BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier

2 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION a ARBETSPLATSANMÄLAN Det åligger arbetsgivaren att snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjande skriftligen anmäla ny arbetsplats. Företaget insänder anmälan till Sveriges Byggindustriers lokalförening kontor, vilken vidarebefordrar anmälan till Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Kommentar: Nytt ord b b 1 Vad avser arbetsplats där ackord bör tillämpas anger arbetsgivaren förslag till lämplig ackordsform. Protokollsanteckning till a Huvudorganisationerna är ense om att anmälningsskyldigheten ej skall gälla mindre eller tillfälliga arbetsplatser. Anmälan behöver ej ske, om t ex arbetsvolymen beräknas understiga 600 arbetstimmar. Arbetsgivare har rätt att insända anmälan via mail eller post till berörd lokalavdelning eller till BI:s lokalkontor, vilken vidareberodrar anmälan till lokalavdelningen på orten INFORMATION Information vid anställning Arbetsgivaren skall i samband med anställning lämna information till den anställde om sådant som är viktigt att känna till om företaget och dess verksamhet. Därutöver bör information lämnas beträffande produktion, arbetsmiljöorganisation, företagshälsovård, skyddsbestämmelser, AFAförsäkringar, lön- och utbetalningsrutiner och allmänna ordningsregler samt i förekommande fall yrkesutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet. Anmärkning till b 1 Allmänna ordningsregler exemplifieras i 10 a. Kommentar: Text hämtad från Ö 5/2008 b 2 Information om arbetsplats Arbetsgivaren bör på lämpligt sätt informera arbetstagare, som skall vara verksamma på kommande objekt, om arbetets omfattning, vilka arbeten som skall utföras av sido- och underentreprenörer, löneform, skyddsföreskrifter, arbetstid, raster samt i övrigt sådant som är viktigt att känna till om objektet. 3

3 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION Anmärkning till b 2 Behovet av information får bedömas från fall till fall. Utgångspunkten skall härvid vara objekt av sådan varaktighet och karaktär att informationen fyller avsett syfte. Protokollsanteckning till b 1 Vid arbete i konsortium skall arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt av parterna angivna riktlinjer i särskild rekommendation enligt bilaga B, Entreprenadkonsortier. 1 Information kan lämnas i skriftlig eller muntlig form. 4

4 2 ARBETSTID a a 1 ARBETE OVAN JORD Dagarbetstid.1. Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid per helgfri vecka är uppgår till 40 timmar (exklusive raster) och arbetsgivaren är skyldig att fastställa för arbetsgivaren gällande ordinarie arbetstid med början tidigast kl och slut senast kl Såvida annan överenskommelse ej inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare arbetslag, utläggs arbetstiden med 8 timmar per dag på under veckans 5 första arbetsdagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan vid speciella projekt eller vid personliga önskemål, efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utöver vad som anges ovan, utläggas på sådant sätt att arbetstiden blir 160 timmar under en fyraveckorsperiod. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och skall träffas i god tid före arbetets påbörjan. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs 2 måltidsraster samt 1 kafferast..2. Ordinarie arbetstid för städpersonal För städpersonal får utan hinder av bestämmelserna i a 1.1. mellan arbetsgivare och vederbörande arbetstagare träffas annan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Protokollsanteckning till a 1 1 Arbetsgivaren skall äga rätt påfordra arbetes utförande å fri lördag, då det är behövligt av tekniska skäl eller för att löpande uppgifter exempelvis vakthållning, mottagande av gods o dyl, samt arbeten av servicekaraktär skall kunna utföras. För sådan arbetstid skall arbetstagare antingen beredas ledighet på annan dag, varom överenskommelse kan träffas enligt d 2, eller erhålla tillägg enligt 4 a. Kommentar: Ny text i stycket är kursiv. Kommentar: Ny text 5

5 2 ARBETSTID 2 Huvudorganisationerna förutsätta, att de lokala organisationerna samt arbetsgivare och arbetstagare medverka till att även övriga byggnadsfack tillämpa den arbetstidsförläggning inom arbetsplatsen, som överenskommits enligt ovan. 2 Därest de av arbetstagarna anlitade kommunikationerna icke passar in med tiden för arbetets början eller slut, bör arbetsgivaren anpassa arbetstiden till kommunikationerna. 3 Måltids- och kafferast inräknas ej i den ordinarie arbetstiden..3. GENOMSNITTLIG VECKOARBETSTID Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid för vid heltidsarbete uppgå till högst 48 timmar under fyra månader. a 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att anordna arbetet i 2- eller 3 skift, enligt nedan. Kommentar: Ny text.1. 2-skiftgång vid glidformsgjutning m m Vid kortvariga glidformsgjutningar och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott, och som beräknas pågå i högst 7 st 24-timmarsperioder, äger arbetsgivaren rätt bedriva arbete i 2 s k långskift om 11 betalda arbetstimmar (exklusive måltidsraster) skiftgång vid glidformsgjutning m m Arbetsgivaren äger rätt bedriva arbete i 3-skift vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Utläggningen av skiften sker efter överläggning med lokal facklig organisation enligt något av alternativen 1 6, i Bilaga Bygg 1. Skulle av särskilda skäl annan skiftutläggning anses lämplig, träffas överenskommelse härom mellan de lokala organisationerna. Kontinuerlig 3-skiftgång kan tillämpas vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Vid sådan kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster) Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anläggningsavtalet sid 14. Kommentar: Ny text 6

6 2 ARBETSTID.3. Skiftarbete i vissa fall Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift när arbetet av tekniska eller andra speciella skäl ej bör avbrytas eller t ex för att nedbringa tiden för drivavbrott vid arbete i industri eller annan liknande anläggning. Drivs arbetet kontinuerligt skall reglerna ovan under a 2.1. eller.2. tillämpas. Bedrivs ej arbetet kontinuerligt, skall det bedrivas i 2-skift. Såvida annat ej överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 och andra så att arbetstiden slutar senast kl. 24: skiftgång Vid 2-skiftgång som beräknas pågå längre tid än 1 vecka skall den ordinarie arbetstiden (exklusive raster) för vartdera skiftet vara i genomsnitt 38 timmar per vecka. Såvida icke annat överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förlägges så att arbetstiden börjar tidigast kl Andra skiftet förlägges så att arbetstiden slutar senast kl Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning..4. Skiftarbete i övrigt Kommentar: Text från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text Lokala organisationer kan i särskilda fall träffa överenskommelse om arbetes utförande i skift. Villkoren härför fastställes enligt gällande regler skiftgång Vid intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 arbetstimmar per skift på veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Vid kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster). Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text 7

7 2 ARBETSTID.5. Arbetstid vid skiftgång Vid arbete i 2-skiftgång enligt.3. som beräknas pågå längre tid än 1 vecka är den ordinarie arbetstiden in genomsnitt 38 timmar per vecka (exklusive raster). Vid arbete i 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod vid intermittent skiftgång i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster) och vid kontinuerlig skiftgång i genomsnitt 35 tummar per vecka (exklusive raster). Anmärkning till a 2.4. Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete, som avbryts över sön- och helgdagar. Anmärkning till a 2 1 Skifttillägg vid arbete i skift enligt ovan samt tillägg för övertid i samband med skiftarbete utgår enligt 4 a. 2 Beträffande särskilt tillägg för arbetstidsförkortning, se 4 b. Sådant tillägg utges ej för eventuell övertid i samband med skiftgången. b b 1 ARBETE I BERGRUM Dagarbetstid Vid bergarbete i bergrum är den ordinarie dagarbetstiden per vecka 36 timmar (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes mellan arbetsgivaren och vederbörande arbetstagare, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per dag under veckans 5 första dagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. b 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift vid arbeten i bergrum..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2- veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida 8

8 2 ARBETSTID ej annat överenskommes skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans 5 första dagar och första skiftet förläggas så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 samt andra skiftet förläggas så att arbetstiden slutar senast kl. 24: Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Protokollsanteckning till a 2 och b 2 Genom kollektivavtalets regler om skiftgång har parterna träffat avtal om avvikelse från reglerna om nattvial samt veckovila i Arbetstidslagen 13 och 14, varför dispens hos arbetarskyddsstyrelsen ej behöver sökas. Protokollsanteckning till b 1 och b 2 Vid annat arbete i bergrum än bergarbete regleras den ordinarie arbetstiden enligt a 1 och för skiftarbete enligt a 2. Anmärkning till a 2 och b 2 1 Med intermittent 3-skiftgång avses skiftarbete som avbrytes över sön- och helgdagar. 2 Beträffande skifttillägg och tillägg för övertid, se 4. b 3 Bergrumsarbetes huvudgrupper Bergrumsarbetet indelas i följande huvudgrupper:.1. Bergarbete.2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum..3. Inrednings- och installationsarbete.4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. 9

9 2 ARBETSTID Protokollsanteckningar till b 3: Definitioner Bergarbete borrning, laddning, sprängning och salvskrotning upplastning och uttransport av bergmassor skyddsskrotning samt bergförstärkningsarbeten Med bergförstärkningsarbeten avses: borrning för och montering av bergförstärkningsbult borrning för och injektering av berget formsättning, armering och betonggjutning av förstärkningsbågar, pelare eller annan motgjutning mot bergtak eller bergvägg som erfordras för förstärkning av berget montering v permanent skyddsnät inklädnad av tak och väggar med sprutbetong (inklusive eventuell armering) samt att under osprutade bergtak montera/utföra annat permanent tak som skydd för nedfallande sten. Bergarbeten anses avslutade, då bergarbeten enligt ovan är utförda i föreskriven omfattning (bergytorna säkrats). Som bergarbete betraktas kontrollsrotning och bergförstärkningsarbete som utförs dels i vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer och dels i samband med renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen. Som bergarbete räknas icke bortskjutning av enstaka gaddar och mindre bergpartier (exklusive övriga därmed sammanhängande arbeten) i tidigare färdigställda bergrum. I bergrumsanläggningar gäller reglerna om bergrumstillägg och tillägg för arbetstidsförkortning intill dess att bergarbetena avslutats. Om inredningsarbeten och installationsarbeten utföres i samma utrymme samtidigt med pågående bergarbeten, tillämpas samma regler som för bergarbeten. Reglerna tillämpas för varje utrymme för sig under förutsättning att utrymmena är avgränsade från varandra, t ex med skärmvägg eller port.

10 2 ARBETSTID 2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete I tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Då sådana arbeten utförs som renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen samt vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer gäller dock reglerna för bergarbete. 3. Inrednings- och installationsarbete Övriga byggnadsarbeten som utföres i ett säkrat utrymme och ej är arbete enligt 1 och 2 ovan utan endast syftar till att göra utrymmet användbart för avsett ändamål. 4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Anmärkningar till b 3 1 När skärmvägg, port eller liknande avgränsning saknas mellan utrymmen i bergrum anses installationsarbete utförda i samma utrymme som bergarbeten då bergarbetena bedrivs i direkt anslutning till berörda installationsarbeten. Om bergarbetena därvid medför en påtaglig försämring av arbetsmiljön för installationsarbetena, t ex genom besvärande buller, gaser o dyl, tillämpas för installationsarbetena samma regler som för bergarbetena. Vad nu har sagts gäller endast för den tid då installationsarbeten utförs samtidigt med bergarbeten. För installationsarbeten som enbart tillfälligt och kortvarigt störs av samtidigt pågående bergarbeten i samma utrymme skall dock reglerna för bergarbete inte tillämpas 2 Vid bergrumsarbete samråder arbetsgivaren med berörda arbetstagare för att klarlägga villkoren för det aktuella arbetet. b 4 Särskilda bestämmelser för arbete i bergrum.1. Med uttrycket i bergrum (underjordsanläggningar i berg) avses den del av en arbetsplats, som ligger innanför berginslagen till ingångar samt under bergytan vid sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt. Dock räknas även utsprängning och utlastning av de första salvorna i ingångsorter, sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt till arbete i bergrum. 11

11 2 ARBETSTID.2. Bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 gäller för bergarbete Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 1 gäller för bergarbete. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 2 gäller för kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 3 gäller för inrednings- och installationsarbete. För underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum enligt b 3.4. utgår inga tillägg..4. För betonggjutarlag gäller för hela laget den arbetstid, som gäller för arbetstagarna vid gjutstället, även om tillredningen av betongen sker utanför bergrummet. För arbete vid betongstation ovan jord, som levererar betong till flera arbetslag, gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..5. För transport av material till och från arbetsplats i bergrum med bil, traktor eller liknande fordon gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..6. Vid upplastning och uttransport av bergmassor i samband med pågående bergarbete i bergrum enligt huvudgrupp b 3.1. gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. För varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 b och bergrumstillägg enligt 4 c 1. I det fall att arbetstid förlagd i bergrum är lika med fastställd veckoarbetstid i b 1 och b 2 gäller även bestämmelserna om förkortad arbetstid. Arbetstid ovan jord vid uttransport av bergmassor t o m 2 km färdväg utanför berginslag, räknas som förlagd i bergrum. Vid längre transportavstånd räknas däremot alla arbetstid utanför berginslag som förlagd ovan jord..7. För arbetstagare som endast under del av dag deltager i annat arbete än bergarbete i bergrum, gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. Frö varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock det bergrumstillägg enligt 4 c som är fastställt för arbetet vid arbetsstället.

12 2 ARBETSTID.8. För arbetstagare, som insättes i annat arbetslag, gäller samma arbetstid som för det lag, i vilken han insättes. c Underjordsarbete Bergrumsarbetets huvudgrupper Mom. 1 Definitioner 1 Bergarbete, kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete 2 Inrednings- och installationsarbete 3 Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten Anmärkning till mom. 1 Vid arbete med underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten utgår ingen arbetstidsförkortning. I övrigt gäller tillägg för arbete i bergrum enligt 4 c 1. För den som del av dag deltar i bergrumsarbete gäller Bergrumsreglerna för den del av arbetstiden som är förlagd till bergrum, för övrig tid gäller reglerna för arbeten ovan jord. Mom. 2 Dagarbetstid Vid arbete i bergrum är den ordinarie arbetstiden 36 timmar per helgfri vecka (exklusive raster). Såvida annan överenskommelse inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare, utläggs arbetstiden med högst 8 timmar per dag under veckans fem första dagar med början tidigast kl och slut senast kl Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet. Mom. 3 Lokal överenskommelse Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan utöver vad som anges i mom.1 ovan fastställas per vecka, månad eller annan period genom överenskommelse mellan arbetsgivare och Byggnads lokalavdelning. Överenskommelse enligt första stycket, som skall vara skriftlig, skall träffas i god tid före arbetets påbörjande. Mom. 4 Skiftarbetstid Arbetsgivare har rätt att anordna arbetet i 2- eller 3-skift enligt nedan. Skiftutläggningar överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsledning och arbetslag..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång 13

13 2 ARBETSTID Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans fem första dagar och första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl samt andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans fem första dagar jämte natt till lördag. c Anmärkningar 1 Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete som avbryts över sön- och helgdagar 2 Beträffande övertidstillägg, tillägg för särskild arbetstid se 4 b. Mom. 5 Skiftarbete i annan form Överenskommelse om annan skiftform och annan begränsningsperiod än ovanstående skiftformer kan träffas mellan de centrala parterna. Protokollsanteckningar till mom. 4 och 5 1 Vid intermittent skiftarbete skall på grund av att den ordinarie arbetstiden beräknas per helgfri vecka övertidstillägg utbetalas, om uppehåll inte görs samband med helgdagar under minst två skift vid 2-skiftsarbete och minst tre skift vid 3-skiftsarbete eller enligt j mom. I angivna fridagar efter kl (vid 3- skiftsarbete efter ordinarie nattskiftets slut på morgonen). 2 Viloperiod mellan arbetsperioderna skall vara minst 11 timmar. FÖRSKJUTEN ARBETSTID OCH FÖRBEREDELSE- OCH AVSLUTNINGSARBETE I de fall, där arbetet så kräver, har arbetsledningen efter överenskommelse med arbetstagaren rätt att vidta förskjutning av den ordinarie arbetstiden, dock med högst två timmar i ena eller andra riktningen. Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet 14

14 2 ARBETSTID Arbetsgivare äger påfordra att arbetstagare, under högst ½ timme före respektive efter ordinarie arbetstidens början eller slut, utför erforderliga förberedelse- respektive avslutningsarbeten. Anmärkning till c För förskjuten arbetstid och förberedelse- och avslutningsarbete utgår tillägg enligt 4 a. d ÖVERTIDSARBETE 1 När arbetet av särskilda skäl så kräver kan arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden Innan sådant övertidsarbete utföres, skall överenskommelse härom träffas mellan arbetsledning och vederbörande arbetstagare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan dock utföras utan sådan överenskommelse. Övertidsarbete må ej vägras, där eljest fara skulle hota person eller egendom. Anmärkning till d Beträffande övertidsarbete å fri lördag, se a 1, protokollsanteckning 1. Beträffande tillägg för övertid, se 4 a. Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar får tas ut enligt följande: Med 100 timmar för tidsbegränsat anställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Med 150 timmar för tillsvidareanställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Överenskommelse om allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar träffas mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelningen. 15 Kommentar: Nytt ord

15 2 ARBETSTID Avvikelse utöver 100 respektive 150 timmar får göras genom överenskommelse mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Kommentar: * Stycket har flyttats längre ner på sidan. 2 Kompensationsledighet för övertidsarbete Om arbetstagare önskar och företaget finner att det kan ske utan olägenhet för verksamheten kan övertidsarbete kompenseras med kompensationsledighet. Sådan ledighet utgör - för övertid på vardag 1,5 x antalet övertidstimmar - för övertid på sönd- och helgdag samt i 2 e i avtalet angiven fridag 2,0 x antalet övertidstimmar Vid kompensationsledighet erhåller timavlönade sin utgående lön. För månadsavlönade görs inget löneavdrag vid kompensationsledighet. e f f 1 f 2 När övertidsarbete kompenseras med ledig tid, kompensationsledighet, tillförs övertidsutrymmet de övertidstimmar som har kompenserats genom ledigheten. FRIDAGAR Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton är fridagar RÄTT TILL LEDIGHET OCH PERMISSION Ledighet för uppdrag Arbetstagare äger rätt att för deltagande i politiska och kommunala val samt för förrättande av kommunala eller offentliga uppdrag eller uppdrag för sin organisation efter dagen för gjord anmälan erhålla erforderlig ledighet. Permission Med permission förstås kort ledighet, som ersätts med lön enligt 3 e 2, under högst 1 dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst 2) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Kommentar: * Stycket ovan flyttat hit 16

16 2 ARBETSTID Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdcentral efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Om en arbetstagare arbetat del av dag och därför måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall han erhålla permission för den tiden. En förutsättning för rätt lön enligt 3 e 2 är dock att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Protokollsanteckning till f 2 1 Barn för vilket föräldrarna har gemensam vårdnad anses hemmaboende hos båda föräldrarna. 2 Regler om permission gäller även om arbetstagare skyddsympas på grund av smittorisk vid arbete vid epidemisjukhus, bakterieologisk anstalt eller liknande inrättning. Anmärkning till f 2 1 Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan företagsläkare. 2 Rätt till permission föreligger ej vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. 17

17 2 ARBETSTID f 3 Hälsoundersökning Arbetstagare äger rätt till erforderlig ledighet för hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån. För tid, som åtgår härför, utges ersättning med lön enligt 3 e 2. f 4 Information anordnad av företagshälsovården I fall, då arbetsgivaren medgivit förläggning på arbetstid av information anordnad av företagshälsovården, rörande risker för olycksfall och ohälsa, utgår för deltagande arbetstagare för tiden härför ersättning med lön enligt 3 e 2. g g 1 ARBETSTIDSFÖRKORTNING Intjänandeår Heltidsanställd arbetstagare som arbetar hela perioden 1 april 31 mars intjänar rätt till arbetstidsförkortning enligt nedan timmars arbetstidsförkortning 24 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning Anmärkning till g 1 Vid annan sysselsättning än heltid intjänas arbetstidsförkortningen i proportion härtill. För arbetstagare som inte arbetar hela perioden, d v s som börjar eller slutar sin anställning under perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av timmar* för varje övrig anställningsdag. Kommentar: Ny siffra Efter den 1 april 2007 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 24 timmar och efter den 1 april 2008 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 32 timmar. Med arbetad tid jämställs frånvaro och annan tid som berättigar till semesterlön eller annan ersättning. Kommentar: Ny text 18

18 2 ARBETSTID All arbetstidsförkortning skall avrundas till närmaste hela antal timmar. Avrundningen sker per 31 mars varje år. Exempel: timmar =24 timmar och 23,49 timmar=23 timmar Fackligt, obetalt, arbete enligt Förtroendemannalagen skall inte medföra minskning av arbetstidsförkortningen såvida ledigheten är begränsad till maximalt 45 arbetsdagar per intjänandeår. g 2 g 3 g 4 En arbetstagare som fått minskad arbetstidsförkortning på grund av ledighet kan kompensera detta genom övertidsarbete. Övertid är sålunda arbetstidsförkortningsgrundande. I slutet av varje intjänandeår skall övertiden ligga till grund för arbetstidförkortningen. Dock kan arbetstidsförkortningen aldrig överstiga den avtalade arbetstidsförkortningen (2008:32 timmar per år). Sådan övertid som inte nyttjas för att öka arbetstidsförkortningen nollställs per 31 mars varje intjänandeår. Ledighet med bibehållen lön efter intjänandeår Efter intjänandeåret löpt ut har arbetstagare rätt att under kommande årsperioden (1 april till och med 31 mars) kallat uttagsåret att få ledighet/arbetstidsförkortning med bibehållen lön i den omfattning som tjänats in enligt g 1. Förläggning och utläggning av ledighet Ledigheten förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Verksamhetens krav skall i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren skall, dock så långt som det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning. Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning Om anställningen upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller arbetstagare istället en kontant ersättning med den vid tidpunkten gällande lönen Kommentar: Text hämtad från tillägg till protokoll 114/

19 3 LÖNEBESTÄMMELSER a GEMENSAMMA VÄRDERINGAR a 1 Riktlinjer för lönesättning Lönesättningen skall vara en positiv kraft och stimulera till goda arbetsinsatser. Härigenom kan lönesättningen bidra till ökad produktivitet och lönsamhet samt därmed även ökad trygghet i anställningen. Denna gemensamma värdering har legat till grund vid utformningen av lönebestämmelserna. Avtalet innehåller tillämpningsregler för lönesättning. Avsikten är att varje företag med iakttagande av avtalets regler, skall uppta förhandlingar med berörda lokalavdelningar inom Byggnads om de lönesystem som önskas tillämpade. Dessa förhandlingar kan avse enstaka objekt eller större verksamhetsområde enligt vad som framgår av regler i avtalet. Lönen skall ge en rättvis ersättning för utfört arbete i förhållande till det resultat som uppnåtts. Resultatet kan mätas på olika sätt. Det lönesystem som bör tillämpas är det som bäst beaktar kraven på produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig löneutveckling. Lönesystemet skall stimulera lagarbete och ge möjlighet för arbetstagarna att utvecklas. a 2 Parter Lokala parter: Arbetsgivaren och arbetslaget vid arbeten, som i sin helhet beräknas uppgå till högst timmar. Vid arbeten, som i sin helhet beräknas överstiga timmar är lokalavdelningen lokal arbetstagarpart. Anmärkning angående TBM-arbeten För att begränsa möjligheterna till kringgående genom uppdelning av en arbetsplats skall samtliga på arbetsplatsen förekommande TBM-arbeten (Inom Byggnadsavtalet, R-avtalet, och S-avtalet och Anläggningsavtalet) oberoende av om de utförs i egen regi eller helt eller delvis av underentreprenörer anses utgöra en arbetsplats med följande undantag: 20

20 3 LÖNEBESTÄMMELSER Undertaksmontering Plattsättning Golvläggning Ställningsbyggande Systemmellanväggar Arbeten som enligt ovan utgör egna arbetsplatser vid bedömning av antalet timmar. Tiden för dessa arbeten skall således inte inräknas vid fastställande av TBM-arbetenas volym på arbetsplatsen. Ovan nämnda verksamhetsområde innebär ingen ändring av avtalens tillämpningsområden Centrala parter: Sveriges Byggindustrier eller dennes ombud och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Anmärkning Med lokalavdelning avses avdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. b b 1 LÖNEFORM Löneform lönedefinitioner Lön utbetalas som prestationslön eller tidlön. Prestationslön är ackord i olika former kan vara traditionella ackord, olika resultatlönesystem samt kombinationer av dessa. Gemensamt för prestationslönesystem utom såvitt avser rent ackord är att de består av en fast och en rörlig del. Proportionerna mellan fast och rörlig del varierar. Så snart lönen innehåller möjligheter till en rörlig del är löneformen prestationslön. Tidlön som kompletteras med någon form av rörlig del blir följaktligen prestationslön, även om den fasta delen motsvarar överenskommen tidlön. Tidlön beräknas per arbetad timme eller i förekommande fall per månad, t ex för byggservice och maskinförare.. För i 3 e angivna yrkeskategorier kan dock månadslön tillämpas. Löneform vid nyproduktion är prestationslön. Detsamma gäller vid ombyggnads- och reparationsarbeten som överstiger timmar såvida inte de lokala parterna överenskommer om annat. Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text 21

BYGGAVTALET. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) och. SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET (Byggnads)

BYGGAVTALET. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) och. SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET (Byggnads) SÄRTRYCK TILL BYGGAVTALET 2010 mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI) SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET (Byggnads) och Arbete i bergrum Yrkesutbildningsavtalet Särskilda bestämmelser för dykeriarbete Bestämmelserna

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER. och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL. mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER. och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET BYGGNADSAVTALET RIKSAVTAL 2007 mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER och SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET 2007-04-01 2010-03-31 Detta avtal har utarbetats av Sveriges Byggnadsindustrier utifrån träffade centrala

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 1 mars 2013 31 mars 2016 2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats vid förhandlingar 2013 och som träder i kraft den 1 april 2013 mellan Sveriges

Läs mer

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL 1 april 31 oktober 2005 års SUPPLEMENT Till 2000 års BYGGNADSAVTAL I detta supplement anges de ändringar, som skett vid avtalsförhandlingar 2001 och mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2007 31 mars 2010 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Utgår 3 Samverkan och

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2011-2012 Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 Kollektivavtal

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 Entreprenadmaskinavtalet Svenska

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och Kommunikationsfacket - Seko Gällande mellan 1 maj 2016 30 april 2017 Komplett avtal består av Väg-

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde.

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. UTSTATIONERINGSAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Giltighetsområde Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. Arbetsuppgifter

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Cirkulär 2/2013 2013-04-18

Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Lönetabeller för Väg- och Banavtalet Bilaga

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Entreprenadmaskinavtalet

Entreprenadmaskinavtalet Supplement 2016 till Entreprenadmaskinavtalet mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet I detta supplement anges de ändringar som skett efter avtalsförhandlingarna 2016 Komplett

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperioder Avtalsperioden är totalt 37 månader fr o m den 1 mars 2013 t o m den 31 mars 2016. Det första avtalsåret är 2013-03-01

Läs mer

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av Bilaga 1 Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 (Fr.o.m. 2014-01-01 är huvudlöneform) Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/12 2013 1/1-30/4 2014

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen.

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen. Cirkulär 8/2010 Grönt cirkulär-distribueras till arbetsplatserna Byggavtalett 20100 Bilagor Lönetabeller för Byggavtalet gällande från och med den 1 april 2011 bifogas. (Lönetabeller för Byggavtalet gällande

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2002 31 mars 2003 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Lokala parter... 5

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo maj 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Byggavtalet 2010 Byggavtalet ska fr o m den 1 november 2010

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

BYGGAVTALET 2010. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

BYGGAVTALET 2010. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet BYGGAVTALET 2010 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet byggavtalet riksavtal 2010 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid.

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid. GÖT:S::3CR GS F..A-YlN _.\E Kvittning av övertid Kvittning ö-tid Avtal 1992-08-28 1992-09-01 -s:::"-" ~ G HulhD/IS PE 2279 Enligt överenskommelse med Transport 1992-06-04 resp 1992-02-17 gäller följande

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m den 1 maj 2017 t o m den 30 april 2020. Avtalsperiod 1: 2017-05-01 2018-04-30 Avtalsperiod

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017 2016- Supplement 2016 tillhörande 2017 maskinföraravtalet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se Service- och Kommunikationsfacket Box

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 november 00 mars 06 UTKAST 05-06-09 05 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 00 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats under perioden den november 00 till och med den augusti 05 i dess senaste

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

BYGGAVTALET Kollektivavtal mellan. Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Giltighetstid:

BYGGAVTALET Kollektivavtal mellan. Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Giltighetstid: BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 2020-04-30 BYGGAVTALET RIKSAVTAL 2017 mellan SVERIGES BYGGINDUSTRIER (BI)

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri. Innehållsförteckning

Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri. Innehållsförteckning Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri Innehållsförteckning 1 Allmänna grundregler...5 1. Giltighetsområde...5 2. Omfattning...5 3. Arbetets ledning...5 4. Föreningsrätt...5 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete 1 Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete Mellan Bolag: och Svenska Transportarbetareförbundet Org. Nr: Adress: Olof Palmes gata 29 101 330 Stockholm Land: Sverige Tel: + 46

Läs mer

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal

10. Särskilda skyldigheter vid anställning för yrkesutbildning enligt detta avtal 1. Inledning Följande avtal beträffande utbildningsformer inom byggnadsplåtslageri och ventilationsarbeten (nedan utbildningsavtalet ) har denna dag träffats mellan Plåtslageriernas Riksförbund (nedan

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Plåt- och ventilationsavtalet

Plåt- och ventilationsavtalet 2013-04-01 2016-03-31 Plåt- och ventilationsavtalet Kollektivavtal och allmänna bestämmelser Plåtslageriernas Riksförbund Svenska Byggnadsarbetareförbundet Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri,

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer