KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING (197) inkl bil

2

3 INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET RESULTATREDOVISNING Kulturrådets verksamhet i sammanfattning Verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation Verksamhetsgren bidragsgivning VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION Kunskapsuppbyggnad Utveckling av statistik, forskning och övriga insatser Offentliggörande av statistik Utveckling av den nationella kulturstatistiken med inriktning mot barn och unga Förbättring av jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder Sammanfattning och bedömning Information Press Kulturrådets webbplats Mässor och konferenser Tryckta publikationer Kulturrådets skriftserie Kulturen i siffror 2008: Kulturkontakt Sverige Övriga Kulturkontakt Sverige Sammanfattning och bedömning Samverkan och dialog Samspelet mellan statliga, regionala och kommunala insatser Regionala dialoger Samverkan med andra myndigheter och politikområden Kultur i regionala utvecklingsstrategier Tematiskt myndighetsarbete Övriga samarbeten Sammanfattning och bedömning VERKSAMHETSGREN BIDRAGSGIVNING Arbets- och referensgrupperna Teater, dans och musik Teater-, dans- och musikinstitutionerna Fria grupper inom teater-, dans- och musikområdet Sammanfattning och bedömning Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Litteraturområdet... 52

4 Sammanfattning och bedömning Biblioteksområdet Sammanfattning bedömning Kulturtidskriftsområdet Sammanfattning och bedömning Konst, museer och utställningar Museiområdet Bild- och formområdet Förnyelse och utvecklingsarbete inom bild- och formområdet Sammanfattning och bedömning Andra bidrag Länskonsulenter Bidrag Sammanfattning och bedömning Centrumbildningar Nationella minoriteters kultur Kultur i arbetslivet Bidrag Centrala amatörkulturorganisationer och lokalhållande organisationer ACCESS Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet BARN OCH UNGA Informationsinsatser och samverkan Andra åtgärder Sammanfattning och bedömning INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE Interkulturellt uppdrag Bidragsgivning Projektbidrag till internationellt kultur utbyte Internationellt litteratursamarbete Sammanfattning och bedömning Samverkan och samarbeten Samverkan med andra myndigheter och organisationer samt internationella nätverk Kultursamarbeten och utvecklingsprojekt Information Andra åtaganden Sammanfattning och bedömning JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning och bedömning TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bidragsgivning Sektorsansvaret ALMA... 97

5 PERSONAL Personal och organisation Kompetensförsörjning och övriga personalstrategiska insatser Personalrörlighet Sjukfrånvaro MILJÖLEDNING Fastigheten Resor och transporter Kontorsutrustning och kontorsmaterial Pappersförbrukning Avfallshantering Sammanfattning och bedömning ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV SAMT UPPDRAG SOM REDOVISAS I ANNAN ORDNING Rapport om Kroumata Rapport om tematiskt myndighetsarbete Rapport om Skapande skola-satsningen Nordisk konferens om kultur i skolan Förslag (tillsammans med NUTEK) om hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas och hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer kan främjas Rapport om ökad jämställdhet inom scenkonstområdet Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn Besöksutveckling för museer med fri entré (upp till 19 år) Långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Svenska kulturprojekt som fått stöd genom EU:s strukturfondsprogram Förslag på svenska jurymedlemmar avseende Europeisk kulturhuvudstad Kulturrådets särskilda ansvar som sektorsmyndighet inom handikappolitiken Analys av Cullbergbalettens utvecklingsbehov FINANSIELL REDOVISNING 109 FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I ARBETSGRUPPER SAMT JURYN FÖR LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I REFERENSGRUPPER STYRELSENS UNDERSKRIFTER BILAGOR 1. Ansökt och beviljat belopp 2. Bidragsredovisning Samtliga bidragsmottagare

6

7 FÖRORD Kulturrådet fick 1 januari 2008, i likhet med många andra statliga myndigheter, en styrelse med fullt ansvar samt en ny generaldirektör. Under våren diskuterade den nya styrelsen olika åtgärder för att förnya och utveckla den statliga kulturpolitiken. De prioriteringar och ställningstaganden som styrelsen kom fram till presenterades under sommaren i ett manifest för en reformerad kulturpolitik. Där betonas bland annat att det är nödvändigt med kraftfulla satsningar på svensk kulturpolitik och att det är i samverkan med andra politikområden som kulturen kan få verklig betydelse. Styrelsen överlämnade manifestet till Kulturutredningen, som i dagarna lämnat sin slutrapport till regeringen. Under 2008 fördelade Kulturrådet 1,7 miljarder i bidrag till kulturverksamhet. De 120 ledamöterna i Kulturrådets olika arbets- och referensgrupper skapar i samspel med Kulturrådets kansli kvalitet och styrka i besluts- och beredningsprocessen. För att manifestera detta samspel och göra det synligt samlades styrelsen, arbets- och referensgrupperna och kansliet till en gemensam, nu årligen återkommande, konferens under våren. I början av sommaren lämnade Riksrevisionen sin granskningsrapport över Kulturrådets bidragsgivning. I stort sett framgår av rapporten att verksamheten i dag sköts bra och de mindre brister som framfördes har åtgärdats. I rapporten diskuteras bidragssystemens förutsättningar för omprövning och förnyelse. Aktörer inom konst- och kulturlivet såväl utövare som administratörer på alla nivåer framhåller ofta vikten av såväl kontinuitet som flexibilitet i stödsystemen. Detta kan gå hand i hand. Med långsiktiga åtaganden från statens sida minskar utrymmet för nya aktörer och konstnärliga uttryck. Men det bör framhållas att förnyelse inte bara är en fråga för det oetablerade och oprövade. I Kulturrådets uppdrag bör framöver ingå att i ännu högre grad än idag stödja befintliga aktörer och institutioner i deras förnyelse- och utvecklingsarbete. En väsentlig del i Kulturrådets uppdrag är att utveckla samarbetet mellan statliga, regionala och kommunala aktörer och olika andra kulturinstanser. Därför har under 2008 ägnats mycket tid åt det regionala samarbetet. Kulturrådets chefer, medarbetare, ledamöter i arbets- och referensgrupper har en omfattande och livaktig dialog med kulturlivets olika aktörer. Kulturrådet för också övergripande dialoger med landsting/regioner där regionens politiker och tjänstemän deltar, och diskuterar hur samverkan kan utvecklas och gemensamma utvecklingsinsatser kan initieras. Den dialog som genomfördes med Region Skåne i september resulterade i en gemensam avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Region Skåne som undertecknades av parterna i januari Fler regioner har uttalat intresse

8 för gemensamma avsiktsförklaringar och förhoppningen är att under 2010 kommer Kulturrådet att ha avsiktsförklaringar med samtliga regioner. Kulturrådet har också fått ett nationellt ansvar när det gäller kulturlivets internationalisering. Uppdraget innebär att utveckla internationell och interkulturell verksamhet inom kulturlivet. Det kräver bland annat utveckling av Kulturrådets roll som samordnande myndighet på kulturområdet och mellan andra politikområden. Kulturrådet tog 2008 över den internationella litteraturverksamheten från Svenska institutet. Kulturrådet har även i uppdrag att administrera satsningen på det europeiska Kulturhuvudstadsåret Kulturrådet har också i uppdrag att värna de nationella minoriteternas språk och kultur. Kulturrådet har uppdrag tillsammans med Sida i biståndsfinansierade kultursamarbeten. För att stärka samarbetet och ta tillvara samordningsvinsterna i detta, har Kulturrådet och Sida påbörjat en dialog som syftar till att under 2009 teckna ett ramavtal om samverkan mellan myndigheterna. Barn och unga är prioriterade i kulturpolitiken. Som ett led i detta arbete har Kulturrådet fått i uppdrag att driva satsningen Skapande skola där professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare kan ge elever möjligheter till personlig utveckling och inspiration och skapa nya former för lärande i skolan. Ett ständigt närvarande jämställdhetsperspektiv är viktigt både i det interna arbetet på Kulturrådet och hos alla andra berörda aktörer. Under 2008 har Kulturrådet arbetat fokuserat med jämställdhetsperspektivet. En del av detta har varit regeringsuppdraget att analysera Kulturrådets egen bidragsfördelning och fördela särskilda bidrag till projekt som kan främja jämställdhet inom scenkonstområdet. Kulturrådet har redan som sektorsansvarig myndighet en viktig roll att driva på arbetet med att tillgängliggöra kulturen för personer med funktionsnedsättning genom att fortsätta att utveckla metoderna för att integrera handikapperspektivet i kulturlivets ordinarie verksamhet. Under 2008 stod Kulturrådet som värd för en nordisk konferens. Där antogs den så kallade Hallundadeklarationen, som uppmanar chefer och ledningar inom scenkonstområdet att ta ett ökat ansvar för att förbättra tillgängligheten. I Kulturrådets årsredovisning för 2008 ges en mer heltäckande bild av Kulturrådets arbete under det gångna året än den som skulle ha visats om den endast utgått från de återrapporteringskrav som regleringsbrevet för 2008 föreskriver. Årsredovisningen visar att Kulturrådet under 2008 väl 8

9 uppfyllt de mål som i regleringsbrevet satts för myndigheten och att uppdragen från regeringen genomförts på ett tillfredsställande sätt. På styrelsens vägnar Kennet Johansson 9

10 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET Från en arrangör i Nyköping till bilaterala samarbeten i Bryssel ett mål och många vägar dit Att främja konst och kultur för att på så vis värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela landet. Så kan Kulturrådets övergripande mål sammanfattas men det säger inte så mycket om vad det är som faktiskt görs. Myndighetssvenska är sällan särskilt engagerande, spännande eller konkret, men uppdraget är precis det. I allra högsta grad. Och det är ett uppdrag Kulturrådet tar på största allvar. Kulturrådet har flera uppdrag stora och små, övergripande och specifika men de leder alla tillbaka till utgångspunkten att värna om allas rätt till ett varierat kultutbud av hög kvalitet. I de orden tar Kulturrådet sitt avstamp i alla delar av verksamheten i varje enskilt bidragsärende och i varje möte med politiker, kulturarbetare och opinionsbildare. En av många delar i Kulturrådets arbete är bidragsgivningen. Varje år fördelas cirka 1,7 miljarder kronor i stöd till Sveriges kulturutbud. Det är ett stort ansvar, men även en stor möjlighet och ett viktigt verktyg i arbetet med att värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. Det är Kulturrådets ansvar att se till att de offentliga insatserna gör mesta möjliga nytta. Bidragsgivningen kräver stora resurser i form av tid och kompetens för att den ska fungera som det är tänkt som ett strategiskt instrument för att utveckla och stärka svensk kultur. Och det är ett arbete som Kulturrådet bedriver på flera ledder och nivåer samtidigt. Kulturrådet måste först analysera och besluta inom vilka områden stödet kommer till bäst användning, för att sedan ta beslut om vilka teatrar, orkestrar, organisationer, enskilda kulturutövare, projekt och fria grupper inom de områdena som ska få stöd. Kulturrådets ansvarsområde sträcker sig nämligen över hela kulturkartan från höga toner och bloggoperor till dans i skolan och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Besluten tas med hjälp av arbets- och referensgrupper, handplockade för sin kunskap inom sina respektive områden. Sammanlagt arbetar drygt 120 författare, konstnärer, musiker, skådespelare, lärare och forskare med att bedöma de över ansökningar som kommer in till myndigheten varje år. För även om Kulturrådet fördelar 1,7 miljarder kronor, kommer ansökningar om så mycket mer in. 10

11 Men det räcker inte med att bara välja bland de ansökningar Kulturrådet får in, det handlar också om att arbeta för att få in rätt ansökningar. Detta kräver information och än viktigare, kommunikation. För att kulturen ska stärkas är det viktigt att Kultursverige vet vilka möjligheter som finns, och att det vet att regeringen satsar på kulturens utveckling. Det kräver i sin tur att såväl den privata sektorn som det offentliga vet vad Kulturrådet gör och arbetar för. Att utveckla samarbetet mellan statliga, regionala och kommunala aktörer och samverka med andra politikområden är därför en väsentlig del i Kulturrådets uppdrag. Och inte bara för att informera om regeringens mål och syfte med den nationella kulturpolitiken, utan också för att samla information och underlag som i andra änden kan hjälpa regering och riksdag i sina framtida kulturpolitiska beslut. En framgångsrik nationell kulturpolitik förutsätter nämligen kunskap om kulturutbudet och kulturpolitikens effekter. Kulturrådets arbete tar inte heller slut när pengarna väl är fördelade. Viktigt för en fungerande bidragsgivning, och för den svenska kulturpolitiken i stort, är att besluten och dess resultat kartläggs och utvärderas. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet på kulturområdet och följer varje år upp vilken effekt myndighetens arbete har haft. På så vis kan Kulturrådet säkerställa att skattebetalarnas pengar använts på rätt sätt, och det är också en nödvändighet för att kunna utveckla och stärka svensk kultur än mer i framtiden. I en ständigt växande värld räcker det dock inte att begränsa synfältet till nationsgränserna. Internationella kontakter och samarbeten är en förutsättning för ett varierat svenskt kulturutbud och Kulturrådet arbetar hårt för att ständigt intensifiera det internationella kultursamarbetet, såväl inom som utanför EU. Fördelarna är flera det ger kulturskapare och utövare i Sverige möjlighet att bli efterfrågade utomlands. Det ger dem möjlighet att fånga upp nya kulturella uttryck genom att se och höra kulturutövare från andra länder. Och sist men inte minst ger det naturligtvis även kulturintresserade människor möjlighet att möta konst och kultur från hela världen. Kulturrådets arbete över gränserna stannar inte vid de rent geografiska. Kulturen är en viktig, ja till och med nödvändig beståndsdel inom alla samhällsområden, och för att ytterligare stärka kulturens ställning i Sverige är det minst lika viktigt att Kulturrådet också blickar över politikområdesgränserna. Att Kulturrådet finns med, påverkar och fortsätter utveckla kulturens roll inom andra politik- och samhällsområden. För kulturens skull, och för Sveriges skull. 11

12 Även här är bidragsgivning, information och kunskapsuppbyggnad Kulturrådets redskap och verktyg. Till exempel samarbetar Kulturrådet med Folkhälsoinstitutet för att ta fram indikatorer på hur man kan mäta kulturens hälsoeffekter och arbetar med att öka tillgängligheten till kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet ger bidrag till projekt som syftar till att stärka kulturens roll i arbetslivet och gör nu en inventering av hur kultur och näringsliv kan integreras för att stärka varandra. Genom satsningen Skapande skola arbetar Kulturrådet också för att kulturen ska få en mer självklar plats i ungas liv, och genom bidrag stöder Kulturrådet skolans samverkan med det professionella kulturlivet och jobbar för att förbättra elevernas möjligheter till eget skapande. Kulturrådet har även flera andra uppdrag av kultur- och tvärpolitisk karaktär. Bland annat verkar Kulturrådet för jämställdhet mellan män och kvinnor på kulturområdet och arbetar för att lyfta fram den kulturella mångfalden. Kulturrådet bidrar till att de nationella minoriteterna får möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Dessutom initierar Kulturrådet forskning och forskningsprojekt för att förbättra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom svensk kultur. Uppdragen är många fler och de redovisas alla i årsredovisningen. Men målet med dem är detsamma att värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. 12

13 RESULTATREDOVISNING Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008 Kulturrådets uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som Sveriges riksdag och regering beslutar om. Verksamheten utgår från målen som beskrivs nedan. Kulturrådet arbetar med att uppfylla målen utifrån två verksamhetsgrenar; bidragsgivning samt kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Under 2008 har Kulturrådet på flera olika sätt arbetat för att uppnå målen för verksamheten. Verksamhetsårets viktiga händelser har varit att Kulturrådet fått en ny GD samt en ny styrelse med fullt ansvar. Kulturrådet fick 2008 också ett bemyndigande som innebär att Kulturrådet kan fatta beslut för fria teater-, dans- och musikgrupper på upp till 80 miljoner kronor redan året innan medlen finns tillgängliga för myndigheten att utbetala. För kulturlivet innebär det bättre planeringsförutsättningar och möjlighet till framförhållning på ett helt annat sätt än tidigare. 13

14 Vidare har Kulturrådet visat tydliga ställningstaganden och prioriteringar för en reformerad kulturpolitik genom det manifest som styrelsen lämnade under sommaren. En annan viktig del i Kulturrådets verksamhet 2008 har varit de många regionala dialogerna som ägt rum från Luleå i norr till Malmö i söder. Dialogen i Region Skåne ledde i början av 2009 fram till en avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Skåne. Den internationella och interkulturella verksamheten på Kulturrådet har också ökat och intensifierats under året. Kulturrådet har bland annat övertagit stödet för svensk litteratur i översättning från Svenska institutet, fått sex miljoner kronor för att utveckla den internationella och interkulturella verksamheten samt administrerat den svenska uttagningsprocessen inför valet av Kulturhuvudstad Kulturrådet har under 2008 även investerat i utveckling av stödsystem som på sikt beräknas leda till kvalitetsförbättringar och effektivisering av verksamheten. Det har inneburit att Kulturrådet sedan den 1 mars 2008 tar emot alla leverantörsfakturor elektroniskt och sedan den 1 juli 2008 skickas alla utgående fakturor till statliga kunder elektroniskt. Utveckling har även skett av bidragsansöknings- och återrapporteringssystemet och den 1 januari 2009 sjösattes ett nytt system för att ta emot ansökningar och redovisningar elektroniskt. Detta möjliggör ett effektivare och mer strukturerat sätt att bearbeta och analysera både statistisk data och övrig information från bidragssökande och övriga. Sedan 1 januari 2008 omfattas Kulturrådet av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Regelverket ställer krav på att myndigheten ska analysera, åtgärda, följa upp och dokumentera de risker som verksamheten är utsatt för på vägen mot att uppnå önskat resultat. Under året har Kulturrådet tagit fram en metod för och genomfört en riskanalys i vilken merparten av myndighetens medarbetare deltagit. I arbetet har verksamheten analyserats utifrån målen i syfte att identifiera eventuella hot och risker för att verksamhetsmålen inte kommer att uppnås. Utifrån genomförd riskanalys har sedan handlingsplaner tagits fram som kommer att följas under Arbetet har bidragit till att nya rutiner och synsätt planterats vilket lett till att den interna verksamheten utvecklats. Den nya, vidare syn på intern styrning och kontroll som kommit fram ska bidra till en god framtida intern kontroll och styrning. Verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation Verksamheten under 2008 har bland annat kännetecknats av fortsatt breddning och förbättring av statistiken samt ökad aktivitet inom forskningsområdet. Under året publicerades 19 skrifter och rapporter varav 14 i Kulturrådets skriftserier. 14

15 Under året har ett utvecklingsarbete pågått med en ny webbplats som ska tas i bruk under våren Bokmässor och Europeisk kulturhuvudstad 2014 har varit några frågor som rönt stort intresse i omvärlden. Det har under året också varit ett intensivt samspel med andra statliga myndigheter, regioner och kommuner inom ramen för Kulturrådets uppdrag att tillgängliggöra kultur i hela landet. Särskilda regionala dialoger har till exempel förevarit med nio landsting/regioner och ett intensivt arbete har pågått kring entreprenörskapfrågor, innovation och förnyelse, m.m. med kulturen i centrum för andra sektorers utveckling. Verksamhetsgren bidragsgivning Under 2008 har Kulturrådet lagt särskild fokus på att stödja verksamhet som verkar för utveckling och förnyelse av teater-, dans- och musikområdet. Inom musikområdet har Kulturrådet prioriterat den nutida konstmusiken och både inom dansen och musiken har stödet till arrangörer av professionella konserter och föreställningar getts ökat stöd. Samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna har utvecklats under året. Söktrycket har ökat på litteraturstödet, varför det finns skäl att se över praxis vid fördelningen av litteraturstöd. Under 2008 har inom litteraturstödet prioriterats internationell samverkan, verksamheten för barn och unga och geografisk spridning av litterära evenemang. Inom museiområdet har Kulturrådet systematiskt och kontinuerligt arbetat med uppföljningar och dialoger med institutionerna och deras samarbetsråd. Under året har ett nytt avtal för utställningsersättning arbetats fram för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Kulturrådet fördelar medel inom ramen för satsningen Skapande skola. Under året har 315 ansökningar behandlats och olika informationsinsatser genomförts för att sprida kunskap om bidraget. Under året har cirka 46 miljoner kronor fördelats till internationell och interkulturell verksamhet, inklusive internationellt litteratursamarbete. Bidragsärenden beslutas på olika nivåer i organisationen beroende på bidrag. Under 2008 fördelades besluten enligt tabellen nedan. 15

16 Beslutsnivå Antal beslut Antal beslutade bidragsärenden Styrelse Ordföranden Arbetsgrupp GD Avdelningschef Under 2008 hanterade Kulturrådet drygt ärenden varav var bidragsärenden. Inkomna och beslutade ärenden Totalt antal ärenden i KUR-serien Varav antal Bidragsärenden Varav antal Onlineansökningar Accessansökningar Beviljade bidragsärenden Avslagna bidragsärenden Avskrivna/avvisade bidragsärenden Bordlagda bidragsärenden Övriga serier ADM- administrativa serien STAT- statistikserien DIV- diverseserien (inbjudningar m.m) ) På grund av ändrade rutiner för bidragsbeslut har ett stort antal ärenden förskjutits över kalendersårgränsen. Antalet ärenden mellan 2006 och 2007 är därför inte jämförbart. 2) Diverseserien har utgått

17 Ekonomi Verksamhetens intäkter och kostnader Kunskapsuppbyggnad per verksamhetsgren (tkr) Bidragsgivning och kommunikation Totalt Intäkter av anslag Intäkter exkl. anslag Summa intäkter Förvaltningskostnader Summa kostnader Lämnade bidrag Summa transfereringar Figur 1. Förvaltningskostnader per verksamhetsgren 38% Bidragsgivning Kunskapsuppbyggnad och kommunikation 62% 17

18 Organisation Kulturrådet är organiserat med en styrelse som sedan 2008 har fullt ansvar, en generaldirektör med tillhörande stab, tre avdelningar samt ett kansli för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Till organisationen hör också de drygt 120 ledamöterna i arbets- och referensgrupperna samt juryn till Litteraturpriset för Astrid Lindgrens minne. Figur 2. Kulturrådets organisation Under 2008 har Kulturrådet gjort en justering av organisationen. Den innebär att avdelningen för konst och kultur delats i två enheter. 18

19 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION En framgångsrik nationell kulturpolitik förutsätter kunskap om kulturlivet och kulturpolitikens effekter. Det krävs också effektiv information och en ständig dialog och samverkan med kulturlivets olika parter samt med andra politikområden. Under verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation arbetar Kulturrådet med att kontinuerligt följa utvecklingen inom kulturområdet, ta fram rapporter och utredningar som kan fungera som underlag för 19

20 regeringes beslut i kulturfrågor, samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder och initiativ på området. Kulturrådet arbetar också för att bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna. Kulturrådet ansvarar även för den officiella statistiken på kulturområdet. Därutöver har Kulturrådet till uppdrag att bidra till att den kulturpolitiska forskningen stärks och utvecklas. Fokus ligger på att stödja, stärka och utveckla forskning som kritiskt granskar kulturpolitiken och som ger underlag för beslut och planering av den. Kunskapsuppbyggnad Mål 1: - Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Kulturrådets ansvarsområde Återrapporteringskrav Kulturrådet ska redovisa: - måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten med avseende på statistik, forskning och övriga insatser, - åtgärder som vidtagits för att med en tidsmässig regelbundenhet och i lättillgänglig form offentliggöra statistik avseende de offentliga kulturutgifterna på nationell, regional och lokal nivå, - åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatistiken med inriktning mot barn och unga, bland annat genom metodutveckling, - åtgärder som vidtagits för att förbättra jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder Utveckling av statistik, forskning och övriga insatser För att säkerställa kunskapsuppbyggnaden inom ansvarsområdet har Kulturrådet under 2008 producerat sju statistiska rapporter, varav fyra ingår i den officiella statistiken (se avsnitt Tryckta publikationer). En av rapporterna, Nya kulturvanor 2008:06, innehåller samlad kulturvanestatistik hämtad från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) Vidare har Kulturrådet under 2008 påbörjat insamlandet av data till en skolbiblioteksstatistik, som beräknas kunna sammanställas och publiceras under Kulturrådet har också inlett en pilotstudie med inriktning mot statistik över dansområdet, där avsikten är att erfarenheter och resultat ska kunna användas som en grund för en bredare scenkonststatistik. Vidare har 20

21 Kulturrådet medverkat med frågor i SOM-institutets rikstäckande enkät, inklusive frågor om hinder för kulturdeltagande, samt finansierat en rapport kring kulturfrågorna i undersökningen. Planeringsarbete har också påbörjats för en utifrån SCB:s ULF-undersökning utvecklad kulturvanestatistik, med särskild inriktning mot barns och ungas kultur. Kulturrådet har också till EU anmält intresse för att aktivt delta i det utvecklingsarbete som ska påbörjas kring en ny europeisk kulturstatistik. Genom samtliga insatser har Kulturrådet tagit ett antal steg framåt i sitt långsiktiga arbete med att utveckla kulturstatistiken. Syftet är dels att svara mot den faktiska efterfrågan på statistiska uppgifter och analyser särskilt om scenkonstområdet och om barns och ungas kultur, dels att vidga bevakningsområdet för kulturstatistiken ytterligare utanför de områden som utpekas i Statistikförordningen (SFS 2001:100) med utgångspunkt från att Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för hela kulturområdet. För att ytterligare utveckla kulturstatistiken behöver Kulturrådet för framtiden arbeta vidare med att utveckla kulturvanestatistiken, särskilt med inriktning mot barns och ungdomars kulturvanor. För det syftet ser Kulturrådet också behovet av att kalla samman en extern referensgrupp. För utvecklingen av statistiken av barns och ungdomars kulturvanor behöver Kulturrådet också sammanställa uppgifter om både den offentliga finansieringen av barn- och ungdomskultur och vilket kulturutbud som finns riktat till barn och ungdomar. Den pågående skolbiblioteksundersökningen är också viktig i sammanhanget. Kulturrådet behöver vidare undersöka på vilket sätt publicerandet av studieförbundsstatistiken kan effektiviseras. På sikt behöver man också kalla samman ett användarråd för samtliga statistikområden samt fortsätta att prioritera utvecklandet av en mer heltäckande och användbar scenkonststatistik. Inom forskningsområdet har Kulturrådet också medverkat på både internationella och nationella kulturpolitiska forskningskonferenser och där knutit kontakter med svenska och nordiska forskare som i flera fall utmynnat i diskussioner om forskningsprojekt och seminarier. Kulturrådet har under 2008 fördelat bidrag för forskningsprojekt till de sex ansvarsmuseerna från den särskilda anslagsposten för detta ändamål, samt till 12 andra projekt där Kulturrådet avgör användningen. Diagrammet nedan avser den senare anslagsposten. 21

22 Figur 3. Ansökt och beviljat belopp för bidrag till forskning och utveckling (tkr) * Ansökt belopp Beviljat belopp *Exklusive ansvarsmuseernas forskning Kategori /ändamål 2006 ( tkr) 2007 (tkr) 2008 (tkr) Universitet, högskolor, forskningsinstitutioner Kulturinstitutioner m.m Ansvarsmuseer Totalt Genom insatserna på forskningsområdet har Kulturrådet inlett ett långsiktigt arbete i syfte att förstärka Kulturrådets position dels som initiativtagare till kulturpolitisk relevant forskning, dels som förmedlare av kontakter såväl forskare emellan som mellan beställare och utförare av forskning samt mellan forskare och kulturinstitutioner. Redovisningen från ett av de forskningsprojekt som fått stöd från Kulturrådet, Kultur en del av ett hälsosamt liv? (2008:4), trycktes under året i Kulturrådets skriftserie. Forskningsprojekt som har fått stöd presenteras också på Kulturrådets webbplats. För att ytterligare stärka sin roll inom kulturpolitisk forskning behöver Kulturrådet arbeta ännu mer uppsökande när det gäller att identifiera forskningsprojekt som är värda att stödja ekonomiskt, utöka arbetet för att skapa kontakter mellan forskare och forskningsbeställare samt tydligare klargöra vilken typ av forskningsprojekt som prioriteras. Kulturrådet 22

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008

KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Stefan Stenberg BESLUTSBILAGA S 2008:15 KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Om verksamhetsplanens hantering och utveckling Verksamhetsplanen, som beslutas av styrelsen, har sin

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL FÖRORD...5 RESULTATREDOVISNING Verksamheten i sammanfattning...6 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD Statistik... 11 Forskning och utveckling... 14 Rapporter och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län...

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län... ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL FÖRORD... 7 KULTURRÅDETS VERKSAMHET I SAMMANFATTNING 2009... 9 Ärendemängder m.m.... 10 Bidragsgivning... 12 Säkerställd och utökad kunskap... 13 Regional och lokal samverkan...

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Styrelsen Adm 2008/11 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Adm 2008/11 3 Anmälan av styrelsens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG FÖRORD I regleringsbrevet för 2013 fick Statens kulturråd i uppgift att följa upp och redovisa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken

KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Regeringen beslutade sommaren 2011 om en strategi för genomförande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Fastställd av rektor 2014-02-04 Innehållsförteckning Inledning 3 1 Processen för intern styrning och kontroll 3 1.1 Riskanalyser 4 1.1.1 Riskidentifikation 4 1.1.2 Riskvärdering

Läs mer