För ett ännu bättre. Mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett ännu bättre. Mölndal"

Transkript

1 För ett ännu bättre Mölndal

2 Vår politik för Mölndal Nya Moderaterna vill att Mölndal skall erbjuda medborgarna bra kommunal service, attraktivt boende, arbetsplatser och kommersiell service, möjlighet till rekreation och lägre skatter. Mölndal är en populär boendekommun. Det gäller för alla tre kommundelarna - Mölndal, Kållered och Lindome. Vi har ett utmärkt läge, nära till natur, utbildning, goda kommunikationer och inte minst närhet till det kultur- och nöjesutbud som Göteborg erbjuder. Vår kommun är en del av Göteborgsregionens arbetsmarknad och förstärker Västsverige. Mölndal är också en stad med tydlig historia. Denna historia vill vi länka ihop med en fortsatt utveckling och modernisering av staden. Vi vill utveckla en tät och sammanhållen stadskärna som stärker hela kommunen. Vi vill att Mölndal skall växa och att vi blir fler. År 2022 skall Mölndals kommun ha fler än invånare. Ett ökat bostadsbyggande i alla kommundelar skall ge nya attraktiva bostäder som passar olika generationer. Vi vill öka samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildning för att skapa nya spännande mötesplatser. Vi vill ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Nya Moderaterna tror på den enskildes valfrihet. Därför vill vi öka möjligheten att fritt välja skola, barnomsorg och äldreomsorg. I Mölndal skall vi ha trygga förskolor och bra skolor, där eleverna når goda resultat. I Mölndal skall äldre kunna välja mellan olika utövare inom äldreomsorgen. I vår kommun skall man själv kunna göra sina livsval. Ekonomi, arbete och integration - Kommunen skall ha ordning och reda i sin ekonomi - Kommunen skall främja nyetableringar av företag - Det skall vara lättare för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden Arbete är förutsättningen för välfärd och offentlig service. Ju fler som jobbar, desto mer resurser att dela på skapas. Med lägre skatter skapas nya jobb och fler som kan betala skatt. Mölndal skall ha en av Göteborgsregionens lägsta kommunalskatter. Kommunen skall ha en välskött ekonomi, vilket garanterar god service framöver. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Dessa saknar generellt den arbetslivserfarenhet som underlättar att få en anställning. Fler som erbjuder praktikplatser är därför viktigt. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligen längre tid för nyanlända att etablera sig, då man saknar kontakter och referenser. Med rätt stöd och förutsättningar kommer denna grupp att bli en viktig resurs och också framtida skattebetalare. Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till etablering för nya företag. Mölndals centrum behöver utvecklas med bättre handelsutbud, kontor och bostäder. Den nya, attraktiva kontorsbyggnaden bör vara klar 2015 och därefter fortsätter vi att bygga ut och utveckla Mölndals centrum med utökad kommersiell service och nya bostäder. Mer än nya företag i kommunen Byggstart av Mölndals centrums planerade utveckling Starkare ekonomi, fler skattebetalare och sänkt kommunalskatt vid tre tillfällen

3 Förskola och skola - Rätt att välja barnomsorg och skola - Mer kunskap i skolan - fler lärartimmar i klassrummen - Stöd till varje elev att utvecklas efter egna förutsättningar Kultur och fritid - Stöd till föreningar skall i första hand ges för barn och ungdomar - Nytt bibliotek i Mölndals centrum - Fortsatt utveckling av verksamheten på Gunnebo Barn skall ges en trygg uppväxt. Ansvaret för detta ligger hos både föräldrar, förskola och skola. Nya moderaterna vill förbättra förskolans pedagogiska innehåll. Förskolan skall stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska. I skolans arbete skall kunskaperna sättas i centrum. Fler lärartimmar behövs i klassrummen. Särskilt viktigt är det att alla elever redan i de tidigaste årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva. Arbetsmiljön och ordningen i skolan bör förbättras. En kunskapsskola kräver behöriga lärare och Mölndal kommer fortsatt att satsa på karriärtjänster för lärare. Elever som behöver extra hjälp skall kunna få detta, på samma sätt som mer studiemotiverade elever skall ges extra utmaningar. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan. Betygen skall finnas kvar. Särskilda insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro. Elever och föräldrar skall ha rätt att välja den skola som passar just deras intressen och förutsättningar. Göteborgsregionens samarbete inom gymnasieskolan, vilket innebär att elever fritt kan välja utbildning i hela regionen, är avgörande för detta. Mölndals kulturskola bör ytterligare samverka med såväl regionala som med andra externa organisationer inom dans- och musikområdet. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet skall skapa förutsättningar för ett rikare liv hos kommunens medborgare. Ytterligare insatser inom friskvård behövs. De kommunala insatserna inom fritidssektorn skall i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Stödet skall vara utformat oberoende av föreningsaktivitet. Entreprenader och föreningsdrift kan bidra till ytterligare utbud och bättre skötsel av fritidsanläggningar. Det är viktigt att skapa kreativa mötesplatser för alla åldrar. Nya bibliotekslokaler skall skapas i det nya Mölndals centrum. Utvecklingen av Forsåkersområdet möjliggör en koppling till tidigare industrihistoria och bör tas tillvara. Möjligheten att stärka Kvarnbyn som intressant besöksområde skall tillvaratas. Mölndals museum skall fortsätta vara ett av Sveriges mest spännande muséer med olika utställningar. Gunnebo slott och trädgårdar skall utvecklas vidare och det tidigare orangeriet återuppbyggas. Nya konstgräsplaner och näridrottsplatser i alla komundelar Om- och nybyggnad av Åby Ishall, Kållereds sportcenter och ny fotbollsarena på Åby. Fler besökare till Mölndals museum och Gunnebo Slott, vilka erhållit internationella utmärkelser. Mer än 1500 nya platser inom familjedaghem, förskola och fritidshem Karriärtjänster och högre lön för lärare Högre betyg i skolan och fler elever är behöriga till gymnasiet

4 Vård, omsorg och trygghet - Vi vill erbjuda våra äldre både kommunalt och privat drivna äldreboenden - Du skall själv kunna välja vilket företag som ger dig hemtjänst - Stöd till funktionshindrade efter individens behov Boende och miljö - Fler attraktiva bostäder för alla åldrar skall byggas - Minskad klimatpåverkan genom lägre utsläpp per invånare - Ökad service med fastighetsnära insamling av avfall Allt fler blir allt äldre. Omsorgen om våra äldre är en växande del av kommunens verksamhet. Många kan se fram emot fler friska år efter pensioneringen. Därför vill vi att det byggs fler trygghetsboenden och seniorboenden. För den som behöver mera omsorg vill vi kunna erbjuda äldreboenden som drivs av såväl kommunen som enskilda entreprenörer. Som äldre skall du ha möjlighet att själv välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar som underlättar kvarboendet i det egna hemmet för dem som så önskar skall erbjudas. Stödet till anhörigvårdare skall förbättras. Taxorna inom äldreomsorgen skall vara utformade så att personliga besparingar inte behöver tas i anspråk. Stödet till funktionshindrade skall vara anpassat till den enskildes särskilda behov och förutsättningar. Både äldre och funktionshindrade skall beredas möjligheter till utomhusvistelse. Mölndalsborna skall känna trygghet i såväl sitt hem som i offentliga miljöer. Kommunens brottsförebyggande arbete är avgörande. Stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis behövs. Särskilt stöd skall erbjudas till den som utsatts för våld i nära relationer. Mölndal skall vara en kommun som växer och bostadsbyggandet behöver öka. Nu pågår en omfattande bostadsbyggnation i kommundelen Mölndal. Vi vill bygga mer också i Kållered och Lindome. I kommunen skall det finnas attraktiva bostäder för olika åldrar. Det skall vara möjligt att bo med olika upplåtelseform - hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Fler tomter för byggnation i egen regi skall erbjudas. Äganderätt och bostadsrätt ger de bästa förutsättningarna för inflytande över den egna bostaden. Många ungdomar har idag svårt att få egen lägenhet och för att öka deras möjlighet att få egen bostad måste fler hyresrätter byggas. Vid planering av bostadsområden skall behov av god hälsa iakttas. Grönområden skall finnas i de boendes närhet. Genom att mera avfall blir hämtat vid dörren kan både servicen gentemot kunden och källsorteringen öka, vilket gynnar miljön. Få saker är så betydelsefullt för en bättre miljö som utvecklingen av ny teknik. Reningsteknik förbättras inom alla områden. Mölndals Stad skall främja denna utveckling. Under den senaste mandatperioden har kommunen antagit nya miljömål, vilka innebär att vi aktivt medverkar till att skapa en hållbar tillväxt. Fria val (LOV) och kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten Fler erbjuds hemtjänst och nya platser i äldreboenden och servicebostäder har tillkommit Ökade resurser till personer med funktionshinder Mer än nya bostäder har byggts Byggt nytt kraftvärmeverk som producerar miljövänlig el och fjärrvärme Beslut om fastighetsnära insamling av avfall

5 Trafik och resor - Taxor i kollektivtrafiken som bygger på resans längd - Styr & Ställ även i Mölndal - Tågtrafik till Landvetter flygplats Både bilar och kollektivtrafik behövs för att underlätta resandet för medborgarna i deras vardag. Mölndal skall ha en konkurrenskraftig kollektivtrafik utan att den försämrar framkomligheten för bilar. Kollektivtrafiken måste vara snabb och säker. Man måste kunna lita på att bussen, spårvagnen eller pendeltåget kommer i tid. Avgifterna i kollektivtrafiken måste vara rättvisa och kommungränser får inte vara ett hinder för resandet. Vi vill ha avståndsrelaterade taxor som kopplas till den enskilde resenärens geografiska zon. Mölndal skall vara en cykelvänlig stad, där cykelbanor så långt möjligt skall separeras från annan trafik. Mölndal skall söka samarbete med Göteborg, så att systemet med cykelpool (Styr & Ställ) som finns där utökas till Mölndal. Framtida järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats, måste gå via Mölndals knutpunkt. På detta sätt stärks möjligheten för fler invånare i kommunen att resa och pendla i regionen. Utbyggd kollektivtrafik, fler bussar och ytterligare en spårvagnslinje mellan Mölndal och Göteborg Idag över 11 mil cykelvägar i kommunen Underhåll och nyanläggning av gator och vägar för mer än 400 Mkr Våra kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2014 (presenterade i den ordning de står på fullmäktigelistan) Med politiska uppdrag avses här sådana uppdrag resp. kandidat har idag, med intressen menas personliga intressen utöver det politiska intresset och engagemanget. Hans Bergfelt (58), Mölndal Kommunstyrelsen, ordf. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordf. Brottsförebyggande rådet, ordf. Budgetberedningen, ordf. Kvarnfallet AB, ordf. Göteborgsregionens Förbundsstyrelse, ledamot Gabriela Nilsson (57), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Näringslivsutskottet Tekniska nämnden, ersättare Arbetsgivar- & organisationsutskottet, ersättare Mölndala Fastigheter AB Mölndal Energi AB Moderata kretsstyrelsen, v.ordf. Moderata Mölndalsföreningen, v.ordf. Merjem Maslo (37), Mölndal Social- och arbetsmarkandsnämnden Folkhälsorådet Moderata Mölndalföreningen, MQ ansvarig Moderata kretsstyrelsen, sekr. Kommunalråd Golf Skidåkning (utför) Dans Företagare/grafisk designer Vänner Läsning Utvecklingsledare på Migrationsverket Omvärldsbevakning Böcker Träning

6 Johanna Rantsi (24), Mölndal Studerar till gymnasielärare Carina Gustafsson (43), Mölndal Operativ chef Regionfullmäktige, ersättare Utbildningsnämnden Mölndals Bostäder AB MUF Mölndal, vice ordf. MUF Bohuslän Valberedning, ordf. Moderata Mölndalskretsen Vänner Mat Hav och skärgård Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen, ledamot Motion och friskvård Böcker och musik Mode och teknik och vänner Kajsa Hamnén (58), Kållered Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott Skolnämnden, ordf. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Moderata Mölndalskretsen, kassör Moderata Kålleredföreningen, ordf. Redovisningskonsult Spinning Läsning Teater Matlagning Maria Rantsi (49), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens serviceutskott Social- och arbetsmarkandsnämnden Mölndal Energi AB Nämndeman Hovrätten Moderata Mölndalsföreningen valberedning Socionom Socialfrågor Samhällsfrågor Fa m i l j, h u s o c h h e m Fiske, natur, odling Böcker, blommor och matlagning Bengt Möndell (70), Lindome Kommunalråd, gruppledare Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsgiv.-& org.utskott, ordf. Gunnebo Slott & Trädgårdar AB, ordf. Mölndala Fastigheter AB, ledamot Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, ordf. Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ledamot Moderata Mölndalskretsen Moderata Lindomeföreningen Historia Litteratur Teater Film Idrott Kenneth Wallin (72), Mölndal Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens Näringslivsutskott, ordf. Kommunstyrelsens Planeringsutskott, ersättare Vård- & omsorgsnämnden, ordf. ISGR AB Ingenjör Fritidshus Marin historia Kristian Vramsten (56), Lindome Ekonomichef Marcus Ewerstrand (28), Mölndal Analytiker/portföljförvaltare, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Service utskottet, ledamot Miljönämnden, ledamot, repr AU Skolnämnden, ledamot Moderata Kretsstyrelsen, ordf. Moderata Lindomeföreningen /vänner Trädgårdsskötsel Historia Idrott Gym Naturvetenskap, ledamot Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott, ledamot Kommunstyrelsens näringslivsutskott, ersättare Moderata Mölndalskretsen Moderata Mölndalsföreningen MUF i Mölndal, ordf. Vänner Litteratur (historia, ekonomi och politik) Båtar, skärgårdsnatur Skidåkning (utför)

7 Johan Ahlsell (54), Lindome Verksamhetsledare Riksteatern Väst Joacim Ahlqvist (32), Mölndal Universitetsstuderande Skolnämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämnden, ledamot Moderata Lindomeföreningen, ordf. Moderata Kretsstyrelsen, ersättare Film & Scenkonst Segling eliv Motion Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Skolnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen Friluftsliv Föreningsliv Ölbryggning Golf Gerhard Bengtsson (67), Kållered Ingenjör/marknadsekonom Anders Enelund (48), Mölndal Civilekonom Valnämnden Mölndal Energi AB, ordf. Mölndal Energi Nät AB, ordf. Stiftelsen Tuleboborgen Moderata Mölndalskretsen, ledamot Moderata Kålleredföreningen, vice ordf., kassör Kultur och natur Fjällvandringar Flugfiske God mat med gott vin eliv Barnbarn Kommunrevisionen Mölndal Energi AB, lekmannarevisor Mölndal Energi Nät AB, lekmannarevisor Mölndala AB, lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, kassör Idrott och träning Djur och natur Fastigheter Motor (mc&bil) Arne Woxlin (57), Mölndal Advokat Linus Hedberg (27), Mölndal Civilekonom Mölndalsbostäder AB Historia Religion Golf Bandy Motionsidrott, ledamot Kultur- & Fritidsnämnden, ledamot GR:s förbundsfullmäktige, ersättare MUF Mölndals styrelse Gitarrspel Skidor (alpint) Gymnastik Breakdance Trädgård Peter Librell (49), Mölndal Projektledare Isabelle Vramsten (27), Mölndal Landskapsarkitekt Kommunrevisionen, ordf. Kvarnfallet AB, Lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, ordf. Moderata Mölndalskretsen Träning; simning, löpning, gym Kanot och segling Natur Motorsport Natur/Växter/Trädgård Samhällsplanering Fotografering

8 Ingvar Paulsson (70), Lindome Företagare Stefan Engwall (68), Lindome Socionom Kultur-&fritidsnämnden, ordf. Åby Travsällskap, ledamot Mölndals Folkhälsoråd, ordf Moderata Lindomeföreningen, v.ordf. HSN7 regionen, ledamot Friidrott Travsport Kulturfrågor Trädgårdsarbete Social-och arbetsmarknadsnämnden, ledamot Sociala utskottet, ledamot Vård- och omsorgsnämnden, ersättare, ersättare Moderaternas Lindomeförening Vänner Natur- och friluftsliv Golf Gymträning Jan Jacobsson (73), Kållered Adm. chef. Peter Carlmark (47), Mölndal Leg. Sjukgymnast Gatunämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämden, ersättare, ersättare Moderata Kålleredsföreningen Jakt Motorsport Friluftsliv Miljönämnden, ersättare Löpning Ultramarathon Foto Bengt Hedberg (68), Mölndal Redovisningskonsult Staffan Holmgren (66), Lindome Civilekonom Tekniska nämnden, ledamot en Cykling Aktiesparande Natur och miljö Utförsåkning Nämndeman i förvaltningsrätten Nämndemannaförening StorGöteborg, vice ordf. Ordförande kyrkomötets revision Litteratur Cykling Konsertbesök Bobby Bohlin (50), Mölndal Lastbilschaufför Hans-Evert Renerius (72), Mölndal Författare, lärare, präst Byggnadsnämnden, ersättare Mölndalsföreningen Fotboll Matlagning Politiska uppdrag i andra kommuner:, Kommunstyrelse, Socialnämnd, Kulturnämnd samt Kretsstyrelse Bandy Tennis Författarskap

9 Stig Risberg (67), Mölndal RC Seniorbolaget Lars Wagner (58), Mölndal Beteendevetare Moderata Mölndalsföreningen Nämndeman ÖFN Nämndeman-Tingsrätten & Vänner Motorsport Tidigare Kultur- och fritidsnämnden Moderata Mölndalsföreningen en Styrketräning Ekonomi, skattefrågor Byggfrågor, planering Stadsutveckling HR Per H Elofsson (52), Lindome Produktchef Robert Engström (47), Lindome Förhandlare Skolnämnden, ersättare Miljönämnden, ersättare Löpning Cykling Längdskidåkning Vin och mat Skolnämnden Valnämnden en Hunden Jakt Jakob Sellberg (46), Lindome Ekonom Nils-Erik Eriksson (81), Lindome Pensionär Kultur- & fritidsnämnden Moderata Lindomeföreningen, sekr. en Löpning Moderaterna Lindomeföreningen, kassör Ordf. nomineringsgrupp, Samling för kyrkan Idrott och friluftsliv Boule Bridge Ingela Ohldin (76), Kållered Pianopedagog Karin Hamnén (27), Mölndal Kundklubbsansvarig Social-arbetsmarknadsnämnden, ledamot Social-arbetsmarkndsnämnden AU, ledamot Sociala utskottet, ledamot Nämndemännens Riksförbundsstyrelse, ledamot Regionombud Nämndemännen, region väst Nämndeman Övervakningsnämnden, ledamot Fortbildning Konsert- och operabesök Kulturfrågor Korsordslösning Hundpromenader Kultur- och Fritidsnämnden, ersättare Träna Skidor Läsning och vänner

10 Nils Göran Löf (71), Lindome Vård- och omsorgsnämnden Mölndals Parkerings AB Moderata Lindomeföreningen Egen företagare en Golf Val till regionen Kajsa Hamnén (58), nr 7 i regionvalet Kållered Redovisningskonsult Ebbe Bergqvist (75), Kållered Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsingenjör Kultur Teknik Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg Det här vill jag arbeta med i regionen: Behåll valfrihet i vården, de fristående vårdcentralerna skall vara kvar. Köerna på akutmottagningarna skall kortas. Starta järnvägsbygget Göteborg Borås via Landvetter flygplats med station i Mölndal. Öka stödet till kultur för barn och unga. Ge bra förutsättningar för verksamhet och forskning inom medicin i Mölndal och övriga regionen. Val till riksdagen Ellen Juntti (55), nr 3 i riksdagsvalet Landvetter Riksdagsledamot Det här vill jag arbeta med i Riksdagen: Bekämpa brott mot barn. Innan jag kom in i riksdagen 2010 arbetade jag som kriminalinspektör. Jag utredde brott mot barn och jag är specialutbildad barnförhörsledare. Även i Riksdagen har jag fortsatt arbetet att bekämpa brott mot barn, det vill jag gärna fortsätt med nästa mandatperiod. Kultur och turism skapar många jobb i Göteborgsregionen. Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgiften för unga samt dubblera restaurangmomsen vilket skulle innebära att många unga skulle bli arbetslösa. Detta kommer jag att arbeta emot.

11 Ditt förtroende vårt ansvar, hjälp oss vinna valet! Vill du veta mer om oss eller bli medlem gå in på hemsidan eller ring moderat.se/molndal facebook.com/moderaternamolndal twitter.com/m_molndal MÖLNDAL Design: Ljunglöfs Grafiska Design. Foto: Michael Hennler, Niklas Nilsson, Gustaf Ljunglöf

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP)

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP) ditt & mitt MÖLNDAL Information från Mölndals stad www. December 2014 2:a versionen Ledare Håkan Ahlström Stadsdirektör Byggkranar i staden är ett gott tecken Våren 2014 gjorde Mölndals stad en marknadsundersökning.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Möjligheternas Mölndal

Möjligheternas Mölndal Möjligheternas Mölndal 48 förslag för utveckling och framtidstro i Mölndal Mandatperiod 2010 2014 Socialdemokraterna 1. Fria resor för pensionärer Möjligheternas Mölndal Socialdemokraterna redovisar 48

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det:

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det: Vår vision för år 2022 Mölndal är en stad där alla ska kunna lyckas. Med mod och fantasi gör vi Västsverige starkare. Vi ska spara på det vi har så att staden kan finnas kvar länge. Så här vill vi ha det:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ÄNGELHOLMS KOMMUN

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ÄNGELHOLMS KOMMUN KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ÄNGELHOLMS KOMMUN Vår vision för Ängelholm Ängelholm har utvecklats samtidigt som staden behållit sin gamla karaktär. Bostäder för

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer