Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar"

Transkript

1 Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Tillsynsrapport från Enheten för kosmetika och hygienprodukter Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Metod... 9 Resultat Diskussion Referenser Bilaga Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

3 Sammanfattning Efterfrågan på konstgjorda naglar tycks öka och många företag är idag aktiva på svenska marknaden genom att sälja vidare produkter, bygga/tillverka naglar på salong och/eller bedriva nagelskolor som erbjuder utbildning till nagelteknolog/terapeut. Dessa företag använder olika härdplastprodukter i sitt yrkesliv som de själva och deras kunder exponeras för. Försäljningen av sådana produkter i exempelvis webbutiker medför också att produkterna kan förekomma i privat användning. De produkter som används för att tillverka konstgjorda naglar innehåller ofta olika akrylater som kan vara irriterande och/eller allergiframkallande i ohärdad form. När produkter används finns en risk att man exponeras för ohärdade akrylater direkt via t.ex. hudkontakt, inandning av ångor eller via slipdamm. Skyddsutrustning och kunskap om hur man handskas med produkterna på ett säkert sätt är därför av största betydelse. Den information som finns på produkternas behållare och ytterförpackning är ofta den enda information som användaren har rätt att få om produkten. Att denna information är riktig och tydligt informerar om hur man ska arbeta med produkterna samt hur man bör skydda sig är mycket viktigt för att minska risken för uppkomsten av t.ex. allergi som är ett livslångt besvär om man väl blivit sensibiliserad för, det vill säga allergisk mot, ett visst ämne. När produkterna väl är uthärdade anses dock slutprodukten, den färdiga nageln, vara ofarlig. Produktområdet konstgjorda naglar bedömdes av Läkemedelsverket vara angeläget att kontrollera då allergiframkallande ämnen oftast ingår i produkterna, efterfrågan verkar öka och produkterna finns tillgängliga för såväl yrkesverksamma som privata användare. Läkemedelsverket ville även få en uppfattning om kunskapsläget om kosmetikaregelverket hos den expanderande nagelbranschen och därför har verket under hösten 2010 och våren 2011 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera produkter som används för att tillverka konstgjorda naglar. I lagstiftningen finns tre ämnen särskilt reglerade för användning i konstgjorda naglar, nämligen benzoyl peroxide (BPO), hydroquinone (Hq) och p-hydroxianisole (HqMe). Innehållet av dessa ämnen kontrollerades därför specifikt inom projektet. I de fall produktinformationen (PI) fanns i Sverige kontrollerades även säkerhetsbedömningen för ett urval av produkter. För samtliga produkter kontrollerades märkningen, det vill säga den information som ska finnas på produkternas behållare och ytterförpackning och eventuell bifogad dokumentation. De företag som granskats inom projektet är de som tillverkar produkter, importerar produkter till Sverige från ett icke EU-land eller företag som för in produkter till Sverige från ett annat EU-land. Urvalet var de företag som anmält produkter för konstgjorda naglar till Läkemedelsverkets produktregister samt de företag och webbutiker som Läkemedelsverket fick information om att de tillhandahåller produkter för tillverkning av konstgjorda naglar på den svenska marknaden. Totalt 33 företag och 108 produkter kontrollerades inom projektet. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

4 Ingen av de granskade produkterna uppfyllde från början samtliga krav som ställs enligt regelverket och som LV kontrollerat. Vid inspektionsärendena fick företagen möjlighet att åtgärda påpekade brister. Vanligast var märkningsbrister, t.ex. att namn och adress till produktinformationshållaren (PI-hållare) saknades eller var bristfällig, att särskilda försiktighetsåtgärder, t.ex. varningstexter, inte var skrivna på svenska och felaktigt angivna namn på beståndsdelar i ingrediensförteckningen. I några fall saknades den utvalda produktens säkerhetsbedömning. Ett flertal företag saknade också rutiner för att kontrollera att produkter som endast var för yrkesmässigt användning bara såldes vidare till yrkesverksamma, t.ex. vid köp i webbutik. Produkter med brister har i de flesta fall åtgärdats (83 %). En del produkter har istället tagits bort från marknaden på frivillig väg (15 %). Endast ett företag har fått saluförbud för två av sina produkter då påpekade brister inte rättats till. När det gäller biverkningar kände en tredjedel av inspekterade företag till att någon av deras produkter gett upphov till oönskade effekter någon gång. Eksem och allergi nämndes vara de vanligaste biverkningarna. Flertalet av de inspekterade företagen betonade att produkter för konstgjorda naglar enbart såldes vidare till yrkesmässiga användare som hade tillräcklig utbildning. En allmän uppfattning verkade vara att dessa produkter inte borde användas av privata användare då felanvändning och överexponering i så fall riskerar förekomma. Rent rättsligt finns dock inga begränsningar för att produkter för konstgjorda naglar inte får säljas till privatpersoner. Undantaget är produkter som innehåller något av ämnena benzoyl peroxide, hydroquinone eller p- hydroxianisole. God kunskap om produkterna och hur de ska användas säkert, rätt personlig skyddsutrustning och god ventilation behövs för att undvika uppkomsten av allergi vid användningen av dessa produkter. Läkemedelsverket anser att tillsynsprojektet har bidragit till en kompetenshöjning hos inspekterade företag när det gäller regelverket om kosmetika och hygienprodukter. För allmänhetens del har projektet inneburit att bristerna i produkternas märkning rättats till eller att felaktiga produkter tagits bort från svenska marknaden. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

5 Inledning Att förlänga och förändra sina naglar med hjälp av olika härdplaster tycks bli alltmer populärt i Sverige och på den svenska marknaden finns idag många olika produkter för att förlänga de egna naglarna. Tekniken kommer ursprungligen från USA där man upptäckte att de akrylmaterial som utvecklats av tandvårdsindustrin kunde användas för att tillverka naglar på konstgjord väg. Dessa material innehåller olika typer av akrylater som är ett samlingsnamn för estrar av akrylsyra eller metakrylsyra och alkoholer. Två vanliga tekniker som används idag är geler som härdar vid belysning av UV-lampor eller tvåkomponentsystem av polymerpulver och monomervätskor som härdar när produkterna blandas samman. Ett annat sätt att förlänga de egna naglarna är att använda limprodukter innehållandes t.ex. cyanoakrylat för att klistra fast tippar och sedan skulptera in dem och på så vis skapa en konstgjord nagel. Om en limprodukt enbart används till att klistra fast en hel lösnagel anser Läkemedelsverket att produkten är ett lim som ska falla under lagstiftningen för kemiska produkter. I bilaga 1 presenteras mer information om Läkemedelsverkets tolkning av begreppet konstgjorda naglar. Produkter som används för att tillverka konstgjorda naglar appliceras direkt på de egna naglarna i syfte att förändra deras utseende vilket gör att produkterna uppfyller definitionen av kosmetika och hygienprodukter. Med kosmetiska och hygieniska produkter avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick. (1) Produkter för tillverkning av konstgjorda naglar ska alltså följa regelverket för kosmetika och hygienprodukter (2). Reglerna för kosmetika och hygienprodukter i korthet Reglerna för kosmetika och hygienprodukter är gemensamma inom EU/EES. Idag finns reglerna i det s.k. kosmetikadirektivet (76/768/EEG) men efter juli 2013 gäller istället kosmetikaförordningen (1223/2009/EG). Syftet med lagstiftningen är att skydda folkhälsan och en grundläggande bestämmelse för kosmetika och hygienprodukter är att de inte får vara skadliga vid normal användning. Reglerna innebär exempelvis att vissa ämnen är förbjudna eller begränsade att använda, att det finns positivlistor (3) för vissa ämnen (färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter), att förpackningarna (behållare och ytterförpackning) ska vara märkta med viss information och att produkterna ska vara utredda som säkra för användning på människa. Reglerna säger också att kosmetika och hygienprodukter ska vara tillverkade enligt god tillverkningssed (kallas på engelska Good Manufacturing Practice - GMP). Företag eller personer som tillverkar eller importerar en kosmetika och hygienprodukt till Sverige från ett icke EU/EES land brukar kallas för produktinformationshållare (PI- Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

6 hållare) vilket bl.a. betyder att man har ansvar att utveckla och hålla produktinformationen tillgänglig för kontrollerande myndigheter (Läkemedelsverket i Sverige). Säkerhetsbedömningen utgör en del av produktinformationen och är det dokument som ska visa att en kosmetika och hygienprodukt är säker att använda för människors hälsa (4). I bestämmelserna är användningen av ämnena benzoyl peroxide (BPO), hydroquinone (Hq) eller p-hydroxianisole (HqMe) specifikt reglerade i produkter för konstgjorda naglar (5). Benzoyl peroxide används som initiator för att starta själva polymeriseringen medan hydroquinone och p-hydroxianisole används som inhibitorer/stabilisatorer för att förhindra att polymerisationen startar i förtid. BPO påträffas oftast i pulverfasen i ett tvåkomponentsystem samt i UV-geler. Hq och HqMe används oftast i s.k. akrylvätskor dvs. i vätskefasen i ett tvåkomponentssystem. Om en produkt innehåller antingen BPO, Hq eller HqMe måste de ämnesspecifika reglerna följas, se tabell 1, vilka bl.a. innefattar krav på specifika varningstexter i produktmärkningen. Notera att dessa ämnen endast får användas i produkter avsedda för konstgjorda naglar, övrig användning är inte tillåten. Tabell 1. Krav om något av ämnena BPO, Hq eller HqMe används i en produkt för konstgjorda naglar. Ämnesnamn Högsta tillåtna koncentration i den färdiga produkten Andra begränsningar och krav Villkor för användning och varningstext som ska tryckas på etiketten INCI-namn: Hydroquinone Svenskt namn: Hydrokinon 0,02 % (efter blandning för användning) Endast för yrkesmässig användning Endast för yrkesmässig användning. Undvik kontakt med huden. Läs bruksanvisningen noggrant. INCI-namn: Benzoyl peroxide Svenskt namn: Bensoylperoxid 0,7 % (efter blandning) Endast för yrkesmässig användning Endast för yrkesmässig användning. Undvik kontakt med huden. Läs bruksanvisningen noggrant. INCI-namn: p- Hydroxyanisole Svenskt namn: Hydrokinonmetyleter 0,02 % (efter blandning för användning) Endast för yrkesmässig användning Endast för yrkesmässig användning. Undvik kontakt med huden. Läs bruksanvisningen noggrant. Förutom de obligatoriska varningstexterna, se tabell 1, som krävs i märkningen för produkter som innehåller BPO, Hq eller HqMe, säger bestämmelserna att kosmetika och hygienprodukters behållare (burk/flaska/tub etc.) och eventuell ytterförpackning också Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

7 ska vara försedd med annan märkning (6). I figur 1 visas ett exempel på information som en nagelprodukt kan ha i sin märkning. Akrylvätska Används i förhållandet 1½:1 med produkten akrylpulver för att bygga naglar. Endast för yrkesmässig användning. Undvik kontakt med huden. Läs bruksanvisningen noggrant. Används endast vid välventilerade arbetsstationer. Använd lämpliga skyddshandskar, skyddskläder och munskydd. Ingr Ethyl Methacrylate, HEMA, Glycol HEMA-Methacrylate, p- hydroxyanisole, CI batchnr: GA452G 36 M Nagelföretaget AB Box Stockholm 250 ml Figur 1. Exempel på information i märkningen av en akrylvätska. Symbolen hand-ibok betyder att det finns mer information att läsa om produkten på annat ställe, t.ex. i en bipacksedel som innehåller ytterligare information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt. Symbolen öppen-burk med angivelsen 36 M innebär att produkten bedömts vara säker att använda 36 månader efter att produkten öppnats. Samtliga kosmetika och hygienprodukter måste ha en förteckning av ingående beståndsdelar (innehållsförteckning) i sin märkning (7). Där ska alla ingående ingredienser listas i fallande ordning efter deras vikt. Innehållsförteckningen är speciellt viktig för personer som vill undvika vissa ämnen t.ex. på grund av kontaktallergi. Med hjälp av innehållsförteckningen ska konsumenten kunna välja bort produkter som innehåller ämnen de vet att de är allergiska mot. Produkter som innehåller ohärdade härdplastkomponenter behöver även ha varningsinformation samt information om skyddsåtgärder som ska iakttas vid användningen. Denna information är viktig för att uppmärksamma hur produkten ska användas på ett säkert sätt. Informationen ska stå på svenska på etiketten eller i undantagsfall på bifogat informationsmaterial, ifall texten inte får plats på själva behållaren. Det är även viktigt att produkter som enbart är avsedda för yrkesmässig Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

8 användning inte säljs till privatpersoner som saknar utbildning om hur produkterna ska användas. Något krav på speciella s.k. säkerhetsdatablad finns inte för kosmetika och hygienprodukter. Kravet på säkerhetsdatablad finns istället i bestämmelserna för kemiska produkter som berör en annan produktgrupp. När det gäller märkning med farosymboler/piktogram eller farobeteckning/signalord finns heller inget krav på detta enligt kosmetikalagstiftningen utan dessa regler finns också i regelverket för kemiska produkter. Sådana symboler och säkerhetsdatablad kan dock vara till nytta för användarna genom att de är väletablerade och uppmärksammar att produkterna kan innebära eventuella risker vid användningen. Läkemedelsverkets anser därför att såväl farosymboler/piktogram som säkerhetsdatablad bör uppmuntras att användas på frivillig väg för produkter för konstgjorda naglar. Härdplaster och hälsa De flesta akrylater har irriterande och allergena egenskaper i ohärdad form men när plasterna väl har härdat anses de vara ofarliga (8). I flera forskningsrapporter har man kunnat påvisa att produkter för konstgjorda naglar gett upphov till allergiska besvär hos de nagelterapeuter som dagligen jobbar med produkterna men även hos kunderna som fått behandling (9). Vanliga reaktioner till följd av exponering för akrylater har varit kontaktallergi som yttrat sig genom eksem på händer, underarmar, ögonlock och ansikte (10,11). De akrylater som flest personer verkar reagera på är 2-HPMA (2-hydroxypropyl methacrylate), 2-HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) och EGDMA (ethylene glycol dimethacrylate) (12). När en konstgjord nagel tillverkas finns det risk att ohärdat material kommer i kontakt med huden, att irriterande ångor inandas eller att material i t.ex. slipdamm inandas eller kommer i kontakt med huden. Personlig skyddsutrustning som t.ex. handskar och punktutsug är därför av stor vikt för att minimera exponeringen av ohärdade monomerer. Kunskap om produkterna och hur man bör handskas med dem (t.ex. rätt arbetsteknik) är också viktigt. Felaktigt byggda naglar där härdningen inte är fullständig kan medföra att ohärdat material tar sig ned till nagelplattan (den egna nageln), och ifall denna är skadad exponeras nagelbädden (delen under nageln) eller omgivande hud. Där kan det ohärdade materialet ge upphov till allergi efter en tids överexponering. Vanliga symtom vid allergi mot konstgjorda naglar är en känsla av klåda eller värme i nagelbädden (13). Dåliga UVlampor, felaktiga proportioner vid blandning av pulver och akrylvätska, för tjocka lager UV-gel är några orsaker till att den konstgjorda nageln kanske inte härdar fullständigt. Att handskas med dessa produkter utan kunskap om hur de ska användas på rätt sätt och utan lämplig skyddsutrustning är ytterst olämpligt och kan i värsta fall innebära att man utvecklar en livslång allergi mot akrylater. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

9 Metod Under våren 2010 kontaktades de första företagen för inspektion inom projektet. Urvalet av företag var dels de företag som hade anmält produkter för tillverkning av konstgjorda naglar till Läkemedelsverkets produktregister men också företag som Läkemedelsverket uppmärksammat och fått kännedom om att de sålde produkter för tillverkning av konstgjorda naglar via t.ex. sina webbutiker. I denna tillsynsinsats fokuserades kontrollen på de två vanligaste systemen för tillverkning av konstgjorda naglar, nämligen UVhärdande geler samt akrylpulver och akrylvätskor. Under hösten 2010 inspekterades 13 st. företag och under våren 2011 inspekterades 20 st. företag. Totalt 33 företag och 108 produkter kontrollerades inom projektet, se bilaga 2. De utvalda företagen kontaktades och en begäran om förpackningsmärkning och haltuppgifter av ämnena benzoyl peroxide, hydrokinon och hydrokinonmetyleter efterfrågades för ett urval produkter per företag. Om möjligt efterfrågades förpackningsmärkningen för åtminstone ett akrylpulver, en akrylvätska och en UV-gel per företag för att kontrollen skulle omfatta båda systemen för tillverkning av konstgjorda naglar. I de fall företagen var produktinformationshållare (14) begärde Läkemedelsverket att få se säkerhetsbedömningen för en av produkterna. Vanligtvis efterfrågades säkerhetsbedömningen för en akrylvätska då sådana produkter innehåller ohärdade akrylatmonomerer vilket innebär att produkterna borde ha irriterande och allergena egenskaper. Den begärda dokumentationen granskades innan inspektionerna genomfördes på plats hos företagen. Inspektionerna innefattade en genomgång av inspektionschecklistan, det redovisade materialet samt en genomgång av ärendets fortsättning. I checklistan ingick ett stort antal frågor om t.ex. produktsortiment, rutiner vid försäljning, kompetens rörandes lagstiftning, kännedom om biverkningar. Vid inspektionerna hade Läkemedelsverket en genomgång av föreskriften LVFS 2004:12, valda delar av föreskriften LVFS 2007:4 med avseende på de begränsningsbestämmelser som finns för ämnena BPO, Hq och HqMe, samt delade ut Läkemedelsverkets informationsbroschyr om regelverket för kosmetika och hygienprodukter och Arbetsmiljöverkets broschyr Akrylatplasters komponenter är farliga samt gav företaget tillfälle att ställa frågor om kosmetika- och hygienprodukter. Avsikten var att öka företagens kunskaper om gällande regler och annan relevant information. I flera fall visades även kommissionens databas CosIng (15) med avsikten att tipsa företagen om ett hjälpmedel för att stämma av om ingredienserna i en produkt lever upp till kosmetikadirektivets detaljreglerade ämnesbestämmelser. I anslutning till inspektionerna samt i de inspektionsrapporter som företagen fick efter genomförd inspektion, informerade Läkemedelsverket om vilka brister som måste åtgärdas och den tid företagen hade på sig att korrigera och redovisa genomförda åtgärder till myndigheten. Revideringar/kompletteringar i förpackningsmärkningar, införande av nya rutiner eller framtagande av nytt informationsmaterial är exempel på åtgärder som var nödvändiga för flera företag. Inspektionsärendena avslutades inte förrän Läkemedelsverket konstaterat att bristerna åtgärdats eller att felaktiga produkter slutat säljas. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

10 Resultat Innehåll av BPO, Hq och HqMe 36 st. (33 %) av de inspekterade produkterna innehöll något av de begränsade ämnena BPO, Hq eller HqMe. Ingen av dessa produkter överskred de maximalt tillåtna halterna för respektive ämne. 34 av de 36 produkterna (94 %) saknade däremot helt eller delvis den varningsinformation som ska finnas i märkningen vid innehåll av BPO, Hq eller HqMe, vilket företagen fick åtgärda. Varningstexten ska vara; Endast för yrkesmässig användning. Undvik kontakt med huden. Läs bruksanvisningen noggrant. Produkter som innehåller något av dessa ämnen får endast användas yrkesmässigt och 29 av 36 produkter (80 %) uppgavs enbart säljas vidare till yrkesmässiga användare. 7 av 36 produkter (20 %) uppgavs även säljas till privatpersoner, se figur 2. De företag som inte kontrollerade vilka kunder som köpte dessa produkter fick i uppdrag att införa egna kontrollrutiner så de fortsättningsvis kunde säkerhetsställa att produkter innehållandes BPO, Hq och/eller HqMe endast försåldes till yrkesmässiga användare.flertalet av de 36 produkterna saknade helt eller delvis, den varningstext som ska finnas i märkningen ifall något av dessa ämnen ingår i produkten. Om texten fanns, helt eller delvis, var ett vanligt fel att den inte var på svenska. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Säljs endast till yrkesmässiga Säljs även till privata Saknar varningstext Figur 2. Av de 36 granskade produkterna som innehöll något av ämnena BPO, Hq, HqMe såldes 80 % vidare endast till yrkesmässiga användare men 20 % även till privatpersoner. Märkning 107 av de 108 granskade produkterna hade en till flera brister i märkningen. Bristerna varierade mellan någon enstaka felstavad ingrediens till att hela ingrediensförteckningen saknades. I några ingrediensförteckningar saknades specifika namn på ingående Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

11 ingredienser och istället angavs funktionen t.ex. photo initiator vilket inte är tillräckligt. I figur 3 visas några av de märkningsbrister som uppmärksammades hos de granskade produkterna. Notera att en produkt kan ha flera av märkningsbristerna. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60 % Varningstext & instruktion ej på svenska 49 % Ingr.fört. saknas eller felaktig 32 % Namn & adress till PI saknas eller felaktig 45 % Datum för hållbarhet saknas Figur 3. Vanliga brister i märkningen hos de granskade produkterna. Tillsynen resulterade i att de uppmärksammade märkningsbristerna åtgärdades av de ansvariga företagen. Säkerhetsbedömning Från företag som anmält sig som produktinformationshållare (PI-hållare) till Läkemedelsverkets produktregister eller som på sina webbplatser informerade om att de importerade produkter från tredje land, efterfrågades säkerhetsbedömningen för ett urval produkter. I de fall företagen hade en akrylvätska i sitt sortiment efterfrågades oftast säkerhetsbedömningen för en sådan. För 15 av de totalt 108 produkter (14 %) som granskades inom projektet kontrollerades säkerhetsbedömningen. I några fall uppgav företag anmälda som PI-hållare att säkerhetsbedömningen fanns utomlands och att de inte fick ta del av den, vilket ibland ledde till att företagen slutade sälja produkterna. Viktigt att notera är dock att de som anmäler sig som PI-hållare till Läkemedelsverkets produktregister ska kunna visa upp en fullständig produktinformation vid kontroll från myndigheten. Flera företag kände inte till detta vilket t.ex. var aktuellt för namnbytande företag, alltså företag som tog in produkter från ett annat EU/EES-land men valt att sälja vidare produkten i sitt eget namn. Namnbytande företag behöver bli medvetna om att de i så fall juridiskt likställs med en tillverkare (16) och får samma ansvar som en s.k. PIhållare. Några av dessa namnbytande företag bestämde sig för att märka produkterna med den europeiska PI-hållaren istället då det var där säkerhetsbedömningen och övriga delar av PI hölls. För ungefär hälften av produkterna (53 %) åtgärdades de brister som påträffades i säkerhetsbedömningarna men för 27 % av produkterna valde företagen istället att de skulle sluta försäljas, se figur 4. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

12 27% 20% 53% PI-uppgifter i märkningen ändrades till annat EU-land Brister åtgärdades i PI Produkt togs bort från marknaden Figur 4. Resultaten av inspektionen av säkerhetsbedömningar för 15 produkter. Biverkningar Ungefär en tredjedel av de inspekterade företagen kände till att deras produkter gett upphov till biverkningar vid användningen, se figur 5. I samtliga fall rörde det sig om enstaka fall som kommit företagen till känna antingen via deras privata kunder eller via yrkesutövande nagelterapeuter som använt produkterna i sitt yrkesliv. Vet att produkter givit biverkning (33 %) Känner ej till biverkning (67 %) Figur 5. Företagens kännedom om uppkomsten av biverkningar till följd av användningen av deras nagelprodukter. De biverkningar som nämndes var exempelvis uppkomsten av eksem och astma t.ex. kontaktallergi av gel och akrylvätska och arbetsrelaterad astma p.g.a. slipdamm. Övriga uppgifter de fått kännedom om var t.ex. att doftakrylen luktade starkt, besvär med Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

13 luftrören efter arbete med akrylvätska utan luftsug, brännande känsla på naglarna vid härdning av UV-gel etc. Två tredjedelar av företagen hade däremot ingen kännedom om att deras produkter gett upphov till biverkningar. Tydliga rutiner för att ta om hand om inkomna biverkningar saknades hos de flesta företag. I produktinformationen som ska finnas för kosmetika- och hygienprodukter ska det ingå uppgifter om eventuella biverkningar, s.k. oönskade effekter. Företag som saknade rutiner för att ta hand om inkommande information om biverkningar uppmanades att införa detta. Sammanfattning av resultat De brister som påträffats vid inspektionerna har i de allra flesta fall åtgärdats. I övriga fall har företagen istället beslutat att upphöra med produkterna på frivillig väg. Några få produkter visade sig också vara inaktuella då de inte längre såldes och i dessa fall har rättelse av påpekade brister inte varit nödvändiga. Endast i ett fall har Läkemedelsverket tagit beslut om saluförbud. Detta fall berörde två produkter där ansvarigt företag inte rättat till påpekade brister eller tagit bort produkterna på frivillig väg. En sammanfattande bild av utfallet av inspektionerna visas i figur 6. 90% 83 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 15 % 10% 0% Brister har korrigerats Produkt har tagits bort från marknaden 2 % Beslut om saluförbud Figur 6. Resultat av tillsynen. Diskussion Att förlänga sina naglar på konstgjort vis verkar öka i popularitet i Sverige. Regelverket säger att dessa produkter ska ses som kosmetika och hygienprodukter och ett krav är då att de ska vara säkra att använda för människors hälsa (17). Det är dock väl känt att de flesta av dessa produkter i ohärdad form innehåller irriterande och allergiframkallande härdplastkomponenter som vid överexponering kan ge upphov till livslång allergi (18). När produkterna väl har härdat klart anses däremot slutprodukten, den färdiga konstgjorda nageln, vara ofarlig. För att dessa produkter ska vara säkra att använda Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

14 behöver den som använder dem ha tillräcklig kunskap om hur man ska minimera risken att utsätta sig för det ohärdade materialet. Information, kunskap och god arbetsmiljö är nödvändigt för att uppnå detta på bästa sätt. Därmed är det väldigt viktigt att tillverkarna/importörerna av sådana produkterna tar sitt ansvar och förser produkterna med tillräcklig information t.ex. instruktioner om hur man ska skydda sig och vad man ska tänka på när man använder dem. Läkemedelsverkets inspektioner har visat att de flesta av de inspekterade företagen verkar känna till att produkterna kan ge upphov till allergi vid överexponering och de allra flesta menar att information om detta ingår i utbildningen till nagelteknolog/terapeut. Hälsoproblem kan dock uppstå ifall produkter för konstgjorda naglar säljs vidare till privatpersoner som saknar sådan utbildning. I dessa fall är informationen på produkternas behållare (märkningen) ofta den enda information konsumenten har tillgång till. Utförlig information om eventuella risker med produkten och information om försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen är därför av största betydelse för att privatpersoner (men även yrkesverksamma) ska notera att man måste undvika kontakt med ohärdat material. Läkemedelsverkets inspektioner visade dock att ungefär 60% av de inspekterade produkterna hade brister just när det gäller varningstext och instruktioner i märkningen. Dessa brister har rättats till och ansvariga företag/personer som inspekterats inom projektet är nu medvetna om vikten av bra användningsinstruktioner och tydlig varningstext för denna produktgrupp. Säkerhetsdatablad och farosymboler/piktogram i märkningen verkar vara ganska vanligt förekommande för dessa produkter, vilket inte är ett lagkrav (19), men kan vara mycket användbara. När det gäller försäljning av produkter för konstgjorda naglar till privatpersoner finns inga juridiska hinder förutom för produkter som innehåller ämnena benzoyl peroxide (BPO), hydroquinone (Hq) och p-hydroxyanisole (HqMe) vilka är detaljreglerade genom kosmetikaregelverket. Sådana produkter får endast säljas vidare till yrkesmässiga användare. Två tredjedelar av de granskade produkterna innehöll inte BPO, Hq eller HqMe och för dessa finns alltså inte samma skyldighet, enligt regelverket, att enbart sälja produkterna till yrkesmässiga användare. Okunskap om hur produkterna bör hanteras ökar självfallet risken för att man ska exponeras för ohärdade akrylater och drabbas av livslång allergi mot dem. Flertalet av de inspekterande företagen uppgav att de ansåg att produkter för konstgjorda naglar enbart borde säljas vidare till yrkesverksamma med genomförd nagelteknologutbildning. Flera företag saknade dock etablerade rutiner för avstämning av kompetens och utbildning bland sina kunder vilket Läkemedelsverket påpekat och ställt krav på åtgärder. Tanken med detta tillsynsprojekt var, förutom att se till att produkter med brister korrigerades, att ge Läkemedelsverket en uppfattning om kunskapsläget om kosmetikaregelverket hos den expanderande nagelbranschen. Kunskapen om regelverket bland de inspekterade företagen varierade. En del företag var väl insatta i gällande regler men de allra flesta saknade kunskap om vad som förväntas av dem och vilka krav deras produkter ska leva upp till. Detta framgick också genom att nästan samtliga inspekterade produkter (107 av 108) hade märkningsbrister som behövde rättas till på något sätt. Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar Läkemedelsverket

Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning

Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Hårfärgningsprodukter innehåll och märkning Tillsynsrapport från Läkemedelsverket 2014-03-27 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Rapport från Läkemedelsverket 2014-05-26 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner Smycken i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner TILLSYN 1/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Stick- och skärskador samt blodexponering i vården - I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson,

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE

AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE AVKLASSIFICERING AV AVFALL END OF WASTE En tillämpad studie av teoretiska förutsättningar och praktiska förväntningar på avklassificeringsbestämmelsen i 2008 års ramdirektiv om avfall Författare: Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer