För ett ännu bättre. Mölndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett ännu bättre. Mölndal"

Transkript

1 För ett ännu bättre Mölndal

2 Vår politik för Mölndal Nya Moderaterna vill att Mölndal skall erbjuda medborgarna bra kommunal service, attraktivt boende, arbetsplatser och kommersiell service, möjlighet till rekreation och lägre skatter. Mölndal är en populär boendekommun. Det gäller för alla tre kommundelarna - Mölndal, Kållered och Lindome. Vi har ett utmärkt läge, nära till natur, utbildning, goda kommunikationer och inte minst närhet till det kultur- och nöjesutbud som Göteborg erbjuder. Vår kommun är en del av Göteborgsregionens arbetsmarknad och förstärker Västsverige. Mölndal är också en stad med tydlig historia. Denna historia vill vi länka ihop med en fortsatt utveckling och modernisering av staden. Vi vill utveckla en tät och sammanhållen stadskärna som stärker hela kommunen. Vi vill att Mölndal skall växa och att vi blir fler. År 2022 skall Mölndals kommun ha fler än invånare. Ett ökat bostadsbyggande i alla kommundelar skall ge nya attraktiva bostäder som passar olika generationer. Vi vill öka samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildning för att skapa nya spännande mötesplatser. Vi vill ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Nya Moderaterna tror på den enskildes valfrihet. Därför vill vi öka möjligheten att fritt välja skola, barnomsorg och äldreomsorg. I Mölndal skall vi ha trygga förskolor och bra skolor, där eleverna når goda resultat. I Mölndal skall äldre kunna välja mellan olika utövare inom äldreomsorgen. I vår kommun skall man själv kunna göra sina livsval. Ekonomi, arbete och integration - Kommunen skall ha ordning och reda i sin ekonomi - Kommunen skall främja nyetableringar av företag - Det skall vara lättare för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden Arbete är förutsättningen för välfärd och offentlig service. Ju fler som jobbar, desto mer resurser att dela på skapas. Med lägre skatter skapas nya jobb och fler som kan betala skatt. Mölndal skall ha en av Göteborgsregionens lägsta kommunalskatter. Kommunen skall ha en välskött ekonomi, vilket garanterar god service framöver. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Dessa saknar generellt den arbetslivserfarenhet som underlättar att få en anställning. Fler som erbjuder praktikplatser är därför viktigt. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligen längre tid för nyanlända att etablera sig, då man saknar kontakter och referenser. Med rätt stöd och förutsättningar kommer denna grupp att bli en viktig resurs och också framtida skattebetalare. Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till etablering för nya företag. Mölndals centrum behöver utvecklas med bättre handelsutbud, kontor och bostäder. Den nya, attraktiva kontorsbyggnaden bör vara klar 2015 och därefter fortsätter vi att bygga ut och utveckla Mölndals centrum med utökad kommersiell service och nya bostäder. Mer än nya företag i kommunen Byggstart av Mölndals centrums planerade utveckling Starkare ekonomi, fler skattebetalare och sänkt kommunalskatt vid tre tillfällen

3 Förskola och skola - Rätt att välja barnomsorg och skola - Mer kunskap i skolan - fler lärartimmar i klassrummen - Stöd till varje elev att utvecklas efter egna förutsättningar Kultur och fritid - Stöd till föreningar skall i första hand ges för barn och ungdomar - Nytt bibliotek i Mölndals centrum - Fortsatt utveckling av verksamheten på Gunnebo Barn skall ges en trygg uppväxt. Ansvaret för detta ligger hos både föräldrar, förskola och skola. Nya moderaterna vill förbättra förskolans pedagogiska innehåll. Förskolan skall stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska. I skolans arbete skall kunskaperna sättas i centrum. Fler lärartimmar behövs i klassrummen. Särskilt viktigt är det att alla elever redan i de tidigaste årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva. Arbetsmiljön och ordningen i skolan bör förbättras. En kunskapsskola kräver behöriga lärare och Mölndal kommer fortsatt att satsa på karriärtjänster för lärare. Elever som behöver extra hjälp skall kunna få detta, på samma sätt som mer studiemotiverade elever skall ges extra utmaningar. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan. Betygen skall finnas kvar. Särskilda insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro. Elever och föräldrar skall ha rätt att välja den skola som passar just deras intressen och förutsättningar. Göteborgsregionens samarbete inom gymnasieskolan, vilket innebär att elever fritt kan välja utbildning i hela regionen, är avgörande för detta. Mölndals kulturskola bör ytterligare samverka med såväl regionala som med andra externa organisationer inom dans- och musikområdet. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet skall skapa förutsättningar för ett rikare liv hos kommunens medborgare. Ytterligare insatser inom friskvård behövs. De kommunala insatserna inom fritidssektorn skall i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Stödet skall vara utformat oberoende av föreningsaktivitet. Entreprenader och föreningsdrift kan bidra till ytterligare utbud och bättre skötsel av fritidsanläggningar. Det är viktigt att skapa kreativa mötesplatser för alla åldrar. Nya bibliotekslokaler skall skapas i det nya Mölndals centrum. Utvecklingen av Forsåkersområdet möjliggör en koppling till tidigare industrihistoria och bör tas tillvara. Möjligheten att stärka Kvarnbyn som intressant besöksområde skall tillvaratas. Mölndals museum skall fortsätta vara ett av Sveriges mest spännande muséer med olika utställningar. Gunnebo slott och trädgårdar skall utvecklas vidare och det tidigare orangeriet återuppbyggas. Nya konstgräsplaner och näridrottsplatser i alla komundelar Om- och nybyggnad av Åby Ishall, Kållereds sportcenter och ny fotbollsarena på Åby. Fler besökare till Mölndals museum och Gunnebo Slott, vilka erhållit internationella utmärkelser. Mer än 1500 nya platser inom familjedaghem, förskola och fritidshem Karriärtjänster och högre lön för lärare Högre betyg i skolan och fler elever är behöriga till gymnasiet

4 Vård, omsorg och trygghet - Vi vill erbjuda våra äldre både kommunalt och privat drivna äldreboenden - Du skall själv kunna välja vilket företag som ger dig hemtjänst - Stöd till funktionshindrade efter individens behov Boende och miljö - Fler attraktiva bostäder för alla åldrar skall byggas - Minskad klimatpåverkan genom lägre utsläpp per invånare - Ökad service med fastighetsnära insamling av avfall Allt fler blir allt äldre. Omsorgen om våra äldre är en växande del av kommunens verksamhet. Många kan se fram emot fler friska år efter pensioneringen. Därför vill vi att det byggs fler trygghetsboenden och seniorboenden. För den som behöver mera omsorg vill vi kunna erbjuda äldreboenden som drivs av såväl kommunen som enskilda entreprenörer. Som äldre skall du ha möjlighet att själv välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar som underlättar kvarboendet i det egna hemmet för dem som så önskar skall erbjudas. Stödet till anhörigvårdare skall förbättras. Taxorna inom äldreomsorgen skall vara utformade så att personliga besparingar inte behöver tas i anspråk. Stödet till funktionshindrade skall vara anpassat till den enskildes särskilda behov och förutsättningar. Både äldre och funktionshindrade skall beredas möjligheter till utomhusvistelse. Mölndalsborna skall känna trygghet i såväl sitt hem som i offentliga miljöer. Kommunens brottsförebyggande arbete är avgörande. Stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis behövs. Särskilt stöd skall erbjudas till den som utsatts för våld i nära relationer. Mölndal skall vara en kommun som växer och bostadsbyggandet behöver öka. Nu pågår en omfattande bostadsbyggnation i kommundelen Mölndal. Vi vill bygga mer också i Kållered och Lindome. I kommunen skall det finnas attraktiva bostäder för olika åldrar. Det skall vara möjligt att bo med olika upplåtelseform - hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Fler tomter för byggnation i egen regi skall erbjudas. Äganderätt och bostadsrätt ger de bästa förutsättningarna för inflytande över den egna bostaden. Många ungdomar har idag svårt att få egen lägenhet och för att öka deras möjlighet att få egen bostad måste fler hyresrätter byggas. Vid planering av bostadsområden skall behov av god hälsa iakttas. Grönområden skall finnas i de boendes närhet. Genom att mera avfall blir hämtat vid dörren kan både servicen gentemot kunden och källsorteringen öka, vilket gynnar miljön. Få saker är så betydelsefullt för en bättre miljö som utvecklingen av ny teknik. Reningsteknik förbättras inom alla områden. Mölndals Stad skall främja denna utveckling. Under den senaste mandatperioden har kommunen antagit nya miljömål, vilka innebär att vi aktivt medverkar till att skapa en hållbar tillväxt. Fria val (LOV) och kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten Fler erbjuds hemtjänst och nya platser i äldreboenden och servicebostäder har tillkommit Ökade resurser till personer med funktionshinder Mer än nya bostäder har byggts Byggt nytt kraftvärmeverk som producerar miljövänlig el och fjärrvärme Beslut om fastighetsnära insamling av avfall

5 Trafik och resor - Taxor i kollektivtrafiken som bygger på resans längd - Styr & Ställ även i Mölndal - Tågtrafik till Landvetter flygplats Både bilar och kollektivtrafik behövs för att underlätta resandet för medborgarna i deras vardag. Mölndal skall ha en konkurrenskraftig kollektivtrafik utan att den försämrar framkomligheten för bilar. Kollektivtrafiken måste vara snabb och säker. Man måste kunna lita på att bussen, spårvagnen eller pendeltåget kommer i tid. Avgifterna i kollektivtrafiken måste vara rättvisa och kommungränser får inte vara ett hinder för resandet. Vi vill ha avståndsrelaterade taxor som kopplas till den enskilde resenärens geografiska zon. Mölndal skall vara en cykelvänlig stad, där cykelbanor så långt möjligt skall separeras från annan trafik. Mölndal skall söka samarbete med Göteborg, så att systemet med cykelpool (Styr & Ställ) som finns där utökas till Mölndal. Framtida järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats, måste gå via Mölndals knutpunkt. På detta sätt stärks möjligheten för fler invånare i kommunen att resa och pendla i regionen. Utbyggd kollektivtrafik, fler bussar och ytterligare en spårvagnslinje mellan Mölndal och Göteborg Idag över 11 mil cykelvägar i kommunen Underhåll och nyanläggning av gator och vägar för mer än 400 Mkr Våra kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2014 (presenterade i den ordning de står på fullmäktigelistan) Med politiska uppdrag avses här sådana uppdrag resp. kandidat har idag, med intressen menas personliga intressen utöver det politiska intresset och engagemanget. Hans Bergfelt (58), Mölndal Kommunstyrelsen, ordf. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordf. Brottsförebyggande rådet, ordf. Budgetberedningen, ordf. Kvarnfallet AB, ordf. Göteborgsregionens Förbundsstyrelse, ledamot Gabriela Nilsson (57), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Näringslivsutskottet Tekniska nämnden, ersättare Arbetsgivar- & organisationsutskottet, ersättare Mölndala Fastigheter AB Mölndal Energi AB Moderata kretsstyrelsen, v.ordf. Moderata Mölndalsföreningen, v.ordf. Merjem Maslo (37), Mölndal Social- och arbetsmarkandsnämnden Folkhälsorådet Moderata Mölndalföreningen, MQ ansvarig Moderata kretsstyrelsen, sekr. Kommunalråd Golf Skidåkning (utför) Dans Företagare/grafisk designer Vänner Läsning Utvecklingsledare på Migrationsverket Omvärldsbevakning Böcker Träning

6 Johanna Rantsi (24), Mölndal Studerar till gymnasielärare Carina Gustafsson (43), Mölndal Operativ chef Regionfullmäktige, ersättare Utbildningsnämnden Mölndals Bostäder AB MUF Mölndal, vice ordf. MUF Bohuslän Valberedning, ordf. Moderata Mölndalskretsen Vänner Mat Hav och skärgård Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen, ledamot Motion och friskvård Böcker och musik Mode och teknik och vänner Kajsa Hamnén (58), Kållered Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott Skolnämnden, ordf. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Moderata Mölndalskretsen, kassör Moderata Kålleredföreningen, ordf. Redovisningskonsult Spinning Läsning Teater Matlagning Maria Rantsi (49), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens serviceutskott Social- och arbetsmarkandsnämnden Mölndal Energi AB Nämndeman Hovrätten Moderata Mölndalsföreningen valberedning Socionom Socialfrågor Samhällsfrågor Fa m i l j, h u s o c h h e m Fiske, natur, odling Böcker, blommor och matlagning Bengt Möndell (70), Lindome Kommunalråd, gruppledare Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsgiv.-& org.utskott, ordf. Gunnebo Slott & Trädgårdar AB, ordf. Mölndala Fastigheter AB, ledamot Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, ordf. Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ledamot Moderata Mölndalskretsen Moderata Lindomeföreningen Historia Litteratur Teater Film Idrott Kenneth Wallin (72), Mölndal Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens Näringslivsutskott, ordf. Kommunstyrelsens Planeringsutskott, ersättare Vård- & omsorgsnämnden, ordf. ISGR AB Ingenjör Fritidshus Marin historia Kristian Vramsten (56), Lindome Ekonomichef Marcus Ewerstrand (28), Mölndal Analytiker/portföljförvaltare, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Service utskottet, ledamot Miljönämnden, ledamot, repr AU Skolnämnden, ledamot Moderata Kretsstyrelsen, ordf. Moderata Lindomeföreningen /vänner Trädgårdsskötsel Historia Idrott Gym Naturvetenskap, ledamot Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott, ledamot Kommunstyrelsens näringslivsutskott, ersättare Moderata Mölndalskretsen Moderata Mölndalsföreningen MUF i Mölndal, ordf. Vänner Litteratur (historia, ekonomi och politik) Båtar, skärgårdsnatur Skidåkning (utför)

7 Johan Ahlsell (54), Lindome Verksamhetsledare Riksteatern Väst Joacim Ahlqvist (32), Mölndal Universitetsstuderande Skolnämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämnden, ledamot Moderata Lindomeföreningen, ordf. Moderata Kretsstyrelsen, ersättare Film & Scenkonst Segling eliv Motion Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Skolnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen Friluftsliv Föreningsliv Ölbryggning Golf Gerhard Bengtsson (67), Kållered Ingenjör/marknadsekonom Anders Enelund (48), Mölndal Civilekonom Valnämnden Mölndal Energi AB, ordf. Mölndal Energi Nät AB, ordf. Stiftelsen Tuleboborgen Moderata Mölndalskretsen, ledamot Moderata Kålleredföreningen, vice ordf., kassör Kultur och natur Fjällvandringar Flugfiske God mat med gott vin eliv Barnbarn Kommunrevisionen Mölndal Energi AB, lekmannarevisor Mölndal Energi Nät AB, lekmannarevisor Mölndala AB, lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, kassör Idrott och träning Djur och natur Fastigheter Motor (mc&bil) Arne Woxlin (57), Mölndal Advokat Linus Hedberg (27), Mölndal Civilekonom Mölndalsbostäder AB Historia Religion Golf Bandy Motionsidrott, ledamot Kultur- & Fritidsnämnden, ledamot GR:s förbundsfullmäktige, ersättare MUF Mölndals styrelse Gitarrspel Skidor (alpint) Gymnastik Breakdance Trädgård Peter Librell (49), Mölndal Projektledare Isabelle Vramsten (27), Mölndal Landskapsarkitekt Kommunrevisionen, ordf. Kvarnfallet AB, Lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, ordf. Moderata Mölndalskretsen Träning; simning, löpning, gym Kanot och segling Natur Motorsport Natur/Växter/Trädgård Samhällsplanering Fotografering

8 Ingvar Paulsson (70), Lindome Företagare Stefan Engwall (68), Lindome Socionom Kultur-&fritidsnämnden, ordf. Åby Travsällskap, ledamot Mölndals Folkhälsoråd, ordf Moderata Lindomeföreningen, v.ordf. HSN7 regionen, ledamot Friidrott Travsport Kulturfrågor Trädgårdsarbete Social-och arbetsmarknadsnämnden, ledamot Sociala utskottet, ledamot Vård- och omsorgsnämnden, ersättare, ersättare Moderaternas Lindomeförening Vänner Natur- och friluftsliv Golf Gymträning Jan Jacobsson (73), Kållered Adm. chef. Peter Carlmark (47), Mölndal Leg. Sjukgymnast Gatunämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämden, ersättare, ersättare Moderata Kålleredsföreningen Jakt Motorsport Friluftsliv Miljönämnden, ersättare Löpning Ultramarathon Foto Bengt Hedberg (68), Mölndal Redovisningskonsult Staffan Holmgren (66), Lindome Civilekonom Tekniska nämnden, ledamot en Cykling Aktiesparande Natur och miljö Utförsåkning Nämndeman i förvaltningsrätten Nämndemannaförening StorGöteborg, vice ordf. Ordförande kyrkomötets revision Litteratur Cykling Konsertbesök Bobby Bohlin (50), Mölndal Lastbilschaufför Hans-Evert Renerius (72), Mölndal Författare, lärare, präst Byggnadsnämnden, ersättare Mölndalsföreningen Fotboll Matlagning Politiska uppdrag i andra kommuner:, Kommunstyrelse, Socialnämnd, Kulturnämnd samt Kretsstyrelse Bandy Tennis Författarskap

9 Stig Risberg (67), Mölndal RC Seniorbolaget Lars Wagner (58), Mölndal Beteendevetare Moderata Mölndalsföreningen Nämndeman ÖFN Nämndeman-Tingsrätten & Vänner Motorsport Tidigare Kultur- och fritidsnämnden Moderata Mölndalsföreningen en Styrketräning Ekonomi, skattefrågor Byggfrågor, planering Stadsutveckling HR Per H Elofsson (52), Lindome Produktchef Robert Engström (47), Lindome Förhandlare Skolnämnden, ersättare Miljönämnden, ersättare Löpning Cykling Längdskidåkning Vin och mat Skolnämnden Valnämnden en Hunden Jakt Jakob Sellberg (46), Lindome Ekonom Nils-Erik Eriksson (81), Lindome Pensionär Kultur- & fritidsnämnden Moderata Lindomeföreningen, sekr. en Löpning Moderaterna Lindomeföreningen, kassör Ordf. nomineringsgrupp, Samling för kyrkan Idrott och friluftsliv Boule Bridge Ingela Ohldin (76), Kållered Pianopedagog Karin Hamnén (27), Mölndal Kundklubbsansvarig Social-arbetsmarknadsnämnden, ledamot Social-arbetsmarkndsnämnden AU, ledamot Sociala utskottet, ledamot Nämndemännens Riksförbundsstyrelse, ledamot Regionombud Nämndemännen, region väst Nämndeman Övervakningsnämnden, ledamot Fortbildning Konsert- och operabesök Kulturfrågor Korsordslösning Hundpromenader Kultur- och Fritidsnämnden, ersättare Träna Skidor Läsning och vänner

10 Nils Göran Löf (71), Lindome Vård- och omsorgsnämnden Mölndals Parkerings AB Moderata Lindomeföreningen Egen företagare en Golf Val till regionen Kajsa Hamnén (58), nr 7 i regionvalet Kållered Redovisningskonsult Ebbe Bergqvist (75), Kållered Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsingenjör Kultur Teknik Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg Det här vill jag arbeta med i regionen: Behåll valfrihet i vården, de fristående vårdcentralerna skall vara kvar. Köerna på akutmottagningarna skall kortas. Starta järnvägsbygget Göteborg Borås via Landvetter flygplats med station i Mölndal. Öka stödet till kultur för barn och unga. Ge bra förutsättningar för verksamhet och forskning inom medicin i Mölndal och övriga regionen. Val till riksdagen Ellen Juntti (55), nr 3 i riksdagsvalet Landvetter Riksdagsledamot Det här vill jag arbeta med i Riksdagen: Bekämpa brott mot barn. Innan jag kom in i riksdagen 2010 arbetade jag som kriminalinspektör. Jag utredde brott mot barn och jag är specialutbildad barnförhörsledare. Även i Riksdagen har jag fortsatt arbetet att bekämpa brott mot barn, det vill jag gärna fortsätt med nästa mandatperiod. Kultur och turism skapar många jobb i Göteborgsregionen. Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgiften för unga samt dubblera restaurangmomsen vilket skulle innebära att många unga skulle bli arbetslösa. Detta kommer jag att arbeta emot.

11 Ditt förtroende vårt ansvar, hjälp oss vinna valet! Vill du veta mer om oss eller bli medlem gå in på hemsidan eller ring moderat.se/molndal facebook.com/moderaternamolndal twitter.com/m_molndal MÖLNDAL Design: Ljunglöfs Grafiska Design. Foto: Michael Hennler, Niklas Nilsson, Gustaf Ljunglöf

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) Tjörnmoderaternas lista till kommunfullmäktigevalet 2014: 1. Inga-Lill Hast Boende i Myggenäs. Viktigaste frågorna i valet: Förskola, skola, fritidshem Fritidsverksamhet för unga Äldrevården, jobben och

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunfullmäktige. Tid: onsdag 22 februari :00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunfullmäktige. Tid: onsdag 22 februari :00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen Tid: onsdag 22 februari 2017 18:00 Plats: Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen Sven-Ove Johansson (S), ordförande 1 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare - I tur Stefan Gustafsson (S) och Marcus

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Korta fakta om Habo kommun

Korta fakta om Habo kommun Korta fakta om Habo kommun 2017 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna

Läs mer

Organisation och styrning i Göteborgs Stad

Organisation och styrning i Göteborgs Stad Organisation och styrning i Göteborgs Stad INTRODUKTION SOCIALSEKRETERARE 2017-03-29 LISBETH NILSSON Avdchef IFO/FH Stadsledningskontoret En hållbar stad öppen för världen Göteborg en växande framtidsstad

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP)

Byggkranar i staden är ett gott tecken. Ulrika Frick (MP) Hans Bergfelt (M) Marie Östh Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Marcus Claesson (FP) ditt & mitt MÖLNDAL Information från Mölndals stad www. December 2014 2:a versionen Ledare Håkan Ahlström Stadsdirektör Byggkranar i staden är ett gott tecken Våren 2014 gjorde Mölndals stad en marknadsundersökning.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det:

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det: Vår vision för år 2022 Mölndal är en stad där alla ska kunna lyckas. Med mod och fantasi gör vi Västsverige starkare. Vi ska spara på det vi har så att staden kan finnas kvar länge. Så här vill vi ha det:

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

MÖLNDAL. Mölndals politiker 2010-2014. ledare. Mölndal, en framåt stad. Fem kommunalråd i Mölndal. December 2010

MÖLNDAL. Mölndals politiker 2010-2014. ledare. Mölndal, en framåt stad. Fem kommunalråd i Mölndal. December 2010 Mölndals informationscentral Informationscentralen ligger i Mölndals stadshus och fungerar även som reception för besökare till stadshuset. Här får du aktuell information om Mölndals stad. Det finns broschyrer

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL

FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2017 Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 3 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Valmanifest. Stenungsund inför valet 2014

Valmanifest. Stenungsund inför valet 2014 Valmanifest inför valet 2014 2 Valmanifest 2015-2018 Jag vill göra det enklare för människor att bygga och underlätta för företag att etablera sig i. För att utvecklas och blomstra som människa krävs även

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid startmöte för deltagare i Tyresöpanelen

Minnesanteckningar förda vid startmöte för deltagare i Tyresöpanelen Minnesanteckningar förda vid startmöte för deltagare i Tyresöpanelen Datum: Måndagen den 13 oktober 2008 Tid: kl 18.00 19.30 Plats: Servicecenter. Marknadsgränd 2 Deltagare: Ca 50 personer från Tyresöpanelen

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Framtidens Katrineholm

Framtidens Katrineholm Framtidens Katrineholm Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att jag kan uträtta en hel del bra saker som politiker.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer