BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier

2 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION a ARBETSPLATSANMÄLAN Det åligger arbetsgivaren att snarast, dock senast i samband med arbetets påbörjande skriftligen anmäla ny arbetsplats. Företaget insänder anmälan till Sveriges Byggindustriers lokalförening kontor, vilken vidarebefordrar anmälan till Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Kommentar: Nytt ord b b 1 Vad avser arbetsplats där ackord bör tillämpas anger arbetsgivaren förslag till lämplig ackordsform. Protokollsanteckning till a Huvudorganisationerna är ense om att anmälningsskyldigheten ej skall gälla mindre eller tillfälliga arbetsplatser. Anmälan behöver ej ske, om t ex arbetsvolymen beräknas understiga 600 arbetstimmar. Arbetsgivare har rätt att insända anmälan via mail eller post till berörd lokalavdelning eller till BI:s lokalkontor, vilken vidareberodrar anmälan till lokalavdelningen på orten INFORMATION Information vid anställning Arbetsgivaren skall i samband med anställning lämna information till den anställde om sådant som är viktigt att känna till om företaget och dess verksamhet. Därutöver bör information lämnas beträffande produktion, arbetsmiljöorganisation, företagshälsovård, skyddsbestämmelser, AFAförsäkringar, lön- och utbetalningsrutiner och allmänna ordningsregler samt i förekommande fall yrkesutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet. Anmärkning till b 1 Allmänna ordningsregler exemplifieras i 10 a. Kommentar: Text hämtad från Ö 5/2008 b 2 Information om arbetsplats Arbetsgivaren bör på lämpligt sätt informera arbetstagare, som skall vara verksamma på kommande objekt, om arbetets omfattning, vilka arbeten som skall utföras av sido- och underentreprenörer, löneform, skyddsföreskrifter, arbetstid, raster samt i övrigt sådant som är viktigt att känna till om objektet. 3

3 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION Anmärkning till b 2 Behovet av information får bedömas från fall till fall. Utgångspunkten skall härvid vara objekt av sådan varaktighet och karaktär att informationen fyller avsett syfte. Protokollsanteckning till b 1 Vid arbete i konsortium skall arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt av parterna angivna riktlinjer i särskild rekommendation enligt bilaga B, Entreprenadkonsortier. 1 Information kan lämnas i skriftlig eller muntlig form. 4

4 2 ARBETSTID a a 1 ARBETE OVAN JORD Dagarbetstid.1. Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid per helgfri vecka är uppgår till 40 timmar (exklusive raster) och arbetsgivaren är skyldig att fastställa för arbetsgivaren gällande ordinarie arbetstid med början tidigast kl och slut senast kl Såvida annan överenskommelse ej inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare arbetslag, utläggs arbetstiden med 8 timmar per dag på under veckans 5 första arbetsdagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan vid speciella projekt eller vid personliga önskemål, efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utöver vad som anges ovan, utläggas på sådant sätt att arbetstiden blir 160 timmar under en fyraveckorsperiod. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och skall träffas i god tid före arbetets påbörjan. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs 2 måltidsraster samt 1 kafferast..2. Ordinarie arbetstid för städpersonal För städpersonal får utan hinder av bestämmelserna i a 1.1. mellan arbetsgivare och vederbörande arbetstagare träffas annan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Protokollsanteckning till a 1 1 Arbetsgivaren skall äga rätt påfordra arbetes utförande å fri lördag, då det är behövligt av tekniska skäl eller för att löpande uppgifter exempelvis vakthållning, mottagande av gods o dyl, samt arbeten av servicekaraktär skall kunna utföras. För sådan arbetstid skall arbetstagare antingen beredas ledighet på annan dag, varom överenskommelse kan träffas enligt d 2, eller erhålla tillägg enligt 4 a. Kommentar: Ny text i stycket är kursiv. Kommentar: Ny text 5

5 2 ARBETSTID 2 Huvudorganisationerna förutsätta, att de lokala organisationerna samt arbetsgivare och arbetstagare medverka till att även övriga byggnadsfack tillämpa den arbetstidsförläggning inom arbetsplatsen, som överenskommits enligt ovan. 2 Därest de av arbetstagarna anlitade kommunikationerna icke passar in med tiden för arbetets början eller slut, bör arbetsgivaren anpassa arbetstiden till kommunikationerna. 3 Måltids- och kafferast inräknas ej i den ordinarie arbetstiden..3. GENOMSNITTLIG VECKOARBETSTID Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid för vid heltidsarbete uppgå till högst 48 timmar under fyra månader. a 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att anordna arbetet i 2- eller 3 skift, enligt nedan. Kommentar: Ny text.1. 2-skiftgång vid glidformsgjutning m m Vid kortvariga glidformsgjutningar och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott, och som beräknas pågå i högst 7 st 24-timmarsperioder, äger arbetsgivaren rätt bedriva arbete i 2 s k långskift om 11 betalda arbetstimmar (exklusive måltidsraster) skiftgång vid glidformsgjutning m m Arbetsgivaren äger rätt bedriva arbete i 3-skift vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Utläggningen av skiften sker efter överläggning med lokal facklig organisation enligt något av alternativen 1 6, i Bilaga Bygg 1. Skulle av särskilda skäl annan skiftutläggning anses lämplig, träffas överenskommelse härom mellan de lokala organisationerna. Kontinuerlig 3-skiftgång kan tillämpas vid glidformsgjutning och andra sådana arbeten, som av tekniska skäl måste bedrivas utan avbrott. Vid sådan kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster) Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anläggningsavtalet sid 14. Kommentar: Ny text 6

6 2 ARBETSTID.3. Skiftarbete i vissa fall Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift när arbetet av tekniska eller andra speciella skäl ej bör avbrytas eller t ex för att nedbringa tiden för drivavbrott vid arbete i industri eller annan liknande anläggning. Drivs arbetet kontinuerligt skall reglerna ovan under a 2.1. eller.2. tillämpas. Bedrivs ej arbetet kontinuerligt, skall det bedrivas i 2-skift. Såvida annat ej överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 och andra så att arbetstiden slutar senast kl. 24: skiftgång Vid 2-skiftgång som beräknas pågå längre tid än 1 vecka skall den ordinarie arbetstiden (exklusive raster) för vartdera skiftet vara i genomsnitt 38 timmar per vecka. Såvida icke annat överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans 5 första dagar. Första skiftet förlägges så att arbetstiden börjar tidigast kl Andra skiftet förlägges så att arbetstiden slutar senast kl Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning..4. Skiftarbete i övrigt Kommentar: Text från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text Lokala organisationer kan i särskilda fall träffa överenskommelse om arbetes utförande i skift. Villkoren härför fastställes enligt gällande regler skiftgång Vid intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 arbetstimmar per skift på veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Vid kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster). Skiftutläggningen överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelning. Kommentar: Text hämtad från Anl. Avtalet sid 14 Kommentar: Ny text 7

7 2 ARBETSTID.5. Arbetstid vid skiftgång Vid arbete i 2-skiftgång enligt.3. som beräknas pågå längre tid än 1 vecka är den ordinarie arbetstiden in genomsnitt 38 timmar per vecka (exklusive raster). Vid arbete i 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod vid intermittent skiftgång i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster) och vid kontinuerlig skiftgång i genomsnitt 35 tummar per vecka (exklusive raster). Anmärkning till a 2.4. Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete, som avbryts över sön- och helgdagar. Anmärkning till a 2 1 Skifttillägg vid arbete i skift enligt ovan samt tillägg för övertid i samband med skiftarbete utgår enligt 4 a. 2 Beträffande särskilt tillägg för arbetstidsförkortning, se 4 b. Sådant tillägg utges ej för eventuell övertid i samband med skiftgången. b b 1 ARBETE I BERGRUM Dagarbetstid Vid bergarbete i bergrum är den ordinarie dagarbetstiden per vecka 36 timmar (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes mellan arbetsgivaren och vederbörande arbetstagare, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per dag under veckans 5 första dagar med början tidigast kl. 06:00 och slut senast kl. 17:30. b 2 Skiftarbetstid Arbetsgivare äger rätt att bedriva arbete i skift vid arbeten i bergrum..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2- veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida 8

8 2 ARBETSTID ej annat överenskommes skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans 5 första dagar och första skiftet förläggas så att arbetstiden börjar tidigast kl. 05:00 samt andra skiftet förläggas så att arbetstiden slutar senast kl. 24: Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. Protokollsanteckning till a 2 och b 2 Genom kollektivavtalets regler om skiftgång har parterna träffat avtal om avvikelse från reglerna om nattvial samt veckovila i Arbetstidslagen 13 och 14, varför dispens hos arbetarskyddsstyrelsen ej behöver sökas. Protokollsanteckning till b 1 och b 2 Vid annat arbete i bergrum än bergarbete regleras den ordinarie arbetstiden enligt a 1 och för skiftarbete enligt a 2. Anmärkning till a 2 och b 2 1 Med intermittent 3-skiftgång avses skiftarbete som avbrytes över sön- och helgdagar. 2 Beträffande skifttillägg och tillägg för övertid, se 4. b 3 Bergrumsarbetes huvudgrupper Bergrumsarbetet indelas i följande huvudgrupper:.1. Bergarbete.2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum..3. Inrednings- och installationsarbete.4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. 9

9 2 ARBETSTID Protokollsanteckningar till b 3: Definitioner Bergarbete borrning, laddning, sprängning och salvskrotning upplastning och uttransport av bergmassor skyddsskrotning samt bergförstärkningsarbeten Med bergförstärkningsarbeten avses: borrning för och montering av bergförstärkningsbult borrning för och injektering av berget formsättning, armering och betonggjutning av förstärkningsbågar, pelare eller annan motgjutning mot bergtak eller bergvägg som erfordras för förstärkning av berget montering v permanent skyddsnät inklädnad av tak och väggar med sprutbetong (inklusive eventuell armering) samt att under osprutade bergtak montera/utföra annat permanent tak som skydd för nedfallande sten. Bergarbeten anses avslutade, då bergarbeten enligt ovan är utförda i föreskriven omfattning (bergytorna säkrats). Som bergarbete betraktas kontrollsrotning och bergförstärkningsarbete som utförs dels i vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer och dels i samband med renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen. Som bergarbete räknas icke bortskjutning av enstaka gaddar och mindre bergpartier (exklusive övriga därmed sammanhängande arbeten) i tidigare färdigställda bergrum. I bergrumsanläggningar gäller reglerna om bergrumstillägg och tillägg för arbetstidsförkortning intill dess att bergarbetena avslutats. Om inredningsarbeten och installationsarbeten utföres i samma utrymme samtidigt med pågående bergarbeten, tillämpas samma regler som för bergarbeten. Reglerna tillämpas för varje utrymme för sig under förutsättning att utrymmena är avgränsade från varandra, t ex med skärmvägg eller port.

10 2 ARBETSTID 2. Kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete I tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Då sådana arbeten utförs som renovering av tidigare färdigställda och i bruk tagna oljelagringsutrymmen där oljan lagrats mot bergväggen samt vattenvägar och svallgallerier i anslutning till kraftstationer gäller dock reglerna för bergarbete. 3. Inrednings- och installationsarbete Övriga byggnadsarbeten som utföres i ett säkrat utrymme och ej är arbete enligt 1 och 2 ovan utan endast syftar till att göra utrymmet användbart för avsett ändamål. 4. Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Anmärkningar till b 3 1 När skärmvägg, port eller liknande avgränsning saknas mellan utrymmen i bergrum anses installationsarbete utförda i samma utrymme som bergarbeten då bergarbetena bedrivs i direkt anslutning till berörda installationsarbeten. Om bergarbetena därvid medför en påtaglig försämring av arbetsmiljön för installationsarbetena, t ex genom besvärande buller, gaser o dyl, tillämpas för installationsarbetena samma regler som för bergarbetena. Vad nu har sagts gäller endast för den tid då installationsarbeten utförs samtidigt med bergarbeten. För installationsarbeten som enbart tillfälligt och kortvarigt störs av samtidigt pågående bergarbeten i samma utrymme skall dock reglerna för bergarbete inte tillämpas 2 Vid bergrumsarbete samråder arbetsgivaren med berörda arbetstagare för att klarlägga villkoren för det aktuella arbetet. b 4 Särskilda bestämmelser för arbete i bergrum.1. Med uttrycket i bergrum (underjordsanläggningar i berg) avses den del av en arbetsplats, som ligger innanför berginslagen till ingångar samt under bergytan vid sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt. Dock räknas även utsprängning och utlastning av de första salvorna i ingångsorter, sänken, hiss-, ventilations- och tubschakt till arbete i bergrum. 11

11 2 ARBETSTID.2. Bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 gäller för bergarbete Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 1 gäller för bergarbete. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 2 gäller för kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum. Bestämmelsen om bergrumstillägg enligt 4 c 3 gäller för inrednings- och installationsarbete. För underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten av inredningar och installationer i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum enligt b 3.4. utgår inga tillägg..4. För betonggjutarlag gäller för hela laget den arbetstid, som gäller för arbetstagarna vid gjutstället, även om tillredningen av betongen sker utanför bergrummet. För arbete vid betongstation ovan jord, som levererar betong till flera arbetslag, gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..5. För transport av material till och från arbetsplats i bergrum med bil, traktor eller liknande fordon gäller ej bestämmelserna om arbetstidsförkortning enligt b 1 och b 2 ovan samt om tillägg för arbetstidsförkortning och bergrumstillägg..6. Vid upplastning och uttransport av bergmassor i samband med pågående bergarbete i bergrum enligt huvudgrupp b 3.1. gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. För varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock tillägg för arbetstidsförkortning enligt 4 b och bergrumstillägg enligt 4 c 1. I det fall att arbetstid förlagd i bergrum är lika med fastställd veckoarbetstid i b 1 och b 2 gäller även bestämmelserna om förkortad arbetstid. Arbetstid ovan jord vid uttransport av bergmassor t o m 2 km färdväg utanför berginslag, räknas som förlagd i bergrum. Vid längre transportavstånd räknas däremot alla arbetstid utanför berginslag som förlagd ovan jord..7. För arbetstagare som endast under del av dag deltager i annat arbete än bergarbete i bergrum, gäller den ovan jord tillämpade arbetstiden. Frö varje arbetstimme förlagd i bergrum utges dock det bergrumstillägg enligt 4 c som är fastställt för arbetet vid arbetsstället.

12 2 ARBETSTID.8. För arbetstagare, som insättes i annat arbetslag, gäller samma arbetstid som för det lag, i vilken han insättes. c Underjordsarbete Bergrumsarbetets huvudgrupper Mom. 1 Definitioner 1 Bergarbete, kontrollskrotning och bergförstärkningsarbete 2 Inrednings- och installationsarbete 3 Underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten Anmärkning till mom. 1 Vid arbete med underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten utgår ingen arbetstidsförkortning. I övrigt gäller tillägg för arbete i bergrum enligt 4 c 1. För den som del av dag deltar i bergrumsarbete gäller Bergrumsreglerna för den del av arbetstiden som är förlagd till bergrum, för övrig tid gäller reglerna för arbeten ovan jord. Mom. 2 Dagarbetstid Vid arbete i bergrum är den ordinarie arbetstiden 36 timmar per helgfri vecka (exklusive raster). Såvida annan överenskommelse inte träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare, utläggs arbetstiden med högst 8 timmar per dag under veckans fem första dagar med början tidigast kl och slut senast kl Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet. Mom. 3 Lokal överenskommelse Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning kan utöver vad som anges i mom.1 ovan fastställas per vecka, månad eller annan period genom överenskommelse mellan arbetsgivare och Byggnads lokalavdelning. Överenskommelse enligt första stycket, som skall vara skriftlig, skall träffas i god tid före arbetets påbörjande. Mom. 4 Skiftarbetstid Arbetsgivare har rätt att anordna arbetet i 2- eller 3-skift enligt nedan. Skiftutläggningar överenskommes i varje särskilt fall mellan arbetsledning och arbetslag..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång 13

13 2 ARBETSTID Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans fem första dagar och första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl samt andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida inte annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans fem första dagar jämte natt till lördag. c Anmärkningar 1 Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete som avbryts över sön- och helgdagar 2 Beträffande övertidstillägg, tillägg för särskild arbetstid se 4 b. Mom. 5 Skiftarbete i annan form Överenskommelse om annan skiftform och annan begränsningsperiod än ovanstående skiftformer kan träffas mellan de centrala parterna. Protokollsanteckningar till mom. 4 och 5 1 Vid intermittent skiftarbete skall på grund av att den ordinarie arbetstiden beräknas per helgfri vecka övertidstillägg utbetalas, om uppehåll inte görs samband med helgdagar under minst två skift vid 2-skiftsarbete och minst tre skift vid 3-skiftsarbete eller enligt j mom. I angivna fridagar efter kl (vid 3- skiftsarbete efter ordinarie nattskiftets slut på morgonen). 2 Viloperiod mellan arbetsperioderna skall vara minst 11 timmar. FÖRSKJUTEN ARBETSTID OCH FÖRBEREDELSE- OCH AVSLUTNINGSARBETE I de fall, där arbetet så kräver, har arbetsledningen efter överenskommelse med arbetstagaren rätt att vidta förskjutning av den ordinarie arbetstiden, dock med högst två timmar i ena eller andra riktningen. Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet Kommentar: Text hämtad från Entreprenadmaskinavtalet 14

14 2 ARBETSTID Arbetsgivare äger påfordra att arbetstagare, under högst ½ timme före respektive efter ordinarie arbetstidens början eller slut, utför erforderliga förberedelse- respektive avslutningsarbeten. Anmärkning till c För förskjuten arbetstid och förberedelse- och avslutningsarbete utgår tillägg enligt 4 a. d ÖVERTIDSARBETE 1 När arbetet av särskilda skäl så kräver kan arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden Innan sådant övertidsarbete utföres, skall överenskommelse härom träffas mellan arbetsledning och vederbörande arbetstagare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan dock utföras utan sådan överenskommelse. Övertidsarbete må ej vägras, där eljest fara skulle hota person eller egendom. Anmärkning till d Beträffande övertidsarbete å fri lördag, se a 1, protokollsanteckning 1. Beträffande tillägg för övertid, se 4 a. Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar får tas ut enligt följande: Med 100 timmar för tidsbegränsat anställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Med 150 timmar för tillsvidareanställda arbetstagare under förutsättning att arbetstagarnas arbetstid inte överstiger 13 timmar per dygn och att man ges möjlighet till minst 11 timmars dygnsvila. Överenskommelse om allmän övertid utöver Arbetstidslagens 200 timmar träffas mellan arbetsgivaren och Byggnads lokalavdelningen. 15 Kommentar: Nytt ord

15 2 ARBETSTID Avvikelse utöver 100 respektive 150 timmar får göras genom överenskommelse mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Kommentar: * Stycket har flyttats längre ner på sidan. 2 Kompensationsledighet för övertidsarbete Om arbetstagare önskar och företaget finner att det kan ske utan olägenhet för verksamheten kan övertidsarbete kompenseras med kompensationsledighet. Sådan ledighet utgör - för övertid på vardag 1,5 x antalet övertidstimmar - för övertid på sönd- och helgdag samt i 2 e i avtalet angiven fridag 2,0 x antalet övertidstimmar Vid kompensationsledighet erhåller timavlönade sin utgående lön. För månadsavlönade görs inget löneavdrag vid kompensationsledighet. e f f 1 f 2 När övertidsarbete kompenseras med ledig tid, kompensationsledighet, tillförs övertidsutrymmet de övertidstimmar som har kompenserats genom ledigheten. FRIDAGAR Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton är fridagar RÄTT TILL LEDIGHET OCH PERMISSION Ledighet för uppdrag Arbetstagare äger rätt att för deltagande i politiska och kommunala val samt för förrättande av kommunala eller offentliga uppdrag eller uppdrag för sin organisation efter dagen för gjord anmälan erhålla erforderlig ledighet. Permission Med permission förstås kort ledighet, som ersätts med lön enligt 3 e 2, under högst 1 dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst 2) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Kommentar: * Stycket ovan flyttat hit 16

16 2 ARBETSTID Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdcentral efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Om en arbetstagare arbetat del av dag och därför måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall han erhålla permission för den tiden. En förutsättning för rätt lön enligt 3 e 2 är dock att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Protokollsanteckning till f 2 1 Barn för vilket föräldrarna har gemensam vårdnad anses hemmaboende hos båda föräldrarna. 2 Regler om permission gäller även om arbetstagare skyddsympas på grund av smittorisk vid arbete vid epidemisjukhus, bakterieologisk anstalt eller liknande inrättning. Anmärkning till f 2 1 Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan företagsläkare. 2 Rätt till permission föreligger ej vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. 17

17 2 ARBETSTID f 3 Hälsoundersökning Arbetstagare äger rätt till erforderlig ledighet för hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån. För tid, som åtgår härför, utges ersättning med lön enligt 3 e 2. f 4 Information anordnad av företagshälsovården I fall, då arbetsgivaren medgivit förläggning på arbetstid av information anordnad av företagshälsovården, rörande risker för olycksfall och ohälsa, utgår för deltagande arbetstagare för tiden härför ersättning med lön enligt 3 e 2. g g 1 ARBETSTIDSFÖRKORTNING Intjänandeår Heltidsanställd arbetstagare som arbetar hela perioden 1 april 31 mars intjänar rätt till arbetstidsförkortning enligt nedan timmars arbetstidsförkortning 24 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning 32 timmars arbetstidsförkortning Anmärkning till g 1 Vid annan sysselsättning än heltid intjänas arbetstidsförkortningen i proportion härtill. För arbetstagare som inte arbetar hela perioden, d v s som börjar eller slutar sin anställning under perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av timmar* för varje övrig anställningsdag. Kommentar: Ny siffra Efter den 1 april 2007 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 24 timmar och efter den 1 april 2008 beräknas intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 32 timmar. Med arbetad tid jämställs frånvaro och annan tid som berättigar till semesterlön eller annan ersättning. Kommentar: Ny text 18

18 2 ARBETSTID All arbetstidsförkortning skall avrundas till närmaste hela antal timmar. Avrundningen sker per 31 mars varje år. Exempel: timmar =24 timmar och 23,49 timmar=23 timmar Fackligt, obetalt, arbete enligt Förtroendemannalagen skall inte medföra minskning av arbetstidsförkortningen såvida ledigheten är begränsad till maximalt 45 arbetsdagar per intjänandeår. g 2 g 3 g 4 En arbetstagare som fått minskad arbetstidsförkortning på grund av ledighet kan kompensera detta genom övertidsarbete. Övertid är sålunda arbetstidsförkortningsgrundande. I slutet av varje intjänandeår skall övertiden ligga till grund för arbetstidförkortningen. Dock kan arbetstidsförkortningen aldrig överstiga den avtalade arbetstidsförkortningen (2008:32 timmar per år). Sådan övertid som inte nyttjas för att öka arbetstidsförkortningen nollställs per 31 mars varje intjänandeår. Ledighet med bibehållen lön efter intjänandeår Efter intjänandeåret löpt ut har arbetstagare rätt att under kommande årsperioden (1 april till och med 31 mars) kallat uttagsåret att få ledighet/arbetstidsförkortning med bibehållen lön i den omfattning som tjänats in enligt g 1. Förläggning och utläggning av ledighet Ledigheten förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Verksamhetens krav skall i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren skall, dock så långt som det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning. Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning Om anställningen upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller arbetstagare istället en kontant ersättning med den vid tidpunkten gällande lönen Kommentar: Text hämtad från tillägg till protokoll 114/

19 3 LÖNEBESTÄMMELSER a GEMENSAMMA VÄRDERINGAR a 1 Riktlinjer för lönesättning Lönesättningen skall vara en positiv kraft och stimulera till goda arbetsinsatser. Härigenom kan lönesättningen bidra till ökad produktivitet och lönsamhet samt därmed även ökad trygghet i anställningen. Denna gemensamma värdering har legat till grund vid utformningen av lönebestämmelserna. Avtalet innehåller tillämpningsregler för lönesättning. Avsikten är att varje företag med iakttagande av avtalets regler, skall uppta förhandlingar med berörda lokalavdelningar inom Byggnads om de lönesystem som önskas tillämpade. Dessa förhandlingar kan avse enstaka objekt eller större verksamhetsområde enligt vad som framgår av regler i avtalet. Lönen skall ge en rättvis ersättning för utfört arbete i förhållande till det resultat som uppnåtts. Resultatet kan mätas på olika sätt. Det lönesystem som bör tillämpas är det som bäst beaktar kraven på produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig löneutveckling. Lönesystemet skall stimulera lagarbete och ge möjlighet för arbetstagarna att utvecklas. a 2 Parter Lokala parter: Arbetsgivaren och arbetslaget vid arbeten, som i sin helhet beräknas uppgå till högst timmar. Vid arbeten, som i sin helhet beräknas överstiga timmar är lokalavdelningen lokal arbetstagarpart. Anmärkning angående TBM-arbeten För att begränsa möjligheterna till kringgående genom uppdelning av en arbetsplats skall samtliga på arbetsplatsen förekommande TBM-arbeten (Inom Byggnadsavtalet, R-avtalet, och S-avtalet och Anläggningsavtalet) oberoende av om de utförs i egen regi eller helt eller delvis av underentreprenörer anses utgöra en arbetsplats med följande undantag: 20

20 3 LÖNEBESTÄMMELSER Undertaksmontering Plattsättning Golvläggning Ställningsbyggande Systemmellanväggar Arbeten som enligt ovan utgör egna arbetsplatser vid bedömning av antalet timmar. Tiden för dessa arbeten skall således inte inräknas vid fastställande av TBM-arbetenas volym på arbetsplatsen. Ovan nämnda verksamhetsområde innebär ingen ändring av avtalens tillämpningsområden Centrala parter: Sveriges Byggindustrier eller dennes ombud och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Anmärkning Med lokalavdelning avses avdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet. b b 1 LÖNEFORM Löneform lönedefinitioner Lön utbetalas som prestationslön eller tidlön. Prestationslön är ackord i olika former kan vara traditionella ackord, olika resultatlönesystem samt kombinationer av dessa. Gemensamt för prestationslönesystem utom såvitt avser rent ackord är att de består av en fast och en rörlig del. Proportionerna mellan fast och rörlig del varierar. Så snart lönen innehåller möjligheter till en rörlig del är löneformen prestationslön. Tidlön som kompletteras med någon form av rörlig del blir följaktligen prestationslön, även om den fasta delen motsvarar överenskommen tidlön. Tidlön beräknas per arbetad timme eller i förekommande fall per månad, t ex för byggservice och maskinförare.. För i 3 e angivna yrkeskategorier kan dock månadslön tillämpas. Löneform vid nyproduktion är prestationslön. Detsamma gäller vid ombyggnads- och reparationsarbeten som överstiger timmar såvida inte de lokala parterna överenskommer om annat. Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text Kommentar: Ny text 21

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN 0024 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN Innehållsförteckning Kollektivavtal 3 1 Kap Allmänna bestämmelser 3 2 Kap Lön för del av löneperiod, ledighet och delpension

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer