KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV"

Transkript

1 KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV RAPPORT FRÅN NÄTVERKET 3KV(H) Kalmar Kommun, Karlskrona kommun, Kristianstad kommun och Växjö kommun samt (Halmstad kommun). November 2011.

2 Inledning Bakgrund De fem 3KVH-kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) har under flera år arbetat med kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan olika kommunala verksamheter. Kommunerna ingår också i SKL:s särskilda jämförelseprojekt och bildar där ett eget nätverk. Rapporter har tagits fram inom ett flertal verksamhetsområden. Rapporterna har varit omfattande och detaljerade och målgruppen har varit främst facknämnderna/förvaltningarna. Rapporterna har också delgetts kommunstyrelsen. Ur kommunstyrelsens perspektiv har rapporterna kunnat uppfattas som alltför omfattande och detaljrika. Ekonomer och kvalitetsansvariga på kommunledningskontoret eller motsvarande i respektive kommun utgör styrgrupp för jämförelserna. Gruppen har diskuterat och enats om förslag på ett nytt arbetssätt där de tidigare verksamhetsrapporterna kompletteras med rapporter som tydligare fokuserar på kommunstyrelseperspektivet och där jämförelsen mellan kommunerna ska vara i centrum. Föreliggande rapport är en sådan. Tyvärr har Halmstads kommun i sent skede avböjt att vara med i arbetet med att ta fram denna typ av rapporter. Uppgifter för Halmstad kommer därför enbart att ingå bland vissa av statistikuppgifterna i syfte att bredda det använda jämförelsematerialet. Syfte Den nya arbetsmodellen, som för övrigt har fastställts av kommunstyrelsen i respektive kommun, är tänkt att ge förbättringar inom följande områden: - Kommunstyrelsen får en överskådlig inblick i verksamheterna i den egna kommunen jämfört med de övriga kommunerna. Även möjligheten att utöva uppsiktsplikten över verksamheterna snabbas upp och förenklas. Rapporterna bör kunna ge underlag för att ställa verksamhetsutvecklande frågor och krav. - Kvalitetssäkra statistiken genom att underlaget för jämförelserna är erkänd, nationellt övergripande statistik. - Arbetet med att ta fram rapporterna blir totalt sett mindre resurskrävande. Jämförelserna Nyckeltalen grupperas inom områdena volym, kostnader samt objektiv kvalitet. Den subjektiva (upplevda) kvaliteten mäts med brukarundersökning och med resultat ur medborgarundersökning. Kommunledningskontoret eller motsvarande i respektive kommun sammanställer statistiken och skriver rapporten med slutsatser utifrån objektiva fakta. Inga värderingar görs. Berörd verksamhet svarar för brukarundersökning och kommenterar också den egna kommunens resultat i rapporten. Huvudansvaret för att sammanställa rapporterna fördelas mellan kommunerna. Denna rapport har sammanställts av Karlskrona kommun. 2

3 Demografi Av nedanstående tabell framkommer de i 3KV(H)-kommunerna ingående huvudmännens befolkningsuppgifter per Åldersgrupp Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö Halmstad Antal invånare Antal 6-åringar Andel 6-åringar i % 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 Antal barn 7-16 år Andel barn 7-16 år i % 10,2 10,6 11,0 10,9 10,5 Antal barn 6-16 år Andel barn 6-16 år i % 11,3 11,8 12,1 12,1 11,6 Grundskolans organisation Kalmar Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola inom sina geografiska områden. I Södermöre kommundelsförvaltning som utgör den södra delen av Kalmar kommun finns sex enheter. Barn- och ungdomsförvaltningen, vars verksamhet bedrivs inom övriga delar av Kalmar kommun, har 15 enheter som bedriver grundskoleverksamhet. Dessa är tillsammans med förskolor indelade i sex nät utifrån geografiskt läge. Av de totalt 21 kommunala enheter som bedriver grundskoleverksamhet, avser en årskurserna 1-3, fem 1-5, åtta 1-6, tre 1-9, tre 6-9 och en 7-9. Utöver den kommunala verksamheten finns fyra verksamma friskolor, varav tre 1-6 och en 7-9. Karlskrona Barn- och ungdomsnämnden har även här det samlade ansvaret för förskoleverksamhet och grundskola. Grundskolan är då uppdelad i fem olika geografiska områden med i nuläget 30 kommunala grundskolor samt därutöver fem fristående grundskolor. Idag pågår en successiv utveckling mot en uppdelning av skolorna i årskurs F 5-skolor respektive 6 9-skolor. Härutöver finns ett antal s.k. profilskolor inom främst matematik, idrott och kultur. Sedan flera år tillämpas ett fritt skolval för eleverna inom grundskolan. Nämnden har också ansvaret för verksamheten i grundsärskolan, medan övriga delar av särskoleverksamheten numer tillhör utbildningsnämndens ansvarsområde. Kristianstad Barn- och utbildningsnämnden har det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. Verksamheterna är organiserade i fem skolområden varav fyra ansvarar för förskola och grundskola, medan det femte ansvarar för gymnasieskola och vuxenutbildning. I Kristianstad finns det 33 kommunala grundskolor och fem fristående. Grundskolorna i de mindre orterna omfattar förskoleklass till och med årskurs 5. I flertalet av grundskolorna bedrivs undervisning åldersintegrerat från förskoleklass till årskurs 2, i vissa fall upp till årskurs 3, s.k. barnskola. Det finns 14 kommunala och fyra fristående grundskolor som har verksamhet upp till årskurs 9. De flesta barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Det finns möjlighet att välja annan kommunal skola eller en friskola. Ett antal grundskolor har valt att satsa på egna profiler såsom musik, idrott, dans eller bild. 3

4 Kommunala resursskolor är organiserade under ett och samma skolområde och är geografiskt spridda i kommunen. Nämnden ansvarar också för grund- och gymnasiesärskola. Växjö Skol- och barnomsorgsnämnden ansvarar för grundskola, förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsgårdsverksamhet samt kulturskolan. Verksamheten är organiserad i 14 resultatenheter. I var och en av dessa enheter finns grundskolor. I nuläget finns 37 skolenheter uppdelade på 4 stycken F 9-enheter, 4 stycken 7 9-enheter, 25 stycken F 6- enheter samt 4 stycken F 3-enheter. I ledningen för var och en av dessa finns en rektor. Utöver detta finns resursskolorna samlade i en särskild resursenhet. Det finns dessutom 6 stycken fristående skolor i kommunen. Vid ungefär 10 av skolorna finns internationella klasser för mottagande av elever som kommer från annat land. Skolval genomförs årligen till förskoleklass, årskurs 4 samt årskurs 7. Bakgrundsvariabler Huvudman Kalmar Karlskrona Kristianstad Växjö Halmstad Antal grundskolor i respektive kommun Kommunala Fristående Övriga bakgrundsfakta/volymtal Snitt antal elever elever/skola Andel elever i friskolor i % 8,0 21,9 7,3 7,7 7,3 Andel elever, utländsk bakgrund 17,6 13,3 28,0 20,1 22,3 Antal lärare (årsarbetare) Antalet elever per skola har en spridning på nästan 50 % mellan högsta och lägsta värde. Kalmar har således flest antal elever med 242 per skola att jämföra med Karlskronas lägsta antal om enbart 165 elever per skola. Denna skillnad motsvarar då i stort sett 10 skolenheter. Övriga kommuner ligger sedan relativt jämnt fördelade kring 200 elever per skola, vilket samtidigt överensstämmer väl med rikssnittet om 201 elever. När det sedan gäller antalet elever i fristående skolor avviker Karlskrona klart från övriga kommuner, som ligger väl samlade runt 7 8 %. Kommunen har således i stort sett tre gånger fler elever i friskolor än den kommun som ligger närmast dvs. Kalmar. Friskolorna i Karlskrona är inte påtagligt fler till antalet utan har i stället främst ett relativt stort antal elever per skola. Karlskrona tillhör för övrigt den grupp av kommuner i riket som har högst andel elever utanför den kommunala grundskolan. Som jämförelse ligger för övrigt rikssnittet idag på enbart dryga 12 %. Även andelen elever med utländsk bakgrund uppvisar en stor spridning mellan högsta och lägsta värde. Kristianstad i topp med sina 28 % ska då jämföras med Karlskrona med enbart drygt 13 % i den andra ändan. Övriga kommuner redovisar samtidigt andelar på mellan knappt 18 och drygt 22 %, vilket är väl i nivå med nuvarande rikssnitt om 20,5 %. 4

5 Grundskolan 2010 Indikatorer/Värde och ranking "Bäst" värde av 3KV-kommunerna "Sämst" värde av 3KV-kommunerna Kalmar Karls- Kristian- Växjö 3KV- Halm- Rikskrona stad snitt stad medel Objektiva nyckeltal Def. Nettokostnad per elev grundskolan Kr Jämfört med 2009 %-förändr -3,7 2,2 9,5 4,3 1,2 Nettokostnad per elev undervisning Kr Jämfört med 2009 %-förändr -1,1-1,5-1,1 2,5-1,0 Avvikelse från standardkostnad % -8,8-1,4-4,3-8,4-5,7-0,8 Kostnad/elev för elevvård Kr Jämfört med 2009 %-förändr 5,7-2,8 6,4 3,7 8,4 Andel lärare med pedagogisk högskoleexame 5 % 89,4 88,8 89,4 92,1 89,9 90,5 86,9 rank Jämfört med 2009 %-enh 0,1 0,0 1,1 0,2 0,3 0,6 1,1 Genomsnittligt meritvärde ,3 201,3 200,6 207,8 204,7 209,0 208,8 rank Jämfört med 2009 %-enh 2,0-1,7-2,0-2,7-1,1-0,7-0,4 Avvikelse meritvärde från Salsa % ,7-2 Jämfört med 2009 %-enh ,0 1 Andel elever med minst G i alla ämnen % 83,4 76,7 71,3 76, ,1 76,6 rank Jämfört med 2009 %-enh 1,2-0,5-1,5-4,4-1,3-2,2-0,4 D:o med avvikelse från Salsa % rank Jämfört med 2009 %-enh Andel godkända i matematik ämnesprov åk 9 10 % 85,5 78,8 84,2 88,7 84,3 86,1 82,5 rank Jämfört med 2009 %-enh 10,4-7,4-4,2-4,4-1,4-4,9-4,5 Andel godkända i engelska ämnesprov åk % 97,4 94,6 92,8 95, ,7 95,8 rank Jämfört med 2009 %-enh 2,1 0,2 0,0-1,7 0,1-0,8 0,0 Andel godkända i svenska ämnesprov åk % ,6 94,7 93,6 92,7 94,9 rank Jämfört med 2009 %-enh -1,7-3,3-3,8-2,2-2,7-5,4-1,8 Andel elever behöriga till gymnasiet % 92,6 89,8 84,4 88,4 88,8 90,3 88,2 rank Jämfört med 2009 %-enh 0,8 1,8-3,2-0,9-0,4-1,3-0,6 Antal lärare/rektor Antal lärare per 100 elever ,7 8,5 7,5 8 8,2 8 8,3 Informationsindex, webb %

6 Kalmar Karls- Kristian- Växjö 3KV- Halm- Rikskrona stad snitt stad medel Subjektiva nyckeltal Medborgarundersökningen Vad tror eller tycker du om grundskolan 17 Index i din kommun? Grundskoleenkäten åk 5 och åk Jag känner mig trygg i skolan åk 5 % åk 8 % Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 5 % åk 8 % Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikt åk 5 % åk 8 % Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena åk 5 % åk 8 % Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver detta åk 5 % åk 8 % Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet åk 5 % åk 8 % Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen åk 5 % åk 8 % Grundskoleenkäten med de sju frågorna framtagna av SKL skall genomföras av samtliga kommuner 6

7 Könsuppdelad statistiksammanställning 2010 "Bäst värde" av 3KV-kommunerna "Sämst värde av 3KV-kommunerna Objektiva nyckeltal Kalmar Karls- Kristian- Växjö 3KV- Halm- Rikskrona stad snitt stad medel Genomsnittligt meritvärde 209,3 201,3 200,6 207,8 204,7 209,0 208,8 rank Flickor 220,4 217,2 213,7 221,8 218,3 218,7 220,3 Pojkar 198,9 186,0 188,1 196,3 192,3 198,7 197,8 Andel elever med minst G i alla ämnen 83,4 76,7 71,3 76, ,1 76,6 rank Flickor 85 83,1 76,3 82,4 81,7 82,4 79,6 Pojkar 81,9 70,6 66,5 71,8 72,7 77,7 73,7 Andel godkända i matematik ämnesprov åk 9 85,5 78,8 84,2 88,7 84,3 86,1 82,5 rank Flickor 85,9 80,0 86,7 87,3 85,0 84,1 82,3 Pojkar 85,0 77,7 81,9 89,7 83,6 88,3 82,6 Andel godkända i engelska ämnesprov åk 9 97,4 94,6 92,8 95, ,7 95,8 rank Flickor 96,7 95,6 93,1 95,6 95,2 95,7 95,8 Pojkar 98,1 93,6 92,4 94,8 94,7 95,6 95,9 Andel godkända i svenska ämnesprov åk ,6 94,7 93,6 92,7 94,9 rank Flickor 95,3 95,9 95,6 98,5 96,3 95,9 97,1 Pojkar 94,6 88,2 89,8 91, ,2 92,6 Andel elever behöriga till gymnasiet 92,6 89,8 84,4 88,4 88,8 90,3 88,2 rank Flickor 94,7 93,1 87, ,5 90,1 89,2 Pojkar 90,7 86,6 81,6 86,4 86,3 90,5 87,2 7

8 Iakttagelser och kommentarer Kalmar Generellt uppvisar Kalmar de klart bästa resultaten kombinerat med de klart lägsta kostnaderna inom 3KV-gruppen. Det är anmärkningsvärt att kommunen såväl har den klart högsta andelen elever med minst godkänt betyg i alla ämnen som den klart högsta andelen elever som är behöriga till gymnasiet efter genomgången grundskola. Den enda punkt som Kalmar har det klart sämsta värdet för är antalet lärare per rektor. I den könsuppdelade statistiken kan utläsas att Kalmars pojkar visar på bättre resultat än i övriga jämförda kommuner. Karlskrona Trots den klart högsta nettokostnaden per elev uppvisar Karlskrona de sämsta resultaten för eleverna tillsammans med Kristianstad, både vad gäller meritvärden och andel med godkända betyg. Däremot hävdar sig Karlskrona väl när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Karlskrona har lägst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i jämförelsegruppen, men samtidigt klart över rikssnittet. Ett positivt mått för Karlskrona är att kommunen har klart lägst antal lärare per rektor. I den könsuppdelade statistiken har Karlskrona tillsammans med Kristianstad de klart lägsta meritvärdena för pojkar. Karlskrona utmärker sig genom att ha den klart största skillnaden mellan flickors och pojkars resultat. Det som kan utläsas av de genomförda grundskoleenkäterna är att Karlskronas åttondeklasser genomgående uppvisar högre värden än Kristianstads. En bättre värdering av detta kan göras när samtliga kommuner genomför enkäten på ett enhetligt sätt. Kristianstad Kristianstad uppvisar i hård konkurrens med Karlskrona de sämsta resultaten i rapporten generellt. Kristianstad satsar minst resurser på undervisning och har lägst antal lärare per hundra elever jämfört med övriga. Resultatmässigt har Kristianstad låga värden avseende godkända i vissa kärnämnen och vad gäller behöriga till gymnasiet är de bland de sämre i riket. Ett positivt mått för Kristianstad är informationen om skolan via kommunens webbplats där Kristianstad har bland de högsta värdena i riket. Könsuppdelat stämmer beskrivningen av Karlskrona i stort sett in på Kristianstad, till exempel en stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Endast två av tre pojkar klarar godkänt i alla ämnen. Kristianstad har i jämförelse med Karlskrona mycket låga värden i grundskoleenkäten för årskurs åtta. En bättre värdering av detta kan göras när samtliga kommuner genomför enkäten på ett enhetligt sätt. Växjö Växjö är klar tvåa i undersökningen mellan våra fyra kommuner. Växjö har klart högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och hög andel som har godkänt i matematik samt den enda kommun där pojkarna är bättre än flickorna i ämnet. Vad gäller informationsindex uppvisar Växjö ett dåligt resultat, även i jämförelse med riket. Ett observandum är att flickorna i Växjö presterar väldigt bra i kärnämnet svenska. 8

9 Analyser och kommentarer Bakgrundsfaktorer Karlskrona har relativt sett flest antal skolenheter av de jämförda kommunerna. Samtidigt har kommunen också det klart lägsta antalet elever per skolenhet. Jämfört med riksgenomsnittet motsvarar denna avvikelse i nuläget således en överdimensionering med 5-6 skolenheter totalt sett. När det gäller andelen elever som går i fristående skolor är denna i stort sett tre gånger större i Karlskrona än i de övriga jämförelsekommunerna och samtidigt också nästan dubbelt så stor som rikssnittet. Karlskronas andel överträffas i stort sett endast av ett begränsat antal storstads- och förortskommuner. Frågan är sedan i vilken utsträckning och på vilket sätt detta unika förhållande påverkar kommunens olika resultat/utfall i jämförelserna av olika kostnader och kvalité. Andelen elever med utländsk bakgrund är däremot klart lägst i Karlskrona och samtidigt också en bra bit under rikssnittet. I sammanhanget bör då samtidigt noteras att huvuddelen av dessa elever är samlade vid en enda skolenhet i kommunen. Kristianstad har således en mer än dubbelt så hög andel än vår kommun och också en andel betydligt över rikssnittet. Objektiva nyckeltal Karlskrona uppvisar den klart högsta nettokostnaden av de jämförda kommunerna men samtidigt bara den näst högsta kostnaden för undervisning. Kommunen är dessutom den kommun, som har minst avvikelse från den beräknade standardkostnaden. Övriga kommuner har således samtliga klart lägre kostnader än just den för var och en beräknade standardkostnaden. Det genomsnittliga meritvärdet för Karlskronas elever ligger tyvärr påtagligt under rikssnittet. Av de jämförda kommunerna är det bara Kristianstad, som uppvisar ett sämre värde. Noteras bör då att flickorna i Karlskrona hävdar sig klart bättre än vad pojkarna gör. Pojkarnas meritvärden är de facto rent av lägre än motsvarande värde för Kristianstad. Avvikelsen från rikssnittet är samtidigt anmärkningsvärt stor. Kommunens elever uppvisar dessutom den klart största negativa avvikelsen från normvärdet beräknat enligt Skolverkets s.k. Salsa-modell. Viktigt att notera är då att denna jämförelse enbart avser elever som går i de kommunala grundskolorna. Kommunens elever har också den (klart) lägsta andelen elever som fått godkänt i ämnesproven våren 2010 i de bägge kärnämnena matematik och svenska. I bägge ämnena ligger våra värden dessutom klart under rikssnittet. I likhet med meritvärdena är det åter främst pojkarnas mycket låga betyg som bidrar till kommunens dåliga resultat. När det däremot gäller värdena för såväl andelen elever med minst G i alla ämnen som andelen elever behöriga till gymnasiet hävdar sig kommunen bättre. I bägge dessa nyckeltal ligger kommunen över rikssnittet och redovisar samtidigt betydligt bättre resultat än framför allt Kristianstad. Även i dessa bägge fall förklaras kommunens resultat utav flickornas relativt höga nivåer, medan pojkarnas prestationer återigen ligger klart under rikssnittet. 9

10 Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är lägre i Karlskrona än i de jämförda kommunerna men samtidigt klart över rikssnittet. Karlskronas något lägre andel kan då eventuellt till delar förklaras av att de övriga jämförelsekommunerna samtliga har högskoleutbildning till lärare på orten, vilket kan underlätta rekryteringen. Vid jämförelsen av antalet lärare per rektor uppvisar däremot faktiskt Karlskrona det klart lägsta/bästa värdet inom 3KV(H)-gruppen, vilket delvis kan vara kopplat till kommunens många och relativt små skolenheter. I sammanhanget bör då samtidigt påpekas att kommunens rektorer också är arbetsledare för ett antal andra personalgrupper, vilket gör att totala antalet anställda under varje rektor är betydligt högre. Subjektiva nyckeltal När det gäller de subjektiva nyckeltalen kan denna gång tyvärr inte någon fullständig och relevant jämförelse göras, eftersom det är bara Karlskrona och Kristianstad som har genomfört de planerade elevenkäterna för årskurserna 5 och 8 - inkluderande SKL:s sju frågor om generella kvalitetsindikatorer inom grundskolan. Enkätresultaten i Karlskrona visar nästan genomgående på en stor nöjdhet framför allt gäller detta för eleverna i årskurs 5. Den enda fråga som uppvisar sämre värde är den som handlar om skolarbetets förmåga att väcka elevernas lust till mer lärande. Jämfört med Kristianstad visar samtidigt Karlskrona genomgående på bättre värden på de olika frågorna framför allt gäller detta då för årskurs 8. I sammanhanget bör då noteras att svarsfrekvensen i Kristianstad är i stort sett 100 %, medan den i Karlskrona uppgår till i snitt 91,3 % (96,7 % för åk 5 och 84,8 % för åk 8). 10

11 Definitioner 1. Nettokostnad per elev i grundskolan - SCB Den totala nettokostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts. 2. Nettokostnad per elev för undervisning SCB Statistiken visar kostnaden för alla läro- och timplanebundna aktiviteter, främst löner, lönekostnader för lärare under tid för kompetensutveckling samt kostnader för ev. vikarier. I statistiken ingår inte kostnader för kompetensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter. 3. Avvikelse från standardkostnad - Vad kostar verksamheten Indikatorn visar den procentuella avikelsen mellan nettokostnaden och standardkostnaden per elev. Här hamnar kommunen med störst positiv avvikelse sist i rangordningen och vice versa. Standardkostnaden för grundskolan är den kostnad som beräknas i grundskolemodellen i kostnadsutjämningssystemet. Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Avser samtlig regi. 4. Kostnad per elev för elevvård - SCB Denna indikator visar kostnaden för elevvård per elev. I statistiken ingår kostnader för skolläkare och skolsjuksköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer, köpta tjänster t. ex. från landstinget. I statistiken ingår inte kostnader för lokaler, elevassistenter, personliga assistenter, sk olvärdar och elevförsäkringar. 5. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Öppna jämförelser Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris). 6. Genomsnittligt meritvärde Öppna jämförelser Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. 7. Avvikelse meritvärde från Salsa Öppna jämförelser Modellberäknade betygsvärden har tagits fram i en modell där hänsyn tagits till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. På kommunnivå ingår endast kommunala skolor. 8. Andel elever G i alla ämnen Öppna jämförelser Andel (%) av avgångseleverna som uppnått målen, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris) 11

12 9. D:o med avvikelse från Salsa Öppna jämförelser Andelen elever om uppnått målen i samtliga ämnen jämfört med förväntat resultat, där hänsyn tagits till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. På kommunnivå ingår endast kommunala skolor. 10. Andel godkända i matematik ämnesprov åk 9 Öppna jämförelser Indikatorn visar andelen elever med minst betyget Godkänt i ämnesprovet i matematik vårterminen 2010 av de elever som fått ett provbetyg i ämnet och avslutat årskurs 9. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Alla grundskolor som har elever i årskurs 9 deltar i ämnesprovinsamlingen.endast elever som genomfört samtliga delprov får ett sammanvägt provresultat för de olika delproven som ingår i varje ämne. 11. Andel godkända i engelska ämnesprov åk 9 Öppna jämförelser Indikatorerna visar andelen elever med minst betyget Godkänt i ämnesproven i engelska vårterminen 2010 av de elever som fått ett provbetyg i ämnet och avslutat årskurs 9. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Alla grundskolor som har elever i årskurs 9 deltar i ämnesprovinsamlingen. Endast elever som genomfört samtliga delprov får ett sammanvägt provresultat för de olika delproven som ingår i varje ämne. 12. Andel godkända i svenska ämnesprov åk 9 Öppna jämförelser Indikatorerna visar andelen elever med minst betyget Godkänt i ämnesproven i matematik, engelska respektive svenska vårterminen 2010 av de elever som fått ett provbetyg i ämnet och avslutat årskurs 9. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Alla grundskolor som har elever i årskurs 9 deltar i ämnesprovinsamlingen. Endast elever som genomfört samtliga delprov får ett sammanvägt provresultat för de olika delproven som ingår i varje ämne. 13. Andel elever behöriga till gymnasiet Öppna jämförelser Antal behöriga elever till gymnasieskolan i årskurs 9 dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Uppgiften avser läsår. 14. Antal lärare per rektor Öppna jämförelser Antal personer som tjänstgör som lärare dividerat med antal rektorer. Som rektor räknas inte studierektor eller biträdande skolledare. Inom rektors ansvarsområde kan också finnas skolbarnomsorg eller barnomsorg vars personal inte redovisas här. 15. Antal lärare per 100 elever Öppna jämförelser Antal elever per lärare i årskurs 1-9 omräknat till heltidstjänster, i kommunala och fristående skolor i kommunen. Övrig pedagogisk personal (förskollärare, 12

13 fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris). 16. Informationsindex, webb SKL Informationsindex omfattar den information som finns på kommunens hemsida. Syftet med informationsindex är att kunna visa en samlad bild av kommunens informationsgivning till medborgarna och synliggöra starka och svaga sidor. Undersökningen går till så att en extern granskare går igenom kommunens hemsida för att få svar på ett antal givna frågor. Svaret på varje fråga måste hittas inom tidsbegränsningen 2 minuter. Om ett omfattande och lättöverskådligt svar på frågan hittas inom denna tidsram så ges 3 poäng och ett kortfattat och övergripande svar ger 1 poäng. Om svaret ej finns eller inte kan hittas inom 2 minuter ges 0 poäng. Poängen för varje fråga summeras och redovisas här som procent (%) av maxpoäng. Källa: SKL (Information till alla) 17. Medborgarundersökningen - SCB Medborgarnas bedömning av kommunens grundskoleverksamhet, skala Källa SCB:s medborgarundersökningar. 18. Grundskoleenkäten SKL har tagit fram sju gemensamma frågor för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation. 13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor BILAGA 1 Öppna jämförelser i kommunens utvecklingsarbete Ett av huvudsyftena med Öppna jämförelser är att den ska stimulera

Läs mer

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Innehållsförteckning 1. Grundskolans nyckeltal sammanfattning 1 2. Inledning 4 3. Metod 5 4. Resultat 6 4.1 Elevernas behörighet till gymnasieskolan 6 4.2 Elever

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Barn- och utbildningsnämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...9 2 -07-04

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga MODELLOMRÅDE JÖNKÖPING Psykisk hälsa barn och unga Indikatorer baslinjemätning 2010 Psykisk hälsa barn och unga, Indikatorer baslinjemätning 2010, Jönköping 2 Innehåll Hälsokurvan/psykisk hälsa... 4 Skolfrånvaro...

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II

Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II 2017-03-14 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2016 i grundskolan, del II Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Rapport från Analysgruppen

Rapport från Analysgruppen Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 150421 www.varnamo.se/budget2016bbvår M Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN, slutat OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer