WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens städer i sina egna kreationer. Denna kreation, på temat Social hållbarhet, är skapad av Alpha60, en designgrupp från Melbourne, Australien.

3 DET HÄR ÄR WSP WSP ÄR ETT ANALYS- OCH TEKNIKFÖRETAG. VÅR MULTIDISCIPLINÄRA KOMPETENS OMFATTAR ALLT FRÅN MARKSANERING EFTER NEDLAGDA INDUSTRIER TILL UTVECKLING AV FRAMTIDENS INFRASTRUKTURLÖSNINGAR. VÅRA TJÄNSTER BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE MED OMTANKE OM MILJÖN. VI KÄNNER STOLTHET ÖVER ATT FÅ VARA MED OM ATT SKAPA BESTÅENDE VÄRDEN FÖR BÅDE SAMTIDEN OCH FRAMTIDEN. Genom WSPs samgående med GENIVAR under fjolåret etablerades ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Av de ca medarbetare som WSP+GENIVAR har globalt är verksamma inom WSP Sverige. På den svenska marknaden har WSP en marknadsledande ställning inom framförallt infrastruktur. Vi är också den teknikkonsult i branschen som har störst andel utredande verksamhet. VÅR VISION The outstanding supplier of specialist and integrated services in the built and natural environment. Visionen betyder att WSP vill vara kundens förstahandsval för såväl specialist- som sammansatta tjänster, både i urbana områden och i omgivande naturmiljöer. VÅRA VÄRDERINGAR För att effektivt kunna samarbeta över gränserna i ett dynamiskt, globalt företag krävs starka gemensamma värderingar. Det har WSP. Förtroende Det är grundläggande för all verksamhet inom WSP och präglar hur vi agerar gentemot våra kunder med våra tjänster och kompetenser. Samverkan Genom att dela kunskap och erfarenheter och erbjuda integrerade tjänster höjer vi ständigt vår kunskapsnivå. Och ger kunderna den bästa lösningen. Kvalitet och engagemang Vi strävar efter att ständigt uppnå förbättringar. Kvalitet är det ledord som är ledstjärnan för oss i alla sammanhang. Hållbarhet Genom vårt systematiska sätt att arbeta bidrar vi till minskad energianvändning och ett ökat kretsloppstänkande. Nytänkande Detta är en förutsättning för att leda den tekniska utvecklingen och därmed skapa ekonomiska fördelar för våra kunder.

4 VERKSAMHETEN I KORTHET AFFÄRSOMRÅDEN WSP Analys & Strategi Tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad WSP har samlat sin spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion i ett nytt affärsområde för att möta den snabba tillväxten inom dessa områden. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Vår kompetens av ny- och ombyggnad tillämpas i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 360 Affärsområdeschef: Lars Jahncke STABERNA STÖTTAR VERKSAMHETEN Ekonomi Ekonomisk rapportering, finansiering, likviditetsplanering, analyser och uppföljning. Stabschef: Eva Aspengren. IT Drift och underhåll av kommunikationsnät, IT-säkerhet och support Stabschef: Gustav Lind. Personal/Kommunikation Personaladministration, utbildning, information och marknadsföring. Stabschef: Siv Axelsson. Marknad Säljsamordning, marknadsaktiviteter, kundevent och kundkontakter. Stabschef: Per Ångquist WSP Environmental Erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik samt Brand & Risk. Antal medarbetare: 365 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet samt med tjänster i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 240 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 700 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet. Antal medarbetare: 500 Affärsområdeschef: Anders Tysander DE TIO STÖRSTA KUNDERNA 2012 I BOKSTAVSORDNING ABB Akademiska Hus LKAB PEAB Skanska SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Stad Tele2 Stockholmsarenan Trafikverket Volvo 4 VERKSAMHETEN 2012

5 VD HAR ORDET DEN EUROPEISKA KONJUNKTUREN FÖRSVAGADES INLEDNINGSVIS UNDER ÄVEN VI I SVERIGE PÅVERKADES. LÄGET VAR DOCK INTE ALLS LIKA DRAMATISKT SOM VID ÅRETS SLUT FANNS TECKEN PÅ EN STABILISERING. TILL DEN BILDEN BIDROG FRÄMST EN GRADVIS FÖRBÄTTRAD KONJUNKTUR I USA, POSITIVA SIGNALER RÖRANDE KINAS EKONOMI OCH ÄVEN LJUSGLIMTAR I TYSKLAND. Avmattningen i Sverige har WSP kunnat hantera inom ramen för en god ingående orderstock. Aktivitetsnivån har hållits uppe, men vi har också sett prispress. Vi har märkt en nedgång i bostadssektorn, delvis på grund av skärpta krav för finansieringen. Samtidigt har investeringar inom industri och handel fortsatt. Positivt är också att regeringen har stora planer för satsningar inom infrastruktur. Vi ser även en ökad efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Under 2012 nådde vi företagets uppsatta operativa och finansiella mål, även om nivån blev något lägre än under året dessförinnan. Samgående med GENIVAR En märkeshändelse för WSP var samgåendet med kanadensiska GENIVAR som offentliggjordes i juni. Vi är nu ca medarbetare, ett av de största globala teknikkonsultföretagen. För oss på WSP Sverige innebär det att vi får tillgång till nya marknader. Det skapar utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Våra specialistkunskaper ökar, exempelvis inom gruvnäring, vilket ger mervärde för våra kunder. WSP Sveriges kompetens inom transportsektorn exempelvis järnväg och brobyggen är intressant för våra kanadensiska kollegor. Fusionen medför inga stora organisatoriska förändringar, men på sikt kommer vi att arbeta under ett gemensamt varumärke. Tre fokusområden Designing Future Cities, Future Energy och BIM (Building Information Modelling) är områden som vi fokuserat på under året. Inom dessa samlar och utvecklar vi de kompetenser som behövs för att bidra till att lösa de stora utmaningar som följer av snabb urbanisering och klimat/energifrågan. Genom att hela tiden ligga före kundernas förväntningar på dessa områden tryggas framtiden för vår affär. Vår globala satsning Designing Future Cities lanserades i september 2012 och löper vidare under Under detta tema tydliggör vi bredden i WSPs samlade kompetens att forma morgondagens hållbara städer. Future Energy hjälper kunderna att utveckla framtidens energilösningar. Här ökar trycket från såväl samhällets som näringslivets sida. EU har ambitiösa mål som ska vara uppnådda om åtta år. Vi märker Vi märker ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. BIM är verktyget för att bygga bättre och till lägre kostnad. Viktiga delar i BIM är investeringar i avancerad programvara och accepterandet av ett nytt förhållningssätt. WSP är väl positionerat inom detta område. Vi vann Tekla Sverige BIM Awards för arbetet med Ekensbergsbron i Sundbyberg. Under året fick vi också Trafikverkets förtroende i deras första satsning på BIM i ett förfrågningsunderlag Röforsbron i Arboga. Men BIM är mer. I förlängningen leder bättre hus till lägre kostnad och även till en effektivare fastighetsförvaltning. Fastighetens livscykelkostnad sänks i kombination med att vi säkerställer bättre energilösningar. Många nya uppdrag Vi har vunnit flera intressanta uppdrag. I Stockholm ska WSP delta i den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City. Vid Slussen kommer vi att bygga en ny bussterminal inne i Katarinaberget. WSP har även fått förtroendet att medverka i det prestigeprojekt som gäller förstudie för en tunnelbanelinje till Nacka. I norra Sverige har våra gruvrelaterade aktiviteter fortsatt. Både LKAB och Boliden är kunder med ambitiösa investeringsprogram. I Göteborg har vi arbetat med flera omfattande projekt som exempelvis Västlänken och Centrala Älvstaden. Vi växer Under året växte vi med nästan 100 svenska medarbetare. Vi är därmed nästan specialister på WSP Sverige. Vår organisation har förändrats. I det nya affärsområdet WSP Bro & Vattenbyggnad samlar vi 100 medarbetare. Vi har särskilt rekryterat för att växa i Göteborg och Västsverige. Här har vi i början av 2013 flyttat in i våra nya lokaler. Inom WSP Samhällsbyggnad har vi haft en väl genomförd succession. Vi fortsätter att hävda oss som arbetsgi vare. I den senaste medarbetar enkäten från november 2012 anger hela 84 procent av våra medarbetare att de gärna rekommenderar WSP som arbetsgivare. Index för Nöjdhet bland medarbetarna steg med 2 enheter till 70, vilket är 5 enheter högre än genomsnittet i hela WSPkoncernen. Utsikter Under året räknar vi med en stabilisering och senare gradvis förbättring av konjunkturen. Jag ser fram emot att i några nya projekt få ta tillvara de nya möjligheter som öppnar sig via samgåendet med GENIVAR. Det är när vi gemensamt tacklar utmanande projekt som vi verkligen lär känna varandra och bygger ett starkt WSP. Jag vill tacka våra kunder för det gångna året och samtidigt också rikta ett stort tack till WSPs alla hängivna medarbetare. RIKARD APPELGREN VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURSANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. DET ÄR FRÄMST TVÅ GLOBALA OCH LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM SUCCESSIVT ÖKAR TRYCKET PÅ ANPASSNING/ FÖRÄNDRING: DELS DEN PÅGÅENDE SNABBA URBANISERINGEN, DELS ETT ÖKAT FOKUS PÅ KLIMAT- OCH ENERGIFRÅGAN. Dessa trender innebär en växande efterfrågan hos kunderna på våra tjänster. Det skapar stora framtida möjligheter för WSP. Vi fortsätter därför att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Det innebär att vi tar fram kunderbjudanden anpassade till nya marknader och affärsmöjligheter. Hållbarhet är en integrerad dimension i våra uppdrag och i vår rådgivning. Hos WSP går arbetet med att skapa tillväxt i företaget hand i hand med att bidra till lösningar på de stora utmaningar som världen står inför. WSP vill medverka till en god framtid för samhället och dess invånare. Det gör vi främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis vårt ansvar för företagets direkta miljöpåverkan, främst genom att minska våra egna koldioxidutsläpp och genom att medverka i utvecklingen av de lokalsamhällen där vi verkar. På kort sikt möter WSP även andra utmaningar. Samgåendet med GENIVAR är ett exempel på den pågående konsolideringen i sektorn. För att kunna investera i utveckling av den teknik och det strukturkapital som kommer att krävas i framtiden måste företagen stå på en stark grund vad gäller fi nanser och kundrelationer. En annan trend är att inköpsmönstren förändras. Inom vissa marknadssegment, t ex gruvor och energi, växer det fram en verkligt global marknad. På dessa segment kan utländsk konkurrens leda till lokal prispress. Ständig effektivisering utgör därför en viktig del av vår vardag, trots goda utsikter till ökad efterfrågan på lång sikt. TRYGGA FRAMTIDEN Framtiden kräver att hållbarhet fi nns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar på detta område. För att trygga framtiden för samhället i stort och för oss själva driver WSP följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt höga krav på energi-, miljö- och sociala utmaningar. Sedan 2012 marknadsför vi vår breda kompetens inom tio olika stadsrelaterade områden under Designing Future Cities och erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för dagens och kommande generationer. Future Energy Det krävs en gigantisk omställning för att bygga framtidens globala, förnyelsebara energisystem. Sverige och EU har etablerat ambitiösa mål för energianvändning och koldioxidutsläpp. I Sverige är målet att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år OMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN (MSEK) Energi & miljö 286 (244) Management 472 (398) FEM ÅR I SAMMANDRAG Hus & industri 949 (837) Transport & infrastruktur 877 (837) OMSÄTTNING DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) VERKSAMHETEN 2012 RÖRELSERESULTAT DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) WSP Sverige WSP Group WSP GENIVAR

7 2050. Det är inte enkelt, men oundvikligt. WSP har antagit denna utmaning. Satsningen Future Energy baseras WSPs interna nätverk av experter som erbjuder helhetslösningar för såväl framtidens produktion som användning av energi. BIM Building Information Modelling Produktiviteten inom bygg- och anläggningsverksamhet måste lyftas. BIM ska ge högre kvalitet och lägre kostnader. Det handlar om ett helt nytt förhållningssätt, där WSP driver frågan. BIMteknologin kräver investeringar i avancerad programvara för informationshantering och radikalt förändrade arbetsprocesser. SKAPA TILLVÄXT WSP vill växa organiskt med minst fem procent per år. På våra marknader och segment strävar vi efter att vara bland de tre största aktörerna. Kritisk storlek inom varje tjänst och region är nödvändig för att uppnå effektivitet Balanserad tillväxt regionalt och inom fl era segment Kompletterande förvärv är intressanta inom viktiga segment; exempelvis Process och Energi, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Vi har fokuserat på att skapa resurser i vårt helägda dotterbolag i Rumänien för att stödja den svenska marknaden. Rumänien ligger inom samma tidszon och har även en europeisk kultur vilket underlättar samarbetet. Detta ger tillväxt till låg kostnad med begränsad risk. Joint ventures och allianser För WSP Sverige gäller det att ta tillvara möjligheter inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. OPTIMERA VÅRA RESURSER Vårt mål är att skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt med detta måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget sätt att arbeta. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. Kundvård och KAM (Key Account Mangement) Vi arbetar med att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett antal kunder. Vår marknadsföring är inriktad på att stärka WSPs profi l genom talespersoner inom specialistområden, Thought Leaders, samt genom en ökad satsning på digital kommunikation. Operativ effektivitet Vi har ett ökat fokus på cash management för att reducera behovet av rörelsekapital och därmed höja lönsamheten. Vi arbetar kontinuerligt på att öka beläggningsgraden genom att underlätta för resursutjämning mellan WSP Sveriges olika enheter. Under året infördes ett nytt verksamhetssystem för att säkerställa kvaliteten i genomförandefasen. WSP ligger i framkant vad gäller utveckling inom BIM för att öka effektiviteten i såväl vårt arbete som i kundens projekt. Våra stödfunktioner har som uppgift att: Rekrytera, utveckla och vårda våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett globalt program för att identifi era och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar följer med rollen. Investera i IT och system som stöder både tillväxt och ökad operativ effektivitet. Profi lera WSP så att varumärket tydligt återspeglar de värden vi kan erbjuda såväl kunder som medarbetare. WSP+GENIVAR I VÄRLDEN REGION/SEKTOR FASTIGHET TRANSPORT & MILJÖ ENERGI INDUSTRI PROJEKTLEDNING INFRASTRUKTUR SVERIGE ÖVRIGA EUROPA KANADA USA SYDAMERIKA ASIEN/AUSTRALIEN AFRIKA Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

8 DESIGNING FUTURE CITIES VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURS- ANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. Redan idag bor närmare hälften av jordens befolkning i städer, om bara tjugo år kan det vara så mycket som sju av tio människor. Framtiden fi nns i städerna och inom WSP är vi beredda att möta utmaningen. Med vår kompetens och breda erfarenhet kommer vi aktivt att delta i utvecklingen av framtidens hållbara, attraktiva och konkurrensmässiga städer. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom och ojämlikhet, ökad hälsa och tillgång till utbildning och arbeten för medborgarna. Att bygga energieffektivt är en av nyckelfrågorna för att möta framtidens utmaningar. Idag svarar byggnader för närmare hälften av världens utsläpp av växthusgaser, använder en tredjedel av all energi och 12 procent av allt färskvatten och skapar cirka 40 procent av allt avfall. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar vårt fastighetsbestånd. I Sverige har vi en stor utmaning i att renovera våra eftersatta miljonprogramsområden så att boendemiljön förbättras, miljöpåverkan minskar samtidigt som boendekostnader hålls nere. WSP har en unik kompetens på området. Vi måste också verka för en omställning från användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Framtidens energi är förnyelsebar, säker, och prisvärd. Vatten är en dyrbar resurs och i takt med att klimatet förändras ser vi mer av både torka, översvämningar och förorening av vatten. En säker, tillförlitlig och effektiv vattenhantering är en nyckelfråga i alla städer. WSPs kompetens inom allt från produktion av dricksvatten till byggande i yt- eller grundvatten kommer väl till pass. Städer behöver effektiva transportsystem för att stödja den lokala ekonomin och invånarnas välbefi nnande. I takt med att städerna växer ökar transportbehovet som ofta innebär markant ökad vägtrafi k med bilköer, förseningar, olyckor, miljöproblem och minskad ekonomisk tillväxt som följd. För att lyckas i framtiden måste vi utveckla hållbara urbana transportsystem. Marknadsföringen av WSP tjänster inom Designing Future Cities sker under tio olika områden: Stadsutveckling Klimatanpassning Energi Mobilitet Byggnader Förnyelse av stadsdelar Avfall Vatten Social hållbarhet Regional utveckling 8 VERKSAMHETEN 2012

9 BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska biltrafi ken med 10 procent till Det är en förutsättning för att man ska klara alla stora förändringar i området. Det kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. Trafi kverket, SL, Stockholms stad och de största företagen i Kista har nu, med hjälp av WSP, dragit upp riktlinjerna och formulerat målen för det fortsatta arbetet för att minska biltrafi ken. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag, hur reseströmmarna går och hur stora CO 2 -utsläppen är. Med utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Projektet i Kista utfördes med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom. PARKERING I STORSTAD Runt om i världen växer städerna och i takt med den kraftiga urbaniseringen blir det mer och mer trångt på vägar och gator. En av de stora utmaningarna för framtiden är att hitta lösningar för trafi k och transporter i städer. Trafi kverket startade 2010 ett FOUprojekt kallat Parkering i storstad som syftar till att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer. Pelle Envall som är doktor i trafi kplanering och konsult på WSP Analys & Strategi har varit uppdragsledare för Parkering i storstad och bland annat undersökt användningen av garage på Södermalm i Stockholm där det visade sig att kvm garage har omvandlats till lokaler. Omvandlingen har skett under många år och motsvarar ca förlorade p-platser i garage. Anledningen är främst ekonomiska faktorer. För en bostadsrättsförening är det enklare och mer lönsamt att hyra ut till en affärsinnehavare under en längre tid. Bostadsrättsföreningen slipper även besväret med utlämning av nycklar, städning och byte av trasiga glödlampor. Schönherr landscape/adept Framtidens energi är förnyelsebar, säker och prisvärd. HÅLLBAR STADSDEL I HELSINGBORG Centralt i Helsingborg planeras en ny hållbar stadsdel, kallad H+ (plus). Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratmeter vilket innebär att centrum i staden kommer att vara dubbelt så stort när allt är klart Själva namnet H+ antyder visionen för projektet, nämligen att hela området i färdigt skick ska generera mer energi än vad som används. WSPs Agneta Persson har gjort analys- och förstudie i nära samarbete med Öresundskraft. WSPs rapport omfattar olika scenarier som visar hur H+ området ska kunna uppnå målen att vara ett plusenergiområde år Fokus i rapporten ligger på bebyggelse, transporter och infrastruktur. VERKSAMHETEN

10 FUTURE ENERGY FUTURE ENERGY FRAMTIDENS ENERGI Att minska energiförbrukning och utsläpp är en av de stora utmaningar företag och industrier står inför idag. Inom WSP har vi bildat nätverket Future Energy där en rad experter samverkar för att genomföra energiutredningar och föreslå effektiva lösningar som minskar verksamhetens energibehov. Det kan omfatta allt från energidistribution till energibesparing, till exempel anläggningar för produktion av el, kyla och värme, distributionssystem för fjärrvärme, naturgas, industriella processer och system med mera. WSP FUTURE ENERGY OMFATTAR BIOGAS Biogasen är med rätt förutsättningar ett kostnadseffektivt, klimatvänligt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. VATTENKRAFT Vattenkraften har en mycket viktig roll att spela när Sverige fram till år 2020 ska öka sin förnybara energiproduktion. ENERGIEFFEKTIVISERING Det finns idag mycket man kan göra för att bygga nya energisnåla byggnader med stora ekonomiska och miljömässiga värden. VINDKRAFT WSP har lång gedigen erfarenhet av både stora och små vindkraftprojekt. Vi behärskar alla delar av vindkraftsproduktion från förstudier till faktiskt byggande INDUSTRILÖSNINGAR WSP har hjälpt en lång rad kunder i hela Europa med energieffektiva lösningar som minskat kostnader och tillfört ett nytt miljövärde för de produkter som produceras. SOLENERGI På 40 minuter förser solen jorden med lika mycket energi som vi behöver under ett helt år. WSP har en bred erfa ren - het av solenergi. Allt från planering till praktiskt genomförande. 10 VERKSAMHETEN 2012

11 WSP HJÄLPER WALLENSTAM ATT PRODUCERA VINDKRAFT Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag och har som mål att vara självförsörjande på förnybar energi per månadsbasis vid utgången av Produktionen av förnybar elenergi sker främst genom vindkraftverk men även ett antal mindre vattenkraftverk. Till sin hjälp med att anlägga vindkraftverk har Wallenstam i flera projekt valt WSP som samarbetspartner. Bland annat för Gunnarby vindkraftpark mellan Uddevalla och Munkedal med åtta nya vindkraftverk som beräknas producera MWh förnyelsebar el varje år. Många affärsområden från WSP har deltagit med bland annat juridisk rådgivning, geoteknik, upphandling och byggledning.. HÖTORGSHALLEN HAR BLIVIT ENERGIEFFEKTIVARE Hötorgshallen i centrala Stockholm har renoverats och fått fler saluplatser i gatuplanet, nya rulltrappor, bättre tillgänglighet och fler beredskapskök. WSP Manangement, WSP Byggprojektering och WSP Ljusdesign har varit engagerade i uppdraget för Fastighetskontoret. Ett viktigt mål i arbetet var att minska energianvändningen i hallen med 30 procent. Därför har ventilationsaggregaten byts ut till mer energieffektiva aggregat med bättre verkningsgrad. Handlarna har nu sina kyldiskar anslutna till en central anläggning med processkyla, istället för egna kompressorer som de hade tidigare. Jenny Garcia från WSP Management anlitades tidigt som projekteringsledare för att göra programöversyn, och ta fram systemhandlingar. Senare deltog hon i upphandlingen av entreprenör och ansvarade för att bygghandlingar togs fram gemensamt med den upphandlade entreprenören. ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden i Ångermanälven och Umeälven. Uppdragsgivare är Vattenregleringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. WSPs konsulter besöker dammanläggningarna och samlar in laserscannad höjddata och ortofoto, en flygbild som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Därefter skapas hydrauliska modeller över älvarna för simulering av höga flöden och dammbrott. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information om vattnets utbredning. VERKSAMHETEN

12 BIM FÖRÄNDRAR BRANSCHEN FUTURE ENERGY BIM är framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete. BIM (Building Information Modeling) fortsätter att vara en aktuell fråga i hela branschen och WSP har intagit en ledarroll genom att vara tidigt ute och skaffa kunskap och kompetens på området. Nu ser vi hur allt fl er av de komplexa uppdragen drivs enligt BIM-modellen och vi har allt fl er konsulter med BIM-erfarenhet. BIM är inte i första hand en teknisk fråga utan framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete för projektets bästa. Idag är de fl esta aktörer överens om visionen och om de stora nyttorna med BIM. Men om BIM verkligen ska kunna utnyttjas till sin fulla potential måste alla inblandade också fortsatt verka för en öppen dialog och framförallt våga ställa hårdare krav på effektivare arbetsprocesser. WSP har låtit Visus AB genomföra en undersökning bland tolv företag om deras inställning till BIM idag. Trots att det fortfarande saknas verktyg för att mäta de ekonomiska vinsterna så verkar de fl esta vara överens om att BIM är ett givet villkor för ökad lönsamhet. Utvecklingen fortsätter mot att BIM blir en naturlig del av verksamheten. WSPs BIM-expert Pontus Bengtsson har under året föreläst om BIM vid Green Cities Conferens i Australien och deltagit i kundevent vid WSPs kontor i Sydney, Melbourne och Brisbane där temat var WSPs BIM-satsningar. BYGGHANDLINGAR FÖR SLUSSENS NYA BUSSTERMINAL WSP gör bygghandlingsprojekteringen för den nya bussterminalen vid Slussen. I uppdraget ingår att ta fram bygghandlingar, vara tekniskt stöd under byggtiden samt att utföra relationshandlingar. Uppdraget ska genomföras enligt BIM-metoden med projektering i 3D genom hantering av teknikområdesspecifi ka modeller. Uppdragsgivare är Stockholms Stads Exploateringskontor. Den nya bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen. Foster + Partners och Berg Arkitektkontor 12 VERKSAMHETEN 2012

13 TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget "Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg" vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen." Ekensbergsbron, som ingår i Tvärbanans sträckning mellan Alvik och Solna, är 77 m lång, 10 m bred, 11 m hög och väger 327 ton. WSP var representerade i ytterligare två av de nominerade bidragen för Tekla Sverige BIM Award, nämligen Röforsbron i Arboga och Tvärbanan Tråg Solna. RÖFORSBRON ETT BIM-PROJEKT I ALLA LED Den gamla bron i Röfors i Arboga byggdes 1919 och finns med på Trafikverkets lista över nationellt bevarandevärda broar. På senare år har den varit i så dåligt skick att Trafikverket har beslutat att bygga en ny bro och samtidigt återskapa den gamla brons ursprungliga utseende. För första gången testade Trafikverket att driva hela projektet som ett BIM-projekt från förfrågningsunderlag och projektering till byggnation och förvaltning. Lars Schagerström på WSP-kontoret i Örebro var uppdragsansvarig. Han menar att det underlättar för alla parter att jobba i samma modell. Det spar mycket tid och man slipper hanteringen med ritningar. För Trafikverket var detta ett pilotprojekt som följts med stort intresse. Information om projektet sprids genom branschföreningen OpenBim. VERKSAMHETEN

14 WSP BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE HÅLLBARHET ÄR EN AV WSPS VÄRDERINGAR OCH DÄRMED EN VIKTIG ASPEKT I ALL VÅR VERKSAMHET. SOM KONSULTER HAR VI STORA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA UTVECKLINGEN GENOM ATT SE TILL ATT DET VI FÖRESLÅR OCH PROJEKTERAR ÄR HÅLLBART GENOM HELA KEDJAN I PROJEKTERINGEN, UNDER BYGGFASEN, FÖR BRUKARNA OCH ÄVEN NÄR DET BLIR AKTUELLT MED RIVNING. Hållbarhet handlar dock inte bara om materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram livscykelberäkningar inom både byggoch infrastruktur. Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen och påverka opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt unika koncept Green Building Design, som tar ett helhetsgrepp och har fokus på hållbarhet genom alla led i byggprocessen. Under mottot Water for a Future ordnade WSP även i år löpartävlingar runt om i landet. Syftet var att bidra till att så många familjer som möjligt får tillgång till rent vatten i Afrika. Totala antalet kilometrar som deltagarna springer, går eller lunkar omvandlas till ett visst antal Solvattenbehållare. Genom att bli medveten om sin miljöpåverkan kan man ändra sitt beteende och medverka till minskad klimatpåverkan. Internt har vi fokus på resor och på energianvändningen vid våra kontor för att minska vår klimatpåverkan. Under 2012 har vi förbättrat avfallshanteringen och energiuppföljningen på kontoren och vi har även tecknat ett nytt elavtal för CO 2 -neutral el. EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSARBETE INOM WSP Nytt resereglemente som prioriterar resefria möten. Tekniska hjälpmedel som bidrar till minskat resande som Lync, videokonferensutrustningar och netviewer. Företagscyklar Hållbarhetsansvarig i WSP Sverige Regelverk för kontoren Intern hållbarhetsstandard - brons, silver, guld, platina Sustainability business plan där miljö, kvalitet, sociala aspekter samt de interna hållbarhetskriterierna är integrerade Webbaserat hållbarhetsrapporteringssystem inom hela WSP-koncernen KOLDIOXIDUTSLÄPP (TON CO 2 PER ÅR) Totalt Per anställd Totalt Per anställd Totalt Per anställd Kontor , , ,85 Resor , , ,95 Tot , , ,80 Under 2012 har de totala CO 2 -utsläppen minskat med 3,4 procent. 14 VERKSAMHETEN 2012

15 GULDPROJEKT I MJÖLBY Den första byggnaden i Sverige, som fått utmärkelsen GULD för handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad, ligger i Mjölby och inrymmer COOP Extra och Apotek Kronans droghandel. Lisa Håkansson från WSP Environmental i Göteborg har varit beställarstöd under hela projektet från förstudie till drifttagning. Hon har även skött hela ansökningsprocessen till Sweden Green Building Council. WSP har även gjort ramhandlingar och förfrågningsunderlag för geo, konstruktion, el och vent. ENERGISNÅLT KONTOR I GÖTEBORG WSP har flyttat in i ett nytt kontor på Ullevigatan 19 i Göteborg. Byggnaden är en GreenBuilding-fastighet, miljöklassificerad för nivå Very Good enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. Det nya centrala läget kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Kollektivresandet kommer att öka, fler kommer att cykla eftersom det nya kontoret har cykelparkering samt duschar och omklädningsrum i källarplanet. En bilpool med miljövänliga fordon planeras också för hyresgästerna på Ullevigatan 19. Sammantaget beräknas det förändrade resandet till och från arbetet minska CO2-utsläppen med %. SOLVATTEN WSP har sedan flera år ett samarbete med Solvatten, en organisation som utvecklat en enkel metod att ge familjer i Afrika tillgång till rent och varmt vatten. Genom olika arrangemang för kunder och medarbetare har WSP medverkat till att stödja Solvattens verksamhet. WSP har under året bidragit till inköp av 364 Solvattenbehållare. Varje behållare innebär en reducering av CO 2 -utsläpp med 2,1 ton. I år har WSP Sveriges stöd till Solvatten inneburit en minskning av koldioxidutsläpp med 764 ton. FRÅN MILJÖSKANDAL TILL GRÖN IDYLL Teckomatorp i Skåne har en mörk historia i form av BT-Kemis giftskandal på 70-talet. Området har sanerats i olika omgångar och på senare år har ett efterbehandlingsprojekt genomförts för att göra området till ett attraktivt naturområde. Projektet har som mål att vara ett föredöme för framtida projekt och det är öppet för vetenskaplig forskning av miljömässig, teknisk, medicinsk och social karaktär. Kristina Ståhl-Gustafsson från WSP Environmental är miljöjuridisk rådgivare och bistår projektledningen med experthjälp och stöd i alla ärenden med Länsstyrelsen. VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR I WSP MEDARBETARNA ÄR NYCKELN TILL WSP S FRAMGÅNG. FÖR ATT DE SKA TRIVAS OCH UTVECKLAS I SINA ROLLER ERBJUDER FÖRETAGET MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING BÅDE PÅ ETT YRKESMÄSSIGT OCH PERSONLIGT PLAN. WSP UNIVERSITY ERBJUDER UTBILDNINGAR I AFFÄRSTÄNKANDE, PERSONLIG UTVECKLING, PROFESSIONELL UTVECKLING OCH I WSPs ARBETSMETODER. DEN VIKTIGASTE UTBILDNINGEN FÖR EN KONSULT SKER GENOM UPPDRAGEN MAN DELTAR I OCH DE ERFARENHETER MAN SKAFFAR SIG PÅ VÄGEN. Inom WSP fi nns olika typer av karriärvägar att gå. Man kan satsa på en expertkarriär inom sitt teknikområde eller ägna sig åt uppdragsledning och ta ansvar för allt större och mer komplexa projekt. Några väljer en chefskarriär med ansvar för att utveckla ekonomin, affärer och medarbetare. Man kan även utveckla sig inom marknadssidan och jobba mer intensivt med kundkontakter och att få nya uppdrag till företaget. Performance Management WSPs Performance Managementprogram tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter som fi nns inom företaget och vilka krav och förväntningar som ställs på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen är de årliga MUsamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef. Talent Management WSP har ett globalt program för att identifi era och ta hand om framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Vårt Talent Managementprogram handlar till stor del om att ha rätt personer på rätt plats för att kunna möta dagens och framtidens behov av ledare inom företaget. Balansen är viktig Inom WSP brukar vi säga att vi är united by our difference. Våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter skapar värde för företaget och är själva kärnan för all verksamhet. För oss är denna mångfald och bredd mycket viktig och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre, mellan män och kvinnor. Satsning på förnyelse och nytänkande förutsätter att erfarenheten och kunnandet hos våra äldre medarbetare respekteras och tas om hand. Rebecca brinner för hållbarhet Rebecca Johansson har under sitt första år på WSP gjort en snabb karriär inom området Hållbar infrastruktur. Redan under studietiden på Uppsala universitet hörde hon talas om WSP. Då läste Rebecca på det tvärvetenskapliga programmet System i Teknik och Samhälle. En informationskväll för studenter på WSP ledde till ett ex-jobb för Trafi kverkets räkning som gällde att utvärdera användningen av CEEQUAL i två projekt i London. CEEQUAL är ett klassningssystem för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Ex-jobbet ledde fram till en anställning på WSP, där Rebecca nu är hållbarhetskonsult och driver ett utvecklingsprojekt som syftar till att anpassa CEEQUAL till svenska förhållanden. Årets betongkonstruktör Åke Solfeldt, WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan i november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm och har lett en styrka på 65 projektörer som har dimensionerat, modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. Jämställdhet Traditionellt sett är konsultbranschen relativt manlig. Inom WSP strävar vi ständigt efter att öka andelen kvinnor och ha så blandade grupper som möjligt i alla sammanhang. Bland cheferna inom WSP är 19 procent kvinnor, vilket är väl över genomsnittet i branschen. Ny gruppchef En av årets nya chefer heter Jessica Fromell. Hon är gruppchef på WSP Akustik i Göteborg, och ansvarar för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Hon har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. VÅRA MEDARBETARE WSP Sverige hade vid 2012 års slut medarbetare (2 389) Genomsnittlig anställningstid 7,3 år (7,7) Genomsnittsålder 41,5 år (41,8) Andel kvinnor 33,2% (32,9) Andel kvinnliga chefer 19% (16,5) Personalomsättning totalt 13,6% (12,7) Föräldraledighet i genomsnitt Kvinnor 21 dgr (33) män 8 dgr (12) Sjuktal Totalt 2,4% (2,3) 16 VERKSAMHETEN 2012

17 UTBILDNING Jag känner att jag har tillräckliga möjligheter att påverka hur jag utför mitt arbete 77 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Övrig utbildning Civilingenjörer Tekniskt gymnasium Annan akademisk utbildning Högskoleingenjörer FÖRDELNING AV TJÄNSTER Teknisk Dr./Teknisk lic. Vårt arbetsklimat är öppet och det är tillåtet att ta upp alla frågor 80 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Adm/support 6,9% Uppdragsansvariga 34,6% Konsulter 49,3% Linjechefer 9,2% ÅLDERSFÖRDELNING Kvinnor Män VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Anders Tysander vice VD, AO-chef WSP Systems Siv Axelsson stabschef HR och Kommunikation Rikard Appelgren VD Mickey Johansson vice VD, AO-chef WSP Management Eva Aspengren ekonomidirektör Lars Jahncke AO-chef WSP Byggprojektering Niklas Sörensen AO-chef WSP Samhällsbyggnad Lars-Olov Ohlsson AO-chef WSP Bro & Vattenbyggnad Ole Paus AO-chef WSP Environmental Fredrik Bergström AO-chef WSP Analys & Strategi

19

20 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi ca medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2500 medarbetare. WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Mars_13_v1.0

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer