Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag."

Transkript

1

2 Bolaget Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Skanditek bidrar till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Investeringarna görs oftast i ett skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög och lönsam tillväxt. Verksamheten 1 Året i korthet 3 Portföljöversikt 4 VD - ord 7 Aktien 9 Flerårsöversikt 10 Skanditeks verksamhet 10 Skanditeks historia 12 Powerwave - En fallstudie Portföljbolag 16 Portföljanalys 18 Portföljbolagen Årsredovisning 30 Förvaltningsberättelse 33 Räkenskaper 55 Revisionsberättelse 56 Bolagsstyrning 60 Medarbetare 60 Styrelsen

3 Året i korthet Resultatet före skatt uppgick till 344,7 mkr (458,3) Flera omsättnings- och resultatrekord i Skanditeks portföljbolag Stark konjunktur med hög aktivitet inom portföljbolagen med flera förvärv och avyttringar Skanditek har avyttrat delar av innehavet i Powerwave Försening av lanseringen av MYDATA automations nya produkt MY500 Styrelsen föreslår en utdelning för 2006 om 0,50 kr (0,20) varav 0,20 kr är en extra utdelning (0). Skanditeks andel av nettoomsättning per bransch Skanditeks börsvärde Skanditek aktien Elektronik 79% Tjänster 17% Bio- och medicinteknik 4% Indikerat värde på onoterade innehav 52% Likvida medel 5% Bure 14% Powerwave 2% PartnerTech 21% Vitrolife 6% Nyckeltal Omsättningstillväxt totalt i portföljbolagen, % Andel av portföljbolagens omsättning, mkr Resultat före skatt, mkr Soliditet, % Totalavkastning, % Börsvärde, mkr ÅRET I KORTHET

4 Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att skapa en god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Skanditek bidrar till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Investeringarna görs oftast i ett skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög och lönsam tillväxt. Skanditeks portföljbolag är huvudsakligen verksamma inom dessa tre sektorer: Elektronik PartnerTech MYDATA automation Tjänster Bure Equity PBK Outsourcing The Chimney Pot H Lundén Holding Theducation Aptilo Networks Bio- och medicinteknik Vitrolife CMA Microdialysis Skanditek har erfarenhet av aktivt ägarengagemang i alla utvecklingsfaser från start, via utveckling till mognad och konsolidering. Utvecklingsstadier Fas 1 Fas 2 Fas 3 Storlek Bure Equity MYDATA PartnerTech Theducation The Chimney Pot CMA Microdialysis Aptilo Networks Vitrolife PBK Outsourcing H. Lundén Illustrationen är ett försök att förenklat visa var de olika portföljbolagen befinner sig i utvecklingscykeln. Klassificeringen är på generell bolagsnivå, obeaktat att vissa delar av ett företag kan befinna sig i en annan fas. Mognad 2 SKANDITEK SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

5 Värdeutveckling av portföljbolagen Bolag Sektor Ägarandel, Omsättning, Rörelse- Trend Noterade % mkr resultat, mkr Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktning att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning. 10% PartnerTech är en kontraktstillverkare med spetskompetens inom mekatronik kombinationen elektronik och mekanik. 36% Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa näringslösningar för förvaring av celler, vävnader och organ. 26,5% Bolag Sektor Ägarandel, Omsättning, Rörelse- Trend Onoterade % mkr resultat, mkr MYDATA automation utvecklar, tillverkar 95% och marknadsför avancerad utrustning för ytmontering av elektroniska komponenter w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter, vetenskapliga instrument och förbrukningsartiklar. 78% Outsourcing partner inom ekonomi och administration. 46% Digital bearbetning av ljud och rörlig bild. 36% Kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning. 20% Utbildningsanordnare inom gymnasieskola och vuxenutbildning. 48% Aptilo utvecklar och säljer lösningar vilka möjliggör fast- och trådlös Internetaccess på publika platser, sk hotspots. 10% ) Rensat för exitvinster om förluster. SKANDITEK 3

6 Ännu ett starkt år Fjolåret blev ett bra år för Skanditek och dess portföljbolag. En stark konjunktur i kombination med många affärsmöjligheter ledde till stor aktivitet i våra portföljbolag. Glädjeämnena har varit många. Jag tänkte nedan nämna några av årets viktigaste för att därefter kommentera bolagen individuellt. Ett av de stora glädjeämnena 2006 var att PartnerTech, Vitrolife, PBK Outsourcing och H. Lundén Kapitalförvaltning alla slog nya rekord vad gäller såväl omsättning som resultat. Ett annat var att Bure fortsatte sin renodling och strategiska förändring. Bolaget lyckades göra flera intressanta affärer under året samtidigt som man tog viktiga steg i att utveckla och stärka de kvarvarande portföljbolagen. Mydata hade fin tillväxt och visade ett bra resultat. Det mest negativa under fjolåret var den inträffade förseningen av den nya jetprinting-teknologi som Mydata utvecklat under produktnamnet MY500. Skanditeks börskurs steg med 18,5 procent och vi redovisade ett resultat efter skatt, exklusive reavinster, för helåret på 163 mkr (78). Bure Bure genomförde under året ett flertal affärer. Den största var när Bure sålde dotterbolaget Carl Bro till den europeiska branschkollegan Grontmij. Denna affär skapade Europas femte största tekniska konsultföretag med en omsättning på ca 720 miljoner euro och drygt medarbetare. Senare under året sålde Bure dotterbolaget Cygate till TeliaSonera. Den tredje försäljningen blev intressebolaget SysTeam som såldes till Ergo Group, ett dotterbolag till norska Posten. Samtidigt med dessa tre försäljningar har två kompletterande förvärv gjorts. Bure förvärvade två friskoleverksamheter som kompletterar Bures dotterbolag Vittra. Dessutom förvärvade Bures dotterbolag, elkonsulten Retea, branschkollegan Energo och därigenom bildas ett nytt nästan dubbelt så stort bolag med ca 190 anställda och en årsomsättning på ca 180 mkr. Utvecklingen i Bure sedan Skanditeks investering våren 2004 har överträffat våra mest optimistiska förväntningar. Portföljbolagen har utvecklats på ett mycket bra sätt samtidigt som VD Mikael Nachemson skickligt har genomfört en renodlings- och förändringsprocess av Bures struktur. Nu skrivs nästa kapitel i företagets historia då delar av överlikviditeten, ca 1 mdr, återförs till aktieägarna. Kvar i bolaget kommer det då finnas en kassa på ca 1 mdr som skall användas för att genomföra de befintliga ägaragendorna samt till att göra nya investeringar. CMA Microdialysis Förändringsprocessen, som CMA påbörjade under 2005, fortsatte under fjolåret blev det första året i bolagets historia med ett positivt helårsresultat utan extraordinära poster. CMA genomförde ett större strategiarbete under året och som ett resultat av detta kommer bolaget aktivt söka partners för att accelerera utvecklingen av kliniska applikationer baserat på mikrodialystekniken. CMA bedriver redan idag ett sådant samarbete kring hjärtmonitorering med bolaget Dipylon AB. Jag hoppas att vi med denna fokuserade strategi skall kunna utveckla CMA till en ny nivå. Mydata Utvecklingen under året innehöll både positiva händelser och negativa överraskningar. Omsättningen ökade med 12 procent till 724 mkr och rörelseresultatet med 190 procent till 68 mkr. Trots detta präglades året av besvikelsen över att vi tvingades skjuta upp lanseringen av vår nya tekniska innovation, produkten MY500. Problem av teknisk karaktär har försenat projektet. Nu är ambitionen lansering under första halvåret Mårten Lundberg, f.d. VD och verksam i bolaget i nära 20 år, valde att under fjolåret lämna bolaget. Vi är honom ett stort tack skyldig för hans mångåriga insats till bolagets fromma. Efterträdaren, Bengt Broman, tillträdde första januari Bengt har suttit i Mydatas styrelse sedan 2005 och har tidigare varit VD för bl a LGP Allgon när Skanditek var en av huvudägarna. Vi är mycket glada över att ha lyckats rekrytera Bengt som har en bred erfarenhet av att leda teknologi-intensiva företag med en internationell kundbas. PartnerTech PartnerTech uppnådde under det gångna året en rekordomsättning på drygt 3,1 mdr (2,0 mdr) och ett resultat på 180 mkr (88 mkr). Omsättningen växte därigenom med 4 VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

7 50 procent inklusive förvärv och 23 procent exklusive. Bolaget förvärvade under fjolåret enheter i både Norge och England. PartnerTech har på ett par år fått en väsentligt mer internationell kundbas och produktionsstruktur, vilket är en intressant plattform för fortsatt expansion. En utmaning är att hantera den snabba tillväxten och integreringen av de nya enheterna, vilket ställer höga krav på företagsledningen. Även om PartnerTech naturligtvis är beroende av konjunkturutvecklingen har bolaget idag en helt annan kund- och produktionsstruktur än vad man hade inför den senaste konjukturavmattningen i början av 2000-talet. Powerwave Bolaget har haft en riktigt usel utveckling under Omsättningen har minskat och resultaten har fallit i en i övrigt hygglig industrikonjunktur. Under inledningen av fjolåret sålde Skanditek delar, ca 50 procent av innehavet, till mycket bra nivåer, men vi skulle naturligtvis ha sålt hela innehavet. Då Skanditek inte är representerade i styrelsen och inte har någon kunskap om eller påverkan på bolagets utveckling står aktierna på säljlistan den dagen bolaget har en rimlig värdering. Vårt kvarvarande innehav var vid årsskiftet 2006/2007 värt 61 mkr. Kursen i kronor har fallit med 59 procent jämfört med den snittkurs vi fick när vi sålde under våren! H. Lundén Kapitalförvaltning Nu till något väsentligt roligare, nämligen utvecklingen i hedgefonden Eikos och vårt delägande i H. Lundén Kapitalförvaltning. Under året steg fonden med 15,6 procent och hade vid årsskiftet ett förvaltat kapital på drygt 5 mdr. Bolaget har under året blivit omauktoriserade av Finansinspektionen, något alla kapitalförvaltningsbolag måste ansöka om. Därutöver har fondbestämmelserna för Eikos förändrats. Den viktigaste ändringen är att fondens placeringsmöjligheter utökas genom en utvidgning av Eikos geografiska investeringsområde. Från att fondens medel tidigare investerats i nordiska, estniska och polska finansiella instrument, har nu fonden möjlighet att investera i 22 utvalda länder i Europa där fondens investeringsmetodik med fokus på bolagsanalys förväntas fungera väl. Theducation Det lilla bolaget Theducation som arbetar med interaktiva läromedel genomgick en stor förändring under Efter att ha drivit verksamheten framgångsrikt, men i liten skala, beslutades att försöka få mer utväxling på den kunskap och erfarenhet bolaget besitter. Av det skälet förvärvades friskolekoncernen InfoKomp. InfoKomp driver sex stycken fristående gymnasieskolor samt vuxenutbildning i flera av landets kommuner. Den nya koncernen kommer att ha en omsättning runt 100 mkr med mycket spännande tillväxtmöjligheter. Vitrolife Fjolåret blev bolagets bästa någonsin med en omsättning på 171,3 mkr (120,1 mkr) och ett resultat på 20,0 mkr (12,1 mkr). Genom förvärvet av branschkollegan Swemed under januari 2006 fick bolaget en större kritisk massa inom kärnområdet fertilitet med ett ännu bättre produkterbjudande. Särskilt glädjande är det starka positiva kassaflödet som innebär att förutsättningarna finns för fortsatt expansion. VD-ORD 5

8 Chimney Pot I fjol firade Chimney Pot tioårs-jubileum med att notera ny rekordomsättning på 91,8 mkr (86,8 mkr). Entreprenören och grundaren, VDn Henric Larsson, har byggt ett imponerande bolag. Den sedan tidigare internationella närvaron utökades ytterligare genom nyetableringar av kontor i både Moskva i Ryssland och Kiev i Ukraina. PBK Outsourcing Bolaget nådde nytt omsättnings- och resultatrekord. Stora investeringar har tagits i nya system. Bolagets strategiska agenda ses förnärvarande över. Kommentarer till resultatet Skanditeks rörelseresultat uppgick till 352,5 mkr (457,5). Resultatet består delvis av reavinster vid avyttringar av portföljbolag om 187,6 mkr (376,4). Skanditeks andelar av koncern- och intresseföretagens resultat, exklusive nyemissionsvinster, ökade till 111,5 mkr (47,1). Den genomsnittliga omsättningstillväxten i portföljbolagen var under 2006 var ca 28 procent. Skanditeks portföljbolag består av en blandning av koncernföretag, intresseföretag och övriga bolag, vilket gör att det är svårt utifrån resultaträkningen följa den totala utvecklingen av våra portföljbolag. Övrigt I juni investerade Skanditek tillsammans med portföljbolaget H Lundén Holding 13 procent vardera i Menka Menkul Degerler (under namnändring till Sardis Securities), en aktiemäklarfirma i Istanbul, Turkiet. Skanditeks andel av investeringen uppgick till 1,2 mkr. Bakgrunden och idén är att bygga på den erfarenhet som Harald Lundén har av att från en lokal marknad fokuserat arbeta med internationella kunder. Vår förhoppning är att detta kan vara embryot till en intressant verksamhet i en marknad som snabbt utvecklas. Utsikter för 2007 När jag roade mig med att läsa VD-orden som jag skrev för fyra, fem år sedan är det svårt att riktigt ta till sig den stora förändring som Skanditek genomgått. Det är kul att vi har varit framgångsrika, men man skall samtidigt ha en stor respekt för att omvärldsförutsättningarna är fundamentalt annorlunda. Tillväxten i BNP i världen har två år i rad varit ca 5 procent. Senast vi hade den nivån på tillväxten var 1976 och då var den reala tillväxten väsentligt lägre eftersom inflationsnivåerna var högre. Det är alltid svårt att sia om framtiden men det finns anledning att ha respekt för historiska mönster. Om trenden håller i sig kommer vi i mars att vara inne på femte året i rad med börsuppgång det är ovanligt. Å andra sidan är det mycket som är ovanligt just nu. Men det finns ett gammalt citat som ringer i mina öron den här gången och det är när man i investerarkretsar säger It is different this time. Kanske är det så eller så ser vi inte det uppenbara, nämligen att vi är på väg in i en traditionell konjunkturavmattning. Med den stora riskvillighet vi ser på kapitalmarknaderna just nu kan en relativt mild konjunkturavmattning få ovanligt stora konsekvenser i det finansiella systemet. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare i Skanditek-strukturen för ett fantastiskt bra år, som lagt grunden för fortsatta satsningar under 2007! Patrik Tigerschiöld Stockholm 10 februari 2007 På kvällen den 12 februari nåddes jag av det ohyggliga beskedet att Johan Björkman min chef, mentor, kollega och vän hastigt avlidit. Ett overkligt besked eftersom Johan, efter den fruktansvärda behandling han utsattes för av myndigheter och media för några år sedan, var tillbaka i gammal god form. Full av energi och nyfiket affärsintresserad, vilket var ett av hans kännetecken. Johan var en oerhört klok person som parat med hans entusiasm för unga människor och nya idéer gjorde det väldigt spännande att få verka i hans närhet. Det knivskarpa intellektet och förmågan att hitta lösningar på svåra problem var en av de egenskaper som starkt bidrog till utvecklingen av Skanditek. Johan hade många olika intressen vilket innebar att han hade ett brett perspektiv. Det finns få personer i näringslivet som i efterhand är intellektuellt hederliga om hur de tänkte och resonerade i olika affärssammanhang. Johan var en sådan unik person vilket gjorde det till en stor förmån att ha honom som chef. Tack Johan för ditt generösa stöd och din omtänksamma vänskap. 15 februari 2007, Patrik Tigerschiöld 6 VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

9 Under 2006 steg aktien med 19 procent Den 31 december 2006 var börskursen för Skanditeks aktie 42,60 kr, vilket motsvarar ett börsvärde på mkr. Under året steg aktien med 18,7 procent samtidigt som OMX Stockholm All Share Index steg med 23,6 procent. Aktiekapital och antal aktier Skanditeks aktiekapital uppgick den 31 december 2006 till 393,0 mkr fördelat på aktier. Varje aktie berättigar till en röst på stämman. Samtliga aktier har rätt till utdelning. Det finns inga konvertibla skuldebrev eller optionsrätter som kan innebära en ökning av antalet aktier. Kursutveckling under perioden 2006 SEK I tusental Börsvärde Skanditeks börsvärde den 31 december 2006 uppgick till mkr (2 352), vilket motsvarade en ökning med 18,7 procent. 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Skanditek-aktien OMX Stockholm All-Share Omsatt antal aktier, tal OMX Stockholm Diversified Financial Services 0 Börshandel Aktien är noterad på OMX Nordiska börsens Mid-Cap-lista under branschen Diversified Financial Services (402010). Aktien har varit noterad sedan den 19 juni En börspost uppgår till 500 aktier. Under 2006 omsattes 9,8 miljoner aktier (19,9) motsvarande ett värde på 415,6 mkr (555,3), vilket motsvarar en årlig omsättningshastighet på 15 procent. I genomsnitt omsattes aktier (78 977) per börsdag. Under första halvåret var siffran aktier och under andra halvåret aktier. Under året gjordes sammanlagt avslut i Skanditek aktien och den genomsnittliga aktiekursen var 42,32 kr (27,90). Den högsta noteringen under året registrerades den 27 april till 49,30 kr. Den lägsta Kursutveckling under perioden SEK Skanditek-aktien OMX Stockholm All-Share OMX Stockholm Diversified Financial Services noteringen på 35,00 kr inträffade den 2 februari. Likviditetsgarant Skanditek använder en likviditetsgarant för att främja likviditeten i bolagets aktie. Likviditetsgaranten Omsatt antal aktier, tal I tusental är skyldig att ställa priser i minst 1 handelspost på vardera köp- respektive säljsida och att tillse att köpoch säljkursen ej avviker från varandra mer än 2,5 procent beräknat på säljkursen. Prisspreaden har under året i snitt varit 1,3 procent och det 0 AVSNITT AKTIEN 7

10 Ägarstruktur Skanditeks största aktieägare Ägare Antal aktier Andel,% Utländska ägare 17% Svenska privatpersoner 47% Svenska institutioner 36% Dag Tigerschiöld ,8 Catella fonder ,5 Johan Björkman ,8 Fjärde AP-fonden ,8 Nordstjernan ,8 Banco Fonder ,7 Lannebo Fonder ,4 Nordea Fonder ,4 Mikael Gottschlich ,1 Emelie Björkman ,6 Patrik Tigerschiöld ,5 LF Småbolagsfonden ,5 Övriga aktieägare ,9 Summa ,0 Aktieägarstruktur Innehav storlek Antal ägare Antal aktier Innehav,% , , , , , , , ,1 Summa ,0 har skett avslut i 99,6 procent av alla handelsdagar. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till (5 130) vid årets slut. Svenska institutioner och aktiefonder svarade för 36 procent av ägandet. Andelen utlandsägda aktier uppgick till 17 procent. Statistiskt riskmått Betavärdet är ett relativt mått på aktiens risk, mätt som dess följsamhet mot börsindex under de senaste 48 månaderna. Den 31 december 2006 var Skanditekaktiens betavärde 0,73 (1,14), vilket innebär att aktien rört sig 27 procent mindre (14 procent mer) än index. Utdelningspolitik Skanditeks utdelningspolitik innebär att mottagen utdelning från våra portföljbolag skall vidareutdelas till Skanditeks aktieägare. Utdelning sker i den mån det inte finns ett kapitalbehov i något av våra portföljbolag, då deltagande skulle gynna våra aktieägare på lång sikt. Ett alternativ till utdelning är återköp av egna aktier eller ett inlösenförfarande. Utdelning Några av Skanditeks portföljbolag har under 2006 lämnat utdelning. Axis 0,5 mkr, PartnerTech 5,9 mkr och H Lundén Holding 4,5 mkr. I enlighet med Skanditeks utdelningspolitik föreslår Styrelsen därför årsstämman att Skanditek lämnar 0,30 kr (0,20) i utdelning. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen samt erhållna likvider från försäljningarna av Axis och Powerwave föreslås dessutom en extra utdelning om 0,20 kr (0). Totalt uppgår föreslagen utdelning till 32,7 mkr (13,1). Återköp av egna aktier Generellt är syftet med återköp av egna aktier ett sätt att justera ett bolags kapitalstruktur. Argument för att förvärva egna aktier är att bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Om aktieägarna kan använda medlen på ett sätt som ger högre avkastning än vad Skanditek kan åstadkomma i sin egen förvaltning, bör medlen inte stanna i företaget, utan återföras till ägarna. Vid årsstämman den 3 april 2006 bemyndigades styrelsen att förvärva egna aktier, vilket inte utnyttjades under perioden. Ett annat sätt att justera ett bolags kapitalstruktur är att genomföra inlösen av bolagets egna aktier. Detta förfarande måste beslutas av bolagsstämman. 8 AKTIEN SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

11 Flerårsöversikt Belopp i mkr Resultatposter Nettoomsättning 784,1 700,1 617,3 515,2 508,5 Forskning och utveckling 99,8 62,6-90,5-92,1-83,6 Goodwill, netto -19,8-113,4 Rörelseresultat 352,5 457,5 28,1-18,1-239,5 Finansnetto -7,8 0,8 2,7 11,0 1,4 Resultat före skatt 344,7 458,3 30,8 1,4-219,7 Balansposter Immateriella tillgångar 77,1 71,8 26,7 21,9 31,4 Aktier i intresseföretag 346,8 268,2 217,5 190,6 195,4 Aktier i övriga portföljbolag 458,4 594,5 173,2 131,2 121,5 Övriga tillgångar 350,2 321,1 300,3 253,1 269,1 Likvida medel, kortfristiga placeringar 223,6 64,0 36,5 98,5 89,9 Eget kapital 1 280, ,4 452,9 432,0 442,7 Långfristiga skulder 20,0 93,3 11,9 0,6 0,6 Kortfristiga skulder 136,0 199,8 142,7 105,6 103,6 Balansomslutning 1 456, ,0 752,6 695,3 707,3 Sysselsatt kapital 1 300, ,7 617,2 571,4 585,2 Övrigt Skuldsättningsgrad, gånger 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,1 53,9 6,4-0,3-32,3 Avkastning på eget kapital, % 30,2 44,6 4,6 0,0-48,0 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, gånger Aktiedata Eget kapital, kr 19,54 15,55 7,67 7,44 7,63 Resultat, kr 5,29 7,52 0,23-0,03-3,66 Börskurs vid årets slut, kr 42,60 35,90 24,50 18,40 10,30 Utdelning, kr 0,50 2 0,20 Direktavkastning, % 1,2 0,6 Totalavkastning, % 20,0 46,5 33,2 78,6-62,4 Stockholmsbörsens All Share Index, % Totalt antal aktier Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full utspridning Genomsnittligt värde av omsatta Skanditek aktier/dag, tkr Genomsnittligt antal omsatta Skanditek aktier/dag, tusental Årlig omsättningshastighet, % Antal aktieägare, st ) År är ej omräknade enligt IFRS. 2) Av styrelsen föreslagen utdelning. För definitioner se Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendationer. FLERÅRSÖVERSIKT 9

12 Skanditeks verksamhet Aktivt ägande är grunden i Skanditeks verksamhet. Detta utövas genom tydlig ägarstyrning av våra portföljbolag i såväl strategiska som operativa frågor. AFFÄRSIDÉ Skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. MÅL Skanditek bedrivs utifrån syftet att bereda avkastning till sina aktieägare. Målsättningen är att öka värdet på de rörelsedrivande verksamheter som Skanditek är delägare i genom en aktiv förvaltning till låg kostnad och med begränsad risk. STRATEGI Den strategiska utgångspunkten är att Skanditek enbart skall förvalta rörelsedrivande verksamheter där vi anser att vi kan skapa bäst värdetillväxt i förhållande till risk och kostnad. Hur detta skall uppnås är formulerat i en strategi bestående av tre huvudpunkter: Aktiv ägarstyrning Grunden i Skanditeks verksamhet är att driva ett aktivt ägande i portföljbolagen. För Skanditek innebär det en tydlig ägarstyrning där Skanditek arbetar dagligen med såväl strategiska som operativa frågor för att bidra till tillväxt och lönsamhet i respektive portföljbolag. Låg finansiell risk Aktieägarna skall stå för en affärsmässig risk men inte finansiell risk utöver sitt satsade kapital. Skanditek har därför en uttalad ambition att begränsa denna risk i moderbolaget genom framförallt tre åtgärder. För det första skall moderbolaget i normalfallet alltid vara obelånat. För det andra skall varje portföljbolag finansieras på egna meriter. Därav sker inga åtaganden i form av garantier och dylikt från moderbolaget till portföljbolagen. För det tredje skall bolagen i portföljen kunna ge kontinuerliga kassaflöden genom framförallt utdelningar. Detta för att täcka Skanditeks förvaltningskostnad då Skanditeks långsiktiga investeringsstrategi gör att det kan gå ganska lång tid mellan exit i något portföljbolag. Låg förvaltningskostnad Att vara kostnadseffektiva är inte enbart något som Skanditek förespråkar i respektive portföljbolag. Det gäller även den förvaltning som Skanditek bedriver. Metodiskt arbete tillsammans med en liten organisation tvingar Skanditek att koncentrera resurserna på de viktiga och kritiska frågorna. Skanditek försöker dra nytta av den erfarenhet och det industriella nätverk som byggts upp under lång tid i och omkring Skanditek. Att korsbefrukta idéer och skapa kontaktnät mellan bolagen är en del i den aktiva förvaltningen. I Skanditeks styrelse finns lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Några av styrelsemedlemmarna bidrar därför aktivt i portföljbolagen genom styrelserepresentation, vilket är mycket värdefullt för organisationen. EXIT Skanditek har ingen uttalad exitstrategi. Vår erfarenhet är att det är svårt att ha en uttalad exitstrategi samtidigt som man genomför en långsiktig och tydlig ägarstyrning. Trovärdigheten i ägarstyrningen kan då lätt urholkas. Om ett portföljbolag bedöms kunna utvecklas bättre i en annan ägarkonstellation, säljer Skanditek. Om Skanditeks förmåga att agera aktiv ägare begränsas, eller om förutsättningarna för genomförande av den strategiska planen förändras kan det också vara skäl till försäljning. ÄGARSTYRNING I PORTFÖLJBOLAGEN Skanditeks verksamhet är att bedriva aktiv ägarstyrning i portföljbolagen genom styrelserepresentation. Hur detta genomförs är lite olika beroende på bolagets verksamhet, storlek, position, etc. Frågor som Skanditek dagligen arbetar med i respektive portföljbolag är till exempel: - affärsidé / mål och strategi - organisation / ledningsfrågor - finansiella frågor / kapitalstruktur - struktur- och förvärvsfrågor - rapporterings- och kontrollsystem I operativa frågor kan Skanditek fungera som ett bollplank till ledningen i företaget. Skanditek kan bidra med erfarenheter och idéer från andra portföljbolag. Ett stort kontaktnät finns att tillgå för bolagen och årligen anordnar Skanditek Skanditekdagen där bolagen får tillfälle att presentera sig och lära känna såväl Skanditeks styrelse som Skanditeks övriga portföljbolag och deras styrelser. Styrelsesammansättning För att portföljbolagens styrelser skall fungera på ett effektivt sätt är 10 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

13 styrelsens sammansättning en nyckelfaktor. Styrelsen skall vara sammansatt av kompetenta och aktiva ledamöter som kan bidra till bolagets utveckling. Kompetensen bland bolagens styrelseledamöter bör vara olika i form av erfarenheter och kontaktnät. En viktig förutsättning är att ledamöterna verkligen har tid och engagemang för bolaget och uppdraget. Skanditeks erfarenhet är att en styrelse bör uppgå till 5 6 ledamöter för att alla skall kunna vara delaktiga och aktiva. Styrelsearbete i portföljbolagen Styrelsearbetet och aktuella frågor skiljer sig åt beroende på portföljbolagens storlek och mognad. Gemensamt för alla portföljbolagen är att styrelsearbetet skall fungera professionellt och bedrivas aktivt. Styrelsen bör sammanträda minst 5 6 gånger per år. Ett möte bör vara ett heldagsmöte med strategifrågor på agendan då även företagsledningen / ledningsgruppen kan deltaga. Det är viktigt för styrelsen respektive ledningsgruppen att ha möjlighet att diskutera den strategiska agendan. Styrelsen får genom detta en bättre insikt i hur ledningens sammansättning och kompetens ser ut. Det är även bra att en bredare krets än VD i ledningen får en inblick i och förståelse för hur styrelsens frågeställningar ser ut. Styrelsen bör regelmässigt utvärdera VD och ledning vid något möte. Den valda revisorn bör närvara vid något av styrelsesammanträdena under året. Valberedningsarbete Skanditek är ofta huvudägare tillsammans med grundare eller en industriell partner. Valberedningsarbetet för att utse styrelse är därför en viktig uppgift för Skanditek. I samtliga bolag genomförs en nomineringsprocess för att ta fram lämpliga styrelsekandidater. I de större bolagen sker detta genom någon form av valberedning. Skanditek föreslår alltid minst en styrelseledamot och om Skanditek är huvudägare ges även förslag till styrelseordförande. Ersättnings- och belöningssystem Ersättningar och anställningvillkor till VD beslutas av portföljbolagens styrelser. Lönevillkoren skall vara rimliga med möjlighet till en prestationsbaserad bonus. Bonus skall företrädesvis vara kontantbaserad och innebära ett incitament för extraordinära insatser som i huvudsak skall vara kvantitativt baserade. Utformningen av bonussystemet är beroende av vilken fas bolaget befinner sig i. SKANDITEKS VERKSAMHET 11

14 Eventuella avgångsvederlag skall vara rimliga och stå i proportion till befattningens ansvar och risk. Pensionsförmåner till VD bör vara avgiftsbestämda istället för förmånsbestämda för att kostnaden skall vara kontrollerbar. Skanditek önskar att VD är delägare eller har möjlighet att bli det i form av aktier eller optionsprogram. I frågor kring incitamentsprogram fungerar Skanditek som rådgivare och bollplank åt portföljbolagens styrelser och ledning. SAMMANFATTNING Med ovanstående beskrivning av Skanditeks verksamhet, filosofi och sätt att arbeta är det även möjligt att formulera följande slutsatser: Skanditek koncentrerar sig i huvudsak på bolag inom branscher där Skanditek sedan tidigare har erfarenheter och ett uppbyggt nätverk av kompetens. Skanditek följer därför ofta devisen gräv där du står. Skanditek är delaktiga i utformningen av bolagets strategiska agenda. Skanditek kan äga både noterade och onoterade bolag. För att kunna bedriva aktiv ägarstyrning anser Skanditek att det krävs en betydande ägarandel, vanligtvis över 20 procent. Skanditek tror på nära samarbete med företagsledningen som företrädesvis dessutom är delägare. Skanditek syndikerar sällan med andra finansiella investerare. Skälet till detta är att man ofta har olika tidshorisont eller ägarstyrningsmodell. Varje investering kräver mycket tid och engagemang vilket gör att det är viktigt att hålla antalet portföljbolag på en rimlig nivå. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Skanditek har fem anställda bestående av VD, två analytiker /projektledare, ekonomichef och en VDsekreterare. Alla har specialistkunskaper inom sina områden och alla strävar mot samma mål, att skapa högsta möjliga värdetillväxt. Utbildningsnivån hos Skanditeks medarbetare är hög och erfarenhet finns från skilda branscher. Verksamheten kan delas upp i två delar, investeringsverksamheten och förvaltning av befintliga portföljbolag. I investeringsverksamheten analyseras och utvärderas nya investeringsmöjligheter. En stor del i analysarbetet är informationssökande och att bevaka utvecklingen i branschen för att identifiera nya intressanta investeringar. I förvaltningen av de befintliga portföljbolagen arbetar Skanditeks medarbetare dagligen nära portföljbolagen. Arbetet består av att stödja och bidra till utvecklingen i portföljbolagen och flera av medarbetarna ingår i portföljbolagens styrelser. Graden av aktivitet beror på situationen och behovet i det specifika portföljbolaget. Skanditek tillhandahåller inga koncerngemensamma funktioner. Portföljbolagen är självständiga enheter i förhållande till Skanditek. Förvaltningskostnader Under år 2006 uppgick förvaltningskostnaderna till 17,7 mkr (17,1). Det motsvarar ca 0,6 procent (1,0) av årets genomsnittliga börsvärde. Medarbetarna i siffror Under 2006 uppgick medelantalet anställda till 5 (5). Av personalen har 80 procent examen på akademisk nivå och 20 procent utbildning på gymnasienivå. Genomsnittsåldern uppgår till 34 år och av Skanditeks fem medarbetare är en kvinna och fyra män. Den genomsnittliga anställningstiden var 4 år (4). Under 2006 har en person övergått till ett portföljbolag och en VD-sekreterare har anställts. 12 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

15 Skanditeks historia Sedan hösten 1998 då Skanditek bildades via Skandigens förvärv av KBB-bolagen, har portföljbolagen blivit färre men större. Skandigen Skandigen grundades 1983 och noterades på Stockholmbörsen Den ursprungliga affärsidén var att Skandigen skulle vara ett utvecklingsföretag inom bioteknik. Lönsamheten uteblev i dessa projekt och verksamheten koncentrerades till ett av portföljbolagen Fermentech Medical Ltd (senare fusionerat med Vitrolife). KBB-bolagen KBB bolagen var tre bolag som ägdes av bl a Johan Björkman och Dag Tigerschiöld. Bolagens uppgift var att aktivt äga och förvalta andelar i rörelsedrivande bolag. Bolagen var verksamma främst inom uppdragstillverkning, elektronik och informationsteknologi. Värdemässigt var det fyra bolag som utgjorde basen; Arkivator, Axis, MYDATA automation och Vellinge Electronics. KBB-affären Styrelsen i Skandigen beslutade att bredda verksamheten hösten 1998 genom att erbjuda ägarna till KBBbolagen nyemitterade aktier i Skandigen i utbyte mot aktierna i KBBbolagen. Johan Björkman och Dag Tigerschiöld accepterade erbjudandet och blev huvudägare i det nya bolaget. I samband med affären uppstod ett 30 procentigt minoritetsägande i dotterföretaget G Kallstrom & Co. I januari 2000 ändrade Bolaget firmanamn till Skanditek Industriförvaltning AB. Omstrukturering av portföljen I juni 2005 förvärvade Skanditek minoritetens andel i G Kallstrom & Co som var ett av KBB bolagen. Därefter är G Kallstrom & Co ett helägt dotterföretag till Skanditek. Transaktionen medförde förändrade ägarandelar i de av Skanditeks portföljbolag som ägs av G Kallstrom & Co samt förenklad skattesituation i Skanditekkoncernen. Färre men större portföljbolag Antalet portföljbolag har minskat från 18 bolag hösten 1998 till 10 bolag vid utgången av Bolagen har blivit större genom både organisk- och förvärvad tillväxt. Exempel på aktiviteter och transaktioner i Skanditek och våra portföljbolag. ut SIBIA Neurosciences Inc. TPC Security Beep Network Plenia BioNative VS Market Vitrolife Delar av innehavet InRo BioMedTek Axis Powerwave Delar av innehavet aktivitet Skandigen förvärvar KBB-bolagen med egna aktier, ett s k omvänt förvärv Arkivator lägger bud på LGP Telecom Fermentech Medical går ihop med Vitrolife Axis börsnoteras PartnerTech går ihop med Vellinge Electronics Vitrolife börsnoteras CMA Microdialysis erhöll viktigt FDA-godkännande PartnerTech förvärvar SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga Ny VD i Vitrolife Samgående mellan LGP Telecom och Allgon Vitrolife säljer dotterbolagen A-life PartnerTech förvärvar SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga Powerwave går samman med LGP Allgon Bure avyttrar Parere och Xdin Skanditek förvärvar minoriteten i G Kallstrom vilket medför förändrade ägarandelar i portfölbolagen PartnerTech förvärvar KSH Productor i Finland Bure avyttrar Mölnlycke Health Care Ny VD i CMA Microdialysis Ny VD i Bure Equity Beslut om lansering av MY500, ny produkt i MYDATA automation Vitrolife förvärvar Swemed AB PartnerTech förvärvar två kontraktstillverkare, TH Kristiansen AS och Hansatech Ltd. Theducation förvärvar gymnasieskolor, InfoKomp Bure avyttrar Systeam, Cygate och Carl Bro Ny VD i MYDATA automation in Beep Network Nyinvestering PartnerTech Nyinvestering Plenia Nyinvestering TPC Security Tilläggsinvestering MYDATA automation Tilläggsinvestering CMA Microdialysis Tilläggsinvestering Theducation Nyinvestering Aptilo Nyinvestering Bure Equity Nyinvestering MYDATA automation Tilläggsinvestering CMA Microdialysis Tilläggsinvestering H Lundén Kapitalförvaltning Tilläggsinvestering Bure Equity Tilläggsinvestering Sardis Securities Nyinvestering SKANDITEKS VERKSAMHET 13

16 Powerwave en fallstudie Skanditeks affärsidé är att skapa långsiktig och god värdetillväxt i portföljbolagen genom aktiv ägarstyrning. Denna fallstudie har till syfte att visa hur Skanditek bidragit till att skapa värdetillväxt. Från Skanditeks ursprungliga investering i Arkivator, en kontraktstillverkare verksam inom kvalificerad mekanisk bearbetning till dagens ägarandel i Powerwave, en av världens ledande leverantörer av lösningar för trådlös radiotäckning. Historia Under de tretton år som Skanditek varit aktiv ägare i bolaget har verksamheten kraftigt förändrats. Den genomgående strategin i bolaget har varit starkt tillväxtfokuserad, där tillväxten har skett både organiskt och via förvärv. Arkivator har gått från att vara en kontraktstillverkare till kunder inom den svenska industrin till att bli ett globalt produktägande bolag med egenutvecklade telekomprodukter med helhetslösningar för sina kunder. I samband med förvärvet av LG Products (LGP) 1999 ändrades bolagets inriktning till att bli ett produktägande bolag. Tillsammans med Arkivators produktionskunnande och LGP:s internationella kundbas och forsknings- och utvecklingsresurser, bildades basen för vidare expansion och global tillväxt. Bolaget ändrade därefter namn till LGP Telecom och kunde nu erbjuda kostnadseffektiva radiolösningar till sina kunder, systemleverantörer och operatörer. LGP förvärvade under 2003 Allgon, vilket var både industriellt och strategiskt riktigt. LGP Telecom och Allgon kompletterade varandra väl avseende produkter, kundbas och geografisk täckning. Förvärvet medförde dessutom betydande samordningsfördelar och en starkare marknadsposition. Samgåendet mellan LGP Telecom och Allgon skapade en betydande nordisk aktör inom infrastruktur för mobilkommunikation med en stark ställning hos mobiltelefonoperatörer och Nettoomsättning Arkivator / LGP / LGP Allgon / Powerwave mkr systemleverantörer i Europa, Nordamerika och Asien. Nästa naturliga steg i den tydliga konsolideringstrend som fanns inom telekombranschen var samgåendet med Powerwave Den industriella logiken var även denna gång mycket tydlig. Bolagen kompletterade varandra väl, både teknologiskt och i produktsortiment. Dessutom stärkte bolaget ytterligare den globala Förvärv Arkivator Börsnotering / Samgående MG Instrument 1) Motsvarar värde på kvarvarande innehav samt likvid från avyttringar. 14 POWERWAVE EN FALLSTUDIE SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

17 Milstolpar 1993 Arkivator förvärvas av Skanditek 2 och Arkivators företagsledning av ett konkursbo för 0,7 mkr. Skanditeks 2 ägarandel 41,3 procent närvaron och förbättrade den marknadsledande positionen. Det sammanslagna bolaget kunde nu erbjuda helhetslösningar till kunderna och skapade en av de största leverantörerna i världen med produkter inom trådlös infrastruktur. Framgångsfaktorer En sammanfattning av vilka framgångsfaktorer som skapat värdetillväxten i bolaget från den ursprungliga investeringen i Arkivator till det inom sin nisch världsledande företaget Powerwave är: - En tillväxtfokuserad strategi - Investeringar i mycket kvalificerad produktionsutrustning - Fokus på extremt högt kapacitetsutnyttjande i produktionen Det har varit mycket roligt och lärorikt att få vara med om utvecklingen av Arkivator. Att gå från kontraktstillverkning av enklare produkter till att bli ett högteknologiskt produktägande bolag som finns på en global marknad säger Dag Tigerschiöld, som medverkade vid den ursprungliga investeringen i Arkivator 1993 och sedan dess varit aktiv i styrelsen i bolaget. Skanditeks investering Från den ursprungliga investeringen i Arkivator 1993 har Skanditek medverkat till att ovanstående strukturaffärer genomförts. Konsekvensen av dessa strukturaffärer har via utspädningseffekter reducerat Skanditeks ägarandel genom åren från över 40 procent 1993 till 2,7 procent Med den allt mindre ägarandelen har möjligheten till att driva en aktivt ägarledd agenda enligt Skanditeks affärsmodell begränsats. Skanditek fattade därför i januari 2006 beslutet att successivt avyttra innehavet i Powerwave. Från den initiala investeringen 1993 om 0,7 mkr samt ytterligare investeringar om 17,6 mkr har ett värde på ca 320 mkr 1 skapats, vilket motsvarar ungefär 17 gånger investerat kapital. Förvärv LGP Förvärv Allgon Uppköp / Samgående Powerwave 1996 Outsourcingkontrakt träffas med Ericsson Microwave Systems och Ericssons CNC-bearbetningsenhet förvärvas (Computer Numerical Control Numerisk styrning) Arkivator börsnoteras på Stockholmsbörsen. Skanditek 2 äger 25,6 procent efter transaktionen Samgående med MG Instrument och Bertmann via apportemission. Skanditek äger 13,7 procent efter transaktionen Förvärv av LGP (LG Products Solna) via apportemission. Skanditek äger 9,7 procent efter transaktionen LGP lägger bud på Allgon som inte accepteras av Allgons aktieägare 2001 Riktad nyemission för att förbättra den finansiella situationen 2002 Bengt Broman blir ny VD i LGP Telecom 2003 LGP Telecom förvärvar Allgon via apportemission. Skanditek äger 5,6 procent efter transaktionen LGP Allgon avyttrar dotterbolagen Bertmann och Håmex 2004 Powerwave Inc. förvärvar LGP Allgon. Skanditek äger 2,9 procent efter transaktionen Powerwave förvärvar Remec kontant och med egna aktier. Skanditek äger 2,7 procent efter transaktionen Skanditek avyttrar 1,4 procent i Powerwave. Skanditeks ägarandel uppgår därefter till 1,2 procent. 2) Innehavet ägdes av G Kallstrom & Co och Björkman Tigerschiöld AB, som från och med 1999 blev ett dotterbolag i Skanditekkoncernen. POWERWAVE EN FALLSTUDIE 15

18 Portföljanalys Skanditeks portföljbolag är verksamma inom skilda branscher och befinner sig i olika mognadsfaser. Tre av bolagen är noterade och sju är onoterade. Innehav Skanditek är aktiv ägare i tio portföljbolag. Bolagen är verksamma inom olika branscher, men förenas i ett fokus på tillväxt, internationalisering och stora investeringar i forskning och utveckling (FoU). Tillväxt Skanditeks portföljbolag har en tillväxtfokuserad strategi. Detta för att produkterna snabbt skall bli lönsamma och bära sina egna kostnader. För att möjliggöra tillväxt måste de internationaliseras. Forskning och utveckling I flertalet av Skanditeks portföljbolag görs stora investeringar inom FoU. Detta har medfört att flera av Skanditeks portföljbolag är marknadsledande inom sina nischer. För att förlänga produktlivcykeln och utveckla nya produkters marknadsledande ställning är satsningen på FoU nödvändig. För att kunna erövra nya marknader och växa internationellt behöver produkterna vara bäst i sin nisch, vilket kräver stora satsningar på FoU. Internationalisering Då Skanditek investerar i företag med unik kompetens och med nischprodukter, ofta med patentbaserad teknologi, blir hemmamarknaden för liten för att lönsamhet skall kunna uppnås. Eftersom produkterna är marknadsledande inom sin nisch har de lätt att erövra nya marknader. Den största utmaningen ligger i att effektivt utnyttja distributionsoch försäljningskanaler för att nå en global marknad. FÖRETAGET SKANDITEKS ANDEL 1 Netto- Rörelse- Bokförtvärde Marknads- Belopp i mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Ägar- omsättning resultat koncern Investerat värde Portföljbolag andel kapital Noterade bolag Bure Equity , ,7 70,6 120,0 10,1 % 216,9 7,1 389,5 174,5 389,5 PartnerTech 3 057, ,9 180,0 88,1 35,9 % 1 096,6 64,6 214,8 253,3 579,2 Vitrolife 171,3 120,1 20,0 12,1 26,5 % 45,3 5,3 54,1 134,9 179,5 Summa noterade bolag 5 375, ,7 270,6 220, ,5 77,0 658,4 562, ,2 Onoterade bolag Aptilo Networks 21,4 21,3-14,5-28,7 10,2 % 2,2-1,5 5,9 5,9 CMA Microdialysis 59,6 56,9 2,9-9,1 77,9 % 46,4 2,3 59,8 H Lundén Holding 159,1 99,0 127,0 75,9 20,0 % 31,8 25,4 53,3 2,5 MYDATA automation 724,4 643,2 67,7 23,2 95,0 % 688,2 64,3 287,0 PBK Outsourcing 97,0 81,5 6,8 2,4 46,4 % 45,0 3,2 8,6 4,0 The Chimney Pot 91,8 87,2 1,9 11,1 35,7 % 32,7 0,7 11,1 22,5 Theducation 58,3 11,6 1,1 0,5 48,0 % 27,7 0,6 4,8 15,2 Summa onoterade bolag 1 211, ,7 192,9 75,3 874,1 94,9 83,7 396,9 Nettokassa Skanditek 5 204,6 Indikerat värde onoterade portföljbolag ,7 Summa portföljbolag totalt 6 587, ,4 463,5 295, ,9 171,9 742,1 959, ,5 1 Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat under den tid som Skanditek ägt bolagen. 2 Ägarandelen per 31 december Ursprungligt investerat kapital. 4 Inklusive teckningsoptioner. 5 Avser likvida medel minus räntebärande skulder i investeringsverksamheten plus värde på kvarvarande innehav i Powerwave. 6 Indikerat värde onoterade portföljbolag = Skanditeks börsvärde minus marknadsvärde på noterade innehav och nettokassa. 16 PORTFÖLJANALYS SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2006

19 Innehav Skanditeks långsiktiga strategi speglas i att den genomsnittliga innehavstiden är över 10 år och i fyra av de tio portföljbolagen har Skanditek varit ägare i mer än femton år. Omsättning Spridningen i omsättning är stor mellan bolagen: två bolag har en omsättning över mkr ett bolag har en omsättning på över 700 mkr sex bolag mellan 60 och 200 mkr ett bolag under 25 mkr Den legala koncernredovisningen ger inte en rättvis bild av Skanditeks storlek och värde. Detta beror på att majoriteten av portföljbolagen inte konsolideras i koncernredovisningen. Ett enklare sätt att följa den ekonomiska utvecklingen i portföljen är att beräkna Skanditeks andel av omsättning och resultat (se tabell föregående sida). Omsättningsandelen uppgår till mkr (1 538), och resultatandelen till 172 mkr (80). Denna beräkningsmodell kan användas som ett komplement till den legala redovisningen. I ett företagsvärderingsperspektiv bör man dock beakta att en omsättningskrona i underleverantörsindustrin normalt ska värderas lägre än en bioteknikkrona. Portföljbolagens mognadsfaser Skanditeks portföljbolag befinner sig i olika mognadsfaser och har olika behov. Skanditek har erfarenhet av ett aktivt ägarengagemang i alla utvecklingsfaser från start, via utveckling, till mognad och konsolidering. Spridningen i mognadsnivåer är också positiv ur såväl ett riskperspektiv som ett kompetensperspektiv. Portföljförändringar under året Totalt har investeringar i portföljbolag gjorts under året med 14,0 mkr. Skanditek har under året avyttrat aktier och värdepapper i portföljbolagen för 205,0 mkr. Följande förändringar i portföljen har gjorts under året, i kronologisk ordning: - Skanditek avyttrade under första halvåret 1,5 procent i Powerwave för 174,2 mkr. Reavinsten i koncernen uppgick till 171,8 mkr. Skanditeks ägarandel vid årsskiftet uppgick till 1,2 procent och innehavet är till försäljning vid rimlig värdering. - I juni investerade Skanditek tillsammans med portföljbolaget H. Lundén Holding AB 13 procent vardera i Menka Menkul Degerler (under PORTFÖLJANALYS AVSNITT 17

20 namnändring till Sardis Securities) som är en nystartad aktiemäklarfirma i Turkiet. Skanditeks andel av investeringen uppgick till 1,3 mkr. - Skanditek har under året ökat ägarandelen i Theducation till 47,9 procent. Skanditek tecknade ett konvertibelt förlagslån om 8 mkr i Theducation i samband med Theducations förvärv av Information & Kompetens AB. - I augusti avyttrade Skanditek det kvarvarande innehavet i Axis för 17,0 mkr. Reavinsten uppgick till 9,1 mkr. Skanditek äger därefter inga aktier i Axis. - Ett tidigare utställt teckningsoptionsprogram i MYDATA automation löpte ut i oktober. Innehavarna tecknade aktier i Mydata. Resterande teckningsoptioner återköptes av Mydata. - Skanditek återköpte st av Skanditek tidigare utställda köpoptioner i Mydata. Innehavaren löste resterande köpoptioner mot aktier. I samband med denna transaktion förvärvades även en mindre post aktier i Mydata för 2,2 mkr. Nettoeffekten av ovanstående transaktioner medförde att Skanditeks ägarandel i Mydata minskade från 96 till 95 procent. - I november tecknade Skanditek aktier i Bure Equity för 7,5 mkr utifrån innehavda teckningsoptioner. Skanditeks ägarandel i Bure 10,1 procent, är under året oförändrad om man tar hänsyn till full teckning av utestående teckningsoptioner Värdering Börsvärdet på innehaven i de noterade portföljbolagen uppgick vid årets slut till mkr (1 199). Skanditeks börsvärde uppgick per den 31 december 2006 till mkr vilket indikerar ett värde på de onoterade innehaven på mkr efter avdrag av förvaltningsverksamhetens likvida medel uppgående till 143 mkr. Skattesituation Gällande skatteregler innebär i korthet att reavinster och utdelningar på näringsandelar är skattebefriade. Motsvarande förluster är ej avdragsgilla. Näringsbetingade andelar är onoterade innehav samt marknadsnoterade innehav som uppgår till mer än 10 procent av rösterna. Underskottsavdragen uppgår totalt till 201 mkr inom koncernen. 18 AVSNITT PORTFÖLJANALYS SKANDITEK SKANDITEK ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Resultatet före skatt uppgick till 23,5 mkr ( 49,5). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 10,3 mkr ( 23,6). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

Årsstämma 26 april 2007

Årsstämma 26 april 2007 Årsstämma 26 april 2007 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Kapitalutskiftning Sammanfattning Inledning Resultat och värdering

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag

Verksamheten. 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia. Portföljbolag Årsredovisning 2004 Verksamheten 1 Året i korthet 2 VD - ord 5 Aktien 8 Femårsöversikt 9 Skanditeks verksamhet 12 Skanditeks historia Portföljbolag 14 Portföljöversikt 17 Portföljanalys 19 Portföljbolagen

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Disclaimer Viktig information Framåtriktad information

Disclaimer Viktig information Framåtriktad information 14 oktober 2009 Disclaimer Viktig information Denna information inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. Inga

Läs mer

Välkommen till Skanditek

Välkommen till Skanditek w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2008 Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i huvudsak

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004. Lennart Svantesson

BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004. Lennart Svantesson BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2004 Lennart Svantesson INNEHÅLL Återblick Året 2003 Delårsrapport jan-mars 2004 Portföljbolagen Bureaktien Bures inriktning Återblick Året 2003 Delårsrapport jan-mars 2004 Portföljbolagen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Årsstämma 28 april 2009

Årsstämma 28 april 2009 Årsstämma 28 april 2009 VD Carl Backman Innehåll Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget & Portföljbolagen Bure framtid -2- Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Sammanfattning av fusionen

Sammanfattning av fusionen 1 december 2009 Sammanfattning av fusionen Bure och Skanditek fusioneras Logisk konsekvens av den nuvarande situationen Det nya bolaget får en stark position och en kostnadseffektiv förvaltning Portföljen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2011

VD presentation. Årsstämma 2011 VD presentation Årsstämma 2011 Agenda Introduktion Bure Väsentliga händelser 2010 Portföljen idag Delårsrapport Q1 2011 Totalavkastning och Aktieutveckling Sammanfattning - 2 - Agenda Introduktion Bure

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011

Delårsrapport januari - juni 2011 Traction är ett investmentbolag vars verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Tractions ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer