Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf Ersättare Margot Eriksson (s) Övriga närvarande Justerare Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef, Lennart Mikaelsson, chef planerings- och trafikavd. Birgit Brunsell, chef kost- och lokalvårdsavd. Kurt Eriksson, VA- och renhållningschef, Eva Larsson, VA- och renhållningssamordnare Monica Boo, nämndsekreterare Gunnar Eriksson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen tisdagen den 18 oktober 2005 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben (kd) Justerare Gunnar Eriksson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Monica Boo

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) Tnau 101 Godkännande av föredragningslistan Arbetsutskottets beslut Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden. Utsänd föredragningslista upptar fem ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: - Investeringar 2006 kost- och lokalvårdsavdelningen. - Förslag till sammanträdesdagar V:a Ringvägen delen Tallundsvägen-Fältvägen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12) Tnau 102 Förvaltningschefens information Arbetsutskottets beslut Noterar informationen. Förvaltningschefen informerar att det finns delade uppfattningar om hur mycket som är budgeterat till renovering av Kvarnen vid Hembygdsgården och klargör att det sedan tidigare är kronor. Förvaltningen jobbar vidare med sammanslagningen av gatukontoret och fritidskontoret. Samverkan med personalen har skett i olika arbetsgrupper. Samverkansförhandlingar med arbetstagarorganisationerna ska avslutas. Gymverksamheten vid badhuset ska ses över. En ny upphandling bör genomföras enligt LOU. Eftersom statusbesiktningen visade att det finns behov av renoveringar, behöver hänsyn tas till detta under avtalstiden. Ett fast elpris är avtalat under oktober och november. Avtalsförhandlingar pågår med hjälp av inköpsavdelningen. Anbudstiden för upphandling av lokalvård har nu gått ut. Anbudshandlingar skickades ut till sex företag och lika många svar har inkommit. Utvärdering pågår och förvaltningen återkommer till nämnden när denna är klar.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) Tnau 103 Ärenden för kännedom/kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Noterar informationen. Kf 77, Lokalisering av nytt ridhus vid Gustavsvik. Kf 80, Investeringsbudget 2005/2006 omdisponering. Kf 81, Kommunens växthusanläggning och produktion av sommarblommor. Kf 83, Bostadsbyggande inom norra Marieberg. Kf 86, Renovering av Kvarnen Hembygdsgården. Kf 87, Utökat skyddsområde med reviderade skyddsföreskrifter för Bergsjön och Sandköpings vattenverk. Kf 90, Namnärenden inom Marieberg norra samt för väg till parkering vid Picasso. Kf 92, Delårsbokslut och årsprognos Kurser och konferenser Inbjudan till Livsmedelsverkets säkerhetsdag Säkrare vattenförsörjning Kristinehamns kommun Onsdagen den 26 oktober 2005 kl i sammanträdesrummet Uroxen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(12) Tnau 104 Dnr 04:156 Kvartalsrapport januari-september 2005 samt prognos för 2005 Arbetsutskottets förslag Tackar för rapporten samt överlämnar förvaltningens kvartalsrapport till nämnden liksom förslag till beslut enligt arbetsutskottets behandling. Ärendet Förvaltningen överlämnar kvartalsrapport för perioden januari-september Kommentarer till resultat och prognos finns i sammanställningen som bifogas. Förändringar i förhållande till halvårsprognosen är: Större underskott på fastighetsavdelningen på grund av budgeterade intäkter för Svedjegården som avser boendedelen. Eftersom lokalen inte är uthyrd kommer underskott att uppstå med motsvarande summa. Tekniska förvaltningen hade vid föregående prognos inte kännedom om att finansieringen av Svedjegården 2005 inte var klarlagd. Något lägre överskott än vid föregående prognos avseende VA-verksamheten. Orsaken är kostnader för åtgärder på Fiskartorpets avloppsreningsverk. Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden uppdra åt förvaltningen att - i samband med nästa månadsprognos till kommunstyrelsen förtydliga att ett eventuellt underskott på de lokaler som inköpts/försålts under året inte finns med i prognostiserat underskott på 4 mkr. - göra en sammanställning av de fastigheter/lokaler som har köpts eller sålts under samt hur dessa påverkar Fastighetsavdelningens budgetram. Resultatet ska presenteras för tekniska nämnden snarast möjligt.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) Tnau 105 Dnr 05:143 Förslag till internbudget 2006 med inriktningsoch effektmål Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning med beslutsförslag Budget för 2006 har utarbetats efter givna ramar dock har utrymmet minskat med anledning av den stora ökningen av energikostnader som kommer under Höjningarna gäller främst elenergi där prognosen för årskostnaden gällande hela kommunen är en ökning med mer än tkr varav merparten kommer att belasta tekniska nämndens verksamheter. Gatukontoret får ökade kostnader på ca 350 tkr vilket får återverkningar på nivån av drift och underhåll av gator och parker. För fastighetsavdelningen innebär det att ca tkr avsedda för drift och löpande underhåll går åt till ökad energikostnad. Ramen för 2006 är lagd med utgångspunkt från de fastigheter tekniska nämnden ansvarade för under Under 2005 har ett flertal fastigheter köpts in av kommunstyrelsen. Dessa genererar, förutom kapitaltjänstkostnader, även höga driftkostnader. Någon uppräkning av tekniska nämndens budget har inte gjorts med anledning av dessa ökade kostnader Fastighetsavdelningen kommer att även 2006 genomföra drift av beståndet med budget i underkant vilket innebär att större incidenter direkt reducerar möjligheter till en effektiv fastighetsdrift. Upphandling av lokalvård pågår inför nytt avtal vilket kan ge ökade kostnader. Golvvård och fönsterputs 1 ggr/år ingår till skillnad mot nuvarande avtal. För VA/Renhållningsavdelningen råder osäkerhet ifråga om omhändertagande av latrin och hantering av slam. Beslut av myndigheter och framtagande av alternativa metoder kommer att generera kostnader för verksamheten såsom investeringar och/eller kostnader för behandling. Även för denna verksamhet kan resultatet påverkas av höjda elenergipriser med ca tkr. Samverkansförhandlingar med arbetstagarorganisationerna hålls på måndag 17/10.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Tnau 105, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden - att anta förvaltningens förslag till internbudget och mål för år uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till disposition av VAverksamhetens överskott. - att anta förvaltningens förslag till investeringar på Strandmossen med 950 tkr samt att dessa investeringar ska finansieras med fonderade medel (förslag se sidan 26). - att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja renhållningstaxan med 5,3 % (se sidan 24). - att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 1,5 % (se sidan 20).

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) Tnau 106 Dnr 05:60 Investeringar 2006 kost- och lokalvårdsavdelningen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning för att sedan återkomma till nämnden... Ärendet Då den nya livsmedelslagen med tillhörande egenkontrollprogram började gälla, klarar inte kostavdelningen att uppfylla de krav som ställs. Kraven som vi inte klarar är transport av varm och kall mat. De mattransportvagnar som används är mellan år gamla och har ingen aktiv kyla. Under 2006 måste investeras i 30 vagnar med aktiv kyla och värme. Dessa kostar cirka kronor per styck alltså kronor. Ett förslag är att tekniska nämnden begär investeringsmedel från kommunstyrelsen. Om inte medel ställs till vårt förfogande måste kostpriset höjas med 3:40 per portion för omvårdnads- och omsorgsförvaltningarna. Arbetsutskottets behandling Efter överläggningar i ärendet beslutar arbetsutskottet återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) Tnau 107 Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2006 Arbetsutskottets förslag Överlämnar förslaget för beslut till nämnden. Arbetsutskott Nämnd 17 januari 31 januari 14 februari 28 februari 14 mars 28 mars 11 april 25 april 9 maj 23 maj 6 juni 19 juni Sammanträdena äger rum tisdagar med undantag för den 19 juni som är en måndag. Kommunfullmäktige sammanträder tisdag 20/ augusti 29 augusti 12 september 26 september 10 oktober 24 oktober (31 okt. ks) 7 november 21 november (28 nov. ks) 5 december 14 december alt 18 december Sammanträdena äger rum tisdagar med undantag för alternativet 14 december som är en torsdag och 18 december som är en måndag. Kommunfullmäktige sammanträder tisdag 19 december Tid: Tid: 17.00

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) Tnau 108 Dnr 05:147 V:a Ringvägen delen Tallundsvägen-Fältvägen Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Bakgrund V:a Ringvägen är en del av ringvägssystemet runt Kristinehamns centrum och som sådan har den till uppgift att leda trafiken runt centrum. Delar av V:a Ringvägen genomkorsar bostadsområden där bl a villabebyggelse har direktutfarter på en fyrfältig genomfart. Vid tidpunkten för genomförandet fanns en annorlunda syn på oskyddade trafikanter, någon cykelbana utfördes aldrig utan den har kompletterads i ett senare skede. V:a Ringvägen trafikeras på aktuell sträcka av 8500 fordon per dygn och har fastigheter med direktutfart. På aktuell sträcka finns även flerbostadshus. Korsningen V:a Ringvägen/Enserudsgatan är ur trafiksäkerhetssynpunkt inte bra med hänsyn till bl a begränsad sikt med anslutning i en innerkurva vilket innebär stor osäkerhet vid utfart på V:a Ringvägen. Korsningen V:a Ringvägen/Fältvägen upplevs som besvärlig vid utfart på V:a Ringvägen, bland annat beroende på kurva med begränsad sikt. Synpunkter på korsningen har vid flera tillfällen framförts av personal vid sjukhuset. Fastigheten Törnrosen 25 har sin tillfart via ett servitut från Enserudsgatan vilket begränsar fastighetens handlingsfrihet. Förslag V:a Ringvägen föreslås förändras från fyra till två körfält mellan Tallundsvägen och Fältvägen inramad med trädplanteringar. Enserudsgatans anslutning mot V:a Ringvägen stängs och korsningen V:a Ringvägen/ Tallundsvägen blir en trevägskorsning. Korsningen V:a Ringvägen/ Fältvägen utförs som en cirkulationsplats. På övriga delar föreslås att en indelning med fyra körfält bibehålls, bl a beroende på att avståndet mellan korsningar är litet och det krävs fyra körfält i varje korsning för att korsningskapaciteten ska förbli på en rimlig nivå. Fastigheten Törnrosen 25 föreslås få en ny infart från Sibbesvägen med möjlighet till garage och parkering.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) Tnau 108, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos Miljö- och Byggnadsnämnden att gällande detaljplan revideras enligt ovanstående förslag.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(12) Tnau 109 Dnr 05:109 Information brunvit skyltning Picassoskulptur Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen. Planerings- och trafikchefen informerar att i Vägverkets remiss omfattar inte Picassoskyltningen från E 18 och RV 26. Förvaltningen kommer därför att skicka ett remissyttrande till Vägverket, där kommunen hemställer att föreliggande förslag ändras så den brunvita turistskyltningen Picassoskulptur, enligt Vägverket region väst och kommunen, startar på E 18 och RV 26.

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 ande Klas Holmgren (s), ordförande Bernd Lass, (s) Per Eriksson, (s) Botolf Brandebo, (v) Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer