RÄKNA FRILUFTS- LIVET. en vägledning i användningen av elektronisk radioräknare Radio Beam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄKNA FRILUFTS- LIVET. en vägledning i användningen av elektronisk radioräknare Radio Beam"

Transkript

1 RÄKNA FRILUFTS- LIVET en vägledning i användningen av elektronisk radioräknare Radio Beam

2 Räkna friluftslivet en vägledning i användningen av elektronisk radioräknare Radio Beam Naturvårdsverket

3 2 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Naturvårdsverket och författaren BESTÄLLNINGAR: Ordertelefon: Orderfax: E-post: Postadress: CM-gruppen Box , Bromma Internet: NATURVÅRDSVERKET Tel: (växel) Postadress: Naturvårdsverket, Stockholm ISBN Projektledare: Per Wallsten Text: Ingemar Ahlström Illustrationer: Kjell Ström Omslagsfoto (stora bilden): Lars Wallsten Övriga foton: Lars Wallsten och Ingemar Ahlström Grafisk form: IdéoLuck AB Tryck: Printfabriken 2005 Upplaga: 1500 ex

4 3 Förord Friluftslivet lyfts fram av regeringen som en av naturvårdens hörnstenar och medvetenheten ökar om dess betydelse för människors välbefinnande. Kunskap om besök och besökare är viktiga underlag för att planera och förvalta naturområden. År 1999 inledde därför Naturvårdsverket ett projekt om besöksräkning i naturen, med bland annat tester av elektronisk räkneutrustning. Arbetet är också ett led i Naturvårdsverkets program Värna Vårda Visa, för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden. Boken redovisar översiktligt principer för olika typer av utrustning för besöksräkning. I huvudsak innehåller boken en handledning för användning av räknaren Radio Beam Counter, grundad på de tester och erfarenheter som kommit fram under projektets gång. Innehållet är i stora delar också giltigt för besöksräkning i natur i mer generell bemärkelse. Boken har skrivits av Ingemar Ahlström som även genomfört projektarbetet. Projektledare på Naturvårdsverket har varit Per Wallsten. Det är Naturvårdsverkets förhoppning att boken ska leda till bättre underlag i arbetet med landets naturområden, i såväl avlägsna nationalparker som tätortsnära friluftsmarker. Naturvårdsverket, juni Björn Risinger Direktör, Naturresursavdelningen

5 4 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Innehåll Förord Innehåll Sammanfattning Summary Begrepp och förklaringar Inledning I. Besöksräkning i natur. Allmänt om teknisk utrustning...13 Varför ska man räkna besökare i naturen? Teknisk utrustning för besöksräkning i natur II. Radioräknaren Radio Beam. Funktion och användning..19 Produktbeskrivning Programmera för räkning Installera räknaren Hämta och spara data Behandla data Testa räknarens tillförlitlighet Om något verkar fel Tips från användare Referenser

6 5 Sammanfattning Bakgrund Kunskap om besöksmönster utgör en viktig grund för planering och förvaltning av naturområden, inte minst när det gäller skyddad natur som natureservat och nationalparker. Den nya naturvårdspolitiken med tydligare markering av friluftslivets betydelse i naturvården ökar behovet av bra planeringsunderlag. Ett exempel är besöksstudien i Fulufjällets nationalpark som genomfördes 2001 av turismforskningsinstitutet Etour på Naturvårdsverkets uppdrag. Intresset för besöksräkning i natur har ökat inte bara här hemma utan också internationellt, och ett par internationella konferenser på temat har hållits under de senaste åren. Sedan slutet på 1990-talet har Naturvårdsverket bedrivit projektet Räkna friluftslivet. Projektet har innefattat en kartläggning av marknaden för utrustning, tester av utrustning och försök med räknaren Radio Beam Counter. Principer för räkning Det finns olika slag av teknisk utrustning för besöksräkning i natur och som fungerar enligt olika principer. I grunden består de av en strömkälla, en sensor som känner av när någon passerar och ett räkneverk. De kan också kopplas till en logger (datasamlare) som registrerar, lagrar och sorterar data. De sensorer som kan användas för besöksräkning i natur är av följande slag: En grupp som fungera enligt principen att en stråle bryts eller reflekteras när någon passerar: Optiska sesorer för infrarött osynligt ljus eller laserljus. Ultraljud som arbetar med högfrekvent ljud. Radiosändare som skickar ut radiovågor till en mottagare. Dessutom finns seismiska sensorer som reagerar på tryck, exempelvis s.k. trafikräknare och trampräknare. Induktiva sensorer fungerar genom magnetfält som reagerar på metall, och kan användas för att t.ex. räkna snöskotrar.

7 6 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Radioräknaren Radio Beam Counter Räknaren består av en sändare och mottagare som kan placeras upp till 15 meter ifrån varandra. När någon passerar bryts radiosignalen mellan enheterna, och passagen registreras i en datalogger. Radiovågorna går igenom material som exempelvis plast och tunnare trä, vilket gör att räknarna är lätta att kamouflera. De kan t.ex. placeras i lådor eller bakom en tunn vägg. Dataloggern programmeras för starttid och räkneintervall, t.ex. passager per timme, dygn eller vad man nu väljer. Loggern kan tömmas på data till en bärbar dator på plats eller tas med hem för tömning i stationär dator. Data redovisas i linjediagram och i tabellform och kan zoomas in för avläsning i valfri räkneperiod. Datafilerna kan kopieras till Excel för bearbetnng och redovisning i andra former. Val av mätplats Val av mätplats och noggrannhet vid installation av räknarna har avgörande betydelse för resultatet av besöksräkningar. Om möjligt bör räknarna sättas upp på platser där besökarna inte passerar i bredd eller klungor. Det ska också finnas bra möjligheter att montera och dölja räknarna. Man får räkna med att det arbetet alltid tar längre tid än man tror. Rekognoscering i förväg och en bra uppsättning verktyg och bra att ha grejor underlättar. Med hjälp av ett enkelt testformulär kan man testa räknarnas tillförlitlighet och kontrollera inställning och funktion. En väderdagbok är bra som underlag vid utvärderingen av resultaten. Då kan man t.ex. få förklaringen till att det var så få besökare på Naturens Dag trots trevliga arrangemang.

8 7 Summary Background Knowledge of visiting patterns is an important basis for the planning and management of natural areas, not least with regard to protected areas such as nature reserves and national parks. Sweden s new nature conservation policy, which places increased emphasis on outdoor recreation, increases the need for good planning data. One example is provided by a study of visits to Fulufjället National Park which was conducted in 2001 by Etour, a tourism research institute, on behalf of the Swedish Environmental Protection Agency. Interest in counting visits to natural areas has increased in Sweden and in other countries, and there have been two international conferences on the subject in recent years. The Swedish Environmental Protection Agency has been conducting a project known as Counting Outdoor Recreation since the late 1990s. It has included studying the various types of equipment on the market, and testing equipment such as the Radio Beam Counter. Counting principles For counting visits t o natural areas, there are various kinds of equipment which operate according to different principles. Basically, they all consist of an electric current, a sensor which detects passing visitors, and a counting mechanism. They can also be connected to a logger which records, stores and sorts the data. One category of sensors involves the use of an electromagnetic beam which is interrupted or reflected when someone passes through it. These include: optical sensors based on invisible infrared or laser beams ultra-sound sensors radio-wave transmitters and receivers. There are also seismic sensors which react to the pressure of car tyres, footsteps, etc. In addition, there are inductive sensors which create a magnetic field that reacts to the presence of metal; these can be used to count snowmobiles, for example.

9 8 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Radio Beam Counter The Radio Beam Counter consists of a transmitter and a receiver which can be separated by a distance of up to fifteen metres. When someone passes through the radio beam, the interruption is recorded in a data logger which can be programmed to summarize counts within various time intervals (hours, days, etc.). Since the radio waves can pass through materials such as plastic and thin wood, the equipment is easy to camouflage. It can be placed in boxes or behind thin walls, for example. The starting time and the time interval are programmed, and the data can be transferred on site to a portable computer, or the logger can be taken to a stationary computer for data transfer. The data are summarized in the form of both line diagrams and tables, and it is possible to zoom in on selected counting periods. The data files can be converted to Excel documents for processing and display in other formats. Site selection The selection of counting sites and care in setting up equipment are of decisive importance for the validity of results. If possible, counters should be set up at locations where visitors are likely to pass by in single file. There should also be good conditions for setting up and concealing the equipment. One may assume that preparations will always take longer than expected. The work can be facilitated with preliminary inspections, good set-up tools and useful gizmos. Simple routines can be used to test the equipment s proper function and reliability. A weather log can be useful for evaluating the results; it can help to explain, for example, why relatively few visitors turned up on days when special events were arranged.

10 9 Begrepp och förklaringar Räknare: Mekanisk eller elektronisk utrustning för räkning/registrering av passerande människor, djur eller fordon. Räknaren kan bestå av flera enheter, ofta sändare och mottagare/reflektor. Uttrycket räknaren används i det följande som ett samlande begrepp för mottagare och sändare tillsammans, om inget annat anges. Logger: Sv. Datasamlare. Datoriserad enhet i vilken data för räkningen programmeras och lagras. I rapporten används Logger, som i det här sammanhanget är en vanlig beteckning. Sensor: Sv. Avkännare. Enhet i räknaren som känner av signaler som aktiverar räknaren. Display: Sv. Teckenruta. Fönster för avläsning av mekaniskt eller digitalt räkneverk. I rapporten används Display, eftersom det numera är vanligt förekommande och även upptaget i Svenska Akademiens Ordlista.

11 10 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Inledning Den nya naturvårdspolitiken med tydligare markering av friluftslivets betydelse ställer stora krav på planering och förvaltning. Att ta fram underlag i form av besöksantal och besöksmönster är en viktig del i arbetet. En fullständig kartläggning av besöksmönstret i exempelvis ett friluftsområde eller en nationalpark är ett omfattande arbete. Då räcker det inte att bara räkna besökarna. Det är också nödvändigt att ta reda på vilka besökarna är, varifrån de kommer, hur de kommer, när de kommer, varför de kommer, vad de tycker och hur de rör sig i området. Ett forskningsprojektet med den inriktningen genomfördes i Fulufjällets nationalpark år 2000 av turistforskningsinstitutet Etour på uppdrag av Naturvårdsverket. Intresset för besöksräkning i natur har ökat, inte bara i Sverige utan också internationellt. Finland stod år 2004 som värd för den andra internationella konferenser om besöksräkning i skyddad natur. I samband med konferensen arrangerade Nordiska Ministerrådet en nordiskt-baltiskt workshop om besöksräkning. Besöksräkning med teknisk utrustning har gjorts tidigare i Sverige, men något mer systematiskt arbete för att utveckla metoder och testa utrustning har inte gjorts. I samarbete med bland annat Upplandstiftelsen och stiftelsen för Tyresta nationalpark påbörjade Naturvårdsverket 1997 projektet Räkna Friluftslivet med en genomgång av marknaden för teknisk utrustning lämplig för besöksräkning i natur. Några färdiga utrustningar fanns inte på den svenska marknaden. I Storbritannien och USA har man sedan länge arbetat med besöksräkningar i exempelvis nationalparker, och flera tillverkare finns för bland annat utrustningar som arbetar med infrarött ljus. Mätutrustning av det här slaget som ska användas i Sverige måste vara CE-märkt och uppfylla EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet. Det försvårar import av amerikanska räknare som då måste genomgå en procedur med tillverkardeklarationer och CE-märkning. I den här rapporten redovisas översiktligt funktionen för olika tekniska utrustningar för att räkna besökare i naturen. Därefter redogörs för funktion och användning av räknaren Radio Beam Counter. Det är den räknare som Naturvårdsverket har funnit vara bäst lämpad för användning under olika betingelser ute i naturen.

12 Räknaren har testats under projektets gång i flera år under olika förutsättningar. Den har även använts av bland annat kommuner, länsstyrelser och organisationer. Intervjuer med användarna ligger också till grund för redovisningen av erfarenheter. Även om handboken grundas på erfarenheter av räknaren Radio Beam Counter är mycket av det som tas upp tillämpbart också vid användning av andra typer av räknare, t.ex. sådana med infrarött ljus. Det gäller exempelvis val av mätplats, installation, tillsyn, test av tillförlitlighet m.m. 11

13 12 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T

14 I. Besöksräkning i natur. Allmänt om teknisk utrustning 13

15 14 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Varför ska man räkna besökare i naturen? Friluftslivet har under senare år alltmer kommit att ses som viktig del i naturvården. I Regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik betonas särskilt den tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet och dess värde som en resurs i folkhälsoarbetet. Ett led i den nya naturvårdspolitiken är också att göra naturreservat och nationalparker mer tillgängliga för besökare, en utveckling som har stor betydelse för bland annat den turistnäring som i hög grad bygger på natur och naturupplevelser. Då krävs bra underlag för planering och förvaltning, inte minst i fråga om besöksmönster och antal besökare. Besöksräkning är en viktig del i det underlaget. Men för att kunna ta vara på möjligheterna och fördelarna med besökräkning är det nödvändigt att tillräcklig tid avsätts för planering och genomförande av räkningen, liksom för bearbetning och uppföljning av mätresultaten. Det finns flera skäl att räkna besökare i naturen: Kartläggning av besöksfrekvens över tiden och på olika platser behövs som underlag för åtgärder för att förebygga naturslitage och konflikter mellan olika intressen i ett område. Kunskap om besöksmönster behövs som underlag för underhåll och dimensionering av anordningar och anläggningar. Kunskap om besöksmönster är ett viktigt underlag för prioriteringar, både i fråga om ekonomi och åtgärder för anläggning, drift och underhåll. Uppgifter om besöksfrekvens och besöksmönster är viktigt för utvärdering av information och marknadsföring, arrangemang, kampanjer eller andra insatser för naturvård, friluftsliv och turism. Faktauppgifter om besöksfrekvens har även betydelse som underlag för politiska beslut, till exempel i fråga om fysisk planering och om resurser till turism, friluftsliv och naturvård.

16 B E S Ö K S R Ä K N I N G I N A T U R. A L L M Ä N T O M T E K N I S K U T R U S T N I N G 15 Teknisk utrustning för besöksräkning i natur Funktion Ett tekniskt system för besöksräkning i naturen består i grunden av tre delar: Strömkälla i form av batteri. En sensor som känner av när någon passerar räknaren och ger en impuls till ett räkneverk. Ett räkneverk som registrerar antalet passager. Räkneverken kan vara av olika slag; mekaniskt rullräkneverk med siffror som tickar fram ett steg för varje impuls, eller digitalt räkneverk med eller utan display. Ett fullständigt system för besöksräkning innehåller dessutom: En logger som programmeras för räkning och registrerar, lagrar och sorterar mätdata från räkneverket. Insamlade data kan läsas av på räkneverk, tas ut på kort eller överföras till stationär eller bärbar dator för vidare bearbetning. Programvara för loggern. Programvara och dator för bearbetning och presentation av mätresultat. Sensorer Sensorer som används i räkneutrustningar kan vara av olika slag. De sensorer som används i system med infrarött ljus, laser, ultraljud och radiosignaler är oftast från början kalibrerade för att undvika registrering av löv, fåglar, svängande kvistar och liknande som snabbt passerar räknaren. Optiska sensorer. Optiska sensorer består av en sändare och en mottagare för ljus. När ljusstrålen mellan sändaren och mottagaren bryts, eller reflekteras mot den som passerar går en impuls till räkneverket. För alla system med optisk sensor finns risk för att sensorns lins kan bli smutsig, immig eller snötäckt, vilket kan påverka funktionen och därmed resultatens tillförlitlighet. Funktionen kan också påverkas vid snöfall och kraftigt regn eftersom ljusstrålen då får svårare att tränga igenom.

17 16 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Besökaren registreras när den infraröda ljusstrålen mellan räknaren och reflektorn bryts. Optiska sensorer fungerar enligt tre olika principer: Direktavkännande envägs ljus. Sändare och mottagare sitter i samma enhet med separata linsöppningar. Ljusstrålen från sändaren reflekteras på mätobjektet tillbaka till mottagaren. Används vanligtvis för korta mätavstånd upp till 5 meter. Spegelreflekterande ljus (retro-reflektivt). Också här sitter sändare och mottagare i samma enhet. Ljusstrålen från sändaren skickas tillbaka till mottagaren från en motstående reflektor. Tillåter mätavstånd på upp till 35 meter. Långa mätavstånd kräver stor precision i inställningen. En del räknare är därför utrustade med ett sikte som underlättar inställningen. Sändare och mottagare i separata enheter. Ljusstrålen från sändaren går till en motstående mottagare. Systemet tillåter långa mätavstånd men kräver liksom för spegelreflekterande ljus stor precision i inställningen. Systemet behöver separata batterier för sändare och mottagare eller kabelförbindelse mellan enheterna. Optiska sensorer arbetar med olika slags ljus: Vitt synligt ljus: Det vita synliga ljuset är känsligt för störningar och kan påverkas av dimma, snöfall och regn. Det används därför vanligen inomhus, till exempel vid dörrpassager. Infrarött ljus (IR): De flesta ljussensorer som finns i färdiga utrustningar avsedda för besöksräkning i natur arbetar med infrarött ljus. Infrarött ljus är något svårare att ställa in mot reflektorer och mottagare än vitt synligt ljus. Det infraröda ljuset är osynligt och används i räknare enligt två olika principer. Vid aktivt infrarött ljus skickar sändaren ut en ljusstråle mot en reflektor som skickar tillbaka strålen till mottagarens sensor. Sändare och mottagare

18 B E S Ö K S R Ä K N I N G I N A T U R. A L L M Ä N T O M T E K N I S K U T R U S T N I N G 17 sitter i samma enhet. När ljusstrålen bryts aktiveras mottagaren och registrerar en passage. Det finns också utrustningar med aktivt infrarött ljus som fungerar på motsvarande sätt, men med en ljusstråle som går mellan en sändare och mottagare istället för att reflekteras tillbaka till mottagaren. I utrustningar med Passivt infrarött ljus (PIR) skickar sändaren ut en ljusstråle som reflekteras till mottagaren från de föremål som passerar, så kallad direktavkänning. Passivt infrarött ljus kan också reagera på att passerande föremål har en temperatur som avviker från omgivningens. En utrustning med passivt infrarött ljus är liten och förhållandevis lätt att installera eftersom ljusstrålen inte behöver ställas in mot reflektor eller mottagare. Direktavkänning har i allmänhet lägre precision i mätningarna än övriga metoder, bland annat genom att det återspeglade ljuset till mottagaren blir svagare. Utrustning med passivt infrarött ljus lämpar sig bäst där man är beroende av en liten utrustning som går snabbt att installera och där kraven på exakthet i mätningarna inte är så stora. Laser: Sändare med laserljus har mycket lång räckvidd och den tunna laserstrålen tränger bättre än infrarött ljus igenom smuts och imma på sensorns lins, liksom genom snö, regn och dimma. Laser finns både med osynligt och synligt rött ljus. Det synliga laserljuset ger en skarp röd prick på den som passerar. Eftersom laserljus kan uppfattas som obehagligt är det mindre lämpligt att använda för besöksräkning. Det kan också vara skadligt för ögonen att titta direkt in i sändarens lins. Lasersändare med mottagare kräver mycket hög precision i inställningen. Ultraljud Räknare med ultraljud fungerar enligt samma princip som system med infrarött ljus. Sändaren skickar ut en högfrekvent ljudkägla, antingen direktavkännande eller till en separat mottagare. Räknaren aktiveras när ljudkäglan reflekteras mot en passerande, respektive bryts. Räknare med ultraljud klarar kyla sämre än IR-sensorer, och signalstyrkan kan påverkas av förändringar i lufttemperatur. Radiosändare Utrustning med radiosändare fungerar enligt samma princip som räknare med ljus eller ljud. En sändare skickar ut radiosignaler i form av en stråle till en mottagare. När radiostrålen bryts förändras radiosignalens styrka och mottagarens sensor aktiveras. Radioräknaren har den fördelen att radiosignalerna passerar genom material som exempelvis plast och tunnare trä, vilket gör att enheterna lättare kan döljas.

19 18 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Seismiska sensorer reagerar på tryck. Seismiska sensorer En seismisk sensor består av en kabel eller tryckplatta som reagerar på tryck eller vibrationer, och som är förbunden med ett räkneverk. Känsligheten på sensorn kan ställas in för att anpassas till det som ska räknas. Tryckplatta och räknare kan grävas ner och på så sätt döljas helt. Tryckplattans sensor kan påverkas av förändringar i marken, t.ex. vid kyla. Det kan också vara svårt att kalibrera utrustningen exakt liksom att beräkna rätt storlek på tryckplattan så att registreringen blir korrekt. Den s.k. slangräknaren reagerar på tryck och används för räkning av fordon. Induktiva sensorer Induktiva system består av en räknare som är ansluten till en sensor i form av en kopparkabel som grävs ner eller läggs under snön, och som reagerar på metall. När till exempel en snöskoter passerar genom kopparkabelns magnetfält går en impuls från sensorn till räknaren. Hämtning av data I princip går det att koppla alla typer av sensorer till räkneverk och till en logger för behandling av insamlade mätdata. Mätdata kan sedan läsas av på räkneverket, i en display eller föras över till en dator för bearbetning och utskrift. Enklare modeller av exempelvis IR-utrustningar har ett ackumulerande räkneverk i sändare-/mottagarenheten som läses av före och efter räkneperioden. På mer avancerade utrustningar går det att ställa in registreringsintervall, till exempel timmar, dagar, dygn eller veckor.

20 II. Radioräknaren Radio Beam. Funktion och användning 19

21 20 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Produktbeskrivning Räknaren Radio Beam består av en radiosändare med mottagare, logger, mjukvara för installation av program, kabel för anslutning mellan logger och dator (PC), magnet för batterikontroll och funktionstest samt en skruvmejsel. Mottagaren som har måtten 120 x 120 x 85 mm är försedd med två ljusdioder, en för batterikontroll och en för inställning mot sändaren. Sändaren har måtten 120 x 80 x 55 mm och har en ljusdiod för batterikontroll. Modellen RBX3 har display för direktavläsning av mätdata, och kan kompletteras med logger. Sändaren till mottagare med display har djupet 85 mm på grund av att den kräver större batteripack. Räkneenheterna kan skruvas fast i underlaget antingen genom de invändiga skruvkanalerna eller genom löstagbara fästöron som kan monteras vertikalt eller horisontellt. Fästöronen skruvas fast genom de invändiga skruvkanalerna. Sändare och mottagare med inkopplad logger. En modell Dual Radio Beam Counter kan avgöra åt vilket håll besökarna passerar. Men räkneutrustningen blir då större och kräver mer batterikraft. Den består av två ihopkopplade mottagare som arbetar med en extra snabb sändningspuls som registrerar

22 R A D I O R Ä K N A R E N R A D I O B E A M. F U N K T I O N O C H A N V Ä N D N I N G 21 den korta tidsskillnaden mellan brytningen av de parallella radiostrålarna. Sändare och mottagare strömförsörjs genom externa batteripack. Det går också att få räknare som är anpassade för två dataloggrar, vilket gör det möjligt att skilja på till exempel hästar och människor. Detta kan också åstadkommas genom att använda två parallella räknare med olika inställning av mottagarnas signalpuls RV2, och sedan läsa av skillnaden i antalet registreringar. Se mer om det nedan. På en ny version av räknare kommer det att bli möjligt att ställa in mottagaren för räkning av antingen gående eller hästar genom att skifta en kabel i räknaren mellan två olika anslutningar. Under 2005 kommer mottagaren att förses med starkare antenn som tillåter längre mätavstånd. Funktion Mellan sändaren och mottagaren går en radiosignal som kan liknas vid en stråle. När något passerar genom radiostrålen aktiveras mottagaren genom förändringen i radiosignalens styrka. Räknaren kan inte avgöra vad som har passerat (se dock nedan) eller åt vilket håll, utan redovisar endast antalet registreringar (passager). Mottagaren är inställd så att förbivirvlande löv, fåglar och annat som snabbt passerar genom strålen inte registreras. Detsamma gäller smala föremål som exempelvis skidstavar. Radiosignalen kan passera genom material som tunnare trä, plywood, plast o.d. men inte genom metall. Styrkan i radiosignalen försvagas något när den passerar genom material, vilket gör att det maximala avståndet mellan sändare och mottagare kan behöva minskas något. Emellertid förlorar inte radiosignalen i styrka om den passerar genom polycarbonat / plast med en tjocklek av 4 millimeter, eftersom det är ¼ av radiosignalens våglängd i materialet. I sådana fall spelar det inte någon roll på vilket avstånd mottagaren sitter från materialet. Annars ska mottagarens front sitta så nära materialet som möjligt för att minska förlusten i signalstyrka. Om tjockleken på plasten är mindre än 4 millimeter förlorar signalen något i styrka om inte räknarens front sitter alldeles intill. Rent allmänt förloras i övrigt minst signalstyrka om mottagarens front placeras 1 våglängd (14.2 millimeter) från täckande material. Räknaren fungerar i sträng kyla och hård blåst. Men radiosignalens styrka kan påverkas av fukt. Därför bör man inte montera enheterna bakom material som suger åt sig fukt, eller placera dem så att regn- eller smältvatten rinner ner över framsidan eller att snö fastnar på framsidan.

23 22 R Ä K N A F R I L U F T S L L I V E T Radio Beam finns för två olika mätavstånd, max 8 meter respektive 15 meter. Under 2005 räknar tillverkaren med att utveckla den senare med en antenn som tillåter längre mätvastånd. Modellen med 8 meters räkneavstånd har utvecklats särskilt för att filtrera bort elektroniska störningar från mobiltelefoner och är därför särskilt lämpad i direkt urbana miljöer. Modellen RBX3 har ett förbättrat störningsfilter, och räknaren med 8 meters mätvstånd störs inte av mobiltelefoner även om de hålls alldeles intill. Räknarna, även den med mätavstånd 15 meter, påverkas normalt inte av bilar som passerar intill. Med RV2 kan mottagarens signalpuls ställas in om man t.ex. vill utesluta ryttare i räkningen. Inställning av mottagarens signalpuls I senare modeller av Radio Beam Counter från och med år 2002 har mottagaren en funktion som gör det möjligt att reglera tiden för signalpulsen. Den är på RB 2000 förinställd på 1 sekund. En gående passerar på omkring en halv sekund. Passager som bryter radiostrålen längre tid än 1 sekund registreras inte. Det innebär att exempelvis hästar och bilar, som inte kör alltför alltför snabbt, inte registreras eftersom de bryter radiostrålen längre tid än 1 sekund. Funktionen har beteckningen RV2 på mottagarens kretskort och består av en blå fyrkant med en vit rund platta med skruvskåra. (Det finns ytterligare två likadana blå fyrkanter RV1 och RV3 som är förinställda och inte ska ändras. Även tidiga modeller av räknaren hade en enhet RV2, men inte med samma funktion.) Tiden kan ökas till maximum 5 sekunder. Med en liten skruvmejsel vrids inställningsskruven då medurs. Läget ¼ mellan min. och max. motsvarar ungefär 1,5 sekunder, och läget halvvägs mellan min. och max. ungefär 2,5 sekunder (skruvskåran verikalt). I mottagaren till RBX3 är funktionen förinställd på maxtiden 5 sekunder, det vill säga allt som har en passertid under 5 sekunder registreras. Inställningsskruven vrids då moturs för att minska tiden. Inställningen klockan 10 är lagom utgångsläge om man enbart vill räkna fotfolk och cyklister men utesluta ryttare. Max.- och min. värdena ligger vid ungefär klockan halv 5 respektive halv 8. Detaljerna är små och det underlättar om man har ett förstoringsglas till hands vid inställningen, åtminstone första gången. Använd en skruvmejsel med väl passande klinga för att inte skada skruvskåran. Kretskortet är fernissat varför det kan vara lite motstånd första gången man skruvar på RV2. Skriv in inställningen på RV2 i rutan Kommentarer i fönstret Confirmation / Startbekräftelse, eller skriv upp det på en liten bit maskeringstejp på mottagaren så är det lättare att komma ihåg. Det är bra att veta inställningen när resultaten ska tolkas.

24 R A D I O R Ä K N A R E N R A D I O B E A M. F U N K T I O N O C H A N V Ä N D N I N G 23 Logger Till mottagaren kopplas en invändig datalogger som programmeras för räkning och lagrar data. Loggern har två ljusdioder, men endast den gröna har en funktion för Radio Beam Counter. Det går att få mottagaren anpassad för koppling till en yttre datalogger. Mottagaren behöver då inte öppnas för tömning av loggern. Byte av loggerbatteri Dataloggern levereras med installerat batteri med lång livslängd. Vid kontinuerlig användning av räknaren räcker batteriet ett par år. Innan man byter batteri måste loggern stoppas och lagrade data föras över till PC. Till loggern används ett 3,6 volt ½ AA litiumbatteri, t.ex. Sonnenscein SL-750, Tadrian TL-2150/S eller Saft LS-3/LS Byte av batteri: 1. Se till att loggern är stoppad och den gröna dioden inte blinkar. 2. Lossa skruvarna och ta bort locket. 3. Sätt i batteriet enligt markeringarna i batterihållaren. När batteriet är rätt isatt tänds den gröna ljusdioden ett par sekunder. 4. Om dioden inte tänds, ta ut batteriet och sätt in det på nytt. 5. Se till att lockets packning är i gott skick. Skruva fast locket. Batterier och magnet Sändare och mottagare drivs av varsitt 9 volts alkaliskt batteri 6LR61 (R6) av typ Duracell M3 eller motsvarande som vid normala förutsättningar räcker över 100 dagar, eller lithiumbatteri, t.ex. Ultralife U9VL) som räcker upp till 250 dagar. Tillverkaren rekommenderar litiumbatteri vid sträng kyla. Samtliga räknare kan utrustas med externa batteriboxar för 6 stycken AA batterier vilket för räknare utan display räcker för över ett års drift utan batteribyte. Batteriernas livslängd hänger ihop med besöksintensiteten, ju fler besökare desto högre batteriförbrukning. Batteriet på 9 volt i mottagaren till RBX3 med display har kortare driftstid eftersom displayen slås på några sekunder varje gång en passage registreras, vilket drar extra ström. Den senaste modellen av RBX3 har en strömsnålare display som visar siffrorna kontinuerligt. Den har också en ny batterihållare som gör det möjligt att använda 2 stycken AA lithiumbatterier som räcker i över ett år. Sändaren till RBX3 drivs av 6 stycken AA batterier i ett batteripack som ligger löst i sändaren. När man skruvar av locket är det bra att vara

RÄKNA FRILUFTS- LIVET 2. en vägledning i användningen av IR-räknare och trampräknare

RÄKNA FRILUFTS- LIVET 2. en vägledning i användningen av IR-räknare och trampräknare RÄKNA FRILUFTS- LIVET 2 en vägledning i användningen av IR-räknare och trampräknare Räkna friluftslivet 2 en vägledning i användningen av IR-räknare och trampräknare. Naturvårdsverket 2 R Ä K N A F R

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT Bruksanvisning RÖRELSEVAKT 2016-09-19 Rev 2.0 1 Innehåll Rörelsevaktens funktion... 3 Koppla bort treminutersfördröjningen... 3 Komma igång (batteribyte)... 4 Placering av rörelsevakten.... 6 Placeringstips...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Allmänt ASSA 3000 CODE kan programmeras med upp till 10 olika PIN-koder. Varje PIN-kod är 4-6 siffror långt. För att tända

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

OCH ANTENN ÄR INTEGRERAD I INSTRUMENTET

OCH ANTENN ÄR INTEGRERAD I INSTRUMENTET Stommen i nya GPS systemet är framtaget av Starlane med samma höga teknologi som används inom de mest avancerade militära flygsystemen. Ett nödvändigt val för att ta fram detta pålitliga instrument var

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Benefit B425 Bike 91105

Benefit B425 Bike 91105 Benefit B425 Bike 91105 1 B 425 M8Acorn Nut (51)-6 M8X65mm Carriage Bolt(52)-4 Curved Washer(53)-10 M8X65mmBolt(57)-2 M8X16mm Screw(19)-4 M5X20mm Screw(68)-2 Allen Key(1) Screwdriver (1) Wrench(1) (MM)

Läs mer

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn.

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn. Funktioner Med er Velleman Discriminator Metall Detektor kan du söka efter mynt, reliker, juveler, guld och silver i princip varsomhelst. Metal Detektorn har många användningsområden och är enkel att använda.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer