KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008"

Transkript

1 Stefan Stenberg BESLUTSBILAGA S 2008:15 KULTURRÅDET i förnyelse och utveckling verksamhetsplan 2008 Om verksamhetsplanens hantering och utveckling Verksamhetsplanen, som beslutas av styrelsen, har sin utgångspunkt i Kulturrådets instruktion och regleringsbrev. Uppföljning av planen, med förslag till eventuella korrigeringar, ska redovisas för styrelsen åtminstone en gång under våren och en gång tidigt på hösten. Varje avdelning ska ha en aktuell aktivitetsplan för genomförandet av verksamhetsplanen. Större förändringar i aktivitetsplanerna ska behandlas i ledningsgruppen. 1 Mål Regeringens mål för Kulturrådet Regeringens övergripande verksamhetsmål för Kulturrådet Kulturrådets vision och ledord Övergripande frågor Omvärldsbevakning Regional strategi Barns och ungas rätt till kultur Internationellt och interkulturellt perspektiv Mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv Verksamhetsgrenen BIDRAGSGIVNING Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för INRIKTNING för arbetet med bidragsgivning Verksamhetsgrenen KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för INRIKTNING för arbetet med kunskapsuppbyggnad INRIKTNING för arbetet med kommunikation Interna utvecklingsinsatser INRIKTNING för arbetet med internt stöd och service... 10

2 2(11) 1 Mål 1.1 Regeringens mål för Kulturrådet Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare. Kulturrådet ska genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande, bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet, verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden, främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet. 1.2 Regeringens övergripande verksamhetsmål för Kulturrådet Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Kulturrådets verksamhet. Ett barnperspektiv ska integreras i Kulturrådets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Kulturrådets verksamhet. 1.3 Kulturrådets vision och ledord Kulturrådet ska vara en stark aktör i det kulturpolitiska utvecklings- och förnyelsearbetet. Kulturrådet ska kännetecknas av kompetens, rättssäkerhet och medborgarservice. Verksamheten ska bedrivas med största möjliga effektivitet och organisationen ska vara så flexibel att det är möjligt att snabbt anpassa verksamheten till förnyade omvärldskrav.

3 3(11) 2 Övergripande frågor Under detta avsnitt ligger viktigare frågor som berör hela Kulturrådet men inte specifikt hör hemma under någon av Kulturrådets verksamhetsgrenar. 2.1 Omvärldsbevakning Kulturrådets omvärldsbevakning ska syfta till att identifiera tendenser och förändringar i samhället i stort som kan komma att påverka kulturen och kulturpolitiken. Detta innebär bl.a. att fördjupa kunskapen om såväl kulturområdet som samspelet med andra politikområden, bl.a. regional utveckling och tillväxt, entreprenörskap och företagande, social-, ungdoms- och utbildningspolitik. Det internationella perspektivet är viktigt. Rutinerna för inhämtning, lagring, återvinning och informationsspridning ska vidareutvecklas. 2.2 Regional strategi En strategi ska formuleras för Kulturrådets regionala arbete. Strategin ska behandla alla delar som har bäring på samverkan med den regionala nivå såsom det rent kulturpolitiska arbetet, kulturpolitikens samverkan med andra politikområden och EU:s strukturfonder. Den ska också inrymma ett internationellt perspektiv och omfatta Kulturrådets samverkan med andra centrala myndigheter/organisationer och den regionala nivåns olika företrädare men även med andra intressanta aktörer, t.ex. olika entreprenörer. I strategin ska behandlas de verktyg som Kulturrådet har till sitt förfogande i samarbetet med den regionala nivån; omvärldsbevakning, bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad, information samt dialog och samverkan. Till strategin ska kopplas en plan för dialoger med samtliga regioner. 2.3 Barns och ungas rätt till kultur En samlad strategi ska formuleras för rådets arbete med barn- och ungdomskultur. Strategin ska bygga på en kartläggning och analys av Kulturrådets totala bidragsgivning som rör barn och ungdom; av befintlig statistik och hur den presenteras; av blanketter för ansökan och återrapportering; av samverkan med andra myndigheter och organisationer; av hur Kulturrådets medarbetare samverkar om barn- och ungdomskulturfrågor; samt vilka behov av kunskapsuppbyggnad som finns på Kulturrådet. Kartläggningen och analysen ska identifiera hinder och möjligheter för att stärka rådets arbete med barn- och ungdomskultur. Strategin ska även formulera hur barns- och ungas delaktighet kan öka inom Kulturrådets verksamhet. 2.4 Internationellt och interkulturellt perspektiv Kulturrådet ska vidareutveckla sin strategi för internationalisering av de offentligt stödda verksamheterna på kulturområdet. Det internationella och interkulturella perspektivet ska beaktas vid bidragsgivningen, såväl till institutionerna som till det fria kulturlivet. Samarbete med aktörer inom bi-

4 4(11) ståndspolitiken och andra relevanta politikområden ska eftersträvas. Genom bidragsgivning, samordning och informationsverksamhet ska Kulturrådet bidra till och främja svensk kultur av hög kvalitet utomlands samt verka för internationella kulturmöten i Sverige. Kulturrådet ska också främja och bidra till ett ökat svenskt deltagande i det europeiska kultursamarbetet, bl.a. genom Kontaktkontorets arbete med information och stöd kring EU:s kulturprogram, samverkan med de utsända kulturråden samt utveckling av det nordiska kultursamarbetet. För att främja ett långsiktigt och samarbetsinriktat internationellt och interkulturellt kulturutbyte ska omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering prioriteras i dialogen kring bidragsgivning med internationell inriktning. De kontakter som skapas genom ALMA-priset och översättningsstödet ska tas tillvara. 2.5 Mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv Kulturrådet ska bidra till att alla, oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, etnisk/kulturell bakgrund eller funktionshinder, har möjlighet att få tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud av hög kvalitet. Arbetet ska fortsätta för att förbättra metoderna för att följa upp och analysera mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågorna, bl.a. genom fördjupad analys av bidragsmottagarnas återrapporteringar. Inom scenkonstområdet har Kulturrådet ett särskilt regeringsuppdrag att utreda och implementera jämställdhetsåtgärder.

5 5(11) 3 Verksamhetsgrenen BIDRAGSGIVNING 3.1 Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för Ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. För Kulturrådet innebär det att verka för utveckling och förnyelse i kulturlivet att genom strategisk bidragsgivning bidra till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet och med god tillgänglighet. 3.2 INRIKTNING för arbetet med bidragsgivning Utveckling och förnyelse ska eftersträvas så att utrymme ges för nya aktörer och nya konstnärliga uttryck. I samband med omprioriteringar ska Kulturrådets ambition vara att i möjligaste mån kommunicera bidragsförändringar i god tid. Kulturrådet ska följa utvecklingen inom alla konstområden för att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten på bidragsgivningen. Bidragen ska stödja kulturverksamhet av hög kvalitet och prövas utifrån mångfalds-, jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter. Bidrag ska även prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Bidragsgivningen ska bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet. Satsningar på kultur för barn och unga samt nationella minoriteter ska ägnas särskild uppmärksamhet inom alla relevanta bidragsformer. Kulturrådet ska verka för ökad lokal och regional finansiering av det fria kulturlivet i syfte att säkra en fortsatt utveckling av detta. En hög kvalitet ska upprätthållas i Kulturrådets bidragshantering. En viktig del av en rättssäker bidragshantering innebär att mottagaren ges möjlighet att ta del av skälen för det beslut som fat tats och hur den information som efterfrågas i ansökningar och vid återapporteringar kommer att användas. Inom scenkonstområdet ska Kulturrådet arbeta för att utveckla samverkan mellan scenkonstinstitutionerna och det fria kulturlivet. I detta arbete ingår bland annat att förbättra danskonstens förutsättningar för att nå en större

6 6(11) publik samt att ge möjlighet till en fortsatt konstnärlig utveckling inom dansområdet. Som ett led däri ska Kulturrådet fortsätta implementeringen av handlingsprogrammet för den professionella dansen som Kulturrådet presenterade Kulturrådet ska bidra till att stimulera och utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet så att medborgaren erbjuds en god biblioteksservice. Kulturrådet ska även utifrån ett nationellt perspektiv tydliggöra sin roll som aktör på biblioteksområdet. Vidare ska Kulturrådet fortsätta arbetet med att främja intresset för läsning och litteratur, inte minst för barn, samt främja tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för vuxenstuderande. Kulturrådets ska verka för att tillgången till och intresset för samtida bildkonst samt utställningar och övrig museiverksamhet ökar i hela landet och att utblickar mot andra konstområden stimuleras. Kulturrådet ska sträva efter att tillgängligheten till föremåls- och arkivsamlingar ökar. Accessprojektet ska rapporteras. Genom Kulturrådets bidragsgivning ska förutsättningarna för samverkan och samarbete mellan centrala, regionala och kommunala museer och andra aktörer inom museernas verksamhetsfält öka. Genom bidragsgivningen ska Kulturrådet verka för mångsidighet och kvalitet i utgivningen av böcker, tidskrifter och fonogram, samt att utbudet kommer alla till del i hela landet. Hanteringen av översättningsstödet ska ägnas särskild uppmärksamhet. För att bättre uppnå målet om att nå ut med ett kvalitativt utbud av litteratur till en yngre publik ska Kulturrådet ha ett särskilt fokus på samverkan mellan skolan och biblioteken. Processen och uppmärksamheten kring Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska utnyttjas strategiskt i detta sammanhang.

7 7(11) 4 Verksamhetsgrenen KUNSKAPSUPPBYGGNAD OCH KOMMUNIKATION 4.1 Av regeringen givna mål för Kulturrådet enligt regleringsbrevet för Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Statens kulturråds ansvarsområde. 2. Effektiv information i syfte att öka intresset för och kunskapen om kulturell verksamhet. 3. Utvecklad samverkan och dialog med kulturlivet, bl.a. huvudmän på regional och lokal nivå, för att tillgängliggöra kultur i hela landet. För Kulturrådet innebär det att genom en bred och väl fungerande kunskapsuppbyggnad tillgodose såväl Kulturrådets som andra aktörers behov att förbättra metoderna för uppföljning och analys att arbeta strategiskt med kommunikationsinsatserna att ha en väl fungerande omvärldsbevakning att ha ett internationellt perspektiv i kunskapsuppbyggnad och kommunikation 4.2 INRIKTNING för arbetet med kunskapsuppbyggnad I den kunskapsstrategi som lämnades till regeringen i december 2007 ges en grund för Kulturrådets arbete med kunskapsuppbyggnad. Kulturrådet är enligt förordning statistikansvarig myndighet inom ämnesområdet kultur och fritid vilket ställer stora krav på kvaliteten i den statistik som publiceras som officiell statistik liksom på statistikproduktionssystemet som sådant. Den tekniska plattformen för Kulturrådets statistik ska förbättras så att såväl officiell som annan statistik blir bättre tillgänglig och bearbetning och analyser underlättas. Ett viktigt utvecklingsområde är statistiken inom hela scenkonstområdet som idag baseras på bidragsredovisningarna och inte uppfyller kraven som ställs på officiell statistik. Det är angeläget att statistik från scenkonstområdet kan göras mera aktuell och heltäckande än dagens bidragsbaserade statistik. Vid statistikutvecklingen är det viktigt att beakta eventuella möjligheter att kunna jämföra svenska kulturföreteelser med förhållandena i andra europeiska länder. Ambitionen ska vara att öka andelen forskningsprojekt som Kulturrådet initierar utifrån identifierade kunskapsbehov. Det är önskvärt att något pro-

8 8(11) jekt innefattar internationella jämförelser och perspektiv. Kulturrådet ska verka för att ansvarsmuseernas forskning i ökad utsträckning sker i samverkan med övriga museer inom ansvarsmuseernas ansvarsområden. Kulturrådets metoder för uppföljning och analys av de bidrag som myndigheten fördelar ska vidareutvecklas. 4.3 INRIKTNING för arbetet med kommunikation En strategi och plan ska tas fram för Kulturrådets samlade kommunikationsinsatser i syfte att synliggöra Kulturrådet som en kulturpolitisk aktör. Kulturrådets webbplats är därvid en viktig kommunikationskanal som måste fortsätta att utvecklas. En utvärdering av webbplatsen ska ske under Den information som Kulturrådet förmedlar ska präglas av öppenhet och tydlighet. Informationen ska alltid vara aktuell och finnas tillgänglig på webbplatsen. Det ska vara tydligt vilka mål och prioriteringar som Kulturrådet arbetar efter.

9 9(11) 5 Interna utvecklingsinsatser Kulturrådets mål: att förbättra den interna kontrollen och uppföljningen att vidareutveckla teknikstödet och minska sårbarheten att ha effektiva interna informationsrutiner att förbättra servicen att fortsätta det strategiska arbetet med kompetensförsörjning 5.1 INRIKTNING för arbetet med internt stöd och service Den löpande interna kontrollen och uppföljningen av internbudgeten ska förbättras. Under 2008 ska den ekonomiadministrativa handboken uppdateras samt rutiner och rapporter för budgetuppföljning ses över. Den 1 juli 2008 ska alla statliga myndigheter ha infört elektronisk fakturahantering. Målet är att det på Kulturrådet är helt i drift tidigt under våren Samtliga interna styrdokument ska ses över under 2008 liksom rutinerna för intern service, rekrytering, besöksmottagning, växel- och receptionsfunktion samt tidredovisning. Vidare ska inköpsrutinerna ses över för att säkerställa att alla inköp görs kostnadseffektivt. Aktuella versioner av alla styrdokument ska hållas lätt tillgängliga på intranätet. Under 2008 ska ett antal nyckeltal utvecklas för verksamhetsuppföljningen. Dessa ska visa verksamheten ur olika perspektiv på ett sådant sätt att informationen kan bidra till Kulturrådets utveckling. Följande perspektiv ska synliggöras för Kulturrådet: kund-/kultursektorperspektiv (nåbarhet, nöjdhet) ekonomiperspektiv processperspektiv (vid hantering av ansökningar och återrapporteringar) medarbetarperspektiv (t.ex. kompetensförsörjning, personalomsättning). Inom kompetensförsörjningen ska åtgärder vidtas under året. Viktiga områden är bl.a. att minska Kulturrådets personalomsättning samt att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den interna organisationen ska utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov. Utvecklingen av Kulturrådets IT-miljö ska fortsätta för att få minskad sårbarhet. Diarie- och ärendehanteringssystemet Apollon ska vidareutvecklas och kvalitetssäkras mot bl.a. ekonomisystemet. Alla bidrag ska kunna sökas online och all återrapportering från bidragsmottagare ska kunna ske online. För att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser genom bl.a. en jämnare arbetsbelastning över året ska en översyn även göras av ansöknings- och beslutstidpunkterna för Kulturrådets bidrag.

10 10(11) Kulturrådets särskilda redovisningar m.a.a. regeringsuppdrag 2008 Bilaga 1 Tidpunkt till regeringen Ändamål med rapport/redovisning Kommentar 22 februari Årsredovisning för 2007 Styrelse 20 febr 1 mars ( 29 febr) Budgetunderlag för Styrelse 20 febr 1 mars ( 29 febr) Rapport om Kroumata-uppdraget 18 april Rapport om tematiskt myndighetsarbete 15 maj Rapport om bidragssökanden Skapande skola 15 maj Lämna förslag (tillsammans med NUTEK) om hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas och hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer kan främjas. 31 maj Rapport om jämställdhetsuppdraget (Senast i maj) Anordna nordisk konferens om kultur i skolan 1 juni Redovisa effekterna av Access-satsningen 13 juli Redovisa besöksutvecklingen vid statliga museer med fri entré (upp till 19) 15 augusti Redovisa långsiktig strategi för det internationella litteratursamarbetets utformning och synlighet 15 augusti Redovisa svenska kulturprojekt som fått stöd genom EU:s strukturfondsprogram 15 augusti Rapport från den av Kulturrådet anordnade nordiska konferensen om kultur i skolan 31 augusti Föreslå svenska jurymedlemmar avs Europeisk kulturhuvudstad december Rapport om sökanden Skapande skola 2009, 13 januari Redovisa besöksutvecklingen vid statliga museer med fri entré (0-19) 2009, 31 januari Rapport om jämställdhetsuppdraget 2009, 22 februari Årsredovisning för , 17 april Rapport om tematiskt myndighetsarbete 2009, 1 juni Redovisa och analysera det regionala utfallet 2009, 2 juli Redovisa Kulturrådets bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt resultatet av Kulturrådets medverkan. 2009, 15 augusti Rapportera om resultatet av Skapande skola

11 11(11) Bilaga 2 Kulturrådets årscykel för budgetprocessdokument och egen VP Jan KULTURRÅDET REGERINGEN RIKSDAGEN Arbete med årsredovisning (ÅR) och Förberedelser inför budgetunderlag (BU) VÅP och TB1 Prognos Hermes Feb Beslut om VP för Beslut om ÅR som lämnas till regeringen senast 22 febr. Beslut om budgetunderlag (BU) som lämnas till regeringen senast 29 febr (1 mars enl förordning). Mar Förberedelser inför VÅP och TB1 Färdigställande av VÅP, TB1 Apr VÅP och TB1 beslutas omkr. 5 april. Beredning VÅP och TB Lämnas till RD omkr. 15 april Maj VP-uppföljning (och intern prognos). Budgetarbete Beslut om TB1 Prognos Hermes Juni Rapport regionalt utfall Budgetarbete Beslut om VÅP Juli Delårsbokslut per 1 juli lämnas till regeringen senast 15 augusti Aug Prognos Hermes Budgetarbete Sept BP och TB2 lämnas till riksdagen omkr. 20 sept. Okt VP-uppföljning (och intern prognos). Arbete med Regleringsbrev Nov Prognos Hermes. Arbete med Verksamhetsplanering Regleringsbrev Dec Verksamhetsplanering Beslut om regleringsbrev omkr. 20 dec. Motionstid m.a.a. BP Beredning BP och TB2 Beslut TB2 Beslut BP (på utskottens betänkanden) VÅP = den ekonomiska vårpropositionen TB = tilläggsbudget BP = budgetproposition VP = Kulturrådets verksamhetsplan

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid

Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid Förslag till statens budget för 2014 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning 1 2 3 4 Förslag till riksdagsbeslut... 13 Lagförslag... 17 2.1

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2011:27 Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2011-10-31 2011/117-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Kulturdepartementet 103 33

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer