De viktigaste händelserna Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse"

Transkript

1 R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G

2 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 Ö V E R S I K T De viktigaste händelserna 2009 Verkställande direktörens översikt Finavia i korthet Flygtrafikens betydelse Förändringen i flygtrafik- och verksamhetsmiljön Personalen och Finavia som arbetsgivare Flygplatsen, kunden och miljön Ett år av förändringar på Helsingfors-Vanda flygplats Finavias styrelse och ledningsgrupp Dublin 3:10 Manchester 3: S T Y R E L S E N S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E O C H B O K S L U T Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Revisionsberättelse Lisbon 4:40 Ponta Delgada 6:10 London 3:10 Paris 3:05 Madrid 4:20 Biarritz 3:40 Malaga 4:45 Palma de Mallorca 4:00 Barcelona 3:45 Funchal 5:45 Faro 4:45 Jerez de la Frontera 4:35 Alicante 4:25 2 R E S O R. L A N D S K A P Tenerife 6:20 Las Palmas 6:05

3 Tokyo 9:25 Nagoya 9:35 Osaka 9:45 Seoul 8:35 Hong Kong 9:50 Beijing 7:40 Shanghai 8:55 Bangkok 9:45 Petrozavodsk 1:20 Bergen 1:55 Oslo 1:30 Gothenburg 1:25 Stockholm 0:55 Norrköping 1:20 Visby 1:30 HELSINKI St. Petersburg 0:55 Tallinn 0:35 Moscow 1:50 Delhi 6:40 Billund 2:20 Copenhagen 1:35 Riga 0:55 Vilnus 1:15 Ekatarinburg 2:45 3:10 Amsterdam 2:35 Brussels 2:40 Geneva 3:00 Düsseldorf 2:25 Zurich 2:55 Milan 3:15 Frankfurt 2:40 Stuttgart 2:50 Hamburg 1:55 Munich 2:35 Venice 3:10 Ljubljana 2:35 Berlin 2:00 Prague 2:20 Vienna 2:30 Budapest 2:25 Krakow 1:45 Warsaw 1:45 Bucharest 2:30 Kiev 1:45 Dubai 5:55 Nice 3:35 Pisa 2:55 Rome 3:35 Split 3:00 Dubrovnik 3:30 Istanbul 3:15 Athens 3:40 Samos 3:50 Larnaca 4:00 Heraklion 3:55 Kos 3:50 Malta 4:05 F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 3 Paphos 4:15 Chania 3:50 Rhodes 4:00

4 2009 De viktigaste händelserna Antalet parkeringsplatser på Helsingfors-Vanda flygplats ökade med när Finavia 3.2 öppnade ett nytt parkeringshus. Avtalet med NORACON undertecknades 9.2. Via konsortiet NO- RACON har Finavia möjlighet att delta i EU:s forsknings- och utvecklingsprogram SESAR som fokuserar på utveckling av system och teknik för flygtrafiktjänster. Programmet beräknas kosta 2,1 miljarder euro. Bygget av Ringbanan kring Helsingfors-Vanda inleddes. Banan som byggs från huvudbanan via Helsingfors-Vanda flygplats till Vandaforsen kommer att färdigställas år Finavias styrelse beslutade att alla områdeskontrolltjänster i Finland tillhandahålls via södra Finlands flygtrafiktjänstecentral i Aitovuori i Tammerfors. Den nya verksamhetsmodellen införs under år Under juli öppnade Finavia en öppen internetuppkoppling på 13 flygplatser: Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Nyslott, Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa och Åbo. På Helsingfors-Vanda flygplats har den avgiftsfria uppkopplingen varit i bruk redan tidigare. Avtal med NORACON Byggandet av Ringbanan inleddes Avgiftsfri internetuppkoppling Utbyggnaden av Kuusamo flygplats blev färdig Utbyggnaden för ankommande passagerare på Kuusamo flygplats öppnades Där finns lokalerna för bagagehantering och -överlåtelse samt två bagagetransportörer för ankommande bagage. Inom Finavia bedrevs i mars juni samarbetsförhandlingar som syftade till att nå besparingar på cirka fem miljoner euro. Miljötillstånd för Jyväskylä och Kuopio Finavia, Uleåborg stad och den ekonomiska regionen avtalade om utökning av kapaciteten på Uleåborg flygplats samt renovering av terminalen och konstruktionerna i enlighet med statsrådets stimulansbeslut. Östra Finlands miljötillståndsverk beviljade flygplatserna i Jyväskylä och Kuopio miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Terminalindelningen förändrades På Helsingfors-Vanda flygplats avskaffades indelningen av terminalerna i inrikes- och utrikesflyg 5.8. Avgångar och ankomster sker i den terminal där passagerarens flygbolag opererar. 4 R E S O R. L A N D S K A P

5 På Helsingfors-Vanda flygplats öppnades den första delen av den utbyggda terminalen för passagerare. I den utbyggda delen finns dessutom den nya bagagecentralen. En 280 meter lång tunnel förenar de nuvarande bagagelokalerna i utrikesterminalen med de nya bagagelokalerna. Finavia sänkte flygplats- och flygtrafikavgifterna samt säkerhetsavgifterna för den kommersiella civila flygtrafiken. Den tidsbegränsade sänkningsperioden började och sänkningen var cirka tio procent till och med slutet av året. Terminalutbyggnaden på Helsingfors-Vanda flygplats öppnades för passagerare inom fjärrtrafiken Finavia avtalade med Palace Kämp Hotellit Oy om hotellverksamhet vid Helsingfors- Vanda. Palace Airport öppnades vid terminal 2. Ny bagagecentral Avgifterna sänktes Terminalutbyggnaden togs i bruk Webbtjänsten förnyades Mariehamn årets flygplats Finavia bolagiserades Finavias webbtjänst förnyades så att den kan tjäna flygpassagerarna ännu bättre än tidigare. Nylanseringen gällde webbplatserna för koncernen (www.finavia. fi) och flygplatserna, med undantag av webbplatsen för Helsingfors-Vanda. Mariehamn valdes till årets flygplats Till valet bidrog bland annat hur flygplatsen har hanterat kostnadsutvecklingen under lågkonjunkturen. Dessutom har personalen på flygplatsen tillägnat sig den nya verksamhetsmodellen som syftar till en förändring. Mer om händelserna under Luftfartsverket Finavia bolagiserades i början av år Det ekonomisk-politiska ministerutskottet biföll Kommunikationsministeriets förslag av om att bolagisera Finavia från och med Under riksdagsbehandlingen bekräftades att Finavia skulle ombildas till ett aktiebolag. F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 5

6 2009 Verkställande direktörens översikt År 2009 var utmanande såväl för Finavia som för hela flygtrafikbranschen. Den långvariga uppgången vände nedåt redan året innan och den globala ekonomin gjorde en djupdykning vilket ledde till att passagerarsiffrorna inom flygtrafiken gick på minus överallt i världen. Detta hände också i Finland där antalet passagerare minskade med 7,7 procent. Nedgången gällde särskilt inrikesflygtrafiken där minskningen uppgick till 12,2 procent jämfört med året innan. Antalet passagerare inom den internationella reguljärtrafiken minskade med 4,8 procent. Förändringarna återspeglades i lönsamheten för hela branschen. Vidare försvagades flygbolagens situation också av en priserosion i och med att minskningen av antalet kunder gällde särskilt platserna i den dyrare klassen. Investering i kunderna, ansvar för hela luftfarten Finavia är medveten om sin roll som en central aktör inom flygfartsbranschen och bolaget vill bära sitt ansvar. I den svåra situationen som omfattade hela branschen beslutade Finavias styrelse att sänka flygplats- och flygtrafikavgifterna samt säkerhetsavgifterna för den kommersiella civila flygtrafiken i enlighet med de riktlinjer som statsrådet lade fram i budgetmanglingen. Sänkningen som trädde i kraft den 1 september 2009 var ungefär 10 procent. Genom sänkningen förbättrades verksamhetsförutsättningarna för flygtrafiken särskilt för inrikestrafiken som stod inför stora utmaningar. Prissänkningen hade en omvänd effekt på Finavias ekonomi eftersom den innebar en intäktsförlust på omkring 20 miljoner euro på årsnivå. Finavias satsningar på effektivare verksamhet hjälper å andra sidan flygbolagen som kämpar med utmaningar gällande lönsamheten. Trafikavgifterna som uppbärs av flygbolagen har reellt sjunkit redan under flera år, även om Finavias investeringsprogram som utgår från flygbolagens kundefterfrågan samtidigt har varit omfattande. Priserna har ökat med högst hälften jämfört med inflationsstegringen, den mellanliggande differensen har kompenserats genom att göra den egna verksamheten effektivare. Finavia försöker genom aktiv prissättning skapa förutsättningar för en positiv utveckling av flygtrafikutbudet. I en europeisk jämförelse ligger Finavias prisnivå inom den lägsta tredjedelen. Exempelvis säkerhetsavgiften är i Finland mer än hälften lägre än på många flygplatser i Centraleuropa. År 2010 kommer vi att uppnå en ännu fördelaktigare nivå tack vare konkurrensutsättning av tjänsterna och nya avtalsstrukturer. Avgifterna som uppbärs för flygplatsernas flygtrafiktjänster har i sin tur för liten täckning. De finansieras med intäkterna från Finavias kommersiella affärsverksamhet som trots det minskade antalet passagerare förblev lika stora som året innan och skapar förutsättningar för utbudet. Kostnaderna anpassas till de minskade intäkterna Vid sidan av rabatten till flygbolagen tärde den långsammare flygmarknaden på Finavias ekonomi. För att anpassa kostnaderna till de mindre kundintäkterna tvingades Finavia för första gången under bolagets historia att inleda samarbetsförhandlingar som gällde hela personalen. Förhandlingarna pågick från mars till juni i en öppen och positiv anda. Samarbetsdelegationen begrundade i en konstruktiv anda vilken typ av åtgärder som behövs för att uppnå sparmålet om fem miljoner euro. I samarbete med personalorganisationerna ingicks en överenskommelse om att byta ut semesterpenningarna mot ledighet samt om permitteringar. Den öppna och interaktiva förhandlingsprocessen var tung för del- 6 R E S O R. L A N D S K A P

7 F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 7

8 Finavias verksamhet främjar Finlands konkurrens tagarna trots att slutresultatet var bra. Jag vill tacka personalens representanter för att de förstod så väl den internationella finanskrisens inverkan på branschen och Finavias behov av att trygga utvecklingsmöjligheterna på lång sikt. Flygtrafiken förbinder regionerna i Finland med resten av världen. De ekonomiska konjunkturerna förändras och i anknytning till dem förekommer det uppgångar och nedgångar i antalet passagerare inom flygtrafiken. Flygtrafikens betydelse för Finland förändras dock inte. Finland är ett stort nordiskt land som avskärmas av hav och från vilket det är lång väg till näringslivets viktiga exportmål, världens kultur- och vetenskapscenter, de beslutsfattande orterna inom Europeiska unionen samt varma semestermål. Flygtrafiken är en mycket viktig faktor för det finländska samhällets livskraft eftersom det inte existerar några alternativ. Tack vare flygtrafikens tjänster är Finland närvarande såväl i Europa som globalt. Finavia är starkt engagerat i främjandet av konkurrensförmågan och välfärden i Finland. Vi utvecklar flygplatsernas tjänster i samarbete med de ekonomiska regionerna för att våra flygplatser ska betjäna de lokala aktörernas behov på bästa möjliga sätt. Förutom att nätverket med 25 flygplatser främjar jämlikheten mellan regionerna bidrar det också till att minska marktrafikens miljökonsekvenser. Tack vare det täta nätverket utgör flygtrafiken ett alternativ till marktrafiken överallt i Finland. Flygtrafiken är ett snabbt och säkert kollektivtrafikmedel och energieffektivt som bäst. Trafiken ger upphov till växthusgaser och flygtrafikens andel av de globala koldioxidutsläppen är ungefär 2 procent. Det går att minska trafikens miljöbelastning med förnuftiga åtgärder. Det är möjligt att minska flygplanens utsläpp i inflygningsskedet med procent med hjälp av metoden för kontinuerlig minskning av höjden (gröna inflygningar). 60 procent av alla landningar på Helsingfors-Vanda flygplats hör till dessa miljövänligare landningar. Helsingfors-Vanda understöder hela flygplatsnätverket Recessionen har inte ändrat Helsingfors-Vanda flygplats ställning som hub, dvs. knutpunkt för flygtrafiken mellan Asien och Europa. Detta visar sig även i att flygen till Asien fortfarande är är en central del i Finnairs strategi. Helsingfors-Vanda flygplats är den ledande fjärrtrafikflygplatsen för trafiken mellan Europa och Asien, via den reste passagerare. Passagerarmängden som Helsingfors-Vanda flygplats hubställning medför möjliggör ett mångsidigt nätverk av flygrutter som det annars skulle vara omöjligt att upprätthålla i ett land med så få invånare. En betydande del av till exempel de direkta målen i trafiken till Europa stöder sig på Asientrafiken. Därför är det viktigt för hela landet att bibehålla Helsingfors- Vanda flygplats ställning i konkurrensen om de internationella transferpassagerarna. Därför är det skäl att betrakta investeringarna i Helsingfors-Vanda inte bara som investeringar i flygplatsnätverket och flygtrafiken i hela Finland utan också i Finlands konkurrenskraft och närvaro. Satsningarna på att upprätthålla och förbättra Helsingfors- Vanda flygplats konkurrenskraft har varit omfattande. Den 10 december hölls den festliga invigningen av flygplatsens nya terminalutbyggnad som satsar på tjänster fyllda av upplevelser och smidigt resande. Under innevarande år tas en ny bagagehanteringscentral i terminalutrymmena i användning. Det toppmoderna systemets kapacitet och snabbhet är ytterst viktiga konkurrensfaktorer för Helsingfors-Vanda flygplats vars målsättning är att vara världens snabbaste transferflygplats. Helsingfors-Vanda flygplats hub-ställning har i marknadsföringen presenterats med hjälp av konceptet Via Helsinki som framhäver Helsingfors-Vandas betydelse som en viktig transferflygplats. För att en oavbruten resekedja och utmärkta passagerarerfarenheter samt flygplatsens goda rykte ska kunna garanteras krävs det förutom de konkurrenskraftiga omständigheterna som Finavia har skapat även att alla aktörer som är verksamma på flygplatsen har fungerande processer och att arbetsmarknaden fungerar. Den typen av dröjsmål och inställda flyg som förekom i slutet av hösten kan tära på den konkurrenskraft som vi alla är i stort behov av. Besluten om investeringarna i Helsingfors-Vanda flygplats fattades år Trots att antalet passagerare minskade tydligt år 2009, har volymen i Asientrafiken, som utgjorde grunden för investeringen, förverkligats och terminal 2 utnyttjas maximalt under rusningstider. Utvecklingen av flygplatsen fortsätter. Finavia deltar till exempel i finansieringen av byggandet av Ringbanan under fyra år från och med När banan är färdig har flygplatsen en järnvägsförbindelse med Helsingfors centrum. Övriga investeringar i flygplatsnätverket under år 2009 var bland annat utbyggnaden av flygplatsen i Kuusamo och mo- 8 R E S O R. L A N D S K A P

9 kraft och välfärd. derniseringen av lokaliteterna samt inledningen av utbyggnaden av terminalen i Uleåborg som ingick i regeringens stimulansprogram. Från affärsverk till aktiebolag med bibehållna värderingar År 2009 var det sista året för Finavia som statligt affärsverk. Riksdagen fastställde lagpropositionen enligt vilken Luftfartsverket Finavia blev aktiebolaget Finavia Abp som från och med den 1 januari 2010 i sin helhet ägs av staten. Under året förbereddes bolagiseringen aktivt. Ändringen av bolagsformen, precis som allt nytt, kan väcka misstankar hos bolagets anställda och kunder om hur bestående riktlinjerna för verksamheten är. Ändringen av bolagsformen är dock ett naturligt steg i Finavias utveckling. Den inverkar inte på de strategiska riktlinjerna men ger större förutsättningar för att genomföra dem. Till exempel övergår personalen till det nygrundade bolaget enligt kontinuitetsprincipen både i fråga om anställningsförhållandets varaktighet, anställningsvillkoren och pensionsfinansieringen. Vi är starkt engagerade i att underhålla flygplatsnätverket i den omfattning som det finns efterfrågan på reguljärtrafik. Vi vill också i fortsättningen producera tjänster för alla våra kunder med utgångspunkt såväl i de civila flygbolagens som i flygvapnets kundbehov. Vi förverkligar Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s och EU:s principer om transparens, kostnadsmotsvarighet och icke-diskriminering i prissättningen. En av de grundläggande utgångspunkterna för bolagiseringen är att kunderna erhåller tjänster som har producerats på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att de betalar för den service som de behöver. Kostnadsbaserad prissättning ger en möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser till alla kundgrupper. Samtidigt skapar den en grund för balanserad utveckling av tjänsterna och för underhåll av hela flygplatsnätverket. Redo för förändringar inför den nya tiden År 2010 kommer att bli det mest utmanande året i Finavias historia. Vår uppfattning är att passagerarantalet inom inrikestrafiken kommer att minska med ungefär fem procent medan passagerarantalet inom den internationella trafiken kommer att förbli oförändrat eller kanske växa något, vilket delvis beror på de små passagerarmängderna under jämförelseåret Utvecklingen av passagerarantalet är dock i hög grad beroende av både utvecklingen av hela den globala ekonomin och särskilt av den allmänna ekonomiska situationen i Finland. Särskilda utmaningar för bolagets ekonomi orsakas i intäktsflödet framför allt av prissänkningen som beviljades kunderna och av övergångsperiodens pensionslösning i samband med bolagiseringen, som belastar ekonomin med 35 miljoner euro. Under den rådande stränga ekonomiska situationen är det särskilt viktigt för oss att undersöka alla möjligheter till att utveckla intäkterna och kontrollera kostnaderna. Vidare måste vi göra en kritisk bedömning av vår egen verksamhet och överväga om det lönar sig att själv utföra alla de uppgifter som vi nu gör och om den nuvarande servicenivån som upprätthålls i hela nätverket är den förnuftigaste med tanke på verksamheten. Samtidigt skapades genom ägarlösningar hållbara förutsättningar för bolaget då tillgångarna, dvs. våra produktionsfaktorer, som överförts med apport till bolaget omvärderades till ett lägre värde i enlighet med de förväntade intäkterna inom branschen. Nedskrivningen är 230 miljoner euro och den bidrog till en försvagning av resultatet för Finavias sista verksamhetsår i likhet med finansieringsandelen för Ringbanan på 45 miljoner som upptogs under reserveringar. Före dessa poster i anknytning till bolagiseringen var koncernens resultat 25,4 miljoner euro positivt. Recessionen har förorsakat bestående förändringar inom flygtrafikbranschen, de gamla tiderna kommer inte att återvända i sin dåvarande form. Många flygbolag befinner sig i en lönsamhetskris och en konsolideringsutveckling är att vänta inom branschen. Lågprisbolagen har ökat sin marknadsandel även i Finland med 9 procent och har nått nya kundgrupper med sitt utbud. På Finavia har vi utvecklat kundsamarbetet för att bättre kunna svara på kundernas behov och erbjuda kundorienterade lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Finavia står på en stabil grund och den förnyade organisationsstrukturen stöder den dagliga verksamheten och svarar på utmaningarna i framtiden. Vår kompetenta och motiverade personal har i det stränga ekonomiska läget visat att den har förmåga att förnya sig och att den kan arbeta för såväl Finavias som för hela luftfartsbranschens bästa. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen i Finavia Abp. Samuli Haapasalo verkställande direktör F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 9

10 Kort om Finavia Finavia erbjuder internationellt konkurrenskraftiga, säkra och pålitliga flygplats- och flygtrafiktjänster. Flygplatsaffärsverksamheten ansvarar för Finavias flygplatsnätverk. Den producerar flygplatstjänster och svarar för flygplatsernas processer, terminalernas externa och interna infrastruktur och alla tjänster från byggande av lokaler till smidigheten i servicekedjan. Flygtrafiktjänstverksamheten har i uppgift att förbättra kundernas verksamhetsförutsättningar genom att producera säkra tjänster som ger mervärde. Verksamheten styr användningen av luftrummet och ansvarar för flygtrafiktjänsterna inom sitt ansvarsområde i luftrummet ovanför Finland och det internationella havsområdet. De riksomfattande flygtrafiktjänsterna svarar för en säker flygtrafik utan förseningar i Finlands luftrum där rusningen är mindre än i Centraleuropa. Den kommersiella affärsverksamheten sköter centraliserat planeringen och utvecklingen av de kommersiella tjänsterna på Finavias samtliga flygplatser tillsammans med de företag som har verksamhet på flygplatserna. Tjänsterna omfattar flygplatsernas butiks-, kiosk-, restaurang- och mötestjänster samt parkerings- och annonseringslokaler. Största delen av tjänsterna produceras av samarbetspartnerna. Affärsverksamheten Airpro. Finavias dotterbolag Airpro Oy utvecklar och producerar trafik-, flygplats- och resetjänster till trafik- och turistföretag samt direkt till passagerare. Airpros styrka är personalens mångsidiga kompetens som möjliggör att de olika uppgifterna som krävs på flygplatserna kan skötas på ett högklassigt sätt. Fastighetsaffärsverksamheten. LAK Lentoasemakiinteistöt Oyj är Finavias dotterbolag. LAK:s mål är att erbjuda de bästa verksamhetslokalerna på flygplatserna. LAK hyr främst ut verksamhetslokaler i de byggnader som bolaget äger på flygplatserna till företag som är verksamma inom flygtrafiken. Bolaget äger kontors- och logistikfastigheter samt utrymmen för förvaring och underhåll av flygplan i första hand på Helsingfors-Vanda flygplats. Bolaget låter också uppföra olika byggobjekt för sina kunder efter behov. R E S O R 10. L A N D S K A P

11 Finavias värderingar S ä k e r h e t > > > > Utgångspunkten i vår verksamhet är säkerheten inom flygtrafiken, som vi inte ger avkall på. Säkerheten bygger på vår kompetens, vårt samarbete och vår ansvarskänsla. E f f e k t i v i t e t o c h f ö r n y e l s e > > > > Vi har initiativförmåga, vi utvecklar vår yrkeskunskap och vi är mottagliga för nyheter. Vi beaktar miljöaspekterna. K u n d i n t r e s s e > > > > Kundintresset är själva drivkraften för vår verksamhet. Kunden kan lita på oss i alla situationer. Vi reagerar snabbt och effektivt på all kundrespons. S a m a r b e t e > > > > Vi värdesätter varandras arbete. Vårt samarbete bygger på diskussion, öppenhet och inbördes förtroende. L Ä N K A R I A N K N Y T N I N G T I L L F I N AV I A S V E R K S A M H E T: Finavias hemsida: Airpro Oy: LAK-lentoasemakiinteistöt Oyj: Kampanjen Turvallinen kiitotie (säker startbana): Finavia publicerar årligen separat en miljööversikt i tryckt form. Den finns även på nätet: Flyginformationstjänsten: F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 11

12 Flygtrafikens betydelse Finland deltar aktivt i globaliseringsutvecklingen: I en internationell jämförelse är landets ekonomi exceptionellt beroende av utrikeshandeln, år 2008 härrörde 45 procent av bruttonationalprodukten från export. Även om recessionen har bidragit till att minska utrikeshandelns andel något, har exporten fortfarande en central betydelse för Finlands välfärd. Företagen letar efter partners överallt i världen i den nätverkande ekonomin. Ett flertal globala spetsföretag inom sin bransch har utvecklats i Finland och de har nätverk av underleverantörföretag som byggts upp kring dem. Samtidigt som företagen har hållit kvar en del verksamheter i Finland har de aktivt utvidgat sin verksamhet till övriga Europa och till de övriga kontinenterna. Snabba förbindelser till viktiga marknader och samarbetspartners har varit en förutsättning för att dessa företag och företagsnätverk, som bygger upp hela landets välfärd, ska kunna vara framgångsrika i den öppna ekonomin. Den teknologiska utvecklingen ger visserligen nya möjligheter att upprätthålla kontakter, men personliga möten och arbetskraftens rörlighet spelar fortfarande en viktig roll. Många företag väljer sin placeringsort utgående från fungerande flygtrafikförbindelser. Samtidigt som de internationella flygrutterna har gjort de finländska företagen till en del av den globala ekonomin, har de nationella flygförbindelserna upprätthållit och ökat hela landets livskraft och jämlikheten mellan regionerna. Umgängesnätverket betjänar arbets- och fritidsresande Täta kontakter med den övriga världen är förutom för ekonomin också viktiga för de övriga sektorerna i samhället. Till exempel för universiteten har samarbete med det internationella vetenskapssamfundet blivit ett livsvillkor, förfarandena inom den Europeiska unionen förutsätter att medlemsländerna samarbetar intensivt och man vill göra kulturen till en exportprodukt. Vidare har det omfattande flygplatsnätverket gjort fritidsmålen i såväl Finland som i andra länder tillgängliga för alla passagerare oberoende av var de bor. Trafiken är dubbelriktad: samtidigt som ett finländskt företags försäljare reser från Helsingfors-Vanda flygplats på tio timmar med den snabbaste förbindelsen i Europa till Tokyo för ett viktigt kundmöte, reser hundratals polska fackmän från sin hemort med en direkt flygförbindelse enkelt och snabbt till Finland för att bygga ett nytt kärnkraftverk i Olkiluoto. Turismnäringen i Lappland skapar i sin tur en äkta julstämning för tiotusentals brittiska turister samtidigt som finländarna njuter av solljuset långt borta från hemlandet. Styrningen och regleringen av flygtrafiktjänsten omfattar hela Europa och hela världen. Utmaningen för flygtrafiken i Europa är rusningen i luftrummet och därför vill Europeiska unionen utveckla utnyttjandet av luftrummet oberoende av medlemsländernas gränser. Det gemensamma luftrummet för unionens medlemsländer går under namnet Single European 12 R E S O R. L A N D S K A P

13 H e l s i n g f o r s S : t P e t e r s b u r g 1 h, 18 flygningar per vecka En gång i tiden måste besökaren ta med sig en sten som byggmaterial för S:t Petersburg, staden som är uppbyggd på en myr. Nuförtiden behöver man endast pass och visum för att få komma till denna metropol med cirka 5 miljoner invånare som har nått en ny blomstringstid. istockphoto.com/anton_sokolov F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 13

14 Snabba flygförbindelser till marknaderna och samarbets Sky (SES). EU:s program för kontroll och utveckling av lufttrafiken SESAR har inletts i syfte att uppnå EU:s mål. Finavia ansvarar för kontrollen av användningen av Finlands luftrum samt för flygtrafiktjänsterna på landets flygplatser, vidare deltar bolaget i den internationella verksamheten inom branschen. Matts-Anders Nyberg, planeringsdirektör för trafiktjänstavdelningen på Finavia, arbetar som ledare för de nordeuropeiska flygtrafiktjänsteproducenternas (NEAP) projektkontor. Anne Ilola, direktör för trafiktjänstavdelningen, är i sin tur ordförande för det högsta beslutande organet inom sammanslutningen NEAP. Finavias intresse för att aktivt medverka på de europeiska beslutsfattande arenorna grundar sig på ett behov att fästa uppmärksamhet vid de särskilda förhållandena i Finland när besluten fattas om de internationella riktlinjerna för utvecklingen av flygtrafiktjänsterna. På de internationella forumen tar man vidare upp kostnadseffektiva verksamhetsmodeller som har konstaterats fungera väl i Finland. I anknytning till SES-utvecklingen ska verksamhetsmässiga luftrumsblock på EU-kommissionens yrkande etableras före utgången av Enligt SES indelas Europa i nio luftrumsblock och Finland hör till det Nordeuropeiska blocket (NEFAB). Genom att göra ändringar i luftrummet vill man att planen ska kunna flyga den rakaste vägen till destinationerna. Detta skulle göra trafiken smidigare, minska bränsleförbrukningen och samtidigt trafikutsläppen. För att det ska vara möjligt att ta i användning luftrumsblock som överskrider statsgränserna måste staterna ha enhetliga flygtrafiktjänster och arbetsmetoder. Finland samarbetar med de övriga länderna i det Nordeuropeiska luftblocket för att utveckla förfarandena. Den regionala flygledningens uppbyggnad har förnyats SES-regleringen förutsätter att tjänsteleverantörerna utvecklar verksamheten och tjänsterna så kostnadseffektivt som möjligt. För Finavias del har detta framskridit till förnyande av tjänstestrukturerna. Finavias produktion av flygtrafiktjänster grundar sig på de fyra landsomfattande servicekoncepten (konceptet med Enroute Services, internationella flygplatser, samarbetsflygplatser och basflygplatser) som fastställdes år Verksamhetsmodellen gör verksamheten entydigare och effektivare när koncepten fastställer gemensamma metoder för att producera tjänster. Effektiviseringsåtgärderna som EU kräver hänför sig i huvudsak till servicekonceptet Enroute Services. Konceptet omfattar servicehelheterna flygtrafiktjänsten, tjänsten för kontroll av luftrummet, tjänsten för hantering av flygtrafikströmmar, luftfartens sök- och räddningstjänst, flygrådgivningstjänsten samt luftrummets övervakningstjänst. Den regionala flygledningen i Finland svarar för produktionen av flygtrafiktjänsterna för servicekonceptet Enroute Services. De regionala organisationerna lades ned i samband med effektiviseringsåtgärderna år 2009 och den regionala flygledningen förflyttades direkt under produktionsstyrningen. Vidare har Finavias styrelse beslutat att Finlands alla regionala flygtrafikledningstjänster ges från Södra Finlands flygtrafikledningscentral som är belägen i Aitovuori i Tammerfors. I enlighet med detta sammanslås de regionala flygtrafikledningarna i Rovaniemi och Tammerfors i november 2010 och samtidigt koncentreras flygräddningsverksamheten till Tammerfors. Tanken bak- Omsättning per affärsverksamhet Miljoner euro 64,8 59,2 5,0 165,7 Flygplatsaffärsverksamhet Flygtrafiktjänstverksamhet Kommersiell affärsverksamhet Övriga Dröjsmål på grund av flygledningen % Andel försenade flyg i % av alla flyg Andelen flyg som försenats på grund av Finland (källa Eurocontrol: CFMU) Flygtrafik- och undervägsavgifter 2009 Maskintyp A320 EUR Undervägsavgifter Flygtrafikavgifter Keflavik Tallinn Riga Dublin Warsaw St. Petersburg Helsinki Prague Athens Lisbon Stockholm - Arlanda Vilnius Vienna Paris - CdG Copenhagen Oslo Amsterdam Rome London - Heathrow Frankfurt Zurich Brussels Madrid 14 R E S O R. L A N D S K A P

15 partnerna är en förutsättning för landets välfärd. om organisationsreformen är att effektivisera planeringen och förenhetliga ledningen. Genom koncentreringen av tjänsterna uppnås fram till år 2019 besparingar på drygt 4 miljoner euro jämfört med den tidigare verksamhetsmodellen. Flygplatsnätverket med 25 flygplatser ger livskraft till hela landet Finlands läge bakom havet långt uppe i Norden isolerar landet från övriga Europa med sina snabba landtrafikförbindelser. Det är ofta ett klokt val att transportera varor med havs-, järnvägs- och landtransporter, men för människorna är flygplanet ofta det enda möjliga transportalternativet i motsats till vad som är fallet i exempelvis de tättbebodda områdena i Centraleuropa. Det är inte heller bra om det alltid tar ett par extra dagar för varor att nå fram. Om produktionen vid en fabrik till exempel står stilla på grund av att en reservdel fattas blir varje timme verkligt dyr. Finavias strategi går ut på att i flygtrafiken skapa nödvändiga konkurrensförutsättningar för Finland och dess ekonomiska regioner. Finavia vill agera med kunden som utgångspunkt och bolaget är starkt engagerat i att främja konkurrensförmågan och välfärden i Finland. Finland har i förhållande till befolkningsmängden ett av de tätaste flygplatsnätverken i världen. Tack vare detta bor varje finländare på ett relativt kort avstånd från flygplatsen. De tunna trafikströmmarna på landskapsflygplatserna möjliggör inte direkta flyg till huvuddestinationerna i Europa, men via Helsingfors-Vanda flygplats kan finländarna nå hela världen. Flygplatserna bidrar också starkt till att öka områdets livskraft. I ett forskningsprojekt som Helsingin kauppakorkeakoulu lät utföra år 2007 utreddes Helsingfors-Vanda flygplats ekonomiska effekter. Undersökningen visade att flygplatsen direkt medför cirka arbetsplatser och indirekt cirka arbetsplatser. Deras sammanlagda andel av Finlands bruttonationalprodukt är 3,17 procent. Flygplatsernas tjänster utvecklas i samarbete med de ekonomiska regionerna för att de i allt högre grad ska uppfylla de lokala kundbehoven. Transparent, kostnadsmotsvarig och jämlik prissättning Finavias nätverk av flygplatser består av 25 flygplatser av vilka 21 är med i den regelbundna reguljärtrafiken. Nätverket omfattar dessutom tre militärflygplatser. Finansieringen av flygplatserna grundar sig på den totala lönsamheten hos Finavias affärsverksamheter och på den så kallade nätverksprincipen som bygger på lönsamhet. Detta innebär att staten får tillgång till hela flygplatsnätverket som en helt och hållet kommersiell affärsverksamhet utan att behöva använda budgetpengar på flygtrafikens infrastruktur. Nätverksmodellen tillämpas i Europa i glest bebodda länder som har stor areal och i stater där flyg är nödvändiga för att sköta förbindelser som omfattar skärgårdsförbindelser. Två tredjedelar av Finavias intäkter härrör från avgifter för flygtrafiken. Avgifterna hör till den lägsta tredjedelen vid en europeisk jämförelse. De förmånliga avgifterna stärker de finländska flygplatsernas ställning i den internationella konkurrensen om flygen som råder mellan flygplatserna. En tredjedel av intäkterna härrör från övrig verksamhet. Finavia uppbär samma servicepriser av flygbolagen på alla flygplatser som bolaget upprätthåller, de enda variationerna i prisnivån beror på skillnader i servicenivån. Finavia förverkligar Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s och EU:s principer om transparens, kostnadsmotsvarighet och ickediskriminering i prissättningen. Europeiska unionens direktiv om flygplatsavgifter godkänner de nationella flygplatsnätverken samt enhetliga priser inom nätverket. Det tillåter att ekonomiskt lönsamma stora flygplatser stöder små flygplatser. Direktivet och även lagstiftningen som förpliktigar Finland är redan i kraft. Den kommer att implementeras i den finländska lagstiftningen inom ramen för direktivets övergångsbestämmelser sannolikt under år Det låga antalet operationer på Finavias små flygplatser räcker inte till för att täcka kostnaderna för flygplatsernas verksamhet. De små flygplatsernas ekonomiska förluster täcks i enlighet med direktivets principer bland annat med intäkterna från den kommersiella affärsverksamheten. Finavias kommersiella intäkter uppstår till största delen på Helsingfors-Vanda flygplats. De utgörs av hyror för affärslokalerna i terminalerna, parkeringsintäkter, hyror för reklam och intäkter från taxfreeförsäljningen. De tjänster som flygbolagen vill ha inne i flygplatsen kan variera och därigenom även priset som uppbärs för tjänsterna. Finavia anser att bolaget ska utveckla sitt serviceutbud så att alla aktörer kan erbjudas de optimala tjänster na som verksamheten förutsätter. I enlighet med denna princip har flygplatserna i Tammerfors och Åbo också low cost-terminaler i vilka Finavia agerar med en lägre servicenivå. De här terminalerna, som är öppna för alla operatörer, har utnyttjats av vissa lågprisflygbolag som erbjuder nya rutter och som har utökat utbudet av rutter. Den förmånliga prisnivån hos dessa bolag F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 15

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning sasgroup.net

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning sasgroup.net På kundens villkor Business Economy Flex Economy Tre segment för olika behov på Europadestinationer. För dig som prioriterar högsta komfort och service. För dig som har fokus på effektivt och flexibelt

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 0

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 0 ÅRSBERÄTTELSE 2000 INNEHÅLL Sidan Banförvaltningscentralen 3 Verksamhetsidé Organisation Styrelsen Överdirektörens översikt 4 Banhållningens resultatmål 6 Verksamhetsmiljö 8 Strategin för bannätet 10 Upprustning

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Innehåll Destia i korthet 1 Strategi och dess förverkligande år 2008 4 Verkställande direktörens översikt 6 Omgivning 8 Infrabyggande 10 Infraunderhåll 14

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 1999 1

ÅRSBERÄTTELSE 1999 1 ÅRSBERÄTTELSE 1999 1 INNEHÅLL Sidan Banförvaltningscentralen 3 Verksamhetsidé Organisation Styrelsen Överdirektörens översikt 4 Banhållningens resultatmål 6 Verksamhetsmiljö 8 Grundförbättring 12 Utvecklingsprojekt

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2006. Welcome home

SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2006. Welcome home SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2006 Welcome home Innehåll SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Affärsområden i korthet 3 Årets resultat Viktiga händelser 5 VD har ordet 6 Affärsidé,

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET ÅRSÖVERSIKT 2010 NYCKELTAL 2010 INHEMSK FINANSIERING OFFERERAD FINANSIERING PER PRODUKT 1.1 31.12.2010 Sammanlagt 913,7 mn euro 8 % 49 % INHEMSK FINANSIERING MED FINANSIERING MÖJLIGGJORDA PROJEKT mn euro

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer