radon i bostäder på grund av alunskiffer l marken är en viktig miljöfråga i Kumla kommun. Vi kan med fog påstå, ah Kumla kommun behöver ett eget miljövårdstioner och möjligheter att göra allt det vi vill göra. Olycksfallsförsäkring för skolelever Kommunens grundskoleelever är olycksfallsförsäkrade på både fritid och skoltid. Gymnasieorterna bestämmer själva omfattningen av samtliga elevers olycksfallsförsäkring, vilket kan innebära att Kumlas gymnasieelever i Hallsberg, Örebro och på andra gymnasieorter endast är försäkrade under skoltid. Vid samtliga gymnasier lämnas information om skolförsäkringens omfattning. Kvällskurser Svenska etapp 1 och 2 Engelska etapp l, 2 och 3 Matematik etapp l, 2 och 3 Samhällskunskap etapp 2 Företagsekonomi Det är hög tid att anmäla sig till årets kvällskurser. Kurserna är givande och trevliga. De ger betyg, som har samma värde, som om de utfärdats av grundskola eller gymnasium. Kostnaden är låg! Du betalar endast Dina läroböcker. Välkommen snarast med anmälan eller förfrågan. Vi svarar så gärna på dina frågor. KOMVUX I KUMLA Tel , Det ekonomiska perspektivct har allt mer kommit att dominera samhällsarbetet på gott och ont. Det har också haft sin inverkan på de effekter som åsamkats miljön genom industrialismcn. Emellertid synes det som om miljöfrågorna får en allt större bctydelse i allt vidare kretsar. Det är många som "drar sitt strå till stacken". Mänga som handlar miljövänligarc i sin krets; i hemmet, på arbetsplatsen, i fritidssammanhang etc. allt för vårt eget och för nästa generations bästa. Förhoppningsvis skall gemensamma satsningar ge till resultat, att ekonomin inte behöver vara ch avgörande hinder i kommande gcnerationers samhällsbyggande. D Tänk globalt - handla lokalt Ett miljövårdsprogram för Kumla kommun A v miljö- och hälsoskyddschef Perer Eriksson För och emot - men nödvändigt program. Enligt Naturvårdsvcrkct skall el1 sådant program finnas i varje kommun. Vår länsstyrelse i Örebro har under många år frågat när ett sådant program kan läggas fram. Alla krafter har tidigare varit inriktade enbart på Kvarntorpsområdet, där stora miljöförbilttringar genomförts. Nu är dct dags för ett kommunprogram. Arbetet med programmet startade redan under hösten Under 1986 har ett 50-tal föreningar i Kumla kontaktats med ett upprop och en inbjudan att delta i arbetet med ett miljö- S

4 vårdsprogram för hela kommunen. Under den påföljande hösten och vintern arbetade företrädesvis den socialdemokratiska gruppen inom miljöoch hälsoskyddsnämnden tillsammans med föreningsfolk vid ett 3D-tal tillfällen. Då diskuteradcs miljöfrågor och ventilerades synpunkter om miljön i Kumla. Under det påföljande året bearbetades allt insamlat material. Många värdefulla synpunkter hade framkommit och m.lnga av dessa finns med i det slutgiltiga programmet. Två förslag i programmet är viirda lite extra uppmärksamhet. För det första startandet aven Naturskola i Kumla. Där skall barn och ungdomar i praktisk tillämpning utforska det ekologiska samspelet i naturen. Få saker är så viktiga som au den generation, som vi lånar vår jord av, får bästa möjliga insikter om naturens villkor och.~ Rösavi - gammal bygdcmijjö all bevara Grönskan tillbaka i centrum om miinniskornas möjligheter att överleva på naturens villkor. Det andra förslaget är att inräna ett miljönid i Kumla. Där skall miljöinlresserade föreningar få träffa ansvariga politiker och tjänstemän i kommunens förvaltning. Miljörådet bör bli öppet för alla och samlas en eller två gånger per år. Genom samarbete kan vi sedan hjälpas åt att göra miljön i Kumla bättre. Tidplanen är den, att miljövårdsprogrammet, som nu behandlas i nämnder och styrelser. skall antas av kommunfullmäktige vid sammanträde i november Därefter skall programmet revideras med jämna mellanrum. Nya förslag och ideer skall tillföras och antagas av fullmäktige. Allt i ett gemensamt arbete för invånarna i Kumla och för den miljö som vi lever i nu och som våra barn skall leva i efter oss. D Nya arbetsuppgifter för miljö- och hälsoskyddsnämnden Av miljö- och hälsoskyddschefpeter Eriksson Den l juli 1989 fick kommunerna, enligt den nya miljöskyddslagen - SFS 1989:364 - ett vidgat ansvar för miljön. Samtidigt ges kommunerna nya befogenheter för tillsynen av miljöstörande verksamhet. Vad kräver miljöskyddslagen Miljöskyddslagen är i första hand inte en brottslag. Lagens syfte är istället att förebygga miljöproblem genom att tala om hur man ska göra för att göra rätt, när man bedriver en miljöstörande verksamhet. Miljöskyddslagen kräver att verksamheten skall lokaliseras till en ur miljösynpunkt lämplig plats, där störningarna blir små, utan att kostnaderna därmed stiger oskäligt. Miljöskyddsåtgärder ska vidtagas, efter vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Anmälningsplikt Vissa typer av anläggningar, som tidigare varit anmälningspliktiga till länsstyrelsen, har nu istället ijlivit anmälningspliktiga till kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder. Anmälningsplikten innebär skyldighet för företaget atl informera miljö- och hälsoskyddsnämnden om planerad verksamhet i god tid innan verksamheten påbörjas. Nämnden har att pröva om verksamheten kan tillåtas och vilka skyldigheter och kontroller som i så fall erfordras. MOlorsportbanor, skjutbanor. asfalt- verk och krossverk är exempel på anmälningspliktiga verksamheter. Miljöoch hälsoskyddsnämndernas tillsynsplikt omfattar också företag, som inte är anmälningspliktiga. Detta gäller till exempel små verkstadsföretag, billackeringsanläggningar och mindre tryckerier. Decentraliserad miljötillsyn Avsikten med denna decentralisering av miljötillsynen är bland annat au få till stånd en bättre kontroll av mindre företag. Länsstyrelsen, som tidigare varit ansvariga för denna kontroll, har inte haft resurser att bedriva tillsynen tillfredsställande. God lokalkännedom och närhet till tillsynsobjekten gör miljö- och hälsoskyddsnämnderna väl lämpade att klara denna krävande uppgift. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna har dessutom redan tillsynen enligt hälsoskyddslagen, en lag som även omfattar företag, vars verksamhet förorsakar störningar för mäfmiskor. Ökade arbetsuppgifter Hur klarar Kumla kommun de ökade arbetsuppgifter som blir resultatet av ett vidgat ansvar? Före den I juli arbetade två handläggare och en kanslist vid miljö- och hälsoskyddskontoret. Beslut har fattats om att inrätta ytterligare en heltidstjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör. För denna nya tjänst beräknas att cirka halva tiden går åt för mil- ~ 6 7

5 Gränsvärdet för radon sänks!? A v mi/jö- och flälsoskyddsc1je[ Peter Eriksson Radon - vad är det? Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radonet sönderfaller i sin tur i så kallade radondöttrar. Dessa avger joniserande strålning och ökar risken för lungcancer speciellt i kombination med rökning. Gråos\'ärden och hälsorisker Det framgår allt tydligare au radon i bostäder utgör ett allvarligt hälsoprohiern. Socialstyrelsen har därför i samråd med statens strålningsinslilut beslutat att inhämta regeringens medgivande att sänka gränsvärdet för radon i bostäder från nuvarande 400 Hg/kbm radondöttrar till 200 Bq/kbm. Gränsvärdet för nybyggda bostadshus är 70 Bqlkbm. Del är önskvärt att så få befintliga hus som möjligt har radonhalter överstigande 70 Bqlkhm. Vad finns att göra? För alt snabbt kunna spåra hus med 1_1oII1WIll1.w. kwlcbl 11lIllIIIIII jöskyddstillsyn, Resterande tid kommer att innebära cn förstärkning för all klara övriga tillsynsuppgiftcr - till exempel kontroll av Iivsmedelshante ton batterier! höga radonhalter har miljö- och hälsoskyddsnämnden köpt in en direktvisande radonmätare. Innan en mätning genomförs bör man dock se till att ventilationen är tillfredsställande. Därigenom minskar man risken för en rad andra problem. som fukt och mögel, formaldehyd, som kan ge astma och andra överkänslighetsreaktioner. Om radon läcker in från marken bör man täta sprickor och otätheter kring rörförgreningar, ledningar etc. Källarutrymmen bör ventileras separat. Därmed minskar risken rör att radongas dras upp i bostadsrummen. Krypgrunder skall vara väl ventilerade och ha täta bjälklag för att skydda mot radon från marken. I hus med mekanisk frånluftsventilation bör man se till all luft också kommer in i huset. Annars riskerar man att suga in luft från marken. Samma sak gäller för hus med självdragsvenrilation, särskilt om man har köksfläkt. D Sedan starten 1985 har över 10 ton ballerier samlats in i Kumla kommun. Därigenom har en avsevärd mängd kvicksilver och andra så kallade tungmetaller hindrats att sprida sig i miljön. Tack alla Ni Kumtabor, som gör det enda rätta - lämnar tillbaka förbrukade batterier! ring, spårning av så kallade "radonhus" m fl arbetsuppgifter. Kumla kommun satsar på miljön inom alla områden! D Översiktsplan - handlingsprogram för kommunal utveckling Av planeringssekreterare inger Lund;" och stadsarkitekt KI/rt Larsson Enligt den nya plan. och bygglagstiftningen skall samtliga kommuner i S"erige upprätta en önrsiklsplan, att fungera som handlingsprogram för uhecklingen i kommunen inom olika intresseområden och på längre sikt. Ett förslag till översiktsplan för Kumla kommun har utarbetats och sänts ut för samråd till företag. myndigheter. intresseorganisationer. liksom till kommunens egna styrelser och nämnder. Vi vm att så många som möjligt lar tillfället i akt att vara med och påverka planens slutliga utfonnning. Vi hoppas på många givande diskussioner om framtidsfrågorna för vår kommun och många inspirerande samlalom hur kommunen skau byggas ut och vilka värden vi vill slå vakt om. Indelning Översiktsplanen är indelad i avsnitt för vardera tätorterna Kumla, Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed, Ekehy och Kvarmorp. Ett mindre avsnitt handlar om kommunens glesbygd. Bostäder För varje tätort redovisas utbyggnadsområden som skall räcka minst tio år. För Kumla tätort föreslås den fortsatta utbyggnaden - efter Kurnlaby/Korsta byar - att ske mot norr i områdena Norra Mos och Säbylund. Där bör minst cirka 800 lägenheler i villor, kedjehus och radhus kunna rymmas. Inom tätorten kan. utöver vad som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet, ytterligare cirka 600 lägen- Arlx:tSlll1fallc:n - c:n vlklig del l samhällsplane nogc:n heter kunna byggas genom förtätning och kompletteringr. För övriga tätorter reserveras mark för totalt eirka 500 lägenheter i småhus. Industriområden De stora utbyggnadsområdena för arbetsplatser är Södra Via och Kvarntorp. Mark för industriändamål reserveras också i Sörby, Norra Mos och nordöstra Hällabrottet. 9

6 N.nkeslattens öppna landskap med Hardemoåsen och Hardemo kyrka i bakgrunden Friluftsliv och naturvård Det blir allt viktigare att slå vakt om de tätortsnära strövområdena. Eftersom Kumla ligger i en ulpräglad jordbruksbygd. är del särskilt angeläget att bevara skogsområdena kring tälorlema och sköta dessa så att dc blir attraktiva för del rörliga friluftslivet. Planen föreslår också all andra områden av nalurvårdsinlressen bevaras, t ex drumlinområdel, Hardemoåsen, Steneskogen, Lekebacken ffi fl områden. ringar av jordbruket finns risk för igenbuskning". Miljö God miljö för oss som lever nu och för dem som kommer efter oss, är något vi alla vill ha! Men Vad är god miljö? och Hur hjälps vi åt atl värna om den? Miljöfrågor som diskuteras i översiktsplanen är vallen, avlopp, förorcningar i luft, buller- och skakningsprobjem vid vägar och järnväg, samt radon. Kan vi producera mindre mängd sopor i våra hushåll? Kan vi återvinna mer av våra sopor. Skall slam från reningsverkct spridas på åkrarna? Kollektivtrafik Vilka möjligheler har vi att påverka så all kollektivtrafiken blir ett verkligt alternativ? Motiveringar för en övergång till mer kollektivtrafik finns förvisso, bland annat bilarnas miljöproblem och kraven på en effcktivare markanvändning. Men för att kolleklivtrafiken ska bli auraktiv krävs att vi satsar på den. Vi kan till exelllpel. samtidigt som vi bygger nya bostäder, även satsa på kollektivtrafiken så att det inle i alla lägen upplevs mer fördelakligl au använda egen bil. ÅT 1900 förflyttade vi oss i genomsnitt 300 meter per dag. Är 1980 var vi uppe i 40 km per dag. Prognoser menar att vi år 2010 kommer att förflyua oss i genomsnill60 km per dag. Riksintressen Översiktsplancn skall redovisa vilka riksintressen som finns i kommunen oeh hur de skall säkerställas. När det gäller kultur och natur anses Hardemo. Rösavi, Hjortsberga och Kumlaby samt drumlinområdel, Mossby och Kvismaren vara av riksinitesse. I anslutning till avfallshantering och lill förekomsten av värdefulla ämnen! material i nalurcn diskuteras. huruvida SAKAB och alunskifferområdena kan vara av riksintresse. Frågan avgörs av centrala myndigheler. I övrigt anses Europa- och riksvägar samt järnvägar liksom större kraftledningar vara av riksintresse. Utställning Under september månad blir det en utställning i Stadshuset och huvudbiblioteket. där Du mer i detalj kan se vad översiktsplanens förslag kommer att innebära för Dig och för Ditt område. Om detta kommer vi att annonse ra i dagspressen. D Kulturminnesvård I Kumla finns en rad miljöcr och byggnader av kulturhistoriskt intresse. l överensstämmelse med kommunens bevarandeprogram föreslås i plancn alt dessa i möjligaste mån bevaras och all nybyggnader anpassas till miljöerna. KaraktäriSliskt för Kumla är också det öppna kuhurlandskapet. Med dagens nedläggningar och omstrukture- Avrall I Kumla samlas både vårt eget avfall och avfallet från Hallsbergs kommun. Hushållsavfall och brännbart avfall - i omfattning upp till ton per årforslas till Linköping för att brännas. Avfall, som inte går alt bränna, dcponeras i Kvarntorp. Östersättersbrottet bör räcka för yttcrligare tio års deponering. Kollektivtrafiken ~ något att räkna med 10 11

7 --,. --! -',-,- f""i'"'00 l, \ \ I \ 1K'x{.",b"k'~ I \ \\ ICk.I~' "''''[ ~agge ~~ ÖVersiktsplanens redovisning av tätorten Kumla "W" "... _L1 L.-l;..., ~<I,,--- I " " N MOS-HAGABY-SöRBY STöRRE UTBYGGNAOSOMRAOE FöR BOSTÄOER (N 800 LGH I FLERBOSTAOS- OCH SMAHUS INOUSTRI OCH REKREATION \ ~ VIKTIGT BEVAR~ OCH, I J SÄKERSTÄLLA NAR STRöVOMRAOEN Angatorp I I '>-t~. L!<rn, 'I ~:""r I ( /JJfi (', Sidke!Sla ", I.. ' t;, tn,ui- '" EV FRAMTI OA,,-fr,, -:. BOSTAOSIINOUSTRI-rc"";, OMRAOE I ' '",- \j FORTSATT SANERING, I KUMLA CENTRUM -S5...:-J- ''\.Jol, ENLIGT ANTAGET I l, el HANOLINGSPROGRAM ',I/ ~3 ~\.I ~/ "ctd::::- Jissberga..., o'!, I /, I ', Rösa i l,,, FlifJ""'''L.,Io( / I /N>i~"'t l't.\s/önäs /' i I\ALTERNATIVA RESERVAT l"~, FöR östra FöRBIFARTEN BYGG~TART MYC~ET ~ERV 'I ~"" i ~g~t~~~st~~b~~~~~ri- - ~\. - i'(.r"lieb.ck~n 53 ;;,.--- -, ~-j f4-1 J-J Nedre Vesta I,o",,'('~~ \, \ \ ~- BOSTÄDER INDUSTRI FRILUFTSLIV, Ma'g,elelund Jl! ~ " I~{S' 43,4 _ '"' - 5<. '~h'l:m 9~......iiP 'ji"'\' \ -' I I., +-/-o'p r """ KUMLAS FORTSATIA, - 1\ UTBYGGNAO (EFTER,I- F 'I, N MOS) SKER I," i l, BRANSTA - SANNERSTA e"~"~ (EFTER MINST 20 AR?' " RESTR IKTI VIlET MOT NYBYGGNAOER? MARKKöf,,.\I---p.Ha; und '. '. - " --.~~.~,./Sanna annahed Il"", I / "",... ro "oj.,, 11 -d i: I~/ö'''",~:F '"j I or ( I -'! - --' Ii - - Jod>!;,..,' 1''f;,,,,,,, GAMLA BYN BEVARAS ",' '.Ja SJ H b,nde 8yrSlaltl,p HrMift);,;g VIA INOUSTRIOMRAOE o' G" b (RIKSINTRESSE) ran y,,'ol',ibyggs urmot SöDER :,;_ "cc LÄMPLIGT FöR STöRRE X;.b~Jt!Ä5J42 ""l._'~i-- TERMINALER/LAGER MM I~I~ ii "" (SE S K FöROJUPAO ~ översiktsplan) J j k"'"',f 5..".. 1.0'"ort :~ ~Jf "'~"'~"" ;, Sö'gll,den r' 5"', 5'~ (~ONFLlKT BRUKNINGS-~;. ""'""0"' r'ii \~ " VARO AKERMARK). _, 52 ~- _._-,'--+=c " A \"_. ~. ~ ~ -.7" '\' 1 +'J-' ~y-rll-~, ", rjlö"!'\ I H.,'~t~,",,'O' _ "?"'-< -l--,)._~,. "~:rdj,r...,-." rllbacke ~!o" ',,/1\, illb,..,,, -~ \ _ ~ ~ Lugr kogah< I,_ ), -- allebacke ".. " ".1 \. Norrb~;'( '; anisala III1I FÖRÄNDR INOM 10 A EV FÖRÄNDR /'/// BEVARANDE KUMLA SKALA 1:50 000

8 Alla kommer i siu dagliga liv i kontakt med kommunen på ett eller annat sätt. Vi är beroende av den rör oss så självklara tekniska servicen med "allen, el, vägar osv. Alla får del av skolutbildningen. I olika skeden av livet behöver "j kommunens sociala omvårdnad, t ex dagis, hemtjänst m m. Kommunen gör sig också påmind genom att 15 kronor och 60 öre av varje hund ralapp vi tjänar går till alt betala den kommunala nrksamheten. Kommunens \'erksamhet kostar drka 390 miljoner kronor per år. För verksamheten disponeras anläggningstillgångar - byggnader etc - till ell bokfört "ärde av cirka 375 miljoner kronor och en personal bestående av drygt 1100 anställda. All denna verksamhet slyrs av kommuninvånarna, som vid allmänna val vart tredje år, ulser sina företrädare. Men hur fungerar beslutsprocessen i kommunen? För de kommuninvånare som,'iii veta mer om della kommer Kumlan all i några nummer under rubriken "Kommunskolan" ge en kortfattad beskrivning av beslutsprocessen ocb reglerna kring den. Författare är kanslichef Torild Hilmers son. Kommunfullmäktige r varje kommun finns eh fullmäktigc, vars ledamöter väljs i allmänna val för en treårsperiod, Antalet Icdamöter i fullmäktige bestämmer fullmäktige själv, men det finns ett lagstadgat min- sta antal. som inte får underskridas, J Kumla kommun består fullmäktige av 45 ledamöter. Det minsta antal som lagen medger för denna kommunstorlek är 41 ledamöter. I Vid senaste valet behövdes 263 röster för att få en plats i kommunfullmäktige i Kumla. I kommunalvalet finns inte, som i riksdagsvalet. någon spärr mot små partier, Fördelningen mellan partierna i fullmäktige i Kumla är 23 ledamöter för socialdemokraterna, 6 för centerpartiet, 5 för folkpartiet, 4 för moderaterna, 3 för kristdemokratiska samhällspartiet, 2 för vänsterpartiet kommunisterna och 2 för miljöpartiet de grölla, Fullmäktige är kommunens beslutande organ Kommunallagen säger att fullmäktige är kommunens beslutande organ, Det innebär inte att alla de tusentals ärenden, som måste avgöras under etl år, beslutas av fullmäktige. r själva verket är det endast eirka 100 ärenden per år som behandlas där. Det är de största och viktigaste besluten som avgörs i fullmäktige. Några exempel på sådana beslut är budget, taxor, reglementen, program och pla- Offentliga sammanträden Kommunfullmäktige i Kumla sammanträder som regel tio gånger per år. Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Oftast finns det åhörare; några som regelbundet bcsöker fullmäktiges sammantriidcn för att följa de kommunala frågorna, ibland också åhörare som sällan eller aldrig brukar gå, men som vill följa ett ärende som på ett eller annat sätt engagerat dem. Dessutom är tidningarnas lokalredakner för olika verksamheter, större fastighetsköp och försäljningar m m, Det kommunala bcslutssystemel är inte reglerat i detalj utan förändras ständigt. För något eller några tiotal år sedan var fullmäktiges ärenden betydligt ncr och mer detaljerade, Man kunde då på fullmäktiges dagordning åtcrfinna ärenden som t ex tjänstetillsättningar, upphandling m m, vilka numera betraktas som ett naturligt led i den löpande verksamheten och inte hör hemma i fullmäktige, Presidiet i Kumla kommunfullmäktige innevafllnde mandatperiod: Ordförande Berndt Andersson (s), l:e vice ordförande Evy ErikSSon (s). 2:e vice ordförande Inga Davidsson (c) 14 Fem av fullmäktiges 45 ledamöter; Arne Larsson (c). Finn Haglund (m), Sven Elisson (fp). Sven Gunnar Persson (kds) och Alf Lundh (c). 15

9 törer alltid troget på plats vid pressens bord. Fullmäktiges sammanträden annonseras i lokalpressen. Avannonsen framgår också vilka ärenden som skall behandlas. Den som är intresserad av något ärende kan ta del av handlingarna som finns på kommunkansliet. Endast beredda ärenden får behandlas Fullmäktige kan endast. med några få undantag, behandla ärenden som är beredda. Beredningen innebär att den nämnd, där ärendet hör hemma, skall ha möjlighet att yttra sig och att kommunstyrelsen gett förslag till beslut. (Mer om kommunstyrelsen och nämnderna i kommande artikel.) Det innebär att det som regel tar 2-3 månader innan ett ärende kan avgöras genom beslut i fullmäktige. Ofta har då också själva beslutsprocessen föregåtts av utredning på tjänstemannanivå. Samtidigt med beredningen i nämnder och kommunstyrelsen diskuteras ärendena i de olika politiska partiernas fullmäktigegrupper. När ärendet väl når fullmäktige för beslut är det som regel noga genom~ diskuterat och ledamöterna vet hur de vill rösta. Fullmäktiges åhörare kan därför få bevittna hur t ex ärenden av stor ekonomisk betydelse klubbas igenom utan någon diskussion. Däremot kan debatten bli livlig om det i en frå ga finns klara skillnader mellan partierna, oeh som inte jämkats samman under beredningen. Vem kan få ett ärende behandlat i fullmäktige? Det är endast fullmäktiges ledamöter, kommunstyrelsen och övriga nämnder eller av fullmäktige särskilt tillsatt beredning saml i vissa fall statliga myndigheter som kan få ett ärende behandlat i fullmäktige. Vad gör då den enskilde kommuninvånaren, som vill föra fram ett förslag eller fä ett ärende prövat? Denne kan antingen kontakta en fullmäktigeledamot och försöka övertyga denne att ta upp frågan eller kontakta den kommunala förvaltning, där frågan hör hemma. l de allra flesta fall avser frågor oeh synpunkter frim allmänheten konkreta verksamhetsfrågor, som avgörs i en facknämnd eller i förvaltningen. Motion, interpellation och enkla frågor En enskild fullmäktigeledamot kan ta upp en ny fråga till behandling genom att framlägga en motion. Motionen skall vara skriftlig. Kommunallagen säger att en motion bör beredas så att den kan besvaras inom ett år från det att den framställdes. Fullmäktiges ledamöter har också möjlighet att få information om och följa upp olika frågor inom den kommunala verksamheten genom att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande eller någon av nämndernas ordförande. Är frågan mer omfattande och kräver viss förberedelse för att kunna besvaras benämns den interpellation. Interpellationen skall vara skriftlig och besvaras skriftligt vid följande sammanträde. Vid interpellation har alla ledamöter räll att delta i debatten. "Enkel fråga" är en fråga som kan besvaras omedelbart. Vid enkel fråga får bara den som frågar och den som svarar yttra sig. D Donation eller sponsring? A v kansficheftorild Hilmersson Niir vi talar om donationer och fonder, som kommunen mottagit, tänker vi i första hand på fonder för individuella ändamål som stipendiefonder oeh fonder för hjälpbehövande. Men det har även förekommit en del donationer som varit avsedda för samhällsbyggande oeh några av dem har direkt påverkat utformningen av Kumlas centrala delar. Hagcndahlska vägen Grosshandlare Carl Adolf Hagendahl såg med oblida ögon att lantbrukarna var tvungna att passera konkurrenten Fossclius affär vid Kyrkogatan för att komma till Hagendahls magasin, som låg vid Odengatan/Järnvägsstationen. Grosshandlare Hagendahl köpte därför av hemmansägarna i Kumla by en remsa mark från landsvägen (Kungsvägen) rakt ner till magasinet vid järnvägen och lät där anlägga en väg. Den 29 december 1885 beslöt kommunalstämman mottaga Hagendahls "skriftliga ärbjudande" att som gåva "överlämna den s k Hagendahlska vägen med samma rält som han densamma innehar, - ". Stämman beslöt "att då ifrågavarande väg numera är nästan oumbärlig oeh till stort gagn för allmänheten, kommunen åtager sig framtida underhållet af berörda väg " Hagendahlska vägen utgör nu den norra halvan av nuvarande Hagendalsvägen, som är en av huvudgatorna i det centrala Kumla. Länsmansskogen. Gångtunnel under stationsområdet Från Hagendalsvägen går den nuvarande gång- och cykeltunneln under spårområdet vid järnvägsstationen. Den har haft en föregångare i en gångtunnel som byggdes åren och användes till år Denna tidigare gångtunnel tjänstgör nu som ledningskulvert. Den första bebyggelsen i Kumla samhälle låg huvudsakligen öster om järnvägen. Så småningom ökade bebyggelsen också väster om järnvägen. I samband med planeringen för dubbelspår mellan Hallsberg och Örebro väcktes frågan om någon form av planskild korsning med järnvägen. Alternativen var gångtunnel eller gångbro. SJ ställde som villkor för det bättre och dyrare alternativet gångtunnel, att samhället skulle bidra med 20 ()()() kronor

10 informerar Sekdsklflesbild frin 1-I11gendalsvägcn sedd frin Kungs\-agen. Grosshandlare Erik Olsson skänkte på sin 5Q-årsdag 1917 en grundplåt om 5 (XX) kronor och genom smärre dona~ tioner tillkom ytterligare 9750 kronor. Resterande 5250 kronor anslogs av municipalsamhället och gångtunneln kunde därmed byggas. Kum1a varmbadhus Den tidigare nämnde grosshandlaren Erik Olsson donerade år 1923 tillsammans med direktörerna C A Jonsson och Carl ilsson kronor som en grundplåt för uppförande av eh varmbadhus. Med denna grundplåt och anslag från municipalsamhällct uppfördes varmbadhuset och stod färdigt i mars År 1935 byggdes varmbadhuset till bland annat med tanke på skolans behov. Det togs ur bruk årsskiftet när dcn nuvarande simhallen invigdes. Vid ombyggnadcn av åldcrdomshemmet Sol backa till servicehus anslöts varmbadhusct till Sol backa och gjordcs om lill aktivitclslokalcr. Länsmansskogen och Västra parken På sin 6O-årsdag år 1918 donerade direktör A G Andersson kronor till "samhällets förskönande". Municipalsamhället hade år 1914 köpt ett större markområde bestående av länsmansgårdens skogs- och ängsskiften. På denna mark uppfördes längst västerut brandstationen (1927). längst öster ut soptipp. reningsverk och förråd. Det var också på denna mark som det tidigare nämnda varmbadhuset uppfördes. A G Anderssons donation användes för att ställa iordning parkområden in till brandstationen, Västra parken. och vid varmbadhuset. Länsmanskogen. Inget nytt under solen När diskussionerna förs om lämplighetcn eller önskvärdheten av "sponsring" inom offentlig verksamhet kan vi konstatera all privata bidrag till den offentliga verksamheten i utbyte mot good-will inte är något nyll även om formerna och terminologin har ändrats. (J KUMLAHALLEN Tetefon: drirledare alUmisl.lIre kassa 88180, simhall 8818t, maskinist SIMHALLEN BadtKiet" måndag-torsdag tisdag onsdag. fredag lördag söndag Ö\Tig lid disjlolw'r"lis ". ~kolad_, ~ OBS! Kassan stänger JO minuter ro«badtidem;.slut. SlmundervisDing l Kumlahallen för barn och \ uxna stanar under scptember månad. Se "'lda re annons i orlspressen. lilla bassängen har...arje risddg klockan temperaturen höjd till 30 gradel. Småbarnsföräldrar uppmanas an la IIIIfälleli akl all bada tillsammans med sina barn. Klockan ar lilla bassängen tescf\ e lad för handikappade. Temperaturen är då höjd ull JJ grader. ISHAI.LEN Allmiinhetens åkning börjar l oktober. BelräJfande tider. sc annons i onspres.sen. Friskvård fritids_ OCH KVARTERSGÅRDAR fritklsglirden Malmen (Malmens skola) Oppet miindag - torsdag kl fredag kl söndag stängt. Caretena. bordtennis, lv. biljard, sällskaps. spel, hobby. diskotek och idroll. FritKisgirden Kumlaby skola Oppet måndag - torsdag kl t Bordtenms. biljard. OIfeteria. lv. hobby" erksam hel. Fritidsgirden Hillabrolkt (TalliingeRS skola) Oppet måndag. onsdag och torsdag kl Bordtenm~. biljard, TV. sällskapsspel. hobby. disko. SCf\ering m m. Kvartersgården Sannahed (Ceotrumhuset) Oppet tisdag "TIll in~ och torsdag kl Bordtennis. sällskapsspel. disko m m. FOr upplysning om fnlkts och kvanersgårdar kontakta frilidsgårdsföreståndare Lars Göran Karlsson. Id ELwusspAR Belysnmg i elljusspåren "id Viaskogen och DJu padalsparken flån mörkrets inbrott till kl Ring88210 för fritidsinformation Du hälsas...älkommen för konsultation och rådgivning, att träffa sköterska, kost- och häjsorådgivare, att lå konditionstest och indi...iduella råd för rygg- och nackbesvär. tobaksberoende etc. Vis sa öppetkvällar ä...en tillgång lillläkare. Öppet onsdagar Tidsbeställning och förtrågningar påteiolg A...gift: Hälsobesök 100 kronor, cykeltesl inkl motionsråd 50 kronor. Kom med i någon av frisk...årdscenlralens grupp...erksamheterl KUMLA FRISKVARDSCENTRAL 18 19

11 UPPSLAGET - ett par sidor tör konsumenten TJENA GUMMAN ~ HAA lco"'"er JA ME 1<1\1( Handla miljövänligt Har vi råd all handla miljövänligt? Måste vi dra in på något för att prioritera miljön? Vilka alternativ finns för att handla miljövänligt? Vem har det miljövänliga ansvaret i dci enskilda hushållet? Vi är säkert många. som skulle vilja handla och agera miljövänligare - om vi bara visste hur alternativen ser ut. Ett steg i taget Att leva och handla miljövänligt är inget vi börjar med i en handvändning. Ofla blir dct väl så. att man tar en sak i taget. Börjar lela efter baute tvättmedel, köper oblekt papper, blir mer konsekvent vid insamling a" papper, glas och batterier. Ingen är mer än människa. Alla har ont om tid och det tar tid alt leta efter miljövänliga alternativ i butikerna. Tar vi oss inte tid, frågar vi inte efter miljövänliga varor, så tar butikerna inte heller hem dem. Som konsumenter har vi stor makt. Bara vi förstår hur vi rätt ska använda den. Maten och förpackningen Diskussionen om matens kvalitet blir allt intensivare. Livsmedel av god kvalitet är inte bara bra för hälsan. De är - som rcgel- också bra för miljön. Kartonger, burkar. plast och bärkassar - förpackningar av alla sorter - har blivit en resursslöseri. Är det möjligt att välja miljövänligt i dagens förpackningsdjungel? H~EL"! '*Il I<Ot'1MER ""-LT DET HÄR FIlAN"..w;. AXADE JU 80UIA UTE talv86 f(r TV.l!...' Kom-ihåg-tips med tanke på miljön Undvik varor med onödigt påkostade eller tillkrånglade förpackningar. Välj varor med förpackningar som går att återvinna eller lätt kan soneras i en eventuell sopsoncring. Köp glasflaskor istället för plast. Släng aldrig gammal färg, lösningsmedel, febertermometrar, lysrör, bekämpningsmedel och dylikt i soporna. Sådana varor klassas som miljöfarliga och skall hanteras för sig. Hör med miljö- och hälsoskyddskontore{ hur vi gör i vår kommun. Häll inte ut flytande kemikalier, målarfärg, mediciner. bildvårdsmedel etc j avloppet. Även här gäller; Fråga miljö- och hälsovårdskontorct hur du kan göra dig av med med sådana varor på ett bra sätt. Bild och delar av text saxade ur Vardagshandbokjör bäun miljö, som finns an köpa hos konsument)'ägledningen, Kumla kommun. Förlängd garanti sparar bilpengar Det kan verkligen löna sig att jämföra garantivillkoren för olika bilar. Det visar en sammanställning av nybils- och vagnskadegarantier ffi m i Råd & Rön nr Utsträckt tid för nybilsgarantier är ett nytt konkurrensmedel på bilmarknaden, som dessutom är till nytta för konsumcnten. Främst givetvis för den konsument som noggrant läser garantivillkoren och som därtill kan tyda dem rän. vilket inte är så enkelt alla gånger. Men läsmödan kan löna sig. Förlängd nybilsgarami under tre år och fri service lika länge, kan spara drygt 3700 kronor enligt beräkningar som Konsumentverket gjort. Nybilsgarantin kan fungera olika. Ibland gäller den endast den förste ägaren av bilen. Men den kan också följa själva bilen. och det är naturligtvis det vettiga från konsumentens synpunkt sen, säger Dennis Norberg på Konsumentverket. Han påpekar också att beloppet för självrisk i vagnskadegarantin som regel borde omfatta även moms. Vidare vill han ha en förändring av de villkor som gäller när någon vill häva ett bilköp på grund av fel på bilen. Med de villkor som gäller nu blir det avdrag för varje kilometer som bilen gått från det att den levererats till köparen. Det betyder i de flesta fall att de pengar, som man får ut när köpet går tillbaka, inte räcker till en ny felfri bil som ersättning. Konsumentverket har haft en första överläggning med bilindustriföreningen om dessa frågor. Föreningen vill dock skjuta upp vidare förhandlingar i väntan på nya konsumentköplagen, som troligen träder i kraft RM & Rön nr Vill Du veta mer om att köpa bil? Kon takta kommunens konsumentvägled ning! Tel

12 Kulturnämndens program UTSTÄLLNINGAR Bibliotekets utställningshall 9-18 upt~m~, 8ruksroremål i.sltn~ Karlhcrben Danielsson 30 upl-19 ola Dragomir Rajkodt &ptessloi\lsltsk surrealism 21 Ok1- / novtmmr 1A~'a mrd bikter En utställning om bolaryd:arkonstcn och om boken som en del I mänmskans IiY. 3-30no,'em1Hr MarziUl DahIsII'Öm 1-21 d«em~r Martta Lundqvist NalUralisliska akvareller och oljor KONSTENS VECKA 1-8 oktober Lokal: B,b/lQltkets ulsldj/mngsh(l1/ om '/ annat angiv's. SOndag I okt kl 17.()(} Onlgomir Rajko."jcom arbtlt med offentlig ul$m)'ckning Inläsningstjänst för Dig som är synskadad eller har annat handikapp. Biblioteket hjälper till om Du behöver få något inläst på kaset!. Inläsare Ann Johansson träffas säkrast måndag - fredag kl 09, på telefon Ring Mdndag 2 okt kl/u)() KOllSlen i Nonien tunl ~elskiftel Gunilla Gunnarsson berällar Tisd 3 okt k och KWlmen, Fofkeuhus Film om ak\'llrellmilninl Torsd 5 okt kl Sbds."andring med Jcrk Alton och Rolf Krull Samlingsplats meddelas Knare Tond 5 okt kiib.j() Mitt kodslpmagogiska lir,,", bland barn Margita Dahlström Fred 6 okt kf 18.JO Olika IritDiku inom!iio.ulplurlhl Roland EckerwalJ beränar l.örd 70kl kl Kum/alQrg Keramiker Palrick B Radk-y demons(u'rar - Från kra till brand kruka. Eventuellt händer det änll" mera. Håll ögollen öppna! Kompletterande information kommer i/orm avannons och affischer. Inläsningstjänstens telefonsvarare ger måndag - fredag sammandrag av aktuell kommuninformation. FÖRELÄSNINGAR Arrangör: FöreHisningsföreningen. studicorjtll' nisatio",,' och kulturnämnden Torsd 21 Sl'pt, k//9.00 Kl/m/a bib/ioll'k Kan kmll'n kurera? Anna-Bdla Wrangd Tisd 3 ok!, kl Si'niCl'hwl'/ So/barka I mörkaste Småland ke Axelsson Tisd /Ook/, k/19.00 Senirehusel So/backa Med '~ren rrin ~'fl'nffmatill S\erige LelfLa~n Tisd 17 okt, k/19.00 Sl'n'ICl'hWel Sofbacka Kreta Kcntlarsson Tisd 14 okl, kl Senicehwet So/backa Min ~i USA Torbjörn Ande~n Tlsd 3/ okl, k//9.00 Sen la/rrdl'/ So/barka Kindla,området Björn Uhr nsd 7 "01', k//9.00 Sen'irehIlSl'f So/bad;a Skolplanschernas "arid Staffan Ekegren TlSd ' kl/9.00 Stn Icchwl'/ Sofbacka Amne ej faststalit Tisd 11 no.', kl Senicehusel He'a. Samrahtd Mua i len och lon Recllallon och sång: Ehsabeth Assarsson ActompanJemang: LoUIS Ljungberg Tisd 28 no. k//9.00 Sen/cehllsef He'a, Samrahtd Sanna hed - en öken i hjartat a,' ~erike BJorn Gerhard.s.son lud j d«kl /900 Si'n rcehllstlllt'a. Sal1nah~d Amne ej fasl.stiillt Bokbussens landsbygdsturer hösten 1989 E_y 1619, Hl/lO, 13/11,11/12 Brånsta 2519,23/10, 20111, HlI12 Byrsta 2/10.30/10, 27/11 S:a Ekeby' 11/9,9/10,6/11, 4/12 Ormesta 11/9,9/10,6/11, 4/12 Hjortsberga 3/10,31/10, Vallersta 1219,10110, 7/11,5/12 Ral. 1919,17/10, 14/11,12/12 ""'g. 2619,24/10, 21/ Brändåsen' 4/10,1/11,29/11 Oja 1519,13110, 10111,8112 Nynäs 5110,2/11,30/11 Ekeby by 14/9, 12/10, 9/11,1112 Ffommesla 21/9,19/10, 16/11, \4/12 Torsta 2819,26/10, 23111,21/12 Ekeby 14/9,2819, 12/10,26/ ,23/11, 7/12,21/12 Kvarntorp 2119,5110, 19/10,2111, 16/11, 30111, 14/12 Förmiddagstuf Mobiltel

13 Gruppkorsband Bokbussen kommer till Kumlaby varje onsdag! Besöken fördelas på fyra olika turer, Ditt lånetillfälle återkommer alltså med fyra veckors intervall. Du kan låna romaner av äldre och nyare författare - fackböcker av olika slag, som fiske, schack, vävning, hundar m m - spännande läsning för barn oeh ungdom roliga och fantasieggande bilderböcker för de allr:! minsta. Vi hjälper Dig gärna med bokvalct. Dina speciella önskemål löser vi genom att Du beställer önskad bok. Förhoppningsvis får Du den redan påföljande tur. Det är gratis att låna böcker på bokbussen, precis som på huvudbibliotek och filialer. Turlista hösten 1989 Tur nr l - 30/8, 27/9. 25/10, 22/11 Korstagatan - 3 hållplatser k//7.00-/8.30 Wallenslråfes vög - 6 hållplatser k// Tur nr 2-6/9,4/10, 1/11.29/11 Korsta byar - 9 hållplatser ki Tur nr 3-13/9, 11/1 O, S/ll, 6/12 Kjelfingatan - 2 hållplatser k//7.00-/8.30 Högergatall - 5 hållplatser k/ Tur nr 4-20/9,18/10, IS/Il, 13/12 ViIebacken - 3 hållplatser kl Ängabaeken - 3 hållplatser kl Skogsbacken - 4 hållplatser kf / Bokmagasinet finns på Hagendalsvägen 26. Där finns magasinerad äldre skön- och facklitteratur samt årsböcker och tidskrifter äldre än tio år. Bokmagasinet är öppet tisdagar kl Q onsdagar kl Telefon Skolförvaltningen Läsåret 1989/90 Höstterminen augusti - 23 december 18 augusti studiedag 21 augusti första undervisningsdag 3 november lov 22 december sista undervisningsdag Vårterminen januari - 7 juni 8 januari första undervisningsdag 19-23februari sportlov 9-12 april påsklov 30 april lov 25 maj lov 7 juni sista undervisningsdag

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Datum 2014-09-04. Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter

Datum 2014-09-04. Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau (V) om att starta återanvändningscenter Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Astrid Nyström Datum 2014-09-04 Diarienummer BUN-2014-0798 Barn- och ungdomsnämnden Remiss - Motion väckt av Hona Szatmari Waldau

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 19 1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommun 2012-10-09 Annika Sabel Biträdande kommunjurist +46 8579 216 40 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0409 KS-2 Kommunstyrelsen Förslag från pensionärsrådet om revidering

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Carlén Göran (SBF) Malmberg Jan (SBF) Datum 2017-05-09 Diarienummer KSN-2016-1732 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-02-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 februari 2006 kl. 18.00-19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 2010-03-22 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 18.00 18.30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1-8 28.02.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.30 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Göran Söderlund, I viceordförande

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden

109 KS.2015.0434. Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Sammanträdesprotokoll Sida 16 (43) 2015-09-28 109 KS.2015.0434 Handläggning av medborgarförslag om att F-huset på Västra skolan byggs till på höjden Ärendebeskrivning Kotnmunfullmäktige har mottagit ett

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 1 mars 2004 kl 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer