ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)"

Transkript

1 SV ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den SEK(2000) KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik och innovationsklimatet i Europeiska unionen EN.

3 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik och innovationsklimatet i Europeiska unionen INNEHÅLL Inledning Tendenser i innovationspolitik... 4 Att kartlägga tendenser... 4 Prioriteringar... 5 Att stärka forskningen inom företag... 6 Att stärka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik... 8 Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag... 9 Finansiering av innovation Igångsättande av teknikbaserade företag Att främja företagskluster och samarbete för innovation Innovationspolitiken Innovationsklimatet i Europeiska unionen Förteckning över figurer

4 INLEDNING I detta dokument presenteras alla de uppgifter som låg till grund för den analys av 1) tendenser i europeisk innovationspolitik och 2) resultat på innovationsområdet i unionen, som redovisades i meddelandet "Innovation i en kunskapsstyrd ekonomi" 1 (avsnitt 2 respektive 3 i meddelandet). Del 1 Tendenser i europeisk innovationspolitik bygger på uppgifter som samlats in genom gemenskapsprojektet "Lägesrapporter på innovationsområdet i Europa", vilket lanserades I del 2 Innovationsklimatet i Europeiska unionen presenteras en rad figurer som illustrerar resultaten på innovationsområdet i unionen. 1 KOM(2000) 567 slutlig. 3

5 1. TENDENSER I EUROPEISK INNOVATIONSPOLITIK Innovation utgör en politisk prioritering i samtliga EU-länder. Inom EU har hundratals politiska åtgärder och stödprogram genomförts under de senaste åren eller håller på att förberedas. Åtgärdernas och programmens mångfald återspeglar mångfalden av bakomliggande förutsättningar, kulturella preferenser och politiska prioriteringar i medlemsstaterna. Europeiska kommissionen samlar in och analyserar uppgifter om innovationspolitiken inom EU genom projektet "Lägesrapporter på innovationsområdet i Europa", som inleddes Detta projekt ger beslutsfattare och personer som förvaltar stödprogram för innovation sammanfattad information och statistik om politik, resultat och tendenser på innovationsområdet i EU. Det bör också ligga till grund för det europeiska forumet för benchmarking och utbyte av "bästa metoder". Att kartlägga tendenser Innovation utgör med sina tekniska, ekonomiska och sociala dimensioner en komplex process. Innovationspolitiken och innovationsfrämjande åtgärder kan antingen vara brett förankrade och beröra många olika aspekter på innovationsprocessen eller vara exakt målinriktade för att lösa ett visst problem som måste uppmärksammas. Det krävs därför ramar för klassificering och analys. I projektet om lägesrapporter på innovationsområdet i Europa används Europeiska kommissionens handlingsplan för innovation från 1996 i detta syfte 2. I denna handlingsplan tillämpas en "systembaserad" syn på innovation, vilket också gäller den grönbok om innovation från som föregick handlingsplanen. I denna vedertagna syn anses "innovationssystemets" dynamik vara mycket komplex där många olika faktorer påverkar innovationsprocessen. Dessa faktorer inbegriper utbildningssystemet, regleringar, rättsliga och skattemässiga ramar, konkurrenssituationen, lagstiftning om patent och immaterialrätt, forskningsinfrastrukturer samt stödtjänster för innovation. I handlingsplanen för innovation klassificeras förslag efter följande tre åtgärdsområden: Att främja en innovationskultur. Att lägga fast innovationsfrämjande spelregler. Att åstadkomma bättre koppling mellan forskning och innovation. Varje målsättning innehåller upp till sex "teman". 2 3 Första handlingsplanen för innovation i Europa, KOM(96) 589 slutlig. KOM(95) 688 slutlig. 4

6 Prioriteringar Uppgifterna från 1999 ger en bild av medlemsstaternas nuvarande politik och politiska tendenser (vilka sammanfattas i tabell 1). Tre teman utmärker sig som fortlöpande prioriteringar; att stärka den forskning som bedrivs av företag, att förbättra finansieringen av innovation samt att främja små och medelstora företags förmåga att ta till sig teknik och innovationsförvaltning. Ytterligare tre teman framstår som nyare prioriteringar; att öka samarbetet mellan forskningsinstitut, universitet och företag, att främja skapandet av företagskluster och andra former av samarbete mellan organisationer som är delaktiga i innovationsprocessen samt att främja igångsättandet av teknikbaserade företag. Fortlöpande prioriteringar Att stärka forskningen inom företag. Finansiering av innovation. Små och medelstora företags förmåga att ta till sig teknik samt innovationsförvaltning. Nyare prioriteringar Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag. Att främja företagskluster och samarbete för innovation. Igångsättande av teknikbaserade företag. Teman som blir allt intressantare Förenklad administration. Beskattning och indirekta åtgärder. En strategisk vision för innovation och att öka allmänhetens kunskaper. Övergripande tendenser och "genomförandemekanismer" Ett systembaserat innovationspolitiskt förhållningssätt. Att öka komplementariteten mellan nationella och regionala politiska insatser. Nya former av offentlig-privata partnerskap. Politikens nya roll som innovationsfrämjare. Att hantera globaliseringen. Tabell 1 5

7 Att stärka forskningen inom företag Forskning och utveckling (FoU) inom privata företag är en viktig indikator på ett lands innovationskapacitet, och medlemsstaterna följer olika strategier för att förbättra resultaten på detta område. Länder med en begränsad FoU-verksamhet inom näringslivet tenderar att tillämpa mer allmänna program och skattemässiga incitament, medan länder med en relativt omfattande FoU-verksamhet inom näringslivet ofta tillämpar selektiva åtgärder som är specifika för vissa företagstyper (såsom nya företag, små och medelstora företag, snabbväxande eller forskningsintensiva företag), vissa sektorer eller viss "nyckelteknik". Användningen av kontrollåtgärder på skatteområdet för att främja FoU inom näringslivet är redan etablerad som ett traditionellt instrument i flera medlemsstater, till exempel Nederländerna. Genom det viktigaste programmet för skattenedsättning i Nederländerna (se ruta) kan arbetsgivare sänka inkomstskatter och sociala avgifter för forskare. Det anses vara mycket framgångsrikt eftersom det är lätt att administrera och sålunda attraktivt för små och medelstora företag. Nederländerna: skattenedsättning för FoU Arbetsgivare i Nederländerna, som ansvarar för att dra av inkomstskatt och sociala avgifter från sina anställdas bruttolöner, får minska det belopp som de betalar till myndigheterna för forskningspersonal. Programmet är relativt lätt att administrera för företagen och har visat sig vara attraktivt för små och medelstora företag, vilka under 1998 fick 60 procent av den budget som anslagits till programmet. Det antal företag som använder sig av programmet har ökat från första året (1994) till under En utvärdering som gjordes av programmet under 1999 visade att de företag som utnyttjar det har större FoU-utgifter än andra företag. Antalet forskningsanställda ökar också i de företag som utnyttjar programmet. Även Irland har en lång tradition av skattebaserade strategier för att främja innovation, såsom att erbjuda en total skattelättnad för inkomster från patenträttigheter. Det föreligger för närvarande förslag att införa skattelättnader för ökade FoU-utgifter. Belgien tillämpar redan ett system med skattelättnader för FoU samt skattefördelar vid anställning av forskningspersonal. Främjande av forskning och utveckling genom skatteprogram har sedan länge varit en styggelse för en rad brittiska regeringar. Den nuvarande regeringen har dock frångått denna syn genom att införa skatteåtgärder som utformats för att främja utbudet av riskkapital till företag och minska den ekonomiska bördan för att skydda immateriell äganderätt. En än radikalare avvikelse från den traditionella synen var den tanke som aviserades i 1999 års budget att införa skatteincitament för små och medelstora företag. Åtgärden befann sig då på remisstadiet och var tänkt att införas i 2000 års budget. 6

8 Portugal: En ny giv för innovation Sammanhållningsländerna investerar allt större belopp för att eliminera sina strukturella svagheter inom innovationsområdet. Stora fleråriga paraplyprogram under strukturfonderna har fortfarande en viktig roll, men denna programbaserade strategi kompletteras allt oftare med skattelättnader för forskning och utveckling inom näringslivet. Portugal är i detta avseende ett typexempel. Utifrån tre nya program som har lanserats med stöd av strukturfonderna kommer man under kommande år att strukturera om de nationella politiska ramarna inom området vetenskap, teknik och innovation. I samtliga program betonas innovation. Särskilt programmet för praktiska åtgärder för vetenskap, teknik och innovation syftar till att främja vetenskaplig och teknisk kultur samt samarbete mellan företag och forskningsorganisationer. Det kommer att utvecklas genom tre delprogram; utbildning och ökade mänskliga resurser inom forskningsverksamhet, utveckling av forsknings- och innovationssystem samt utvärdering, observation, planering och uppföljning av verksamheten inom systemets olika beståndsdelar. De nordiska länderna prioriterar också en ökning av företagens FoU-verksamhet, men använder sig inte i någon större utsträckning av skattebaserade strategier. Exempelvis kanaliserar Finland huvuddelen av den anslagsökning på 1,5 miljarder mark som beslutades 1998 som konkurrensstöd för att stärka och komplettera företagens forskning genom sina offentliga forskningsanläggningar. I de nordiska länderna tillämpas en flexibel och i huvudsak "bottom-up"-baserad strategi med runda bords-diskussioner för att fastställa och fortlöpande uppdatera programprioriteringar, medan den "uppdragsbaserade" "top-down"-baserade strategin med stora i förhand utformade program inriktade på "nyckelteknik" fortfarande är populär i vissa av de större länderna. Exempelvis lanserar den franska regeringen regelbundet anbudsförfaranden för industriella projekt för tillämpad forskning inom specifika områden. Frankrike skall också stärka de skattemässiga incitamenten för investeringar i innovationsföretag genom Crédit d Impôt Recherche (skattelättnad för forskning). Denna skattelättnad infördes 1982 som en övergripande åtgärd som inte diskriminerar mellan olika verksamhetssektorer. Genom 1999 års budgetlag ändrades dessa bestämmelser. Skattelättnaden kommer att få formen av en överlåtbar kredit och startbidrag som skall återbetalas under företagens tre första verksamhetsår. I Tyskland utgör en förstärkning av forskningsverksamheten i privata företag en central fråga, med en mängd olika indirekta och direkta stödåtgärder. Direkt projektfrämjande sker genom att man skapar nya kompetensområden inom grovt definierade teknikområden såsom klimatoch miljöforskning, energiteknik, laserteknik, mikroelektronik, IOK 4, mikrosystem och produktionsteknik. Strukturfonderna används i stor utsträckning för att återuppbygga forskningskapaciteten i de nya delstaterna. Man diskuterar för närvarande ett införande av en innovationspolitik kopplad till skattemässiga överväganden. 4 IOK: Informations- och kommunikationsteknik 7

9 Att stärka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik Att öka små och medelstora företags förmåga att ta till sig ny teknik är en annan traditionell hörnsten i innovationspolitiken. En efterfrågestyrd strategi, överföring av grundläggande innovativ kunskap och fysisk närhet till teknikkällan anses vara avgörande framgångsfaktorer. Vetenskapsparker, regionala teknikcentrer, sambandskontor inom akademiska organisationer och forskningsorganisationer, andra typer av mellanhänder samt demonstrationsprojekt hör till de mer traditionella strategierna. Ett stort antal program i medlemsstaterna syftar till att säkra att efterfrågan styr inriktningen, genom att hjälpa små och medelstora företag att identifiera ny teknik som passar deras specifika behov. Exempelvis tillämpar Finland med framgång denna strategi genom teknikklinikinitiativet och rådgivning inom området teknisk strategi för små och medelstora företag. Genom program för företagspraktik och rörlighetsprogram som syftar till att tillfälligt placera forskare, doktorander och andra kunskapsbärare i små och medelstora företag beaktas överföringen av grundläggande innovativ kunskap. Det nederländska programmet för kunskapsbärare i små och medelstora företag anses här vara ett av de mest framgångsrika exemplen. Sverige har utvecklat en intressant mångfasetterad strategi där man kombinerar skapande och finansiering av företagsnät, stöd till nya företagstjänster (teknikmäklare) och användning av avancerad informations- och kommunikationsteknik (se ruta). I Förenade kungariket anses det allmänt att indirekta åtgärder erbjuder mer kostnadseffektiva lösningar på de små och medelstora företagens problem. Ett antal rådgivande tjänster som inrättats hos Business Link utgör det viktigaste initiativet av denna typ. Mer allmänt erbjuder Small Business Service stöd i form av förenklad tillgång till information och tjänster. Sverige: Tekniköverföring till små och medelstora företag I Sverige har regeringen gett Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket) i uppdrag att öka främjandet av tekniköverföring. Resultatet utgörs av TUFF 5 ett program för att underlätta handeln med tekniska tjänster mellan offentliga forskningsorganisationer och små och medelstora företag. Det lanserades i juni 1999 och uppmuntrar små och medelstora företag att samarbeta för att bli stora nog att kunna anlita en teknikleverantör. Programmet främjar efterfrågan från små och medelstora företag genom stöd till genomförbarhetsstudier, skapande av företagsgrupper eller företagsnät samt samarbetsprojekt. Det har också skapats ett nätverk av erkända teknikmäklare med olika kompetens initialt enskilda personer inom forskningsinstitut, teknikorganisationer m.m. där varje mäklare agerar som en enda väg till den expertis som erbjuds av hela nätverket. Slutligen erbjuder TUFF en tjänst baserad på informations- och kommunikationsteknik för att stödja nätverket av teknikmäklare och rent allmänt stödja programmet. Flera regionala och nationella åtgärder har vidtagits i Frankrike. Specifika åtgärder inbegriper stöd till tekniköverföring, stöd till innovationsprojekt i små och medelstora företag, 5 TUFF: Teknikutbyte för företag. 8

10 tekniköverföringsförfarandet ATOUT, stöd till europeiska teknikpartnerskap samt den regionala fonden för stöd till tekniköverföring FRATT. Tyskland genomför flera åtgärder som är fokuserade på att tillhandahålla rådgivning och utbyta erfarenheter. Dessa inbegriper det ändrade initiativet ProInno, centrer för teknisk information, privata informationskontor, centrer för elektronisk handel, programmet TOP för teknikbesök och teknikinformation, kontor för tekniköverföring samt teknikcentrer. Sammanhållningsländerna kombinerar ofta främjande av FoU inom näringslivet och förmågan att ta till sig teknik i samma program. De koncentrerar sig också på beprövade strategier i form av regionala teknikcentrer och nationella rörlighetsprogram. Ett ökat samarbete mellan forskningsinstitut, universitet och företag Beslutsfattarna i medlemsstaterna förkastar dock i allt högre grad uppdelningen mellan stimulans av forskning och utveckling i ett tidigt skede och teknikens spridning i senare skeden. Enligt den nya "systembaserade" innovationspolitiska strategin beskrivs de bakomliggande problemen bättre som en (kulturell och administrativ) klyfta mellan dem som bedriver forskning inom den offentliga sektorn och dem som tillämpar resultaten inom den privata sektorn. Den ökade betoningen på den privata sektorn i dess dubbla roll som teknikanvändare och "översättare" av marknadens behov till forskningsproblem har lett till att det vuxit fram en ny politisk dagordning som syftar till att förbättra gränssnittet mellan vetenskap och industri. Uppenbarligen innebär detta inte någon helt nyformulerad politik utan i hög grad en omdefiniering och förbättrad samordning av befintliga politiska instrument. I Förenade kungariket har detta inbegripit avsevärt höjda budgetanslag till Teaching Company Scheme, som är ett av de första rörlighetsprogrammen i Europa (se ruta), samt lansering av en rad kompletterande åtgärder. Förenade kungariket: Teaching Company Scheme Teaching Company Scheme syftar till att förbättra utbytet mellan sektorn för högre utbildning å ena sidan och näringslivet och industrin å den andra. Det gör det möjligt för företag att dra fördel av de vetenskapliga, tekniska och företagsekonomiska färdigheter och kunskaper som finns på universiteten. Högt kvalificerade nyutexaminerade akademiker arbetar under två år i ett företag i ett projekt som är av central betydelse för företagets behov, under gemensam överinsyn av företrädare för den akademiska världen och företagets personal. Programmet riktar sig till universitet och företag vars färdigheter respektive behov på forskningsområdet matchar varandra. Små och medelstora företag står för 90 procent av företagsdeltagarna. 9

11 Det ekonomiska stödet utgår i form av ett statligt bidrag till universitetspartnern. Företaget bidrar till de direkta kostnaderna: ett litet eller medelstort företag som deltar för första gången betalar i allmänhet 30 procent av de direkta kostnaderna eller cirka pund per akademiker och år, medan ett större företag normalt betalar minst 60 procent. Det uppskattas att TCS för varje miljon pund i statligt stöd genererar 47 nya arbetstillfällen och 1,3 miljoner pund i investeringar i anläggningar och maskiner. Programmet förvaltades tidigare av handels- och industriministeriet (DTI), men administreras numera av Teaching Company Directorate på uppdrag av elva ministerier och forskningsråd, inbegripet DTI. I flera länder omformas rörlighetsprogram till tvåvägsinstrument, medan stödprogram för FoU omformas för att intensifiera samarbetet mellan olika aktörer: forskningscentrer, universitet, företagsgrupper och enskilda företag. Två typer av politiska insatser kan särskiljas: teknikspecifika "kompetensnät" som är nationella å ena sidan och regionbaserade "teknikområdesinsatser" å den andra. Framför allt får den sistnämnda politiken ett allt större genomslag. Beslutsfattare i Flandern initierade teknikområdeskonceptet genom att de regionala myndigheterna främjade samarbete mellan forskningsinstitut och industrin kring ett nav av forsknings- och utbildningsinstitut. Liknande aktuella exempel i andra länder är Atlantic Universities Alliance i Irland eller TechGate Vienna i Österrike. Splittrade stödåtgärder, bristande samordning eller ofruktbar konkurrens mellan regioner är risker som är förknippade med en ökad regional betoning, och då särskilt i de länder där decentralisering fortfarande är ett nytt fenomen. Tyskland utgör med sin långa federala tradition ett exempel på ett land där regionala och nationella initiativ är relativt väl samordnade. Med Bioregio, Innoregio, Exist och andra aktuella nationella politiska initiativ försöker man skapa en ny jämvikt mellan nationella strategier och regionalt genomförande. Sammanhållningsländerna är också intresserade av att stärka banden mellan offentlig FoU och den privata sektorn. I Spanien försöker CDTI 6 intensifiera samarbetet mellan universitet och företag genom en rad olika program och initiativ. Genom initiativet Atyca kan man skapa konsortier mellan företag och universitet i gemensamma forskningsprojekt. Programmet Petri främjar överföring av teknik och forskningsresultat med industriella tillämpningar som har utvecklats på universitet, offentliga forskningscentrer och teknikcentrer till företag (och då främst små och medelstora företag). Genom samordnings- och samarbetsprojekt skapas konsortier mellan industrin, offentliga forskningscentrer och universitet. Genom programmet för främjande av forskning och utveckling samt innovation i mål 1- och mål 2-regioner främjas samarbete mellan företag och offentliga forskningscentrer. Genom programmet för ekonomiskt stöd till inrättandet av ideella tekniköverföringskontor utvecklas ramar för förbindelserna mellan offentliga forskningscentrer och industrin. 6 CDTI: Centro para el Desarollo Tecnológico Industrial. 10

12 Grekland: Betoning på utnyttjande av forskningsresultat Det nyligen inrättade Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) är ett nätverk av ideella statliga forskningscentrer med uppdrag att bedriva grundforskning och tillämpad forskning. I CERTH:s projekt betonar man särskilt utnyttjandet av forskningsresultat och utveckling av nya produkter och tjänster med ekonomiska och sociala effekter. Den italienska universitetsforskningen har genomgått en fullständig förnyelse där nya förfaranden har införts för att utvärdera och välja ut forskningsprojekt av nationell och därmed industriell och social betydelse. Bestämmelser om samarbete och tekniköverföring har införlivats i en rad befintliga åtgärder. I Portugal syftar flera initiativ till ett ökat samarbete. Ett par exempel är programmet för forskningsverksamhet genom konsortier och förordningar om rekrytering av personer med doktors- och magisterexamen. Andra initiativ inom detta område utgörs av PEDIP 7 II med ekonomiska incitament för industriella forskningsprojekt och stöd till innovation och tekniköverföring, förordningen om stöd till utveckling av den tekniska kapaciteten på företagsnivå samt initiativet för små och medelstora företag. Ett antal regionala initiativ har också samma mål, och samarbete mellan industri och universitet bedrivs genom programmet Eureka. Finansiering av innovation Sedan början av 1990-talet har flertalet medlemsstater i allt högre grad kompletterat direkt finansiering av FoU-verksamhet med främjande av privat finansiering av innovationsverksamhet främst i de första stegen av innovationsprocessen. Tillgången till riskkapital ökar i Belgien, och då i synnerhet i Flandern, där den tenderar att vara mindre fokuserad på vissa ekonomiska sektorer än i andra länder. Startkapitalfonderna Sogepa och Brustart är särskilt inriktade på såddfinansiering. Genom en ny fond FIRD finansieras industriell verksamhet som bygger på forskning som stöds med offentliga medel, och det är intressant att notera att universiteten ofta spelar en aktiv roll i tillhandahållandet av riskkapital, särskilt som stöd till spin-off-företag som utnyttjar forskningsresultat från universiteten. En ökad tillgång till riskkapital kännetecknar också den svenska ekonomin. Nya åtgärder inbegriper Nuteks såddfinansieringsfond som riktar sig till små högteknologiska företag och Nutek Investeringsforum CapTec, som är ett årligt investeringsforum för unga teknikbaserade företag. Dessutom erbjuds uppfinnare stöd i projektets allra tidigaste stadier och under utvecklingsstadiet genom ett gemensamt initiativ mellan ALMI Företagspartner, Stiftelsen Innovationscentrum och Nutek (rådgivande produktkommittéer). Danmark har lanserat programmet för eget kapital-garanti och programmen för företagsutveckling i syfte att öka tillgången till riskkapital. 7 PEDIP: Programa co-financiado pelo Estado Português e Comunidade Europeia. 11

13 När det gäller den allmänna tillgången till riskkapital finner man en likartad situation i Frankrike. Exempel på specifika åtgärder inbegriper skapandet av Nouveau Marché, garantisystemet Sofaris för riskkapitalföretag, startfonder för tekniska områden som utgör nationella prioriteringar, den ömsesidiga fonden för innovation (FCPI 8 ) och inrättandet av en offentlig riskkapitalfond. Flera åtgärder tillämpas också i Tyskland. Dessa inbegriper INSTI 9 ett projekt för innovationsmarknaden, en ändring av innovationsprogrammet ERP som möjliggör återfinansiering av kapitalinvesteringar och liknande mekanismer genom tioåriga lån, DtA 10 ett riskkapitalprogram för teknik, ett ökat investeringsstöd genom programmet BTU 11 (för små teknikföretag) samt riskkapitalprogrammet KfW 12. Dessutom tillämpar de tyska delstaterna en rad olika åtgärder inbegripet lån och regionala teknikfonder för att stimulera innovationsverksamhet (genom nyföretagande, nya produkter eller tjänster). Österrike: Att öka finansieringen av innovationsverksamhet Finansiering av innovation utgör den traditionella styrkan för den österrikiska innovationspolitiken. Det finns tre likartade program: såddfinansieringsprogrammet och Technologiemarketing Austria TecMa, som drivs i nära samarbete, samt programmet för unga entreprenörer som drivs av Bürges 13. Medan såddfinansieringsprogrammet och Bürges är koncentrerade på finansiering ger TecMa rådgivning i samband med kommersiellt utnyttjande av forskningsresultat och uppfinningar. Finansiering av nyföretagande är också nära kopplat till andra program för finansiering av innovationsverksamhet såsom det allmänna programmet FFF 14 och teknikprogrammet ERP 15 för små och medelstora företag. Eget kapital-garantier från FGG 16 och programmet I 2 är också intressanta för teknikinriktade nya företag. I Förenade kungariket har man erkänt att även om klimatet för tillhandahållande av riskkapital och liknande ekonomiskt stöd till entreprenörer i allmänhet anses vara gott, så behövs det förbättringar på vissa punkter. Sålunda utgör Enterprise Fund en utökning av det befintliga Small Firms Loan Guarantee Scheme, men med vissa ändringar för att göra stödet mer "kostnadseffektivt". På samma sätt skall en skattelättnad för riskkapital till företag införas, vilket är tänkt att skapa ett incitament för tillhandahållande av riskkapital och de investeringsmöjligheter det kan innebära för små och medelstora företag. I Nederländerna har de särskilda åtgärderna för nya teknikbaserade företag avslutats eftersom det inte kunde påvisas att de riskkapitalfonder som garantierna utfärdades för ändrade sin attityd gentemot riskexponerade högteknologiska företag, utan vidhöll en viss riskaversion i FCPI: Fonds communs de placement pour l innovation. INSTI: Innovationsstimulierung der deutschen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische Information. DtA: Deutsche Ausgleichsbank. BTU: Beteiligungsprogramm für kleine Technologieunternehmen. KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Bürges: Bürges Förderungsbank. FFF: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. ERP: European Reconstruction Programme. FGG: Finanzierungsgarantie-Gesellschaft. 12

14 handläggningen av ansökningar från nya teknikföretag med en stor riskexponering. För att ersätta dessa åtgärder har man lanserat mer målinriktade sådd- och tillväxtfonder som är kopplade till samarbetscentrerna. Andra finansieringsprogram inbegriper kreditgarantisystem för etablerade företag (TOK 17 ), BBMKB 18, som stöder teknikutvecklingsprojekt, samt Kredo 19, som skall stödja införandet av nya elektroniska system. Vissa av de nederländska regionala utvecklingskontoren har anslagit medel till specialiserade startkapitalfonder för högteknologiska företag med regionala resurser från staten och EU. Spanien: Ett nytt skatteprogram som omfattar innovation I Spanien är trenden att utvidga skatteincitamenten för forskningsverksamhet till att också omfatta innovation. I förslaget till lag om skattemässiga, administrativa och sociala åtgärder som är kopplat till förslaget till lag om den allmänna statsbudgeten för år 2000 planeras förbättringar av det allmänna FoU-systemet samt nya incitament för teknisk innovation. För första gången anges i lagen utgifter för innovation som avdragsgilla FoU-utgifter (som döpts om till forskning, utveckling och innovation). Detta nya förhållningssätt berör tekniska innovationsprojekt i samarbete med universitet och de offentliga forskningsorganens teknikcentrer samt förvärv av avancerad teknik (patent, licenser, know-how och konstruktioner) och detta som kommer att göra det möjligt för företag att skaffa sig särskilda konkurrensfördelar och dra av kostnader för certifiering enligt kvalitetsbestämmelser. Den finländska regeringen har lanserat ett antal specifika målinriktade åtgärder inbegripet Tekes kapitalfinansiering för företagens produktutvecklingsverksamhet, Finnveras program för små lån och Sitras matchningstjänst för att föra samman "företagsänglar" med små och medelstora företag som söker finansiering. Ett intressant drag hos den framväxande finländska riskkapitalbranschen är att vissa privata företag beviljar offentligt finansierat riskkapital och vice versa. Igångsättande av teknikbaserade företag I flertalet medlemsstater har politiken för finansiering av innovation banat vägen för en mer mångfasetterad politik för att främja nya företag, och då i synnerhet inom högteknologiska sektorer. Förutom att mobilisera riskkapital inbegriper typiska åtgärder att främja en företagarandan, särskilt inom offentlig forskning och högre utbildning, att underlätta tekniköverföring och licensgivning samt att skapa "företagsinkubatorer" som erbjuder en gynnsam miljö och särskild rådgivning. I igångsättningspolitiken antas allt mer ett typiskt "systembaserat" förhållningssätt som grundar sig på den teknikområdespolitik som omnämnts tidigare och på en reformering av de mer övergripande politiska ramarna på nationell nivå. När det gäller den sistnämnda punkten är den franska innovationslagen av 1999 ganska typisk (se ruta) TOK: Technologische Ontwikkelings Krediet. BBMKB: Besluit Borgstelling MKB Kredieten. Kredo: Kredieten Elektronische Diensten Ontwikkeling. 13

15 Frankrike: Innovationslagen Av tradition har man i den franska utbildnings- och forskningskulturen inte beaktat entreprenörskap i någon högre grad, utan i första hand betraktat forskare som aktörer som verkar i det allmännas intresse. Finansieringen av innovation var inriktad på de senare stadierna av processen, vilket missgynnade kritiska stadier såsom genomförbarhetsstudier, "inkubationsverksamhet" och start. Genom 1999 års innovationslag försökte man lösa dessa problem genom en rad samordnade politiska åtgärder i syfte att främja överföringen av teknik från offentlig forskning till näringslivet samt finansieringen av innovativa företag. Genom lagen ändrades forskarnas ställning, och en avsevärd betoning lades på skapandet av nya teknikbaserade företag genom "inkubatorer" inom universitet och forskningsstrukturer samt på inrättandet av nationella och regionala startfonder. Dessutom har regeringen lanserat en förslagsomgång för skapandet av teknikbaserade företag. Spin-off-företag och sektoriella åtgärder står i centrum för flera nya eller ändrade tyska åtgärder. Dessa inbegriper Futour ett program för riskkapital till teknikbaserade företag, Exist nyföretagande från högskolor och universitet (se ruta), den nya årliga multimediatävlingen och BioChance. I Italien utvecklar Sviluppo Italia, det nyinrättade statliga organet för främjande av investeringar i Italien, för närvarande ett verksamhetsprogram för innovation i syfte att främja investeringar i ny avancerad teknik, och då i synnerhet i landets södra del. Regeringen har också för avsikt att skapa nya incitament baserade på skattefördelar för investeringar i forskning och att införa nya instrument för att mobilisera riskkapital för nya högteknologiska företag, spin-off-företag som startas av unga forskare samt forsknings- och utbildningsprogram. Den danska åtgärd som bygger på "teknikinkubatorer" syftar till att samla forskare, innovativa entreprenörer och finansiella institut för att skapa en bättre miljö för nyföretagande. Detta område är centralt även i Sverige med åtgärder såsom "teknikbrostiftelser" som syftar till att utnyttja de kommersiella möjligheter som skapas av forskning på universiteten och främja samarbete mellan industrin och universitetsvärlden samt "holdingbolag" vars uppdrag är att utnyttja forskningsresultat från universiteten och utveckla tjänster för ett sådant utnyttjande. Dessa båda aktörer har i sin tur samarbetat i skapandet av forskarpatent, som aktivt stöder forskares ansträngningar att utnyttja sina resultat. I Finland har "inkubatorprogram" inrättats i nära samarbete med regionala teknikparker och universitet sedan slutet av 1980-talet. Det nyskapande Spinno-programmet i Helsingforsregionen har ersatts av teknik- eller företagscentrer i alla större städer och Tuliprogrammet som syftar till att föra över resultat från forskningsprojekt med kommersiell potential till kommersiellt utnyttjande och nya företag. Samtliga finländska initiativ har nära band till riskkapitalbranschen (där de offentliga organisationerna Sitra och Finnvera är klart ledande). I Irland har injektionen av offentliga medel och medel från Europeiska socialfonden skapat ett bättre klimat för etableringen av nya teknikbaserade företag. Enterprise Ireland driver 14

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

A2001:002. Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike

A2001:002. Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike A2001:002 Forsknings- och innovationspolitik i Frankrike Förord Ett bra innovationsklimat anses vara en viktig faktor för ökad tillväxt och sysselsättning. Inte minst i Frankrike har innovationsfrågorna

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Politiska prioriteringar, organisationsformer och åtgärder Per Tervahauta Regleringsbrevsppdrag nr 8, 2006 Dnr 1-010-2007/0028 1 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04 Rapport 2009:04 Kundvalsmodeller för företagsrådgivning Tillväxtanalys har studerat olika kundvalsmodeller för företagsrådgivning i åtta länder. Rapporten ger exempel på insatser kring kundval, skildrar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK En forskningsöversikt INNOVATION FÖR TILLVÄXT 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer