Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort. Bostaden har också i detta sammanhang skött sitt övergripande uppdrag mycket bra. 1 augusti 2006 tillträdde Bostadens nya vd Brita Natanaelsson. Innehåll Kund och marknad 3 Förvaltning service och underhåll 5 Personal 7 Resultat och finansiering 9 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Förslag till vinstdisposition 24 Revisionsberättelse Granskningsrapport Styrelsen Fastighetsförteckning 28 Vi har en hög uthyrningsgrad för bostäder och lokaler, och vi bygger en rad nya, främst mindre bostäder, vilket är vad marknaden efterfrågar. Därmed medverkar vi till att Umeå blir en attraktiv ort för enskilda, familjer, näringsliv och universitet. Stolthet Det var med både glädje och stolthet jag tillträdde som vd för Bostaden 1 augusti 2006 och jag insåg snabbt att Bostaden är ett företag hela Umeå kan vara stolt över. Som stadens största hyresvärd tar vi ansvar för och bidrar till en god bostadsmarknad. Vi arbetar hela tiden för att erbjuda ett brett utbud, av god kvalitet, i olika kommundelar och till rimliga hyresnivåer. Men det handlar inte bara om husen och lägenheternas standard. Vi är både ett av landets mest elektroniska bostadsföretag, och har samtidigt duktiga medarbetare som anstränger sig för att ge kunderna ett bra bemötande och personlig service från första kontakten, via de vardagliga boendefrågorna, till utflyttningsdagen. En spännande framtid För mig är visioner och diskussioner en förutsättning för utveckling. I den andan har vi under hösten utvecklat vår vision av Ön. Modet att sticka ut fick ett positivt mottagande, och väckte debatt om framtidens Umeå. I slutet av året påbörjades också ett gediget arbete med affärsplan All vår verksamhet ska självklart präglas av affärsmässighet och omprövningar av t ex strukturer och innehåll i vårt fastighetsbestånd. Vårt långsiktiga perspektiv och kommunens vision vägleder oss i verksamhetsstyrningen. Men till vardags ska vi främst ägna oss åt att bygga, förvärva, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler samt inte minst, ta väl vara på alla våra kunder. Några av de viktiga arbetsfälten kommer bli att: verka för bostadsområden som erbjuder olika boendeformer, och erbjuda bostäder och lokaler anpassade för särskilda behov utan att ge avkall på affärsmässighet aktivt medverka i planerad nyproduktion av bostäder inom kommunen och vara initiativtagare i denna process förvalta våra lokaler med god kvalitet och med en för beståndet marknadsmässig avkastning eftersträva ett miljötänkande inom verksamheten och försöka hitta former för ett långsiktigt och hållbart byggande. utveckla och erbjuda tjänster som har anknytning till boendet medverka i marknadsföringen av Umeå som tillväxtort, inom vårt verksamhetsområde Brita Natanaelsson verkställande direktör

3 Kund och marknad Med fortsatt tillväxt i Umeå är också efterfrågan på bostäder fortsatt hög. Bostaden bidrog under året med ett stort antal nya, främst mindre, lägenheter. Den stora efterfrågan på bostäder innebar den höga uthyrningsgraden 99,5 % (99,8%) under cirka 250 kunder varit inne på webben samtidigt. Webbplatsen förbättras fortlöpande inte minst utifrån förslag som kunder ger oss. Bra stad & bra bostad för tre basketbrudar Emma, Sandra och Malin skrev kontrakt med Umeå Comets basketklubben som spelar i landets högsta basketserie, Damligan. När de flyttade hit var ett bra boende en grundförutsättning för att orka spela på topp, särskilt när tillvaron är ganska rörig med träning, resor, matcher och jobb eller skola. Så snart Emmas kontrakt var klart registrerade hon sig på Bostadens webb och hittade en fyra på Rågången på Berghem, för dem alla tre. Emma tycker att det var väldigt enkelt att sköta allt via Internet. Några dagar efter intresseanmälan fick hon ett erbjudande. En vecka senare var det klart och Emma signerade e-avtalet från föräldrahemmet i Täby flera veckor innan de flyttade upp. Nyproducerade lägenheter Under 2006 färdigställdes 196 lägenheter i fem hus på Liljansberget (kv Lyan, i anslutning till campusområdet). Byggandet på Liljansberget fortsätter och ytterligare lägenheter blir klara för inflyttning under 2007 respektive under Lägenheterna är i huvudsak små och med en medellägenhetsyta på 39,9 kvm. Avsättningen har varit god inte minst p g a närheten till universitetet och en stark marknad för mindre lägenheter. Under året byggdes klassrumsdelen av Ystarskolan (Västra Ersboda) om till 33 mindre marklägenheter med inflyttning den 1 september Ystarskolans kök, matsalar samt delar av slöjdlokalerna har rivits och utvändig miljö kommer att förbättras under De nya öppna lägenheterna hade god avsättning. För de nya lägenheterna på Lilljansberget och Västra Ersboda erhölls både investeringsstöd och stimulansbidrag. Nästa större projekt som planeras är Öbacka strand med eventuell byggstart våren Webbplatsen Under det gångna året besöktes webbplatsen av ca besökare/dygn, som tittat på lägenhetsritningar. I genomsnitt har Fortfarande unikt med e-avtal Allt fler av kunderna upptäcker fördelarna med e-avtalsmöjligheten som etablerades för tre år sedan söka bostad, anmäla interesse och signera avtalet från vilken internetplats som helst. Under 2006 signerade 83 procent av kunderna sina avtal elektroniskt via sin Personliga sida. Intresset för den Personliga sidan har ökat de senaste åren. Vi har idag hela aktiva personer i vårt kundregister Kunderna har uppskattat vår nya sökfunktion över bostadsbeståndet.. Resultat av kundundersökningen Kundundersökningen 2005 har under året resulterat i åtgärdsprogram för bl a den yttre miljön och tvättstugorna. Dessa åtgärder genomförs under Följande åtgärder kan tjäna som exempel: Fler sitt-/trädgårdsgrupper Översyn och komplettering av växter Förbättrad skötsel av utemiljön Tvättstugegranskning med åtföljande förbättringsåtgärder (maskiner, ytskikt, information) 3

4 Flexibelt och mycket spännande Maria Söderström har jobbat länge på vår uthyrning. Men hon känner det som om hon har bytt jobb flera gånger, eftersom arbetet har förändrats så mycket. Förr handlade hennes jobb om att tilldela och handlägga manuellt. Idag är det kunden som väljer och det elektroniska uthyrningssystemet är snabbt och effektivt. Men den nya tekniken ger också nya förutsättningar och ställer högre krav på flexibilitet. Maria har t ex varit med och utvecklat tekniken kring e-avtal och ska nu vidareutveckla svarsprocessen. Allt för att systemet ska bli bättre och tydligare för kunden. Antalet besök på Moritzska gården är färre idag, men istället behöver de kunder som kommer in mer tid. Hon träffar många, intressanta människor, med helt olika bobehov och måste ha fullt fokus på det unika, individuella samtalet. Tillsammans försöker de ringa in vad som är en bra bostad för kunden och det är oftast många aspekter att ta hänsyn till. Att Bostaden nu har få tomma lägenheter handlar inte bara hög efterfrågan i allmänhet. Maria hävdar att det också beror på att Bostaden är så lättillgängligt och effektivt. Alla lediga lägenheter läggs ju ut på Internet och kunden kan själv välja, utifrån sin registreringstid dygnet runt, från vilken Internetuppkopplad dator som helst. Kund och marknad Sålda fastigheter I kvarteret Karet (Östra Ersboda) har nu 41 av 42 avstyckade fastigheter sålts. Under året har även det s k polishuset (AB Härmod Bygeln) sålts. Lokaler Efterfrågan på lokaler är fortsatt hög. Vid årsskiftet 2006/07 var 98 (97,5) procent av lokalerna uthyrda. Den höga efterfrågan tycks vara en direkt effekt av högkonjunkturen. Under året har vi sett en tydlig ökning av förfrågningar från mindre, nystartade företag inom såväl butik/försäljning som tjänster/ administration med önskemål om centralt belägna lokaler. Vid årsskiftet fanns därför endast ett mindre antal lokaler lediga, och då främst på Västra Ersboda centrum. Av de uthyrningsbara lokalerna hyrs 61 (62) procent av offentlig sektor, främst kommun och landsting. De ökande kraven på flexibilitet, rörlighet och därmed kortare lokalhyresavtal består, och ett fördjupat samarbete med Umeå kommun har därför inletts. Umeå Sveriges studentstad 2006 Umeå utsågs till Sveriges studentstad 2006 av Sveriges förenade studentkårer (SFS). Detta möjliggjordes bl a av ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika berörda intressenter, bl a Bostaden. Storgatan 37 före tvättstugegranskningen. Samma tvättstuga efter åtgärder. 4

5 Förvaltning Service och underhåll Förvaltningen av Bostadens fastigheter sker med stort kunnande och omsorg. Olika service- och underhållsinsatser är lika viktiga för husen som för hyresgästerna! Miljonprogrammet står på tur Inger Tunell är byggnadsingenjör och jobbar sedan ett år tillbaka som fastighetsingenjör hos oss. Hon har ansvar för om- och tillbyggnader ett ganska omfattande arbete, inte minst med husen från Miljonprogrammet på talet. I Umeå är det bl a Ålidhem. Det handlar t ex om renovering av fasader, badrum/stammar, fönster och balkonger samt byte av gamla papptak. Inger måste ha en helhetssyn, med koll på dagens normer, nya material och tekniker samtidigt som hon tar hänsyn till kulturarv och estetiska synpunkter. Vid större om- och tillbyggnader kan det ibland bli lite stökigt för hyresgästen. Därför handlar Ingers arbete också om att i möjligaste mån välja metoder som kräver så lite intrång som möjligt i hyresgästens hem. Fastighetsservice Projektledarna har under året genomfört underhållsprojekt för 56,6 miljoner kronor med bl a konvertering till fjärrvärme (Holmsund), renovering av badrum (Slevgränd), ombyggnad av lägenhetsförråd (Ålidhem) och utvändig ommålning och byte av balkongfronter (Mjölkvägen). Reparatörer har under året åtgärdat cirka felanmälningar. Egen personal har utfört lokalvård på cirka kvm i trapphus och tvättstugor. Resterande lokalvård, drygt kvm, sköts sedan 2005 av externa entreprenörer. Egen personal har också svarat för fastighetsskötsel av knappt kvm gårdar, gräsmattor och planteringar. En mindre del av fastighetsskötseln är externt upphandlad. Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhållet har under året främst inriktats mot vattentäta ytskikt i dusch/badrum, stambyten, träfasader, energisparprojekt och allmänna utrymmen. Målet är ett långsiktigt fastighetsunder- håll som innebär att fastigheterna fungerar väl under sin livstid. I energisparprojektet har fokuseratspå minskad el-, värme- och vattenförbrukning. Ett större antal maskiner i tvättstugor har bytts, vilket åstadkommit vatten- och energibesparing och minskade kostnader för reparationer. Installation av fjärrvärme på stora delar av fastighetsbeståndet i Holmsund innebär stora kostnadsbesparingar, då fjärrvärme ersatt eluppvärmning. Försäkringsskador Alla typer av skador har, om än i varierande grad, ökat. Genomsnittskostnaden för en vattenskada är cirka (39 000) kr. Årskostnaden för vattenskador har det senaste året varit knappt 10,2 (8,1) mkr. Det är det äldre beståndet som står för merparten av skadorna. I de delar av fastighetsbeståndet som är byggt efter 1987, då WASKA-modellen etablerades, finns i stort sett inga vattenskador. Underhållskostnad i kronor per kvadratmeter Fastighetsunderhåll mkr Underhåll i projektform Planerat underhåll lägenheter Tidigarelagt underhåll Övrigt (lokaler o dyl) Underhållsrabatter Totalt Antal skador per år Kostnad tkr 06 Brand Vatten Ansvar Inbrott Övrigt Totalt

6 Förvaltning Service och underhåll Reparatör omväxland och kundnära Om något går sönder i en lägenhet skickar kvartersvärd ut en reparatör t ex Kristian Karlsson, som har arbetat som sådan hos oss i sju år. Som reparatör har han ett mycket rörligt och omväxlande jobb. Han hinner mellan fyra och åtta hembesök om dagen, beroende på hur lång tid det tar att laga felet. Och han rör sig mellan Mariehem, Berghem, Haga, Öbacka och Öst på stan. Enligt honom är det vanligaste med fel på vattenkranar, toastolar och avlopp. Det betyder att han måste åla sig in under diskbänkar och krypa på knä runt toastolar, handfat och golvbrunnar. Det är ett bra jobb, men rätt ofta stressigt inte minst eftersom han inte vill att kunderna ska behöva vänta allt för länge. Idag är väntetiden ungefär fem arbetsdagar. Men runt månadsskiften och vid höstens stora studentinflyttningar kan det vara något längre, om det inte är akut förstås. Kristian tycker att de allra flesta kunder är glada och trevliga. Han blir t ex ofta bjuden på kaffe, men det skulle bli alldeles för mycket kaffe och för många raster, så han tackar alltid nej. Bostaden totalt varav Ålidhem Glasskador Klotter 3 9 Ålidhemsområdet står för hög andel av glas- och klotterskadorna Vi sorterar mera men kan bli ännu bättre! I de flesta områdena finns utbyggd återvinningssortering av förpackningar, tidningar och batterier i soprummen. Sorteringen ligger i genomsnitt stabilt på knappt 30 kilo per lägenhet och kvartal. Därmed sorteras 25 procent av det samlade avfallet i soprummen ut. Modern teknik I allt fler av fastigheterna erbjuds, med Kommuniceras bredband, elektronisk bokningstavla och internetbokning för tvättstugan samt tv-system. På nybyggda Strombergs väg har s k fast IP-telefoni provats en ny teknik för fast telefoni. Efter en lyckad testperiod kan samtliga kunder med Kommuniceras nät välja samma lösning. Kvartersvärdsorganisationen De mindre förändringarna av kvartersvärdsorganisationen (december 2005) föll väl ut. Tre områden delades av andra och senare skapades nytt område på Strombergs väg. Nytt fastighetssystem Våren 2006 togs ett nytt fastighetssystem i drift. Det är ett brett, företagsövergripande och tillsammans med Umefast AB utvecklat, system. I det nya systemet samlas information om bl a fastigheten, yttre och inre underhåll, ritningar och felanmälningar. Tekniken är flexibel och utvecklingsbar, och systemet samarbetar väl med Bostadens övriga datasystem. Förutom personalen kan vissa externa aktörer som kunder, leverantörer och myndigheter få access på nödvändig nivå. Exempelvis har ett elektroniskt beställningssystem för underhåll utvecklats, där entreprenören kan ta ut beställningen och därefter avrapportera direkt in i systemet. Samtidigt kan bl a berörd personal följa uppdraget i alla steg. De främsta fördelarna är att systemet ger en högre kvalitetssäkring genom enhetlig kodning, enhetlig hantering och processer som säkerställs vid frånvaro. Det ger också bättre underlag och kortare ledtider. Systemet innebär förstås även rationaliseringar eftersom varje händelse eller data registreras bara en gång och då direkt av ansvarig person. Informationen finns därpå direkt tillgänglig för berörd personal och samtliga funktioner. Komplettarande utvecklingsarbete väntas pågå även under hela Antal förvaltade enheter Hur fördelas hyran? Genomsnittshyran för 2006 var 837 kr/m 2 Hyrans fördelning på de olika kostnadsslagen Media 179 kr Skötsel/ reparationer 109 kr Kapital/ avskrivningar 295 kr Fastighetsskatt 25 kr Administration 59 kr Övrigt 41 kr Underhåll 131 kr 6

7 Personal De intranetbaserade medarbetarmätningarna fortsatte och resultaten var glädjade dels har den höga svarsfrekvensen stigit ytterligare något och dels är svaren alltmer positiva. Med sinne för det gröna Ane Lagerqvist hade jobbat som lokalvårdare i fyra år. Fritiden ägnade hon till sitt intresse för trädgård och natur. Till slut bestämde hon sig för att kombinera de båda och gå den ettåriga trädgårdsutbildningen på Forslundagymnasiet. Nu är hon färdig och tillbaka på en kombinerad tjänst. På vintrarna kör hon bl a hjullastare och ägnar sig åt snöskottning och halkbekämpning. Men under sommarhalvåret ska hon använda sitt trädgårdskunnande. Hon ska försöka sprida sin kunskap till kollegor. Ane menar att med ökad kunskap blir det också roligare att verkligen jobba med planteringar. För Ane är det här jobbet en riktig högvinst. När man gått en utbildning är det ju viktigt att få praktisera sina kunskaper och hennes engagemang går inte att ta miste på! Ane är också hängiven fotograf resultat kan du se här bredvid. År < >60 Åldersstruktur Kvinnor Män PERSONALENS SAMMANSÄTTNING Den direkta personalomsättningen var låg under En effekt av den tidigare organisationsjusteringen var att antalet anställa personer minskade i början av året. Generationsväxlingsfrågan har förts upp på dagordningen. För sommarsäsongens behov anställdes ca 90 vikarier och feriearbetare under tre veckor eller längre. Personalens sammansättning, sysselsättningsgrad och genomsnittliga anställningstid vid årsskiftet 2006/07 framgår nedan: PERSONALENS SAMMANSÄTTNING 2006 Kvinnor Män Totalt Förändring Sif Fastighets Totalt Heltidsomvandlat Sysselsättningsgrad i % 93,1 98,7 96 Antal anställningsår i genomsnitt 19,4 16,7 17,7 Vid årsskiftet fanns dessutom 9 (6) visstidsanställda, varav flertalet är vikarier för kortare eller längre tid. Däremot fanns det ingen inhyrd personal. Foto: Ane Lagerqvist Av dotterbolagen har bara Kommunicera haft egen personal, som under 2006 varit 2 (2) till antalet. KOMPETENSUTVECKLING Kompetensutveckling kan ske i många olika former. I Bostaden mäts volymen av kompetensutveckling genom PA-systemet, där varje ledd och programsatt utbildning som omfattar minst två timmar registreras. Antalet medarbetare som deltagit i kompetensutveckling under året är lägre, jämfört med Däremot har antalet nedlagda utbildningstimmar ökat. Till de större utbildningsinsatserna hör två omfattande utbildningar i data och hyresjuridik. Utbildningskostnaderna uppgick till ca 0,9 mkr (0,4 mkr), exkl. kostnader för arbetstid, resor, logi och lokaler. KOMPETENSUTVECKLING Kvinnor Män Alla Antal deltagare Antal timm Andel av schematid 1,4 % 1,4 % 1,4 % Helhet - vårt sätt att tänka Förutom den mer gängse kompetensutvecklingen innehöll hösten flera tillfällen till dialog, t ex den årliga personaldagen, som förberedelse för arbetet med affärsplanen Vision, mål och värderingar mejslades fram och resultatet av detta arbete kan egentligen ges rubriken: Helhet vårt sätt att tänka! Detta inre arbete med våra synsätt kommer fortgå under det kommande året Arbetsmiljöarbetet De nästintill månatliga intranetbaserade medarbetarmätningarna fortsatte och resultaten var glädjade dels har den höga svarsfrekvensen stigit ytterligare något och dels är svaren alltmer positiva. De punkter som föranleder dialog och åtgärder diskuteras 7

8 Personal Kvartersrådet får Sandahöjd att blomma Kvartersrådet på Sandahöjd gör en bra insats. De är sex personer i styrelsen, men fler jobbar aktivt med att t ex ha nyckelansvar för någon av lokalerna. På området finns det nämligen ovanligt gott om hyresgästlokaler. Dessutom finns den fina konferenslokalen i ett av höghusen, men den ansvarar kvartersvärden för. Kvartersrådet sköter också kommunens fotbollsplan bredvid. På sommaren klipper de gräset och på vintern hyr de in brandkåren för att fixa en riktigt fin isbana. Kvartersrådet är också en förutsättning för de bidrag som Bostaden ger. För dessa pengar har man bl a ordnat blomplanteringar och en bussresa till IKEA. De kan också bjuda på fika vid t ex vårstädningen. Och så bjuder de äldreboendet på tårta varje jul. i berörda personalgrupper. Under senvåren genomfördes en uppföljning av de arbetsmiljömässiga effekterna av organisationsjusteringen i december I huvudsak var de negativa effekterna försumbara men, på ett par punkter finns det anledning att framgent vara observant. Särskilt övergripande intresse har ägnats åt frågor som jämställdhet och mångfald. OHÄLSA, REHABILITERING OCH FRISKVÅRD Den korta frånvaron är mycket låg, medan den längre är avsevärt högre. Uttaget av mer- och övertid låg på knappt 1 procent, vilket är i nivå med 2005 och måste betraktas som lågt. Det finns dock ett samband mellan den relativt höga medelåldern och den längre frånvaron. Frånvarobilden för lång- respektive kort frånvaro samt män respektive kvinnor, har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren. Den samlade sjukfrånvaron ligger på i stort sett samma nivå som under Även under 2006 ägnades stor kraft åt rehabiliteringsarbetet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 0 59 dagar Sjukfrånvaro 60 dagar Ålder Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % < ,2 0 7, ,6 1,5 11,9 3,0 > 50 1,7 1,4 10,0 5,5 Totalt 1,6 1,6 10,8 4,7 År Anställningstid Kvinnor Män Bostaden avsatte drygt 0,5 mkr, exkl. arbetstid, till hälsobefrämjande åtgärder, varav företagshälsovården stod för hälften. Antalet motionstimmar sjönk med ca 200 till AVSÄTTNING TILL PERSONALEN Till medarbetarnas pensionsstiftelse Skrinet avsattes 2,9 (2,9) mkr, inkl. avgifter. Avtalslösningen för tidigare SPP-överskott innebar att 0,38 (0,38) mkr avsattes till tjänstemännens pensioner. 8

9 resultat och finansiering Syftet med Bostadens finansiella policy är att fastlägga mål, riktlinjer och regler för koncernens finansiella verksamhet, d v s upplåning, skuldförvaltning och placeringar. Policyn är transparant med ägarens finansiella policy vad gäller bl a finansiellt risktagande. HittaR lösningar Birgitta Sandström och Brita Nordin sköter våra krav och vår inkasso. Enligt Birgitta ska hon finnas till för hyresgäster som av någon anledning inte kan betala hyran. Hon försöker se det positiva och hitta lösningar. Jobbet handlar mycket om bra bemötande och empati. Mål är alltid att hyresgästen ska bo kvar och om man tittar på statistiken så vi hon mycket bra: I snitt är bara 2,5 procent av hyrorna obetalda varje månad. Hela 97 procent av dem som får en hyresskuld har betalt den inom ett år. Under 2006 var det bara åtta personer/hushåll som blev vräkta. Och de blev inte helt utan boende, eftersom socialtjänsten gick in och ordnade ett boende. De fina siffrorna beror på bra samarbete med såväl socialtjänsten som kvartersvärdarna som ju är närmast kunden och kan ringa på eller lämna meddelande så att hyresgästen tar kontakt och reder ut situationen Koncernens förvaltningsresultat i mkr Mål och strategier Målet för Bostadens finansverksamhet är att, inom ramen för en långtgående begränsning av finansiellt risktagande, långsiktigt säkerställa bolagets verksamhet till så låg finansiell kostnad som möjligt. Den finansiella strategin är att: minska ränterisken genom varierande löptider och användandet av derivatinstrument. använda uppkomna överskott till att i första hand amortera ned låneportföljen. tillämpa vedertagna metoder för riskanalys och riskeliminering. begränsa finansieringsrisken genom en jämn spridning av lån över tiden. Finansiering och räntekostnader Låneskulden uppgick vid årsskiftet till (3 964) mkr, en minskning med 177 mkr. Lån i Umeå kommun uppgick vid årsskiftet till 100 (100) procent av låneskulden. Den genomsnittliga räntenivån i låneportföljen var den sista december 3,9 (3,7) procent. Under år 2007 kommer lån på 1,1 mnkr, med en genomsnittlig ränta på 3,9 procent, att räntejusteras. Den genomsnittliga bindningstiden för räntan uppgick den sista december till 2,5 (2,8) år. Pantbrev i eget förvar, som inte lämnats som säkerhet för lån, uppgick till mnkr vid årets slut. För 2006 var räntebidragen 18,1 (19,5) mkr. Räntekostnaderna har minskat till 149 (165) mkr. Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnaderna för Bostaden och den långsiktiga ekonomiska utvecklingen av bolaget påverkas mycket av ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna. I nedanstående tabell redovisas det finansiella nettoresultatet och räntekänsligheten, baserat på ränteläget vid årsskiftet 2006/07 vid en konstant ränteexponering och räntelöptid under perioden. Prognos i mkr Finansnettoprognos Ränta + 1 procentenhet Ränta - 1 procentenhet Soliditet Den finansiella strategin, att successivt amortera ner fastighetsportföljen med uppkomna överskott, har inneburit att bolagets soliditet har stärkts kraftigt under de senaste åren. Soliditeten uppgick vid årets slut till 16,5 (14,4) procent. Belåningsgrad Belåningsgraden, uttryckt som summa fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde, uppgick vid årets slut till 82 (82) procent och i förhållande till fastigheternas taxeringsvärde till 86 (89) procent. Likviditet Vid årets utgång uppgick likvida medel till 59 (38) mnkr. Därtill ska läggas en outnyttjad checkkredit på 71 mnkr. Hyresintäkter och övriga rörelseintäkter Hyresintäkterna var 786 (782) mkr. Ökningen beror på förändringar i fastighetsbeståndet. Inga höjningar av hyrorna för bostäder har skett under året, enligt tidigare fastställd överenskommelse med Hyresgästföreningen. Bostadshyrornas andel av de totala hyresintäkterna var 85 (84) procent. 9

10 Soliditet i procent Räntekostnader och räntebidrag i MKR resultat och finansiering Den genomsnittliga hyran för koncernens bostäder, inkl studentbostäder, var vid årsskiftet 839 (838) kronor per kvadratmeter och år. I moderbolagets vanliga lägenhetsbestånd var den genomsnittliga hyran vid årsskiftet 821 (818) kronor per kvadratmeter och år. Hyresnivån är fortfarande konkurrenskraftig vid en jämförelse med övriga tillväxtorter i landet. Moderbolaget tillämpar hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll för bostäder, vilket innebär att hyresgästerna kan avstå från målning, tapetsering och golvunderhåll mot en viss rabatt. Dessa rabatter uppgick under året till 5,1 (5,6) mnkr. Driftkostnader Driftkostnaderna uppgick till 293 (282) mkr. Ökade driftkostnader beror framförallt på höjda elpriser. Under året genomförda energibesparingsåtgärder har gett god effekt, men har inte fullt ut kompenserat prisökningarna på el. Uppvärmnings- och taxebundna kostnader var inte fullt hälften av de totala driftkostnaderna. Underhåll Underhållskostnaderna uppgick till 109 (101) mkr, varav 42 (36) mkr är planerat lägenhetsunderhåll och 67 (65) mkr övrigt fastighetsunderhåll. Insatserna ligger i linje med företagets underhållsplaner. Moderbo Räntekostnader Räntebidrag Uthyrningsgrad Intäkter mkr andel % mkr andel % Bostadshyror Lokalhyror Övriga hyror Övriga rörelseintäkter Nettoomsättning Avkastning på Eget Kapital i procent Avkastning på sysselsatt kapital och genomsnittlig låneränta i procent Avkastning på sysselsatt kapital Genomsnittlig låneränta Uthyrningsgraden för bostäder, uttryckt som antal uthyrda lägenheter i förhållande till totalt antal lägenheter, var vid årsskiftet fortsatt mycket hög 99,5 (99,8) procent. Hyresbortfallet för bostäder var 0,3 (0,3) procent av hyresvärdet. Motsvarande värde för lokaler var 0,9 (1,8) procent. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna, inklusive avskrivningar, ökade till följd av framförallt ökat underhåll, men även förändringar i fastighetsbeståndet och uppgick till 542 (524) mkr. Kostnader i mkr Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Summa lagets genomsnittliga drift- och underhållskostnad, räknat per kvadratmeter förvaltad bostads- och lokalyta, var 444 (431) kr. Driftnetto Det operativa driftnettot uppgick till 388 (406) mkr vilket motsvarar en driftnettomarginal på 47,8 (50,0) procent. Direktavkastningen, d v s driftnettot före avdrag för centrala administrations- och försäljningskostnader i procent av bokfört värde, var 8,4 (8,4) procent. Centrala administrationsoch försäljningskostnader Kostnader för central administration och försäljning uppgick till 23,8 (24,1) mkr, vilket motsvarar 26 (27) kr per kvadratmeter bostads- och lokalyta. 10

11 resultat och finansiering Förvaltningsresultat Förvaltningsresultatet, i huvudsak hyresintäkter, drift- och underhållskostnader, avskrivningar, administration och finansnetto, var 100 (99) mkr. Det är framförallt lägre finansiella kostnader under verksamhetsåret, som genererar ett i princip oförändrat förvaltningsresultat. ÖN ATT VÅGA TÄNKA NYTT I december visades på Tullkammaren Bostdens idé om hur det egna markinnehavet på Ön skulle kunna användas. Det stora flertalet besökare var positiva och många uppskattade att vi vågar sticka ut. Vår utbyggnadsidé (den del av norra spetsen som vetter mot centrum) är både djärv och försiktig. Helt älvsnära föreslår vi sju punkthus, som naturligtvis får en härlig utsikt. Dessutom finns ytterligare ett antal hus och gårdar. Totalt handlar förslaget om lägenheter. Men samtidigt vill vi bevara Öns nuvarande bebyggelse och odlingslandskap. Känslighetsanalys Bostadens resultat påverkas av flera faktorer. Nedan redovisas hur resultatet efter finansiella poster påverkas när vissa faktorer ändras. Känslighetsanalys förändring resultat i mkr Hyresintäkter bostäder (brutto) 1 % + 6,9 Vakansgrad 0,5 % - 3,7 Drift (inkl centrala kostnader) 3 % - 9,0 Underhåll 10 kr/kvm - 9,0 Fastighetsskatt 0,5 % - 20,0 Räntenivå + 1 % - 7,0 Räntenivå - 1 % + 7,0 Utblick för år 2007 För år 2007 förväntas resultatet före bokslutsdispositioner bli något bättre än för år Den höga efterfrågan på bostäder förväntas fortsätta. Under året fortsätter det planenliga byggandet vid Umeå universitets campusområde. Under året blir 349 lägenheter färdiga för inflyttning. Samtliga 711 lägenheter beräknas vara färdigställda år VATTEN, VIND, SPEGLING, LJUS Samtidigt som vi visade vår idé om Ön gav vi konstnärerna Sofie Weibull och Katarina Pirak Sikku uppdraget att beskriva den inre karaktären av vår idé. Det blev ett femdelat konstverk som lyfte fram vattnet, vinden, speglingen och ljuset på ett mycket tilltalande sätt. 11

12 förvaltningsberättelse Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2006: Europas bästa bostadsbolag! Farrokh Farrokhi (fp) är ny vice ordförande i Bostadens styrelse ett viktigt uppdrag och ett stort förtroende, påpekar han. Han kommer från en familj med många generationers erfarenhet av byggbranschen och är hyfsat händig själv, men menar att hans bästa egenskaper är att han är strukturerad, påläst, har ett stort nätverk och har lätt för att samarbeta. För uppdraget i Bostaden väger det förstås också tungt med 15 års erfarenhet av politiska uppdrag, däribland i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Farrokh vill bidra till att skapa spännande, attraktiva och prisvärda boende, och han hävdar bestämt att Bostaden redan är ganska bra på just det. Enligt honom är det ett företag med visioner, som är i ständig utveckling se bara på den elektroniska uthyrningen som många vill ta efter. Han vågar till och med hävda att: Bostaden är ett av Europas bästa bostadsbolag! Men Farrokh är också mycket tydlig med sin mer övergripande syn på verksamheten när man bygger hus bygger man samhällen. Därför vill han också bygga bort segregation och bygga för alla plånböcker. Ägar- och koncernförhållanden AB Bostaden i Umeå är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB och moderbolag i en koncern som omfattar de helägda dotterbolagen Kommunicera i Umeå AB, AB Härmod Bygeln, Bostaden AB, Prominensen AB och AB Holmsundsbyggnader. Verksamheten Bostaden hyr ut bostäder och lokaler inom Umeå kommun. Fastighetsadministration och skötsel utförs i huvudsak med egen personal. Under året har 196 lägenheter färdigställts i fem hus på Liljansberget som ligger vid universitetet/campus. För etapp ett pågår även byggande av ytterligare 269 lägenheter med inflyttning under år Därutöver har påbörjats byggnation av 244 nya lägenheter med inflyttning under år 2008 inom samma område. Lägenheterna är i huvudsak små och med en genomsnittlig yta på 39,9 kvm. Vidare har ombyggnad av delen med klassrum för skolan på Västra Ersboda utförts till 33 lägenheter med inflyttning i augusti Köket, matsalar samt delar av slöjdlokalerna har rivits och en förbättring av den utvändiga miljön har påbörjats med full genomslagskraft under För ovanstående lägenheter får Bostaden både investeringsstöd och stimulansbidrag. Hyrorna för bostäder har varit oförändrade under året enligt det treårsavtal om nya hyror som slöts med Hyresgästföreningen i Umeå Det nya avtalet innebär oförändrade hyror för lägenheter och enkelrum, till och med den 30 juni Den 1 juli samma år höjs hyrorna med i genomsnitt 1,0 procent och den 1 januari 2008 med ytterligare 1,2 procent i snitt. Enskilda lägenheter kan dock få något högre höjning på grund av den infasning mot nya målhyror som pågår inom det så kallade trepartsarbetet, mellan Bostaden, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Miljöfrågor är en central del i verksamheten. En god miljö är en förutsättning för att uppnå koncernens mål och för att bidra till ett uthålligt samhälle. Miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten. Bostaden bedriver inte någon verksamhet som kräver särskilt tillstånd enligt miljöbalken. Under året har en fortsatt utveckling och anpassning av koncernens organisation skett genom att bland annat ta till vara de förbättringarna och effektiviseringarna i arbetsprocesserna som de senaste årens IT-utveckling möjliggjort. Därutöver har successivt en allt större del av företagets lokalvård lagts ut på entreprenad. Fastighetsbeståndet Vid årets slut var antalet lägenheter (14 538), varav enkelrum, med en total yta om ( ) kvm. Lokalytan var (85 804) kvm. Fastigheternas bokförda värde är (4 816) mkr. Den genomsnittliga bostadshyran per kvm och år, exkl. enkelrum, är i Umeå 820 kr. Bostadssidan har haft enstaka vakanser. För lokaler är vakansgraden fortsatt mycket låg. Enligt avtal hyr Bostaden samtliga bostäder och lokaler av dotterbolaget Holmsundsbyggnader, för uthyrning i andra hand. Avtalet omfattar totalt 720 bostadslägenheter, med en genomsnittlig hyra om 737 kr per kvm och år. I kvarteret Stjärnan och Planeten har under året påbörjats arbeten med en konvertering från el- till fjärrvärme som blir färdigställt under nästkommande år. Omsättning och resultat Nettoomsättningen var 812,4 (811,0) mkr, varav 786,3 (782,1) mkr avsåg hyresintäkter. Hyresintäkterna har ökat till följd av under året nyproducerade lägenheter som hyrts ut från färdigställandet. Dotterbolaget AB Härmod Bygeln, som äger fastigheten Stigbygeln 5 i Umeå, såldes till Umeå Kommunföretag under hösten 2006 varvid det uppkom en realisationsförlust om 11,9 mkr. Driftnettot, efter avdrag för fastighets- 12

13 förvaltningsberättelse och central administration, blev 364,6 (381,9) mkr, vilket motsvar en driftnettograd om 44,9 (47,1) procent. Planenliga avskrivningar i förvaltningen var 117,6 (119,2) mkr och centrala administrationskostnader 23,8 (24,1) mkr. Finansnettot var -141,3 (-144,4) mkr och inkluderar räntebidrag med 18,1 (19,5) mkr. Resultat efter finansiella poster var 105,7 (118,3) mkr. Investeringar och försäljningar Investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt samt maskiner och inventarier var 133,2 (128,4) mkr. Nettoinvesteringarna för året uppgick till 27,1 mkr. Under året har samtliga aktier i det helägda dotterbolaget AB Härmod Bygeln, avyttrats för 18,0 mkr. Förvärvare var Umeå Kommunföretag AB. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -29,4 (-121,6) mkr. Finansiell ställning Disponibla likvida medel var vid årsskiftet 129,8 (108,6) mkr. Det egna kapitalet på 815,8 (716,5) mkr motsvarade en synlig soliditet om 16,5 (14,4) procent. De räntebärande skulderna var vid årsskiftet (3 964) mkr. Skulder i utlands- valuta förekommer inte. Av det totala lånebeloppet kommer mkr att räntejusteras inom ett år. Vid årsskiftet var genomsnittsräntan för räntebärande skulder 3,9 (3,7) procent. Genomsnittlig räntebindningstid var 2,5 (2,8) år. Den räntebärande nettoskuldsättningen var vid årets slut (3 926) mkr. En sammanställning över de räntebärande skulderna framgår av not 23 i balansräkningen. Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget ökade till 781,4 (775,1) mkr. Verksamhetens kostnader var 544,9 (523,5) mkr. De centrala administrationskostnaderna var 23,4 (23,7) mkr. Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier var 124,7 (123,5) mkr. Under året har inga fastigheter avyttrats. Bruttoresultatet var 236,4 (251,6) mkr. Rörelseresultatet minskade till 213,0 (227,8) mkr. Resultatet efter finansiella poster var 98,8 (104,4) mkr. Moderbolagets driftnetto, efter avdrag för centrala administrationskostnader och med tillägg för blockhyra som betalats till dotterbolaget AB Holmsundsbyggnader, var 340,8 (356,1) mkr vilket motsvarar en driftnettograd på 43,6 (46,0) procent. Femårsöversikt för koncernen Nyckeltal Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Eget kapital, mkr Bokfört värde fastigheter, mkr Räntebärande skulder, mkr Skuldsättningsgrad, ggr 4,6 5,5 6,4 7,0 7,6 Investeringar, mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr Soliditet, % 16,5 14,4 12,8 11,8 11,1 Direktavkastning, % 8,3 8,4 8,0 7,7 7,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,5 6,0 5,7 5,3 5,7 Avkastning på eget kapital, % 12,9 16,5 10,8 8,0 7,8 Genomsnittlig låneränta, % 3,9 3,7 4,1 4,6 5,2 Uthyrningsgrad bostäder, % 99,5 99,8 99,9 99,8 99,8 Medeltal antal anställda

14 Bostaden är en riktigt bra hyresvärd! Erland Johansson gick i pension 1 april Han har jobbat i 50 år varav de sista 16 åren i Bostaden. Hos oss var han vaktmästare och reparatör i tio år, innan han blev kvartersvärd på Gluntens väg. Kvartersvärdsjobbet var roligt, framför allt för att han träffade många, olika människor även om det ibland kunde bli lite för mycket, när han ville hinna ge bra service till alla. Visst kunde kvartersvärdsjobbet vara knepigt ibland, med svåra frågor och tuffa situationer. Men då ställde kvartersvärdsstödjarna upp. Enligt Erland är Bostadens styrka att alla hyresgäster får god och snabb service och att det finns klara regler som är lika för alla. Det är inget snack när t ex en lägenhet behöver renoveras eller repareras alla vet vad som gäller och alla får samma service. Bostaden vinner i jämförelse med privata hyresvärdar, avslutar Erland. förvaltningsberättelse Antalet lägenheter i fastighetsbeståndet var (13 753), varav enkelrum. Den genomsnittliga hyran per kvm och år var vid årsskiftet 821 (818) kr för ordinarie bostäder respektive (1 040) kr för studentrum. Av moderbolagets nettoomsättning var försäljning till dotterbolag mindre än 1 procent och av kostnaderna avsåg ca.5 procent inköp från dotterbolag. Personal Koncernen har vid årets slut totalt 148 (154) anställda, 58 (57) kvinnor och 90 (97) män. Av koncernens anställda är 146 (152) personer anställda i moderbolaget och 2 (2) personer i dotterbolagen. Under 2006 nyanställdes 3 personer, medan 9 lämnade företaget. Medelåldern bland de anställda är 50 (51) år. Den 1 augusti tillträdde Brita Natanaelsson som verkställande direktör. Brita ersatte Rolf MG Thomasson som gick i pension. Kompletterande uppgifter om, löner och ersättningar samt sjukfrånvaro lämnas i not 7 till 9. Intresseorganisationer AB Bostaden i Umeå är medlem i SABO, Fastigo och HBV. Förväntningar om framtida utveckling Utvecklingen i Umeåregionen är fortsatt stark med inflyttningar och företagsetableringar. Hyresmarknaden för bostäder förväntas därför fortsätta att utvecklas positivt inom bolagets geografiska områden. Detta gör att Bostadens tillväxtstrategi ligger i linje med marknadens efterfrågan på bostäder. Planer på framtida produktion av bostäder finns för bland annat Öbacka Strand som totalt kan komma att omfatta cirka 300 bostäder. Ett annat mycket spännande, nytt bostadsområde med närhet till stadens centrum och älven, är norra delen av Ön som just nu planeras och som färdigutbyggt kan komma att omfatta tusentals nya lägenheter. Resultatet efter finansiella poster bedöms för 2007 ligga i nivå med resultatet för Styrelsens arbete under 2006 Styrelsen i AB Bostaden i Umeå har fastställt en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen. Arbetsordningen behandlar bland annat ansvars- och arbetsfördelning, former för beslutsfattande, kallelseförfarande, antal sammanträden, närvaro, sekretess, upprättande och distribution av föredragningslista samt upprättande och justering av protokoll. Därutöver har styrelsen en vd-instruktion och styrelsearbetet har följt antagen arbetsordning och instruktion kring arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har under året haft fem sammanträden där bland annat affärsplanen och företagets verksamhet har följts upp. 14

15 resultaträkning Koncernen Moderbolaget Tkr Noter Förvaltningsintäkter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Förvaltningskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Summa förvaltningskostnader Driftnetto Planenliga avskrivningar i förvaltningen Bruttoresultat Centrala administrationsoch försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skillnad mellan planenliga och bokförda avskrivningar Resultat före skatt Uppskjuten skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat

16 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tkr Noter TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnader Pågående ny- och ombyggnader Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Fordringar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tkr Noter EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ack överavskrivningar byggnader Ack överavskrivningar maskiner & inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Skulder Räntebärande skulder 23 Skuld till Umeå Kommun Skulder till koncernföretag Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Förskottsbetalda hyror Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ansvarsförbindelser

18 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Tkr Noter DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Årets skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 5, Realisationsförlust/vinst Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital: Minskning/ökning av fordringar Minskning av leverantörsskulder Minskning/ökning av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Fastigheter,maskiner och inventarier Försäljning av aktier Försäljning av fastigheter Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Nettoamortering, fastighetslån Erhållna koncernbidrag Utbetalda koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkkredit vid årets slut Disponibel likviditet vid årets slut FÖRÄNDRING AV RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNESKULD Räntebärande skulder Långfristiga fordringar Likvida medel Räntebärande nettolåneskuld OPERATIVT KASSAFLÖDE Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar Operativt kassaflöde

19 Noter Not 1 TillägGsupplysningar Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkning omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt har mer än hälften av aktiernas röstvärde. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnaden med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Anskaffningsvärdet för fastigheter har fördelats mellan byggnad och mark i proportion till motsvarande fördelning av taxeringsvärdet. Följande avskrivningsprocent har använts: Byggnader 2% - 3% Maskiner och fordon 20,0% IT inventarier 12,5% Förvaltningsinventarier 10,0% Datautrustning 20,0-33,3% Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Gränsdragningar Åtgärder som avser att förbättra en anläggningstillgång har aktiverats och avskrivs enligt plan. Åtgärder som däremot avser att endast vidmakthålla en anläggningstillgång i ursprungligt skick betraktas som underhåll. Koncernen Moderbolaget Not 2 Hyresintäkter Hyresintäkter Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrt objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Not 3 Driftkostnader Reparationer Skötsel Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Blockhyra Holmsundsbyggnader Övriga driftkostnader Summa Not 4 Underhållskostnader Planerat lägenhetsunderhåll Övriga underhållsåtgärder Summa Not 5 Planenliga avskrivningar i förvaltningen Byggnader Goodwill Maskiner och inventarier Summa

20 Koncernen Moderbolaget Not 6 Centrala administrations- och försäljningskostnader Administrationskostnader Kostnad för revisionsarvode, Ernst & Young Kostnad för lekmannarevisorer Avskrivningar maskiner och inventarier enligt plan Summa Antal Varav kvinnor Antal Varav kvinnor Not 7 Antalet anställda vid årets slut Moderbolaget % % Dotterbolagen 2 50% 2 50% Koncernen totalt % % Medelantalet anställda i koncernen Företagsledningen består av 5 män och 2 kvinnor. Styrelsen består av 8 män och 3 kvinnor. Koncernen Moderbolaget Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till VD och styrelse Pensionskostnader till VD Löner och andra ersättningar till övrig personal Pensionskostnader till övrig personal Sociala kostnader Summa Vid uppsägning från bolagets sida utgår till VD, förutom lön under uppsägningstiden, en engångsersättning motsvarande en årslön. Avsättning till resultatandelsstiftelse omfattande samtliga anställda har gjorts med (3 054) tkr Not 9 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 8,3% 8,4% varav långtidssjukfrånvaro 76,4% 79,8% -sjukfrånvaro för män 5,1% 6,0% -sjukfrånvaro för kvinnor 13,6% 12,2% -anställda - 29 år 6,5% 8,6% -anställda år 6,9% 8,4% -anställda 50 år - 9,5% 8,4% Not 10 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Utdelning Räntor på personallån Summa

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13

Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 10 Å r s r e d o v i s n i n g Ö s t e r s u n d s b o s t ä d e r Innehåll: 1 VD har ordet 3 Uthyrning 5 Förvaltning/underhåll 7 Förvaltningsberättelse 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

ÅRS R EDOVISNING 1 4

ÅRS R EDOVISNING 1 4 ÅRS R EDOVISNING 14 . Framsida Emilia, Kastanjebacken Fotograf Jörgen Hinder Illustration sid 20 Mikael Fohlin SGS Studentbostäder Kaserntorget 11 411 18 Göteborg Telefon 031-333 63 00 Stiftelsen Göteborgs

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer