Mats Hahne (M), Lennart Gustafsson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)"

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), Erik Ågren (C) Ulf Athlei (SIV) Margot Eriksson (S) Ingrid-Märta Grönlie (S), tjänstgörande ers för Lars Andersson (S) Björn Johansson (V) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för Elsie-Marie Arvidsson Ersättare Mats Hahne (M), Lennart Gustafsson (C) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Pernilla Carlson, projekteringschef, Per Lidén, VA-chef Jan Mattsson, renhållningschef Marie Åhslund, ekonom, Conny Wolbe, gatuchef, Ingrid Öhlén, administrativ chef Monica Boo, nämndsekreterare Erik Ågren (C) och Björn Johansson (V) Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen tisdagen den 22 december 2009 kl 13:00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben (KD) Justerare Erik Ågren (C) Björn Johansson (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet s arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Monica Boo

2 PROTOKOLL 2(13) 79 Förvaltningens information s beslut Noterar informationen. Förvaltningschefen informerar att en kravprofil tagits fram för en ny kostekonom/kostchef. Nuvarande avdelningschefen för kost och lokalvård, Birgit Brunsell fortsätter som tidigare, med inriktning ekonomi, upphandling och avtal. Vidare informerar förvaltningschefen att Johanna Falkman-Sjöberg kommer att överta personalfrågorna när Ingrid Öhlén slutar sin anställning Johanna kommer fortsätta tillhöra personalavdelningen, men arbeta åt tekniska förvaltningen. Den nuvarande administrativa avdelningen övergår till kommunledningskontoret, förutom Ulla Larsson som tillhör tekniska förvaltningen. Hur nämndsekreterarfrågan ska lösas på sikt kommer att utredas efter årsskiftet. Renhållningschef Jan Mattsson informerar att det inkommit skrivelse från Avfall Sverige angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision inför deras årsmöte 2010 i Piteå, den 1-2 juni Eventuell nominering ska vara Avfall Sverige tillhanda senast 8 februari Gatuchef Conny Wolbe informerar att tekniska förvaltningen haft samverkan med Karlskoga kommun under ett par års tid i arbetsuppgifter som berör trafikingenjören. Det finns nu förslag till utökat samarbete. Förvaltningen återkommer med ytterligare information efter årsskiftet.

3 PROTOKOLL 3(13) Tn/2009: Internbudget 2010 s beslut antar förvaltningens förslag till preliminär internbudget. antar inriktningsmål för budgetåret överlämnar internbudget och inriktningsmål till kommunstyrelsen som information. beslutar att förvaltningen utarbetar effektmål för beslut i januari Sammanfattning presenterade i samband med ekonomiutskottets budgetberedning en konsekvensbeskrivning i det fall tekniska nämnden skulle få minskad ram fick ett engångsbidrag på 1,4 mkr för underhåll av skolfastigheter samt ett besparingskrav på 2 mkr. Av förvaltningens besparingskrav på 2 mkr sker hela besparingen inom fastighetsavdelningens driftsbudget. För särskilda åtgärder på skolfastigheter har förvaltningen erhållit ett engångsbidrag om 1,4 mkr. Översyn av lokalbeståndet kommer att fortsätta under 2010 och så även försäljningsuppdragen, efter politiska överväganden. Inom gatu- och fritidskontorets verksamheter sker även en kostnadsreducering jämfört med 2009, eftersom ett engångsbidrag om 1 mkr beviljades år Besparingen sker i enlighet med beslut i TN , dnr 09:68. Flera justeringar kommer troligen att erfordras med anledning av tidigare äskanden och beslut. Budgeten är behandlad inom ramen av samverkansavtalet Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens förslag till internbudget 2010, bilaga 1 Tekniska förvaltningens förslag till inriktningsmål 2010, bilaga 2 Beslutsexpediering Kommunstyrelsen för kännedom.

4 PROTOKOLL 4(13) Tn/2009: Detaljplan för Skymningen, Kristinehamn s förslag föreslår kommunstyrelsen besluta att Sundstigens omfattning minskas till 45 meter in från Vålösundsvägen och att resterande del blir naturmark. föreslår kommunstyrelsen besluta att Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska gälla på de fastigheter som gränsar mot Vålösundet. föreslår kommunstyrelsen besluta att samtliga allmänna pumpstationer inom campingområdet utgår. föreslår kommunstyrelsen besluta att campingområdet samt naturmarken i öster belastas med ytterligare ett u-område. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat upprätta ett förslag till detaljplan för Skymningen. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för campingverksamheten att utvecklas samt bekräfta den bostadsbebyggelse som finns, men ändra byggrätten. Gata Trafik En utredning av utrymmesbehovet i korsningen Presterudsvägen Presterudsallén pågår, redovisas i utställningsskedet. Sundstigen föreslås övergå till lokalgata i planen. Då den endast är till för att klara infarten till fastigheterna föreslås gatans sträckning minskas till 45 meter in från Vålösundsvägen, resterande del blir naturmark. VA Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska gälla på de fastigheter som omedelbart gränsar till Vålösundet, fastigheter med upprättad förbindelsepunkt betalar hel dagvattentaxa. Några allmänna pumpstationer inom området för camping är inte aktuellt.

5 PROTOKOLL 5(13) TN 81, forts. Bestämmelser har införts i plankartan att campingområdet skall vara tillgängligt för omhändertagande av dagvatten österifrån. U-området som redovisas lämpar sig bra för en öppen dagvattenhantering, men behöver kompletteras med ett alternativ för en eventuell kulvertering. Bredden på dessa u-områden bör vara 6 meter. Dagvatten söderifrån avvattnas genom friluftsområdet i planens östra del, området borde belastas med u-område för att säkra avvattningen även i framtiden. Dagvattenfrågan bör utredas innan marken i norra delen av planen ianspråktas för båtuppställning. Renhållning Ett förtydligande till planhandlingen: Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens renhållningsordning (föreskrifter samt avfallsplan.) har i övrigt inget att erinra mot förslaget. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse s behandling Björn Nyström (M) önskar få fört till protokollet att han anser att sikten i kurvan vid utfarten från Skymningsvägen till Vålösundsvägen inte är tillfredsställande. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

6 PROTOKOLL 6(13) 82 Ärende för kännedom - Nämnadministrativa rutiner i Kristinehamns kommun s beslut Tar emot informationen med tacksamhet. Administrativa chefen Ingrid Öhlén redogör för de nämnadministrativa rutinerna, med tyngdpunkt på de områden som främst berör tekniska nämnden.

7 PROTOKOLL 7(13) 83 Arbetsutskottets anmälan om fattade beslut s beslut Tackar för redovisningen. TNAU TNAU Ärende för kännedom. Information internbudget inför tekniska nämnden.

8 PROTOKOLL 8(13) 84 Information planer och strategier inför investeringar inom VA-verksamheten s beslut beslutar att stryka ärendet från dagens sammanträde och i stället ta upp det vid nämndens sammanträde i januari.

9 PROTOKOLL 9(13) 85 Regional samverkan om ny taxekonstruktion s beslut besluta att ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja arbetet enligt lämnad beskrivning. Sammanfattning Som ett led i den samverkan som sker inom ramen för Avfallsgrupp Öst har ett arbete med att harmonisera taxekonstruktioner påbörjats. Detta sker bland annat för att underlätta framtida utveckling av samverkan i regionen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse TNau

10 PROTOKOLL 10(13) 86 Fullmakt för behörig företrädare för Kristinehamns kommun vid Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 miljöbalken; Ytvattenuttag Sörkastet, Kristinehamns kommun Tn/2009:94 s beslut utser VA-chef Per Lidén som företrädare för kommunen i anmälan om vattenverksamhet, ytvattenuttag Sörkastet. Sammanfattning Kristinehamns kommun, tekniska förvaltningen, har i exploateringen av Sörkastet Norr åtagit sig att, som service för de boende, erbjuda sjövatten för bevattning. Uttag av ytvatten ska anmälas till Länsstyrelsen. Till anmälan ska fogas fullmakt för kommunens ombud. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen företräds av VA-chefen Per Lidén. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Länsstyrelsen i Värmland

11 PROTOKOLL 11(13) Tn/2009:51 87 Fastställelse av regler för VA-lån s beslut beslutar fastställa följande regler för VA-lån: Villkoren i 36 lagen om allmänna vattentjänster ska vara uppfyllda. Lån medges ej vid nybyggnation. Vid försäljning av fastigheten förfaller återstående lån till betalning. Fastighetens taxeringsvärde ska understiga anläggningsavgiften. Prövning sker i varje enskilt fall där fastighetsägaren så begär. Vid tillämpningen av reglerna ska särskilt beaktas att kommunen har som regel att inte agera på lånemarknaden. I första hand ska fastighetsägaren vända sig till sin bank för lån. I de fall VA-lån beviljas ska i första hand pantbrev i fastigheten lämnas som säkerhet. Om detta inte är möjligt ska annan likvärdig säkerhet som kommunen kan godta lämnas. Borgensförbindelse kan i särskilda fall godtas. Lånet ska normalt återbetalas på tio år. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska återföras till tekniska nämnden för fastställande av regler. Tekniska förvaltningen, VAavdelningen har rådgjort med ekonomichefen angående de slutliga reglerna. Följande regler föreslås: Villkoren i 36 lagen om allmänna vattentjänster ska vara uppfyllda Lån medges ej vid nybyggnation Vid försäljning av fastigheten förfaller återstående lån till betalning Fastighetens taxeringsvärde ska understiga anläggningsavgiften Prövning sker i varje enskilt fall där fastighetsägaren så begär. Vid tillämpningen av reglerna ska särskilt beaktas att kommunen har som regel att inte agera på lånemarknaden. I första hand ska fastighetsägaren vända sig till sin bank för lån. I de fall VA-lån beviljas ska i första hand pantbrev i fastigheten lämnas som säkerhet. Om detta inte är möjligt ska annan likvärdig säkerhet som kommunen kan godta lämnas. Borgensförbindelse kan i särskilda fall godtas. Lånet ska normalt återbetalas på tio år.

12 PROTOKOLL 12(13) TN 87, forts. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Beslutsexpediering Kommunstyrelsen för kännedom.

13 PROTOKOLL 13(13) 88 Rapport från kurs om VA-branschen, avtackning m m s beslut tackar för informationen. Kurs Svenskt Vatten Margot Eriksson (S) och ordförande Roland Leben (KD) rapporterar från kurs om VA-branschen hos Svenskt Vatten i Stockholm den 1 december Kursen var en introduktion till vattentjänster för ansvariga kommunalpolitiker med flera. Den var innehållsrik med mycket nyttig information, men den kunde ha arrangerats tidigare under mandatperioden.. Avtackning och Julhälsning avtackar administrativa chefen Ingrid Öhlén som slutar sin anställning hos Kristinehamns kommun för att börja på Elsäkerhetsverket. Ordförande Roland Leben (KD), vice ordförande Krister Nyström (S) och förvaltningschef Bo Ivarson tackar personal och nämnd för året som gått och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År!

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande

PROTOKOLL 1(36) 2014-04-14 KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00. Lokal Bäcken, kommunförvaltningen. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande PROTOKOLL 1(36) KOMMUNSTYRELSEN Tid: kl 08:30 16.00 Plats: Lokal Bäcken, kommunförvaltningen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Sture Nordin, s vice ordförande Stefan Hortlund, s Inger Grankvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer