SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003"

Transkript

1 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7).

2 Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljbolagen är verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Investeringarna görs ofta i ett relativt tidigt skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög tillväxt, forskning och utveckling samt internationalisering. Investeringsverksamheten Under första kvartalet har en investering på 0,6 mkr gjorts i det nystartade 45/55 Greater Return on Marketing Investments. Ägarandelen uppgår till 45,0 procent. Ett kapitaltillskott på 2,0 mkr har tillförts Phonepages of Sweden. Ägarandelen uppgår till 14,9 procent. Aptilo Networks har erhållit ett aktieägartillskott på 2,5 mkr. Ägarandelen uppgår till 17,3 procent. Investeringar i portföljbolag uppgick under perioden till 6,3 mkr (3,4). VS Market har avyttrats under perioden utan resultateffekt för koncernen. Avyttringar i portföljbolag uppgick under perioden till 0,0 mkr. Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 mkr (0,4). Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 127,5 mkr (138,6). Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr (-26,1). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och upplösning av negativ goodwill med netto 5,1 mkr (-11,7). Av detta belopp svarar koncernföretag för -4,8 mkr (-4,7) och intresseföretag för 0,3 mkr (-7,0). Det senare beloppet ingår i posten andelar i intresseföretags resultat före skatt. Skanditeks princip är att goodwill skrivs av på fem år. Koncernens nettoresultat uppgick till 14,7 mkr (-24,0) vilket motsvarar 0,25 kronor (-0,41) per aktie. Med anledning av Skanditeks karaktär av industriförvaltningsbolag bör en räkenskapsanalys ske med försiktighet. Koncernens sammansättning av koncernföretag och intresseföretag varierar över tiden i takt med att ägarandelarna i portföljbolagen förändras. Finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 41,0 mkr (110,3). Därutöver fanns kortfristiga placeringar i aktiefond och börsnoterade aktier med ett marknadsvärde om 34,5 mkr (50,9). Räntebärande skulder uppgick till 12,7 mkr (0). Likvida medel tillgängliga för investeringsverksamheten (exklusive portföljbolag som ingår i koncernen) uppgick till 19,5 mkr (71,1) och kortfristiga placeringar till 34,5 mkr (50,9). Räntebärande skulder fanns ej (0). Soliditeten uppgick i koncernen till 63 procent (71). Eget kapital motsvarade 7,90 kronor per aktie (11,21). Noterade portföljbolag Börsvärdet på innehaven i de noterade portföljbolagen uppgick vid periodens slut till 334,4 mkr, vilket motsvarar 5,76 kronor per aktie. Den 28 april 2003 var motsvarande belopp 310,1 mkr, vilket motsvarar 5,34 kronor per aktie. Det bokförda värdet på motsvarande innehav uppgick den 31 mars till 245,6 mkr, vilket motsvarar 4,23 kronor per aktie. 2

3 Försäljning och resultat i större portföljbolag Belopp i mkr Nettoomsättn Januari mars 2003 Januari mars 2002 Rörelseresultat Rörelsemarginal % Rörelseresultat Nettoomsättn Rörelsemarginal % Axis 152,6 0,6 0,4 164,0 10,7 6,5 CMA Microdialysis 13,2-4,3-32,6 16,7-1,2-7,2 LGP Telecom Holding Delårsrapport släpps den 6 maj 266,0-6,2-2,3 MYDATA automation 114,3-7,5-6,6 121,9-8,3-6,8 PartnerTech 320,2-12,9-4,0 334,2-21,1-6,3 Vitrolife 1) 25,9-2,2-8,5 32,8-4,0-12,2 Utvecklingen i portföljbolagen Skanditeks andel av portföljbolagens nettoomsättning, beräknad som ägarandelen multiplicerad med bolagens nettoomsättning under den del av perioden som Skanditek ägt bolagen, uppgick under perioden till 223,6 mkr (238,5). Skanditeks andel av portföljbolagens rörelseresultat uppgick till 11,1 mkr (-11,2). I ovanstående siffror är LGP Telecoms siffror exkluderade beroende på att deras delårsrapport publiceras den 6 maj. Axis nettoomsättning uppgick till 152,6 mkr (164,0). Valutaeffekter har påverkat omsättningen negativt med 18 mkr under perioden. Fortsatt god omsättningstillväxt inom produktområdet video, en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Video utgör 52 procent av bolagets totala omsättning och är därmed Axis största produktområde. Videoområdet bedöms ha långsiktig tillväxt potential. Rörelseresultatet uppgick till 0,6 mkr (10,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 mkr (5,4). Ray Mauritsson efterträdde Peter Ragnarsson som ny VD i februari. CMA Microdialysis nettoomsättning uppgår till 13,2 mkr (16,7). Rörelseresultatet uppgick till 4,3 mkr (-1,2) Utebliven förväntad försäljningstillväxt och stora marknadskostnader är orsaken till det försämrade rörelseresultatet. LGP Telecoms offentliga erbjudande till aktieägarna i Allgon AB har accepterats av aktieägare till 94,2 procent av kapitalet. Återstående aktier kommer påkallas av tvångsinlösen. Bolagen bildar tillsammans en betydande aktör inom utrustning för mobil telekommunikation med stark ställning på marknaderna i Europa, Nordamerika och Asien. Den nya koncernen får en årlig omsättning proforma om cirka 2,5 miljarder kronor och cirka anställda i 13 länder. MYDATA automations nettoomsättning uppgick för perioden till 114,3 mkr (121,9). Rörelseresultatet uppgick till 7,5 mkr (-8,3). MYDATA automation har kraftigt påverkats av den försämrade efterfrågan på marknaden för utrustning till elektronikindustrin. Orderingången har varit fortsatt låg under första kvartalet. Som en funktion av den minskade omsättningen blev andelen forskning och utveckling 20 procent av omsättningen (16). Under perioden har det belastat resultatet med 23,2 mkr. PartnerTechs nettoomsättning under perioden uppgick till 320,2 mkr (334,2). Av nettoomsättningen motsvaras 39,9 mkr av omsättning som tillkommit genom förvärvet av SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga. För jämförbara enheter så har volymen sjunkit med 16 procent. Den största volymminskningen har skett inom affärsområdet Telekom/ Infrastruktur. Rörelseresultatet uppgick till 12,9 mkr (-21,1). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 27,6 mkr (54,4). Marknaden bedöms fortfarande svag. Vitrolifes nettoomsättning uppgick till 25,9 mkr (32,8). Omsättningen i kärnverksamheten ökade med 18 procent och uppgick till 25,9 mkr (22,0). Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr (-4,0). Vitrolifes bruttomarginal har förbättrats väsentligt efter det besparings- och omstruktureringsprogram som togs fram runt årskiftet. Fokuseringen på bolagets kärnverksamhet som består av fertilitets- och transplantationsprodukter har fungerat väl. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 mkr (1,6). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,0 (0). Resultatet före skatt uppgick till 2,5 mkr (-2,9), vilket huvudsakligen utgörs av förvaltningskostnader. 3

4 Moderbolagets investeringar i portföljbolag uppgick till 5,1 mkr (0). Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden (0). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2,2 mkr (årets början 4,8). Därutöver fanns kortfristiga placeringar i aktiefond och börsnoterade aktier med ett marknadsvärde uppgående till 18,1 mkr (årets början 19,0). Räntebärande skulder fanns ej (0). Soliditeten uppgick till 96 procent (98). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts, med tillägg av de av Redovisningsrådet utgivna rekommendationer som trätt ikraft den 1 januari Upplysningar Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Finansiella rapporter Delårsrapporter under 2003 är planerade att publiceras följande dagar: Delårsrapport kv. 2: 14 augusti 2003 Delårsrapport kv. 3: 23 oktober 2003 Rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska. Stockholm den 29 april 2003 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon , mobil , e-post Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon , mobil , e-post 4

5 3 mån 3 mån 12 mån Belopp i tkr jan-mars jan-mars jan-dec Koncernens resultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Andelar i intresseföretags resultat före skatt Resultat från andelar i övriga portföljbolag Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Avskrivning av goodwill Upplösning av negativ goodwill Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultatet Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Andelar i intresseföretags skatt Periodens resultat Koncernens nyckeltal Resultat per aktie efter skatt, kr -0,25-0,41-3,66 Eget kapital per aktie, kr 7,34 11,21 7,63 Antal aktier vid periodens utgång, tusental 1) Antal aktier i genomsnitt, tusental Börskurs vid periodens utgång, kr 7,90 21,10 10,30 Börsvärde, mkr Soliditet, % Anställda i medelantal, st ) Det finns inga emitterade instrument som kan ge upphov till fler aktier. 5

6 3 mån 3 mån 12 mån Belopp i tkr jan-mars jan-mars jan-dec Koncernens kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nettoomsättning per bolag CMA Microdialysis AB MYDATA automation AB Koncernen Rörelseresultat per bolag Skanditek Industriförvaltning AB CMA Microdialysis AB MYDATA automation AB Övriga koncernföretag 1) Andel i intresseföretags resultat Andel i intresseföretags resultat, goodwill ) Goodwill i koncernföretag, netto Koncernelimineringar Koncernen ) Avser bolag med förvaltning och värdepappershandel och utgör främst utdelningar och rearesultat. 2) Nedskrivning av goodwill hänförligt till PartnerTech, tkr ingår i beloppet 6

7 Belopp i tkr 31 mars 31 mars 31 dec Koncernens balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring av koncernens eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning till aktieägarna Övriga förändringar Periodens resultat Belopp vid periodens utgång

8 Skanditeks portföljbolag Skanditeks portföljbolag och ägarandel av kapitalet den 29 april 2003 (exklusive optioner och konvertibler). FÖRETAG VERKSAMHET ÄGAR- ANDEL 1) IT och telekom Axis AB 2) Nätverksbaserade produkter för video, utskrift och lagring 14% LGP Telecom Holding AB 2) Telekomprodukter och kvalificerade industrikomponenter 9% MYDATA automation AB Avancerade maskiner för ytmontering av elektroniska komponenter 39% Elektronik PartnerTech AB 2) Systemleverantör som utvecklar och tillverkar elektronikprodukter 40% Tjänster H Lundén Kapitalförvaltning AB Kapitalförvaltning 14% PBK Outsourcing AB Ekonomiadministrativa helhetslösningar 50% Theducation AB Utbildning via virtuella klassrum på internet 29% The Chimney Pot AB Efterbearbetning och effekter för film och video 41% Bioteknik och medicinteknik CMA Microdialysis AB Medicinsk teknik 58% InRo BioMedTek AB Reagens för diagnostiska och terapeutiska ändamål 33% Vitrolife AB 2) Högkvalitativa näringslösningar för förvaring av organ m m 35% 1) Innehav hos Skanditeks dotterbolag G Kallstrom & Co är omräknade till motsvarande ägarandel om 70 procent. 2) Axis, LGP Telecom Holding, PartnerTech och Vitrolife är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Kungsträdgårdsgatan Stockholm Org nr Telefon Fax

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14

INNEHÅLL PORTFÖLJBOLAG ÅRSREDOVISNING. Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 Årsredovisning I 22 INNEHÅLL Det här är Skanditek 3 Bolagsstämma 3 VD-ord 4 Skanditeks verksamhet 7 Aktien 12 Femårsöversikt 14 PORTFÖLJBOLAG Axis 16 LGP Telecom 18 MYDATA automation 2 PartnerTech 22 Vitrolife

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10

Innehåll. Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 ÅRSREDOVISNING 1999 Innehåll Det här är Skanditek 1 VDs kommentar 2 4 Skanditek idag 5 7 Aktien 8 9 Koncernstruktur 9 Fem år i sammandrag 10 Portföljbolag 11 Arkivator/LGP 12 14 Axis 15 17 MYDATA automation

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet Halvårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2008

Delårsrapport. Januari mars 2008 Delårsrapport Januari mars 2008 Ratos delårsrapport 1/2008 Delårsrapport januari mars 2008 Resultat före skatt 269 Mkr (1 167) Resultat per aktie före utspädning 1,46 kr (6,61) God underliggande utveckling

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling Bure återupptar utdelning Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK

Läs mer