SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007"

Transkript

1 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m

2 Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska noterade och onoterade företag. Verksamheten 1 Året i korthet 2 Skanditek 3 Portföljöversikt 4 VD - ord 7 Aktien 9 Flerårsöversikt 10 Skanditeks verksamhet 13 Skanditeks historia 14 PBK Outsourcing En fallstudie Portföljbolag 17 Portföljanalys 21 Portföljbolagen Årsredovisning 32 Förvaltningsberättelse 35 Räkenskaper 59 Revisionsberättelse 60 Bolagsstyrning 62 Rapport om intern kontroll 63 Medarbetare 64 Styrelsen Aktieägareinformation

3 Året i korthet - Resultatet före skatt uppgick till 179 mkr (345) - Hög aktivitet inom portföljbolagen med flera förvärv och avyttringar - Skanditek har avyttrat hela innehavet i PBK Outsourcing - Skanditek har avyttrat återstående innehav i Powerwave - Nylansering av MYDATA automations produkt MY500 - Nettoinvesterat i Bure Equity motsvarande 126 mkr Efter årets utgång - Styrelsen föreslår en utdelning för 2007 om 0,30 kr (föregående år 0,30 plus 0,20 i extra utdelning) - Skanditek har ökat ägandet i PartnerTech Skanditeks andel av nettoomsättning per bransch Skanditeks börsvärde i miljoner kronor Skanditek aktien Elektronik 70% Tjänster 26% Bio- och medicinteknik 4% Bure 38% Indikerat värde på onoterade innehav 37% PartnerTech 10% Vitrolife 9% Likvida medel inkl kortfr plac. 6% Nyckeltal Omsättningstillväxt totalt i portföljbolagen, % Andel av portföljbolagens omsättning, mkr Resultat före skatt, mkr Soliditet, % Totalavkastning, % Börsvärde, mkr ÅRET I KORTHET 1

4 Det här är Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Skanditeks affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att: investerare i Skanditek får avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer och därigenom nå sin fulla potential Skanditek har erfarenhet av aktiv bolagsstyrning, från uppstart via utveckling till mognad och konsolidering. Skanditeks portföljbolag är huvudsakligen verksamma inom dessa tre sektorer: Andel av omsättning* Elektronik MYDATA automation och PartnerTech 70% Tjänster Aptilo Networks, Bure Equity, H Lundén Holding, Theducation och The Chimney Pot 26% Bio- och medicinteknik CMA Microdialysis och Vitrolife 4% * Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning multiplicerat med ägarandelen per 31 december SKANDITEK SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

5 Värdeutveckling av portföljbolagen Elektronik Sektor Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr MYDATA automation utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad utrustning för ytmontering av elektroniska komponenter. 95% PartnerTech är en kontraktstillverkare med spetskompetens inom mekatronik kombinationen elektronik och mekanik. 36% Tjänster Sektor Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Aptilo utvecklar och säljer lösningar vilka möjliggör fast- och trådlös Internetaccess på publika platser, så kallad hot spots. 10% Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktning att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning. 17% Kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning. 20% % 116 Digital bearbetning av ljud och rörlig bild Utbildningsanordnare inom gymnasieskola och vuxenutbildning. 46% Bio- och medicinteknik Sektor Ägarandel % Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter, vetenskapliga instrument och förbrukningsartiklar. 78% Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa närings lösningar för förvaring av celler, vävnader och organ. 26% SKANDITEK 3

6 Stora värdeförändringar 2007 blev ett år med både med- och motgångar. Efter flera år av bra vinst- och omsättningstillväxt i merparten av bolagen bröts denna trend under året och Skanditeks aktiekurs föll med 40 procent. Under det andra halvåret 2007 präglades marknaden av stor finansiell oro, samtidigt som tecken på en förestående konjunkturavmattning och då i synnerhet i USA blev alltmer tydliga. Nordiska små och medelstora börsnoterade bolag har sedan sommaren 2007 utvecklats svagt. OMX MidCap gick ned med 16 procent under det andra halvåret. Var nedvärderingen av Skanditek med 40 procent under 2007 berättigad? Tyvärr är väl svaret på denna fråga delvis ja. Det finns emellertid en hel del positiva händelser under året som bör lyftas fram. För att ge Er en ökad förståelse och en djupare insikt kommer jag nedan kommentera de bolag där utvecklingen påkallar det. Avstampet att börja analysera årets utveckling blir med utgångspunkten i värderingen av Skanditeks portfölj av bolag. Vi följer löpande implicit-värderingen av Skanditek. Det innebär att man följer värderingen av bolagets onoterade tillgångar genom att räkna ut hur börsvärdet på Skanditek förändras. Modellen vi följer är enkel. De noterade innehaven i portföljen marknadsvärderas, kassan subtraheras och restvärdet blir då den Förändring noterade-/onoterade värden i miljoner kronor dec dec 2007 Onoterade värden Noterade värden implicita värderingen av Skanditeks onoterade innehav. Detta är ingen exakt modell och den har brister, men jag tycker samtidigt att den speglar hur Skanditek omvärderats under Enligt implicitvärderingsmodellen var vid årsskiftet 2006/07 Skanditeks noterade innehav plus kassan värderade till mkr och de onoterade till mkr, vilket är en ganska jämn fördelning mellan noterat och onoterat. Störst värde bland de noterade innehaven hade PartnerTech som stod för knappt halva värdet eller 579 mkr. Under 2007 skedde dock stora förändringar och vid utgången av året var situationen en annan. De noterade innehaven och kassan utgjorde 63 procent eller mkr. Det största innehavet var Bure med 617 mkr eller 60 procent av de noterade innehaven. Våra onoterade tillgångar utgjorde 37 procent av totalen och därmed en implicit värdering på 612 mkr. Detta är en minskning med 826 mkr. Under 2007 minskade börsvärdet på Skanditek med 40 procent eller med mkr. Analysen visar att av den sammantagna värdeminskningen stod den börsnoterade delen plus kassan för -318 mkr och den onoterade delen för -826 mkr. Det bör noteras att vi under året nettoinvesterade 126 mkr i Bure och sålde de kvarvarande aktierna i Powerwave för 65 mkr. Jag tänkte nedan börja med att analysera värdeförändringarna i den noterade delen för att sedan göra motsvarande för den onoterade delen. Bure Equity Tittar man på förändringarna i den noterade delen kan vi konstatera att Bure ökade med 227 mkr. Utav detta var 126 mkr nyinvesteringar under året och 101 mkr var värdeökning. Bures renodling fortsatte med oförminskad styrka under Alltsedan vår investering 2004 har arbetet med renodling varit i fokus. Under året har ytterligare portföljbolag avyttrats samtidigt som uppbyggnaden av bolagen inom utbildningssektorn har fortgått. Bure genomförde under året en överföring på 1,5 mdr sek till aktie ägarna samtidigt som man annonserade den 4 VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

7 framtida huvudinriktningen, att fortsätta satsa på utbildning. Budet på den börsnoterade utbildningskoncernen AcadeMedia var ett steg i förverkligandet av den strategin. Burekursen steg med 17 procent under året. PartnerTech PartnerTech var det största innehavet vid årsskiftet 2006/2007 med ett värde på 579 mkr. Detta har fallit väsentligt i värde med -417 mkr till 162 mkr vid årsskiftet. PartnerTechs aktiekurs föll under 2007 med hela 72 procent. Bolagets omsättning minskade med 14 procent och rekordvinsten 2006 vändes till en rörelseförlust 2007 på -18 mkr varav 79 mkr var att betrakta som engångskostnader. Vad hände i PartnerTech under 2007? Bolaget har under de senaste åren växt kraftigt, både organiskt som genom förvärv och antalet enheter har ökat i antal. Synergier i den alltmer komplexa interna strukturen realiserades inte under året. I oktober utsågs en tillförordnad VD, Rune Glavare, som satte igång ett antal förändringsprocesser. En av dem var att anpassa kostnadskostymen till rådande verksamhetsomfattning. Genom detta åtgärdsprogram, satsningar på att realisera och att skapa Ett PartnerTech, tror vi att vi skapar konkurrenskraft och lönsamhet. Det är värt att notera att PartnerTech värderas lägre, på ett antal nyckeltal, än på botten av den förra lågkonjunkturen , trots att bolaget då genom sin telekom-exponering var väsentligt mer utsatt än vad det är nu. Utvecklingen i bolaget och aktiekursen är en stor besvikelse, men de åtgärder som nu genomförs upplever jag som synnerligen relevanta och effektiva. Vitrolife Vitrolifes aktiekurs sjönk med 14 procent under året. Bolaget fortsatte att utvecklas väl, framför allt under fjärde kvartalet. Satsningarna på att bygga ut marknadsorganisationen börjar successivt bära frukt. Omsättningen steg med 10 procent till 189 mkr och rensat för valutaförsvagningarna innebär det en tillväxt på 13 procent under året. Med de stora satsningar vi gör på marknadsorganisationen och forskning och utveckling är förhoppningen att vi ytterligare skall kunna öka tillväxttakten. Onoterade bolag Övergår vi till att analysera den onoterade delen av portföljen kan vi konstatera att det enligt implicitvärderingsmodellen är där vi haft den största värdeminskningen. Hur ser då den onoterade portföljen ut? Först och främst vill jag nämna försäljningen av innehavet i PBK Outsourcing, vilket inbringade 46 mkr och gav oss en årlig avkastning på 44 procent, se vidare på sid 14 för en fylligare genomgång. Störst av våra onoterade innehav är dotterbolaget Mydata automation. Mydata omsatte i fjol 622 mkr (724 mkr) med ett rörelseresultat på 12 mkr (68 mkr), således både fallande omsättning och vinst under Vad har hänt? Förklaringen är en kombination av en svagare marknad, en stark valuta, ett åldrande produktprogram, höga kostnader för nya produktprogram och en del kostnader av engångskaraktär. Under januari månad 2007 tillträdde Bengt Broman som ny VD VD-ORD 5

8 i bolaget. Med det ledningsskiftet ville styrelsen skapa förutsättningar för att kunna bygga strukturer och processer med ett ledarskap där vi skall kunna förflytta Mydata till en ny högre nivå på omsättning och marknadsnärvaro. De minnesgoda av Er vet att Mydata har tagit fram en ny produkt MY500. Detta har tagit lång tid och kostat stora belopp. Mydata måste utnyttja denna nya marknadsmöjlighet maximalt för att stärka sin position i marknaden såväl i det befintliga segmentet som i det nya där nysatsningen sker. Satsningarna på forskning och utveckling fortsatte med oförminskad styrka under året och målsättningen framöver är att fortsätta hålla en hög takt i utrullningen av nya produkter och tjänster. En mycket stor del av värdeminskningen på den onoterade delen kan med all säkerhet tillskrivas Mydata som genom fallande volymer och resultat naturligtvis var en besvikelse. Inte minst därför att vi inte hittills har lyckats så väl som vi hoppats med lanseringen av vårt nya maskinkoncept, MY500. Elektronikindustrin är relativt konservativ vad avser förändringar i väl beprövade industriprocesser och jag hoppas att vi nu skall vara nära en situation där tekniken anses vara tillräckligt stabil och beprövad för att kunna nå en bredare kundkrets. Under inledningen av 2008 påbörjas lanseringen av MY500 i USA. Det är dock viktigt att poängtera att under året har ett antal viktiga processer initierats och ett antal pusselbitar fallit på plats för att förstärka och förflytta Mydata. MY500 projektet slutfördes och den kommersiella lanseringen igångsattes. Trots de förseningar produkten haft var detta en viktig milstolpe i bolagets historia. Därutöver har ny marknads- och försäljningschef rekryterats, organisationsförändringar inom FOU samt licens och royalty frågor lösts på ett bra sätt. Skanditeks andra dotterbolag är CMA Microdialysis. Omsättningen var ned något och bolaget visade ett nollresulatet under Den forskningsrelaterade pre-kliniska verksamheten går bra med både tillväxt och god lönsamhet. Däremot går den kliniska delen alltjämt med förlust. Under året har ett stort arbete nedlagts för att analysera hur bolaget skall kunna lyckas på den kliniska marknaden. Under året erhöll man drygt 5 mkr i produktutvecklingsbidrag från Vinnova för att utveckla nästa generations mikrodialyssystem för intensivvården. H Lundén Kapitalförvaltning var en stor bidragsgivare till resultatet 2006, men fonden Eikos hade en betydligt blygsammare utveckling under 2007 och var ned med -1 procent. Det innebar att det performancerelaterade arvodet uteblev och därmed blev resultatet väsentligt sämre än föregående år. Eikos värdefokuserade investeringsmodell har haft svårt att skapa mervärde i den turbulenta likviditetsdrivna kapitalmarknaden som vi haft det senaste året. De båda bolagen The Chimney Pot och Theducation har växt bra under 2007, men båda har också haft höga kostnader för sin tillväxt. Ett omfattande arbete pågår i båda bolagen för att snabbt komma till lönsamhet. Utsikter för 2008 Vi befinner oss i intressanta förändringsprocesser i flera av våra bolag och där målsättningen är att under året få bekräftelse att vi är på rätt väg. Skanditeks finansiella situation har sammantaget aldrig varit starkare, inte minst tack vare att flera av portföljbolagen har starka finanser. Det skapar förutsättningar för att under den kommande perioden utnyttja möjliga situationer till att öka ägandet i de av våra portföljbolag där vi ser möjligheter. Minst lika viktigt är att stötta portföljbolagen om de har möjlighet att förflytta sina positioner genom förvärv eller organisk expansion. Trots den dystra börsutvecklingen för Skanditek 2007 tycker jag bolaget befinner sig i en bra position och jag ser ett flertal intressanta möjligheter att arbeta med under det kommande året. Patrik Tigerschiöld Stockholm 10 februari VD-ORD SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

9 Skanditekaktien Den 31 december 2007 var börskursen för Skanditeks aktie 25,20 kr, vilket mot svarar ett börsvärde på mkr. Totalavkastningen under året blev -39,7 procent samtidigt som OMX Stockholm Mid-Cap Index sjönk med -8,6 procent. Aktiekapital och antal aktier Skanditeks aktiekapital uppgick den 31 december 2007 till 393,0 mkr fördelat på aktier varav aktier är återköpta av Skanditek. Varje aktie berättigar till en röst på stämman. Samtliga aktier har rätt till utdelning. Det finns inga konver tibla skuldebrev eller options rätter som kan innebära en ökning av antalet aktier. Börsvärde Skanditeks börsvärde den 31 decem ber 2007 uppgick till mkr (2 791), vilket motsvarade en minskning med 40,8 procent. (402010). Aktien har varit noterad sedan den 19 juni En börspost uppgår till 500 aktier. Under 2007 omsattes 7,8 miljoner aktier (9,8) motsvarande ett värde på 313 mkr (416), vilket motsvarar en årlig omsättningshastighet på 12 procent. I genomsnitt omsattes aktier (39 593) per börsdag. Under första halvåret var siffran aktier och under andra halvåret aktier. Under året gjordes sammanlagt avslut i Skanditekaktien och den genomsnittliga aktiekursen var 40,22 kr (42,32). Den högsta noteringen under året registrerades den 8 februari till 47,60 kr. Den lägsta noteringen på 22,50 kr inträffade den 28 november. Börshandel Aktien är noterad på OMX Nordiska börsens Mid-Caplista under branschen Diversified Financial Services Likviditetsgarant Skanditek använder en likviditets garant för att främja likviditeten i bolagets aktie. Likviditetsgaranten är Kursutveckling under perioden 2007 i kronor Kursutveckling under perioden 2003 till 2007 i kronor Omsatt antal aktier Omsatt antal aktier Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skanditekaktien Skanditekaktien OMX Stockholm All-Share OMX Stockholm All-Share OMX Stockholm Diversified Financial Services OMX Stockholm Diversified Financial Services AKTIEN 7

10 Ägarstruktur Aktieägarstruktur Innehav storlek Antal ägare Antal aktier Innehav,% , ,4 Svenska privatpersoner 47% Svenska institutioner 41% Utländska ägare 12% , , , , , ,2 Summa ,0 skyldig att ställa priser i minst 1 handelspost på vardera köp- respektive säljsida och att tillse att köp- och säljkursen ej avviker från varandra mer än 2,5 procent beräknat på säljkursen. Prisspreaden har under året i snitt varit 1,4 procent och det har skett avslut i 99 procent av alla handelsdagar. Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till (4 564) vid årets slut. Svenska institutioner och aktiefonder svarade för 41 procent av ägandet. Andelen utlands ägda aktier uppgick till 12 procent. Statistiskt riskmått Betavärdet är ett relativt mått på aktiens risk, mätt som dess följsamhet mot börsindex under de senaste 48 månaderna. Den 31 december 2007 var Skanditekaktiens betavärde 0,59 (0,73), vilket innebär att aktien rört sig 41 procent mindre (27 procent mindre) än index. Utdelningspolitik Skanditeks utdelningspolitik innebär att mottagen utdelning från våra portföljbolag skall vidareutdelas till Skanditeks aktie ägare. Utdelning sker i den mån det inte finns ett kapitalbehov i något av våra portföljbolag, då deltagande skulle gynna våra aktieägare på lång sikt. Ett alternativ till utdelning är återköp av egna aktier eller ett inlösenförfarande. Utdelning Några av Skanditeks portföljbolag har under 2007 lämnat utdelning. PartnerTech 13,6 mkr och H Lundén Holding 4,5 mkr. I enlighet med Skanditeks utdelningspolitik föreslår styrelsen därför årsstämman att Skanditek lämnar 0,30 kr (föregående år 0,30 kr plus 0,20 i extra Skanditeks största aktieägare Ägare Antal aktier Andel,% Dag Tigerschiöld ,8 Catella fonder ,6 Banque Carnegie Luxembourg S A ,8 Radar ,0 Banco fonder ,3 Nordstjernan ,8 INTER ,4 Lannebo fonder ,4 Mikael Gottschlich (gm bolag) ,1 Nordea Fonder ,9 J Björkmans stiftelse för allm forskning ,8 Patrik Tigerschiöld ,5 LF Småbolagsfonden ,5 Övriga aktieägare ,1 Summa ,0 utdelning) i utdelning. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 19,6 mkr (32,7). Återköp av egna aktier Generellt är syftet med återköp av egna aktier ett sätt att justera ett bolags kapitalstruktur. Argument för att förvärva egna aktier är att bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Om aktieägarna kan använda medlen på ett sätt som ger högre avkastning än vad Skanditek kan åstadkomma i sin egen förvaltning, bör medlen inte stanna i företaget, utan återföras till ägarna. Vid årsstämman den 26 mars 2007 bemyndigades styrelsen att förvärva egna aktier. Styrelsen har utnyttjat mandatet och återköpt aktier till ett genomsnittligt pris om 23,94 kr per aktie motsvarande totalt 3,5 mkr. 8 AKTIEN SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

11 Flerårsöversikt Belopp i mkr Resultatposter Nettoomsättning 679,6 784,1 700,1 617,3 515,2 Forskning och utveckling 98,8 99,8 62,6 90,5 92,1 Goodwill, netto 19,8 Rörelseresultat 178,2 352,5 457,5 28,1 18,1 Finansnetto 0,9 7,8 0,8 2,7 11,0 Resultat före skatt 179,1 344,7 458,3 30,8 1,4 Balansposter Immateriella tillgångar 95,5 77,1 71,8 26,7 21,9 Aktier i intresseföretag 328,3 346,8 268,2 217,5 190,6 Aktier i övriga portföljbolag 642,1 458,4 594,5 173,2 131,2 Övriga tillgångar 344,0 350,2 321,1 300,3 253,1 Likvida medel, kortfristiga placeringar 150,0 223,6 64,0 36,5 98,5 Eget kapital 1 412, , ,4 452,9 432,0 Långfristiga skulder 2,1 20,0 93,3 11,9 0,6 Kortfristiga skulder 124,1 136,0 199,8 142,7 105,6 Balansomslutning 1 559, , ,0 752,6 695,3 Sysselsatt kapital 1 433, , ,7 617,2 571,4 Övrigt Skuldsättningsgrad, gånger 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,7 30,1 53,9 6,4 0,3 Avkastning på eget kapital, % 12,8 30,2 44,6 4,6 0,0 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, gånger Aktiedata Eget kapital, kr 21,62 19,54 15,55 7,67 7,44 Resultat, kr 2,64 5,29 7,52 0,23 0,03 Börskurs vid årets slut, kr 25,20 42,60 35,90 24,50 18,40 Utdelning, kr 0,30 0,50 2 0,20 Direktavkastning, % 1,2 1,2 0,6 Totalavkastning, % 39,7 19,2 46,5 33,2 78,6 Stockholmsbörsens All Share Index, % Totalt antal aktier Genomsnittligt antal aktier Antal aktier efter full utspridning Genomsnittligt värde av omsatta Skanditek aktier/dag, tkr Genomsnittligt antal omsatta Skanditek aktier/dag, tusental Årlig omsättningshastighet, % Antal aktieägare, st År 2003 är ej omräknat enligt IFRS. 2 Av styrelsen föreslagen utdelning. För definitioner se Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendationer. FLERÅRSÖVERSIKT 9

12 Skanditeks verksamhet Skanditek förvärvar, utvecklar och avyttrar rörelsedrivande bolag för att skapa avkastning till våra ägare. VISION Skanditek vill aktivt bidra till en väl fungerande marknad där investerare alltid har tillgång till professionellt förvaltade rörelsedrivande bolag. AFFÄRSPRINCIPER Skanditek värdesätter förtroende, respekt och beslutsamhet i sina affärsrelationer. Genom att ha förtroende för människors vilja och förmåga att ta ansvar och leverera resultat, att visa respekt för andras åsikter samt genom att agera med beslutsamhet och tydlighet kommer vi att bli framgångsrika i det vi strävar att lyckas med. AFFÄRSIDÉ Skanditeks affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att: investerare i Skanditek får avkastning på sitt förvaltade kapital genom tillgång till en portfölj av professionellt förvaltade bolag portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer och därigenom nå sin fulla potential. MÅL Vårt mål är att investerare skall uppfatta Skanditek som en lönsam investering och att våra portföljbolag är framgångsrika i sina respektive affärer med en kontinuerlig värdetillväxt. För att nå vårt mål skall den potentiella värdetillväxten i varje enskild investering tydligt kunna bidra till den långsiktiga värdetillväxten av Skanditeks börsvärde. Varje investering skall ha en IRR (Internal Rate of Return), årlig avkastning som överstiger 12 procent. FRAMGÅNGSFAKTORER Skanditeks arbete och framgång bygger på nedanstående fyra huvudpunkter: 1. Aktiv och professionell bolagsstyrning Skanditeks målsättning är att öka portföljbolagens tillväxt och lönsamhet genom en aktiv och professionell bolagsstyrning. För Skanditek innebär det att styrelsearbetet drivs strukturerat, proaktivt och med stort engagemang. (se vidare i avsnittet Skanditeks arbete i portföljbolagen ). 2. Låg finansiell risk i moderbolaget Skanditeks aktieägare skall stå för en affärsmässig risk, men inte finansiell risk utöver sitt satsade kapital. Moderbolaget skall därför i normalfallet alltid vara obelånat. Varje portföljbolag skall finansieras på egna meriter. Bolagen i portföljen skall kunna ge kontinuerliga kassaflöden genom framförallt utdelningar för att täcka Skanditeks förvaltningskostnad då Skanditeks långsiktiga investeringsstrategi gör att det ibland kan gå lång tid mellan exit i något portföljbolag. 3. Resurseffektivitet Att vara resurseffektiva är inte enbart något som Skanditek förespråkar i respektive portföljbolag utan det gäller även den förvaltning som Skanditek bedriver. Metodiskt arbete tillsammans med en liten organisation tvingar Skanditek att fokusera på de viktigaste frågeställningarna och de investeringar som bäst bidrar till Skanditeks övergripande måluppfyllelse. Skanditek försöker dra nytta av den erfarenhet och det industriella nätverk som byggts upp under lång tid i och omkring Skanditek. Att korsbefrukta idéer och skapa kontaktnät mellan bolagen på flera nivåer är något vi eftersträvar. 4. Investeringsverksamhet Skanditek har ingen uttalad exit-strategi. Vår erfarenhet är att det är svårt att ha en uttalad exit-strategi samtidigt som man bedriver en långsiktig ägaragenda. Trovärdigheten som ägare kan då komma att urholkas. Om ett portföljbolag bedöms kunna utvecklas bättre i en annan ägarkonstellation, då säljer Skanditek. Om våra möjligheter att genomföra vår ägaragenda för bolaget begränsas av olika orsaker kan det också vara skäl till en försäljning. 10 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

13 SKANDITEKS ARBETE I PORTFÖLJBOLAGEN Det finns tre ansvarsnivåer inom svensk bolagsstyrning; ägarna, styrelsen och den operativa ledningen. Var och en av dessa är givetvis av stor betydelse, men det är i det väl fungerande samspelet dem emellan som de verkliga förutsättningarna till en långsiktig och värdeskapande ledning och styrning finns. Skanditek arbetar i portföljbolagen på ägarnivå samt styrelsenivå. Skanditeks uppfattning är att en strikt definiering av och avgränsning mellan de tre ansvarsnivåerna är en viktig framgångsfaktor. Detta underskattas ofta. I varje företag bör någon ta ansvar för att det finns en struktur som vägleder och gör att rätt frågor och beslut hanteras i rätt forum; ägarfrågor mellan ägarna, styrelsefrågor i styrelsen och operativa ledningsfrågor i ledningen. Skanditek har en lång erfarenhet av att agera i denna roll. Styrkan med Skanditeks ägar- och styrningsmodell är att när samspelet väl fungerar vinner portföljbolagen många konkurrensfördelar. Ett exempel är de korta beslutsvägarna med ökad handlingskraft som följd i en miljö där de tre dimensionerna är väl synkroniserade men tydligt separerade. Ägarskap I ett företag med spritt ägande finns det ofta ett behov av att samordna ägarkollektivets krav och förväntningar. Skanditeks ambition är alltid att söka detta i våra portföljbolag därför att det väsentligen underlättar styrelsens arbete. I rollen som största ägare faller ansvaret på Skanditek att vara drivande i arbetet med att sätta samman styrelsen. I de noterade bolagen sker detta arbete i form av ett valberedningsarbete tillsammans med de övriga större ägarna i bolaget. Skanditek föreslår alltid minst en styrelseledamot och om Skanditek är största ägare ges även förslag till styrelseordförande. För att portföljbolagens styrelser skall fungera på ett effektivt sätt är styrelsens sammansättning en nyckelfaktor. Styrelsen skall vara sammansatt av kompetenta ledamöter som kan bidra till bolagets utveckling. Kompetensen bland bolagens styrelseledamöter bör vara olika i form av erfarenheter och kontaktnät. En viktig förutsättning är att ledamöterna har tid och engagemang för bolaget och uppdraget. Skanditeks erfarenhet är att en styrelse inte bör ha fler än 5 6 ledamöter för att alla skall kunna vara delaktiga och aktiva. Av den anledningen ser Skanditek behovet av en uppdelning av styrelsearbetet i diverse kommittéer som relativt överflödigt. Styrelsearbete Styrelsens uppgift är att förvalta bolaget i enlighet med ägarnas intressen. Styrelsen skall säkerställa att den operativa ledningen i respektive bolag har rätt förutsättningar, men också levererar resultat i enlighet med ägarnas förväntningar. Skanditek driver oftast det dagliga styrelsearbetet i bolagen genom att åta sig ordförandeskapet. Styrelsearbetet och aktuella frågor skiljer sig åt beroende på portföljbolagens storlek och mognad. Gemensamt för alla portföljbolagen är dock att styrelsearbetet skall fungera professionellt och bedrivas aktivt. Nivåer i svensk bolagsstyrning Ägare Årsstämma Styrelsen Företagsledning Ägarna är ansvariga för att tillsätta styrelse samt är involverade i att: Skapa en tydlig förväntansbild från ägarna Sätta samman styrelse Hantera ägarfrågor såsom - förvärv respektive avyttringar - finansiering/emissionsfrågor Årsstämman är ägarnas forum och företagets högsta beslutande organ. Fastställa årsredovisning Välja styrelse och revisor Disponera det gånga räkenskapsårets resultat Styrelsen uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta företagets angelägenheter. Ansvara för bolagets organisation och förvaltning Tillsätta och utvärdera VD Besluta om företagets strategiska vägval Säkerställa ekonomisk styrning och kontroll VD och ledningsgrupp ansvarar för företagets löpande förvaltning. Bilden är inspirerad av den svenska bolagsstyrningsmodellen såsom den beskrivs av Kollegiet för svensk bolagsstyrning på SKANDITEKS VERKSAMHET 11

14 Styrelsen bör sammanträda minst 5 6 gånger per år. Ett möte varje år skall vara ett heldagsmöte med strategifrågor på agendan då hela företagets ledningsgrupp deltar. Det är viktigt för både styrelsen och ledningsgruppen att ha möjlighet att diskutera den strategiska agendan tillsammans. Styrelsen får genom detta arbete en bättre insikt i hur ledningens sammansättning och kompetens ser ut. Det är även bra att en bredare krets i bolagets ledning får en förståelse för vilka frågeställningar styrelsen arbetar med tillsammans med VD. Styrelsen skall kontinuerligt se över bolagets kapitalstruktur, finansiella situation samt operationella och legala struktur. Styrelsen skall årligen utvärdera VD och ledningsgruppen men också kontinuerligt se över kompetensförsörjningen i bolaget i ett mer långsiktigt perspektiv. Styrelsen skall säkerställa att bolagets ledning arbetar med ett adekvat rapporterings- och kontrollsystem som möjliggör en effektiv verksamhetsstyrning och transparens. Den för bolaget valda revisorn skall närvara vid något av styrelsesammanträdena under året. Styrelsen ansvarar för ersättningar och anställningsvillkor för VD. Lönevillkoren skall vara rimliga med möjlighet till en prestationsbaserad bonus. Bonus skall företrädesvis vara kontantbaserad och innebära ett incitament för extraordinära insatser som i huvudsak skall vara kvantitativt baserade. Utformningen av bonussystemet är beroende av vilken fas bolaget befinner sig i. Eventuella avgångsvederlag skall vara rimliga och stå i proportion till befattningens ansvar och risk. Pensionsförmåner till VD bör vara avgiftsbestämda istället för förmånsbestämda för att kostnaden skall vara kontrollerbar. Skanditek ser gärna att VD är delägare eller har möjlighet att bli det i form av långsiktiga aktie- eller optionsprogram. I frågor kring incitamentsprogram fungerar Skanditek som rådgivare åt portföljbolagens styrelser och ledning. Styrelsen skall godkänna villkor för anställda som direktrapporterar till VD, enligt den så kallade farfarsprincipen. Rådgivare till företagsledningen Skanditek är alltid tillgängliga som bollplank och rådgivare för både styrelse och företagsledning i portföljbolagen. Det kan till exempel röra sig om frågeställningar gällande den strategiska agendan, finansiella aspekter, incitamentsprogram med mera där Skanditek på olika sätt kan bidra med kunskap eller kontakter. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Skanditek har fem anställda bestående av VD, två analytiker/projektledare, en ekonomichef och en VD-sekreterare. Alla har specialistkunskaper inom sina områden och alla strävar mot samma mål, att skapa högsta möjliga värdetillväxt. Utbildningsnivån hos Skanditeks medarbetare är hög och erfarenhet finns från skilda branscher. Verksamheten kan delas upp i två delar, investeringsverksamheten och förvaltning av befintliga portföljbolag. I investeringsverksamheten analyseras och utvärderas nya investeringsmöjligheter. En stor del i analysarbetet är informationssökande och att bevaka utvecklingen i de branscher vi har portföljbolag i för att identifiera nya intressanta investeringar. I förvaltningen av de befintliga portföljbolagen arbetar Skanditeks medarbetare dagligen nära portföljbolagen. Arbetet består av att stödja och bidra till utvecklingen i portföljbolagen. Flera av medarbetarna ingår i portföljbolagens styrelser. Graden av aktivitet beror på situationen och behovet i det specifika portföljbolaget. Skanditek tillhandahåller inga koncerngemensamma funktioner. Portföljbolagen är självständiga enheter i förhållande till Skanditek. Förvaltningskostnader Under år 2007 uppgick förvaltningskostnaderna till 20,2 mkr (17,7). Det motsvarar ca 0,8 procent (0,6) av årets genomsnittliga börsvärde. Medarbetarna i siffror Under 2007 uppgick medelantalet anställda till 5 (5). Av personalen har 80 procent examen på akademisk nivå. Genomsnittsåldern uppgår till 40 år och av Skanditeks fem medarbetare är en kvinna och fyra män. Den genomsnittliga anställningstiden var 5 år (4). 12 SKANDITEKS VERKSAMHET SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

15 Skanditeks historia Sedan hösten 1998 då Skanditek bildades via Skandigens förvärv av KBB-bolagen, har portföljbolagen blivit färre men större. Skandigen Skandigen grundades 1983 och noterades på Stockholmbörsen Den ursprungliga affärsidén var att Skandigen skulle vara ett utvecklingsföretag inom bioteknik. Lönsamheten uteblev i dessa projekt och verksamheten koncentrerades till ett av portföljbolagen Fermentech Medical Ltd (senare fusionerat med Vitrolife). KBB-bolagen KBB-bolagen var tre bolag som ägdes av bl a Johan Björkman och Dag Tigerschiöld. Bolagens uppgift var att aktivt äga och förvalta andelar i rörelsedrivande bolag. Bolagen var verksamma främst inom kontraktstillverkning, elektronik och informationsteknologi. Värdemässigt var det fyra bolag som utgjorde basen; Arkivator, Axis, MYDATA automation och Vellinge Electronics. KBB-affären Styrelsen i Skandigen beslutade att bredda verksamheten hösten 1998 genom att erbjuda ägarna till KBB-bolagen nyemitterade aktier i Skandigen i utbyte mot aktierna i KBB-bolagen. Johan Björkman och Dag Tigerschiöld accepterade erbjudandet och blev huvudägare i det nya bolaget. I januari 2000 ändrade Skandigen firmanamn till Skanditek Industriförvaltning AB. I samband med affären uppstod ett 30 procentigt minoritetsägande i dotterföretaget G Kallstrom & Co vilket Skanditek sedan förvärvade Exempel på aktiviteter och transaktioner i Skanditek och portföljbolagen ut SIBIA Neurosciences Inc. TPC Security Beep Network Plenia BioNative VS Market Vitrolife Delar av innehavet InRo BioMedTek Axis Powerwave Delar av innehavet Powerwave Återstående innehav PBK Outsourcing aktivitet Skandigen förvärvar KBBbolagen med egna aktier, ett s.k. omvänt förvärv 1998 Arkivator lägger bud på LGP Telecom 1999 Fermentech Medical går ihop med Vitrolife Axis börsnoteras 2000 PartnerTech går ihop med Vellinge Electronics Vitrolife börsnoteras CMA Microdialysis erhöll viktigt FDA-godkännande PartnerTech förvärvar SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga Ny VD i Vitrolife 2003 Samgående mellan LGP Telecom och Allgon Vitrolife säljer dotterbolagen A-life PartnerTech förvärvar SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga Powerwave går samman med LGP Allgon Bure avyttrar Parere och Xdin Skanditek förvärvar minoriteten i G Kallstrom vilket medför förändrade ägarandelar i portföljbolagen PartnerTech förvärvar KSH Productor i Finland Bure avyttrar Mölnlycke Health Care Ny VD i CMA Microdialysis Ny VD i Bure Equity Beslut om lansering av MY500, ny produkt i MYDATA automation 2006 Vitrolife förvärvar Swemed AB PartnerTech förvärvar två kontraktstillverkare, TH Kristiansen AS och Hansatech Ltd. Theducation förvärvar gymnasieskolor, InfoKomp Bure avyttrar Systeam, Cygate och Carl Bro Ny VD i MYDATA automation 2007 Inlösen av aktier i Bure VD-skifte PartnerTech Bure genomfört 4 förvärv inom utbildningsektorn plus bud på AcadeMedia Bure genomfört utskiftning av totalt 1,5 mdr till aktieägarna Nylansering MY 500, MYDATA automation Beep Network Nyinvestering PartnerTech Nyinvestering Plenia Nyinvestering TPC Security Tilläggsinvestering MYDATA automation Tilläggsinvestering CMA Microdialysis Tilläggsinvestering Theducation Nyinvestering Aptilo Nyinvestering Bure Equity Nyinvestering MYDATA automation Tilläggsinvestering CMA Microdialysis Tilläggsinvestering H Lundén Kapitalförvaltning Tilläggsinvestering Bure Equity Tilläggsinvestering Sardis Securities Nyinvestering Bure Nettoinvestering SKANDITEKS VERKSAMHET 13

16 PBK Outsourcing en fallstudie Under första kvartalet 2007 såldes PBK Outsourcing ( PBK ) till en finsk industriell ägare, Pretax Oy. Skanditek har varit delägare i PBK under åtta år och skapat en årlig avkastning om 44 procent. Outsourcing Outsourcing innebär att en extern partner ges ansvaret för en affärsprocess. Det betyder att uppdragsgivaren slipper driva en process som ligger utanför den egna kärnkompetensen. Exempel på områden som uppdragsgivaren lägger ut är: Ansvar för personal, bemanning, utbildning, säsongsvariationer, applikationssystem, IT-plattformar, etc. Effekten av outsourcing blir att kapital och ledningskapacitet frigörs. Om PBK Outsourcing PBK erbjuder outsourcing av ekonomiprocesser och ger uppdragsgivaren tillgång till en helt eller delvis outsourcad ekonomifunktion. PBK har specialiserat sig på effektiv hantering av stora transaktionsvolymer såsom hantering av fakturering och tillhörande kundreskontra, ankommande fakturor och leverantörsreskontra samt löneadministration. Produktionsprocesserna har högt teknikinnehåll och genom att transaktionsvolymerna från många uppdragsgivare läggs samman skapas skalfördelar. Med den processkunskap som PBK besitter, kan kostnaderna för processen sänkas samtidigt som kvaliteten höjs och resurser frigörs. Nettoomsättning i miljoner kronor mkr Rörelseresultat i miljoner kronor mkr Uppdragsgivaren kan fokusera på sin egen kärnverksamhet och slipper betala för överskott på personal eller för outnyttjad system kapacitet. Fortlöpande försöker PBK att ta uppdraget ett steg längre och utveckla och effektivisera processerna mot rationellare hantering, högre kvalitet och lägre kostnad för uppdragsgivarna. All produktion sker i PBK:s egna eller särskilt utvalda system och utförs Skanditek förvärvar PBK Outsourcing Nyinvestering PBK blir ledande inom outsourcing av ekonomiadministration till e-handelsföretag PBK Outsourcing lanserar digitaliserad leverantörsreskontra PBK genomgår besparingsprogram i samband med dot.com döden Internationell expansion i Holland och Norge via dotterbolag 14 PBK OUTSOURCING EN FALLSTUDIE SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

17 av PBK:s specialiserade personal i egna lokaler. Historia PBK Outsourcing grundades i samband med ett utköp från Posten av några ledande befattningshavare (Management Buy Out) på Posten i slutet av Verksamheten startade 1992 med inkassoservice i Postens regi. Skanditeks första investering i PBK gjordes Initialt bestod verksamheten av volymtjänster inom kundreskontra och inkassohantering. Genom en långt driven automatisering av kundreskontrahanteringen med integrerad inkassoservice erbjöds kunderna ett effektivt alternativ till att i egen regi driva dessa kringtjänster. Efterfrågan på PBK:s tjänster accelererades runt millienieskiftet bland annat av den växande Internet-handeln och dess nya betalnings former. Bland dessa Internethandels bolag återfanns kunder som t ex Bokus, Boxman, Gula Tidningen, Pricerunner m fl. PBK var marknadsledande inom outsourcing av ekonomiadministration till e-handelsföretag och i samband med dot.com döden 2001 genomgick PBK ett stålbad vilket fick omfattande förändringar i kundstockens sammansättning. PBK har kontinuerligt drivit en utveckling av sina tjänster inom ekonomiadministration och under år 2000 lanserade PBK en digitaliserad leverantörsreskontra. Tjänsten eliminerar kundens arbete med pappersfakturor och reducerar kostnaden för intern hantering av en leverantörsfaktura med tre fjärdedelar. PBK var tidiga med tjänsten digital leverantörsreskontra och det tog ett tag innan marknaden var mogen för denna tjänst. Det var först 2004 som tjänsten fick sitt genombrott. Även en internationell expansion gjordes i början av 2000-talet genom dotterbolag i Holland och Norge. Bolaget kunde därefter leverera service i Norden i egen regi eller via samarbetspartners. Successivt har PBK:s tjänsteutbud utökats med löneadministration, redovisningsservice och leverantörsreskontrahantering. PBK kan idag erbjuda sina kunder en komplett ekonomifunktion. Framgångsfaktorer En sammanfattning av vad som bidragit till PBK:s utveckling är: - En tillväxtfokuserad strategi - Kontinuerlig satsning på utveckling av ekonomitjänster - Industrialisering av bolagets tjänster. Från timbaserad till volymbaserad betalningsmodell Skanditeks investering Sedan den ursprungliga investeringen i PBK 1998 har Skanditek totalt investerat 4,0 mkr i bolaget. I början av 2007 erbjöds ägarna till PBK att sälja sina andelar till Pretax Oy. Affären bedömdes vara industriellt riktig för PBK, vilket sedan ledde till att PBK blev en komplett och stor aktör i Norden för outsourcing av ekonomiprocesser. Försäljningslikviden uppgick till 45,7 mkr och innebär en vinst i koncernen på 37,1 mkr. Det motsvarar en årlig avkastning, IRR om 44 procent sedan Tjänsten digitaliserad leverantörsreskontra utökas med bl a löneadministration och redovisning Tjänsten digitaliserad leverantörsreskontra får sitt genombrott Stora investeringar i produktionssystem. PBK Outsourcing erbjuder en komplett ekonomifunktion PBK Outsourcing säljs till Pretax Oy PBK OUTSOURCING EN FALLSTUDIE 15

18 16 PORTFÖLJANALYS SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

19 Portföljanalys Av Skanditeks nio portföljbolag är tre av bolagen noterade och sex är onoterade. Portföljbolagen är verksamma inom skilda branscher och befinner sig i olika mognadsfaser. Innehav Skanditek är aktiv ägare i nio portföljbolag. Bolagen är verksamma inom olika branscher, men förenas i ett fokus på tillväxt, internationalisering och stora investeringar i forskning och utveckling (FoU). Tillväxt Skanditeks portföljbolag har en tillväxtfokuserad strategi. Detta för att produkterna snabbt skall bli lönsamma och bära sina egna kostnader. För att möjliggöra tillväxt måste de internationaliseras. nya produkters marknadsledande ställning är satsningen på FoU nödvändig. Internationalisering Då Skanditek investerar i företag med unik kompetens och med nischprodukter, ofta med patentbaserad teknologi, blir hemmamarknaden för liten för att lönsamhet skall kunna uppnås. Den största utmaningen ligger i att effektivt utnyttja distributions- och försäljningskanaler för att nå en global marknad. Forskning och utveckling I flertalet av Skanditeks portfölj bolag görs stora investeringar inom FoU. Detta har medfört att flera av Skanditeks portföljbolag är marknadsledande inom sina nischer. För att förlänga produktlivcykeln och utveckla Innehav Skanditeks långsiktiga strategi speglas i att den genomsnittliga innehavstiden är över tio år och i fyra av de nio portföljbolagen har Skanditek varit ägare i mer än femton år. FÖRETAGET SKANDITEKS ANDEL 1 Belopp i mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Ägar- Nettoomsättning Rörelseresultat Bokfört värde koncern Marknadsvärde Portföljbolag andel Noterade bolag Bure Equity ,5% PartnerTech ,9% Vitrolife ,9% Summa noterade bolag Onoterade bolag Aptilo Networks ,2% CMA Microdialysis ,9% 45 1 H Lundén Holding ,0% MYDATA automation ,0% The Chimney Pot ,7% Theducation ,3% Summa onoterade bolag Nettokassa Skanditek Indikerat värde onoterade portföljbolag Summa portföljbolag totalt Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat under den tid som Skanditek ägt bolagen 2 Ägarandelen per 31 december Avser likvida medel minus räntebärande skulder i investeringsverksamheten 4 Indikerat värde onoterade portföljbolag = Skanditeks börsvärde minus marknadsvärde på noterade innehav och nettokassa PORTFÖLJANALYS 17

20 18 PORTFÖLJANALYS SKANDITEK ÅRSREDOVISNING 2007

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12

Innehåll. Viktiga händelser 1. Koncernöversikt 4. Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 årsredovisning 2009 Innehåll Viktiga händelser 1 VD-ord 2 Koncernöversikt 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 11 Risk- och kapitalhantering 12 Carnegie Art Award Carnegie Art Award instiftades 1998

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer