KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008"

Transkript

1 Stefan Stenberg BESLUTSBILAGA S 2008:15 KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Om verksamhetsplanens hantering och utveckling Verksamhetsplanen, som beslutas av styrelsen, har sin utgångspunkt i Kulturrådets instruktion och regleringsbrev. Uppföljning av planen, med förslag till eventuella korrigeringar, ska redovisas för styrelsen åtminstone en gång under våren och en gång tidigt på hösten. Varje avdelning ska ha en aktuell aktivitetsplan för genomförandet av verksamhetsplanen. Större förändringar i aktivitetsplanerna ska behandlas i ledningsgruppen. 1 Mål Regeringens mål för Kulturrådet Regeringens övergripande verksamhetsmål för Kulturrådet Kulturrådets vision och ledord Övergripande frågor Omvärldsbevakning Regional strategi Barns och ungas rätt till kultur Internationellt och interkulturellt perspektiv Mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv Verksamhetsgrenen BIDRAGSGIVNING Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för INRIKTNING för arbetet med bidragsgivning Verksamhetsgrenen KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för INRIKTNING för arbetet med kunskapsuppbyggnad INRIKTNING för arbetet med kommunikation Interna utvecklingsinsatser INRIKTNING för arbetet med internt stöd och service... 10

2 2(11) 1 Mål 1.1 Regeringens mål för Kulturrådet Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare. Kulturrådet ska genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande, bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet, verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden, främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet. 1.2 Regeringens övergripande verksamhetsmål för Kulturrådet Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Kulturrådets verksamhet. Ett barnperspektiv ska integreras i Kulturrådets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Kulturrådets verksamhet. 1.3 Kulturrådets vision och ledord Kulturrådet ska vara en stark aktör i det kulturpolitiska utvecklings- och förnyelsearbetet. Kulturrådet ska kännetecknas av kompetens, rättssäkerhet och medborgarservice. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga effektivitet och organisationen ska vara så flexibel att det är möjligt att snabbt anpassa verksamheten till förnyade omvärldskrav.

3 3(11) 2 Övergripande frågor Under detta avsnitt ligger viktigare frågor som berör hela Kulturrådet men inte specifikt hör hemma under någon av Kulturrådets verksamhetsgrenar. 2.1 Omvärldsbevakning Kulturrådets omvärldsbevakning ska syfta till att identifiera tendenser och förändringar i samhället i stort som kan komma att påverka kulturen och kulturpolitiken. Detta innebär bl.a. att fördjupa kunskapen om såväl kulturområdet som samspelet med andra politikområden, bl.a. regional utveckling och tillväxt, entreprenörskap och företagande, social-, ungdoms- och utbildningspolitik. Det internationella perspektivet är viktigt. Rutinerna för inhämtning, lagring, återvinning och informationsspridning ska vidareutvecklas. 2.2 Regional strategi En strategi ska formuleras för Kulturrådets regionala arbete. Strategin ska behandla alla delar som har bäring på samverkan med den regionala nivå såsom det rent kulturpolitiska arbetet, kulturpolitikens samverkan med andra politikområden och EU:s strukturfonder. Den ska också inrymma ett internationellt perspektiv och omfatta Kulturrådets samverkan med andra centrala myndigheter/organisationer och den regionala nivåns olika företrädare men även med andra intressanta aktörer, t.ex. olika entreprenörer. I strategin ska behandlas de verktyg som Kulturrådet har till sitt förfogande i samarbetet med den regionala nivån; omvärldsbevakning, bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad, information samt dialog och samverkan. Till strategin ska kopplas en plan för dialoger med samtliga regioner. 2.3 Barns och ungas rätt till kultur En samlad strategi ska formuleras för rådets arbete med barn- och ungdomskultur. Strategin ska bygga på en kartläggning och analys av Kulturrådets totala bidragsgivning som rör barn och ungdom; av befintlig statistik och hur den presenteras; av blanketter för ansökan och återrapportering; av samverkan med andra myndigheter och organisationer; av hur Kulturrådets medarbetare samverkar om barn- och ungdomskulturfrågor; samt vilka behov av kunskapsuppbyggnad som finns på Kulturrådet. Kartläggningen och analysen ska identifiera hinder och möjligheter för att stärka rådets arbete med barn- och ungdomskultur. Strategin ska även formulera hur barns- och ungas delaktighet kan öka inom Kulturrådets verksamhet. 2.4 Internationellt och interkulturellt perspektiv Kulturrådet ska vidareutveckla sin strategi för internationalisering av de offentligt stödda verksamheterna på kulturområdet. Det internationella och interkulturella perspektivet ska beaktas vid bidragsgivningen, såväl till institutionerna som till det fria kulturlivet. Samarbete med aktörer inom bi-

4 4(11) ståndspolitiken och andra relevanta politikområden ska eftersträvas. Genom bidragsgivning, samordning och informationsverksamhet ska Kulturrådet bidra till och främja svensk kultur av hög kvalitet utomlands samt verka för internationella kulturmöten i Sverige. Kulturrådet ska också främja och bidra till ett ökat svenskt deltagande i det europeiska kultursamarbetet, bl.a. genom Kontaktkontorets arbete med information och stöd kring EU:s kulturprogram, samverkan med de utsända kulturråden samt utveckling av det nordiska kultursamarbetet. För att främja ett långsiktigt och samarbetsinriktat internationellt och interkulturellt kulturutbyte ska omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering prioriteras i dialogen kring bidragsgivning med internationell inriktning. De kontakter som skapas genom ALMA-priset och översättningsstödet ska tas tillvara. 2.5 Mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv Kulturrådet ska bidra till att alla, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk/kulturell bakgrund eller funktionshinder, har möjlighet att få tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud av hög kvalitet. Arbetet ska fortsätta för att förbättra metoderna för att följa upp och analysera mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna, bl.a. genom fördjupad analys av bidragsmottagarnas återrapporteringar. Inom scenkonstområdet har Kulturrådet ett särskilt regeringsuppdrag att utreda och implementera jämställdhetsåtgärder.

5 5(11) 3 Verksamhetsgrenen BIDRAGSGIVNING 3.1 Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för Ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. För Kulturrådet innebär det att verka för utveckling och förnyelse i kulturlivet att genom strategisk bidragsgivning bidra till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet och med god tillgänglighet. 3.2 INRIKTNING för arbetet med bidragsgivning Utveckling och förnyelse ska eftersträvas så att utrymme ges för nya aktörer och nya konstnärliga uttryck. I samband med omprioriteringar ska Kulturrådets ambition vara att i möjligaste mån kommunicera bidragsförändringar i god tid. Kulturrådet ska följa utvecklingen inom alla konstområden för att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten på bidragsgivningen. Bidragen ska stödja kulturverksamhet av hög kvalitet och prövas utifrån mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter. Bidrag ska även prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Bidragsgivningen ska bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet. Satsningar på kultur för barn och unga samt nationella minoriteter ska ägnas särskild uppmärksamhet inom alla relevanta bidragsformer. Kulturrådet ska verka för ökad lokal och regional finansiering av det fria kulturlivet i syfte att säkra en fortsatt utveckling av detta. En hög kvalitet ska upprätthållas i Kulturrådets bidragshantering. En viktig del av en rättssäker bidragshantering innebär att mottagaren ges möjlighet att ta del av skälen för det beslut som fat tats och hur den information som efterfrågas i ansökningar och vid återapporteringar kommer att användas. Inom scenkonstområdet ska Kulturrådet arbeta för att utveckla samverkan mellan scenkonstinstitutionerna och det fria kulturlivet. I detta arbete ingår bland annat att förbättra danskonstens förutsättningar för att nå en större

6 6(11) publik samt att ge möjlighet till en fortsatt konstnärlig utveckling inom dansområdet. Som ett led däri ska Kulturrådet fortsätta implementeringen av handlingsprogrammet för den professionella dansen som Kulturrådet presenterade Kulturrådet ska bidra till att stimulera och utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet så att medborgaren erbjuds en god biblioteksservice. Kulturrådet ska även utifrån ett nationellt perspektiv tydliggöra sin roll som aktör på biblioteksområdet. Vidare ska Kulturrådet fortsätta arbetet med att främja intresset för läsning och litteratur, inte minst för barn, samt främja tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för vuxenstuderande. Kulturrådets ska verka för att tillgången till och intresset för samtida bildkonst samt utställningar och övrig museiverksamhet ökar i hela landet och att utblickar mot andra konstområden stimuleras. Kulturrådet ska sträva efter att tillgängligheten till föremåls- och arkivsamlingar ökar. Accessprojektet ska rapporteras. Genom Kulturrådets bidragsgivning ska förutsättningarna för samverkan och samarbete mellan centrala, regionala och kommunala museer och andra aktörer inom museernas verksamhetsfält öka. Genom bidragsgivningen ska Kulturrådet verka för mångsidighet och kvalitet i utgivningen av böcker, tidskrifter och fonogram, samt att utbudet kommer alla till del i hela landet. Hanteringen av översättningsstödet ska ägnas särskild uppmärksamhet. För att bättre uppnå målet om att nå ut med ett kvalitativt utbud av litteratur till en yngre publik ska Kulturrådet ha ett särskilt fokus på samverkan mellan skolan och biblioteken. Processen och uppmärksamheten kring Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska utnyttjas strategiskt i detta sammanhang.

7 7(11) 4 Verksamhetsgrenen KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION 4.1 Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Statens kulturråds ansvarsområde. 2. Effektiv information i syfte att öka intresset för och kunskapen om kulturell verksamhet. 3. Utvecklad samverkan och dialog med kulturlivet, bl.a. huvudmän på regional och lokal nivå, för att tillgängliggöra kultur i hela landet. För Kulturrådet innebär det att genom en bred och väl fungerande kunskapsuppbyggnad tillgodose såväl Kulturrådets som andra aktörers behov att förbättra metoderna för uppföljning och analys att arbeta strategiskt med kommunikationsinsatserna att ha en väl fungerande omvärldsbevakning att ha ett internationellt perspektiv i kunskapsuppbyggnad och kommunikation 4.2 INRIKTNING för arbetet med kunskapsuppbyggnad I den kunskapsstrategi som lämnades till regeringen i december 2007 ges en grund för Kulturrådets arbete med kunskapsuppbyggnad. Kulturrådet är enligt förordning statistikansvarig myndighet inom ämnesområdet kultur och fritid vilket ställer stora krav på kvaliteten i den statistik som publiceras som officiell statistik liksom på statistikproduktionssystemet som sådant. Den tekniska plattformen för Kulturrådets statistik ska förbättras så att såväl officiell som annan statistik blir bättre tillgänglig och bearbetning och analyser underlättas. Ett viktigt utvecklingsområde är statistiken inom hela scenkonstområdet som idag baseras på bidragsredovisningarna och inte uppfyller kraven som ställs på officiell statistik. Det är angeläget att statistik från scenkonstområdet kan göras mera aktuell och heltäckande än dagens bidragsbaserade statistik. Vid statistikutvecklingen är det viktigt att beakta eventuella möjligheter att kunna jämföra svenska kulturföreteelser med förhållandena i andra europeiska länder. Ambitionen ska vara att öka andelen forskningsprojekt som Kulturrådet initierar utifrån identifierade kunskapsbehov. Det är önskvärt att något pro-

8 8(11) jekt innefattar internationella jämförelser och perspektiv. Kulturrådet ska verka för att ansvarsmuseernas forskning i ökad utsträckning sker i samverkan med övriga museer inom ansvarsmuseernas ansvarsområden. Kulturrådets metoder för uppföljning och analys av de bidrag som myndigheten fördelar ska vidareutvecklas. 4.3 INRIKTNING för arbetet med kommunikation En strategi och plan ska tas fram för Kulturrådets samlade kommunikationsinsatser i syfte att synliggöra Kulturrådet som en kulturpolitisk aktör. Kulturrådets webbplats är därvid en viktig kommunikationskanal som måste fortsätta att utvecklas. En utvärdering av webbplatsen ska ske under Den information som Kulturrådet förmedlar ska präglas av öppenhet och tydlighet. Informationen ska alltid vara aktuell och finnas tillgänglig på webbplatsen. Det ska vara tydligt vilka mål och prioriteringar som Kulturrådet arbetar efter.

9 9(11) 5 Interna utvecklingsinsatser Kulturrådets mål: att förbättra den interna kontrollen och uppföljningen att vidareutveckla teknikstödet och minska sårbarheten att ha effektiva interna informationsrutiner att förbättra servicen att fortsätta det strategiska arbetet med kompetensförsörjning 5.1 INRIKTNING för arbetet med internt stöd och service Den löpande interna kontrollen och uppföljningen av internbudgeten ska förbättras. Under 2008 ska den ekonomiadministrativa handboken uppdateras samt rutiner och rapporter för budgetuppföljning ses över. Den 1 juli 2008 ska alla statliga myndigheter ha infört elektronisk fakturahantering. Målet är att det på Kulturrådet är helt i drift tidigt under våren Samtliga interna styrdokument ska ses över under 2008 liksom rutinerna för intern service, rekrytering, besöksmottagning, växel- och receptionsfunktion samt tidredovisning. Vidare ska inköpsrutinerna ses över för att säkerställa att alla inköp görs kostnadseffektivt. Aktuella versioner av alla styrdokument ska hållas lätt tillgängliga på intranätet. Under 2008 ska ett antal nyckeltal utvecklas för verksamhetsuppföljningen. Dessa ska visa verksamheten ur olika perspektiv på ett sådant sätt att informationen kan bidra till Kulturrådets utveckling. Följande perspektiv ska synliggöras för Kulturrådet: kund-/kultursektorperspektiv (nåbarhet, nöjdhet) ekonomiperspektiv processperspektiv (vid hantering av ansökningar och återrapporteringar) medarbetarperspektiv (t.ex. kompetensförsörjning, personalomsättning). Inom kompetensförsörjningen ska åtgärder vidtas under året. Viktiga områden är bl.a. att minska Kulturrådets personalomsättning samt att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den interna organisationen ska utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov. Utvecklingen av Kulturrådets IT-miljö ska fortsätta för att få minskad sårbarhet. Diarie- och ärendehanteringssystemet Apollon ska vidareutvecklas och kvalitetssäkras mot bl.a. ekonomisystemet. Alla bidrag ska kunna sökas online och all återrapportering från bidragsmottagare ska kunna ske online. För att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser genom bl.a. en jämnare arbetsbelastning över året ska en översyn även göras av ansöknings- och beslutstidpunkterna för Kulturrådets bidrag.

10 10(11) Kulturrådets särskilda redovisningar m.a.a. regeringsuppdrag 2008 Bilaga 1 Tidpunkt till regeringen Ändamål med rapport/redovisning Kommentar 22 februari Årsredovisning för 2007 Styrelse 20 febr 1 mars ( 29 febr) Budgetunderlag för Styrelse 20 febr 1 mars ( 29 febr) Rapport om Kroumata-uppdraget 18 april Rapport om tematiskt myndighetsarbete 15 maj Rapport om bidragssökanden Skapande skola 15 maj Lämna förslag (tillsammans med NUTEK) om hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas och hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer kan främjas. 31 maj Rapport om jämställdhetsuppdraget (Senast i maj) Anordna nordisk konferens om kultur i skolan 1 juni Redovisa effekterna av Access-satsningen 13 juli Redovisa besöksutvecklingen vid statliga museer med fri entré (upp till 19) 15 augusti Redovisa långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet 15 augusti Redovisa svenska kulturprojekt som fått stöd genom EU:s strukturfondsprogram 15 augusti Rapport från den av Kulturrådet anordnade nordiska konferensen om kultur i skolan 31 augusti Föreslå svenska jurymedlemmar avs Europeisk kulturhuvudstad december Rapport om sökanden Skapande skola 2009, 13 januari Redovisa besöksutvecklingen vid statliga museer med fri entré (0-19) 2009, 31 januari Rapport om jämställdhetsuppdraget 2009, 22 februari Årsredovisning för , 17 april Rapport om tematiskt myndighetsarbete 2009, 1 juni Redovisa och analysera det regionala utfallet 2009, 2 juli Redovisa Kulturrådets bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt resultatet av Kulturrådets medverkan. 2009, 15 augusti Rapportera om resultatet av Skapande skola

11 11(11) Bilaga 2 Kulturrådets årscykel för budgetprocessdokument och egen VP Jan KULTURRÅDET REGERINGEN RIKSDAGEN Arbete med årsredovisning (ÅR) och Förberedelser inför budgetunderlag (BU) VÅP och TB1 Prognos Hermes Feb Beslut om VP för Beslut om ÅR som lämnas till regeringen senast 22 febr. Beslut om budgetunderlag (BU) som lämnas till regeringen senast 29 febr (1 mars enl förordning). Mar Förberedelser inför VÅP och TB1 Färdigställande av VÅP, TB1 Apr VÅP och TB1 beslutas omkr. 5 april. Beredning VÅP och TB Lämnas till RD omkr. 15 april Maj VP-uppföljning (och intern prognos). Budgetarbete Beslut om TB1 Prognos Hermes Juni Rapport regionalt utfall Budgetarbete Beslut om VÅP Juli Delårsbokslut per 1 juli lämnas till regeringen senast 15 augusti Aug Prognos Hermes Budgetarbete Sept BP och TB2 lämnas till riksdagen omkr. 20 sept. Okt VP-uppföljning (och intern prognos). Arbete med Regleringsbrev Nov Prognos Hermes. Arbete med Verksamhetsplanering Regleringsbrev Dec Verksamhetsplanering Beslut om regleringsbrev omkr. 20 dec. Motionstid m.a.a. BP Beredning BP och TB2 Beslut TB2 Beslut BP (på utskottens betänkanden) VÅP = den ekonomiska vårpropositionen TB = tilläggsbudget BP = budgetproposition VP = Kulturrådets verksamhetsplan

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL FÖRORD...5 RESULTATREDOVISNING Verksamheten i sammanfattning...6 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD Statistik... 11 Forskning och utveckling... 14 Rapporter och

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län...

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län... ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL FÖRORD... 7 KULTURRÅDETS VERKSAMHET I SAMMANFATTNING 2009... 9 Ärendemängder m.m.... 10 Bidragsgivning... 12 Säkerställd och utökad kunskap... 13 Regional och lokal samverkan...

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet. För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet. För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Kulturutskottet För, med och av en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen 2 Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR14 Förord Kulturutskottet beslutade den 14

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer