Välkommen till Skanditek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Skanditek"

Transkript

1 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2008

2 Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i huvudsak i svenska noterade och onoterade företag. Verksamheten 1 Året i korthet 2 Skanditek 3 Portföljöversikt 4 VD - ord 7 Aktien 9 Flerårsöversikt 10 Skanditeks verksamhet 13 Skanditeks historia 14 Vår satsning på utbildning En fallstudie Portföljbolag 17 Portföljanalys 20 Portföljbolagen Årsredovisning 31 Förvaltningsberättelse 35 Räkenskaper 43 Noter 59 Revisionsberättelse Bolagsstyrning 60 Bolagsstyrningsrapport 62 Styrelsens rapport om intern kontroll 63 Medarbetare 64 Styrelsen Aktieägarinformation

3 Året i korthet - Resultatet efter skatt uppgick till 103 mkr (174) - Värdeöverföring från Bure till aktieägarna - AcadeMedia nytt innehav - Bra tillväxt i det sammanslagna AcadeMedia och Anew Learning - Återhämtning i PartnerTech - Stark utveckling i Vitrolife - Riktad nyemission i CMA till Investor Growth Capital på 56 mkr - Theducation dotterbolag efter kompletteringsköp Efter årets utgång - Styrelsen föreslår en utdelning för 2008 om 0,30 kr (0,30) - Inlösen av Bure-aktier till ett värde av 201 mkr - Bure förvärvar del av Carnegie och Max Matthiessen - Vitrolife avsiktsförklarat att lägga bud på MediCult Skanditeks andel av nettoomsättning per bransch Skanditeks börsvärde i miljoner kronor Skanditek aktien Elektronik 70% Tjänster 26% Bio- och medicinteknik 4% Indikerat värde på onoterade innehav 1% Vitrolife 14% Partner Tech 11% Acade Media 15% Likvida medel inkl kortfr plac 4% Börsvärde 804 mkr Bure 55% Avser per Avser per Nyckeltal Omsättningstillväxt totalt i portföljbolagen, % Andel av portföljbolagens omsättning, mkr Resultat före skatt, mkr Soliditet, % Totalavkastning, % Börsvärde, mkr Avser proforma befintlig verksamhet. ÅRET I KORTHET 1

4 Det här är Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i svenska företag. Skanditeks affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att: - investerare i Skanditek får avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag - portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer och därigenom nå sin fulla potential Skanditek har erfarenhet av aktiv bolagsstyrning, från uppstart via utveckling till mognad och konsolidering. Skanditeks portföljbolag är huvudsakligen verksamma inom tre sektorer: Andel av omsättning* Elektronik MYDATA automation och PartnerTech 70% Tjänster AcadeMedia, Aptilo Networks, Bure Equity, H. Lundén Holding, Theducation och The Chimney Pot 26% Bio- och medicinteknik CMA Microdialysis och Vitrolife 4% * Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning multiplicerat med ägarandelen per 31 december SKANDITEK SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

5 Värdeutveckling av portföljbolagen Elektronik Sektor Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr MYDATA automation utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad utrustning för ytmontering av elektroniska komponenter. 95% PartnerTech är en kontraktstillverkare med spetskompetens inom mekatronik kombinationen elektronik och mekanik. 43% Tjänster Sektor Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr AcadeMedia är ett av Sveriges ledande utbildningsbolag för såväl privat som offentlig verksamhet och sträcker sig från förskola till högskola. 14% 07* 08* * 08* 136 Aptilo utvecklar och säljer lösningar vilka möjliggör fast- och trådlös Internetaccess på publika platser, så kallade hot spots. 10% Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktning att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning. 20% % Kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning % 128 Digital bearbetning av ljud och rörlig bild Bio- och medicinteknik Utbildningsanordnare inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Sektor 74% Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter, vetenskapliga instrument och förbrukningsartiklar. 50% Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa närings lösningar för förvaring av celler, vävnader och organ. 26% * Proforma inkl Anew Learning. PORTFÖLJÖVERSIKT 3

6 Industriell finanskris Fjolåret blev ett år som helt gick i den finansiella krisens tecken. Det som började som en bolånekris i USA under 2007, blev under 2008 en global finansiell kris och är nu på väg att bli en omfattande industriell kris/ lågkonjunktur. Ett antal spektakulära händelser inträffade under fjolåret. Den kanske mest anmärkningsvärda var oljeprisutvecklingen. Under första halvåret ökade oljan i pris från 90 USD vid årsskiftet för att i början av juli toppa på 145 USD och därefter kollapsa ned till under 40 USD i slutet av året. Förekomsten av så många anmärkningsvärda händelser är i sig anmärkningsvärt och tyder på att det finansiella systemet inte är i balans. Den tsunamivåg av likviditet som den amerikanska centralbanken utlöste med sin extrema lågräntepolitik i början av 2000-talet har fått katastrofala följder. Det visar sig nu att riskvilligheten har varit enorm och att banksystemen i USA, England och stora delar av Europa har tagit alldeles för höga risker i relation till den kapitalbas man har förfogat över. Den rekapitalisering av banksystemet i västvärlden som pågår för fullt kommer säkerligen ta åtskilliga år att slutföra. Börsåret 2008 går till historien som ett av de värsta inte bara i Sverige utan även globalt sett. Förändring noterade-/onoterade värden i miljoner kronor OMX Midcap sjönk under året med 40 procent och Världsindex MSCI sjönk med 42 procent. Hur har Skanditek klarat sig i denna hårda miljö? Börskursen har fallit 50 procent och således utvecklats sämre än index. Samtidigt har vår konservativa syn på skuldsättning, moderbolaget skall i normalfallet vara skuldfritt, faktiskt betalat sig. Vår aktieportfölj med de noterade innehaven AcadeMedia, Bure, PartnerTech och Vitrolife klarade sig sammantaget bättre än börsen och föll med 20 procent. I likhet med fjolåret är det våra onoterade tillgångar som framför allt har nedvärderats under året. De rådande värderingarna på våra noterade innehav innebär i dagsläget att de onoterade innehaven inte åsätts något värde. Den konjunkturella effekten av den pågående krisen har i likhet med många andra även påverkat våra bolag. Effekten märktes dock relativt sent under året. Bolagen har under hösten kontinuerligt arbetat med att höja beredskapen för kommande avmattning. Nedan kommer jag beskriva vad som hänt under året i bolagen och deras finansiella ställning. Sammantaget kan man säga att Skanditeks finansiella situation aldrig varit starkare, samtidigt som vår portfölj av bolag har en bredare blandning av branscher och därmed förhoppningsvis är mindre konjunkturkänslig än vad den var vid IT/Telekomkrisen under början av 2000-talet. Onoterade värden Noterade värden Bure Equity Bolaget har genomgått stora förändringar de senaste åren och fjolåret var inget undantag. Bure slutförde försäljningen av två portföljbolag, Citat och Textilia, till bra värden. Samtidigt lyckades man slå ihop den helägda utbildningskoncernen Anew Learning med det delägda, börsnoterade intressebolaget AcadeMedia. Bure delade därefter ut sina AcadeMedia-aktier till sina egna aktieägare. Skanditek kom därigenom att bli ägare i AcadeMedia med knappt 14 procent. Bure har, som aviserats tidigare, fortsatt att justera sin kapitalstruktur. Detta har skett genom återköp av egna aktier och genom ett inlösenprogram som avslutas under inledningen av Skanditek ökade ägandet i Bure från 17,5 procent till 19,9 procent under fjolåret dec dec VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

7 Bures aktiekurs föll med 8 procent i fjol vilket får betraktas som bra under rådande marknadsförutsättningar. AcadeMedia AcadeMedia är ett nytt innehav för Skanditek som erhölls då Bure delade ut, denna så framgångsrikt uppbyggda utbildningskoncern, till sina aktieägare. Läs mer om våra satsningar inom utbildningssektorn på sid Skanditek ägde vid årsskiftet 13,9 procent av bolaget och är därmed den största enskilda ägaren. PartnerTech PartnerTechs börskursutveckling är tyvärr en bra temperaturmätare på aktiemarknadens förväntningar på konjunkturellt känsliga verksamheter. Vid årsskiftet 2006/2007 var vårt innehav värt 579 msek. Motsvarande värde för samma antal aktier vid senaste årsskiftet var 70 msek. Vad ligger bakom denna våldsamma omvärdering? Bolaget visade rekordomsättning, 3 mdr sek, och rekordresultat i rörelsen på180 msek under Detta vändes till en förlust under 2007, med hänsyn tagen till engångskostnader. Under 2007 tillträdde Rune Glavare som ny verkställande direktör. Under hans ledning vände PartnerTech från förlust till vinst under Ett antal förändringsprocesser ligger bakom denna snabba förändring. En övergripande förklaring är den anpassning av kostnadsmassan till den faktiska produktionsvolymen som genomförts. Vi är mycket nöjda med utvecklingen i bolaget under året men har naturligtvis respekt för att en konjunkturavmattning skulle kunna innebära nya tuffa industriella omställningar. Börskursen sjönk med 48 procent under året. Skanditek ökade sitt ägande under året från 36 till 43 procent. PartnerTech har under 2008 minskat sin räntebärande nettoskuld med 50 mkr till knappt 330 mkr med en soliditet på knappt 40 procent. Vitrolife Utvecklingen för Vitrolife tillhörde ett av fjolårets verkliga glädjeämnen. Omsättningen steg med 19 procent till 225 mkr och resultatet ökade med 29 procent till 27 mkr. Under året har bolaget flyttat ihop sina två verksamheter i Göteborgsregionen till det nya huvudkontoret i Högsbo. Den nya fabriken skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och bra produktionsekonomi. Bolagets finansiella ställning är stark med en soliditet på 85 procent och en nettokassa på 7 mkr. Onoterade bolag Störst av våra onoterade bolag är dotterbolaget MYDATA. Under fjolåret var omsättningen 625 mkr med ett rörelseresultat på -31 mkr. Det var en försämring resultatmässigt mot Under första halvåret i fjol lanserades den nya generationen ytmonteringsmaskiner, MY100. Produktserien har mottagits väl och stod andra halvåret för 57 procent av försäljningen av ytmonteringsmaskiner. MY500- serien, som är vår jetprinterprodukt, ser äntligen ut att ha fått fäste på marknaden. Orderingången i fjol uppgick till 25 mkr vilket var ett stort steg i rätt riktning. MYDATA har historiskt fått kännas vid stora volymförändringar vid konjunktursvängningar. Den del av elektronikindustrin där vi är verksamma har haft fallande efterfrågan sedan 2007, vilket även avspeglats i våra siffror. Med sitt nya produktprogram är MYDATA bra positionerat att möta en svagare konjunktur. VD-ORD 5

8 CMA Microdialysis CMA Microdialysis tillfördes under mkr i nytt kapital genom en riktad nyemission till Investor Growth Capital. I samband med nyemissionen minskade vår ägarandel till knappt 50 procent vilket innebär att CMA inte längre ingår som dotterbolag i Skanditek-koncernen. Av det nya kapitalet har 27,5 mkr satsats i intressebolaget Dipylon för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen av teknikplattformen och för att kommersialisera teknologin. Omsättningen var i stort sett oförändrad i förhållande till 2007 men rörelseresultatet utvecklades negativt under året, delvis beroende på satsningar inom produktutvecklingsprojekt och omstruktureringskostnader i samband med personalneddragningar. Mot bakgrund av det tillförda kapitalet har CMA nu en stark finansiell ställning med en nettokassa på 19 mkr (exklusive tillförd likviditet till Dipylon på 15 mkr) och en soliditet på 88 procent. Theducation I Theducation har vi ökat ägandet under året. Främst genom att vi i juli förvärvade Natur och Kulturs andel i bolaget, men även genom att teckna en nyemission. Efter dessa transaktioner äger Skanditek 74 procent vilket medför att Theducation numera redovisas som ett dotterbolag. Verksamheten uppvisade en omsättningstillväxt om 20 procent, till 152 mkr (126). Chimney Pot Chimney Pot har under 2008 fortsatt att ekonomiskt belastas av sina kontor i Moskva och Kiev. Det bistra affärsklimatet i dessa länder, som eskalerat under året, har inte underlättat för de nya verksamheterna. Kärnverksamheterna i Sverige och Polen har dock haft en god utveckling. Utsikter för 2009 Vi befinner oss i en av de mest omvälvande perioderna i den globala ekonomin på mycket länge. Inte minst den finansiella turbulensen skapar helt nya förutsättningar. Att navigera rätt i detta minfält är inte lätt. Vi står väl rustade inför denna situation. Skanditek har i dagsläget en kassa på drygt 200 mkr och inga lån eller andra åtaganden. Våra portföljbolag står sammantaget starka och flera av dem har inte heller några lån. Den stora utmaningen för oss är att identifiera de möjligheter som denna turbulens skapar och sedan våga agera och förflytta våra och portföljbolagens positioner. I januari 2009 lade Vitrolife ett aktiebud på den dansk/norska branschkollegan MediCult. Vi ser mycket intressanta synergier och ihop skulle de skapa ett starkt bolag. I skrivande stund vet vi inte om vi kommer lyckas med budet, men det är ett bra exempel på möjligheter som plötsligt kan dyka upp i turbulensen och som vi agerat på. Industrikonjunkturen blir väsentligt sämre under 2009 men jag hoppas ändå att det kan bli bottenåret ur ett aktiemarknadsperspektiv. Trots de krävande och utmanande tiderna känner vi tillförsikt och hoppas vi kan flytta fram våra positioner under det kommande året. Patrik Tigerschiöld Stockholm 20 februari VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

9 Skanditek-aktien Den 31 december 2008 var börskursen för Skanditeks aktie 12,30 kr (25,20), vilket motsvarade ett börsvärde på 804 mkr (1 647). Totalavkastningen under året blev -50,0 procent samtidigt som OMX Stockholm Mid-Cap Index sjönk med -40,6 procent. Aktiekapital och antal aktier Skanditeks aktiekapital uppgick den 31 december 2008 till 393 mkr fördelat på aktier. Inga aktier är återköpta av Skanditek. Varje aktie berättigar till en röst på stämman. Samtliga aktier har rätt till utdelning. Det finns inga konvertibla skuldebrev utgivna som kan innebära en ökning av antalet aktier optioner är utestående, vilka kan innebära en ökning med aktier. Börsvärde Skanditeks börsvärde den 31 december 2008 uppgick till 804 mkr (1 647), vilket motsvarade en minskning med 51,2 procent. Börshandel Aktien är noterad på OMX Nordiska börsens Mid-Caplista under branschen Diversified Financial Services (402010). Aktien har varit noterad sedan den 19 juni Kursutveckling under perioden 2008 i kronor Omsatt antal aktier En börspost uppgår till 500 aktier. Under 2008 omsattes 3,4 miljoner aktier (7,8) motsvarande ett värde på 70 mkr (313), vilket motsvarar en årlig omsättningshastighet på 5 procent. I genomsnitt omsattes aktier (31 238) per börsdag. Under första halvåret var siffran aktier och under andra halvåret aktier. Under året gjordes sammanlagt avslut i Skanditek-aktien och den genomsnittliga aktiekursen var 20,49 kr (40,22). Den högsta noteringen under året registrerades den 9 och 14 januari till 27,50 kr. Den lägsta noteringen på 12,30 kr inträffade den 23 och 30 december. Likviditetsgarant Skanditek använder en likviditetsgarant för att främja likviditeten i bolagets aktie. Likviditetsgaranten är skyldig att ställa priser motsvarande kronor på vardera köp- respektive säljsida och att tillse att Kursutveckling under perioden 2004 till 2008 i kronor Omsatt antal aktier Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skanditek aktien Skanditek aktien OMX Stockholm All Share OMX Stockholm All Share OMX Stockholm Diversified Financial Services OMX Stockholm Diversified Financial Services AKTIEN 7

10 Ägarstruktur Aktieägarstruktur Innehav storlek Antal ägare Antal aktier Innehav ,7% ,3% Svenska privat personer 43% Svenska institutioner 43% Utländska ägare 14% ,9% ,6% ,6% ,0% ,3% ,6% Summa ,0% köp- och säljkursen ej avviker från varandra mer än 3,0 procent beräknat på säljkursen. Skillnaden i köp- och säljkurs har under året i snitt varit 2,6 procent och det har skett avslut i 99 procent av alla handelsdagar. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till (3 855) vid årets slut. Svenska institutioner och aktiefonder svarade för 43 procent av ägandet. Andelen utlandsägda aktier uppgick till 14 procent. Statistiskt riskmått Betavärdet är ett relativt mått på aktiens risk, mätt som dess följsamhet mot börsindex under de senaste 48 månaderna. Den 31 december 2008 var Skanditek-aktiens betavärde 0,50 (0,59), vilket innebär att aktien rörde sig 50 procent mindre (41 procent mindre) än index. Utdelningspolitik Skanditeks utdelningspolitik innebär att mottagen utdelning från våra portföljbolag skall vidareutdelas till Skanditeks aktieägare. Utdelning sker i den mån det inte finns ett kapitalbehov i något av våra portföljbolag, då deltagande skulle gynna våra aktieägare på lång sikt. Ett alternativ till utdelning är återköp av egna aktier eller ett inlösenförfarande. Utdelning Några av Skanditeks portföljbolag har under 2008 lämnat utdelning. Skanditek har erhållit utdelning från Bure 16,3 mkr och H. Lundén Holding 4,5 mkr. Bure har även delat ut sitt innehav i AcadeMedia till sina aktieägare,vilket tillfört Skanditek 143 mkr. I enlighet med Skanditeks utdelningspolitik föreslår styrelsen därför årsstämman att Skanditek lämnar 0,30 kr (0,30) Skanditeks största aktieägare Ägare Antal aktier Andel,% Dag Tigerschiöld ,0% Catella Fonder ,9% Familjen Björkman ,7% Nordstjernan ,8% Radar ,6% Banco Fonder ,4% Patrik Tigerschiöld ,4% Lannebo Fonder ,5% Cloverhill Holdings Ltd ,1% J Björkmans Allm Stift för eko ,8% Övriga aktieägare ,8% Summa ,0% i utdelning. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 19,6 mkr (19,6). Återköp av egna aktier Generellt är syftet med återköp av egna aktier ett sätt att justera ett bolags kapitalstruktur. Argument för att förvärva egna aktier är att bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Om aktieägarna kan använda medlen på ett sätt som ger högre avkastning än vad Skanditek kan åstadkomma i sin egen förvaltning, bör medlen inte stanna i företaget, utan återföras till ägarna. Vid årsstämman den 26 mars 2007 bemyndigades styrelsen att förvärva egna aktier. Styrelsen har utnyttjat mandatet under 2007 och 2008 och återköpt totalt aktier till ett genomsnittligt pris om 23,89 kr per aktie motsvarande totalt 3,7 mkr. Vid årsstämman den 7 april 2008 bemyndigades styrelsen att förvärva egna aktier. Styrelsen har ej utnyttjat mandatet. 8 AKTIEN SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

11 Flerårsöversikt Belopp i mkr Resultatposter Nettoomsättning 743,7 679,6 784,1 700,1 617,3 Forskning och utveckling 124,3 98,8 99,8 62,6 90,5 Rörelseresultat 90,1 178,2 352,5 457,5 28,1 Finansnetto 5,0 0,9 7,8 0,8 2,7 Resultat före skatt 95,1 179,1 344,7 458,3 30,8 Balansposter Immateriella tillgångar 112,7 95,5 77,1 71,8 26,7 Andelar i intresseföretag 417,7 328,3 346,8 268,2 217,5 Andelar i övriga portföljbolag 578,7 642,1 458,4 594,5 173,2 Övriga tillgångar 344,6 344,0 350,2 321,1 300,3 Likvida medel 36,8 150,0 223,6 64,0 36,5 Eget kapital 1 283, , , ,4 452,9 Långfristiga skulder 5,8 2,1 20,0 93,3 11,9 Kortfristiga skulder 189,3 124,1 136,0 199,8 142,7 Balansomslutning 1 490, , , ,0 752,6 Sysselsatt kapital 1 321, , , ,7 617,2 Övrigt Skuldsättningsgrad, gånger 0,0 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,2 13,7 30,1 53,9 6,4 Avkastning på eget kapital, % 7,9 12,8 30,2 44,6 4,6 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, gånger Aktiedata Eget kapital, kr 19,64 21,62 19,54 15,55 7,67 Resultat, kr 1,63 2,64 5,29 7,52 0,23 Börskurs vid årets slut, kr 12,30 25,20 42,60 35,90 24,50 Utdelning, kr 0,30 1 0,30 0,50 0,20 Direktavkastning, % 2,4 1,2 1,2 0,6 Totalavkastning, % 50,0 39,7 19,2 46,5 33,2 Stockholmsbörsens All Share Index, % Antal utestående aktier vid årets utgång, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier efter full utspädning, tusental Genomsnittligt värde av omsatta Skanditek aktier/dag, tkr Genomsnittligt antal omsatta Skanditek aktier/dag, tusental Årlig omsättningshastighet, % Antal aktieägare, st Av styrelsen föreslagen utdelning. För definitioner se Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendationer. FLERÅRSÖVERSIKT 9

12 Skanditeks verksamhet Skanditek förvärvar, utvecklar och avyttrar rörelsedrivande bolag för att skapa avkastning till våra ägare. VISION Skanditek vill aktivt bidra till en väl fungerande marknad där investerare alltid har tillgång till professionellt förvaltade rörelsedrivande bolag. AFFÄRSPRINCIPER Skanditek värdesätter förtroende, respekt och beslutsamhet i sina affärsrelationer. Genom att ha förtroende för människors vilja och förmåga att ta ansvar och leverera resultat, att visa respekt för andras åsikter samt genom att agera med beslutsamhet och tydlighet kommer vi att bli framgångsrika i det vi strävar att lyckas med. AFFÄRSIDÉ Skanditeks affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att: - Investerare i Skanditek får avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag. - Portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer och därigenom nå sin fulla potential. MÅL Vårt mål är att investerare skall uppfatta Skanditek som en lönsam investering och att våra portföljbolag är framgångsrika i sina respektive affärer med en kontinuerlig värdetillväxt. - För att nå vårt mål skall den potentiella värdetillväxten i varje enskild investering tydligt kunna bidra till den långsiktiga värdetillväxten av Skanditeks börsvärde. - Varje investering skall ha en IRR (Internal Rate of Return), årlig avkastning som överstiger 12 procent. FRAMGÅNGSFAKTORER Skanditeks arbete och framgång bygger på nedanstående fyra huvudpunkter: 1. Aktiv och professionell bolagsstyrning Skanditeks målsättning är att öka portföljbolagens tillväxt och lönsamhet genom en aktiv och professionell bolagsstyrning. För Skanditek innebär det att styrelsearbetet drivs strukturerat, proaktivt och med stort engagemang (se vidare i avsnittet Skanditeks arbete i portföljbolagen ). 2. Låg finansiell risk i moderbolaget Skanditeks aktieägare skall stå för en affärsmässig risk, men inte en finansiell risk utöver sitt satsade kapital. Moderbolaget skall därför i normalfallet vara obelånat. Varje portföljbolag skall finansieras på egna meriter. Bolagen i portföljen skall kunna ge kontinuerliga kassaflöden genom framförallt utdelningar för att täcka Skanditeks förvaltningskostnad då Skanditeks långsiktiga investeringsstrategi gör att det ibland kan gå lång tid mellan exit i något av portföljbolagen. 3. Resurseffektivitet Att vara resurseffektiva är inte enbart något som Skanditek förespråkar i respektive portföljbolag utan det gäller även den förvaltning som Skanditek bedriver. Metodiskt arbete tillsammans med en liten organisation tvingar Skanditek att fokusera på de viktigaste frågeställningarna och de investeringar som bäst bidrar till Skanditeks övergripande måluppfyllelse. Skanditek försöker dra nytta av den erfarenhet och det industriella nätverk som byggts upp under lång tid i och omkring Skanditek. Att korsbefrukta idéer och skapa kontaktnät mellan bolagen på flera nivåer är något vi eftersträvar. 4. Investeringsverksamhet Skanditek har ingen uttalad exit-strategi. Vår erfarenhet är att det är svårt att ha en uttalad exit-strategi samtidigt som man bedriver en långsiktig ägaragenda. Trovärdigheten som ägare kan då komma att urholkas. Om ett portföljbolag bedöms kunna utvecklas bättre i en annan ägarkonstellation, då säljer Skanditek. Om våra möjligheter att genomföra vår ägaragenda för bolaget begränsas av olika orsaker kan det också vara skäl till en försäljning. 10 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

13 SKANDITEKS ARBETE I PORTFÖLJBOLAGEN Det finns tre ansvarsnivåer inom svensk bolagsstyrning; ägarna, styrelsen och den operativa ledningen. Var och en av dessa är givetvis av stor betydelse, men det är i det väl fungerande samspelet dem emellan som de verkliga förutsättningarna till en långsiktig och värdeskapande ledning och styrning finns. Skanditek arbetar i portföljbolagen på ägarnivå samt styrelsenivå. Skanditeks uppfattning är att en strikt definiering av och avgränsning mellan de tre ansvarsnivåerna är en viktig framgångsfaktor. Detta underskattas ofta. I varje företag bör någon ta ansvar för att det finns en struktur som vägleder och gör att rätt frågor och beslut hanteras i rätt forum; ägarfrågor mellan ägarna, styrelsefrågor i styrelsen och operativa ledningsfrågor i ledningen. Skanditek har en lång erfarenhet av att agera i denna roll. Styrkan med Skanditeks ägar- och styrningsmodell är att när samspelet väl fungerar vinner portföljbolagen många konkurrensfördelar. Ett exempel är de korta beslutsvägarna med ökad handlingskraft som följd i en miljö där de tre dimensionerna är väl synkroniserade men tydligt separerade. Ägarskap I ett företag med spritt ägande finns det ofta ett behov av att samordna ägarkollektivets krav och förväntningar. Skanditeks ambition är alltid att söka detta i våra portföljbolag därför att det väsentligen underlättar styrelsens arbete. I rollen som största ägare faller ansvaret på Skanditek att vara drivande i arbetet med att sätta samman styrelsen. I de noterade bolagen sker detta arbete i form av ett valberedningsarbete tillsammans med de övriga större ägarna i bolaget. Skanditek föreslår alltid minst en styrelseledamot och om Skanditek är största ägare ges även förslag till styrelseordförande. För att portföljbolagens styrelser skall fungera på ett effektivt sätt är styrelsens sammansättning en nyckelfaktor. Styrelsen skall vara sammansatt av kompetenta ledamöter som kan bidra till bolagets utveckling. Kompetensen bland bolagens styrelseledamöter bör vara olika i form av erfarenheter och kontaktnät. En viktig förutsättning är att ledamöterna har tid och engagemang för bolaget och uppdraget. Skanditeks erfarenhet är att en styrelse inte bör ha fler än fem-sex ledamöter för att alla skall kunna vara delaktiga och aktiva. Av den anledningen ser Skanditek behovet av en uppdelning av styrelsearbetet i diverse kommittéer som relativt överflödigt. Styrelsearbete Styrelsens uppgift är att förvalta bolaget i enlighet med ägarnas intressen. Styrelsen skall säkerställa att den operativa ledningen i respektive bolag har rätt förutsättningar, men också att de levererar resultat i enlighet med ägarnas förväntningar. Skanditek driver oftast det dagliga styrelsearbetet i bolagen genom att åta sig ordförandeskapet. Styrelsearbetet och aktuella frågor skiljer sig åt beroende på portföljbolagens storlek och mognad. Gemensamt för alla portföljbolagen är dock att styrelsearbetet skall fungera professionellt och bedrivas aktivt. Nivåer i svensk bolagsstyrning Ägare Årsstämma Styrelsen Företagsledning Ägarna är ansvariga för att tillsätta styrelse samt är involverade i att: Skapa en tydlig förväntansbild från ägarna Sätta samman styrelse Hantera ägarfrågor såsom förvärv respektive avyttringar finansiering/emissionsfrågor Årsstämman är ägarnas forum och företagets högsta beslutande organ. Fastställa årsredovisning Välja styrelse och revisor Disponera det gånga räkenskapsårets resultat Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta företagets angelägenheter. Ansvara för bolagets organisation och förvaltning Tillsätta och utvärdera VD Besluta om företagets strategiska vägval Säkerställa ekonomisk styrning och kontroll VD och ledningsgrupp ansvarar för företagets löpande förvaltning. Bilden är inspirerad av den svenska bolagsstyrningsmodellen såsom den beskrivs av Kollegiet för svensk bolagsstyrning på SKANDITEKS VERKSAMHET 11

14 Styrelsen bör sammanträda minst fem sex gånger per år. Ett möte varje år skall vara ett heldagsmöte med strategifrågor på agendan då hela företagets ledningsgrupp deltar. Det är viktigt för både styrelsen och ledningsgruppen att ha möjlighet att diskutera den strategiska agendan tillsammans. Styrelsen får genom detta arbete en bättre insikt i hur ledningens sammansättning och kompetens ser ut. Det är även bra att en bredare krets i bolagets ledning får en förståelse för vilka frågeställningar styrelsen arbetar med tillsammans med VD. Styrelsen skall kontinuerligt se över bolagets kapitalstruktur, finansiella situation samt operationella och legala struktur. Styrelsen skall årligen utvärdera VD och ledningsgruppen men också kontinuerligt se över kompetensförsörjningen i bolaget i ett mer långsiktigt perspektiv. Styrelsen skall säkerställa att bolagets ledning arbetar med ett adekvat rapporterings- och kontrollsystem som möjliggör en effektiv verksamhetsstyrning och transparens. Den för bolaget valda revisorn skall närvara vid något av styrelsesammanträdena under året. Styrelsen ansvarar för ersättningar och anställningsvillkor för VD. Lönevillkoren skall vara rimliga med möjlighet till en prestationsbaserad bonus. Bonus skall företrädesvis vara kontantbaserad och innebära ett incitament för extraordinära insatser som i huvudsak skall vara kvantitativt baserade. Utformningen av bonussystemet är beroende av vilken fas bolaget befinner sig i. Eventuella avgångsvederlag skall vara rimliga och stå i proportion till befattningens ansvar och risk. Pensionsförmåner till VD bör vara avgiftsbestämda istället för förmånsbestämda för att kostnaden skall vara kontrollerbar. Skanditek ser gärna att VD är delägare eller har möjlighet att bli det i form av långsiktiga aktie- eller optionsprogram. I frågor kring incitamentsprogram fungerar Skanditek som rådgivare åt portföljbolagens styrelser och ledning. Rådgivare till företagsledningen Skanditek är alltid tillgängliga som bollplank och rådgivare för både styrelse och företagsledning i portföljbolagen. Det kan till exempel röra sig om frågeställningar gällande den strategiska agendan, finansiella aspekter, incitamentsprogram med mera där Skanditek på olika sätt kan bidra med kunskap eller kontakter. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Skanditek har sedan årsskiftet 2008/2009 sex anställda bestående av VD, två analytiker/projektledare, en affärsutvecklare, en ekonomichef och en VD-sekreterare. Alla har specialistkunskaper inom sina områden och alla strävar mot samma mål, att skapa högsta möjliga värdetillväxt. Utbildningsnivån hos Skanditeks medarbetare är hög och erfarenhet finns från skilda branscher. Verksamheten kan delas upp i två delar, investeringsverksamheten och förvaltning av befintliga portföljbolag. I investeringsverksamheten analyseras och utvärderas nya investeringsmöjligheter. En stor del i analysarbetet är informationssökande och att bevaka utvecklingen i de branscher vi har portföljbolag i för att identifiera nya intressanta investeringar. I förvaltningen av de befintliga portföljbolagen arbetar Skanditeks medarbetare dagligen nära portföljbolagen. Arbetet består av att stödja och bidra till utvecklingen i portföljbolagen. Flera av medarbetarna ingår i portföljbolagens styrelser. Graden av aktivitet beror på situationen och behovet i det specifika portföljbolaget. Skanditek tillhandahåller inga koncerngemensamma funktioner. Portföljbolagen är självständiga enheter i förhållande till Skanditek. Förvaltningskostnader Under år 2008 uppgick förvaltningskostnaderna till 20,7 mkr (20,3). Det motsvarar ca 1,4 procent (0,8) av årets genomsnittliga börsvärde. Medarbetarna i siffror Under 2008 uppgick medelantalet anställda till 5 (5). Av personalen har 80 procent examen på akademisk nivå. Genomsnittsåldern uppgår till 44 år och av Skanditeks fem medarbetare är två kvinnor och tre män. Den genomsnittliga anställningstiden är 5 år (5). Styrelsen skall godkänna villkor för anställda som direktrapporterar till VD, enligt den så kallade farfarsprincipen. 12 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

15 Skanditeks historia Sedan hösten 1998 då Skanditek bildades via Skandigens förvärv av KBB-bolagen, har portföljbolagen blivit färre men större. Skandigen Skandigen grundades 1983 och noterades på Stockholmbörsen Den ursprungliga affärsidén var att Skandigen skulle vara ett utvecklingsföretag inom bioteknik. Lönsamheten uteblev i dessa projekt och verksamheten koncentrerades till ett av portföljbolagen Fermentech Medical Ltd (senare fusionerat med Vitrolife). KBB-bolagen KBB-bolagen var tre bolag som ägdes av bl a Johan Björkman och Dag Tigerschiöld. Bolagens uppgift var att aktivt äga och förvalta andelar i rörelsedrivande bolag. Bolagen var verksamma främst inom kontraktstillverkning, elektronik och informationsteknologi. Värdemässigt var det fyra bolag som utgjorde basen; Arkivator, Axis, MYDATA automation och Vellinge Electronics. KBB-affären Styrelsen i Skandigen beslutade att bredda verksamheten hösten 1998 genom att erbjuda ägarna till KBB-bolagen nyemitterade aktier i Skandigen i utbyte mot aktierna i KBB-bolagen. Johan Björkman och Dag Tigerschiöld accepterade erbjudandet och blev huvudägare i det nya bolaget. I januari 2000 ändrade Skandigen firmanamn till Skanditek Industriförvaltning AB. I samband med affären uppstod ett 30 procentigt minoritetsägande i dotterföretaget G Kallstrom & Co vilket Skanditek sedan förvärvade Exempel på aktiviteter och transaktioner i Skanditek och portföljbolagen in Beep Network - Nyinvestering PartnerTech - Nyinvestering Plenia - Nyinvestering TPC Security - Tilläggsinvestering MYDATA automation - Tilläggsinvestering MYDATA automation Tilläggsinvestering CMA Microdialysis Tilläggsinvestering H. Lundén Kapitalförvaltning Tilläggsinvestering Bure Equity Tilläggsinvestering PartnerTech Tilläggsinvestering Theducation Tilläggsinvestering AcadeMedia - via utdelning från Bure Equity CMA Microdialysis - Tilläggsinvestering Theducation - Nyinvestering Bure Equity Nyinvestering Bure Equity Tilläggsinvestering Sardis Securities Nyinvestering Bure Equity Nettoinvestering aktivitet Skandigen förvärvar KBB-bolagen med egna aktier, ett s k omvänt förvärv. Arkivator lägger bud på LGP Telecom. Fermentech Medical går ihop med Vitrolife. Axis börsnoteras. PartnerTech går ihop med Vellinge Electronics. Vitrolife börsnoteras. CMA Microdialysis erhöll viktigt FDA-godkännande. PartnerTech förvärvar SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga. Samgående mellan LGP Telecom och Allgon. Vitrolife säljer dotterbolagen A-life. Powerwave och LGP Allgon går samman. Bure avyttrar Parere och Xdin. Skanditek förvärvar minoriteten i K G Kallstrom medför förändrade ägarandelar i portföljbolagen. PartnerTech förvärvar KSH Productor i Finland. Bure avyttrar Mölnlycke Health Care. MYDATA automation beslutar om lansering av ny produkt, MY500. Vitrolife förvärvar Swemed AB. PartnerTech förvärvar två kontraktstillverkare, TH Kristiansen AS och Hansatech Ltd. Theducation förvärvar gymnasieskolor, InfoKomp. Bure avyttrar Systeam, Cygate och Carl Bro. Bure Equity löser in aktier. Genomför 4 förvärv inom utbildningsektorn plus bud på AcadeMedia. Genomför utskiftning av totalt 1,5 mdr till aktieägarna. PartnerTech gör VD-skifte. MYDATA automation nylanserar MY500. Bure Equity VD-skifte, avyttrar Anew Learning till AcadeMedia, delar ut hela innehavet i AcadeMedia. Inlösen av aktier. PartnerTech gör omfattande åtgärdsprogram. MYDATA automation lanserar MY100-serien. CMA kapitalanskaffning. ut SIBIA Neurosciences Inc. TPC Security, Beep Network, Plenia, BioNative, VS Market, Vitrolife - Delar av innehavet InRo BioMedTek Axis Powerwave Delar av innehavet Powerwave Återstående innehav PBK Outsourcing SKANDITEKS HISTORIA 13 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

16 Vår satsning på utbildning en lärande resa För snart åtta år sedan investerade Skanditek 8 MSEK i företaget Theducation som utvecklat ett interaktivt webmaterial utifrån en pedagogik baserad på problembaserad inlärning. Denna investering var startskottet för Skanditeks engagemang inom skola och utbildning och vi kan idag konstatera att vår satsning utökats väsentligt och innefattar såväl vårt dotterbolag Theducation som det 14 procentiga innehavet i den börsnoterade utbildningskoncernen AcadeMedia. Med denna tillbakablick vill vi på ett kortfattat sätt åskådliggöra hur vi successivt byggt upp värden inom denna framtidsbransch och skapat en ledande position att bygga vidare på. Theducation Theducation startade sin verksamhet i juni Syftet var att kommersialisera erfarenheter inom distansutbildning baserat på en pedagogik kallad problembaserad inlärning. Denna pedagogik ser elevernas frågor som en betydelsefull del i inlärningsprocessen och genom att kombinera ett interaktivt webbmaterial med ett virtuellt klassrum främjade Theducations plattform inlärningen samtidigt som ett nytt och spännande komplement till den traditionella undervisningen skapats. Kurserna, som även idag har gedigen akademisk förankring, erbjuder unika förutsättningar för ett flexibelt lärande. Verksamheten genomgick en stor förändring under Efter att ha drivit verksamheten framgångsrikt, men i liten skala, beslutades att försöka få mer utväxling på den kunskap och erfarenhet bolaget byggt upp. Av det skälet förvärvades friskolekoncernen InfoKomp som då drev sex fristående gymnasieskolor och som dessutom var aktiva inom vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Den nya koncern som skapades i och med förvärvet omsatte runt 100 MSEK och vi kan idag konstatera att vi vuxit ytterligare. Efter vissa förändringar i ägandet ingår Theducation fr o m 1 juli 2008 som dotterbolag i Skanditek koncernen då vårt innehav numera uppgår till 74 procent. Investeringen i Bure Under 2004 förvärvade Skanditek drygt 10 procent av aktierna i Bure och blev därigenom största ägare. Bure hade under det sena nittiotalet framgångsrikt byggt nya företagsstrukturer inom den kunskapsbaserade tjänstesektorn med det bästa exemplet i hälsooch sjukvårdskoncernen Capio som delades ut till Bures aktieägare år Redan i slutet av 1998 etablerades Bure Utbildning som ett nytt affärsområde. Etableringen låg i linje med Bures dåvarande strategi och syftade initialt till att expandera kraftigt inom företagsutbildning och friskolor. När Skanditek förvärvade aktierna i Bure var ett skäl att vi var imponerade över den framgångsrika verksamheten inom utbildningssidan som man bedrev i dotterbolaget Vittra förskolor och skolor. Vi ansåg också att Bures kapitalstruktur såg intressant ut och att där fanns möjligheter att genomföra förändringar. Från Vittra till AcadeMedia Vittra, som förvärvades av Bure i början av 1999, omsatte då cirka 70 miljoner kronor och var vid förvärvstillfället det största privata skolföretaget i Sverige med totalt 130 anställda som ansvarade för elever och förskolebarn. Verksamheten som startades 14 VÅR SATSNING PÅ UTBILDNING EN FALLSTUDIE SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

17 1993 bedrevs vid denna tidpunkt enbart i Stockholmsområdet, närmare bestämt på Lidingö och i Sollentuna. Vittra hade sedan starten skapat en unik egen pedagogisk modell som mottagits väl av föräldrar, uppdragsgivare och pedagoger. Verksamheten bygger på individuella utvecklingsplaner (IUP), där elever utgår från sina egna individuella förutsättningar. Betydande engagemang och delaktighet från lärare, föräldrar och elever är en förutsättning och en framgångsfaktor. Kvaliteten på undervisningen är bevisat hög och elevers studieresultat är mycket goda. Tillsammans med Bure utarbetades en ambitiös tillväxtagenda med målet att expandera Vittras verksamhet till andra större städer i Sverige. Under åren etablerades således i rask takt inte mindre än 15 nya förskolor eller grundskolor runt om i landet och företaget erhöll ett flertal tillväxtorienterade utmärkelser. Den snabba expansionen stannade emellertid upp i och med Bures finansiella kris under Under 2006 gjordes en ledningsförändring i Vittra och Fredrik Mattsson tillträdde som ny VD. I samband med det reaktiverades tillväxtambitionen och en ny tillväxtagenda för skoletableringar togs fram samtidigt som ett antal kompletterande förvärv planerades. Bure fortsatte därigenom att öka sina intressen inom friskolesektorn och Bures bolag inom friskolesektorn samordnades i en koncern med namnet Anew Learning. Med utgångspunkt i friskolereformens grundtanke att skapa valfrihet för barn, elever och föräldrar togs en ny koncernstrategi fram och ytterligare fyra bolag inom friskolesektorn förvärvades under Mot slutet av året förvärvades dessutom en väsentlig andel i det noterade utbildningsföretaget AcadeMedia. AcadeMedia hade tidigt under 2007 bytt verksamhetsinriktning efter ett förvärv av NTI-skolorna (gymnasieskolor) och likheten mellan skolkoncernerna blev allt mer tydlig. Bures verksamheter inom utbildningssektorn kom därigenom att utgöra en allt större andel av Bures totala investeringar. Under våren 2008 drev Bure på för att föra samman verksamheterna i Anew Learning och AcadeMedia då en sammanhållen grupp skulle möjliggöra ett antal viktiga synergier. Anew Learning var vid denna tidpunkt, efter förvärvet av Didaktus i april 2008, Sveriges största friskoleverksamhet med medarbetare som ansvarade för mer än barn och elever. Koncernen omfattade 45 skolor med ytterligare sex under uppstart och hade ett antal starka varumärken som utöver Vittra och Didaktus även inkluderade IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Rytmus och Fenestra. AcadeMedia, å sin sida, hade på kort tid utvecklats till en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat Vittra/Anew Learnings omsättningsökning som offentlig verksamhet, med fokus på gymnasieskolor, kvalificerad yrkesutbildning och vuxenutbildning. AcadeMedias verksamhet omfattade över 30 orter i Sverige under väletablerade och välrenommerade varumärken som NTI-skolan, NTI-gymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Ljud & Bildskolan, Drottning Blankas Gymnasium, AcadeMedia Eductus och AcadeMedia Learning Consulting. Under september 2008 blev det klart att AcadeMedia förvärvade Bures dotterbolag Anew Learning mot betalning i nya AcadeMedia-aktier. Bure fattade samtidigt beslut om att dela ut samtliga AcadeMedia-aktier till sina egna aktieägare, en transaktion som genomfördes under november i fjol. Skanditek, som är största aktieägare i Bure, blev därigenom största aktieägare i AcadeMedia. VÅR SATSNING PÅ UTBILDNING EN FALLSTUDIE 15

18 Det svenska utbildningssystemet Universitet/ högskola Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Skolbarnomsorg Förskoleverksamhet Fritidshem Familjedaghem Förskola Förskoleklass Gymnasieutbildning Grundskola Specialskola Gymnasieskola Sameskola Grundskoleutbildning Särskola Folkhögskola Särvux Grundläggande vuxenutbildning Svenska för invandrare (sfi) Kompletterande utbildning Gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildning Öppen förskola Det sammanlagda bolaget skapar utmärkta förutsättningar att fortsätta den pedagogiska utvecklingen och samtidigt säkerställa såväl kvaliteten som effektiviteten i verksamheten, vilket är värdeskapande för såväl elever och medarbetare som för oss som aktieägare. Den svenska skolmarknaden Det svenska utbildningssystemet består av en mängd skolformer och utbildningar och är anpassat till individer i olika åldrar med olika behov och förutsättningar. Liksom övriga utvecklade länder satsar vi i Sverige en stor andel av vår BNP på utbildning och svenska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor omsätter drygt 180 miljarder SEK årligen. Sverige har sedan friskolereformen 1992 ett av de mest dynamiska och innovativa utbildningssystemen i världen. Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman, ägare, än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns på förskole-, grundskole- samt gymnasieskolenivå. En fristående skola ska vara öppen för alla, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Har Skolverket också förklarat friskolan berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget baseras på kommunens egen skolpeng. Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansökningseller anmälningsavgifter. Andel elever i fristående skolor 2008 Förskola 17% Gymnasieskola 17% Öppen fritidsverksamhet Gymnasiesärskola Familjedaghem Påbyggnadsutbildning Grundskola 9% Cirka 12 procent av alla barn och elever går idag i skolor som drivs av fristående aktörer. Störst är andelen inom förskolor och gymnasieskolor. De fristående aktörerna består av allt från fristående kooperativ till medelstora företagsgrupper. De ekonomiska spelreglerna för friskolor innebär att fristående aktörer har rätt till en kostnadsneutral ersättning visavi de kommunala skolorna. Bedömningen är att antalet fristående aktörer kommer att fortsätta att öka sin andel av den totala marknaden. Det finns också ett växande behov att hitta nya huvudmän till skolor som drivits upp av entreprenörer som står i begrepp att lämna verksamheten. I denna strukturomvandling kommer AcadeMedia och Theducation/InfoKomp att kunna spela viktiga roller då stora aktörer kan bidra till kontinuitet och en ökad stabilitet. Skanditeks investeringar Det som började som en liten investering i Theducation år 2000 skapade förutsättningar och kompetens att fortsätta investera i utbildningssektorn. Under 2008 omsatte Theducation 152 mkr med ett rörelseresultat på -5 mkr och AcadeMedia omsatte proforma under mkr med ett rörelseresultat på 134 mkr. Bokfört värde i moderbolaget på innehavet i Theducation är 16 mkr och på AcadeMedia-aktierna 123 mkr. 16 VÅR SATSNING PÅ UTBILDNING EN FALLSTUDIE SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

19 Portföljanalys Av Skanditeks tio portföljbolag är fyra av bolagen noterade och sex är onoterade. Portföljbolagen är verksamma inom skilda branscher och befinner sig i olika mognadsfaser. Innehav Skanditek är aktiv ägare i tio portföljbolag. Bolagen är verksamma inom olika branscher, men förenas i ett fokus på tillväxt, internationalisering och stora investeringar i forskning och utveckling (FoU) i flera fall. Tillväxt Skanditeks portföljbolag är tillväxtfokuserade. Detta för att produkterna snabbt skall bli lönsamma och bära sina egna kostnader. För att möjliggöra tillväxt måste de i de flesta fall internationaliseras. till marknadsledande ställning är satsning på FoU nödvändig. Internationalisering Då Skanditek investerar i företag med unik kompetens och med nischprodukter, i flera fall med patentbaserad teknologi, blir hemmamarknaden för liten för att lönsamhet skall kunna uppnås. Den största utmaningen ligger i att effektivt utnyttja distributions- och försäljningskanaler för att nå en global marknad. Forskning och utveckling I flera av Skanditeks portföljbolag görs stora investeringar inom FoU. Detta har medfört att flera av Skanditeks portföljbolag är marknadsledande inom sina nischer. För att förlänga produktlivcykler och utveckla nya produkter Innehavstid Skanditeks långsiktiga strategi återspeglas av att Skanditeks ägande i sex av de tio portföljbolagen uppgår till mer än tio år. FÖRETAGET SKANDITEKS ANDEL 1 Belopp i mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Ägarandel Nettoomsättning Rörelseresultat Bokfört värde koncern Marknadsvärde Portföljbolag Noterade bolag AcadeMedia ,9% Bure Equity ,9% PartnerTech ,0% Vitrolife ,2% Summa noterade bolag Onoterade bolag Aptilo Networks ,9% CMA Microdialysis ,9% H. Lundén Holding ,0% MYDATA automation ,0% The Chimney Pot ,6% Theducation ,3% Summa onoterade bolag Nettokassa Skanditek 5 32 Indikerat värde onoterade 7 portföljbolag 6 Summa portföljbolag totalt Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat multiplicerat med ägarandelen per 31 december Ägarandelen per 31 december Ägarandelen i Bure och Vitrolife har påverkats av återköpta aktier i bolagen. 3 AcadeMedias omsättning och EBITA anges proforma efter sammanslagningen med Anew Learning. 4 Bures andel av omsättning och EBITA för kvarvarande veksamheter per 31 december 2008 exklusive exitresultat. 5 Nettokassa avser likvida medel inklusive kortfrisiga placeringar i investeringsverksamheten. 6 Indikerat värde onoterade portföljbolag = Skanditeks börsvärde minus marknadsvärde på noterade innehav och nettokassa. PORTFÖLJANALYS 17

20 Omsättning Spridningen i omsättning är stor mellan bolagen. I det omsättningsmässigt minsta bolaget uppgår omsättningen till 32 mkr medan det omsättningsmässigt största bolaget har en omsättning överstigande 2,5 mdr. Den legala koncernredovisningen ger inte en helt rättvis bild av Skanditeks storlek och värde. Detta beror på att majoriteten av portföljbolagen inte konsolideras i koncernredovisningen. Ett enklare sätt att följa den ekonomiska utvecklingen i portföljen är att beräkna Skanditeks andel av omsättning och resultat (se tabell föregående sida). Omsättningsandelen uppgår till mkr (2 354), och resultatandelen till 12 mkr (42). Denna beräkningsmodell kan användas som ett komplement till den legala redovisningen. I ett företagsvärderingsperspektiv bör man dock beakta att en omsättningskrona i underleverantörsindustrin normalt ska värderas lägre än en bioteknikkrona. Portföljbolagens mognadsfaser Skanditeks portföljbolag befinner sig i olika mognadsfaser och har olika behov. Skanditek har erfarenhet av ett ägarengagemang i alla utvecklingsfaser från start, via utveckling, till mognad och konsolidering. Spridningen i mognadsnivåer är också positiv ur såväl ett riskperspektiv som ett kompetensperspektiv. Portföljförändringar under året Totalt har investeringar i portföljbolag gjorts under året med 66 mkr (256) genom förvärv av aktier och konvertering av fordringar på befintliga bolag. Inga avyttringar av aktier och värdepapper i portföljbolagen har skett under året (föregående år 235 mkr). Dock har aktierna i Pretax Oy vilka erhölls som dellikvid vid försäljning av PBK Outsourcing avyttrats under andra kvartalet 2008 för 8 mkr utan resultateffekter. Följande förändringar i portföljen har gjorts under året, i kronologisk ordning: Skanditek ställde ut köpoptioner på befintligt innehav i PartnerTech motsvarande aktier till VD i PartnerTech. I februari april förvärvade Skanditek aktier i PartnerTech motsvarande 32,6 mkr. Ägarandelen ökade från 35,9 procent till 43,0 procent. I juni/juli konverterade Skanditek fordringar på The Chimney Pot till aktier för 10 mkr. Ägarandelen ökade från 35,7 procent till 48,6 procent. I juli förvärvade Skanditek aktier i Theducation för 1 mkr. Skanditeks ägarandel ökade från 46,3 procent till 62,3 procent. I augusti konverterade Skanditek fordringar på Theducation till aktier för 5 mkr. Ägarandelen ökade från 62,3 procent till 74,3 procent. I augusti återköpte Bure egna aktier varvid Skanditeks ägarandel ökade från 17,5 procent till 19,4 procent. I augusti förvärvade Skanditek aktier i Bure för 16,7 mkr. Ägarandelen ökade från 19,4 procent till 19,9 procent. I september löstes utfärdade köpoptioner i Vitrolife genom kontantavräkning. Fördelning noterade-/onoterade värden* i Skanditekaktien Bure 38% Onoterade innehav 37% PartnerTech 10% Vitrolife 9% Likvida medel 6% Bure 55% AcadeMedia 15% PartnerTech 11% Vitrolife 14% Likvida medel 4% Onoterade innehav 1% 31 dec dec 2008 * Indikerat värde på onoterade innehav. 18 PORTFÖLJANALYS SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2008

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Resultatet före skatt uppgick till 23,5 mkr ( 49,5). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 10,3 mkr ( 23,6). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett

Läs mer

Årsstämma 26 april 2007

Årsstämma 26 april 2007 Årsstämma 26 april 2007 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Kapitalutskiftning Sammanfattning Inledning Resultat och värdering

Läs mer

Disclaimer Viktig information Framåtriktad information

Disclaimer Viktig information Framåtriktad information 14 oktober 2009 Disclaimer Viktig information Denna information inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. Inga

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Årsstämma 28 april 2009

Årsstämma 28 april 2009 Årsstämma 28 april 2009 VD Carl Backman Innehåll Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget & Portföljbolagen Bure framtid -2- Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag.

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Bolaget Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

Sammanfattning av fusionen

Sammanfattning av fusionen 1 december 2009 Sammanfattning av fusionen Bure och Skanditek fusioneras Logisk konsekvens av den nuvarande situationen Det nya bolaget får en stark position och en kostnadseffektiv förvaltning Portföljen

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2011

VD presentation. Årsstämma 2011 VD presentation Årsstämma 2011 Agenda Introduktion Bure Väsentliga händelser 2010 Portföljen idag Delårsrapport Q1 2011 Totalavkastning och Aktieutveckling Sammanfattning - 2 - Agenda Introduktion Bure

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag Årsredovisning 2004 Verksamheten 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia Portföljbolag 14 Portföljöversikt 17 Portföljanalys 19 Portföljbolagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004. Lennart Svantesson

BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004. Lennart Svantesson BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004 Lennart Svantesson INNEHÅLL Återblick Året 2003 Delårsrapport jan-mars 2004 Portföljbolagen Bureaktien Bures inriktning Återblick Året 2003 Delårsrapport jan-mars 2004 Portföljbolagen

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer