För ett ännu bättre. Mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett ännu bättre. Mölndal"

Transkript

1 För ett ännu bättre Mölndal

2 Vår politik för Mölndal Nya Moderaterna vill att Mölndal skall erbjuda medborgarna bra kommunal service, attraktivt boende, arbetsplatser och kommersiell service, möjlighet till rekreation och lägre skatter. Mölndal är en populär boendekommun. Det gäller för alla tre kommundelarna - Mölndal, Kållered och Lindome. Vi har ett utmärkt läge, nära till natur, utbildning, goda kommunikationer och inte minst närhet till det kultur- och nöjesutbud som Göteborg erbjuder. Vår kommun är en del av Göteborgsregionens arbetsmarknad och förstärker Västsverige. Mölndal är också en stad med tydlig historia. Denna historia vill vi länka ihop med en fortsatt utveckling och modernisering av staden. Vi vill utveckla en tät och sammanhållen stadskärna som stärker hela kommunen. Vi vill att Mölndal skall växa och att vi blir fler. År 2022 skall Mölndals kommun ha fler än invånare. Ett ökat bostadsbyggande i alla kommundelar skall ge nya attraktiva bostäder som passar olika generationer. Vi vill öka samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildning för att skapa nya spännande mötesplatser. Vi vill ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Nya Moderaterna tror på den enskildes valfrihet. Därför vill vi öka möjligheten att fritt välja skola, barnomsorg och äldreomsorg. I Mölndal skall vi ha trygga förskolor och bra skolor, där eleverna når goda resultat. I Mölndal skall äldre kunna välja mellan olika utövare inom äldreomsorgen. I vår kommun skall man själv kunna göra sina livsval. Ekonomi, arbete och integration - Kommunen skall ha ordning och reda i sin ekonomi - Kommunen skall främja nyetableringar av företag - Det skall vara lättare för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden Arbete är förutsättningen för välfärd och offentlig service. Ju fler som jobbar, desto mer resurser att dela på skapas. Med lägre skatter skapas nya jobb och fler som kan betala skatt. Mölndal skall ha en av Göteborgsregionens lägsta kommunalskatter. Kommunen skall ha en välskött ekonomi, vilket garanterar god service framöver. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Dessa saknar generellt den arbetslivserfarenhet som underlättar att få en anställning. Fler som erbjuder praktikplatser är därför viktigt. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligen längre tid för nyanlända att etablera sig, då man saknar kontakter och referenser. Med rätt stöd och förutsättningar kommer denna grupp att bli en viktig resurs och också framtida skattebetalare. Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till etablering för nya företag. Mölndals centrum behöver utvecklas med bättre handelsutbud, kontor och bostäder. Den nya, attraktiva kontorsbyggnaden bör vara klar 2015 och därefter fortsätter vi att bygga ut och utveckla Mölndals centrum med utökad kommersiell service och nya bostäder. Mer än nya företag i kommunen Byggstart av Mölndals centrums planerade utveckling Starkare ekonomi, fler skattebetalare och sänkt kommunalskatt vid tre tillfällen

3 Förskola och skola - Rätt att välja barnomsorg och skola - Mer kunskap i skolan - fler lärartimmar i klassrummen - Stöd till varje elev att utvecklas efter egna förutsättningar Kultur och fritid - Stöd till föreningar skall i första hand ges för barn och ungdomar - Nytt bibliotek i Mölndals centrum - Fortsatt utveckling av verksamheten på Gunnebo Barn skall ges en trygg uppväxt. Ansvaret för detta ligger hos både föräldrar, förskola och skola. Nya moderaterna vill förbättra förskolans pedagogiska innehåll. Förskolan skall stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska. I skolans arbete skall kunskaperna sättas i centrum. Fler lärartimmar behövs i klassrummen. Särskilt viktigt är det att alla elever redan i de tidigaste årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva. Arbetsmiljön och ordningen i skolan bör förbättras. En kunskapsskola kräver behöriga lärare och Mölndal kommer fortsatt att satsa på karriärtjänster för lärare. Elever som behöver extra hjälp skall kunna få detta, på samma sätt som mer studiemotiverade elever skall ges extra utmaningar. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan. Betygen skall finnas kvar. Särskilda insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro. Elever och föräldrar skall ha rätt att välja den skola som passar just deras intressen och förutsättningar. Göteborgsregionens samarbete inom gymnasieskolan, vilket innebär att elever fritt kan välja utbildning i hela regionen, är avgörande för detta. Mölndals kulturskola bör ytterligare samverka med såväl regionala som med andra externa organisationer inom dans- och musikområdet. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet skall skapa förutsättningar för ett rikare liv hos kommunens medborgare. Ytterligare insatser inom friskvård behövs. De kommunala insatserna inom fritidssektorn skall i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Stödet skall vara utformat oberoende av föreningsaktivitet. Entreprenader och föreningsdrift kan bidra till ytterligare utbud och bättre skötsel av fritidsanläggningar. Det är viktigt att skapa kreativa mötesplatser för alla åldrar. Nya bibliotekslokaler skall skapas i det nya Mölndals centrum. Utvecklingen av Forsåkersområdet möjliggör en koppling till tidigare industrihistoria och bör tas tillvara. Möjligheten att stärka Kvarnbyn som intressant besöksområde skall tillvaratas. Mölndals museum skall fortsätta vara ett av Sveriges mest spännande muséer med olika utställningar. Gunnebo slott och trädgårdar skall utvecklas vidare och det tidigare orangeriet återuppbyggas. Nya konstgräsplaner och näridrottsplatser i alla komundelar Om- och nybyggnad av Åby Ishall, Kållereds sportcenter och ny fotbollsarena på Åby. Fler besökare till Mölndals museum och Gunnebo Slott, vilka erhållit internationella utmärkelser. Mer än 1500 nya platser inom familjedaghem, förskola och fritidshem Karriärtjänster och högre lön för lärare Högre betyg i skolan och fler elever är behöriga till gymnasiet

4 Vård, omsorg och trygghet - Vi vill erbjuda våra äldre både kommunalt och privat drivna äldreboenden - Du skall själv kunna välja vilket företag som ger dig hemtjänst - Stöd till funktionshindrade efter individens behov Boende och miljö - Fler attraktiva bostäder för alla åldrar skall byggas - Minskad klimatpåverkan genom lägre utsläpp per invånare - Ökad service med fastighetsnära insamling av avfall Allt fler blir allt äldre. Omsorgen om våra äldre är en växande del av kommunens verksamhet. Många kan se fram emot fler friska år efter pensioneringen. Därför vill vi att det byggs fler trygghetsboenden och seniorboenden. För den som behöver mera omsorg vill vi kunna erbjuda äldreboenden som drivs av såväl kommunen som enskilda entreprenörer. Som äldre skall du ha möjlighet att själv välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar som underlättar kvarboendet i det egna hemmet för dem som så önskar skall erbjudas. Stödet till anhörigvårdare skall förbättras. Taxorna inom äldreomsorgen skall vara utformade så att personliga besparingar inte behöver tas i anspråk. Stödet till funktionshindrade skall vara anpassat till den enskildes särskilda behov och förutsättningar. Både äldre och funktionshindrade skall beredas möjligheter till utomhusvistelse. Mölndalsborna skall känna trygghet i såväl sitt hem som i offentliga miljöer. Kommunens brottsförebyggande arbete är avgörande. Stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis behövs. Särskilt stöd skall erbjudas till den som utsatts för våld i nära relationer. Mölndal skall vara en kommun som växer och bostadsbyggandet behöver öka. Nu pågår en omfattande bostadsbyggnation i kommundelen Mölndal. Vi vill bygga mer också i Kållered och Lindome. I kommunen skall det finnas attraktiva bostäder för olika åldrar. Det skall vara möjligt att bo med olika upplåtelseform - hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. Fler tomter för byggnation i egen regi skall erbjudas. Äganderätt och bostadsrätt ger de bästa förutsättningarna för inflytande över den egna bostaden. Många ungdomar har idag svårt att få egen lägenhet och för att öka deras möjlighet att få egen bostad måste fler hyresrätter byggas. Vid planering av bostadsområden skall behov av god hälsa iakttas. Grönområden skall finnas i de boendes närhet. Genom att mera avfall blir hämtat vid dörren kan både servicen gentemot kunden och källsorteringen öka, vilket gynnar miljön. Få saker är så betydelsefullt för en bättre miljö som utvecklingen av ny teknik. Reningsteknik förbättras inom alla områden. Mölndals Stad skall främja denna utveckling. Under den senaste mandatperioden har kommunen antagit nya miljömål, vilka innebär att vi aktivt medverkar till att skapa en hållbar tillväxt. Fria val (LOV) och kvalitetsdeklarationer inom hemtjänsten Fler erbjuds hemtjänst och nya platser i äldreboenden och servicebostäder har tillkommit Ökade resurser till personer med funktionshinder Mer än nya bostäder har byggts Byggt nytt kraftvärmeverk som producerar miljövänlig el och fjärrvärme Beslut om fastighetsnära insamling av avfall

5 Trafik och resor - Taxor i kollektivtrafiken som bygger på resans längd - Styr & Ställ även i Mölndal - Tågtrafik till Landvetter flygplats Både bilar och kollektivtrafik behövs för att underlätta resandet för medborgarna i deras vardag. Mölndal skall ha en konkurrenskraftig kollektivtrafik utan att den försämrar framkomligheten för bilar. Kollektivtrafiken måste vara snabb och säker. Man måste kunna lita på att bussen, spårvagnen eller pendeltåget kommer i tid. Avgifterna i kollektivtrafiken måste vara rättvisa och kommungränser får inte vara ett hinder för resandet. Vi vill ha avståndsrelaterade taxor som kopplas till den enskilde resenärens geografiska zon. Mölndal skall vara en cykelvänlig stad, där cykelbanor så långt möjligt skall separeras från annan trafik. Mölndal skall söka samarbete med Göteborg, så att systemet med cykelpool (Styr & Ställ) som finns där utökas till Mölndal. Framtida järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats, måste gå via Mölndals knutpunkt. På detta sätt stärks möjligheten för fler invånare i kommunen att resa och pendla i regionen. Utbyggd kollektivtrafik, fler bussar och ytterligare en spårvagnslinje mellan Mölndal och Göteborg Idag över 11 mil cykelvägar i kommunen Underhåll och nyanläggning av gator och vägar för mer än 400 Mkr Våra kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2014 (presenterade i den ordning de står på fullmäktigelistan) Med politiska uppdrag avses här sådana uppdrag resp. kandidat har idag, med intressen menas personliga intressen utöver det politiska intresset och engagemanget. Hans Bergfelt (58), Mölndal Kommunstyrelsen, ordf. Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordf. Brottsförebyggande rådet, ordf. Budgetberedningen, ordf. Kvarnfallet AB, ordf. Göteborgsregionens Förbundsstyrelse, ledamot Gabriela Nilsson (57), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Näringslivsutskottet Tekniska nämnden, ersättare Arbetsgivar- & organisationsutskottet, ersättare Mölndala Fastigheter AB Mölndal Energi AB Moderata kretsstyrelsen, v.ordf. Moderata Mölndalsföreningen, v.ordf. Merjem Maslo (37), Mölndal Social- och arbetsmarkandsnämnden Folkhälsorådet Moderata Mölndalföreningen, MQ ansvarig Moderata kretsstyrelsen, sekr. Kommunalråd Golf Skidåkning (utför) Dans Företagare/grafisk designer Vänner Läsning Utvecklingsledare på Migrationsverket Omvärldsbevakning Böcker Träning

6 Johanna Rantsi (24), Mölndal Studerar till gymnasielärare Carina Gustafsson (43), Mölndal Operativ chef Regionfullmäktige, ersättare Utbildningsnämnden Mölndals Bostäder AB MUF Mölndal, vice ordf. MUF Bohuslän Valberedning, ordf. Moderata Mölndalskretsen Vänner Mat Hav och skärgård Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen, ledamot Motion och friskvård Böcker och musik Mode och teknik och vänner Kajsa Hamnén (58), Kållered Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott Skolnämnden, ordf. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Moderata Mölndalskretsen, kassör Moderata Kålleredföreningen, ordf. Redovisningskonsult Spinning Läsning Teater Matlagning Maria Rantsi (49), Mölndal Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens serviceutskott Social- och arbetsmarkandsnämnden Mölndal Energi AB Nämndeman Hovrätten Moderata Mölndalsföreningen valberedning Socionom Socialfrågor Samhällsfrågor Fa m i l j, h u s o c h h e m Fiske, natur, odling Böcker, blommor och matlagning Bengt Möndell (70), Lindome Kommunalråd, gruppledare Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsgiv.-& org.utskott, ordf. Gunnebo Slott & Trädgårdar AB, ordf. Mölndala Fastigheter AB, ledamot Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, ordf. Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ledamot Moderata Mölndalskretsen Moderata Lindomeföreningen Historia Litteratur Teater Film Idrott Kenneth Wallin (72), Mölndal Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens Näringslivsutskott, ordf. Kommunstyrelsens Planeringsutskott, ersättare Vård- & omsorgsnämnden, ordf. ISGR AB Ingenjör Fritidshus Marin historia Kristian Vramsten (56), Lindome Ekonomichef Marcus Ewerstrand (28), Mölndal Analytiker/portföljförvaltare, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Service utskottet, ledamot Miljönämnden, ledamot, repr AU Skolnämnden, ledamot Moderata Kretsstyrelsen, ordf. Moderata Lindomeföreningen /vänner Trädgårdsskötsel Historia Idrott Gym Naturvetenskap, ledamot Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens planeringsutskott, ledamot Kommunstyrelsens näringslivsutskott, ersättare Moderata Mölndalskretsen Moderata Mölndalsföreningen MUF i Mölndal, ordf. Vänner Litteratur (historia, ekonomi och politik) Båtar, skärgårdsnatur Skidåkning (utför)

7 Johan Ahlsell (54), Lindome Verksamhetsledare Riksteatern Väst Joacim Ahlqvist (32), Mölndal Universitetsstuderande Skolnämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämnden, ledamot Moderata Lindomeföreningen, ordf. Moderata Kretsstyrelsen, ersättare Film & Scenkonst Segling eliv Motion Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Skolnämnden, ersättare Moderata Mölndalsföreningen Friluftsliv Föreningsliv Ölbryggning Golf Gerhard Bengtsson (67), Kållered Ingenjör/marknadsekonom Anders Enelund (48), Mölndal Civilekonom Valnämnden Mölndal Energi AB, ordf. Mölndal Energi Nät AB, ordf. Stiftelsen Tuleboborgen Moderata Mölndalskretsen, ledamot Moderata Kålleredföreningen, vice ordf., kassör Kultur och natur Fjällvandringar Flugfiske God mat med gott vin eliv Barnbarn Kommunrevisionen Mölndal Energi AB, lekmannarevisor Mölndal Energi Nät AB, lekmannarevisor Mölndala AB, lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, kassör Idrott och träning Djur och natur Fastigheter Motor (mc&bil) Arne Woxlin (57), Mölndal Advokat Linus Hedberg (27), Mölndal Civilekonom Mölndalsbostäder AB Historia Religion Golf Bandy Motionsidrott, ledamot Kultur- & Fritidsnämnden, ledamot GR:s förbundsfullmäktige, ersättare MUF Mölndals styrelse Gitarrspel Skidor (alpint) Gymnastik Breakdance Trädgård Peter Librell (49), Mölndal Projektledare Isabelle Vramsten (27), Mölndal Landskapsarkitekt Kommunrevisionen, ordf. Kvarnfallet AB, Lekmannarevisor Moderata Mölndalsföreningen, ordf. Moderata Mölndalskretsen Träning; simning, löpning, gym Kanot och segling Natur Motorsport Natur/Växter/Trädgård Samhällsplanering Fotografering

8 Ingvar Paulsson (70), Lindome Företagare Stefan Engwall (68), Lindome Socionom Kultur-&fritidsnämnden, ordf. Åby Travsällskap, ledamot Mölndals Folkhälsoråd, ordf Moderata Lindomeföreningen, v.ordf. HSN7 regionen, ledamot Friidrott Travsport Kulturfrågor Trädgårdsarbete Social-och arbetsmarknadsnämnden, ledamot Sociala utskottet, ledamot Vård- och omsorgsnämnden, ersättare, ersättare Moderaternas Lindomeförening Vänner Natur- och friluftsliv Golf Gymträning Jan Jacobsson (73), Kållered Adm. chef. Peter Carlmark (47), Mölndal Leg. Sjukgymnast Gatunämnden, ledamot Vård och Omsorgsnämden, ersättare, ersättare Moderata Kålleredsföreningen Jakt Motorsport Friluftsliv Miljönämnden, ersättare Löpning Ultramarathon Foto Bengt Hedberg (68), Mölndal Redovisningskonsult Staffan Holmgren (66), Lindome Civilekonom Tekniska nämnden, ledamot en Cykling Aktiesparande Natur och miljö Utförsåkning Nämndeman i förvaltningsrätten Nämndemannaförening StorGöteborg, vice ordf. Ordförande kyrkomötets revision Litteratur Cykling Konsertbesök Bobby Bohlin (50), Mölndal Lastbilschaufför Hans-Evert Renerius (72), Mölndal Författare, lärare, präst Byggnadsnämnden, ersättare Mölndalsföreningen Fotboll Matlagning Politiska uppdrag i andra kommuner:, Kommunstyrelse, Socialnämnd, Kulturnämnd samt Kretsstyrelse Bandy Tennis Författarskap

9 Stig Risberg (67), Mölndal RC Seniorbolaget Lars Wagner (58), Mölndal Beteendevetare Moderata Mölndalsföreningen Nämndeman ÖFN Nämndeman-Tingsrätten & Vänner Motorsport Tidigare Kultur- och fritidsnämnden Moderata Mölndalsföreningen en Styrketräning Ekonomi, skattefrågor Byggfrågor, planering Stadsutveckling HR Per H Elofsson (52), Lindome Produktchef Robert Engström (47), Lindome Förhandlare Skolnämnden, ersättare Miljönämnden, ersättare Löpning Cykling Längdskidåkning Vin och mat Skolnämnden Valnämnden en Hunden Jakt Jakob Sellberg (46), Lindome Ekonom Nils-Erik Eriksson (81), Lindome Pensionär Kultur- & fritidsnämnden Moderata Lindomeföreningen, sekr. en Löpning Moderaterna Lindomeföreningen, kassör Ordf. nomineringsgrupp, Samling för kyrkan Idrott och friluftsliv Boule Bridge Ingela Ohldin (76), Kållered Pianopedagog Karin Hamnén (27), Mölndal Kundklubbsansvarig Social-arbetsmarknadsnämnden, ledamot Social-arbetsmarkndsnämnden AU, ledamot Sociala utskottet, ledamot Nämndemännens Riksförbundsstyrelse, ledamot Regionombud Nämndemännen, region väst Nämndeman Övervakningsnämnden, ledamot Fortbildning Konsert- och operabesök Kulturfrågor Korsordslösning Hundpromenader Kultur- och Fritidsnämnden, ersättare Träna Skidor Läsning och vänner

10 Nils Göran Löf (71), Lindome Vård- och omsorgsnämnden Mölndals Parkerings AB Moderata Lindomeföreningen Egen företagare en Golf Val till regionen Kajsa Hamnén (58), nr 7 i regionvalet Kållered Redovisningskonsult Ebbe Bergqvist (75), Kållered Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsingenjör Kultur Teknik Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg Det här vill jag arbeta med i regionen: Behåll valfrihet i vården, de fristående vårdcentralerna skall vara kvar. Köerna på akutmottagningarna skall kortas. Starta järnvägsbygget Göteborg Borås via Landvetter flygplats med station i Mölndal. Öka stödet till kultur för barn och unga. Ge bra förutsättningar för verksamhet och forskning inom medicin i Mölndal och övriga regionen. Val till riksdagen Ellen Juntti (55), nr 3 i riksdagsvalet Landvetter Riksdagsledamot Det här vill jag arbeta med i Riksdagen: Bekämpa brott mot barn. Innan jag kom in i riksdagen 2010 arbetade jag som kriminalinspektör. Jag utredde brott mot barn och jag är specialutbildad barnförhörsledare. Även i Riksdagen har jag fortsatt arbetet att bekämpa brott mot barn, det vill jag gärna fortsätt med nästa mandatperiod. Kultur och turism skapar många jobb i Göteborgsregionen. Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgiften för unga samt dubblera restaurangmomsen vilket skulle innebära att många unga skulle bli arbetslösa. Detta kommer jag att arbeta emot.

11 Ditt förtroende vårt ansvar, hjälp oss vinna valet! Vill du veta mer om oss eller bli medlem gå in på hemsidan eller ring moderat.se/molndal facebook.com/moderaternamolndal twitter.com/m_molndal MÖLNDAL Design: Ljunglöfs Grafiska Design. Foto: Michael Hennler, Niklas Nilsson, Gustaf Ljunglöf

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING

BUDGET 2015. Falköpings Kommun FALKÖPING BUDGET 2015 Falköpings Kommun FALKÖPING 2 Nya Moderaterna Falköping Budget Falköpings Kommun 2015 Det ska vara gott att leva i Falköpings kommun, där alla behövs för det goda livet. Ett mer attraktivt

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2011 Partille växer Partille fortsätter att vara en av de kommuner i västra Sverige där antalet invånare ökar mest; med 1,2 procent under 2011. Tillväxten

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer