SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun"

Transkript

1 SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1

2 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET... 4 SAMMANVÄGT RESULTAT SLUTBETYG... 6 Uppnått målen i alla ämnen... 6 Genomsnittligt meritvärde... 6 ANDELEN BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLANS PROGRAM... 6 Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram... 6 ANDEL BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLANS EKONOMI-, HUMANISTISKA OCH SAMHÄLLSVETARPROGRAM 7 Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program... 7 Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram... 7 Andel elever som uppnått minst G i ämnesproven åk ANALYS... 7 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING... 8 OMVÄRLDSKUNSKAP... 9 Dagens Nyheters nutidsorientering... 9 KOSTNADER... 9 NETTOKOSTNAD PER ELEV... 9 LOKALKOSTNAD PER ELEV... 9 KOSTNAD FÖR SKOLSKJUTS PER ELEV... 9 PROCENTUELL AVVIKELSE FRÅN STANDARDKOSTNAD EFFEKTIVITETSTAL ANDEL LÄRARE MED PEDAGOGISK HÖGSKOLEEXAMEN ANTAL ELEVER PER LÄRARE LIKVÄRDIG BETYGSSÄTTNING ÄMNESPROVET I MATEMATIK I ÅRSKURS ELEVERNAS SYN PÅ SKOLAN OCH UNDERVISNINGEN ANALYS SYNLIGT LÄRANDE RÖD TRÅD I ÅRETS TEMA ATT FORMA UNDERVISNING UTIFRÅN ÅTERKOPPLING LÄRARNAS FÖRVÄNTNINGAR

3 Inledning Sveriges Kommunen och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat inom ramen för undersökningen Öppna jämförelser. I Öppna jämförelser grundskola jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Det sammanvägda resultatet ger en indikation på hur väl skolan lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna. Så beräknas det sammanvägda resultatet och effektivitetstalet Sammanvägda resultatet Det sammanvägda resultatet utgår från de resultatindikatorer som man mot bakgrund av tillgänglig jämförbar statistik kunnat redovisa för samtliga kommuner. Följande mått används: Uppnått målen i alla ämnen 0,25 Uppnått målen i alla ämnen SALSA-avvikelse 0,15 Genomsnittligt meritvärde 0,20 Genomsnittligt meritvärde SALSA-avvikelse 0,10 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 0,15 Ämnesprov åk 9 (1/3 per ämne) 0,15 Detta innebär att resultaten från ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering inte ingår då man inte har tillgång till värden för samtliga 290 kommuner. Det sammanvägda resultatet är sålunda ett mått på hur väl kommunens skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Samtliga indikatorer som ingår har standardiserats för att vara jämförbara med varandra. Detta innebär att kommunens värde för respektive indikator gjorts om till ett värde mellan 0 och 100 beroende på hur högt värde kommunen har i jämförelse med alla andra kommuner. Den kommun som har det högsta värdet för respektive indikator tilldelas värdet 100 och den som har det lägsta värdet får 0. Värdena har sedan viktats vilket innebär att vissa indikatorer tillmäts större betydelse än andra. Ett antal principer har varit vägledande när vikterna har bestämts. Indikatorer som grundar sig på flera ämnen tillmäts större betydelse än de som grundar sig på ett eller ett fåtal ämnen och faktiska värden tillmäts större betydelse än avvikelser från SALSA-värden. SKL har även sett det som mer betydelsefullt att alla elever når målen än att eleverna har ett genomsnittligt högt betyg. SKL skriver att vilka vikter som tilldelas en viss indikator alltid kan diskuteras och självklart leder en större förändring av vikterna till att resultaten förändras. 3

4 För att viktningen ska bli så bra som möjligt har SKL vid framtagandet haft en dialog med ett större antal kommuner. Man har även gjort olika typer av tester för att försäkrat sig om att förändringar av vikterna inte leder till större förändringar i det sammanvägda resultatet (s.k. robusthetstest). Värdena för respektive indikator multipliceras avslutningsvis med de valda vikterna och ett sammanvägt värde erhålls. Då det framräknade värdet i sig inte säger något om kommunens resultat har man valt att i rapporten enbart redovisa det sammanvägda resultatet i form av kommunens placering i förhållande till alla andra kommuner. Effektivitetstalet För att få en bild av kommunernas effektivitet har man kompletterat det sammanvägda resultatet med ett effektivitetstal. Vid framtagandet av effektivitetstalet har kommunens sammanvägda resultat vägts ihop med kommunens kostnad i form av avvikelsen mot standardkostnad. Anledningen till att man använt sig av avvikelse från standardkostnaden istället för nettokostnaden är för att SKL anser att jämförelsen blir mer rättvis om man tar hänsyn till att kommunerna i Sverige har väldigt olika struktur och förutsättningar. Även indikatorn Procentuell avvikelse från standardkostnaden har standardiserats på samma sätt som beskrivs i avsnittet ovan. Kommunernas procentuella avvikelse har således gjorts om till ett värde mellan 0 och 100 beroende på vilket värde kommunen har i jämförelse med alla andra kommuner. Målsättningen vid framtagandet av effektivitetstalet har varit att resultat och kostnader ska väga lika mycket. Indikatorn Procentuell avvikelse från standardkostnaden väger således i stort sett lika mycket som de totalt åtta resultatindikatorerna som ligger till grund för det sammanvägda resultatet. I likhet med det sammanvägda resultatet ger effektivitetstalen i sig ger inte någon direkt information om graden av effektivitet i en kommun. De blir intressanta först när de ställs i relation till andra kommuner. SKL har därför även i detta fall valt att enbart redovisa kommunernas rankingplaceringar. 4

5 Sammanvägt resultat 2012 Det sammanvägda resultatet 2012 visar att Säter placerar sig på plats 84 bland Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med Dalarnas 15 kommuner placerar sig Säter på plats 7. Detta är en tillbakagång från 2011 års resultat då Säter placerade sig på plats 33 i riket och plats 3 bland Dalarnas kommuner. Utvecklingen de fyra senaste åren har varit: Tabell 1. Säters ranking, sammanvägt resultat, jämfört med länet och riket Ranking länet Ranking nationellt Tabell 2. Ranking, Dalarnas kommuner, sammanvägt resultat, jämfört med riket Kommun Ranking Vansbro 6 Malung 16 Leksand 59 Rättvik 60 Falun 72 Avesta 82 Säter 84 Gagnef 151 Smedjebacken 209 Älvdalen 236 Mora 240 Borlänge 250 Hedemora 252 Ludvika 263 Orsa 289 För varje enskild kommun har SKL också tagit fram de fyra kommuner som mest liknar den egna kommunen, utifrån de fyra bakgrundsvariablerna SALSA, folkmängd, standardkostnad och mediannettoinkomst. De fyra kommuner som är mest liknar Säter efter sammanvägning av de fyra bakgrundsvariablerna är Olofström, Hjo, Fagersta och Älvkarleby. Tabell 3. Ranking, liknande kommuner, sammanvägt resultat, jämfört med riket Ranking nationellt Säter 84 Olofström 153 Hjo 197 Fagersta 213 Älvkarleby 243 5

6 I redovisningen nedan jämförs resultaten från 2011 års undersökning, SKL s öppna jämförelser. Slutbetyg Uppnått målen i alla ämnen Andel av avgångseleverna som uppnått målen, det vill säga betyget Godkänt eller högre, i samtliga ämnen vårterminen Den enskilda eleven ska ha nått målen i alla ämnen han eller hon läst för att räknas till dem som uppnått målen i alla ämnen. Resultatet visar en tillbakagång av andelen elever som når målen i alla ämnen från 84 % till 82,6 %, rank 47 till 68. Avvikelsen från det modellberäknade Salsavärdet gällande andel elever som når målen i alla ämnen har förändrats från 9 procentenheter till 2 procentenheter, från rank 22 till 110. Genomsnittligt meritvärde Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena (G=10, VG=15 och MVG=20) för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg i årskurs 9 vårterminen Det högsta möjliga meritvärdet är således 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antalet elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Meritvärdet har förbättrats från 202,5 till 210,9, från rank 162 till 92. Avvikelsen från det modellberäknade Salsavärdet gällande meritvärdet har förändrats från 3 procentenheter till -4 procentenheter, från rank 90 till 188. Andelen behöriga till gymnasieskolans program När det gäller andelen behöriga att söka gymnasieskolan går det inte att jämföra mellan åren pga. att behörighetskraven ändrats. År 2010 krävdes minst godkänt i ämnena svenska, matematik och engelska. År 2011 krävs för behörighet till ett yrkesprogram godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen. Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram vårterminen För att vara behörig krävs minst betyget Godkänt i engelska, svenska och matematik och ytterligare nio ämnen. Tre av de övriga nio ämnena skall vara biologi, fysik och kemi. Sammanlagt krävs godkända betyg i tolv ämnen. Andelen beräknas av dem som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som lämnat årskurs 9 utan slutbetyg ingår således inte. 6

7 Resultatet visar att 85,3 % var behöriga att söka naturvetar- och teknikprogrammet, rank 112. Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram vårterminen För att vara behörig krävs minst betyget Godkänt i engelska, svenska och matematik och nio ytterligare ämnen. Fyra av de nio övriga ämnena skall vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Sammanlagt krävs godkända betyg i tolv ämnen. Resultatet visar att 88,1 % av eleverna var behöriga att söka ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram, rank 91. Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans estetiska program vårterminen För att vara behörig krävs minst betyget Godkänt i engelska, svenska och matematik och ytterligare nio valfria ämnen. Sammanlagt krävs godkända betyg i tolv ämnen. Resultatet visar att 89 % av eleverna var behöriga att söka estetiska program, rank 101. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram vårterminen För att vara behörig krävs minst betyget Godkänt i engelska, svenska och matematik och ytterligare fem valfria ämnen. Sammanlagt krävs godkända betyg i åtta ämnen. Resultatet visar att 90,8 % av eleverna var behöriga att söka estetiska program, rank 88. Andel elever som uppnått minst G i ämnesproven åk 9 Andelen elever som avslutat årskurs 9 vårterminen 2011 som uppnått minst resultatet Godkänt på de nationella ämnesproven i matematik, engelska och svenska. Resultatet visar en tillbakagång i matematik från 93,1 %, till 84,5 %, rank 8 till 85, för engelska en tillbakagång från 97,4 % till 95,1 %, rank 56 till 207. För svenska ser vi en förbättring från 99,1 % till 100 % Resultatet för svenska rankas som nummer 1 bland landets 290 kommuner, en förbättring från rank 9 till 1. Analys Resultaten i riket var generellt något bättre läsåret 2010/11 jämfört med föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 208,8 till 210,6. Andelen elever som nått målen i alla ämnen var den högsta på tio år: 77,3 procent. Men bilden är inte enhetlig. Andelen behöriga till gymnasieskolan sjönk från 88,2 till 87,7 procent. En förklaring till det är de skärpta antagningskraven till gymnasieskolan som införts med den nya skollagen. Men även om man jämför med de tidigare behörighetskraven (godkänt i engelska, svenska och matematik) syns en viss nedgång i förhållande till föregående år. 7

8 SKL s resultat baseras på andelen elever som uppnått målen i alla ämnen (0,25), uppnått målen i alla ämnen SALSA-avvikelse (0,15), det genomsnittligt meritvärde (0,20), det genomsnittliga meritvärde SALSA-avvikelse (0,10), behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram (0,15), samt ämnesproven för åk 9 (1/3 per ämne) (0,15). Varje del har viktats där måluppfyllelsen i alla ämnen har getts den största betydelsen. Ett av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål har varit att höja eleverna betygsresultat i alla ämnen (meritvärdet). En av nämndens utmaningar inför kommande läsår är att också fokusera på andelen elever som når målen i samtliga ämnen. Inom ramen för detta arbete pågår redan flera satsningar. Åtgärder för utveckling Uppdrag till grundskolans rektorer att lämna måluppfyllelserapporter till förvaltningen tre gånger om året med uppgifter om sina resultat, vad man gjort för att förbättra dem, vad man planerade att göra, vilka lärdomar organisationen dragit och vilka konsekvenser detta fått för rektor som pedagogisk ledare. En central del av det systematiska utvecklingsarbetet ska bestå av processtöd. Vilket konkret innebär att speciellt utvalda pedagoger från samtliga kommunala skolor träffar varandra och alla rektorer under sammanlagt fem till sex dagar per år, då man diskuterar uppdraget utifrån läroplanen. Processtödsmötena kan vara halvdagslånga, men de kan också pågå under två på varandra följande arbetsdagar då alla medverkande träffas i konferensmiljö utanför skolan och diskuterar Lgr11. Inför läsåret 2012/2013 kommer även ämnesträffar att införas. Ämnesträffarna ska vara obligatoriska och ledas av processtödjarna. Meningen med ämnesträffarna är att lärare från olika skolor träffas två gånger per termin och diskuterar läroplansuppdraget utifrån just sitt ämne. En ytterligare faktor, avgörande för att nå högre måluppfyllelse, är att välja bort allt som inte hör till skolans uppdrag. Konkret kan det till exempel handla om att olika intresseorganisationer vill driva sina, i och för sig, viktiga frågor mer eller mindre inom skolans ram. Vid Klockarskolan arbetar man för att utveckla Musiktillvalet, som sker i samverkan med Kulturskolan, samt en utveckling av Teknikundervisningen, en satsning som innefattar en utökad samverkan med Dahlandergymnasiet. En kommunövergripande kompetensutveckling, som inletts under våren 2012, genomförs i syfte att utveckla den s.k. IUP-processen. Fokus ligger på läroplanens kunskapssyn och den nya bedömningsforskningen kopplat till bl. a. uppdraget om IUP med skriftliga omdömen samt betygssättning. Under våren 2012 fortsätter en satsning som syftar till att stärka elevernas läsförståelse. Inför läsåret 2011/2012 har projektet vidareutvecklats till att omfatta samtliga pedagoger som undervisar i åk 1-3 och även för kommunens specialpedagoger/speciallärare. En satsning på att utveckla matematikundervisningen inleddes under 2011 och fortsätter under Syftet är att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för 8

9 att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Barn- och utbildningsnämnden satsar också under 2012 på att möjliggöra för lärare att bredda och fördjupa sin kompetens inom ramen för det statliga Lärarlyftet II. Utformningen av Lärarlyftet II är nära kopplad till den nya skollagen och införandet av lärarlegitimationen som reglerar att lärare ska vara behöriga i de ämnen som de undervisar i. Omvärldskunskap Dagens Nyheters nutidsorientering Genomsnittligt antal korrekta svar från deltagande elever i årskurs 9 i Dagens Nyheters nutidsorientering höstterminen Minst tio elever per kommun ska ha deltagit för att resultaten ska redovisas. Resultatet visar en förbättring från 12,3 till 12,8, från rank 168 till 100. Kostnader De resultatindikatorer som redovisas avser till största del elever i årskurs 9. Deras resultat kan dock inte enbart analyseras utifrån avgångsårets resursinsats. För att ge en mer rättvisande bild av vilken resursinsats som ligger till grund för resultatet redovisas indikatorerna nettokostnad och avvikelse från standardkostnad per elev som ett genomsnitt över de fem senaste åren. Nettokostnad per elev Kommunens samtliga kostnader för grundskola minus intäkter utslaget per elev som är folkbokförd i kommunen. Den nettokostnad som redovisas är en genomsnittskostnad för femårsperioden Nettokostnaden har ökat från kr till kr. Från rank 211 till 226. Lokalkostnad per elev Kommunens kostnad för externa lokalhyror, interna lokalkostnader och kalkylerade kapitalkostnader per elev som är folkbokförd i kommunen. Lokalkostnad per elev hos annan huvudman och avdrag för elever från annan kommun har schablonberäknats. De redovisade kostnaderna för lokaler är en genomsnittlig kostnad för femårsperioden 2006 till Resultatet visar att lokalkostnaden per elev ökat från kr/elev till kr/elev. Kostnad för skolskjuts per elev Kommunens totalkostnad för skolskjutsar dividerad med antalet elever folkbokförda i kommunen. De redovisade kostnaderna för skolskjutsar är en genomsnittlig kostnad för femårsperioden 2006 till Resultatet visar att kostanden för skolskjuts ökat från kr/elev till kr/elev. 9

10 Procentuell avvikelse från standardkostnad Indikatorn visar hur kommunens faktiska kostnad avviker från dess standardkostnad, den modellberäknade kostnaden. Standardkostnaden används i det kommunala utjämningssystemet och är den kostnad som kommunen beräknas ha om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig effektivitets- och ambitionsnivå med hänsyn tagen till kommunens struktur. De strukturella faktorer som beaktas är andelen barn i grundskolan, andelen barn med rätt till modersmålsundervisning och svenska som andraspråk, gles bebyggelse och långa avstånd. Den standardkostnad som redovisas är en genomsnittkostnad för femårsperioden Resultatet visar att avvikelsen från standardkostnaden ökat från 9,8 % till 12,0 % från rank 250 till 254. Effektivitetstal Effektivitetstalet baseras på det sammanvägda resultatvärdet och avvikelsen från standardkostnaden. I det sammanvägda resultatet ingår samtliga redovisade resultatindikatorer med undantag för ämnesproven i årskurs 5 och Dagens Nyheters nutidsorientering. Den procentuella avvikelsen från standardkostnaden har standardiserats för att kunna vägas samman med det sammanvägda resultatet. Resultatet visar en försämring från rank 150 till 207. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Personal med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen med utfärdat examensbevis och som är anställda som lärare, omräknat till heltidstjänster läsåret 2010/11. Resultatet visar att Säter ökat andelen personal med högskoleexamen från 88,4 % till 90,1 % Från rank 157 till 97. Antal elever per lärare Antalet elever per lärare omräknat till heltidstjänster. Resultatet visar att antalet elever per lärare är konstant från föregående mätning, 11,4 elever per lärare. Likvärdig betygssättning Andel av kommunens elever i årskurs 9 som fick ett högre respektive lägre slutbetyg än provbetyg i ämnena matematik, engelska och svenska vårterminen

11 Tabell 4. Likvärdig betygssättning, Andel elever som fått ett högre eller lägre kursbetyg än deras provbetyg för ämnesproven matematik, engelska och svenska, jämförelse mellan 2011 och 2012 års Öppna jämförelser. Matematik Engelska Svenska Högre Lägre Högre Lägre Högre Lägre ,7.. 11,8 13,7 5,9 2, ,5 0,0 11,1 2,6 19,8 2,6 Resultatet visar att man inom matematik i förhållandevis hög utsträckning ger ett högre slutbetyg än provbetyget. Ämnesprovet i matematik i årskurs 9 Beräknat genomsnittligt betyg på ämnesprov i matematik åk 9. Indikatorn visar genomsnittet av elevernas resultat på det nationella provet i matematik i årskurs 9 omräknat till ett betyg (IG=0, G=10, Vg=15, MVG=20). Endast elever som har gjort provet räknas in i indikatorn. Resultatet visar en förändring från 11,5 till 10,7 Från rank 25 till 76. Elevernas syn på skolan och undervisningen Sju enkätfrågor till elever i årskurs fem respektive årskurs åtta ligger till grund för indikatorerna som speglar elevernas syn på skolan och undervisningen. I Säter genomfördes enkäten i årskurs 8. SKL har summerat andelen positiva svar stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra för att skapa ett indikatorvärde som utgör grunden för rankingen av kommunerna. För att ge en samlad bild av elevernas svar har man även slagit samman frågorna till ett sammanvägt resultat. Detta resultat är ett genomsnitt på andelen positiva svar på de sju frågorna. Man har bara beräknat ett sammanvägt resultat för kommuner som redovisat resultat för fyra frågor eller fler. Tabell 5. Elevernas syn på skolan och undervisningen, resultatet avser årskurs 8, våren 2011 Andel stämmer helt och stämmer Rank Av ganska bra Jag känner mig trygg i skolan 89 % Skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 28 % Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 50 % Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 73 % Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det 78 % Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 64 % Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena 91 % Sammanvägt resultat elevenkät 68 %

12 Analys Skolforskning har visat hur viktigt det är att anpassa undervisningen till hur lärandet sker hos eleverna och att återkoppling från lärare till elev och från elev till lärare är en nyckelfaktor för framgång. Vi vet också att det är viktigt med höga förväntningar, att eleverna känner till målen och att de får det stöd och den hjälp de behöver. Att eleverna känner sig trygga i skolan och känner lust att lära är också viktigt för att kunna utvecklas så långt som möjligt. För att skolan ska leva upp till sitt demokratiska uppdrag är det dessutom viktigt att eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande i skolan. Synligt lärande röd tråd i årets tema För att få en bättre bild av hur skolan lyckas med sitt uppdrag har SKL som årets tema tittat närmare på hur väl man lyckas fånga elevernas engagemang, motivation och delaktighet. I fjol gjorde SKL en svensk bearbetning av världens hittills största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers inlärning och studieprestationer. I denna bearbetning Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevernas studieresultat (2011) belyser man den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties resultat och analyser ur ett svenskt utbildningsperspektiv. Hatties forskningsöversikt omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Rapporten har under de senaste åren diskuterats och citerats, både internationellt och i Sverige. Hattie har pekat ut 138 påverkansfaktorer och delat in dem i kategorierna eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/utvecklingsprogrammet och undervisningen. Faktorerna skattas olika beroende på om de har stor, liten eller försumbar påverkan. Att forma undervisning utifrån återkoppling Undervisningen är det område som innehåller flest påverkansfaktorer i studien (49 av totalt 138). Enligt John Hattie har ungefär hälften av faktorerna stor effekt på elevprestationer. Några sådana exempel är formativ bedömning, återkoppling och varierade insatser för elever i behov av särskilt stöd. Det finns också faktorer som uppvisar små eller försumbara effekter, varav några exempel är problembaserat lärande, nivågruppering och mentorskap. Ur skolans och lärarnas perspektiv framhåller Hattie betydelsen av att skolan betonar elevernas engagemang i lärprocessen, att lärarna verbaliserar sina undervisningsstrategier och tar hänsyn till teorier om lärande och skolans fysiska infrastruktur. Lärarna bör också erbjuda kontinuerligt stöd för elevernas lärande genom daglig uppföljning och återkoppling (även från andra lärare) på sin undervisning. Nyckelkomponenterna för att läraren ska bli strategisk i sin undervisning är enligt Hattie att: 1. Finna vägar att engagera och motivera eleverna. 12

13 2. Lära ut lämpliga strategier för att tillägna kunskaper inom läro- och kursplanernas områden. 3. Ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv undervisningen är för alla elever. Den enskilda faktor som i Hatties studie ger störst inverkan på elevernas resultat är Självskattning av betyg som innebär att eleven har god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Därför bör explicita lärandemål och kriterier för måluppfyllelse vara tydliga för eleven. I en framgångsrik undervisningsstrategi ingår alltid att läraren betonar målen med undervisningen. Koncentration, envishet och engagemang är en annan positiv faktor som enligt Hattie kan påverkas av att eleverna känner till målen. Huvudbudskapet i undervisningskategorin är att det, utöver betydelsen av tydliga mål och kriterier för lärandet, finns en klassrumsmiljö där eleverna vågar göra misstag och där uppmärksamheten läggs på utmanande uppgifter. Dessutom påtalas behovet av återkoppling, inte minst för att förmedla en känsla av tillfredsställelse, engagemang och uthållighet som underlättar elevernas uppgift att lära. Lärarnas förväntningar När John Hattie analyserar hur läraren påverkar elevernas studieprestationer vill han att vi ska överväga vad det är som gör störst skillnad mellan olika lärare. Enligt honom är nämligen påståendet om att lärare gör skillnad missvisande. När Hattie har frågat ett stort antal personer om vilka lärare som tydligt gjort skillnad under deras skoltid, framkommer några kännetecken. Utöver en passion för att se utmaningar i sina ämnen skapar de bästa lärarna bra relationer till eleverna. De hjälper eleverna att använda varierade strategier eller processer för att lära sig ämnet och de är villiga att förklara undervisningsmaterialet och engagera sig i elevernas lärprocesser. De starkaste sambanden handlar om lärare som utmanar och uppmuntrar elever, har höga förväntningar på elevers prestationer, följer upp och utvärderar elever, samt har en stor passion för undervisning och lärande. Metaanalyser visar också att negativa effekter av dålig undervisning kan vara svåra att kompensera. De kan också finnas kvar flera år efter undervisningen. När det gäller lärares förväntningar påpekar John Hattie att förväntningsprocesser inte bara är en del av lärarens medvetande utan snarare finns inbyggt i våra institutioner och i samhället. Han konstaterar också att lärare med låga förväntningar tenderar att omfatta sina elever med dessa förväntningar. Hatties rekommendation är att fokusera på utveckling för alla elever oavsett utgångsläget. 13

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor

öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor öppna jämförelser grundskola 2011 Bilagor BILAGA 1 Öppna jämförelser i kommunens utvecklingsarbete Ett av huvudsyftena med Öppna jämförelser är att den ska stimulera

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Öppna jämförelser: grundskolan 2016

Öppna jämförelser: grundskolan 2016 2016-05-10 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Öppna jämförelser: grundskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Skolorna i Nacka kommun

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL

Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande DISKUSSIONSMATERIAL Synligt lärande hur då? I skriften Synligt lärande presenteras och analyseras resultaten från den Nya Zeeländske forskarens John Hatties banbrytande studie Visible Learning.

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22

Grundskola. Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Grundskola En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv Nätverk Rolf Deltagande kommuner: Bollebygd, Götene, Tibro och Vadstena 2010-12-22 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV

KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE GRUNDSKOLAN 2011 RAPPORT UR ETT KOMMUNSTYRELSEPERSPEKTIV RAPPORT FRÅN NÄTVERKET 3KV(H) Kalmar Kommun, Karlskrona kommun, Kristianstad kommun och Växjö kommun samt (Halmstad

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN 1 SAMTALET OM Det pratas mycket om skola och utbildning idag. Det sker i många olika sammanhang. Bland annat sammanställer flera företag och organisationer statistik för att ta temperaturen på Skolsverige.

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer