FINAVIA OYJ VAIHDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000"

Transkript

1 1 (7) FINAVIAS DELÅRSRAPPORT : Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick till 90,0 miljoner euro (77,8) Passagerarantalet ökade med 7,4 procent Det operativa resultatet, dvs. rörelseresultatet utan engångsposter, uppgick till 6,9 miljoner euro (5,8) Resultatet före skatt var 12,3 miljoner euro (18,1) Rörelseverksamhetens kassaflöde uppgick till 12,3 miljoner euro (15,7) Soliditeten var 45,0 procent (41,2) Verkställande direktörens sammandrag Efterfrågan ökade under det första kvartalet med 7,4 procent, och passagerarantalet för koncernen steg till den nivå som rådde 2008, dvs. före recessionen. De ökade kommersiella intäkterna, den ökade fastighetsaffärsverksamheten och det nya Airpro-utbudet gjorde att omsättningen överskred den nivå som rådde före recessionen. På grund av prisnedgången inom flygtrafiken, den stränga vintern och de stigande kostnaderna visade det operativa resultatet endast en liten uppgång. Investeringarna har anpassats till kassaflödet, och koncernens soliditet förbättrades. Ekonomiskt resultat I januari mars ökade koncernens omsättning med 15,6 procent och uppgick till 90,0 miljoner euro (77,8 miljoner euro året innan). Efter eliminering av förändringar i koncernstrukturen uppgick omsättningen till 85,3 miljoner euro och den jämförbara ökningen var 9,6 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var bättre än året innan och uppgick till 6,9 miljoner euro (5,8). Resultatet före skatt var 12,3 miljoner euro. I resultatet ingår engångsposter, i huvudsak realisationsvinster från försäljning av egendom, för totalt 7,1 miljoner euro. Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 12,3 miljoner euro i januari mars jämfört med 15,7 miljoner euro året innan. Koncernens soliditet stärktes jämfört med året innan till 45,0 procent (41,2). Koncernens driftskostnader ökade under det första kvartalet med 16,6 procent jämfört med i fjol och uppgick till 73,6 miljoner euro (63,1). Ökningen härrör både från ett nyförvärvat bolag FINAVIA OYJ VAIHDE POSTIOSOITE Y-TUNNUS OHIVALINTA PL 50 KOTIPAIKKA VANTAA FAKSI VANTAA ALV-NUMERO FI SÄHKÖPOSTI

2 2 (7) i koncernen och från moderbolagets nya kostnadsposter, de ökade kostnaderna och merkostnaderna för vinterunderhåll och energi till följd av den stränga vintern. Efter eliminering av förändringarna i koncernstrukturen var kostnadsökningen 10,0 procent. Personalkostnaderna ökade med 11,4 procent, eller 2,3 procent exklusive förändringarna i koncernstrukturen. Ökningen berodde främst på de allmänna lönehöjningarna. I dotterbolagen ökade antalet årsverken måttligt under början av året. I moderbolaget minskade antalet årsverken med över 3 procent och lönekostnaderna var också mindre än i fjol. Affärsområden, dvs. segment Finaviakoncernens affärsverksamhet är indelad i fyra affärsområden och annan verksamhet som stödjer dessa. Modellen följer den praxis som de europeiska flygplatsoperatörerna har gått in för. Affärsområdet Flygplats (Airport) består av flygplatstjänster i enlighet med koncessionen och av kommersiella tjänster som produceras för passagerarna i första hand av affärsområdet självt eller med stöd av partnernätverket. Flygplatstjänsterna svarar för de tjänster som produceras för flygbolagen på flygplatserna i Finland, exempelvis underhållet av startbanor och terminaler, tjänsterna för uppställningsplattor och säkerhetskontroll och passagerartjänsterna. Till den kommersiella affärsverksamheten hör bl.a. uthyrningstjänster för de kommersiella lokalerna i terminalerna, parkeringstjänster samt butiks- och cafétjänster. Flygtrafiktjänsten (Air Navigation Services) styr användningen av Finlands luftrum och ansvarar för flygrutts- och flygtrafiktjänsterna i anknytning till detta på Finavias flygplatser. Fastighetsaffärsverksamheten består av fastighetsbolagen som erbjuder tjänster i anknytning till verksamhetslokalerna åt de företag som har verksamhet på flygplatserna. Fastighetsaffärsverksamhetens viktigaste enskilda bolag är Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj. Bolaget fungerar både som ägare till byggnaderna och som utvecklare av byggnadsprojekt. Största delen av fastighetsaffärsverksamhetens omsättning kommer från verksamhet utanför koncernen. Flygplatsernas terminaler och övriga produktionslokaler ägs av moderbolaget, och flygplatstjänsterna ansvarar för dem. Airpro tillhandahåller trafik-, flygplats- och resetjänster till flygtrafik- och turistföretag och direkt till passagerare. I juli 2010 förvärvade Airpro Oy 100 procent av aktiebolaget RTG Ground Handling. Tillsammans med sitt dotterbolag bildar Airpro Oy affärsområdet Airpro. RTG Ground Handling Oy integrerades i koncernen i början av juli I den övriga affärsverksamheten rapporteras andelarna för koncernens gemensamma funktioner och de centraliserade tjänsterna samt övriga småskaliga affärsverksamheter. På raden för elimineringar anges justeringarna av koncerntransaktionerna mellan affärsområdena.

3 3 (7) Affärsområdenas utveckling Affärsområdet Flygplats Omsättningen för segmentet ökade under det första kvartalet med 9,3 procent och uppgick till 60,5 miljoner euro (55,3). Rörelseresultatet uppgick till 11,1 miljoner euro (21,7). I jämförelsetalen för 2010 ingår sammanlagt 10,8 miljoner euro i realisationsvinster av engångskaraktär som förbättrar resultatet. Det jämförbara resultatet för det första kvartalet är således 0,2 miljoner euro bättre än året innan. Med avseende på flygplatsaffärsverksamhetens prestationer började året mycket positivt. Ökningen på 7,4 procent i passagerarantalet och 6,8 procent i landningar härrör främst från den ökade internationella trafiken, men också inrikestrafiken, som länge varit svag, uppvisade en positiv trend i början av året. Den internationella transfertrafiken på Helsingfors Vanda flygplats (Via Helsinki) fortsatte att öka, antalet passagerare var 9,7 procent mer än året innan. Inom affärsområdet har man lanserat ett handlingsprogram i syfte att under den pågående strategiperioden höja kundtillfredsställelsen och ge mer positiva serviceupplevelser på både Helsingfors Vanda flygplats och de övriga flygplatserna i nätverket. För målsättningen inom programmet och bedömningen av resultaten används den internationella kvalitetsundersökningen ASQ. Programmet är delvis länkat till projektet World Design Capital 2012, där Finavia är med i. För den kommersiella affärsverksamheten var det första kvartalet positivt, som förväntat. Den positiva utvecklingen i passagerarantalet, ibruktagandet av nya affärslokaler och de nya avtalen gav tillväxten fart. Störningar till följd av renoveringar påverkade verksamheten på Helsingfors Vanda flygplats under början av Det största caféet stängdes i januari. För att trygga kundservicen öppnade man flera tillfälliga caféer och mobila försäljningsställen, vilka har kompenserat det stängda caféet. I terminal 2 på Helsingfors Vanda öppnades i mitten av mars en ny Finaviabutik som utifrån preliminära uppgifter har kommit i gång mycket väl. För närvarande pågår flera olika projekt, främst på Helsingfors Vanda, i syfte att utveckla de kommersiella tjänsterna på flytplatserna och öka avkastningen för Finavia. Flygtrafiktjänsten Omsättningen för flygtrafiktjänsten ökade under det första kvartalet med 16,1 procent och uppgick till 15,3 miljoner euro (13,2). Rörelseresultatet var 0,4 miljoner euro negativt (-2,1). Också ur Flygtrafiktjänstens synvinkel utvecklades prestationerna positivt under det första kvartalet Antalet TN-units, som beror på både antalet flygplan och deras vikt, ökade med 12,5 procent under det första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Förseningarna, som berodde på Finavias flygkontroll, ökade något under det första kvartalet. I internationell jämförelse är förseningarna på grund av flygkontrollen alltjämt mycket korta i Finland. Under det första kvartalet inträffade inga incidenter som kunde klassificeras som allvarliga risksituationer, vilket är en positiv utveckling.

4 4 (7) Enligt målen för EU-lagstiftningen om det europeiska luftrummet ska funktionella luftrumsblock inrättas under Leverantörerna av flygtrafiktjänster i Nordeuropa tog i mars ett steg i riktning mot en allians genom att lansera det tidsbegränsade projektet Borealis. Syftet är att utveckla och effektivisera utbudet av flygtrafiktjänster i luftrummet i området. I projektet medverkar de nordiska länderna, Estland, Lettland, Irland och Storbritannien. Fastighetsaffärsverksamhet Omsättningen för fastighetsaffärsverksamheten ökade från fjolåret med 19,6 procent och uppgick till 4,3 miljoner euro (3,6). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 3,9 miljoner euro jämfört med 8,1 miljoner euro året innan. I resultatet för kvartalet har man bokfört en engångspost på 7,0 miljoner euro från realisationsvinsten för en markaffär som LAK Oyj gjorde. I initialvärdet för 2010 ingår en motsvarande realisationsvinst på 3,2 miljoner euro. Det jämförbara resultatet förbättrades således med 0,3 miljoner euro jämfört med i fjol. I början av året öppnade LAK Oyj ett kontorskomplex enligt WTC-konceptet på Helsingfors Vanda flygplats. Ombyggnaderna för WTC, som slutfördes i början av året, tynger fastighetsaffärsverksamhetens resultat under det första kvartalet. Lokalerna har hyrts ut enligt planen och under resten av året kommer WTC förmodligen att öka bolagets omsättning. Utbyggnaden av hotell Hilton på Helsingfors-Vanda har fortsatt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Utbyggnaden med ca 80 hotellrum tas i bruk i maj Airpro Omsättningen för det första kvartalet ökade med 56,4 procent från året innan och uppgick till 15,3 miljoner euro (9,8). Resultatet var 1,7 miljoner euro, dvs. på samma nivå som i fjol. I juli 2010 köpte Airpro Oy hela aktiestocken i RTG Ground Handling. Effekterna av förvärvet syns i Airpros resultat Integreringen av RTG Ground Handling Oy i koncernen inleddes hösten 2010 och sedan årsskiftet har ekonomi- och personaladministrationen ingått i Finaviakoncernens system och processer. I februari inleddes samarbetsförhandlingar vid RTG Ground Handling Oy på de berörda orterna i syfte att identifiera ytterligare synergifördelar. Samarbetsförhandlingarna avslutades i mars och resulterade i en ny organisationsmodell för Airpro. Modellen började gälla på landskapsflygplatserna den 1 april Investeringar Koncernens investeringskostnader uppgick till 6,2 miljoner euro (8,5) i januari mars. Investeringsnivån 2011 kommer att ligga på 50 miljoner euro, dvs. på samma nivå som i fjol. Det omfattande investeringsprogrammet Via Helsinki, som startade i början av 2000-talet, slutfördes till största delen under Några nya betydande projekt kommer inte att inledas under De mest omfattande investeringsprojekten 2011 gäller främst Helsingfors Vanda. De största investeringarna är saneringen av terminal 2, det nya avisningsområdet och utbyggnaden av hotellet. Genom ombyggnaden och renoveringen av terminal 2 uppnås många förbättringar

5 5 (7) av både passagerarerfarenheterna och infrastrukturen: lokalerna för säkerhetskontrollerna förnyas och byggs ut, avgångshallarna fräschas upp och butikerna vid gaterna omplaceras och ses över. Arbetena kommer att slutföras under detta år. Den totala budgeten för projektet är 18 miljoner euro, varav 6,2 miljoner euro hänför sig till En betydande investering i det övriga flygplatsnätverket är utbyggnaden av terminalen i Uleåborg, som slutförs i år. Inom flygtrafiktjänsten pågår projektet för vidareutveckling av systemet Eurocat FRESH. Huvudsyftet med projektet, som beräknas kosta ca 12 miljoner euro, är att uppdatera flygkontrollsystemet på Helsingfors Vanda så att det motsvarar både de interna och de externa kraven på en säker, ekonomisk, miljövänlig och kundinriktad trafikledning. I år har man reserverat 3,6 miljoner euro för investeringar. Utveckling av flygtrafiken Flygtrafiken inom Europa visade under början av 2011 samma ökning på 5 7 procent som i fjol. Enligt statistiköversikten av flygplatsernas internationella samarbetsorganisation Airports Council International 1 (ACI) ökade passagerarantalet med 6,5 procent och antalet operationer med 4,5 procent i januari februari. Enligt preliminära uppgifter var passagerarantalet i Europa emellertid något mindre i mars. Exempelvis den andra flygtrafikorganisationen Association of European Airlines 2 (AEA) rapporterade i sin övervakning varje vecka att tillväxten i mars skulle uppgå till 5,5 procent. Inom frakttrafiken har de tvåsiffriga tillväxtsiffrorna småningom sjunkit till samma nivå som utvecklingen inom passagerartrafiken. Enligt ACI:s statistik uppgick tillväxten i januari februari till 6,7 procent. Passagerarantalet på de nordiska huvudflygplatserna ökade i januari februari enligt följande: Stockholm +11 procent, Oslo +9 procent, Helsingfors +8 procent och Köpenhamn anspråkslösa +4 procent. Jämfört med nolltillväxten (+0,3 %) för ett år sedan, karaktäriseras det första kvartalet 2011 tydligt av en positiv utveckling för flygtrafiken i Finland. Inom den internationella trafiken ökade passagerarantalet med 9,3 procent och inom inrikestrafiken med 3,7 procent. Inrikestrafiken visade positiva siffror senast det första kvartalet Det totala antalet passagerare, 4,33 miljoner, är endast något mindre än rekordsiffrorna för det första kvartalet 2008 (4,37 miljoner). Inom den internationella trafiken ökade antalet passagerare mellan Finland och EU med 11,3 procent. Inom EU ökade trafiken märkbart med Belgien, Tyskland, Spanien och Ungern. Lågprisflygbolagen fortsatte att växa på den finländska marknaden, vilket syntes som en ökning på 40 procent i EU-trafiken. Ökningen av trafiken till länder utanför EU var under hela 2010 större än ökningen i EU-trafiken. Trenden fortsatte också under det första kvartalet i år, då antalet passagerare från Finland till länder utanför EU ökade med 13,4 procent. I Asientrafiken ökade passagerarantalet med 9 procent i januari februari, men ökningen dalade till 3 procent i mars. Detta berodde inte direkt på jordbävningen och tsunamin i Japan den 11 mars, utan snarare på att antalet passagerare till Kina, Hongkong och Indien har minskat.

6 6 (7) Antalet landningar i inrikestrafiken ökade med 3,8 procent, vilket motsvarar förändringen i passagerarantalet. Inom den internationella trafiken ökade antalet landningar med hela 13,6 procent, dvs. mer än antalet passagerare. Angett i ton ökade den genomsnittliga planstorleken i den kommersiella trafiken med 4,8 procent. Antalet överflygningar via Finlands luftrum ökade kraftigt efter den lilla svackan (-0,5 %) i fjol. Ökningen i januari mars var 9,5 procent. Överflygningarna (exkl. Kvarken) var fler än någonsin under det första kvartalet. 1 ACI Europe representerar fler än 400 flygplatser i 46 europeiska länder. 2 AEA är samarbetsorganisation för 35 europeiska flygbolag. 3 Stockholm Arlanda, Köpenhamn, Oslo Gardermoen och Helsingfors Vanda. Administration och förändringar i koncernstrukturen Finavia Abp:s bolagsstämma sammanträdde inte under rapportperioden. I bolagets styrelse skedde inga förändringar. Finavia inledde i mars utredningar om överföringen av observationssystemet för flygväderservicen från Finavias flygtrafiktjänster till Meteorologiska institutet. Utredningen anknyter till riktlinjerna i Kommunikationsministeriets ägarstrategi som offentliggjordes i mars. I enlighet med dessa riktlinjer inledde Finavia tillsammans med Senatsfastigheter också en utredning om överföringen av dotterbolaget IP-Kiinteistöt Oy:s tillgångar från Finavia till Senatsfastigheter. IP-Kiinteistöt Oy äger och förvaltar fastigheter som hänför sig till den militära luftfarten på Finavias flygplatser. I koncernstrukturen skedde inga förändringar under det första kvartalet. Utsikter för resten av år 2011 I sin prognos på kort och medellång sikt, utgiven i februari, bedömer Eurocontrols enhet Statfor 4 en positiv utveckling i antalet operationer Enligt prognosen skulle ökningen inom hela Eurocontrolområdet bli 5,4 procent i år, jämfört med 3,5 procent i fjol. I prognosen betonas likväl att det finns flera risker som kan bromsa utvecklingen (t.ex. det ekonomiska läget i Europa, stigande bränslepriser, lågprisflygbolagens försiktiga tillväxtplaner och det politiska läget i Nordafrika och Mellanöstern). Prognoserna för antalet operationer i Skandinavien ligger något under den allmänna utvecklingen inom Eurocontrol (Norge 5,0 %, Danmark 4,8 %, Sverige 4,5 %). Läget i Finland bedöms däremot som bättre än genomsnittet, med en ökning på 7,3 procent. Uppskattningarna baserar sig på den relativt goda ekonomiska utvecklingen, de meddelade kapacitetsökningarna och de relativt låga jämförelsetalen i fjol.

7 7 (7) Under det första kvartalet ökade efterfrågan inom flygtrafiken med 7,4 procent och antalet passagerare steg till den nivå som rådde före recessionen. Bolaget förlitar sig på att samma tillväxt fortsätter också under de närmaste månaderna. För att stödja tillväxten har man inom bolaget startat projekt som syftar till att skapa bättre serviceupplevelser och höja kundtillfredsställelsen. Den kostnadseffektivitet som uppnåddes under recessionen ska bibehållas och de pågående projekten fortsätter. Rapportperiodens resultat avspeglar ökningen i kostnaderna för vinterrunderhåll i januari februari. Koncernens resultat kommer förmodligen att utvecklas positivt mot slutet av året. 4 Statfor som är underställt Eurocontrol producerar statistik och prognoser över flygtrafiken i Europa samt följer och analyserar utvecklingen av luftfartsindustrin. Enheten producerar kortsiktiga prognoser för utveckling av flygoperationer vanligen fyra gånger per år. 5. Totalantal IFR-operationer (inkl. överflygningar).

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 Chicago new New York Toronto Helsingfors Dubai 2 Tokyo nagoya Nagoya osaka Osaka Finland på världskartan På Helsingfors-Vanda flygplats förenas Europa och Asien via den kortaste

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 1999

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 1999 FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) Året påvisar en kraftig förbättring av omsättningen med 182 %. Det kraftigt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 1999 ÅRET I SAMMANDRAG Kraftig tillväxt i

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer