Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Dopingjouren Avd. Klinisk Farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

2 Förord Året 2012 har återigen varit ett händelserikt år för Dopingjouren. Vi har arbetat utifrån en rad nya verktyg; en ny databas för registrering av telefonkontakter, nya arbetsbeskrivningar och en ny form av verksamhetsplan och visionsbeskrivning, samt med en flödestavla för löpande uppföljning av det dagliga arbetet. Utifrån vår visionsbild, där vi definierar Dopingjouren som ett nationellt medicinskt kompetenscentrum mot hormondopning, har vi intensifierat våra utbildningsaktiviteter mot hälso- och sjukvårdspersonal. Det nationella vårdprogrammet (Missbruk av anabola steroider och andra hormonläkemedel) har, i gott samarbete med andra aktörer, färdigställts och lanserats med en bred spridning i landet. Dopingjourens verksamhet presenterades vid Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation Symposium i september i Stockholm och väckte stort intresse från internationellt håll. Det är uppenbart att Sverige genom bland annat Dopingjouren har en unik position inom antidopingarbetet ur ett internationellt perspektiv. Vi har under 2012 också arbetat med förberedelserna inför den 4:e nordiska anti-dopingkongressen, som planeras äga rum i Stockholm i september Antalet besök till Dopingjourens hemsida har mer än fördubblats under 2012, jämfört med föregående år: över unika besök skedde under året! Det ser vi som ett bevis på att vår satsning på internetbaserad information har varit lyckosam och riktig. Telefonrådgivningen fortgår ungefär oförändrad och fyller fortfarande en viktig funktion, även om den inte ökar i omfattning på samma sätt. Missbruksutredningen år 2011 visade på behovet av ökad tillgång till vårdinstanser för att ta emot och behandla dopningsmissbrukare och föreslog även bildandet av ett nationellt kompetenscentrum mot dopningsmissbruk. Dopingjouren har en viktig roll att spela både i väntan på och i genomförandet av dessa förbättringar för de många unga människor som drabbas av dopningsmissbrukets många negativa effekter. Ylva Böttiger Områdeschef, medicinskt ansvarig Klinisk Farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset

3 Kort historik Dopingjourens (DJ) verksamhet har funnits sedan oktober 1993 och är en medicinsk rikstäckande verksamhet som arbetar med att förebygga, kartlägga och bedriva forskning om anabola androgena steroider (AAS) och andra hormonläkemedel som missbrukas i dopningssyfte utanför idrotten. Dopingjouren är en permanentad verksamhet sedan Mål - DJ arbetar för att den medicinska kunskapen om missbruk av AAS och andra hormonläkemedel skall förstärkas. - DJ arbetar för att belysa problematiken och skapa en vetenskaplig grund för nya metoder att diagnostisera och medicinskt behandla missbruket. - DJ ska bidra med att öka kunskapsnivån i samhället genom att vara en rådgivande, stödjande och medicinskt informerande kunskapskälla beträffande missbruk av AAS och nära relaterade substanser. Verksamhetens karaktär DJ har i uppdrag att bedriva forskning, utbildning och information rörande missbruk av hormonläkemedel och dess konsekvenser. DJ är ingen tillsynsmyndighet. Verksamheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvårdsarbete och utövas under medicinskt ansvar som åligger anställda inom sjukvården. DJ tillhör organisatoriskt Avdelningen för Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Följande personer har under året arbetat vid DJ: Annica Börjesson (leg. sjuksköterska, projektledare), Joel Lundholm (leg.sjuksköterska), Nina Gårevik, (leg. sjuksköterska i psykiatri, magister i folkhälsovetenskap, doktorand), Milja Ranung (leg. sjuksköterska), Ylva Böttiger (överläkare, docent, områdeschef och medicinskt ansvarig) och Marja-Liisa Dahl (överläkare, professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi). Dopingjouren DJ s medicinska telefonrådgivning bemannas av legitimerade sjuksköterskor. Till telefonrådgivningen ringer personer som berörs av missbruk av hormonläkemedel. Alla som ringer har möjlighet att vara anonyma. DJ erbjuder råd och stöd till personer med eget missbruk, anhöriga och närstående som berörs av missbruk. Samtalen i telefonrådgivningen registreras i en databas vars syfte är att kartlägga missbruksmönster, biverkningsprofiler med mera. DJ erbjuder medicinsk och saklig rådgivning till berörd hälso- och sjukvårdspersonal samt andra berörda yrkeskategorier (rättsväsende, socialtjänst, kriminalvård mm). DJ deltar i mässor och konferenser och ger föreläsningar för de yrkesgrupper i samhället som kommer i kontakt med dopningsmissbruk. DJ erbjuder riktade utbildningar för olika verksamheter inom

4 landsting och kommuner, samt vårdutbildningar. Innehållet fokuserar på missbrukets karaktär, kännetecken, medicinska skador, åtgärder i samhället samt aktuell forskning. DJ tillhandahåller informationsmaterial om dopning och sedan 2003 finns en interaktiv hemsida med fakta om AAS och nära relaterade substanser samt information om aktuell verksamhet. Forskning bedrivs och en doktorand är f.n. knuten till verksamheten. Samarbete med andra aktörer på området sker genom nätverk och samverkansgrupper, nationellt och inom Norden. Telefonrådgivningen vid DJ är öppen måndag till fredag med lunchstängt klockan Lokaler DJ har flyttat till andra lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och finns på M 41. Finansiering Verksamheten är finansierad av Socialdepartementet och Kulturdepartementet. Ekonomi. Redovisning sker i specifik ekonomisk årsredovisning. Telefonrådgivningen Sedan oktober 1993 har DJ besvarat över samtal. Under 2011 har en ny programvara som samtalen dokumenterats i tagits fram och denna har utvärderats och förbättrats under Ungefär 40 procent av samtalen kommer från personer med eget missbruk, anhöriga (partners och föräldrar) eller personer som tänker påbörja ett missbruk varför fokus i den nya programvaran ligger på: missbrukade substanser, mönster, sammissbruk av andra substanser, symptom på biverkningar och missbruksutveckling. Under arbetet med dokumentationen av samtalen utvecklas även en kunskapsdatabas bestående av de referenser som stödjer DJ s medicinska svar. Telefonrådgivningen kontaktas även av personer som söker information i sitt yrkesutövande, exempelvis studenter och personer som söker allmän information om AAS eller är i behov av identifiering och ökad kunskap om preparat. Vidare önskas föreläsare eller information om dopingklassade substanser (idrottens regelverk). De flesta samtal gäller biverkningar av AAS, där de mest rapporterade biverkningarna är av psykisk karaktär följt av hormonella störningar. De mest omfrågade och använda preparaten utgörs av AAS. Därefter kommer kosttillskottsprodukter, efedrin och narkotikaklassade preparat. Andra preparat som berörs är hormonläkemedel såsom tillväxthormon, insulin och andra läkemedel som tas i försök att motverka oönskade effekter av missbruket.

5 Flödet för telefonrådgivningen är som högst under mars-april och september-oktober för de samtal som handlägger eget missbruk. Ingen kommersiell marknadsföring har genomförts. Föreläsningsförfrågningar inkommer under hela året med undantag för sommarmånaderna juni, juli och augusti. Konsultationer från övrig verksamhet inom hälso- och sjukvård samt andra samhälleliga instanser är jämnt fördelade över året. Telefonrådgivningen kan erbjuda allmän medicinsk information, korrekt vidarehänvisning, samt fördjupade medicinska svar genom medicinska sökningar i samarbete med KAROLIC, (Karolinska Universitetssjukhusets Läkemedelsinformationscentral, Avd, Klinisk Farmakologi). Extern information Dopingjourens externa uppdrag: DJ har under 2012 tagit beslut om att rikta sina utbildningsinsatser primärt mot yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård. Kunskapsnivån inom primärvård, akutsjukvård, missbruksvård samt psykiatri är generellt sett låg. Utbildningsinsatser, i kombination med uppmärksammandet av att det nu finns ett Nationellt vårdprogram för missbruk av AAS ger ökad kompetens hos de som möter patienter med dopningsproblematik i sitt dagliga arbete. Kriminalvården: Projektet att utbilda samtliga sjuksköterskor inom kriminalvården i Sverige är avslutat. Föreläsningar för kriminalvårdens läkare är planerat till våren Utbildning av blivande läkare/sjuksköterskor: Ett samarbete med ett antal högskolor i landet har inletts. DJ:s mål är att en grundläggande föreläsning om AAS och hormonläkemedelsmissbruk ska bli en återkommande del i grundutbildningen på läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Fem av sju läkarutbildningar har anmält sitt intresse. Uppsala har påbörjat sina föreläsningar. Bland sjuksköterskeutbildningarna har 13 av 16 visat intresse. Lund och Uppsala har påbörjats. Under våren 2013 är Stockholm, Lund, Uppsala, Linköping, Högskolan väst inplanerade. Detta är ett långsiktigt arbete som väntas fortgå kommande år. Akutmottagningar Stockholms län: Ett projekt att utbilda samtliga akutkliniker i Stockholms län har påbörjats. Projektet avslutas under våren 2013 med trolig uppföljning under nästkommande år. I nästa steg är erbjudande av utbildning för akutmottagningar i Malmö och Göteborg aktuell. Övriga nationella föreläsningsuppdrag under 2012: Studenthälsan Alna-företagshälsovård Beroendemottagningar Psykiatriska öppenvårdsmottagningar Försvarsmakten/försvarshälsan Idrottslärarutbildningen, Uppsala Universitet Länsstyrelsen Polisen

6 Mini-Maria, Stockholm Elektiv kurs läkarprogrammet KI STAD-projektet 100% PRODIS Medverkan och föreläsningar i följande sammanhang: Drogfokus, Norrköping i oktober Seminarium om dopningsmissbruk, Dopningsmottagningen i Örebro 12/12 Seminarium anordnat av Arne Ljungqvist Foundation september. PRODIS. Konferens om förebyggande arbete mot dopning 7-8 december. Vård- och behandlingsprogram DJ har under året färdigställt ett nationellt Vård- och behandlingsprogram för patienter med missbruk av AAS tillsammans med kliniska experter från andra resurscentra. Skriften har under november lanserats och har som funktion att finnas som en vägledning till sjukvårdspersonal som möter och behandlar patienter med missbruk av AAS. De huvudsakliga målgrupperna är personal inom primärvård, missbruksvård samt psykiatri. Intresset för skriften har varit stort. Nordisk konferens om dopningsmissbruk: DJ har under 2012 påbörjat arbetet som arrangör inför 4th Nordic Conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti-Doping Work. En programkommitté har satts samman för arbetet med det nordiska programmet. Media Under året har DJs verksamhet uppmärksammats i media ett flertal gånger. Intervjuer har genomförts och artiklar har publicerats i ett flertal tidningar. En större efterfrågan på medialt framträdande föreligger vid varje samhällelig händelse med anknytning till AAS-problematik med nyhetsvärde. Hemsida Webbplatsen Målet med hemsidan är att öka kunskaperna om AAS och dopning. Webbplatsen fungerar som en lättillgänglig kunskapsbank för alla som vill veta mer om AAS och dopning. Den ger även fördjupade kunskaper för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med missbruk av dopningspreparat. Forskningen kring AAS och dopning är ett relativt nytt forskningsområde och behöver utvecklas på flera plan (bl.a. långtidsstudier). Så långt som möjligt ska all information och text på webbplatsen vara faktagranskad, evidensbaserad och ha vetenskaplig grund. Frågor till Dopingjouren via webbplatsens frågor och svar (FAQ): På webbplatsen finns möjlighet för alla att ställa frågor via en frågelåda. Frågan besvaras normalt på vardagar inom ett dygn av en sjuksköterska från Dopingjouren. Svaret ska alltid vara grundat i erfarenheten från verksamheten, från facklitteratur och från kunskap genom forskning och evidens. Frågeställaren kan vara anonym och sekretess gäller som inom all hälso- och sjukvård.

7 Under 2012 fick Dopingjouren 960 frågor via frågelådan på webbplatsen, en ökning jämfört med 2011 med 58 %. Frågefrekvensen ökade främst på våren och på hösten vilket liknar föregående år. Övrig interaktivitet: Sedan vintern 2012 finns en webbaserad enkät på webbplatsen. I enkäten kan personer som missbrukar hormonläkemedel och anhöriga beskriva sina erfarenheter av dopningsmissbruk. Resultaten kommer att presenteras under Sedan några år finns även möjligheten att lämna biverkningsrapporter på webbplatsen, vilket utgör en grund för statistik och publicering på hemsidan. Besök på webbplatsen: Under 2012 besökte unika besökare en ökning med 116 % från Åren låg besökssnittet på ca besök per år var rekordet för besök under en dag 1139 unika personer (6 februari). Trafiken till webbplatsen kommer från hela landet med koncentration kring storstäderna. Topp 10 gällande besökande städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Västerås, Helsingborg, Umeå, Karlstad, Norrköping. Nyheter Under 2012 bytte DJ leverantör av mediebevakare från Retriever till Meltwater. Via mediebevakare plockas relevanta och granskade nyheter ut för publicering på webbplatsens nyhetssida. Tillsammans med frekventa sökningar bland sociala medier och i medicinska forskningsdatabaser uppdateras ständigt nyhetsflödet. Syftet med mediebevakningen är att kunna erbjuda besökaren på webbplatsen en unik service med aktuell forskning samt nyheter gällande AAS och dopning. Under vintern 2012 upphandlades ett nyhetsbrev upp av Meltwater. Nyhetsbrevet kommer att samla aktuella nyheter från omvärlden och DJ och skickas ut till de som så önskar. Starten av nyhetsbrevet planeras till mars Sociala medier: DJ finns sedan september 2010 på Facebook (facebook.com/dopingjouren) och Twitter (twitter.com/dopingjouren). DJ arbetar dagligen med att uppdatera Facebook och Twitter med aktuella nyheter relaterat till det egna arbetet samt till andra ämnesrelaterade verksamheter. Statistiskt kan man se en ökande trend i antalet visningar, besök och registrerade följare på både Twitter och Facebook. Besökssnittet på Facebook låg på 400 besök/dag under Besöken kommer främst från storstäderna där Stockholm dominerar. Forskning Nina Gårevik medarbetare på DJ disputerar Avhandlingen inbegriper fyra delstudier. Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om nandrolon och testosteron, två vanligt missbrukade anabola androgena steroider (AAS) preparat och undersöka deras inverkan på blodfetter och gonadotropiner, luteiniserande hormone (LH) och follikel-stimulerande hormon (FSH). En minskad utsöndring av gonadotropiner kan leda till en minskad egen produktion av testosteron med medföljande symptom på hypogonadism. De ogynnsamma effekterna vid missbruk av AAS på blodfetterna består främst av en sänkning av HDL (blodfetter med hög densitet) och apolipoprotein A1(transportör och grundläggande del av HDL) och vid längre tids missbruk ett ökat värde av LDL (blodfetter med låg densitet). Detta kan på lång sikt medföra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. För att säkerställa graden av missbruk och

8 eventuell effekt av behandling mäts metaboliter av AAS i urin. Metaboliten av nandrolon heter 19 norandrosterone (19-NA). För diagnos av missbruk av testosteron analyseras kvoten testosteron/epitestosteron (T/E-kvoten). Följande arbeten ingår i avhandlingen: I. Gårevik N, Rane A. Dual use of anabolic-androgenic steroids and narcotics in Sweden. Drug Alcohol Depend.2010 Jun 1; 109 (1-3): II. Gårevik N, Strahm E, Garle M, Lundmark J, Ståhle L, Ekström L, Rane A. Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids. J Steroid Biochem Mol Biol Nov; 127(3-5): III. Gårevik N, Skogastierna C, Rane A, Ekström L.Single dose testosterone increases total cholesterol levels and induces the expression of HMG CoA reductase. Subst Abuse Treat Prev Policy Mar 20;7:12 IV. Gårevik N, Ekström L, Rane A. Effects on gonadotropins and blood lipids of different doses of testosterone in healthy men. Manuscript Samverkan, Grupper och Nätverk som DJ är delaktiga i: Centrala Samverkansgruppen Myndigheter samlas en gång/år för samarbete kring dopningsmissbruk och för att utbyta information och dela med sig av sina erfarenheter. DJ är sammankallande tillsammans med Folkhälsoinstitutet. Drogfokus Dopingjouren har en plats i arrangörsgruppen för konferensen Drogfokus som arrangeras vartannat år. E-hjälp En under 2009 nystartad grupp med organisationer, myndigheter och verksamheter som på olika sätt arbetar med råd, hjälp och stöd via internet. Målet med gruppen är samarbete och erfarenhetsutbyte. Gränslandsproduktsgruppen DJ deltar i en grupp där kosttillskott och växter diskuteras. Erfarenhetsutbyte sker med Giftinformationscentralen, Konsumentverket, Livsmedelskontrollen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Statens kriminaltekniska laboratorium och Tullverkets laboratorium. Norden Ett samarbete finns med våra grannverksamheter i de Nordiska länderna. PRODIS I detta nätverk sker samverkan kring förebyggande arbete med aktörer över hela landet. Dopingjouren föreläser i de utbildningar som arrangeras. Svenska nätverket mot AAS

9 Ett nätverk i Sverige där personer med olika yrkesbakgrund möts för att utbyta erfarenhet och kunskap tillsammans för motverkandet av AAS. Planering kommande år Utbildning av samtliga akutkliniker i Stockholms län har påbörjats. Projektet avslutas under våren I nästa steg är utbildning av akutmottagningar i Malmö och Göteborg aktuell. Utbildning av kriminalvårdens läkare sker under maj månad. Föreläsningar för allmänheten i Stockholms län planeras till hösten i samarbete med ABF. Ett samarbete med Högskolan i Gävle planeras gällande den distansutbildning som nu startar till hösten på svenska och som nu även involverar dopning i samhället. DJ arrangerar under September th Nordic Conference on abuse of Anabolic Androgenic Steroids and Anti-Doping Work. Vård- och behandlingsprogrammet ska fortsätta att spridas nationellt i olika forum. En översättning till engelska diskuteras och även en vidareutveckling av skriften. Material ska utformas under året, bland annat en skrift, en affisch och en ändring av Dopingjourens logga. Införande av ett nyhetsbrev planeras till mars 2013.

10 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge Stockholm Tfn: Annica Börjesson Ylva Böttiger Nina Gårevik Joel Lundholm Milja Ranung

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Dopingjouren Avd. Klinisk Farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Förord I oktober 2013 fyllde Dopingjouren 20 år! Vi kan summera 20 år av erfarenheter inom området

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Dopingjouren Avd. Klinisk Farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Förord Året 2011 har varit händelserikt och spännande på många sätt för Dopingjouren. Två stora, statliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset Planerade insatser 2011 Utbildning Fortsatt utbildning av Kriminalvårdens sjuksköterskor Erbjuda utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren

Verksamhetsberättelse. Dopingjouren Verksamhetsberättelse 2008 Dopingjouren Planerade insatser 2009 - Effektivisera informationsspridningen genom utveckling och uppdatering av Dopingjourens hemsida. - Spridning av information till allmänheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2007 D o p i n g j o u r e n. s e 020-546 987 Innehållsförteckning Sidan Verksamhetschefen har ordet Kort historik 1 Mål 1 Verksamhetens karaktär 1 Dopingjouren idag 2 Lokaler 2 Finansiering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Dopingjouren Avd. klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset Planerade insatser 2010 Översyn av befintliga nätverk vad gäller dopning och kosttillskott Deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga Verksamhetsöversikt

Innehållsförteckning. Bilaga Verksamhetsöversikt Verksamhetsberättelse 2006 Innehållsförteckning Sidan Kort historik 1 Mål och visioner 1 Verksamhetens karaktär 1 Dopingjouren idag 2 Lokaler 2 Finansiering 2 Ekonomi 2 Intern verksamhet 2 Frågor från

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

ingopingmissbruket minskar i samhället. - 2 -

ingopingmissbruket minskar i samhället. - 2 - - 1 - Dopingjouren är en telefonrådgivning dit alla i samhället kan vända sig med frågor om dopning. Man kan ringa anonymt. Dopingjourens öppettider har varit måndag och fredag kl. 10-16 och tisdag till

Läs mer

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT

HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT HÅRDA FAKTA OM DOPNING OCH KOSTTILLSKOTT RISKER AAS För kvinnor är flera av biverkningarna bestående livet ut. SKÄGGVÄXT Ökad testosteronhalt vid dopning ökar kraftigt behåringen på kroppen och i ansiktet.

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

Anabola Androgena Steroider

Anabola Androgena Steroider Anabola Androgena Steroider PRODIS GBG 7 december 2012 Joel Lundholm Dopingjourens verksamhet Medicinsk rådgivning www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projektarbeten Nätverk Jag har en kur i bagaget

Läs mer

Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun. en kartläggning

Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun. en kartläggning Användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanläggningar i Hässleholms kommun en kartläggning 1 Innehåll Bakgrund och syfte 3 Nationell statistik 3 Urval 4 Svarsfrekvens 4 Tillvägagångssätt

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se Ett samverkansprojekt mot dopning 100 % ren hårdträning - STAD S.A.N.N - Samverkan Antidoping Nätverk Norrbotten 100 % Ren Träning Kronoberg/100 % Ren Träning

Läs mer

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut

www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut www.hundraprocent.com Arbetet finansieras av Statens folkhälsoinstitut Alkohol, narkotika och tobak: Två typer av bestämningsfaktorer Normer och attityder Konsumtion Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser

Läs mer

PReventiOn av Dopning I Sverige.

PReventiOn av Dopning I Sverige. PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se På G in i PRODIS: Hässleholm Kristianstad Höganäs Landskrona Lerum Vänersborg Dalarna Jämtlands län m.fl. Arbetet i PRODIS omfattar 69 kommuner! 100 % ren

Läs mer

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012

Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 Förebyggande arbete mot dopning erfarenhete från nationellt och internationellt arbete. Presentation Drogfokus den 24/10-2012 STAD STAD funnits sedan 1995, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren

Missbruk av Anabola Androgena Steroider. Dopingjouren Missbruk av Anabola Androgena Steroider 14 oktober 2014 Dopingjouren Annica Börjesson Doping-Idrotten Internationellt regelverk Fusk AAS Testosteron Tillväxthormon (GH) Alkohol, Narkotika, Läkemedel, Stimulantia

Läs mer

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt

OCH DIPLOMERING AV ARbEtsMEtODEN som syftar till Att förebygga ANVäNDNING AV DOPNINGsPREPARAt OCH DIPLOMERING AV Arbetsmetoden som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat Inledning Under de senaste 10-15 åren har dopning som fenomen fått allt större uppmärksamhet i samhället. Redan

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

www.hundraprocent.com

www.hundraprocent.com www.hundraprocent.com Enkätstudie bland tränande på gym i Stockholms län Andelen män som använt aas någon gång, senaste månaden, senaste 30 dagarna och blivit erbjudna att köpa/prova aas uppdelat på olika

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst Gunilla Fahlström & Pernilla Östlund FoU Välfärds konferens 2016 FoU så in

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Risker kosttillskott

Risker kosttillskott Risker kosttillskott Som konsument av tillskott har du ingen möjlighet att helt säkert veta vad det är du köper då oberoende kontroller saknas. Enligt studier/kontroller gjorda i flertalet länder har man

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Handlingsplan för dopingfritt gym

Handlingsplan för dopingfritt gym 1 Handlingsplan för dopingfritt gym Den här handledningen är speciellt utformad för klubbar som driver gymanläggning och därmed troligen stöter på samhällsproblemet med motionärer som missbrukar anabola

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Dopingjouren. Nytt under året 2004:

Dopingjouren. Nytt under året 2004: 1 Dopingjouren För att tillgodose samhällets behov av saklig information om dopning i samhället startades i slutet av 1993 en telefonrådgivning, Dopingjouren. Den lokaliserades på Avdelningen för Klinisk

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Handlingsplan för dopingfri klubb

Handlingsplan för dopingfri klubb 1 Handlingsplan för dopingfri klubb Med hjälp av den här handledningen kan föreningen analysera läget och upprätta en antidopingplan. Bäst är om styrelsen gör detta men man kan också vara en större grupp

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker?

Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker? Förebyggande arbete med unga vuxna- gör vi rätt saker? Charlotta Rehnman Wigstad, projektledare STAD och projektsamordnare för PRODIS charlotta.rehnman-wigstad@sll.se Kartläggning av användning av dopning,

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar

Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Innehåll i olika delmoment i utbildningsdagen 100 % ren hårdträning för personal på träningsanläggningar Delmoment: Inledning Tidsåtgång: 20-30 min Syfte med momentet: Att ge deltagarna förståelse för

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering dopning

Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering dopning 2013-12-12 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Kommunstyrelserna i Stockholms Län Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering dopning

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt

Tjänsteskrivelse. Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-11-13 Vår referens Lars-Göran Schütt Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse lars-goran.schutt@malmo.se Slutrapport och ny ansökan till antidopingprojekt

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Mötesdag om anhörigfrågor

Mötesdag om anhörigfrågor Mötesdag om anhörigfrågor 21 november Gävle Stöd för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa Mats Ewertzon Nationellt kompetenscentrum anhöriga Institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal högskola Evidensbaserat

Läs mer

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen?

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne Gisela Priebe, Lunds universitet Maria Afzelius, Region

Läs mer

Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande

Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande Uppföljande kartläggning av användning av dopning, narkotika och kostillskott bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, och CHARLOTTA REHNMAN WIGSTAD, STAD, CENTRUM FÖR PSYKIATRIFORSKNING

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk

Motion till riksdagen. 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Motion till riksdagen 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Mer än 200 000 svenskar är beroende av lugnande och sömngivande medel. År 1987 skrevs

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Vad är Arbets- och miljömedicin?

Vad är Arbets- och miljömedicin? Vad är Arbets- och miljömedicin? Forskning, utbildning och patientverksamhet Teresia Nyman, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Ergonom Verksamhetschef teresia.nyman@medsci.uu.se teresia.nyman@akademiska.se Fysioterapeuter

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas.

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas. 2016-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Antal omhändertagna boende i Kronobergs län fördelat på åren

Antal omhändertagna boende i Kronobergs län fördelat på åren Juni 2015 Överenskommelse mellan Region Kronoberg, Polismyndigheten samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult i Kronobergs län beträffande förbättrade

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel)

Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel (anabola androgena steroider och andra hormonläkemedel) Dopingjouren Rapport 2008 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Verksamhetsområde Social utveckling

Verksamhetsområde Social utveckling Trestad 2 2012-2014 Fokus: Cannabis Dubbla målgrupper, ungdomar och vuxna nära ungdomar (föräldrar, professionella, föreningar) Utgår från storstädernas förutsättningar och från det som görs idag Verksamhetsnära

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer