BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier

2 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION a ARBETSPLATSANMÄLAN Det åligger arbetsgivaren att snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjande skriftligen anmäla ny arbetsplats. Företaget insänder anmälan till Sveriges Byggindustriers lokalförening kontor, vilken vidarebefordrar anmälan till Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Kommentar: Nytt ord b b 1 Vad avser arbetsplats där ackord bör tillämpas anger arbetsgivaren förslag till lämplig ackordsform. Protokollsanteckning till a Huvudorganisationerna är ense om att anmälningsskyldigheten ej skall gälla mindre eller tillfälliga arbetsplatser. Anmälan behöver ej ske, om t ex arbetsvolymen beräknas understiga 600 arbetstimmar. Arbetsgivare har rätt att insända anmälan via mail eller post till berörd lokalavdelning eller till BI:s lokalkontor, vilken vidareberodrar anmälan till lokalavdelningen på orten INFORMATION Information vid anställning Arbetsgivaren skall i samband med anställning lämna information till den anställde om sådant som är viktigt att känna till om företaget och dess verksamhet. Därutöver bör information lämnas beträffande produktion, arbetsmiljöorganisation, företagshälsovård, skyddsbestämmelser, AFAförsäkringar, lön- och utbetalningsrutiner och allmänna ordningsregler samt i förekommande fall yrkesutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet. Anmärkning till b 1 Allmänna ordningsregler exemplifieras i 10 a. Kommentar: Text hämtad från Ö 5/2008 b 2 Information om arbetsplats Arbetsgivaren bör på lämpligt sätt informera arbetstagare, som skall vara verksamma på kommande objekt, om arbetets omfattning, vilka arbeten som skall utföras av sido- och underentreprenörer, löneform, skyddsföreskrifter, arbetstid, raster samt i övrigt sådant som är viktigt att känna till om objektet. 3

3 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION Anmärkning till b 2 Behovet av information får bedömas från fall till fall. Utgångspunkten skall härvid vara objekt av sådan varaktighet och karaktär att informationen fyller avsett syfte. Protokollsanteckning till b 1 Vid arbete i konsortium skall arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt av parterna angivna riktlinjer i särskild rekommendation enligt bilaga B, Entreprenadkonsortier. 1 Information kan lämnas i skriftlig eller muntlig form. 4

4 2 ARBETSTID a a 1 ARBETE OVAN JORD Dagarbetstid.1. Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid per helgfri vecka är uppgår till 40 timmar (exklusive raster) och arbetsgivaren är skyldig att fastställa för arbetsgivaren gällande ordinarie arbetstid med början tidigast kl och slut senast kl Såvida annan överenskommelse ej inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare arbetslag, utläggs arbetstiden med 8 timmar per dag på under veckans 5 första arbetsdagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan vid speciella projekt eller vid personliga önskemål, efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utöver vad som anges ovan, utläggas på sådant sätt att arbetstiden blir 160 timmar under en fyraveckorsperiod. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och skall träffas i god tid före arbetets påbörjan. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs 2 måltidsraster samt 1 kafferast..2. Ordinarie arbetstid för städpersonal För städpersonal får utan hinder av bestämmelserna i a 1.1. mellan arbetsgivare och vederbörande arbetstagare träffas annan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Protokollsanteckning till a 1 1 Arbetsgivaren skall äga rätt påfordra arbetes utförande å fri lördag, då det är behövligt av tekniska skäl eller för att löpande uppgifter exempelvis vakthållning, mottagande av gods o dyl, samt arbeten av servicekaraktär skall kunna utföras. För sådan arbetstid skall arbetstagare antingen beredas ledighet på annan dag, varom överenskommelse kan träffas enligt d 2, eller erhålla tillägg enligt 4 a. Kommentar: Ny text i stycket är kursiv. Kommentar: Ny text 5

5 2 ARBETSTID 2 Huvudorganisationerna förutsätta, att de lokala organisationerna samt arbetsgivare och arbetstagare medverka till att även övriga byggnadsfack tillämpa den arbetstidsförläggning inom arbetsplatsen, som överenskommits enligt ovan. 2 Därest de av arbetstagarna anlitade kommunikationerna icke passar in med tiden för arbetets början eller slut, bör arbetsgivaren anpassa arbetstiden till kommunikationerna. 3 Måltids- och kafferast inräknas ej i den ordinarie arbetstiden..3. GENOMSNITTLIG VECKOARBETSTID Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid för vid heltidsarbete uppgå till högst 48 timmar under fyra månader. a 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att anordna arbetet i 2- eller 3 skift, enligt nedan. Kommentar: Ny text.1. 2-skiftgång vid glidformsgjutning m m Vid kortvariga glidformsgjutningar och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott, och som beräknas pågå i högst 7 st 24-timmarsperioder, äger arbetsgivaren rätt bedriva arbete i 2 s k långskift om 11 betalda arbetstimmar (exklusive måltidsraster) skiftgång vid glidformsgjutning m m Arbetsgivaren äger rätt bedriva arbete i 3-skift vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Utläggningen av skiften sker efter överläggning med lokal facklig organisation enligt något av alternativen 1 6, i Bilaga Bygg 1. Skulle av särskilda skäl annan skiftutläggning anses lämplig, träffas överenskommelse härom mellan de lokala organisationerna. Kontinuerlig 3-skiftgång kan tillämpas vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Vid sådan kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster) Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anläggningsavtalet sid 14. Kommentar: Ny text 6

6 2 ARBETSTID.3. Skiftarbete i vissa fall Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift när arbetet av tekniska eller andra speciella skäl ej bör avbrytas eller t ex för att nedbringa tiden för drivavbrott vid arbete i industri eller annan liknande anläggning. Drivs arbetet kontinuerligt skall reglerna ovan under a 2.1. eller.2. tillämpas. Bedrivs ej arbetet kontinuerligt, skall det bedrivas i 2-skift. Såvida annat ej överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 och andra så att arbetstiden slutar senast kl. 24: skiftgång Vid 2-skiftgång som beräknas pågå längre tid än 1 vecka skall den ordinarie arbetstiden (exklusive raster) för vartdera skiftet vara i genomsnitt 38 timmar per vecka. Såvida icke annat överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förlägges så att arbetstiden börjar tidigast kl Andra skiftet förlägges så att arbetstiden slutar senast kl Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning..4. Skiftarbete i övrigt Kommentar: Text från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text Lokala organisationer kan i särskilda fall träffa överenskommelse om arbetes utförande i skift. Villkoren härför fastställes enligt gällande regler skiftgång Vid intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 arbetstimmar per skift på veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Vid kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster). Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text 7

7 2 ARBETSTID.5. Arbetstid vid skiftgång Vid arbete i 2-skiftgång enligt.3. som beräknas pågå längre tid än 1 vecka är den ordinarie arbetstiden in genomsnitt 38 timmar per vecka (exklusive raster). Vid arbete i 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod vid intermittent skiftgång i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster) och vid kontinuerlig skiftgång i genomsnitt 35 tummar per vecka (exklusive raster). Anmärkning till a 2.4. Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete, som avbryts över sön- och helgdagar. Anmärkning till a 2 1 Skifttillägg vid arbete i skift enligt ovan samt tillägg för övertid i samband med skiftarbete utgår enligt 4 a. 2 Beträffande särskilt tillägg för arbetstidsförkortning, se 4 b. Sådant tillägg utges ej för eventuell övertid i samband med skiftgången. b b 1 ARBETE I BERGRUM Dagarbetstid Vid bergarbete i bergrum är den ordinarie dagarbetstiden per vecka 36 timmar (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes mellan arbetsgivaren och vederbörande arbetstagare, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per dag under veckans 5 första dagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. b 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift vid arbeten i bergrum..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2- veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida 8

8 2 ARBETSTID ej annat överenskommes skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans 5 första dagar och första skiftet förläggas så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 samt andra skiftet förläggas så att arbetstiden slutar senast kl. 24: Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Protokollsanteckning till a 2 och b 2 Genom kollektivavtalets regler om skiftgång har parterna träffat avtal om avvikelse från reglerna om nattvial samt veckovila i Arbetstidslagen 13 och 14, varför dispens hos arbetarskyddsstyrelsen ej behöver sökas. Protokollsanteckning till b 1 och b 2 Vid annat arbete i bergrum än bergarbete regleras den ordinarie arbetstiden enligt a 1 och för skiftarbete enligt a 2. Anmärkning till a 2 och b 2 1 Med intermittent 3-skiftgång avses skiftarbete som avbrytes över sön- och helgdagar. 2 Beträffande skifttillägg och tillägg för övertid, se 4. b 3 Bergrumsarbetes huvudgrupper Bergrumsarbetet indelas i följande huvudgrupper:.1. Bergarbete.2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum..3. Inrednings- och installationsarbete.4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. 9

9 2 ARBETSTID Protokollsanteckningar till b 3: Definitioner Bergarbete borrning, laddning, sprängning och salvskrotning upplastning och uttransport av bergmassor skyddsskrotning samt bergförstärkningsarbeten Med bergförstärkningsarbeten avses: borrning för och montering av bergförstärkningsbult borrning för och injektering av berget formsättning, armering och betonggjutning av förstärkningsbågar, pelare eller annan motgjutning mot bergtak eller bergvägg som erfordras för förstärkning av berget montering v permanent skyddsnät inklädnad av tak och väggar med sprutbetong (inklusive eventuell armering) samt att under osprutade bergtak montera/utföra annat permanent tak som skydd för nedfallande sten. Bergarbeten anses avslutade, då bergarbeten enligt ovan är utförda i föreskriven omfattning (bergytorna säkrats). Som bergarbete betraktas kontrollsrotning och bergförstärkningsarbete som utförs dels i vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer och dels i samband med renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen. Som bergarbete räknas icke bortskjutning av enstaka gaddar och mindre bergpartier (exklusive övriga därmed sammanhängande arbeten) i tidigare färdigställda bergrum. I bergrumsanläggningar gäller reglerna om bergrumstillägg och tillägg för arbetstidsförkortning intill dess att bergarbetena avslutats. Om inredningsarbeten och installationsarbeten utföres i samma utrymme samtidigt med pågående bergarbeten, tillämpas samma regler som för bergarbeten. Reglerna tillämpas för varje utrymme för sig under förutsättning att utrymmena är avgränsade från varandra, t ex med skärmvägg eller port.

10 2 ARBETSTID 2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete I tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Då sådana arbeten utförs som renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen samt vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer gäller dock reglerna för bergarbete. 3. Inrednings- och installationsarbete Övriga byggnadsarbeten som utföres i ett säkrat utrymme och ej är arbete enligt 1 och 2 ovan utan endast syftar till att göra utrymmet användbart för avsett ändamål. 4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Anmärkningar till b 3 1 När skärmvägg, port eller liknande avgränsning saknas mellan utrymmen i bergrum anses installationsarbete utförda i samma utrymme som bergarbeten då bergarbetena bedrivs i direkt anslutning till berörda installationsarbeten. Om bergarbetena därvid medför en påtaglig försämring av arbetsmiljön för installationsarbetena, t ex genom besvärande buller, gaser o dyl, tillämpas för installationsarbetena samma regler som för bergarbetena. Vad nu har sagts gäller endast för den tid då installationsarbeten utförs samtidigt med bergarbeten. För installationsarbeten som enbart tillfälligt och kortvarigt störs av samtidigt pågående bergarbeten i samma utrymme skall dock reglerna för bergarbete inte tillämpas 2 Vid bergrumsarbete samråder arbetsgivaren med berörda arbetstagare för att klarlägga villkoren för det aktuella arbetet. b 4 Särskilda bestämmelser för arbete i bergrum.1. Med uttrycket i bergrum (underjordsanläggningar i berg) avses den del av en arbetsplats, som ligger innanför berginslagen till ingångar samt under bergytan vid sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt. Dock räknas även utsprängning och utlastning av de första salvorna i ingångsorter, sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt till arbete i bergrum. 11

11 2 ARBETSTID.2. Bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 gäller för bergarbete Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 1 gäller för bergarbete. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 2 gäller för kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 3 gäller för inrednings- och installationsarbete. För underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum enligt b 3.4. utgår inga tillägg..4. För betonggjutarlag gäller för hela laget den arbetstid, som gäller för arbetstagarna vid gjutstället, även om tillredningen av betongen sker utanför bergrummet. För arbete vid betongstation ovan jord, som levererar betong till flera arbetslag, gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..5. För transport av material till och från arbetsplats i bergrum med bil, traktor eller liknande fordon gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..6. Vid upplastning och uttransport av bergmassor i samband med pågående bergarbete i bergrum enligt huvudgrupp b 3.1. gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. För varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 b och bergrumstillägg enligt 4 c 1. I det fall att arbetstid förlagd i bergrum är lika med fastställd veckoarbetstid i b 1 och b 2 gäller även bestämmelserna om förkortad arbetstid. Arbetstid ovan jord vid uttransport av bergmassor t o m 2 km färdväg utanför berginslag, räknas som förlagd i bergrum. Vid längre transportavstånd räknas däremot alla arbetstid utanför berginslag som förlagd ovan jord..7. För arbetstagare som endast under del av dag deltager i annat arbete än bergarbete i bergrum, gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. Frö varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock det bergrumstillägg enligt 4 c som är fastställt för arbetet vid arbetsstället.

12 2 ARBETSTID.8. För arbetstagare, som insättes i annat arbetslag, gäller samma arbetstid som för det lag, i vilken han insättes. c Underjordsarbete Bergrumsarbetets huvudgrupper Mom. 1 Definitioner 1 Bergarbete, kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete 2 Inrednings- och installationsarbete 3 Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten Anmärkning till mom. 1 Vid arbete med underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten utgår ingen arbetstidsförkortning. I övrigt gäller tillägg för arbete i bergrum enligt 4 c 1. För den som del av dag deltar i bergrumsarbete gäller Bergrumsreglerna för den del av arbetstiden som är förlagd till bergrum, för övrig tid gäller reglerna för arbeten ovan jord. Mom. 2 Dagarbetstid Vid arbete i bergrum är den ordinarie arbetstiden 36 timmar per helgfri vecka (exklusive raster). Såvida annan överenskommelse inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare, utläggs arbetstiden med högst 8 timmar per dag under veckans fem första dagar med början tidigast kl och slut senast kl Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet. Mom. 3 Lokal överenskommelse Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan utöver vad som anges i mom.1 ovan fastställas per vecka, månad eller annan period genom överenskommelse mellan arbetsgivare och Byggnads lokalavdelning. Överenskommelse enligt första stycket, som skall vara skriftlig, skall träffas i god tid före arbetets påbörjande. Mom. 4 Skiftarbetstid Arbetsgivare har rätt att anordna arbetet i 2- eller 3-skift enligt nedan. Skiftutläggningar överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsledning och arbetslag..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång 13

13 2 ARBETSTID Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans fem första dagar och första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl samt andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans fem första dagar jämte natt till lördag. c Anmärkningar 1 Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete som avbryts över sön- och helgdagar 2 Beträffande övertidstillägg, tillägg för särskild arbetstid se 4 b. Mom. 5 Skiftarbete i annan form Överenskommelse om annan skiftform och annan begränsningsperiod än ovanstående skiftformer kan träffas mellan de centrala parterna. Protokollsanteckningar till mom. 4 och 5 1 Vid intermittent skiftarbete skall på grund av att den ordinarie arbetstiden beräknas per helgfri vecka övertidstillägg utbetalas, om uppehåll inte görs samband med helgdagar under minst två skift vid 2-skiftsarbete och minst tre skift vid 3-skiftsarbete eller enligt j mom. I angivna fridagar efter kl (vid 3- skiftsarbete efter ordinarie nattskiftets slut på morgonen). 2 Viloperiod mellan arbetsperioderna skall vara minst 11 timmar. FÖRSKJUTEN ARBETSTID OCH FÖRBEREDELSE- OCH AVSLUTNINGSARBETE I de fall, där arbetet så kräver, har arbetsledningen efter överenskommelse med arbetstagaren rätt att vidta förskjutning av den ordinarie arbetstiden, dock med högst två timmar i ena eller andra riktningen. Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet 14

14 2 ARBETSTID Arbetsgivare äger påfordra att arbetstagare, under högst ½ timme före respektive efter ordinarie arbetstidens början eller slut, utför erforderliga förberedelse- respektive avslutningsarbeten. Anmärkning till c För förskjuten arbetstid och förberedelse- och avslutningsarbete utgår tillägg enligt 4 a. d ÖVERTIDSARBETE 1 När arbetet av särskilda skäl så kräver kan arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden Innan sådant övertidsarbete utföres, skall överenskommelse härom träffas mellan arbetsledning och vederbörande arbetstagare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan dock utföras utan sådan överenskommelse. Övertidsarbete må ej vägras, där eljest fara skulle hota person eller egendom. Anmärkning till d Beträffande övertidsarbete å fri lördag, se a 1, protokollsanteckning 1. Beträffande tillägg för övertid, se 4 a. Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar får tas ut enligt följande: Med 100 timmar för tidsbegränsat anställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Med 150 timmar för tillsvidareanställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Överenskommelse om allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar träffas mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelningen. 15 Kommentar: Nytt ord

15 2 ARBETSTID Avvikelse utöver 100 respektive 150 timmar får göras genom överenskommelse mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Kommentar: * Stycket har flyttats längre ner på sidan. 2 Kompensationsledighet för övertidsarbete Om arbetstagare önskar och företaget finner att det kan ske utan olägenhet för verksamheten kan övertidsarbete kompenseras med kompensationsledighet. Sådan ledighet utgör - för övertid på vardag 1,5 x antalet övertidstimmar - för övertid på sönd- och helgdag samt i 2 e i avtalet angiven fridag 2,0 x antalet övertidstimmar Vid kompensationsledighet erhåller timavlönade sin utgående lön. För månadsavlönade görs inget löneavdrag vid kompensationsledighet. e f f 1 f 2 När övertidsarbete kompenseras med ledig tid, kompensationsledighet, tillförs övertidsutrymmet de övertidstimmar som har kompenserats genom ledigheten. FRIDAGAR Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton är fridagar RÄTT TILL LEDIGHET OCH PERMISSION Ledighet för uppdrag Arbetstagare äger rätt att för deltagande i politiska och kommunala val samt för förrättande av kommunala eller offentliga uppdrag eller uppdrag för sin organisation efter dagen för gjord anmälan erhålla erforderlig ledighet. Permission Med permission förstås kort ledighet, som ersätts med lön enligt 3 e 2, under högst 1 dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst 2) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Kommentar: * Stycket ovan flyttat hit 16

16 2 ARBETSTID Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdcentral efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Om en arbetstagare arbetat del av dag och därför måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall han erhålla permission för den tiden. En förutsättning för rätt lön enligt 3 e 2 är dock att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Protokollsanteckning till f 2 1 Barn för vilket föräldrarna har gemensam vårdnad anses hemmaboende hos båda föräldrarna. 2 Regler om permission gäller även om arbetstagare skyddsympas på grund av smittorisk vid arbete vid epidemisjukhus, bakterieologisk anstalt eller liknande inrättning. Anmärkning till f 2 1 Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan företagsläkare. 2 Rätt till permission föreligger ej vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. 17

17 2 ARBETSTID f 3 Hälsoundersökning Arbetstagare äger rätt till erforderlig ledighet för hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån. För tid, som åtgår härför, utges ersättning med lön enligt 3 e 2. f 4 Information anordnad av företagshälsovården I fall, då arbetsgivaren medgivit förläggning på arbetstid av information anordnad av företagshälsovården, rörande risker för olycksfall och ohälsa, utgår för deltagande arbetstagare för tiden härför ersättning med lön enligt 3 e 2. g g 1 ARBETSTIDSFÖRKORTNING Intjänandeår Heltidsanställd arbetstagare som arbetar hela perioden 1 april 31 mars intjänar rätt till arbetstidsförkortning enligt nedan timmars arbetstidsförkortning 24 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning Anmärkning till g 1 Vid annan sysselsättning än heltid intjänas arbetstidsförkortningen i proportion härtill. För arbetstagare som inte arbetar hela perioden, d v s som börjar eller slutar sin anställning under perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av timmar* för varje övrig anställningsdag. Kommentar: Ny siffra Efter den 1 april 2007 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 24 timmar och efter den 1 april 2008 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 32 timmar. Med arbetad tid jämställs frånvaro och annan tid som berättigar till semesterlön eller annan ersättning. Kommentar: Ny text 18

18 2 ARBETSTID All arbetstidsförkortning skall avrundas till närmaste hela antal timmar. Avrundningen sker per 31 mars varje år. Exempel: timmar =24 timmar och 23,49 timmar=23 timmar Fackligt, obetalt, arbete enligt Förtroendemannalagen skall inte medföra minskning av arbetstidsförkortningen såvida ledigheten är begränsad till maximalt 45 arbetsdagar per intjänandeår. g 2 g 3 g 4 En arbetstagare som fått minskad arbetstidsförkortning på grund av ledighet kan kompensera detta genom övertidsarbete. Övertid är sålunda arbetstidsförkortningsgrundande. I slutet av varje intjänandeår skall övertiden ligga till grund för arbetstidförkortningen. Dock kan arbetstidsförkortningen aldrig överstiga den avtalade arbetstidsförkortningen (2008:32 timmar per år). Sådan övertid som inte nyttjas för att öka arbetstidsförkortningen nollställs per 31 mars varje intjänandeår. Ledighet med bibehållen lön efter intjänandeår Efter intjänandeåret löpt ut har arbetstagare rätt att under kommande årsperioden (1 april till och med 31 mars) kallat uttagsåret att få ledighet/arbetstidsförkortning med bibehållen lön i den omfattning som tjänats in enligt g 1. Förläggning och utläggning av ledighet Ledigheten förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Verksamhetens krav skall i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren skall, dock så långt som det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning. Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning Om anställningen upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller arbetstagare istället en kontant ersättning med den vid tidpunkten gällande lönen Kommentar: Text hämtad från tillägg till protokoll 114/

19 3 LÖNEBESTÄMMELSER a GEMENSAMMA VÄRDERINGAR a 1 Riktlinjer för lönesättning Lönesättningen skall vara en positiv kraft och stimulera till goda arbetsinsatser. Härigenom kan lönesättningen bidra till ökad produktivitet och lönsamhet samt därmed även ökad trygghet i anställningen. Denna gemensamma värdering har legat till grund vid utformningen av lönebestämmelserna. Avtalet innehåller tillämpningsregler för lönesättning. Avsikten är att varje företag med iakttagande av avtalets regler, skall uppta förhandlingar med berörda lokalavdelningar inom Byggnads om de lönesystem som önskas tillämpade. Dessa förhandlingar kan avse enstaka objekt eller större verksamhetsområde enligt vad som framgår av regler i avtalet. Lönen skall ge en rättvis ersättning för utfört arbete i förhållande till det resultat som uppnåtts. Resultatet kan mätas på olika sätt. Det lönesystem som bör tillämpas är det som bäst beaktar kraven på produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig löneutveckling. Lönesystemet skall stimulera lagarbete och ge möjlighet för arbetstagarna att utvecklas. a 2 Parter Lokala parter: Arbetsgivaren och arbetslaget vid arbeten, som i sin helhet beräknas uppgå till högst timmar. Vid arbeten, som i sin helhet beräknas överstiga timmar är lokalavdelningen lokal arbetstagarpart. Anmärkning angående TBM-arbeten För att begränsa möjligheterna till kringgående genom uppdelning av en arbetsplats skall samtliga på arbetsplatsen förekommande TBM-arbeten (Inom Byggnadsavtalet, R-avtalet, och S-avtalet och Anläggningsavtalet) oberoende av om de utförs i egen regi eller helt eller delvis av underentreprenörer anses utgöra en arbetsplats med följande undantag: 20

20 3 LÖNEBESTÄMMELSER Undertaksmontering Plattsättning Golvläggning Ställningsbyggande Systemmellanväggar Arbeten som enligt ovan utgör egna arbetsplatser vid bedömning av antalet timmar. Tiden för dessa arbeten skall således inte inräknas vid fastställande av TBM-arbetenas volym på arbetsplatsen. Ovan nämnda verksamhetsområde innebär ingen ändring av avtalens tillämpningsområden Centrala parter: Sveriges Byggindustrier eller dennes ombud och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Anmärkning Med lokalavdelning avses avdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. b b 1 LÖNEFORM Löneform lönedefinitioner Lön utbetalas som prestationslön eller tidlön. Prestationslön är ackord i olika former kan vara traditionella ackord, olika resultatlönesystem samt kombinationer av dessa. Gemensamt för prestationslönesystem utom såvitt avser rent ackord är att de består av en fast och en rörlig del. Proportionerna mellan fast och rörlig del varierar. Så snart lönen innehåller möjligheter till en rörlig del är löneformen prestationslön. Tidlön som kompletteras med någon form av rörlig del blir följaktligen prestationslön, även om den fasta delen motsvarar överenskommen tidlön. Tidlön beräknas per arbetad timme eller i förekommande fall per månad, t ex för byggservice och maskinförare.. För i 3 e angivna yrkeskategorier kan dock månadslön tillämpas. Löneform vid nyproduktion är prestationslön. Detsamma gäller vid ombyggnads- och reparationsarbeten som överstiger timmar såvida inte de lokala parterna överenskommer om annat. Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text 21

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 1 mars 2013 31 mars 2016 2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats vid förhandlingar 2013 och som träder i kraft den 1 april 2013 mellan Sveriges

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2011-2012 Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 Kollektivavtal

Läs mer

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 Entreprenadmaskinavtalet Svenska

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Cirkulär 2/2013 2013-04-18

Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Lönetabeller för Väg- och Banavtalet Bilaga

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av Bilaga 1 Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 (Fr.o.m. 2014-01-01 är huvudlöneform) Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/12 2013 1/1-30/4 2014

Läs mer

BYGGAVTALET 2010. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

BYGGAVTALET 2010. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet BYGGAVTALET 2010 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet byggavtalet riksavtal 2010 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri, Plåtbearbetning och Ventilationsarbeten

Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri, Plåtbearbetning och Ventilationsarbeten Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri, Plåtbearbetning och Ventilationsarbeten 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning 1 Allmänna grundregler... 4 1. Giltighetsområde... 4 2. Omfattning... 4

Läs mer

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 november 00 mars 06 UTKAST 05-06-09 05 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 00 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats under perioden den november 00 till och med den augusti 05 i dess senaste

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet 2013/2016 Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltigt 1 april 2013 till 31 mars 2016 Förord Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Maskinföraravtalet 2007-2010

Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2007-2010 Facket för Service

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Maskinföraravtalet 2004-2005

Maskinföraravtalet 2004-2005 Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Facket för Service och Kommunikation Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och SEKO - Facket

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor Förhandlingsprotokoll 2012-06-19 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. ÖLA 12 Parter Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i april 2010

FÖRORD. Stockholm i april 2010 FÖRORD I denna lönebilaga redovisas alla övergångsbestämmelser som gäller avtalsperioden 2010-04-01-2011-03-31, och avtalsperioden 2011-04-01-2012-03-31. Bilagan innehåller även samtliga lönetabeller för

Läs mer

Allmänna Bestämmelser Plåtbearbetning. Innehållsförteckning

Allmänna Bestämmelser Plåtbearbetning. Innehållsförteckning Allmänna Bestämmelser Plåtbearbetning Innehållsförteckning 1 Allmänna grundregler...5 1. Giltighetsområde...5 2. Omfattning...5 3. Arbetets ledning...5 4. Föreningsrätt...5 5. Kvalitetssäkring och kompetensutveckling...5

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984 SVERl!lES STUVAREFÖRBUND ANKOM 1984-0S- - 5 Besv...... ö V E R E N S K 0 M M E L S E mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 1.!!!!2~!!~!!~

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Avtalsextra 23 maj 2013

Avtalsextra 23 maj 2013 Avtalsextra 23 maj 2013 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 16 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 30 april 2016, vilket motsvarar 35 månader. Båda parter

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL 2015-04-01 2016-03-31 MELLAN ISS Facility Services AB OCH PAPPERS AVD 68 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 2. ARBETSTID... 3 3. ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING...

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2010-04-01-2012-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Allmänna förhållningsregler...4

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet 1. Löner Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016. Detta avtal gäller

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet shr turist 07-12-21 08.47 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF shr

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

2013-2016. Gruventreprenadavtalet

2013-2016. Gruventreprenadavtalet 2013-2016 Gruventreprenadavtalet i Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner av parter och begrepp i detta

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer