WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens städer i sina egna kreationer. Denna kreation, på temat Social hållbarhet, är skapad av Alpha60, en designgrupp från Melbourne, Australien.

3 DET HÄR ÄR WSP WSP ÄR ETT ANALYS- OCH TEKNIKFÖRETAG. VÅR MULTIDISCIPLINÄRA KOMPETENS OMFATTAR ALLT FRÅN MARKSANERING EFTER NEDLAGDA INDUSTRIER TILL UTVECKLING AV FRAMTIDENS INFRASTRUKTURLÖSNINGAR. VÅRA TJÄNSTER BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE MED OMTANKE OM MILJÖN. VI KÄNNER STOLTHET ÖVER ATT FÅ VARA MED OM ATT SKAPA BESTÅENDE VÄRDEN FÖR BÅDE SAMTIDEN OCH FRAMTIDEN. Genom WSPs samgående med GENIVAR under fjolåret etablerades ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Av de ca medarbetare som WSP+GENIVAR har globalt är verksamma inom WSP Sverige. På den svenska marknaden har WSP en marknadsledande ställning inom framförallt infrastruktur. Vi är också den teknikkonsult i branschen som har störst andel utredande verksamhet. VÅR VISION The outstanding supplier of specialist and integrated services in the built and natural environment. Visionen betyder att WSP vill vara kundens förstahandsval för såväl specialist- som sammansatta tjänster, både i urbana områden och i omgivande naturmiljöer. VÅRA VÄRDERINGAR För att effektivt kunna samarbeta över gränserna i ett dynamiskt, globalt företag krävs starka gemensamma värderingar. Det har WSP. Förtroende Det är grundläggande för all verksamhet inom WSP och präglar hur vi agerar gentemot våra kunder med våra tjänster och kompetenser. Samverkan Genom att dela kunskap och erfarenheter och erbjuda integrerade tjänster höjer vi ständigt vår kunskapsnivå. Och ger kunderna den bästa lösningen. Kvalitet och engagemang Vi strävar efter att ständigt uppnå förbättringar. Kvalitet är det ledord som är ledstjärnan för oss i alla sammanhang. Hållbarhet Genom vårt systematiska sätt att arbeta bidrar vi till minskad energianvändning och ett ökat kretsloppstänkande. Nytänkande Detta är en förutsättning för att leda den tekniska utvecklingen och därmed skapa ekonomiska fördelar för våra kunder.

4 VERKSAMHETEN I KORTHET AFFÄRSOMRÅDEN WSP Analys & Strategi Tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad WSP har samlat sin spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion i ett nytt affärsområde för att möta den snabba tillväxten inom dessa områden. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Vår kompetens av ny- och ombyggnad tillämpas i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 360 Affärsområdeschef: Lars Jahncke STABERNA STÖTTAR VERKSAMHETEN Ekonomi Ekonomisk rapportering, finansiering, likviditetsplanering, analyser och uppföljning. Stabschef: Eva Aspengren. IT Drift och underhåll av kommunikationsnät, IT-säkerhet och support Stabschef: Gustav Lind. Personal/Kommunikation Personaladministration, utbildning, information och marknadsföring. Stabschef: Siv Axelsson. Marknad Säljsamordning, marknadsaktiviteter, kundevent och kundkontakter. Stabschef: Per Ångquist WSP Environmental Erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik samt Brand & Risk. Antal medarbetare: 365 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet samt med tjänster i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 240 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 700 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet. Antal medarbetare: 500 Affärsområdeschef: Anders Tysander DE TIO STÖRSTA KUNDERNA 2012 I BOKSTAVSORDNING ABB Akademiska Hus LKAB PEAB Skanska SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Stad Tele2 Stockholmsarenan Trafikverket Volvo 4 VERKSAMHETEN 2012

5 VD HAR ORDET DEN EUROPEISKA KONJUNKTUREN FÖRSVAGADES INLEDNINGSVIS UNDER ÄVEN VI I SVERIGE PÅVERKADES. LÄGET VAR DOCK INTE ALLS LIKA DRAMATISKT SOM VID ÅRETS SLUT FANNS TECKEN PÅ EN STABILISERING. TILL DEN BILDEN BIDROG FRÄMST EN GRADVIS FÖRBÄTTRAD KONJUNKTUR I USA, POSITIVA SIGNALER RÖRANDE KINAS EKONOMI OCH ÄVEN LJUSGLIMTAR I TYSKLAND. Avmattningen i Sverige har WSP kunnat hantera inom ramen för en god ingående orderstock. Aktivitetsnivån har hållits uppe, men vi har också sett prispress. Vi har märkt en nedgång i bostadssektorn, delvis på grund av skärpta krav för finansieringen. Samtidigt har investeringar inom industri och handel fortsatt. Positivt är också att regeringen har stora planer för satsningar inom infrastruktur. Vi ser även en ökad efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Under 2012 nådde vi företagets uppsatta operativa och finansiella mål, även om nivån blev något lägre än under året dessförinnan. Samgående med GENIVAR En märkeshändelse för WSP var samgåendet med kanadensiska GENIVAR som offentliggjordes i juni. Vi är nu ca medarbetare, ett av de största globala teknikkonsultföretagen. För oss på WSP Sverige innebär det att vi får tillgång till nya marknader. Det skapar utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Våra specialistkunskaper ökar, exempelvis inom gruvnäring, vilket ger mervärde för våra kunder. WSP Sveriges kompetens inom transportsektorn exempelvis järnväg och brobyggen är intressant för våra kanadensiska kollegor. Fusionen medför inga stora organisatoriska förändringar, men på sikt kommer vi att arbeta under ett gemensamt varumärke. Tre fokusområden Designing Future Cities, Future Energy och BIM (Building Information Modelling) är områden som vi fokuserat på under året. Inom dessa samlar och utvecklar vi de kompetenser som behövs för att bidra till att lösa de stora utmaningar som följer av snabb urbanisering och klimat/energifrågan. Genom att hela tiden ligga före kundernas förväntningar på dessa områden tryggas framtiden för vår affär. Vår globala satsning Designing Future Cities lanserades i september 2012 och löper vidare under Under detta tema tydliggör vi bredden i WSPs samlade kompetens att forma morgondagens hållbara städer. Future Energy hjälper kunderna att utveckla framtidens energilösningar. Här ökar trycket från såväl samhällets som näringslivets sida. EU har ambitiösa mål som ska vara uppnådda om åtta år. Vi märker Vi märker ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. BIM är verktyget för att bygga bättre och till lägre kostnad. Viktiga delar i BIM är investeringar i avancerad programvara och accepterandet av ett nytt förhållningssätt. WSP är väl positionerat inom detta område. Vi vann Tekla Sverige BIM Awards för arbetet med Ekensbergsbron i Sundbyberg. Under året fick vi också Trafikverkets förtroende i deras första satsning på BIM i ett förfrågningsunderlag Röforsbron i Arboga. Men BIM är mer. I förlängningen leder bättre hus till lägre kostnad och även till en effektivare fastighetsförvaltning. Fastighetens livscykelkostnad sänks i kombination med att vi säkerställer bättre energilösningar. Många nya uppdrag Vi har vunnit flera intressanta uppdrag. I Stockholm ska WSP delta i den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City. Vid Slussen kommer vi att bygga en ny bussterminal inne i Katarinaberget. WSP har även fått förtroendet att medverka i det prestigeprojekt som gäller förstudie för en tunnelbanelinje till Nacka. I norra Sverige har våra gruvrelaterade aktiviteter fortsatt. Både LKAB och Boliden är kunder med ambitiösa investeringsprogram. I Göteborg har vi arbetat med flera omfattande projekt som exempelvis Västlänken och Centrala Älvstaden. Vi växer Under året växte vi med nästan 100 svenska medarbetare. Vi är därmed nästan specialister på WSP Sverige. Vår organisation har förändrats. I det nya affärsområdet WSP Bro & Vattenbyggnad samlar vi 100 medarbetare. Vi har särskilt rekryterat för att växa i Göteborg och Västsverige. Här har vi i början av 2013 flyttat in i våra nya lokaler. Inom WSP Samhällsbyggnad har vi haft en väl genomförd succession. Vi fortsätter att hävda oss som arbetsgi vare. I den senaste medarbetar enkäten från november 2012 anger hela 84 procent av våra medarbetare att de gärna rekommenderar WSP som arbetsgivare. Index för Nöjdhet bland medarbetarna steg med 2 enheter till 70, vilket är 5 enheter högre än genomsnittet i hela WSPkoncernen. Utsikter Under året räknar vi med en stabilisering och senare gradvis förbättring av konjunkturen. Jag ser fram emot att i några nya projekt få ta tillvara de nya möjligheter som öppnar sig via samgåendet med GENIVAR. Det är när vi gemensamt tacklar utmanande projekt som vi verkligen lär känna varandra och bygger ett starkt WSP. Jag vill tacka våra kunder för det gångna året och samtidigt också rikta ett stort tack till WSPs alla hängivna medarbetare. RIKARD APPELGREN VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURSANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. DET ÄR FRÄMST TVÅ GLOBALA OCH LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM SUCCESSIVT ÖKAR TRYCKET PÅ ANPASSNING/ FÖRÄNDRING: DELS DEN PÅGÅENDE SNABBA URBANISERINGEN, DELS ETT ÖKAT FOKUS PÅ KLIMAT- OCH ENERGIFRÅGAN. Dessa trender innebär en växande efterfrågan hos kunderna på våra tjänster. Det skapar stora framtida möjligheter för WSP. Vi fortsätter därför att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Det innebär att vi tar fram kunderbjudanden anpassade till nya marknader och affärsmöjligheter. Hållbarhet är en integrerad dimension i våra uppdrag och i vår rådgivning. Hos WSP går arbetet med att skapa tillväxt i företaget hand i hand med att bidra till lösningar på de stora utmaningar som världen står inför. WSP vill medverka till en god framtid för samhället och dess invånare. Det gör vi främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis vårt ansvar för företagets direkta miljöpåverkan, främst genom att minska våra egna koldioxidutsläpp och genom att medverka i utvecklingen av de lokalsamhällen där vi verkar. På kort sikt möter WSP även andra utmaningar. Samgåendet med GENIVAR är ett exempel på den pågående konsolideringen i sektorn. För att kunna investera i utveckling av den teknik och det strukturkapital som kommer att krävas i framtiden måste företagen stå på en stark grund vad gäller fi nanser och kundrelationer. En annan trend är att inköpsmönstren förändras. Inom vissa marknadssegment, t ex gruvor och energi, växer det fram en verkligt global marknad. På dessa segment kan utländsk konkurrens leda till lokal prispress. Ständig effektivisering utgör därför en viktig del av vår vardag, trots goda utsikter till ökad efterfrågan på lång sikt. TRYGGA FRAMTIDEN Framtiden kräver att hållbarhet fi nns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar på detta område. För att trygga framtiden för samhället i stort och för oss själva driver WSP följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt höga krav på energi-, miljö- och sociala utmaningar. Sedan 2012 marknadsför vi vår breda kompetens inom tio olika stadsrelaterade områden under Designing Future Cities och erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för dagens och kommande generationer. Future Energy Det krävs en gigantisk omställning för att bygga framtidens globala, förnyelsebara energisystem. Sverige och EU har etablerat ambitiösa mål för energianvändning och koldioxidutsläpp. I Sverige är målet att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år OMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN (MSEK) Energi & miljö 286 (244) Management 472 (398) FEM ÅR I SAMMANDRAG Hus & industri 949 (837) Transport & infrastruktur 877 (837) OMSÄTTNING DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) VERKSAMHETEN 2012 RÖRELSERESULTAT DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) WSP Sverige WSP Group WSP GENIVAR

7 2050. Det är inte enkelt, men oundvikligt. WSP har antagit denna utmaning. Satsningen Future Energy baseras WSPs interna nätverk av experter som erbjuder helhetslösningar för såväl framtidens produktion som användning av energi. BIM Building Information Modelling Produktiviteten inom bygg- och anläggningsverksamhet måste lyftas. BIM ska ge högre kvalitet och lägre kostnader. Det handlar om ett helt nytt förhållningssätt, där WSP driver frågan. BIMteknologin kräver investeringar i avancerad programvara för informationshantering och radikalt förändrade arbetsprocesser. SKAPA TILLVÄXT WSP vill växa organiskt med minst fem procent per år. På våra marknader och segment strävar vi efter att vara bland de tre största aktörerna. Kritisk storlek inom varje tjänst och region är nödvändig för att uppnå effektivitet Balanserad tillväxt regionalt och inom fl era segment Kompletterande förvärv är intressanta inom viktiga segment; exempelvis Process och Energi, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Vi har fokuserat på att skapa resurser i vårt helägda dotterbolag i Rumänien för att stödja den svenska marknaden. Rumänien ligger inom samma tidszon och har även en europeisk kultur vilket underlättar samarbetet. Detta ger tillväxt till låg kostnad med begränsad risk. Joint ventures och allianser För WSP Sverige gäller det att ta tillvara möjligheter inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. OPTIMERA VÅRA RESURSER Vårt mål är att skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt med detta måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget sätt att arbeta. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. Kundvård och KAM (Key Account Mangement) Vi arbetar med att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett antal kunder. Vår marknadsföring är inriktad på att stärka WSPs profi l genom talespersoner inom specialistområden, Thought Leaders, samt genom en ökad satsning på digital kommunikation. Operativ effektivitet Vi har ett ökat fokus på cash management för att reducera behovet av rörelsekapital och därmed höja lönsamheten. Vi arbetar kontinuerligt på att öka beläggningsgraden genom att underlätta för resursutjämning mellan WSP Sveriges olika enheter. Under året infördes ett nytt verksamhetssystem för att säkerställa kvaliteten i genomförandefasen. WSP ligger i framkant vad gäller utveckling inom BIM för att öka effektiviteten i såväl vårt arbete som i kundens projekt. Våra stödfunktioner har som uppgift att: Rekrytera, utveckla och vårda våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett globalt program för att identifi era och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar följer med rollen. Investera i IT och system som stöder både tillväxt och ökad operativ effektivitet. Profi lera WSP så att varumärket tydligt återspeglar de värden vi kan erbjuda såväl kunder som medarbetare. WSP+GENIVAR I VÄRLDEN REGION/SEKTOR FASTIGHET TRANSPORT & MILJÖ ENERGI INDUSTRI PROJEKTLEDNING INFRASTRUKTUR SVERIGE ÖVRIGA EUROPA KANADA USA SYDAMERIKA ASIEN/AUSTRALIEN AFRIKA Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

8 DESIGNING FUTURE CITIES VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURS- ANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. Redan idag bor närmare hälften av jordens befolkning i städer, om bara tjugo år kan det vara så mycket som sju av tio människor. Framtiden fi nns i städerna och inom WSP är vi beredda att möta utmaningen. Med vår kompetens och breda erfarenhet kommer vi aktivt att delta i utvecklingen av framtidens hållbara, attraktiva och konkurrensmässiga städer. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom och ojämlikhet, ökad hälsa och tillgång till utbildning och arbeten för medborgarna. Att bygga energieffektivt är en av nyckelfrågorna för att möta framtidens utmaningar. Idag svarar byggnader för närmare hälften av världens utsläpp av växthusgaser, använder en tredjedel av all energi och 12 procent av allt färskvatten och skapar cirka 40 procent av allt avfall. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar vårt fastighetsbestånd. I Sverige har vi en stor utmaning i att renovera våra eftersatta miljonprogramsområden så att boendemiljön förbättras, miljöpåverkan minskar samtidigt som boendekostnader hålls nere. WSP har en unik kompetens på området. Vi måste också verka för en omställning från användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Framtidens energi är förnyelsebar, säker, och prisvärd. Vatten är en dyrbar resurs och i takt med att klimatet förändras ser vi mer av både torka, översvämningar och förorening av vatten. En säker, tillförlitlig och effektiv vattenhantering är en nyckelfråga i alla städer. WSPs kompetens inom allt från produktion av dricksvatten till byggande i yt- eller grundvatten kommer väl till pass. Städer behöver effektiva transportsystem för att stödja den lokala ekonomin och invånarnas välbefi nnande. I takt med att städerna växer ökar transportbehovet som ofta innebär markant ökad vägtrafi k med bilköer, förseningar, olyckor, miljöproblem och minskad ekonomisk tillväxt som följd. För att lyckas i framtiden måste vi utveckla hållbara urbana transportsystem. Marknadsföringen av WSP tjänster inom Designing Future Cities sker under tio olika områden: Stadsutveckling Klimatanpassning Energi Mobilitet Byggnader Förnyelse av stadsdelar Avfall Vatten Social hållbarhet Regional utveckling 8 VERKSAMHETEN 2012

9 BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska biltrafi ken med 10 procent till Det är en förutsättning för att man ska klara alla stora förändringar i området. Det kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. Trafi kverket, SL, Stockholms stad och de största företagen i Kista har nu, med hjälp av WSP, dragit upp riktlinjerna och formulerat målen för det fortsatta arbetet för att minska biltrafi ken. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag, hur reseströmmarna går och hur stora CO 2 -utsläppen är. Med utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Projektet i Kista utfördes med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom. PARKERING I STORSTAD Runt om i världen växer städerna och i takt med den kraftiga urbaniseringen blir det mer och mer trångt på vägar och gator. En av de stora utmaningarna för framtiden är att hitta lösningar för trafi k och transporter i städer. Trafi kverket startade 2010 ett FOUprojekt kallat Parkering i storstad som syftar till att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer. Pelle Envall som är doktor i trafi kplanering och konsult på WSP Analys & Strategi har varit uppdragsledare för Parkering i storstad och bland annat undersökt användningen av garage på Södermalm i Stockholm där det visade sig att kvm garage har omvandlats till lokaler. Omvandlingen har skett under många år och motsvarar ca förlorade p-platser i garage. Anledningen är främst ekonomiska faktorer. För en bostadsrättsförening är det enklare och mer lönsamt att hyra ut till en affärsinnehavare under en längre tid. Bostadsrättsföreningen slipper även besväret med utlämning av nycklar, städning och byte av trasiga glödlampor. Schönherr landscape/adept Framtidens energi är förnyelsebar, säker och prisvärd. HÅLLBAR STADSDEL I HELSINGBORG Centralt i Helsingborg planeras en ny hållbar stadsdel, kallad H+ (plus). Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratmeter vilket innebär att centrum i staden kommer att vara dubbelt så stort när allt är klart Själva namnet H+ antyder visionen för projektet, nämligen att hela området i färdigt skick ska generera mer energi än vad som används. WSPs Agneta Persson har gjort analys- och förstudie i nära samarbete med Öresundskraft. WSPs rapport omfattar olika scenarier som visar hur H+ området ska kunna uppnå målen att vara ett plusenergiområde år Fokus i rapporten ligger på bebyggelse, transporter och infrastruktur. VERKSAMHETEN

10 FUTURE ENERGY FUTURE ENERGY FRAMTIDENS ENERGI Att minska energiförbrukning och utsläpp är en av de stora utmaningar företag och industrier står inför idag. Inom WSP har vi bildat nätverket Future Energy där en rad experter samverkar för att genomföra energiutredningar och föreslå effektiva lösningar som minskar verksamhetens energibehov. Det kan omfatta allt från energidistribution till energibesparing, till exempel anläggningar för produktion av el, kyla och värme, distributionssystem för fjärrvärme, naturgas, industriella processer och system med mera. WSP FUTURE ENERGY OMFATTAR BIOGAS Biogasen är med rätt förutsättningar ett kostnadseffektivt, klimatvänligt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. VATTENKRAFT Vattenkraften har en mycket viktig roll att spela när Sverige fram till år 2020 ska öka sin förnybara energiproduktion. ENERGIEFFEKTIVISERING Det finns idag mycket man kan göra för att bygga nya energisnåla byggnader med stora ekonomiska och miljömässiga värden. VINDKRAFT WSP har lång gedigen erfarenhet av både stora och små vindkraftprojekt. Vi behärskar alla delar av vindkraftsproduktion från förstudier till faktiskt byggande INDUSTRILÖSNINGAR WSP har hjälpt en lång rad kunder i hela Europa med energieffektiva lösningar som minskat kostnader och tillfört ett nytt miljövärde för de produkter som produceras. SOLENERGI På 40 minuter förser solen jorden med lika mycket energi som vi behöver under ett helt år. WSP har en bred erfa ren - het av solenergi. Allt från planering till praktiskt genomförande. 10 VERKSAMHETEN 2012

11 WSP HJÄLPER WALLENSTAM ATT PRODUCERA VINDKRAFT Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag och har som mål att vara självförsörjande på förnybar energi per månadsbasis vid utgången av Produktionen av förnybar elenergi sker främst genom vindkraftverk men även ett antal mindre vattenkraftverk. Till sin hjälp med att anlägga vindkraftverk har Wallenstam i flera projekt valt WSP som samarbetspartner. Bland annat för Gunnarby vindkraftpark mellan Uddevalla och Munkedal med åtta nya vindkraftverk som beräknas producera MWh förnyelsebar el varje år. Många affärsområden från WSP har deltagit med bland annat juridisk rådgivning, geoteknik, upphandling och byggledning.. HÖTORGSHALLEN HAR BLIVIT ENERGIEFFEKTIVARE Hötorgshallen i centrala Stockholm har renoverats och fått fler saluplatser i gatuplanet, nya rulltrappor, bättre tillgänglighet och fler beredskapskök. WSP Manangement, WSP Byggprojektering och WSP Ljusdesign har varit engagerade i uppdraget för Fastighetskontoret. Ett viktigt mål i arbetet var att minska energianvändningen i hallen med 30 procent. Därför har ventilationsaggregaten byts ut till mer energieffektiva aggregat med bättre verkningsgrad. Handlarna har nu sina kyldiskar anslutna till en central anläggning med processkyla, istället för egna kompressorer som de hade tidigare. Jenny Garcia från WSP Management anlitades tidigt som projekteringsledare för att göra programöversyn, och ta fram systemhandlingar. Senare deltog hon i upphandlingen av entreprenör och ansvarade för att bygghandlingar togs fram gemensamt med den upphandlade entreprenören. ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden i Ångermanälven och Umeälven. Uppdragsgivare är Vattenregleringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. WSPs konsulter besöker dammanläggningarna och samlar in laserscannad höjddata och ortofoto, en flygbild som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Därefter skapas hydrauliska modeller över älvarna för simulering av höga flöden och dammbrott. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information om vattnets utbredning. VERKSAMHETEN

12 BIM FÖRÄNDRAR BRANSCHEN FUTURE ENERGY BIM är framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete. BIM (Building Information Modeling) fortsätter att vara en aktuell fråga i hela branschen och WSP har intagit en ledarroll genom att vara tidigt ute och skaffa kunskap och kompetens på området. Nu ser vi hur allt fl er av de komplexa uppdragen drivs enligt BIM-modellen och vi har allt fl er konsulter med BIM-erfarenhet. BIM är inte i första hand en teknisk fråga utan framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete för projektets bästa. Idag är de fl esta aktörer överens om visionen och om de stora nyttorna med BIM. Men om BIM verkligen ska kunna utnyttjas till sin fulla potential måste alla inblandade också fortsatt verka för en öppen dialog och framförallt våga ställa hårdare krav på effektivare arbetsprocesser. WSP har låtit Visus AB genomföra en undersökning bland tolv företag om deras inställning till BIM idag. Trots att det fortfarande saknas verktyg för att mäta de ekonomiska vinsterna så verkar de fl esta vara överens om att BIM är ett givet villkor för ökad lönsamhet. Utvecklingen fortsätter mot att BIM blir en naturlig del av verksamheten. WSPs BIM-expert Pontus Bengtsson har under året föreläst om BIM vid Green Cities Conferens i Australien och deltagit i kundevent vid WSPs kontor i Sydney, Melbourne och Brisbane där temat var WSPs BIM-satsningar. BYGGHANDLINGAR FÖR SLUSSENS NYA BUSSTERMINAL WSP gör bygghandlingsprojekteringen för den nya bussterminalen vid Slussen. I uppdraget ingår att ta fram bygghandlingar, vara tekniskt stöd under byggtiden samt att utföra relationshandlingar. Uppdraget ska genomföras enligt BIM-metoden med projektering i 3D genom hantering av teknikområdesspecifi ka modeller. Uppdragsgivare är Stockholms Stads Exploateringskontor. Den nya bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen. Foster + Partners och Berg Arkitektkontor 12 VERKSAMHETEN 2012

13 TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget "Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg" vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen." Ekensbergsbron, som ingår i Tvärbanans sträckning mellan Alvik och Solna, är 77 m lång, 10 m bred, 11 m hög och väger 327 ton. WSP var representerade i ytterligare två av de nominerade bidragen för Tekla Sverige BIM Award, nämligen Röforsbron i Arboga och Tvärbanan Tråg Solna. RÖFORSBRON ETT BIM-PROJEKT I ALLA LED Den gamla bron i Röfors i Arboga byggdes 1919 och finns med på Trafikverkets lista över nationellt bevarandevärda broar. På senare år har den varit i så dåligt skick att Trafikverket har beslutat att bygga en ny bro och samtidigt återskapa den gamla brons ursprungliga utseende. För första gången testade Trafikverket att driva hela projektet som ett BIM-projekt från förfrågningsunderlag och projektering till byggnation och förvaltning. Lars Schagerström på WSP-kontoret i Örebro var uppdragsansvarig. Han menar att det underlättar för alla parter att jobba i samma modell. Det spar mycket tid och man slipper hanteringen med ritningar. För Trafikverket var detta ett pilotprojekt som följts med stort intresse. Information om projektet sprids genom branschföreningen OpenBim. VERKSAMHETEN

14 WSP BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE HÅLLBARHET ÄR EN AV WSPS VÄRDERINGAR OCH DÄRMED EN VIKTIG ASPEKT I ALL VÅR VERKSAMHET. SOM KONSULTER HAR VI STORA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA UTVECKLINGEN GENOM ATT SE TILL ATT DET VI FÖRESLÅR OCH PROJEKTERAR ÄR HÅLLBART GENOM HELA KEDJAN I PROJEKTERINGEN, UNDER BYGGFASEN, FÖR BRUKARNA OCH ÄVEN NÄR DET BLIR AKTUELLT MED RIVNING. Hållbarhet handlar dock inte bara om materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram livscykelberäkningar inom både byggoch infrastruktur. Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen och påverka opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt unika koncept Green Building Design, som tar ett helhetsgrepp och har fokus på hållbarhet genom alla led i byggprocessen. Under mottot Water for a Future ordnade WSP även i år löpartävlingar runt om i landet. Syftet var att bidra till att så många familjer som möjligt får tillgång till rent vatten i Afrika. Totala antalet kilometrar som deltagarna springer, går eller lunkar omvandlas till ett visst antal Solvattenbehållare. Genom att bli medveten om sin miljöpåverkan kan man ändra sitt beteende och medverka till minskad klimatpåverkan. Internt har vi fokus på resor och på energianvändningen vid våra kontor för att minska vår klimatpåverkan. Under 2012 har vi förbättrat avfallshanteringen och energiuppföljningen på kontoren och vi har även tecknat ett nytt elavtal för CO 2 -neutral el. EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSARBETE INOM WSP Nytt resereglemente som prioriterar resefria möten. Tekniska hjälpmedel som bidrar till minskat resande som Lync, videokonferensutrustningar och netviewer. Företagscyklar Hållbarhetsansvarig i WSP Sverige Regelverk för kontoren Intern hållbarhetsstandard - brons, silver, guld, platina Sustainability business plan där miljö, kvalitet, sociala aspekter samt de interna hållbarhetskriterierna är integrerade Webbaserat hållbarhetsrapporteringssystem inom hela WSP-koncernen KOLDIOXIDUTSLÄPP (TON CO 2 PER ÅR) Totalt Per anställd Totalt Per anställd Totalt Per anställd Kontor , , ,85 Resor , , ,95 Tot , , ,80 Under 2012 har de totala CO 2 -utsläppen minskat med 3,4 procent. 14 VERKSAMHETEN 2012

15 GULDPROJEKT I MJÖLBY Den första byggnaden i Sverige, som fått utmärkelsen GULD för handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad, ligger i Mjölby och inrymmer COOP Extra och Apotek Kronans droghandel. Lisa Håkansson från WSP Environmental i Göteborg har varit beställarstöd under hela projektet från förstudie till drifttagning. Hon har även skött hela ansökningsprocessen till Sweden Green Building Council. WSP har även gjort ramhandlingar och förfrågningsunderlag för geo, konstruktion, el och vent. ENERGISNÅLT KONTOR I GÖTEBORG WSP har flyttat in i ett nytt kontor på Ullevigatan 19 i Göteborg. Byggnaden är en GreenBuilding-fastighet, miljöklassificerad för nivå Very Good enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. Det nya centrala läget kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Kollektivresandet kommer att öka, fler kommer att cykla eftersom det nya kontoret har cykelparkering samt duschar och omklädningsrum i källarplanet. En bilpool med miljövänliga fordon planeras också för hyresgästerna på Ullevigatan 19. Sammantaget beräknas det förändrade resandet till och från arbetet minska CO2-utsläppen med %. SOLVATTEN WSP har sedan flera år ett samarbete med Solvatten, en organisation som utvecklat en enkel metod att ge familjer i Afrika tillgång till rent och varmt vatten. Genom olika arrangemang för kunder och medarbetare har WSP medverkat till att stödja Solvattens verksamhet. WSP har under året bidragit till inköp av 364 Solvattenbehållare. Varje behållare innebär en reducering av CO 2 -utsläpp med 2,1 ton. I år har WSP Sveriges stöd till Solvatten inneburit en minskning av koldioxidutsläpp med 764 ton. FRÅN MILJÖSKANDAL TILL GRÖN IDYLL Teckomatorp i Skåne har en mörk historia i form av BT-Kemis giftskandal på 70-talet. Området har sanerats i olika omgångar och på senare år har ett efterbehandlingsprojekt genomförts för att göra området till ett attraktivt naturområde. Projektet har som mål att vara ett föredöme för framtida projekt och det är öppet för vetenskaplig forskning av miljömässig, teknisk, medicinsk och social karaktär. Kristina Ståhl-Gustafsson från WSP Environmental är miljöjuridisk rådgivare och bistår projektledningen med experthjälp och stöd i alla ärenden med Länsstyrelsen. VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR I WSP MEDARBETARNA ÄR NYCKELN TILL WSP S FRAMGÅNG. FÖR ATT DE SKA TRIVAS OCH UTVECKLAS I SINA ROLLER ERBJUDER FÖRETAGET MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING BÅDE PÅ ETT YRKESMÄSSIGT OCH PERSONLIGT PLAN. WSP UNIVERSITY ERBJUDER UTBILDNINGAR I AFFÄRSTÄNKANDE, PERSONLIG UTVECKLING, PROFESSIONELL UTVECKLING OCH I WSPs ARBETSMETODER. DEN VIKTIGASTE UTBILDNINGEN FÖR EN KONSULT SKER GENOM UPPDRAGEN MAN DELTAR I OCH DE ERFARENHETER MAN SKAFFAR SIG PÅ VÄGEN. Inom WSP fi nns olika typer av karriärvägar att gå. Man kan satsa på en expertkarriär inom sitt teknikområde eller ägna sig åt uppdragsledning och ta ansvar för allt större och mer komplexa projekt. Några väljer en chefskarriär med ansvar för att utveckla ekonomin, affärer och medarbetare. Man kan även utveckla sig inom marknadssidan och jobba mer intensivt med kundkontakter och att få nya uppdrag till företaget. Performance Management WSPs Performance Managementprogram tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter som fi nns inom företaget och vilka krav och förväntningar som ställs på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen är de årliga MUsamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef. Talent Management WSP har ett globalt program för att identifi era och ta hand om framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Vårt Talent Managementprogram handlar till stor del om att ha rätt personer på rätt plats för att kunna möta dagens och framtidens behov av ledare inom företaget. Balansen är viktig Inom WSP brukar vi säga att vi är united by our difference. Våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter skapar värde för företaget och är själva kärnan för all verksamhet. För oss är denna mångfald och bredd mycket viktig och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre, mellan män och kvinnor. Satsning på förnyelse och nytänkande förutsätter att erfarenheten och kunnandet hos våra äldre medarbetare respekteras och tas om hand. Rebecca brinner för hållbarhet Rebecca Johansson har under sitt första år på WSP gjort en snabb karriär inom området Hållbar infrastruktur. Redan under studietiden på Uppsala universitet hörde hon talas om WSP. Då läste Rebecca på det tvärvetenskapliga programmet System i Teknik och Samhälle. En informationskväll för studenter på WSP ledde till ett ex-jobb för Trafi kverkets räkning som gällde att utvärdera användningen av CEEQUAL i två projekt i London. CEEQUAL är ett klassningssystem för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Ex-jobbet ledde fram till en anställning på WSP, där Rebecca nu är hållbarhetskonsult och driver ett utvecklingsprojekt som syftar till att anpassa CEEQUAL till svenska förhållanden. Årets betongkonstruktör Åke Solfeldt, WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan i november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm och har lett en styrka på 65 projektörer som har dimensionerat, modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. Jämställdhet Traditionellt sett är konsultbranschen relativt manlig. Inom WSP strävar vi ständigt efter att öka andelen kvinnor och ha så blandade grupper som möjligt i alla sammanhang. Bland cheferna inom WSP är 19 procent kvinnor, vilket är väl över genomsnittet i branschen. Ny gruppchef En av årets nya chefer heter Jessica Fromell. Hon är gruppchef på WSP Akustik i Göteborg, och ansvarar för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Hon har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. VÅRA MEDARBETARE WSP Sverige hade vid 2012 års slut medarbetare (2 389) Genomsnittlig anställningstid 7,3 år (7,7) Genomsnittsålder 41,5 år (41,8) Andel kvinnor 33,2% (32,9) Andel kvinnliga chefer 19% (16,5) Personalomsättning totalt 13,6% (12,7) Föräldraledighet i genomsnitt Kvinnor 21 dgr (33) män 8 dgr (12) Sjuktal Totalt 2,4% (2,3) 16 VERKSAMHETEN 2012

17 UTBILDNING Jag känner att jag har tillräckliga möjligheter att påverka hur jag utför mitt arbete 77 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Övrig utbildning Civilingenjörer Tekniskt gymnasium Annan akademisk utbildning Högskoleingenjörer FÖRDELNING AV TJÄNSTER Teknisk Dr./Teknisk lic. Vårt arbetsklimat är öppet och det är tillåtet att ta upp alla frågor 80 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Adm/support 6,9% Uppdragsansvariga 34,6% Konsulter 49,3% Linjechefer 9,2% ÅLDERSFÖRDELNING Kvinnor Män VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Anders Tysander vice VD, AO-chef WSP Systems Siv Axelsson stabschef HR och Kommunikation Rikard Appelgren VD Mickey Johansson vice VD, AO-chef WSP Management Eva Aspengren ekonomidirektör Lars Jahncke AO-chef WSP Byggprojektering Niklas Sörensen AO-chef WSP Samhällsbyggnad Lars-Olov Ohlsson AO-chef WSP Bro & Vattenbyggnad Ole Paus AO-chef WSP Environmental Fredrik Bergström AO-chef WSP Analys & Strategi

19

20 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi ca medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2500 medarbetare. WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Mars_13_v1.0

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP. DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE VD har ordet SATSNINGAR FÖR FRAMTIDEN Det gångna året har präglats av oro på fi nansmarknaden med dåliga statsfi nanser i många länder och ett

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer