KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING (197) inkl bil

2

3 INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET RESULTATREDOVISNING Kulturrådets verksamhet i sammanfattning Verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation Verksamhetsgren bidragsgivning VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION Kunskapsuppbyggnad Utveckling av statistik, forskning och övriga insatser Offentliggörande av statistik Utveckling av den nationella kulturstatistiken med inriktning mot barn och unga Förbättring av jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder Sammanfattning och bedömning Information Press Kulturrådets webbplats Mässor och konferenser Tryckta publikationer Kulturrådets skriftserie Kulturen i siffror 2008: Kulturkontakt Sverige Övriga Kulturkontakt Sverige Sammanfattning och bedömning Samverkan och dialog Samspelet mellan statliga, regionala och kommunala insatser Regionala dialoger Samverkan med andra myndigheter och politikområden Kultur i regionala utvecklingsstrategier Tematiskt myndighetsarbete Övriga samarbeten Sammanfattning och bedömning VERKSAMHETSGREN BIDRAGSGIVNING Arbets- och referensgrupperna Teater, dans och musik Teater-, dans- och musikinstitutionerna Fria grupper inom teater-, dans- och musikområdet Sammanfattning och bedömning Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter Litteraturområdet... 52

4 Sammanfattning och bedömning Biblioteksområdet Sammanfattning bedömning Kulturtidskriftsområdet Sammanfattning och bedömning Konst, museer och utställningar Museiområdet Bild- och formområdet Förnyelse och utvecklingsarbete inom bild- och formområdet Sammanfattning och bedömning Andra bidrag Länskonsulenter Bidrag Sammanfattning och bedömning Centrumbildningar Nationella minoriteters kultur Kultur i arbetslivet Bidrag Centrala amatörkulturorganisationer och lokalhållande organisationer ACCESS Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet BARN OCH UNGA Informationsinsatser och samverkan Andra åtgärder Sammanfattning och bedömning INTERNATIONELLT UTBYTE OCH SAMARBETE Interkulturellt uppdrag Bidragsgivning Projektbidrag till internationellt kultur utbyte Internationellt litteratursamarbete Sammanfattning och bedömning Samverkan och samarbeten Samverkan med andra myndigheter och organisationer samt internationella nätverk Kultursamarbeten och utvecklingsprojekt Information Andra åtaganden Sammanfattning och bedömning JÄMSTÄLLDHET Sammanfattning och bedömning TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bidragsgivning Sektorsansvaret ALMA... 97

5 PERSONAL Personal och organisation Kompetensförsörjning och övriga personalstrategiska insatser Personalrörlighet Sjukfrånvaro MILJÖLEDNING Fastigheten Resor och transporter Kontorsutrustning och kontorsmaterial Pappersförbrukning Avfallshantering Sammanfattning och bedömning ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV SAMT UPPDRAG SOM REDOVISAS I ANNAN ORDNING Rapport om Kroumata Rapport om tematiskt myndighetsarbete Rapport om Skapande skola-satsningen Nordisk konferens om kultur i skolan Förslag (tillsammans med NUTEK) om hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas och hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer kan främjas Rapport om ökad jämställdhet inom scenkonstområdet Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn Besöksutveckling för museer med fri entré (upp till 19 år) Långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet Svenska kulturprojekt som fått stöd genom EU:s strukturfondsprogram Förslag på svenska jurymedlemmar avseende Europeisk kulturhuvudstad Kulturrådets särskilda ansvar som sektorsmyndighet inom handikappolitiken Analys av Cullbergbalettens utvecklingsbehov FINANSIELL REDOVISNING 109 FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I ARBETSGRUPPER SAMT JURYN FÖR LITTERATURPRISET TILL ASTRID LINDGRENS MINNE FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I REFERENSGRUPPER STYRELSENS UNDERSKRIFTER BILAGOR 1. Ansökt och beviljat belopp 2. Bidragsredovisning Samtliga bidragsmottagare

6

7 FÖRORD Kulturrådet fick 1 januari 2008, i likhet med många andra statliga myndigheter, en styrelse med fullt ansvar samt en ny generaldirektör. Under våren diskuterade den nya styrelsen olika åtgärder för att förnya och utveckla den statliga kulturpolitiken. De prioriteringar och ställningstaganden som styrelsen kom fram till presenterades under sommaren i ett manifest för en reformerad kulturpolitik. Där betonas bland annat att det är nödvändigt med kraftfulla satsningar på svensk kulturpolitik och att det är i samverkan med andra politikområden som kulturen kan få verklig betydelse. Styrelsen överlämnade manifestet till Kulturutredningen, som i dagarna lämnat sin slutrapport till regeringen. Under 2008 fördelade Kulturrådet 1,7 miljarder i bidrag till kulturverksamhet. De 120 ledamöterna i Kulturrådets olika arbets- och referensgrupper skapar i samspel med Kulturrådets kansli kvalitet och styrka i besluts- och beredningsprocessen. För att manifestera detta samspel och göra det synligt samlades styrelsen, arbets- och referensgrupperna och kansliet till en gemensam, nu årligen återkommande, konferens under våren. I början av sommaren lämnade Riksrevisionen sin granskningsrapport över Kulturrådets bidragsgivning. I stort sett framgår av rapporten att verksamheten i dag sköts bra och de mindre brister som framfördes har åtgärdats. I rapporten diskuteras bidragssystemens förutsättningar för omprövning och förnyelse. Aktörer inom konst- och kulturlivet såväl utövare som administratörer på alla nivåer framhåller ofta vikten av såväl kontinuitet som flexibilitet i stödsystemen. Detta kan gå hand i hand. Med långsiktiga åtaganden från statens sida minskar utrymmet för nya aktörer och konstnärliga uttryck. Men det bör framhållas att förnyelse inte bara är en fråga för det oetablerade och oprövade. I Kulturrådets uppdrag bör framöver ingå att i ännu högre grad än idag stödja befintliga aktörer och institutioner i deras förnyelse- och utvecklingsarbete. En väsentlig del i Kulturrådets uppdrag är att utveckla samarbetet mellan statliga, regionala och kommunala aktörer och olika andra kulturinstanser. Därför har under 2008 ägnats mycket tid åt det regionala samarbetet. Kulturrådets chefer, medarbetare, ledamöter i arbets- och referensgrupper har en omfattande och livaktig dialog med kulturlivets olika aktörer. Kulturrådet för också övergripande dialoger med landsting/regioner där regionens politiker och tjänstemän deltar, och diskuterar hur samverkan kan utvecklas och gemensamma utvecklingsinsatser kan initieras. Den dialog som genomfördes med Region Skåne i september resulterade i en gemensam avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Region Skåne som undertecknades av parterna i januari Fler regioner har uttalat intresse

8 för gemensamma avsiktsförklaringar och förhoppningen är att under 2010 kommer Kulturrådet att ha avsiktsförklaringar med samtliga regioner. Kulturrådet har också fått ett nationellt ansvar när det gäller kulturlivets internationalisering. Uppdraget innebär att utveckla internationell och interkulturell verksamhet inom kulturlivet. Det kräver bland annat utveckling av Kulturrådets roll som samordnande myndighet på kulturområdet och mellan andra politikområden. Kulturrådet tog 2008 över den internationella litteraturverksamheten från Svenska institutet. Kulturrådet har även i uppdrag att administrera satsningen på det europeiska Kulturhuvudstadsåret Kulturrådet har också i uppdrag att värna de nationella minoriteternas språk och kultur. Kulturrådet har uppdrag tillsammans med Sida i biståndsfinansierade kultursamarbeten. För att stärka samarbetet och ta tillvara samordningsvinsterna i detta, har Kulturrådet och Sida påbörjat en dialog som syftar till att under 2009 teckna ett ramavtal om samverkan mellan myndigheterna. Barn och unga är prioriterade i kulturpolitiken. Som ett led i detta arbete har Kulturrådet fått i uppdrag att driva satsningen Skapande skola där professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare kan ge elever möjligheter till personlig utveckling och inspiration och skapa nya former för lärande i skolan. Ett ständigt närvarande jämställdhetsperspektiv är viktigt både i det interna arbetet på Kulturrådet och hos alla andra berörda aktörer. Under 2008 har Kulturrådet arbetat fokuserat med jämställdhetsperspektivet. En del av detta har varit regeringsuppdraget att analysera Kulturrådets egen bidragsfördelning och fördela särskilda bidrag till projekt som kan främja jämställdhet inom scenkonstområdet. Kulturrådet har redan som sektorsansvarig myndighet en viktig roll att driva på arbetet med att tillgängliggöra kulturen för personer med funktionsnedsättning genom att fortsätta att utveckla metoderna för att integrera handikapperspektivet i kulturlivets ordinarie verksamhet. Under 2008 stod Kulturrådet som värd för en nordisk konferens. Där antogs den så kallade Hallundadeklarationen, som uppmanar chefer och ledningar inom scenkonstområdet att ta ett ökat ansvar för att förbättra tillgängligheten. I Kulturrådets årsredovisning för 2008 ges en mer heltäckande bild av Kulturrådets arbete under det gångna året än den som skulle ha visats om den endast utgått från de återrapporteringskrav som regleringsbrevet för 2008 föreskriver. Årsredovisningen visar att Kulturrådet under 2008 väl 8

9 uppfyllt de mål som i regleringsbrevet satts för myndigheten och att uppdragen från regeringen genomförts på ett tillfredsställande sätt. På styrelsens vägnar Kennet Johansson 9

10 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET Från en arrangör i Nyköping till bilaterala samarbeten i Bryssel ett mål och många vägar dit Att främja konst och kultur för att på så vis värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet i hela landet. Så kan Kulturrådets övergripande mål sammanfattas men det säger inte så mycket om vad det är som faktiskt görs. Myndighetssvenska är sällan särskilt engagerande, spännande eller konkret, men uppdraget är precis det. I allra högsta grad. Och det är ett uppdrag Kulturrådet tar på största allvar. Kulturrådet har flera uppdrag stora och små, övergripande och specifika men de leder alla tillbaka till utgångspunkten att värna om allas rätt till ett varierat kultutbud av hög kvalitet. I de orden tar Kulturrådet sitt avstamp i alla delar av verksamheten i varje enskilt bidragsärende och i varje möte med politiker, kulturarbetare och opinionsbildare. En av många delar i Kulturrådets arbete är bidragsgivningen. Varje år fördelas cirka 1,7 miljarder kronor i stöd till Sveriges kulturutbud. Det är ett stort ansvar, men även en stor möjlighet och ett viktigt verktyg i arbetet med att värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. Det är Kulturrådets ansvar att se till att de offentliga insatserna gör mesta möjliga nytta. Bidragsgivningen kräver stora resurser i form av tid och kompetens för att den ska fungera som det är tänkt som ett strategiskt instrument för att utveckla och stärka svensk kultur. Och det är ett arbete som Kulturrådet bedriver på flera ledder och nivåer samtidigt. Kulturrådet måste först analysera och besluta inom vilka områden stödet kommer till bäst användning, för att sedan ta beslut om vilka teatrar, orkestrar, organisationer, enskilda kulturutövare, projekt och fria grupper inom de områdena som ska få stöd. Kulturrådets ansvarsområde sträcker sig nämligen över hela kulturkartan från höga toner och bloggoperor till dans i skolan och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Besluten tas med hjälp av arbets- och referensgrupper, handplockade för sin kunskap inom sina respektive områden. Sammanlagt arbetar drygt 120 författare, konstnärer, musiker, skådespelare, lärare och forskare med att bedöma de över ansökningar som kommer in till myndigheten varje år. För även om Kulturrådet fördelar 1,7 miljarder kronor, kommer ansökningar om så mycket mer in. 10

11 Men det räcker inte med att bara välja bland de ansökningar Kulturrådet får in, det handlar också om att arbeta för att få in rätt ansökningar. Detta kräver information och än viktigare, kommunikation. För att kulturen ska stärkas är det viktigt att Kultursverige vet vilka möjligheter som finns, och att det vet att regeringen satsar på kulturens utveckling. Det kräver i sin tur att såväl den privata sektorn som det offentliga vet vad Kulturrådet gör och arbetar för. Att utveckla samarbetet mellan statliga, regionala och kommunala aktörer och samverka med andra politikområden är därför en väsentlig del i Kulturrådets uppdrag. Och inte bara för att informera om regeringens mål och syfte med den nationella kulturpolitiken, utan också för att samla information och underlag som i andra änden kan hjälpa regering och riksdag i sina framtida kulturpolitiska beslut. En framgångsrik nationell kulturpolitik förutsätter nämligen kunskap om kulturutbudet och kulturpolitikens effekter. Kulturrådets arbete tar inte heller slut när pengarna väl är fördelade. Viktigt för en fungerande bidragsgivning, och för den svenska kulturpolitiken i stort, är att besluten och dess resultat kartläggs och utvärderas. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet på kulturområdet och följer varje år upp vilken effekt myndighetens arbete har haft. På så vis kan Kulturrådet säkerställa att skattebetalarnas pengar använts på rätt sätt, och det är också en nödvändighet för att kunna utveckla och stärka svensk kultur än mer i framtiden. I en ständigt växande värld räcker det dock inte att begränsa synfältet till nationsgränserna. Internationella kontakter och samarbeten är en förutsättning för ett varierat svenskt kulturutbud och Kulturrådet arbetar hårt för att ständigt intensifiera det internationella kultursamarbetet, såväl inom som utanför EU. Fördelarna är flera det ger kulturskapare och utövare i Sverige möjlighet att bli efterfrågade utomlands. Det ger dem möjlighet att fånga upp nya kulturella uttryck genom att se och höra kulturutövare från andra länder. Och sist men inte minst ger det naturligtvis även kulturintresserade människor möjlighet att möta konst och kultur från hela världen. Kulturrådets arbete över gränserna stannar inte vid de rent geografiska. Kulturen är en viktig, ja till och med nödvändig beståndsdel inom alla samhällsområden, och för att ytterligare stärka kulturens ställning i Sverige är det minst lika viktigt att Kulturrådet också blickar över politikområdesgränserna. Att Kulturrådet finns med, påverkar och fortsätter utveckla kulturens roll inom andra politik- och samhällsområden. För kulturens skull, och för Sveriges skull. 11

12 Även här är bidragsgivning, information och kunskapsuppbyggnad Kulturrådets redskap och verktyg. Till exempel samarbetar Kulturrådet med Folkhälsoinstitutet för att ta fram indikatorer på hur man kan mäta kulturens hälsoeffekter och arbetar med att öka tillgängligheten till kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet ger bidrag till projekt som syftar till att stärka kulturens roll i arbetslivet och gör nu en inventering av hur kultur och näringsliv kan integreras för att stärka varandra. Genom satsningen Skapande skola arbetar Kulturrådet också för att kulturen ska få en mer självklar plats i ungas liv, och genom bidrag stöder Kulturrådet skolans samverkan med det professionella kulturlivet och jobbar för att förbättra elevernas möjligheter till eget skapande. Kulturrådet har även flera andra uppdrag av kultur- och tvärpolitisk karaktär. Bland annat verkar Kulturrådet för jämställdhet mellan män och kvinnor på kulturområdet och arbetar för att lyfta fram den kulturella mångfalden. Kulturrådet bidrar till att de nationella minoriteterna får möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Dessutom initierar Kulturrådet forskning och forskningsprojekt för att förbättra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom svensk kultur. Uppdragen är många fler och de redovisas alla i årsredovisningen. Men målet med dem är detsamma att värna om allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. 12

13 RESULTATREDOVISNING Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008 Kulturrådets uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som Sveriges riksdag och regering beslutar om. Verksamheten utgår från målen som beskrivs nedan. Kulturrådet arbetar med att uppfylla målen utifrån två verksamhetsgrenar; bidragsgivning samt kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Under 2008 har Kulturrådet på flera olika sätt arbetat för att uppnå målen för verksamheten. Verksamhetsårets viktiga händelser har varit att Kulturrådet fått en ny GD samt en ny styrelse med fullt ansvar. Kulturrådet fick 2008 också ett bemyndigande som innebär att Kulturrådet kan fatta beslut för fria teater-, dans- och musikgrupper på upp till 80 miljoner kronor redan året innan medlen finns tillgängliga för myndigheten att utbetala. För kulturlivet innebär det bättre planeringsförutsättningar och möjlighet till framförhållning på ett helt annat sätt än tidigare. 13

14 Vidare har Kulturrådet visat tydliga ställningstaganden och prioriteringar för en reformerad kulturpolitik genom det manifest som styrelsen lämnade under sommaren. En annan viktig del i Kulturrådets verksamhet 2008 har varit de många regionala dialogerna som ägt rum från Luleå i norr till Malmö i söder. Dialogen i Region Skåne ledde i början av 2009 fram till en avsiktsförklaring mellan Kulturrådet och Skåne. Den internationella och interkulturella verksamheten på Kulturrådet har också ökat och intensifierats under året. Kulturrådet har bland annat övertagit stödet för svensk litteratur i översättning från Svenska institutet, fått sex miljoner kronor för att utveckla den internationella och interkulturella verksamheten samt administrerat den svenska uttagningsprocessen inför valet av Kulturhuvudstad Kulturrådet har under 2008 även investerat i utveckling av stödsystem som på sikt beräknas leda till kvalitetsförbättringar och effektivisering av verksamheten. Det har inneburit att Kulturrådet sedan den 1 mars 2008 tar emot alla leverantörsfakturor elektroniskt och sedan den 1 juli 2008 skickas alla utgående fakturor till statliga kunder elektroniskt. Utveckling har även skett av bidragsansöknings- och återrapporteringssystemet och den 1 januari 2009 sjösattes ett nytt system för att ta emot ansökningar och redovisningar elektroniskt. Detta möjliggör ett effektivare och mer strukturerat sätt att bearbeta och analysera både statistisk data och övrig information från bidragssökande och övriga. Sedan 1 januari 2008 omfattas Kulturrådet av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Regelverket ställer krav på att myndigheten ska analysera, åtgärda, följa upp och dokumentera de risker som verksamheten är utsatt för på vägen mot att uppnå önskat resultat. Under året har Kulturrådet tagit fram en metod för och genomfört en riskanalys i vilken merparten av myndighetens medarbetare deltagit. I arbetet har verksamheten analyserats utifrån målen i syfte att identifiera eventuella hot och risker för att verksamhetsmålen inte kommer att uppnås. Utifrån genomförd riskanalys har sedan handlingsplaner tagits fram som kommer att följas under Arbetet har bidragit till att nya rutiner och synsätt planterats vilket lett till att den interna verksamheten utvecklats. Den nya, vidare syn på intern styrning och kontroll som kommit fram ska bidra till en god framtida intern kontroll och styrning. Verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation Verksamheten under 2008 har bland annat kännetecknats av fortsatt breddning och förbättring av statistiken samt ökad aktivitet inom forskningsområdet. Under året publicerades 19 skrifter och rapporter varav 14 i Kulturrådets skriftserier. 14

15 Under året har ett utvecklingsarbete pågått med en ny webbplats som ska tas i bruk under våren Bokmässor och Europeisk kulturhuvudstad 2014 har varit några frågor som rönt stort intresse i omvärlden. Det har under året också varit ett intensivt samspel med andra statliga myndigheter, regioner och kommuner inom ramen för Kulturrådets uppdrag att tillgängliggöra kultur i hela landet. Särskilda regionala dialoger har till exempel förevarit med nio landsting/regioner och ett intensivt arbete har pågått kring entreprenörskapfrågor, innovation och förnyelse, m.m. med kulturen i centrum för andra sektorers utveckling. Verksamhetsgren bidragsgivning Under 2008 har Kulturrådet lagt särskild fokus på att stödja verksamhet som verkar för utveckling och förnyelse av teater-, dans- och musikområdet. Inom musikområdet har Kulturrådet prioriterat den nutida konstmusiken och både inom dansen och musiken har stödet till arrangörer av professionella konserter och föreställningar getts ökat stöd. Samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna har utvecklats under året. Söktrycket har ökat på litteraturstödet, varför det finns skäl att se över praxis vid fördelningen av litteraturstöd. Under 2008 har inom litteraturstödet prioriterats internationell samverkan, verksamheten för barn och unga och geografisk spridning av litterära evenemang. Inom museiområdet har Kulturrådet systematiskt och kontinuerligt arbetat med uppföljningar och dialoger med institutionerna och deras samarbetsråd. Under året har ett nytt avtal för utställningsersättning arbetats fram för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Kulturrådet fördelar medel inom ramen för satsningen Skapande skola. Under året har 315 ansökningar behandlats och olika informationsinsatser genomförts för att sprida kunskap om bidraget. Under året har cirka 46 miljoner kronor fördelats till internationell och interkulturell verksamhet, inklusive internationellt litteratursamarbete. Bidragsärenden beslutas på olika nivåer i organisationen beroende på bidrag. Under 2008 fördelades besluten enligt tabellen nedan. 15

16 Beslutsnivå Antal beslut Antal beslutade bidragsärenden Styrelse Ordföranden Arbetsgrupp GD Avdelningschef Under 2008 hanterade Kulturrådet drygt ärenden varav var bidragsärenden. Inkomna och beslutade ärenden Totalt antal ärenden i KUR-serien Varav antal Bidragsärenden Varav antal Onlineansökningar Accessansökningar Beviljade bidragsärenden Avslagna bidragsärenden Avskrivna/avvisade bidragsärenden Bordlagda bidragsärenden Övriga serier ADM- administrativa serien STAT- statistikserien DIV- diverseserien (inbjudningar m.m) ) På grund av ändrade rutiner för bidragsbeslut har ett stort antal ärenden förskjutits över kalendersårgränsen. Antalet ärenden mellan 2006 och 2007 är därför inte jämförbart. 2) Diverseserien har utgått

17 Ekonomi Verksamhetens intäkter och kostnader Kunskapsuppbyggnad per verksamhetsgren (tkr) Bidragsgivning och kommunikation Totalt Intäkter av anslag Intäkter exkl. anslag Summa intäkter Förvaltningskostnader Summa kostnader Lämnade bidrag Summa transfereringar Figur 1. Förvaltningskostnader per verksamhetsgren 38% Bidragsgivning Kunskapsuppbyggnad och kommunikation 62% 17

18 Organisation Kulturrådet är organiserat med en styrelse som sedan 2008 har fullt ansvar, en generaldirektör med tillhörande stab, tre avdelningar samt ett kansli för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Till organisationen hör också de drygt 120 ledamöterna i arbets- och referensgrupperna samt juryn till Litteraturpriset för Astrid Lindgrens minne. Figur 2. Kulturrådets organisation Under 2008 har Kulturrådet gjort en justering av organisationen. Den innebär att avdelningen för konst och kultur delats i två enheter. 18

19 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION En framgångsrik nationell kulturpolitik förutsätter kunskap om kulturlivet och kulturpolitikens effekter. Det krävs också effektiv information och en ständig dialog och samverkan med kulturlivets olika parter samt med andra politikområden. Under verksamhetsgren kunskapsuppbyggnad och kommunikation arbetar Kulturrådet med att kontinuerligt följa utvecklingen inom kulturområdet, ta fram rapporter och utredningar som kan fungera som underlag för 19

20 regeringes beslut i kulturfrågor, samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder och initiativ på området. Kulturrådet arbetar också för att bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna. Kulturrådet ansvarar även för den officiella statistiken på kulturområdet. Därutöver har Kulturrådet till uppdrag att bidra till att den kulturpolitiska forskningen stärks och utvecklas. Fokus ligger på att stödja, stärka och utveckla forskning som kritiskt granskar kulturpolitiken och som ger underlag för beslut och planering av den. Kunskapsuppbyggnad Mål 1: - Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Kulturrådets ansvarsområde Återrapporteringskrav Kulturrådet ska redovisa: - måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten med avseende på statistik, forskning och övriga insatser, - åtgärder som vidtagits för att med en tidsmässig regelbundenhet och i lättillgänglig form offentliggöra statistik avseende de offentliga kulturutgifterna på nationell, regional och lokal nivå, - åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatistiken med inriktning mot barn och unga, bland annat genom metodutveckling, - åtgärder som vidtagits för att förbättra jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder Utveckling av statistik, forskning och övriga insatser För att säkerställa kunskapsuppbyggnaden inom ansvarsområdet har Kulturrådet under 2008 producerat sju statistiska rapporter, varav fyra ingår i den officiella statistiken (se avsnitt Tryckta publikationer). En av rapporterna, Nya kulturvanor 2008:06, innehåller samlad kulturvanestatistik hämtad från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) Vidare har Kulturrådet under 2008 påbörjat insamlandet av data till en skolbiblioteksstatistik, som beräknas kunna sammanställas och publiceras under Kulturrådet har också inlett en pilotstudie med inriktning mot statistik över dansområdet, där avsikten är att erfarenheter och resultat ska kunna användas som en grund för en bredare scenkonststatistik. Vidare har 20

21 Kulturrådet medverkat med frågor i SOM-institutets rikstäckande enkät, inklusive frågor om hinder för kulturdeltagande, samt finansierat en rapport kring kulturfrågorna i undersökningen. Planeringsarbete har också påbörjats för en utifrån SCB:s ULF-undersökning utvecklad kulturvanestatistik, med särskild inriktning mot barns och ungas kultur. Kulturrådet har också till EU anmält intresse för att aktivt delta i det utvecklingsarbete som ska påbörjas kring en ny europeisk kulturstatistik. Genom samtliga insatser har Kulturrådet tagit ett antal steg framåt i sitt långsiktiga arbete med att utveckla kulturstatistiken. Syftet är dels att svara mot den faktiska efterfrågan på statistiska uppgifter och analyser särskilt om scenkonstområdet och om barns och ungas kultur, dels att vidga bevakningsområdet för kulturstatistiken ytterligare utanför de områden som utpekas i Statistikförordningen (SFS 2001:100) med utgångspunkt från att Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för hela kulturområdet. För att ytterligare utveckla kulturstatistiken behöver Kulturrådet för framtiden arbeta vidare med att utveckla kulturvanestatistiken, särskilt med inriktning mot barns och ungdomars kulturvanor. För det syftet ser Kulturrådet också behovet av att kalla samman en extern referensgrupp. För utvecklingen av statistiken av barns och ungdomars kulturvanor behöver Kulturrådet också sammanställa uppgifter om både den offentliga finansieringen av barn- och ungdomskultur och vilket kulturutbud som finns riktat till barn och ungdomar. Den pågående skolbiblioteksundersökningen är också viktig i sammanhanget. Kulturrådet behöver vidare undersöka på vilket sätt publicerandet av studieförbundsstatistiken kan effektiviseras. På sikt behöver man också kalla samman ett användarråd för samtliga statistikområden samt fortsätta att prioritera utvecklandet av en mer heltäckande och användbar scenkonststatistik. Inom forskningsområdet har Kulturrådet också medverkat på både internationella och nationella kulturpolitiska forskningskonferenser och där knutit kontakter med svenska och nordiska forskare som i flera fall utmynnat i diskussioner om forskningsprojekt och seminarier. Kulturrådet har under 2008 fördelat bidrag för forskningsprojekt till de sex ansvarsmuseerna från den särskilda anslagsposten för detta ändamål, samt till 12 andra projekt där Kulturrådet avgör användningen. Diagrammet nedan avser den senare anslagsposten. 21

22 Figur 3. Ansökt och beviljat belopp för bidrag till forskning och utveckling (tkr) * Ansökt belopp Beviljat belopp *Exklusive ansvarsmuseernas forskning Kategori /ändamål 2006 ( tkr) 2007 (tkr) 2008 (tkr) Universitet, högskolor, forskningsinstitutioner Kulturinstitutioner m.m Ansvarsmuseer Totalt Genom insatserna på forskningsområdet har Kulturrådet inlett ett långsiktigt arbete i syfte att förstärka Kulturrådets position dels som initiativtagare till kulturpolitisk relevant forskning, dels som förmedlare av kontakter såväl forskare emellan som mellan beställare och utförare av forskning samt mellan forskare och kulturinstitutioner. Redovisningen från ett av de forskningsprojekt som fått stöd från Kulturrådet, Kultur en del av ett hälsosamt liv? (2008:4), trycktes under året i Kulturrådets skriftserie. Forskningsprojekt som har fått stöd presenteras också på Kulturrådets webbplats. För att ytterligare stärka sin roll inom kulturpolitisk forskning behöver Kulturrådet arbeta ännu mer uppsökande när det gäller att identifiera forskningsprojekt som är värda att stödja ekonomiskt, utöka arbetet för att skapa kontakter mellan forskare och forskningsbeställare samt tydligare klargöra vilken typ av forskningsprojekt som prioriteras. Kulturrådet 22

Årsredogörelse 2008 kulturrådets skriftserie 2009:2

Årsredogörelse 2008 kulturrådets skriftserie 2009:2 Årsredogörelse 2008 kulturrådets skriftserie 2009:2 Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB/Intercopy AB, 2009 Foto omslag: Hugo Glendinning, Göteborg dans och teater festival Statens kulturråd 2009 ISSN 1654-210x

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Uppdrag, mål och verksamhet

Uppdrag, mål och verksamhet Uppdrag, mål och verksamhet Innehåll: Inledning sid 4, Kulturrådets uppdrag sid 6, Kulturrådets prioriteringar sid 9, Kulturrådets verksamhetsområden sid 10, Kulturrådets övriga uppdrag sid 16, De kulturpolitiska

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008

KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Stefan Stenberg BESLUTSBILAGA S 2008:15 KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Om verksamhetsplanens hantering och utveckling Verksamhetsplanen, som beslutas av styrelsen, har sin

Läs mer

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938 Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Sty 2010:11 2(18) Inledning I regleringsbrevet 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en långsiktig

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne... 58 KOMPETENSFÖRSÖRJNING... 60 Personalförsörjning... 60 Kompetensutveckling... 61 Arbetsmiljö och

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne... 58 KOMPETENSFÖRSÖRJNING... 60 Personalförsörjning... 60 Kompetensutveckling... 61 Arbetsmiljö och INNEHÅLL FÖRORD... 4 VERKSAMHETEN I SAMMANFATTNING 2010... 6 Prestationsredovisning utifrån Kulturrådets huvudprocesser... 8 Bidragsgivning... 8 Kunskapsunderlag... 9 Informationsinsatser... 9 BIDRAGSGIVNING...

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Det här är Kulturrådet

Det här är Kulturrådet Det här är Kulturrådet Det är av nationellt intresse att det finns ett vitalt kulturliv i hela landet. I ett demokratiskt samhälle är kulturen en mötesplats för samtal och en plats där spänningar mellan

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm

Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013. Clas-Uno Frykholm Presentation vid Länsteatrarnas vårmöte i Växjö 2013 Clas-Uno Frykholm Myndighetens uppgifter är! Att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen utvärdera, analysera och redovisa effekter av

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL FÖRORD...5 RESULTATREDOVISNING Verksamheten i sammanfattning...6 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD Statistik... 11 Forskning och utveckling... 14 Rapporter och

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

garanterat bra böcker

garanterat bra böcker garanterat bra böcker garanteratbra@kulturradet.se VARFÖR LITTERATURSTÖD? 1960-talets förlagskris Övergången från fasta till fria priser 1970 (följd av bruttoprisförbud) Höga bokpriser: Förväntades leda

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län...

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län... ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL FÖRORD... 7 KULTURRÅDETS VERKSAMHET I SAMMANFATTNING 2009... 9 Ärendemängder m.m.... 10 Bidragsgivning... 12 Säkerställd och utökad kunskap... 13 Regional och lokal samverkan...

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer