Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Dopingjouren Avd. Klinisk Farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

2 Förord Året 2012 har återigen varit ett händelserikt år för Dopingjouren. Vi har arbetat utifrån en rad nya verktyg; en ny databas för registrering av telefonkontakter, nya arbetsbeskrivningar och en ny form av verksamhetsplan och visionsbeskrivning, samt med en flödestavla för löpande uppföljning av det dagliga arbetet. Utifrån vår visionsbild, där vi definierar Dopingjouren som ett nationellt medicinskt kompetenscentrum mot hormondopning, har vi intensifierat våra utbildningsaktiviteter mot hälso- och sjukvårdspersonal. Det nationella vårdprogrammet (Missbruk av anabola steroider och andra hormonläkemedel) har, i gott samarbete med andra aktörer, färdigställts och lanserats med en bred spridning i landet. Dopingjourens verksamhet presenterades vid Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation Symposium i september i Stockholm och väckte stort intresse från internationellt håll. Det är uppenbart att Sverige genom bland annat Dopingjouren har en unik position inom antidopingarbetet ur ett internationellt perspektiv. Vi har under 2012 också arbetat med förberedelserna inför den 4:e nordiska anti-dopingkongressen, som planeras äga rum i Stockholm i september Antalet besök till Dopingjourens hemsida har mer än fördubblats under 2012, jämfört med föregående år: över unika besök skedde under året! Det ser vi som ett bevis på att vår satsning på internetbaserad information har varit lyckosam och riktig. Telefonrådgivningen fortgår ungefär oförändrad och fyller fortfarande en viktig funktion, även om den inte ökar i omfattning på samma sätt. Missbruksutredningen år 2011 visade på behovet av ökad tillgång till vårdinstanser för att ta emot och behandla dopningsmissbrukare och föreslog även bildandet av ett nationellt kompetenscentrum mot dopningsmissbruk. Dopingjouren har en viktig roll att spela både i väntan på och i genomförandet av dessa förbättringar för de många unga människor som drabbas av dopningsmissbrukets många negativa effekter. Ylva Böttiger Områdeschef, medicinskt ansvarig Klinisk Farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset

3 Kort historik Dopingjourens (DJ) verksamhet har funnits sedan oktober 1993 och är en medicinsk rikstäckande verksamhet som arbetar med att förebygga, kartlägga och bedriva forskning om anabola androgena steroider (AAS) och andra hormonläkemedel som missbrukas i dopningssyfte utanför idrotten. Dopingjouren är en permanentad verksamhet sedan Mål - DJ arbetar för att den medicinska kunskapen om missbruk av AAS och andra hormonläkemedel skall förstärkas. - DJ arbetar för att belysa problematiken och skapa en vetenskaplig grund för nya metoder att diagnostisera och medicinskt behandla missbruket. - DJ ska bidra med att öka kunskapsnivån i samhället genom att vara en rådgivande, stödjande och medicinskt informerande kunskapskälla beträffande missbruk av AAS och nära relaterade substanser. Verksamhetens karaktär DJ har i uppdrag att bedriva forskning, utbildning och information rörande missbruk av hormonläkemedel och dess konsekvenser. DJ är ingen tillsynsmyndighet. Verksamheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvårdsarbete och utövas under medicinskt ansvar som åligger anställda inom sjukvården. DJ tillhör organisatoriskt Avdelningen för Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Följande personer har under året arbetat vid DJ: Annica Börjesson (leg. sjuksköterska, projektledare), Joel Lundholm (leg.sjuksköterska), Nina Gårevik, (leg. sjuksköterska i psykiatri, magister i folkhälsovetenskap, doktorand), Milja Ranung (leg. sjuksköterska), Ylva Böttiger (överläkare, docent, områdeschef och medicinskt ansvarig) och Marja-Liisa Dahl (överläkare, professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi). Dopingjouren DJ s medicinska telefonrådgivning bemannas av legitimerade sjuksköterskor. Till telefonrådgivningen ringer personer som berörs av missbruk av hormonläkemedel. Alla som ringer har möjlighet att vara anonyma. DJ erbjuder råd och stöd till personer med eget missbruk, anhöriga och närstående som berörs av missbruk. Samtalen i telefonrådgivningen registreras i en databas vars syfte är att kartlägga missbruksmönster, biverkningsprofiler med mera. DJ erbjuder medicinsk och saklig rådgivning till berörd hälso- och sjukvårdspersonal samt andra berörda yrkeskategorier (rättsväsende, socialtjänst, kriminalvård mm). DJ deltar i mässor och konferenser och ger föreläsningar för de yrkesgrupper i samhället som kommer i kontakt med dopningsmissbruk. DJ erbjuder riktade utbildningar för olika verksamheter inom

4 landsting och kommuner, samt vårdutbildningar. Innehållet fokuserar på missbrukets karaktär, kännetecken, medicinska skador, åtgärder i samhället samt aktuell forskning. DJ tillhandahåller informationsmaterial om dopning och sedan 2003 finns en interaktiv hemsida med fakta om AAS och nära relaterade substanser samt information om aktuell verksamhet. Forskning bedrivs och en doktorand är f.n. knuten till verksamheten. Samarbete med andra aktörer på området sker genom nätverk och samverkansgrupper, nationellt och inom Norden. Telefonrådgivningen vid DJ är öppen måndag till fredag med lunchstängt klockan Lokaler DJ har flyttat till andra lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och finns på M 41. Finansiering Verksamheten är finansierad av Socialdepartementet och Kulturdepartementet. Ekonomi. Redovisning sker i specifik ekonomisk årsredovisning. Telefonrådgivningen Sedan oktober 1993 har DJ besvarat över samtal. Under 2011 har en ny programvara som samtalen dokumenterats i tagits fram och denna har utvärderats och förbättrats under Ungefär 40 procent av samtalen kommer från personer med eget missbruk, anhöriga (partners och föräldrar) eller personer som tänker påbörja ett missbruk varför fokus i den nya programvaran ligger på: missbrukade substanser, mönster, sammissbruk av andra substanser, symptom på biverkningar och missbruksutveckling. Under arbetet med dokumentationen av samtalen utvecklas även en kunskapsdatabas bestående av de referenser som stödjer DJ s medicinska svar. Telefonrådgivningen kontaktas även av personer som söker information i sitt yrkesutövande, exempelvis studenter och personer som söker allmän information om AAS eller är i behov av identifiering och ökad kunskap om preparat. Vidare önskas föreläsare eller information om dopingklassade substanser (idrottens regelverk). De flesta samtal gäller biverkningar av AAS, där de mest rapporterade biverkningarna är av psykisk karaktär följt av hormonella störningar. De mest omfrågade och använda preparaten utgörs av AAS. Därefter kommer kosttillskottsprodukter, efedrin och narkotikaklassade preparat. Andra preparat som berörs är hormonläkemedel såsom tillväxthormon, insulin och andra läkemedel som tas i försök att motverka oönskade effekter av missbruket.

5 Flödet för telefonrådgivningen är som högst under mars-april och september-oktober för de samtal som handlägger eget missbruk. Ingen kommersiell marknadsföring har genomförts. Föreläsningsförfrågningar inkommer under hela året med undantag för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Konsultationer från övrig verksamhet inom hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga instanser är jämnt fördelade över året. Telefonrådgivningen kan erbjuda allmän medicinsk information, korrekt vidarehänvisning, samt fördjupade medicinska svar genom medicinska sökningar i samarbete med KAROLIC, (Karolinska Universitetssjukhusets Läkemedelsinformationscentral, Avd, Klinisk Farmakologi). Extern information Dopingjourens externa uppdrag: DJ har under 2012 tagit beslut om att rikta sina utbildningsinsatser primärt mot yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Kunskapsnivån inom primärvård, akutsjukvård, missbruksvård samt psykiatri är generellt sett låg. Utbildningsinsatser, i kombination med uppmärksammandet av att det nu finns ett Nationellt vårdprogram för missbruk av AAS ger ökad kompetens hos de som möter patienter med dopningsproblematik i sitt dagliga arbete. Kriminalvården: Projektet att utbilda samtliga sjuksköterskor inom kriminalvården i Sverige är avslutat. Föreläsningar för kriminalvårdens läkare är planerat till våren Utbildning av blivande läkare/sjuksköterskor: Ett samarbete med ett antal högskolor i landet har inletts. DJ:s mål är att en grundläggande föreläsning om AAS och hormonläkemedelsmissbruk ska bli en återkommande del i grundutbildningen på läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Fem av sju läkarutbildningar har anmält sitt intresse. Uppsala har påbörjat sina föreläsningar. Bland sjuksköterskeutbildningarna har 13 av 16 visat intresse. Lund och Uppsala har påbörjats. Under våren 2013 är Stockholm, Lund, Uppsala, Linköping, Högskolan väst inplanerade. Detta är ett långsiktigt arbete som väntas fortgå kommande år. Akutmottagningar Stockholms län: Ett projekt att utbilda samtliga akutkliniker i Stockholms län har påbörjats. Projektet avslutas under våren 2013 med trolig uppföljning under nästkommande år. I nästa steg är erbjudande av utbildning för akutmottagningar i Malmö och Göteborg aktuell. Övriga nationella föreläsningsuppdrag under 2012: Studenthälsan Alna-företagshälsovård Beroendemottagningar Psykiatriska öppenvårdsmottagningar Försvarsmakten/försvarshälsan Idrottslärarutbildningen, Uppsala Universitet Länsstyrelsen Polisen

6 Mini-Maria, Stockholm Elektiv kurs läkarprogrammet KI STAD-projektet 100% PRODIS Medverkan och föreläsningar i följande sammanhang: Drogfokus, Norrköping i oktober Seminarium om dopningsmissbruk, Dopningsmottagningen i Örebro 12/12 Seminarium anordnat av Arne Ljungqvist Foundation september. PRODIS. Konferens om förebyggande arbete mot dopning 7-8 december. Vård- och behandlingsprogram DJ har under året färdigställt ett nationellt Vård- och behandlingsprogram för patienter med missbruk av AAS tillsammans med kliniska experter från andra resurscentra. Skriften har under november lanserats och har som funktion att finnas som en vägledning till sjukvårdspersonal som möter och behandlar patienter med missbruk av AAS. De huvudsakliga målgrupperna är personal inom primärvård, missbruksvård samt psykiatri. Intresset för skriften har varit stort. Nordisk konferens om dopningsmissbruk: DJ har under 2012 påbörjat arbetet som arrangör inför 4th Nordic Conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti-Doping Work. En programkommitté har satts samman för arbetet med det nordiska programmet. Media Under året har DJs verksamhet uppmärksammats i media ett flertal gånger. Intervjuer har genomförts och artiklar har publicerats i ett flertal tidningar. En större efterfrågan på medialt framträdande föreligger vid varje samhällelig händelse med anknytning till AAS-problematik med nyhetsvärde. Hemsida Webbplatsen Målet med hemsidan är att öka kunskaperna om AAS och dopning. Webbplatsen fungerar som en lättillgänglig kunskapsbank för alla som vill veta mer om AAS och dopning. Den ger även fördjupade kunskaper för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med missbruk av dopningspreparat. Forskningen kring AAS och dopning är ett relativt nytt forskningsområde och behöver utvecklas på flera plan (bl.a. långtidsstudier). Så långt som möjligt ska all information och text på webbplatsen vara faktagranskad, evidensbaserad och ha vetenskaplig grund. Frågor till Dopingjouren via webbplatsens frågor och svar (FAQ): På webbplatsen finns möjlighet för alla att ställa frågor via en frågelåda. Frågan besvaras normalt på vardagar inom ett dygn av en sjuksköterska från Dopingjouren. Svaret ska alltid vara grundat i erfarenheten från verksamheten, från facklitteratur och från kunskap genom forskning och evidens. Frågeställaren kan vara anonym och sekretess gäller som inom all hälso- och sjukvård.

7 Under 2012 fick Dopingjouren 960 frågor via frågelådan på webbplatsen, en ökning jämfört med 2011 med 58 %. Frågefrekvensen ökade främst på våren och på hösten vilket liknar föregående år. Övrig interaktivitet: Sedan vintern 2012 finns en webbaserad enkät på webbplatsen. I enkäten kan personer som missbrukar hormonläkemedel och anhöriga beskriva sina erfarenheter av dopningsmissbruk. Resultaten kommer att presenteras under Sedan några år finns även möjligheten att lämna biverkningsrapporter på webbplatsen, vilket utgör en grund för statistik och publicering på hemsidan. Besök på webbplatsen: Under 2012 besökte unika besökare en ökning med 116 % från Åren låg besökssnittet på ca besök per år var rekordet för besök under en dag 1139 unika personer (6 februari). Trafiken till webbplatsen kommer från hela landet med koncentration kring storstäderna. Topp 10 gällande besökande städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Västerås, Helsingborg, Umeå, Karlstad, Norrköping. Nyheter Under 2012 bytte DJ leverantör av mediebevakare från Retriever till Meltwater. Via mediebevakare plockas relevanta och granskade nyheter ut för publicering på webbplatsens nyhetssida. Tillsammans med frekventa sökningar bland sociala medier och i medicinska forskningsdatabaser uppdateras ständigt nyhetsflödet. Syftet med mediebevakningen är att kunna erbjuda besökaren på webbplatsen en unik service med aktuell forskning samt nyheter gällande AAS och dopning. Under vintern 2012 upphandlades ett nyhetsbrev upp av Meltwater. Nyhetsbrevet kommer att samla aktuella nyheter från omvärlden och DJ och skickas ut till de som så önskar. Starten av nyhetsbrevet planeras till mars Sociala medier: DJ finns sedan september 2010 på Facebook (facebook.com/dopingjouren) och Twitter (twitter.com/dopingjouren). DJ arbetar dagligen med att uppdatera Facebook och Twitter med aktuella nyheter relaterat till det egna arbetet samt till andra ämnesrelaterade verksamheter. Statistiskt kan man se en ökande trend i antalet visningar, besök och registrerade följare på både Twitter och Facebook. Besökssnittet på Facebook låg på 400 besök/dag under Besöken kommer främst från storstäderna där Stockholm dominerar. Forskning Nina Gårevik medarbetare på DJ disputerar Avhandlingen inbegriper fyra delstudier. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om nandrolon och testosteron, två vanligt missbrukade anabola androgena steroider (AAS) preparat och undersöka deras inverkan på blodfetter och gonadotropiner, luteiniserande hormone (LH) och follikel-stimulerande hormon (FSH). En minskad utsöndring av gonadotropiner kan leda till en minskad egen produktion av testosteron med medföljande symptom på hypogonadism. De ogynnsamma effekterna vid missbruk av AAS på blodfetterna består främst av en sänkning av HDL (blodfetter med hög densitet) och apolipoprotein A1(transportör och grundläggande del av HDL) och vid längre tids missbruk ett ökat värde av LDL (blodfetter med låg densitet). Detta kan på lång sikt medföra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. För att säkerställa graden av missbruk och

8 eventuell effekt av behandling mäts metaboliter av AAS i urin. Metaboliten av nandrolon heter 19 norandrosterone (19-NA). För diagnos av missbruk av testosteron analyseras kvoten testosteron/epitestosteron (T/E-kvoten). Följande arbeten ingår i avhandlingen: I. Gårevik N, Rane A. Dual use of anabolic-androgenic steroids and narcotics in Sweden. Drug Alcohol Depend.2010 Jun 1; 109 (1-3): II. Gårevik N, Strahm E, Garle M, Lundmark J, Ståhle L, Ekström L, Rane A. Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids. J Steroid Biochem Mol Biol Nov; 127(3-5): III. Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L.Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase. Subst Abuse Treat Prev Policy Mar 20;7:12 IV. Gårevik N, Ekström L, Rane A. Effects on gonadotropins and blood lipids of different doses of testosterone in healthy men. Manuscript Samverkan, Grupper och Nätverk som DJ är delaktiga i: Centrala Samverkansgruppen Myndigheter samlas en gång/år för samarbete kring dopningsmissbruk och för att utbyta information och dela med sig av sina erfarenheter. DJ är sammankallande tillsammans med Folkhälsoinstitutet. Drogfokus Dopingjouren har en plats i arrangörsgruppen för konferensen Drogfokus som arrangeras vartannat år. E-hjälp En under 2009 nystartad grupp med organisationer, myndigheter och verksamheter som på olika sätt arbetar med råd, hjälp och stöd via internet. Målet med gruppen är samarbete och erfarenhetsutbyte. Gränslandsproduktsgruppen DJ deltar i en grupp där kosttillskott och växter diskuteras. Erfarenhetsutbyte sker med Giftinformationscentralen, Konsumentverket, Livsmedelskontrollen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Statens kriminaltekniska laboratorium och Tullverkets laboratorium. Norden Ett samarbete finns med våra grannverksamheter i de Nordiska länderna. PRODIS I detta nätverk sker samverkan kring förebyggande arbete med aktörer över hela landet. Dopingjouren föreläser i de utbildningar som arrangeras. Svenska nätverket mot AAS

9 Ett nätverk i Sverige där personer med olika yrkesbakgrund möts för att utbyta erfarenhet och kunskap tillsammans för motverkandet av AAS. Planering kommande år Utbildning av samtliga akutkliniker i Stockholms län har påbörjats. Projektet avslutas under våren I nästa steg är utbildning av akutmottagningar i Malmö och Göteborg aktuell. Utbildning av kriminalvårdens läkare sker under maj månad. Föreläsningar för allmänheten i Stockholms län planeras till hösten i samarbete med ABF. Ett samarbete med Högskolan i Gävle planeras gällande den distansutbildning som nu startar till hösten på svenska och som nu även involverar dopning i samhället. DJ arrangerar under September th Nordic Conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti-Doping Work. Vård- och behandlingsprogrammet ska fortsätta att spridas nationellt i olika forum. En översättning till engelska diskuteras och även en vidareutveckling av skriften. Material ska utformas under året, bland annat en skrift, en affisch och en ändring av Dopingjourens logga. Införande av ett nyhetsbrev planeras till mars 2013.

10 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge Stockholm Tfn: Annica Börjesson Ylva Böttiger Nina Gårevik Joel Lundholm Milja Ranung

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Dopingjouren Avd. Klinisk Farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Förord I oktober 2013 fyllde Dopingjouren 20 år! Vi kan summera 20 år av erfarenheter inom området

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset Planerade insatser 2011 Utbildning Fortsatt utbildning av Kriminalvårdens sjuksköterskor Erbjuda utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren Verksamhetsberättelse 2008 Dopingjouren Planerade insatser 2009 - Effektivisera informationsspridningen genom utveckling och uppdatering av Dopingjourens hemsida. - Spridning av information till allmänheten

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT RISKER AAS För kvinnor är flera av biverkningarna bestående livet ut. SKÄGGVÄXT Ökad testosteronhalt vid dopning ökar kraftigt behåringen på kroppen och i ansiktet.

Läs mer

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut Alkohol, narkotika och tobak: Två typer av bestämningsfaktorer Normer och attityder Konsumtion Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren Missbruk av Anabola Androgena Steroider 14 oktober 2014 Dopingjouren Annica Börjesson Doping-Idrotten Internationellt regelverk Fusk AAS Testosteron Tillväxthormon (GH) Alkohol, Narkotika, Läkemedel, Stimulantia

Läs mer

Dopingjouren. Nytt under året 2004:

Dopingjouren. Nytt under året 2004: 1 Dopingjouren För att tillgodose samhällets behov av saklig information om dopning i samhället startades i slutet av 1993 en telefonrådgivning, Dopingjouren. Den lokaliserades på Avdelningen för Klinisk

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv 4 th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work (Stockholm, 26-27 September 2013) Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv Mathias Hallberg, docent Farmaceutiska

Läs mer

År 2002 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete för att ta

År 2002 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete för att ta Ulf Malmström Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård År 2002 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete för att ta fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård med inriktning på

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel)

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Dopingjouren Rapport 2008 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23

Vad gör jag här idag? Testosteron-fysiologi. Hormondopning 2009-11-23 Vad gör jag här idag? Förebygg.nu 2009 Folkets Hus 2009-11-12 Thord Rosén Endokrinsektionen Sahlgrenska Blev inbjuden, tack! Hormonläkare, Sahlgrenska. Idrottsintresse. Forskning om tillväxthormon. GH-2000

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel

Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Nationellt vårdprogram Missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) och andra hormonläkemedel Illustration: Tove Hennix Layout: Katarzyna Duchnowska, Medicinsk Bild Redigering: Ylva Böttiger och Milja

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer