ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)"

Transkript

1 SV ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den SEK(2000) KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik och innovationsklimatet i Europeiska unionen EN.

3 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik och innovationsklimatet i Europeiska unionen INNEHÅLL Inledning Tendenser i innovationspolitik... 4 Att kartlägga tendenser... 4 Prioriteringar... 5 Att stärka forskningen inom företag... 6 Att stärka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik... 8 Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag... 9 Finansiering av innovation Igångsättande av teknikbaserade företag Att främja företagskluster och samarbete för innovation Innovationspolitiken Innovationsklimatet i Europeiska unionen Förteckning över figurer

4 INLEDNING I detta dokument presenteras alla de uppgifter som låg till grund för den analys av 1) tendenser i europeisk innovationspolitik och 2) resultat på innovationsområdet i unionen, som redovisades i meddelandet "Innovation i en kunskapsstyrd ekonomi" 1 (avsnitt 2 respektive 3 i meddelandet). Del 1 Tendenser i europeisk innovationspolitik bygger på uppgifter som samlats in genom gemenskapsprojektet "Lägesrapporter på innovationsområdet i Europa", vilket lanserades I del 2 Innovationsklimatet i Europeiska unionen presenteras en rad figurer som illustrerar resultaten på innovationsområdet i unionen. 1 KOM(2000) 567 slutlig. 3

5 1. TENDENSER I EUROPEISK INNOVATIONSPOLITIK Innovation utgör en politisk prioritering i samtliga EU-länder. Inom EU har hundratals politiska åtgärder och stödprogram genomförts under de senaste åren eller håller på att förberedas. Åtgärdernas och programmens mångfald återspeglar mångfalden av bakomliggande förutsättningar, kulturella preferenser och politiska prioriteringar i medlemsstaterna. Europeiska kommissionen samlar in och analyserar uppgifter om innovationspolitiken inom EU genom projektet "Lägesrapporter på innovationsområdet i Europa", som inleddes Detta projekt ger beslutsfattare och personer som förvaltar stödprogram för innovation sammanfattad information och statistik om politik, resultat och tendenser på innovationsområdet i EU. Det bör också ligga till grund för det europeiska forumet för benchmarking och utbyte av "bästa metoder". Att kartlägga tendenser Innovation utgör med sina tekniska, ekonomiska och sociala dimensioner en komplex process. Innovationspolitiken och innovationsfrämjande åtgärder kan antingen vara brett förankrade och beröra många olika aspekter på innovationsprocessen eller vara exakt målinriktade för att lösa ett visst problem som måste uppmärksammas. Det krävs därför ramar för klassificering och analys. I projektet om lägesrapporter på innovationsområdet i Europa används Europeiska kommissionens handlingsplan för innovation från 1996 i detta syfte 2. I denna handlingsplan tillämpas en "systembaserad" syn på innovation, vilket också gäller den grönbok om innovation från som föregick handlingsplanen. I denna vedertagna syn anses "innovationssystemets" dynamik vara mycket komplex där många olika faktorer påverkar innovationsprocessen. Dessa faktorer inbegriper utbildningssystemet, regleringar, rättsliga och skattemässiga ramar, konkurrenssituationen, lagstiftning om patent och immaterialrätt, forskningsinfrastrukturer samt stödtjänster för innovation. I handlingsplanen för innovation klassificeras förslag efter följande tre åtgärdsområden: Att främja en innovationskultur. Att lägga fast innovationsfrämjande spelregler. Att åstadkomma bättre koppling mellan forskning och innovation. Varje målsättning innehåller upp till sex "teman". 2 3 Första handlingsplanen för innovation i Europa, KOM(96) 589 slutlig. KOM(95) 688 slutlig. 4

6 Prioriteringar Uppgifterna från 1999 ger en bild av medlemsstaternas nuvarande politik och politiska tendenser (vilka sammanfattas i tabell 1). Tre teman utmärker sig som fortlöpande prioriteringar; att stärka den forskning som bedrivs av företag, att förbättra finansieringen av innovation samt att främja små och medelstora företags förmåga att ta till sig teknik och innovationsförvaltning. Ytterligare tre teman framstår som nyare prioriteringar; att öka samarbetet mellan forskningsinstitut, universitet och företag, att främja skapandet av företagskluster och andra former av samarbete mellan organisationer som är delaktiga i innovationsprocessen samt att främja igångsättandet av teknikbaserade företag. Fortlöpande prioriteringar Att stärka forskningen inom företag. Finansiering av innovation. Små och medelstora företags förmåga att ta till sig teknik samt innovationsförvaltning. Nyare prioriteringar Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag. Att främja företagskluster och samarbete för innovation. Igångsättande av teknikbaserade företag. Teman som blir allt intressantare Förenklad administration. Beskattning och indirekta åtgärder. En strategisk vision för innovation och att öka allmänhetens kunskaper. Övergripande tendenser och "genomförandemekanismer" Ett systembaserat innovationspolitiskt förhållningssätt. Att öka komplementariteten mellan nationella och regionala politiska insatser. Nya former av offentlig-privata partnerskap. Politikens nya roll som innovationsfrämjare. Att hantera globaliseringen. Tabell 1 5

7 Att stärka forskningen inom företag Forskning och utveckling (FoU) inom privata företag är en viktig indikator på ett lands innovationskapacitet, och medlemsstaterna följer olika strategier för att förbättra resultaten på detta område. Länder med en begränsad FoU-verksamhet inom näringslivet tenderar att tillämpa mer allmänna program och skattemässiga incitament, medan länder med en relativt omfattande FoU-verksamhet inom näringslivet ofta tillämpar selektiva åtgärder som är specifika för vissa företagstyper (såsom nya företag, små och medelstora företag, snabbväxande eller forskningsintensiva företag), vissa sektorer eller viss "nyckelteknik". Användningen av kontrollåtgärder på skatteområdet för att främja FoU inom näringslivet är redan etablerad som ett traditionellt instrument i flera medlemsstater, till exempel Nederländerna. Genom det viktigaste programmet för skattenedsättning i Nederländerna (se ruta) kan arbetsgivare sänka inkomstskatter och sociala avgifter för forskare. Det anses vara mycket framgångsrikt eftersom det är lätt att administrera och sålunda attraktivt för små och medelstora företag. Nederländerna: skattenedsättning för FoU Arbetsgivare i Nederländerna, som ansvarar för att dra av inkomstskatt och sociala avgifter från sina anställdas bruttolöner, får minska det belopp som de betalar till myndigheterna för forskningspersonal. Programmet är relativt lätt att administrera för företagen och har visat sig vara attraktivt för små och medelstora företag, vilka under 1998 fick 60 procent av den budget som anslagits till programmet. Det antal företag som använder sig av programmet har ökat från första året (1994) till under En utvärdering som gjordes av programmet under 1999 visade att de företag som utnyttjar det har större FoU-utgifter än andra företag. Antalet forskningsanställda ökar också i de företag som utnyttjar programmet. Även Irland har en lång tradition av skattebaserade strategier för att främja innovation, såsom att erbjuda en total skattelättnad för inkomster från patenträttigheter. Det föreligger för närvarande förslag att införa skattelättnader för ökade FoU-utgifter. Belgien tillämpar redan ett system med skattelättnader för FoU samt skattefördelar vid anställning av forskningspersonal. Främjande av forskning och utveckling genom skatteprogram har sedan länge varit en styggelse för en rad brittiska regeringar. Den nuvarande regeringen har dock frångått denna syn genom att införa skatteåtgärder som utformats för att främja utbudet av riskkapital till företag och minska den ekonomiska bördan för att skydda immateriell äganderätt. En än radikalare avvikelse från den traditionella synen var den tanke som aviserades i 1999 års budget att införa skatteincitament för små och medelstora företag. Åtgärden befann sig då på remisstadiet och var tänkt att införas i 2000 års budget. 6

8 Portugal: En ny giv för innovation Sammanhållningsländerna investerar allt större belopp för att eliminera sina strukturella svagheter inom innovationsområdet. Stora fleråriga paraplyprogram under strukturfonderna har fortfarande en viktig roll, men denna programbaserade strategi kompletteras allt oftare med skattelättnader för forskning och utveckling inom näringslivet. Portugal är i detta avseende ett typexempel. Utifrån tre nya program som har lanserats med stöd av strukturfonderna kommer man under kommande år att strukturera om de nationella politiska ramarna inom området vetenskap, teknik och innovation. I samtliga program betonas innovation. Särskilt programmet för praktiska åtgärder för vetenskap, teknik och innovation syftar till att främja vetenskaplig och teknisk kultur samt samarbete mellan företag och forskningsorganisationer. Det kommer att utvecklas genom tre delprogram; utbildning och ökade mänskliga resurser inom forskningsverksamhet, utveckling av forsknings- och innovationssystem samt utvärdering, observation, planering och uppföljning av verksamheten inom systemets olika beståndsdelar. De nordiska länderna prioriterar också en ökning av företagens FoU-verksamhet, men använder sig inte i någon större utsträckning av skattebaserade strategier. Exempelvis kanaliserar Finland huvuddelen av den anslagsökning på 1,5 miljarder mark som beslutades 1998 som konkurrensstöd för att stärka och komplettera företagens forskning genom sina offentliga forskningsanläggningar. I de nordiska länderna tillämpas en flexibel och i huvudsak "bottom-up"-baserad strategi med runda bords-diskussioner för att fastställa och fortlöpande uppdatera programprioriteringar, medan den "uppdragsbaserade" "top-down"-baserade strategin med stora i förhand utformade program inriktade på "nyckelteknik" fortfarande är populär i vissa av de större länderna. Exempelvis lanserar den franska regeringen regelbundet anbudsförfaranden för industriella projekt för tillämpad forskning inom specifika områden. Frankrike skall också stärka de skattemässiga incitamenten för investeringar i innovationsföretag genom Crédit d Impôt Recherche (skattelättnad för forskning). Denna skattelättnad infördes 1982 som en övergripande åtgärd som inte diskriminerar mellan olika verksamhetssektorer. Genom 1999 års budgetlag ändrades dessa bestämmelser. Skattelättnaden kommer att få formen av en överlåtbar kredit och startbidrag som skall återbetalas under företagens tre första verksamhetsår. I Tyskland utgör en förstärkning av forskningsverksamheten i privata företag en central fråga, med en mängd olika indirekta och direkta stödåtgärder. Direkt projektfrämjande sker genom att man skapar nya kompetensområden inom grovt definierade teknikområden såsom klimatoch miljöforskning, energiteknik, laserteknik, mikroelektronik, IOK 4, mikrosystem och produktionsteknik. Strukturfonderna används i stor utsträckning för att återuppbygga forskningskapaciteten i de nya delstaterna. Man diskuterar för närvarande ett införande av en innovationspolitik kopplad till skattemässiga överväganden. 4 IOK: Informations- och kommunikationsteknik 7

9 Att stärka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik Att öka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik är en annan traditionell hörnsten i innovationspolitiken. En efterfrågestyrd strategi, överföring av grundläggande innovativ kunskap och fysisk närhet till teknikkällan anses vara avgörande framgångsfaktorer. Vetenskapsparker, regionala teknikcentrer, sambandskontor inom akademiska organisationer och forskningsorganisationer, andra typer av mellanhänder samt demonstrationsprojekt hör till de mer traditionella strategierna. Ett stort antal program i medlemsstaterna syftar till att säkra att efterfrågan styr inriktningen, genom att hjälpa små och medelstora företag att identifiera ny teknik som passar deras specifika behov. Exempelvis tillämpar Finland med framgång denna strategi genom teknikklinikinitiativet och rådgivning inom området teknisk strategi för små och medelstora företag. Genom program för företagspraktik och rörlighetsprogram som syftar till att tillfälligt placera forskare, doktorander och andra kunskapsbärare i små och medelstora företag beaktas överföringen av grundläggande innovativ kunskap. Det nederländska programmet för kunskapsbärare i små och medelstora företag anses här vara ett av de mest framgångsrika exemplen. Sverige har utvecklat en intressant mångfasetterad strategi där man kombinerar skapande och finansiering av företagsnät, stöd till nya företagstjänster (teknikmäklare) och användning av avancerad informations- och kommunikationsteknik (se ruta). I Förenade kungariket anses det allmänt att indirekta åtgärder erbjuder mer kostnadseffektiva lösningar på de små och medelstora företagens problem. Ett antal rådgivande tjänster som inrättats hos Business Link utgör det viktigaste initiativet av denna typ. Mer allmänt erbjuder Small Business Service stöd i form av förenklad tillgång till information och tjänster. Sverige: Tekniköverföring till små och medelstora företag I Sverige har regeringen gett Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket) i uppdrag att öka främjandet av tekniköverföring. Resultatet utgörs av TUFF 5 ett program för att underlätta handeln med tekniska tjänster mellan offentliga forskningsorganisationer och små och medelstora företag. Det lanserades i juni 1999 och uppmuntrar små och medelstora företag att samarbeta för att bli stora nog att kunna anlita en teknikleverantör. Programmet främjar efterfrågan från små och medelstora företag genom stöd till genomförbarhetsstudier, skapande av företagsgrupper eller företagsnät samt samarbetsprojekt. Det har också skapats ett nätverk av erkända teknikmäklare med olika kompetens initialt enskilda personer inom forskningsinstitut, teknikorganisationer m.m. där varje mäklare agerar som en enda väg till den expertis som erbjuds av hela nätverket. Slutligen erbjuder TUFF en tjänst baserad på informations- och kommunikationsteknik för att stödja nätverket av teknikmäklare och rent allmänt stödja programmet. Flera regionala och nationella åtgärder har vidtagits i Frankrike. Specifika åtgärder inbegriper stöd till tekniköverföring, stöd till innovationsprojekt i små och medelstora företag, 5 TUFF: Teknikutbyte för företag. 8

10 tekniköverföringsförfarandet ATOUT, stöd till europeiska teknikpartnerskap samt den regionala fonden för stöd till tekniköverföring FRATT. Tyskland genomför flera åtgärder som är fokuserade på att tillhandahålla rådgivning och utbyta erfarenheter. Dessa inbegriper det ändrade initiativet ProInno, centrer för teknisk information, privata informationskontor, centrer för elektronisk handel, programmet TOP för teknikbesök och teknikinformation, kontor för tekniköverföring samt teknikcentrer. Sammanhållningsländerna kombinerar ofta främjande av FoU inom näringslivet och förmågan att ta till sig teknik i samma program. De koncentrerar sig också på beprövade strategier i form av regionala teknikcentrer och nationella rörlighetsprogram. Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag Beslutsfattarna i medlemsstaterna förkastar dock i allt högre grad uppdelningen mellan stimulans av forskning och utveckling i ett tidigt skede och teknikens spridning i senare skeden. Enligt den nya "systembaserade" innovationspolitiska strategin beskrivs de bakomliggande problemen bättre som en (kulturell och administrativ) klyfta mellan dem som bedriver forskning inom den offentliga sektorn och dem som tillämpar resultaten inom den privata sektorn. Den ökade betoningen på den privata sektorn i dess dubbla roll som teknikanvändare och "översättare" av marknadens behov till forskningsproblem har lett till att det vuxit fram en ny politisk dagordning som syftar till att förbättra gränssnittet mellan vetenskap och industri. Uppenbarligen innebär detta inte någon helt nyformulerad politik utan i hög grad en omdefiniering och förbättrad samordning av befintliga politiska instrument. I Förenade kungariket har detta inbegripit avsevärt höjda budgetanslag till Teaching Company Scheme, som är ett av de första rörlighetsprogrammen i Europa (se ruta), samt lansering av en rad kompletterande åtgärder. Förenade kungariket: Teaching Company Scheme Teaching Company Scheme syftar till att förbättra utbytet mellan sektorn för högre utbildning å ena sidan och näringslivet och industrin å den andra. Det gör det möjligt för företag att dra fördel av de vetenskapliga, tekniska och företagsekonomiska färdigheter och kunskaper som finns på universiteten. Högt kvalificerade nyutexaminerade akademiker arbetar under två år i ett företag i ett projekt som är av central betydelse för företagets behov, under gemensam överinsyn av företrädare för den akademiska världen och företagets personal. Programmet riktar sig till universitet och företag vars färdigheter respektive behov på forskningsområdet matchar varandra. Små och medelstora företag står för 90 procent av företagsdeltagarna. 9

11 Det ekonomiska stödet utgår i form av ett statligt bidrag till universitetspartnern. Företaget bidrar till de direkta kostnaderna: ett litet eller medelstort företag som deltar för första gången betalar i allmänhet 30 procent av de direkta kostnaderna eller cirka pund per akademiker och år, medan ett större företag normalt betalar minst 60 procent. Det uppskattas att TCS för varje miljon pund i statligt stöd genererar 47 nya arbetstillfällen och 1,3 miljoner pund i investeringar i anläggningar och maskiner. Programmet förvaltades tidigare av handels- och industriministeriet (DTI), men administreras numera av Teaching Company Directorate på uppdrag av elva ministerier och forskningsråd, inbegripet DTI. I flera länder omformas rörlighetsprogram till tvåvägsinstrument, medan stödprogram för FoU omformas för att intensifiera samarbetet mellan olika aktörer: forskningscentrer, universitet, företagsgrupper och enskilda företag. Två typer av politiska insatser kan särskiljas: teknikspecifika "kompetensnät" som är nationella å ena sidan och regionbaserade "teknikområdesinsatser" å den andra. Framför allt får den sistnämnda politiken ett allt större genomslag. Beslutsfattare i Flandern initierade teknikområdeskonceptet genom att de regionala myndigheterna främjade samarbete mellan forskningsinstitut och industrin kring ett nav av forsknings- och utbildningsinstitut. Liknande aktuella exempel i andra länder är Atlantic Universities Alliance i Irland eller TechGate Vienna i Österrike. Splittrade stödåtgärder, bristande samordning eller ofruktbar konkurrens mellan regioner är risker som är förknippade med en ökad regional betoning, och då särskilt i de länder där decentralisering fortfarande är ett nytt fenomen. Tyskland utgör med sin långa federala tradition ett exempel på ett land där regionala och nationella initiativ är relativt väl samordnade. Med Bioregio, Innoregio, Exist och andra aktuella nationella politiska initiativ försöker man skapa en ny jämvikt mellan nationella strategier och regionalt genomförande. Sammanhållningsländerna är också intresserade av att stärka banden mellan offentlig FoU och den privata sektorn. I Spanien försöker CDTI 6 intensifiera samarbetet mellan universitet och företag genom en rad olika program och initiativ. Genom initiativet Atyca kan man skapa konsortier mellan företag och universitet i gemensamma forskningsprojekt. Programmet Petri främjar överföring av teknik och forskningsresultat med industriella tillämpningar som har utvecklats på universitet, offentliga forskningscentrer och teknikcentrer till företag (och då främst små och medelstora företag). Genom samordnings- och samarbetsprojekt skapas konsortier mellan industrin, offentliga forskningscentrer och universitet. Genom programmet för främjande av forskning och utveckling samt innovation i mål 1- och mål 2-regioner främjas samarbete mellan företag och offentliga forskningscentrer. Genom programmet för ekonomiskt stöd till inrättandet av ideella tekniköverföringskontor utvecklas ramar för förbindelserna mellan offentliga forskningscentrer och industrin. 6 CDTI: Centro para el Desarollo Tecnológico Industrial. 10

12 Grekland: Betoning på utnyttjande av forskningsresultat Det nyligen inrättade Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) är ett nätverk av ideella statliga forskningscentrer med uppdrag att bedriva grundforskning och tillämpad forskning. I CERTH:s projekt betonar man särskilt utnyttjandet av forskningsresultat och utveckling av nya produkter och tjänster med ekonomiska och sociala effekter. Den italienska universitetsforskningen har genomgått en fullständig förnyelse där nya förfaranden har införts för att utvärdera och välja ut forskningsprojekt av nationell och därmed industriell och social betydelse. Bestämmelser om samarbete och tekniköverföring har införlivats i en rad befintliga åtgärder. I Portugal syftar flera initiativ till ett ökat samarbete. Ett par exempel är programmet för forskningsverksamhet genom konsortier och förordningar om rekrytering av personer med doktors- och magisterexamen. Andra initiativ inom detta område utgörs av PEDIP 7 II med ekonomiska incitament för industriella forskningsprojekt och stöd till innovation och tekniköverföring, förordningen om stöd till utveckling av den tekniska kapaciteten på företagsnivå samt initiativet för små och medelstora företag. Ett antal regionala initiativ har också samma mål, och samarbete mellan industri och universitet bedrivs genom programmet Eureka. Finansiering av innovation Sedan början av 1990-talet har flertalet medlemsstater i allt högre grad kompletterat direkt finansiering av FoU-verksamhet med främjande av privat finansiering av innovationsverksamhet främst i de första stegen av innovationsprocessen. Tillgången till riskkapital ökar i Belgien, och då i synnerhet i Flandern, där den tenderar att vara mindre fokuserad på vissa ekonomiska sektorer än i andra länder. Startkapitalfonderna Sogepa och Brustart är särskilt inriktade på såddfinansiering. Genom en ny fond FIRD finansieras industriell verksamhet som bygger på forskning som stöds med offentliga medel, och det är intressant att notera att universiteten ofta spelar en aktiv roll i tillhandahållandet av riskkapital, särskilt som stöd till spin-off-företag som utnyttjar forskningsresultat från universiteten. En ökad tillgång till riskkapital kännetecknar också den svenska ekonomin. Nya åtgärder inbegriper Nuteks såddfinansieringsfond som riktar sig till små högteknologiska företag och Nutek Investeringsforum CapTec, som är ett årligt investeringsforum för unga teknikbaserade företag. Dessutom erbjuds uppfinnare stöd i projektets allra tidigaste stadier och under utvecklingsstadiet genom ett gemensamt initiativ mellan ALMI Företagspartner, Stiftelsen Innovationscentrum och Nutek (rådgivande produktkommittéer). Danmark har lanserat programmet för eget kapital-garanti och programmen för företagsutveckling i syfte att öka tillgången till riskkapital. 7 PEDIP: Programa co-financiado pelo Estado Português e Comunidade Europeia. 11

13 När det gäller den allmänna tillgången till riskkapital finner man en likartad situation i Frankrike. Exempel på specifika åtgärder inbegriper skapandet av Nouveau Marché, garantisystemet Sofaris för riskkapitalföretag, startfonder för tekniska områden som utgör nationella prioriteringar, den ömsesidiga fonden för innovation (FCPI 8 ) och inrättandet av en offentlig riskkapitalfond. Flera åtgärder tillämpas också i Tyskland. Dessa inbegriper INSTI 9 ett projekt för innovationsmarknaden, en ändring av innovationsprogrammet ERP som möjliggör återfinansiering av kapitalinvesteringar och liknande mekanismer genom tioåriga lån, DtA 10 ett riskkapitalprogram för teknik, ett ökat investeringsstöd genom programmet BTU 11 (för små teknikföretag) samt riskkapitalprogrammet KfW 12. Dessutom tillämpar de tyska delstaterna en rad olika åtgärder inbegripet lån och regionala teknikfonder för att stimulera innovationsverksamhet (genom nyföretagande, nya produkter eller tjänster). Österrike: Att öka finansieringen av innovationsverksamhet Finansiering av innovation utgör den traditionella styrkan för den österrikiska innovationspolitiken. Det finns tre likartade program: såddfinansieringsprogrammet och Technologiemarketing Austria TecMa, som drivs i nära samarbete, samt programmet för unga entreprenörer som drivs av Bürges 13. Medan såddfinansieringsprogrammet och Bürges är koncentrerade på finansiering ger TecMa rådgivning i samband med kommersiellt utnyttjande av forskningsresultat och uppfinningar. Finansiering av nyföretagande är också nära kopplat till andra program för finansiering av innovationsverksamhet såsom det allmänna programmet FFF 14 och teknikprogrammet ERP 15 för små och medelstora företag. Eget kapital-garantier från FGG 16 och programmet I 2 är också intressanta för teknikinriktade nya företag. I Förenade kungariket har man erkänt att även om klimatet för tillhandahållande av riskkapital och liknande ekonomiskt stöd till entreprenörer i allmänhet anses vara gott, så behövs det förbättringar på vissa punkter. Sålunda utgör Enterprise Fund en utökning av det befintliga Small Firms Loan Guarantee Scheme, men med vissa ändringar för att göra stödet mer "kostnadseffektivt". På samma sätt skall en skattelättnad för riskkapital till företag införas, vilket är tänkt att skapa ett incitament för tillhandahållande av riskkapital och de investeringsmöjligheter det kan innebära för små och medelstora företag. I Nederländerna har de särskilda åtgärderna för nya teknikbaserade företag avslutats eftersom det inte kunde påvisas att de riskkapitalfonder som garantierna utfärdades för ändrade sin attityd gentemot riskexponerade högteknologiska företag, utan vidhöll en viss riskaversion i FCPI: Fonds communs de placement pour l innovation. INSTI: Innovationsstimulierung der deutschen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische Information. DtA: Deutsche Ausgleichsbank. BTU: Beteiligungsprogramm für kleine Technologieunternehmen. KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bürges: Bürges Förderungsbank. FFF: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. ERP: European Reconstruction Programme. FGG: Finanzierungsgarantie-Gesellschaft. 12

14 handläggningen av ansökningar från nya teknikföretag med en stor riskexponering. För att ersätta dessa åtgärder har man lanserat mer målinriktade sådd- och tillväxtfonder som är kopplade till samarbetscentrerna. Andra finansieringsprogram inbegriper kreditgarantisystem för etablerade företag (TOK 17 ), BBMKB 18, som stöder teknikutvecklingsprojekt, samt Kredo 19, som skall stödja införandet av nya elektroniska system. Vissa av de nederländska regionala utvecklingskontoren har anslagit medel till specialiserade startkapitalfonder för högteknologiska företag med regionala resurser från staten och EU. Spanien: Ett nytt skatteprogram som omfattar innovation I Spanien är trenden att utvidga skatteincitamenten för forskningsverksamhet till att också omfatta innovation. I förslaget till lag om skattemässiga, administrativa och sociala åtgärder som är kopplat till förslaget till lag om den allmänna statsbudgeten för år 2000 planeras förbättringar av det allmänna FoU-systemet samt nya incitament för teknisk innovation. För första gången anges i lagen utgifter för innovation som avdragsgilla FoU-utgifter (som döpts om till forskning, utveckling och innovation). Detta nya förhållningssätt berör tekniska innovationsprojekt i samarbete med universitet och de offentliga forskningsorganens teknikcentrer samt förvärv av avancerad teknik (patent, licenser, know-how och konstruktioner) och detta som kommer att göra det möjligt för företag att skaffa sig särskilda konkurrensfördelar och dra av kostnader för certifiering enligt kvalitetsbestämmelser. Den finländska regeringen har lanserat ett antal specifika målinriktade åtgärder inbegripet Tekes kapitalfinansiering för företagens produktutvecklingsverksamhet, Finnveras program för små lån och Sitras matchningstjänst för att föra samman "företagsänglar" med små och medelstora företag som söker finansiering. Ett intressant drag hos den framväxande finländska riskkapitalbranschen är att vissa privata företag beviljar offentligt finansierat riskkapital och vice versa. Igångsättande av teknikbaserade företag I flertalet medlemsstater har politiken för finansiering av innovation banat vägen för en mer mångfasetterad politik för att främja nya företag, och då i synnerhet inom högteknologiska sektorer. Förutom att mobilisera riskkapital inbegriper typiska åtgärder att främja en företagarandan, särskilt inom offentlig forskning och högre utbildning, att underlätta tekniköverföring och licensgivning samt att skapa "företagsinkubatorer" som erbjuder en gynnsam miljö och särskild rådgivning. I igångsättningspolitiken antas allt mer ett typiskt "systembaserat" förhållningssätt som grundar sig på den teknikområdespolitik som omnämnts tidigare och på en reformering av de mer övergripande politiska ramarna på nationell nivå. När det gäller den sistnämnda punkten är den franska innovationslagen av 1999 ganska typisk (se ruta) TOK: Technologische Ontwikkelings Krediet. BBMKB: Besluit Borgstelling MKB Kredieten. Kredo: Kredieten Elektronische Diensten Ontwikkeling. 13

15 Frankrike: Innovationslagen Av tradition har man i den franska utbildnings- och forskningskulturen inte beaktat entreprenörskap i någon högre grad, utan i första hand betraktat forskare som aktörer som verkar i det allmännas intresse. Finansieringen av innovation var inriktad på de senare stadierna av processen, vilket missgynnade kritiska stadier såsom genomförbarhetsstudier, "inkubationsverksamhet" och start. Genom 1999 års innovationslag försökte man lösa dessa problem genom en rad samordnade politiska åtgärder i syfte att främja överföringen av teknik från offentlig forskning till näringslivet samt finansieringen av innovativa företag. Genom lagen ändrades forskarnas ställning, och en avsevärd betoning lades på skapandet av nya teknikbaserade företag genom "inkubatorer" inom universitet och forskningsstrukturer samt på inrättandet av nationella och regionala startfonder. Dessutom har regeringen lanserat en förslagsomgång för skapandet av teknikbaserade företag. Spin-off-företag och sektoriella åtgärder står i centrum för flera nya eller ändrade tyska åtgärder. Dessa inbegriper Futour ett program för riskkapital till teknikbaserade företag, Exist nyföretagande från högskolor och universitet (se ruta), den nya årliga multimediatävlingen och BioChance. I Italien utvecklar Sviluppo Italia, det nyinrättade statliga organet för främjande av investeringar i Italien, för närvarande ett verksamhetsprogram för innovation i syfte att främja investeringar i ny avancerad teknik, och då i synnerhet i landets södra del. Regeringen har också för avsikt att skapa nya incitament baserade på skattefördelar för investeringar i forskning och att införa nya instrument för att mobilisera riskkapital för nya högteknologiska företag, spin-off-företag som startas av unga forskare samt forsknings- och utbildningsprogram. Den danska åtgärd som bygger på "teknikinkubatorer" syftar till att samla forskare, innovativa entreprenörer och finansiella institut för att skapa en bättre miljö för nyföretagande. Detta område är centralt även i Sverige med åtgärder såsom "teknikbrostiftelser" som syftar till att utnyttja de kommersiella möjligheter som skapas av forskning på universiteten och främja samarbete mellan industrin och universitetsvärlden samt "holdingbolag" vars uppdrag är att utnyttja forskningsresultat från universiteten och utveckla tjänster för ett sådant utnyttjande. Dessa båda aktörer har i sin tur samarbetat i skapandet av forskarpatent, som aktivt stöder forskares ansträngningar att utnyttja sina resultat. I Finland har "inkubatorprogram" inrättats i nära samarbete med regionala teknikparker och universitet sedan slutet av 1980-talet. Det nyskapande Spinno-programmet i Helsingforsregionen har ersatts av teknik- eller företagscentrer i alla större städer och Tuliprogrammet som syftar till att föra över resultat från forskningsprojekt med kommersiell potential till kommersiellt utnyttjande och nya företag. Samtliga finländska initiativ har nära band till riskkapitalbranschen (där de offentliga organisationerna Sitra och Finnvera är klart ledande). I Irland har injektionen av offentliga medel och medel från Europeiska socialfonden skapat ett bättre klimat för etableringen av nya teknikbaserade företag. Enterprise Ireland driver 14

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

A2001:002. Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike

A2001:002. Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike A2001:002 Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike Förord Ett bra innovationsklimat anses vara en viktig faktor för ökad tillväxt och sysselsättning. Inte minst i Frankrike har innovationsfrågorna

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET GENERALDIREKTORATET FÖR FORSKNING ARBETSDOKUMENT FÖRKORTAD UTGÅVA

EUROPAPARLAMENTET GENERALDIREKTORATET FÖR FORSKNING ARBETSDOKUMENT FÖRKORTAD UTGÅVA EUROPAPARLAMENTET GENERALDIREKTORATET FÖR FORSKNING ARBETSDOKUMENT FÖRKORTAD UTGÅVA EGENFÖRETAGANDETS TILLVÄXT OCH MÖNSTER I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER Serien för socialfrågor SOCI 101a SV Denna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27

Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Cirkulärnr: 1998:167 Diarienr: 1998/2622 Handläggare: Bodil Almgren Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1998-10-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Näringslivsenheten Rubrik: Budgetproposition

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING 28 FORSKNING OCH UTVECKLING Innovationsprocessens första fas består ofta av forskning och utveckling (FoU). Där uppstår den kunskapsbas som ligger till grund för högteknologiska och högkvalitativa produkter,

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer