FINAVIA OYJ VAIHDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000"

Transkript

1 1 (7) FINAVIAS DELÅRSRAPPORT : Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick till 90,0 miljoner euro (77,8) Passagerarantalet ökade med 7,4 procent Det operativa resultatet, dvs. rörelseresultatet utan engångsposter, uppgick till 6,9 miljoner euro (5,8) Resultatet före skatt var 12,3 miljoner euro (18,1) Rörelseverksamhetens kassaflöde uppgick till 12,3 miljoner euro (15,7) Soliditeten var 45,0 procent (41,2) Verkställande direktörens sammandrag Efterfrågan ökade under det första kvartalet med 7,4 procent, och passagerarantalet för koncernen steg till den nivå som rådde 2008, dvs. före recessionen. De ökade kommersiella intäkterna, den ökade fastighetsaffärsverksamheten och det nya Airpro-utbudet gjorde att omsättningen överskred den nivå som rådde före recessionen. På grund av prisnedgången inom flygtrafiken, den stränga vintern och de stigande kostnaderna visade det operativa resultatet endast en liten uppgång. Investeringarna har anpassats till kassaflödet, och koncernens soliditet förbättrades. Ekonomiskt resultat I januari mars ökade koncernens omsättning med 15,6 procent och uppgick till 90,0 miljoner euro (77,8 miljoner euro året innan). Efter eliminering av förändringar i koncernstrukturen uppgick omsättningen till 85,3 miljoner euro och den jämförbara ökningen var 9,6 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var bättre än året innan och uppgick till 6,9 miljoner euro (5,8). Resultatet före skatt var 12,3 miljoner euro. I resultatet ingår engångsposter, i huvudsak realisationsvinster från försäljning av egendom, för totalt 7,1 miljoner euro. Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 12,3 miljoner euro i januari mars jämfört med 15,7 miljoner euro året innan. Koncernens soliditet stärktes jämfört med året innan till 45,0 procent (41,2). Koncernens driftskostnader ökade under det första kvartalet med 16,6 procent jämfört med i fjol och uppgick till 73,6 miljoner euro (63,1). Ökningen härrör både från ett nyförvärvat bolag FINAVIA OYJ VAIHDE POSTIOSOITE Y-TUNNUS OHIVALINTA PL 50 KOTIPAIKKA VANTAA FAKSI VANTAA ALV-NUMERO FI SÄHKÖPOSTI

2 2 (7) i koncernen och från moderbolagets nya kostnadsposter, de ökade kostnaderna och merkostnaderna för vinterunderhåll och energi till följd av den stränga vintern. Efter eliminering av förändringarna i koncernstrukturen var kostnadsökningen 10,0 procent. Personalkostnaderna ökade med 11,4 procent, eller 2,3 procent exklusive förändringarna i koncernstrukturen. Ökningen berodde främst på de allmänna lönehöjningarna. I dotterbolagen ökade antalet årsverken måttligt under början av året. I moderbolaget minskade antalet årsverken med över 3 procent och lönekostnaderna var också mindre än i fjol. Affärsområden, dvs. segment Finaviakoncernens affärsverksamhet är indelad i fyra affärsområden och annan verksamhet som stödjer dessa. Modellen följer den praxis som de europeiska flygplatsoperatörerna har gått in för. Affärsområdet Flygplats (Airport) består av flygplatstjänster i enlighet med koncessionen och av kommersiella tjänster som produceras för passagerarna i första hand av affärsområdet självt eller med stöd av partnernätverket. Flygplatstjänsterna svarar för de tjänster som produceras för flygbolagen på flygplatserna i Finland, exempelvis underhållet av startbanor och terminaler, tjänsterna för uppställningsplattor och säkerhetskontroll och passagerartjänsterna. Till den kommersiella affärsverksamheten hör bl.a. uthyrningstjänster för de kommersiella lokalerna i terminalerna, parkeringstjänster samt butiks- och cafétjänster. Flygtrafiktjänsten (Air Navigation Services) styr användningen av Finlands luftrum och ansvarar för flygrutts- och flygtrafiktjänsterna i anknytning till detta på Finavias flygplatser. Fastighetsaffärsverksamheten består av fastighetsbolagen som erbjuder tjänster i anknytning till verksamhetslokalerna åt de företag som har verksamhet på flygplatserna. Fastighetsaffärsverksamhetens viktigaste enskilda bolag är Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj. Bolaget fungerar både som ägare till byggnaderna och som utvecklare av byggnadsprojekt. Största delen av fastighetsaffärsverksamhetens omsättning kommer från verksamhet utanför koncernen. Flygplatsernas terminaler och övriga produktionslokaler ägs av moderbolaget, och flygplatstjänsterna ansvarar för dem. Airpro tillhandahåller trafik-, flygplats- och resetjänster till flygtrafik- och turistföretag och direkt till passagerare. I juli 2010 förvärvade Airpro Oy 100 procent av aktiebolaget RTG Ground Handling. Tillsammans med sitt dotterbolag bildar Airpro Oy affärsområdet Airpro. RTG Ground Handling Oy integrerades i koncernen i början av juli I den övriga affärsverksamheten rapporteras andelarna för koncernens gemensamma funktioner och de centraliserade tjänsterna samt övriga småskaliga affärsverksamheter. På raden för elimineringar anges justeringarna av koncerntransaktionerna mellan affärsområdena.

3 3 (7) Affärsområdenas utveckling Affärsområdet Flygplats Omsättningen för segmentet ökade under det första kvartalet med 9,3 procent och uppgick till 60,5 miljoner euro (55,3). Rörelseresultatet uppgick till 11,1 miljoner euro (21,7). I jämförelsetalen för 2010 ingår sammanlagt 10,8 miljoner euro i realisationsvinster av engångskaraktär som förbättrar resultatet. Det jämförbara resultatet för det första kvartalet är således 0,2 miljoner euro bättre än året innan. Med avseende på flygplatsaffärsverksamhetens prestationer började året mycket positivt. Ökningen på 7,4 procent i passagerarantalet och 6,8 procent i landningar härrör främst från den ökade internationella trafiken, men också inrikestrafiken, som länge varit svag, uppvisade en positiv trend i början av året. Den internationella transfertrafiken på Helsingfors Vanda flygplats (Via Helsinki) fortsatte att öka, antalet passagerare var 9,7 procent mer än året innan. Inom affärsområdet har man lanserat ett handlingsprogram i syfte att under den pågående strategiperioden höja kundtillfredsställelsen och ge mer positiva serviceupplevelser på både Helsingfors Vanda flygplats och de övriga flygplatserna i nätverket. För målsättningen inom programmet och bedömningen av resultaten används den internationella kvalitetsundersökningen ASQ. Programmet är delvis länkat till projektet World Design Capital 2012, där Finavia är med i. För den kommersiella affärsverksamheten var det första kvartalet positivt, som förväntat. Den positiva utvecklingen i passagerarantalet, ibruktagandet av nya affärslokaler och de nya avtalen gav tillväxten fart. Störningar till följd av renoveringar påverkade verksamheten på Helsingfors Vanda flygplats under början av Det största caféet stängdes i januari. För att trygga kundservicen öppnade man flera tillfälliga caféer och mobila försäljningsställen, vilka har kompenserat det stängda caféet. I terminal 2 på Helsingfors Vanda öppnades i mitten av mars en ny Finaviabutik som utifrån preliminära uppgifter har kommit i gång mycket väl. För närvarande pågår flera olika projekt, främst på Helsingfors Vanda, i syfte att utveckla de kommersiella tjänsterna på flytplatserna och öka avkastningen för Finavia. Flygtrafiktjänsten Omsättningen för flygtrafiktjänsten ökade under det första kvartalet med 16,1 procent och uppgick till 15,3 miljoner euro (13,2). Rörelseresultatet var 0,4 miljoner euro negativt (-2,1). Också ur Flygtrafiktjänstens synvinkel utvecklades prestationerna positivt under det första kvartalet Antalet TN-units, som beror på både antalet flygplan och deras vikt, ökade med 12,5 procent under det första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Förseningarna, som berodde på Finavias flygkontroll, ökade något under det första kvartalet. I internationell jämförelse är förseningarna på grund av flygkontrollen alltjämt mycket korta i Finland. Under det första kvartalet inträffade inga incidenter som kunde klassificeras som allvarliga risksituationer, vilket är en positiv utveckling.

4 4 (7) Enligt målen för EU-lagstiftningen om det europeiska luftrummet ska funktionella luftrumsblock inrättas under Leverantörerna av flygtrafiktjänster i Nordeuropa tog i mars ett steg i riktning mot en allians genom att lansera det tidsbegränsade projektet Borealis. Syftet är att utveckla och effektivisera utbudet av flygtrafiktjänster i luftrummet i området. I projektet medverkar de nordiska länderna, Estland, Lettland, Irland och Storbritannien. Fastighetsaffärsverksamhet Omsättningen för fastighetsaffärsverksamheten ökade från fjolåret med 19,6 procent och uppgick till 4,3 miljoner euro (3,6). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 3,9 miljoner euro jämfört med 8,1 miljoner euro året innan. I resultatet för kvartalet har man bokfört en engångspost på 7,0 miljoner euro från realisationsvinsten för en markaffär som LAK Oyj gjorde. I initialvärdet för 2010 ingår en motsvarande realisationsvinst på 3,2 miljoner euro. Det jämförbara resultatet förbättrades således med 0,3 miljoner euro jämfört med i fjol. I början av året öppnade LAK Oyj ett kontorskomplex enligt WTC-konceptet på Helsingfors Vanda flygplats. Ombyggnaderna för WTC, som slutfördes i början av året, tynger fastighetsaffärsverksamhetens resultat under det första kvartalet. Lokalerna har hyrts ut enligt planen och under resten av året kommer WTC förmodligen att öka bolagets omsättning. Utbyggnaden av hotell Hilton på Helsingfors-Vanda har fortsatt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Utbyggnaden med ca 80 hotellrum tas i bruk i maj Airpro Omsättningen för det första kvartalet ökade med 56,4 procent från året innan och uppgick till 15,3 miljoner euro (9,8). Resultatet var 1,7 miljoner euro, dvs. på samma nivå som i fjol. I juli 2010 köpte Airpro Oy hela aktiestocken i RTG Ground Handling. Effekterna av förvärvet syns i Airpros resultat Integreringen av RTG Ground Handling Oy i koncernen inleddes hösten 2010 och sedan årsskiftet har ekonomi- och personaladministrationen ingått i Finaviakoncernens system och processer. I februari inleddes samarbetsförhandlingar vid RTG Ground Handling Oy på de berörda orterna i syfte att identifiera ytterligare synergifördelar. Samarbetsförhandlingarna avslutades i mars och resulterade i en ny organisationsmodell för Airpro. Modellen började gälla på landskapsflygplatserna den 1 april Investeringar Koncernens investeringskostnader uppgick till 6,2 miljoner euro (8,5) i januari mars. Investeringsnivån 2011 kommer att ligga på 50 miljoner euro, dvs. på samma nivå som i fjol. Det omfattande investeringsprogrammet Via Helsinki, som startade i början av 2000-talet, slutfördes till största delen under Några nya betydande projekt kommer inte att inledas under De mest omfattande investeringsprojekten 2011 gäller främst Helsingfors Vanda. De största investeringarna är saneringen av terminal 2, det nya avisningsområdet och utbyggnaden av hotellet. Genom ombyggnaden och renoveringen av terminal 2 uppnås många förbättringar

5 5 (7) av både passagerarerfarenheterna och infrastrukturen: lokalerna för säkerhetskontrollerna förnyas och byggs ut, avgångshallarna fräschas upp och butikerna vid gaterna omplaceras och ses över. Arbetena kommer att slutföras under detta år. Den totala budgeten för projektet är 18 miljoner euro, varav 6,2 miljoner euro hänför sig till En betydande investering i det övriga flygplatsnätverket är utbyggnaden av terminalen i Uleåborg, som slutförs i år. Inom flygtrafiktjänsten pågår projektet för vidareutveckling av systemet Eurocat FRESH. Huvudsyftet med projektet, som beräknas kosta ca 12 miljoner euro, är att uppdatera flygkontrollsystemet på Helsingfors Vanda så att det motsvarar både de interna och de externa kraven på en säker, ekonomisk, miljövänlig och kundinriktad trafikledning. I år har man reserverat 3,6 miljoner euro för investeringar. Utveckling av flygtrafiken Flygtrafiken inom Europa visade under början av 2011 samma ökning på 5 7 procent som i fjol. Enligt statistiköversikten av flygplatsernas internationella samarbetsorganisation Airports Council International 1 (ACI) ökade passagerarantalet med 6,5 procent och antalet operationer med 4,5 procent i januari februari. Enligt preliminära uppgifter var passagerarantalet i Europa emellertid något mindre i mars. Exempelvis den andra flygtrafikorganisationen Association of European Airlines 2 (AEA) rapporterade i sin övervakning varje vecka att tillväxten i mars skulle uppgå till 5,5 procent. Inom frakttrafiken har de tvåsiffriga tillväxtsiffrorna småningom sjunkit till samma nivå som utvecklingen inom passagerartrafiken. Enligt ACI:s statistik uppgick tillväxten i januari februari till 6,7 procent. Passagerarantalet på de nordiska huvudflygplatserna ökade i januari februari enligt följande: Stockholm +11 procent, Oslo +9 procent, Helsingfors +8 procent och Köpenhamn anspråkslösa +4 procent. Jämfört med nolltillväxten (+0,3 %) för ett år sedan, karaktäriseras det första kvartalet 2011 tydligt av en positiv utveckling för flygtrafiken i Finland. Inom den internationella trafiken ökade passagerarantalet med 9,3 procent och inom inrikestrafiken med 3,7 procent. Inrikestrafiken visade positiva siffror senast det första kvartalet Det totala antalet passagerare, 4,33 miljoner, är endast något mindre än rekordsiffrorna för det första kvartalet 2008 (4,37 miljoner). Inom den internationella trafiken ökade antalet passagerare mellan Finland och EU med 11,3 procent. Inom EU ökade trafiken märkbart med Belgien, Tyskland, Spanien och Ungern. Lågprisflygbolagen fortsatte att växa på den finländska marknaden, vilket syntes som en ökning på 40 procent i EU-trafiken. Ökningen av trafiken till länder utanför EU var under hela 2010 större än ökningen i EU-trafiken. Trenden fortsatte också under det första kvartalet i år, då antalet passagerare från Finland till länder utanför EU ökade med 13,4 procent. I Asientrafiken ökade passagerarantalet med 9 procent i januari februari, men ökningen dalade till 3 procent i mars. Detta berodde inte direkt på jordbävningen och tsunamin i Japan den 11 mars, utan snarare på att antalet passagerare till Kina, Hongkong och Indien har minskat.

6 6 (7) Antalet landningar i inrikestrafiken ökade med 3,8 procent, vilket motsvarar förändringen i passagerarantalet. Inom den internationella trafiken ökade antalet landningar med hela 13,6 procent, dvs. mer än antalet passagerare. Angett i ton ökade den genomsnittliga planstorleken i den kommersiella trafiken med 4,8 procent. Antalet överflygningar via Finlands luftrum ökade kraftigt efter den lilla svackan (-0,5 %) i fjol. Ökningen i januari mars var 9,5 procent. Överflygningarna (exkl. Kvarken) var fler än någonsin under det första kvartalet. 1 ACI Europe representerar fler än 400 flygplatser i 46 europeiska länder. 2 AEA är samarbetsorganisation för 35 europeiska flygbolag. 3 Stockholm Arlanda, Köpenhamn, Oslo Gardermoen och Helsingfors Vanda. Administration och förändringar i koncernstrukturen Finavia Abp:s bolagsstämma sammanträdde inte under rapportperioden. I bolagets styrelse skedde inga förändringar. Finavia inledde i mars utredningar om överföringen av observationssystemet för flygväderservicen från Finavias flygtrafiktjänster till Meteorologiska institutet. Utredningen anknyter till riktlinjerna i Kommunikationsministeriets ägarstrategi som offentliggjordes i mars. I enlighet med dessa riktlinjer inledde Finavia tillsammans med Senatsfastigheter också en utredning om överföringen av dotterbolaget IP-Kiinteistöt Oy:s tillgångar från Finavia till Senatsfastigheter. IP-Kiinteistöt Oy äger och förvaltar fastigheter som hänför sig till den militära luftfarten på Finavias flygplatser. I koncernstrukturen skedde inga förändringar under det första kvartalet. Utsikter för resten av år 2011 I sin prognos på kort och medellång sikt, utgiven i februari, bedömer Eurocontrols enhet Statfor 4 en positiv utveckling i antalet operationer Enligt prognosen skulle ökningen inom hela Eurocontrolområdet bli 5,4 procent i år, jämfört med 3,5 procent i fjol. I prognosen betonas likväl att det finns flera risker som kan bromsa utvecklingen (t.ex. det ekonomiska läget i Europa, stigande bränslepriser, lågprisflygbolagens försiktiga tillväxtplaner och det politiska läget i Nordafrika och Mellanöstern). Prognoserna för antalet operationer i Skandinavien ligger något under den allmänna utvecklingen inom Eurocontrol (Norge 5,0 %, Danmark 4,8 %, Sverige 4,5 %). Läget i Finland bedöms däremot som bättre än genomsnittet, med en ökning på 7,3 procent. Uppskattningarna baserar sig på den relativt goda ekonomiska utvecklingen, de meddelade kapacitetsökningarna och de relativt låga jämförelsetalen i fjol.

7 7 (7) Under det första kvartalet ökade efterfrågan inom flygtrafiken med 7,4 procent och antalet passagerare steg till den nivå som rådde före recessionen. Bolaget förlitar sig på att samma tillväxt fortsätter också under de närmaste månaderna. För att stödja tillväxten har man inom bolaget startat projekt som syftar till att skapa bättre serviceupplevelser och höja kundtillfredsställelsen. Den kostnadseffektivitet som uppnåddes under recessionen ska bibehållas och de pågående projekten fortsätter. Rapportperiodens resultat avspeglar ökningen i kostnaderna för vinterrunderhåll i januari februari. Koncernens resultat kommer förmodligen att utvecklas positivt mot slutet av året. 4 Statfor som är underställt Eurocontrol producerar statistik och prognoser över flygtrafiken i Europa samt följer och analyserar utvecklingen av luftfartsindustrin. Enheten producerar kortsiktiga prognoser för utveckling av flygoperationer vanligen fyra gånger per år. 5. Totalantal IFR-operationer (inkl. överflygningar).

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

SAS koncernens Årsredovisning 2002

SAS koncernens Årsredovisning 2002 SAS koncernens Årsredovisning 2002 & Miljöredovisning www.sasgroup.net SAS koncernen www.sasgroup.net SAS AB är Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern. SAS koncernen erbjuder flygtransporter

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Welcome aboard. SAS koncernen. Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Welcome aboard SAS koncernen 2005 Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Innehåll SAS koncernen 1 Årets resultat 2 Viktiga händelser 3 VD har ordet 4 Turnaround 2005 fullt genomförd 6 Affärsidé, vision,

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL 8 300 (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK. ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK)

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 Bokslutskommuniké för 1998 Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 73 MSEK jämfört med 74 MSEK, exklusive fusionskostnader om 449 MSEK, föregående år. Årets resultat efter full skatt uppgick

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport januari juni 2008 17 juli 2008 kl. 9.00 Stabilt resultat första halvåret Starkt resultat inom kraftproduktion Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer