AVTAL FÖR VÄG & BAN Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO"

Transkript

1 AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

2 AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april mars 2003

3 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål Lokala parter Samverkan och medbestämmande i företagen Former för samverkan och medbestämmande Personalutveckling Utveckling av arbetsorganisationen Arbetsmiljö Överenskommelse om lönebildning i företagen Grundläggande principer för lönebildning i företagen Lönesättning Former för lönesystem Förhandlingsordning intressetvister Nämnden för lönefrågor Allmänna anställningsvillkor Arbetsplatsanmälan Arbetstid Arbetstidsavtalets omfattning Genomsnittlig veckoarbetstid Arbetstidens längd ovan jord Arbetstidens längd i bergrum Förskjuten arbetstid Besked om förläggning av ordinarie arbetstid Nattvila Raster m m Veckovila Beredskapstjänst

4 INNEHÅLL Sid 11 Övertidsarbete Anteckningar om övertid Förhandlingsordning Övergångsregel för pågående arbeten m.m Rätt till ledighet och permission Lönebestämmelser a Löneform b Tidlön c Ackordslön d Resultatlön e Permittering och permitteringslön f Sjuklön g Särskilda lönetillägg h Utbetalning av lön i Helglön Reseersättning och traktamente a Reskostnadsersättning vid dagliga resor b Traktamente c Gemensamma bestämmelser d Överenskommelse om användande av egen bil i tjänsten Allmänna förhållningsregler a Allmänna förhållningsregler b Kontroll och rättelse c Personlig skyddsutrustning, arbetskläder m m d Ersättning för bortkomna eller skadade verktyg Förhandlingsordning a Förhandling rättstvister

5 INNEHÅLL Sid b Lokal förhandling c Central förhandling d Arbetsdomstolen e Preskription f Förhandling MB Särskilda överenskommelser Avtal om anställningsskydd AFA-Försäkringar Överenskommelse om in- och utlåning av arbetskraft Semesteravtal UE-överenskommelsen MBL Förtroendemannaöverenskommelsen Arbetsmiljö Yrkesutbildningsavtal Granskning och mätning Avtalets omfattning m m Avtalets omfattning Giltighetstid (1 april mars 2003) Bilaga Arbete i bergrum Förteckning över särskilda överenskommelser som ej medtagits i avtalstrycket

6 1 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL 2 LOKALA PARTER 1 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL Sveriges Byggindustrier och SEKOs gemensamma syfte med detta avtal är att utifrån en helhetssyn på relationerna mellan arbetsgivare (i fortsättningen benämnd företag) och dess medarbetare medverka till att utveckla och effektivisera företaget mot ökad produktivitet och lönsamhet till gagn för såväl företaget som medarbetare. Därigenom skapas förutsättningar för nyrekrytering, trygghet och utveckling i arbetet jämte en positiv löneutveckling för medarbetarna. Denna målsättning förutsätter att medarbetarna ges möjlighet att aktivt delta och engageras i företagets verksamhet och särskilt i det egna arbetet. Detta sker lämpligen genom fördjupad samverkan och medbestämmande, ökade möjligheter till kompetensutveckling, god arbetsmiljö, personlig lönesättning samt enkla, klara och trygga arbets- och anställningsvillkor. Förläggningen av arbetstider är av väsentlig betydelse såväl för en anpassning av företagets verksamhet till beställarens (kundens) intressen och för ett effektivt utnyttjande av maskiner och resurser som för ett tillgodoseende av medarbetarnas önskemål. Ökad användning av flera och flexiblare arbetstidsformer ger större möjlighet att anpassa arbetstider till både arbetsplatsens och medarbetarens intressen. 2 LOKALA PARTER Lokala parter enligt detta avtal är arbetsgivare (företag) och lokal facklig organisation. Med lokal facklig organisation avses, om annat inte särskilt anges, i prioritetsordning följande: fackklubb, MB-grupp eller facklig förtroendeman i företaget som utses av SEKO eller, om sådan saknas, lokalavdelning inom SEKO. 5

7 2 LOKALA PARTER Protokollsanteckning Vid rättstvister är SEKOs lokalavdelning lokal arbetstagarpart. Anmärkning Definitionen av begreppet lokala parter enligt ovan i mellanvarande kollektivavtal skall ses som en praktisk beskrivning av hur lokalpartsbegreppet skall tillämpas. 6

8 3 SAMVERKAN OCH MEDBESTÄMMANDE I FÖRETAGEN 3 SAMVERKAN OCH MEDBESTÄMMANDE I FÖRETAGEN 3.1 FORMER FÖR SAMVERKAN OCH MEDBESTÄMMANDE Grunden för effektiv samverkan och medbestämmande är öppna och goda kontakter mellan företaget, dess medarbetare och den fackliga organisationen. Detta är en förutsättning för att alla skall känna sig engagerade och delaktiga i verksamheten. Det är viktigt att företaget strävar efter att utveckla och fördjupa olika former av samverkan och medbestämmande. Fördjupande samverkans- och medbestämmandeformer utgår från att den fackliga organisationen inrättar fackklubbar eller motsvarande i företagen. 3.2 PERSONALUTVECKLING Företaget ansvarar för och skall aktivt medverka till att medarbetarna ges möjlighet till utveckling i arbetet. Den enskilde medarbetaren skall med hänsyn till personliga förutsättningar aktivt medverka i personalutvecklingsarbetet. Regelbundna utvecklingssamtal, upprättande och avstämning av utvecklingsplaner för medarbetarna är ett lämpligt förfaringssätt för att klarlägga önskemål och möjligheter till förändrade arbetsuppgifter och ökat ansvarstagande. Därigenom skapas förutsättningar för personlig lönesättning. Utvecklingssamtal kan ske både individuellt och i grupp. Det är väsentligt att företaget i samverkan med medarbetarna klarlägger behov av och former för kompetensutveckling. Kompetensutveckling är betydelsefull och kan bestå i en överföring av kunskap mellan individ och grupper, mellan erfarna och oerfarna, mellan nyutbildade och de med äldre utbildning. Medlen för sådan överföring kan vara arbetsrota- 7

9 3 SAMVERKAN OCH MEDBESTÄMMANDE I FÖRETAGEN tion, fort- och vidareutbildning, informations- och erfarenhetsutbyte. 3.3 UTVECKLING AV ARBETSORGANISATIONEN Arbetsorganisationen måste fortlöpande utvecklas för att öka företagets konkurrenskraft och kompetens. Företaget ansvarar för att frågor om förändring av arbetsorganisationen vid behov upptas till samverkan. Utvecklingen av arbetsorganisationen är nära förknippad med den personalutveckling medarbetaren erhåller. Förändring av arbetsorganisationen mot decentraliserade och målstyrda former skapar också möjligheter att bättre tillvarata medarbetarnas erfarenheter och kunskaper. Former för samverkan kan exempelvis vara: att lagbas, klubbstyrelseledamot, MB-ledamot, skyddsombud eller annan medarbetare, som är eller skall vara verksam på arbetsplatsen, aktivt medverkar i planeringsarbetet, att medarbetarna ges möjlighet att medverka i planering av det egna arbetet genom att fortlöpande delta i produktionsplanering, samordning och arbetsberedning samt att medarbetarna fortlöpande får information om förhållanden på arbetsplatsen som påverkar den egna arbetssituationen samt översiktlig information om företaget och dess verksamhet. 3.4 ARBETSMILJÖ Syftet med arbetsmiljöarbetet är att utifrån en helhetssyn på arbetsmiljön medverka till att minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor och arbetsrelaterade förtidspensioneringar genom att arbetsmiljöarbetet inordnas i företagens ordinarie verksamhet. Arbetsmiljöfrågorna bör följaktligen ingå som en naturlig del i den löpande verksamheten, som inkluderar såväl teknik-, personal-, ekonomi- som organisationsfrågor. Det är således av vikt att samarbetet mellan företaget och dess medarbetare utvecklas och förstärks. 8

10 4 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN 4 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN 4.1 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lönesättningen skall vara en del av en produktivitets- och intäktsskapande process och stimulera till ökade insatser och arbetsglädje. Lönen bestäms med hänsyn till ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifter och medarbetarens sätt att uppfylla dessa i förhållande till företagets produktion, mål och verksamhetsinriktning. Yrkesskicklighet, branscherfarenhet och kompetens, initiativförmåga, idérikedom, innovationskraft och samarbetsförmåga inom arbetsgruppen samt ekonomiskt och personligt ansvar är betydelsefulla bedömningsgrunder vid den personliga lönesättningen. Till grund för bedömningen kan också gälla tid i yrke, bransch eller i företaget. Lönesättningen måste utformas så att den accepteras och uppfattas som rättvis av medarbetarna. Samma principer för lönesättning skall gälla för män och kvinnor. För att skapa dessa förutsättningar för lönebildningen skall företagen arbeta med en positiv syn på personalutveckling och skapa förutsättningar för en utvecklande arbetsorganisation som ger utrymme för ökat ansvar och större befogenheter. Den enskilde medarbetaren skall med hänsyn till personliga förutsättningar aktivt medverka i personalutvecklingsarbetet. 9

11 4 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN 4.2 LÖNESÄTTNING En översyn av varje medarbetares utgående lön skall göras med utgångspunkt från riktlinjerna i 4.1. Översynen skall ske snarast möjligt och i enlighet med den avtalsuppgörelse som träffats mellan de centrala parterna. Lönen kan utges som tidlön, ackord eller resultatlön. Utgående lön får inte underskrida i VÄG & BAN-avtalet angiven grundlön. De lokala parterna har ansvaret för lönebildningen. De skall genom ömsesidigt hänsynstagande i samförstånd medverka till en väl avvägd lönebildning. Principerna för lönebildningen enligt denna överenskommelse förutsätter att de lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och tillämpning på företaget och blir överens härom. De centrala parternas (Sveriges Byggindustrier resp SEKO) uppgift är att ge stöd och råd vad gäller principerna för lönebildningen. 4.3 FORMER FÖR LÖNESYSTEM Lönesystemet skall tillvarata den enskilde medarbetarens utveckling i arbetet och möjliggöra en arbetsorganisation med ökat ansvar och större befogenheter. En medarbetares lön kan byggas upp med hjälp av olika lönekomponenter som tar hänsyn till arbetsuppgifternas svårighetsgrad och innehåll, yrkesskicklighet etc. Grundlön är lägsta lön enligt detta avtal som medarbetaren alltid är garanterad. Grundlönenivån för respektive yrkeskategori framgår av 5.3 b. Lönesystemet kan bestå av följande komponenter som sammantagna inte får understiga medarbetarens garanterade grundlön. 10

12 4 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Yrkeslön Yrkeslön baseras på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och innehåll i förhållande till företagets produktions- och verksamhetsinriktning. Denna lönedel förändras genom personlig utveckling och ökat ansvar i verksamheten. Personlig lönedel Personlig lönedel (utöver yrkeslönen) utgår ifrån den enskilde medarbetarens förmåga och skicklighet att utföra sina arbetsuppgifter. Till grund för bedömningen gäller vad som anges under 4.1. Resultatlönedel Resultatlönedel kan baseras på hela eller delar av företagets resultat. Ackordslönedel Löneformen kan också innehålla ackord. Löneformerna jämte övriga lönebestämmelser kommenteras närmare under FÖRHANDLINGSORDNING INTRESSETVISTER Företaget skall förhandla om löner enligt denna överenskommelse och överlämna löneförslag i den ordning som de lokala parterna överenskommer. Vid oenighet bör organisationerna konsulteras beträffande tillämpningen av avtalet innan den lokala förhandlingen avslutas. Framställan om central förhandling skall göras skyndsamt och senast inom 15 kalenderdagar efter det att den lokala förhandlingen avslutats Om parterna ej enas vid central förhandling kan frågan hänskjutas till Nämnden för lönefrågor för utlåtande. Detta skall i så fall ske senast inom 15 kalenderdagar efter det att den centrala förhandlingen avslutats. Nämnden har att inom två månader avge utlåtande i tvistefrågor som uppkommit inom ramen för detta avtal, såvida annat ej överenskommes. 11

13 4 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Part, som inte iakttar de tidsfrister som anges ovan, förlorar rätten att föra frågan vidare och företaget äger rätt att fastställa lönerna. Protokollsanteckning Central arbetsgivarpart vid löneförhandling är Sveriges Byggindustriers lokalkontor på orten. 4.5 NÄMNDEN FÖR LÖNEFRÅGOR Lönenämnden består av fyra ledamöter. Sveriges Byggindustrier och SEKO utser två ledamöter vardera. Om nämnden är ense kan den fungera som skiljenämnd med en av nämnden utsedd opartisk ordförande. 12

14 5.1 ARBETSPLATSANMÄLAN 5 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR De lokala parterna har rätt att överenskomma om avvikelse från avtalsbestämmelserna om allmänna anställningsvillkor. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och får ej strida mot lag eller god sed på arbetsmarknaden. Om överenskommelse härvid inte kan uppnås gäller vad som anges i motsvarande centrala avtalsbestämmelse. 5.1 ARBETSPLATSANMÄLAN Det åligger företaget att skriftligen anmäla ny arbetsplats. Företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier insänder anmälan till Sveriges Byggindustriers lokalkontor, vilken vidarebefordrar anmälan till SEKOs lokalavdelning. Protokollsanteckningar 1 Genom Sveriges Byggindustriers lokalkontors försorg sänds arbetsplatsanmälan till såväl Byggnads som SEKOs lokalavdelning. 2 På arbetsplatsanmälan anges förekommande trädgårds anläggningsarbeten och uppgift om arbetets omfattning. 3 Om det i samband med mark- och grundarbeten förekommer rörläggning innanför grundmur eller i respektive under grundplatta är VVS-installationsavtalet mellan VVS-Installatörerna och Byggnads tillämpligt. Om det anses erforderligt att sådana rördragningsarbeten utförs av företagets egna rörläggare efter samma avtal som för övriga markarbeten, måste särskild överenskommelse träffas. I sådant fall skall arbetet anges på arbetsplatsanmälan. 13

15 5.2 ARBETSTID 5.2 ARBETSTID 1 ARBETSTIDSAVTALETS OMFATTNING Arbetstidsavtalet ersätter arbetstidslagen (1982:673) i dess helhet. Avtalet utgör ingen ändring av arbetsmiljölagens allmänna skyddsbestämmelser avseende förläggning av arbetstid och särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga. 2 GENOMSNITTLIG VECKOARBETSTID Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid får vid heltidsarbete uppgå till högst 48 timmar under 6 månader. Denna tid kan utökas till högst 12 månader genom lokal överenskommelse mellan företaget och lokal facklig organisation. 3 ARBETSTIDENS LÄNGD OCH FÖRLÄGGNING OVAN JORD OCH VID ANNAT ARBETE ÄN BERGARBETE I BERGRUM Mom 1 Den ordinarie arbetstidens längd och förläggning, som kan variera under olika delar av året, fastställs per dag, vecka, år eller annan tidsperiod genom lokal överenskommelse mellan företag och lokal facklig organisation. Sådan överenskommelse bör träffas i god tid före arbetets påbörjande. Ordinarie arbetstid skall ej utläggas på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsaftnar som är fridagar. Efter lokal överenskommelse kan arbete pågå även under ovan angivna helger. 14

16 5.2 ARBETSTID Mom 2 Dagarbetstid Om ej annan överenskommelse träffas enligt mom 1 gäller följande: Ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar per helgfri vecka (exkl raster). Arbetstiden utläggs med 8 timmar per dag på veckans fem första dagar med början tidigast kl och slut senast Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid och ersättning utges enligt 5.3 g 1. Protokollsanteckning till mom 1 och 2 Städpersonal För städpersonal får utan hinder av bestämmelserna i moment 1 och 2 mellan företaget och vederbörande medarbetare träffas annan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Mom 3 Skiftarbetstid Skiftarbete i annan form Lokal överenskommelse om annan skiftform och annan begränsningsperiod än nedanstående skiftformer kan träffas mellan företaget och lokal facklig organisation. Arbetsgivare har rätt att anordna arbetet i 2- eller 3-skift enligt nedan skiftgång Vid 2-skiftgång, som beräknas pågå längre tid än en vecka, skall den ordinarie arbetstiden (exkl raster) för vartdera skiftet vara i genomsnitt 38 timmar per vecka. Såvida icke annat överenskommes skall arbetstiden vara högst 8 timmar per dag under veckans fem första dagar. Första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl Andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl

17 5.2 ARBETSTID 2. 3-skiftgång Vid intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 arbetstimmar per skift på veckans fem första dagar jämte natt till lördag. Vid kontinuerlig 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster). Anmärkningar 1 Med intermittent 3-skiftgång menas skiftarbete, som avbryts över sön- och helgdagar. 2 Beträffande ob-tillägg och tillägg för övertid se 5.3 g 1. 3 Beträffande skifttillägg för punkt 1 och 2 ovan se punkt 5.3 g 1. Protokollsanteckning Om annat ej överenskommes skall skiftväxling ske mellan arbetslagen vid kalenderveckans slut. Varsel om övergång från ett skift till ett annat skall lämnas minst 8 timmar före skiftets början. Protokollsanteckningar till 3 och 4 1 Vid intermittent skiftarbete skall på grund av att den ordinarie arbetstiden beräknas per helgfri vecka övertidstillägg utbetalas, om uppehåll ej görs i samband med helgdagar under minst två skift vid 2-skiftsarbete och minst tre skift vid 3-skiftsarbete eller enligt 3 mom 1 angivna fridagar efter kl (vid 3-skiftsarbete efter ordinarie nattskiftets slut på morgonen). 2 Vid förkortad arbetstid uppräknas lönen enligt 5.3 g 4. 3 En arbetsperiod kan omfatta högst 13 timmars egentlig arbetstid exklusive raster. 4 Viloperiod mellan arbetsperioderna skall vara minst 11 timmar. 16

18 5.2 ARBETSTID 4 ARBETSTIDENS LÄNGD OCH FÖRLÄGGNING VID BERGARBETE I BERGRUM Mom 1 Reglerna i 3 mom 1 tillämpas även här. Mom 2 Dagarbetstid Om ej annan överenskommelse träffas enligt mom 1 gäller följande: Vid bergarbete i bergrum är den ordinarie arbetstiden 36 timmar per helgfri vecka (exklusive raster). Arbetstiden utläggs med högst 8 arbetstimmar per dag under veckans 5 första dagar med början tidigast kl och slut senast kl Mom 3 Skiftarbetstid Arbetsgivare har rätt att anordna arbetet i två- eller treskift enligt nedan..1. Ordinarie arbetstid vid 2-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i 2-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 2-veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 8 arbetstimmar per skift under veckans 5 första dagar och första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl samt andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl Ordinarie arbetstid vid intermittent 3-skiftgång Vid bergarbete i bergrum i intermittent 3-skiftgång är den ordinarie arbetstiden per 3-veckorsperiod i genomsnitt 34 timmar per vecka (exklusive raster). Såvida ej annat överenskommes, skall arbetstiden utläggas med högst 7,5 timmar per skift under veckans 5 första dagar jämte natt till lördag. 17

19 5.2 ARBETSTID Protokollsanteckning Om annat ej överenskommes, skall skiftväxling ske mellan arbetslagen vid kalenderveckans slut. Varsel om övergång från ett skift till ett annat skall lämnas minst 8 timmar före skiftets början. Anmärkningar 1 Med intermittent 3-skiftgång avses skiftarbete som avbryts över sön- och helgdagar. 2 Beträffande OB-tillägg och tillägg för övertid se 5.3 g 1. 3 Lokal överenskommelse om annan skiftform och annan begränsningsperiod kan träffas mellan företaget och lokal facklig organisation. 4 Övriga regler om arbete i bergrum redovisas i särskild överenskommelse, som redovisas i bilaga till detta avtal. 5 Beträffande skifttillägg för punkt 1 och 2 ovan se punkt 5.3 g 1. 5 FÖRSKJUTEN ARBETSTID I de fall, där arbetet så kräver, äger arbetsledningen rätt att för särskilda medarbetare eller arbeten vidta förskjutning i den ordinarie arbetstiden, dock med högst 2 timmar i ena eller andra riktningen. Meddelande om sådan förskjutning lämnas vederbörande medarbetare om möjligt senast dagen före. Anmärkning Beträffande tillägg för förskjuten arbetstid se 5.3 g 1. 6 BESKED OM FÖRLÄGGNING AV ORDINARIE ARBETSTID Vid ändring av den ordinarie arbetstidens förläggning skall berörd medarbetare lämnas besked därom minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg om verksamhetens art eller händelser, som inte har kunnat förutses, ger anledning till det. 7 NATTVILA Alla medarbetare skall ha ledigt för nattvila. I ledigheten skall ingå tiden mellan kl och kl

20 5.2 ARBETSTID Avvikelse från första stycket kan göras med stöd av lokal överenskommelse mellan företag och lokal facklig organisation. Planering, listläggning av arbetstiden bör ske i god tid före arbetets påbörjande. Detta skall ske i samråd med berörda arbetstagare. Nattarbete omfattar tidsperioden kl RASTER, MÅLTIDSUPPEHÅLL, PAUSER Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka medarbetarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Raster inräknas inte i den ordinarie arbetstiden. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Rasterna skall förläggas så, att medarbetarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs två måltidsraster samt en kafferast om annat ej överenskommes. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden men utgör ej övertid enligt 11 mom 3. 9 VECKOVILA Om de lokala parterna inte enas om annat skall medarbetare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Varje period om sju dagar omfattar kalendervecka om lokal överenskommelse ej träffas om annat. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman så att ledigheten för den första perioden för- 19

21 5.2 ARBETSTID läggs i en följd med ledigheten för den senare perioden. I sådana fall skall den sammanhängande ledigheten uppgå till minst 72 timmar. Till veckovilan räknas inte beredskapstid då medarbetare får uppehålla sig utanför arbetsstället, men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut, eller efter överenskommelse till annan dag. Vid veckovila förlagd på ordinarie arbetstid utges bibehållen lön. Den som har arbetat på helgdag kompenseras genom motsvarande ledighet vid senare tillfälle genom överenskommelse med arbetsgivaren. 10 BEREDSKAPSTJÄNST Överenskommelse om de allmänna förutsättningarna för beredskapstjänst skall träffas i så god tid som möjligt innan sådan blir aktuell mellan företag och lokal facklig organisation. Med beredskapstjänst avses tid under vilken medarbetaren skall vara anträffbar i bostaden eller på annan till arbetsgivaren anmäld plats, där medarbetaren kan nås per telefon och varifrån medarbetaren, inom föreskriven tid, kan nå arbetsplatsen för att utföra arbete. Anmärkning till 10 1 För beredskapstjänst utges ersättning vid beredskapstjänst enligt 5.3 g 5. 2 Beredskapstjänst utgör ej arbetstid enligt detta avtal. 11 ÖVERTIDSARBETE Mom 1 När arbetet av särskilda skäl så kräver, kan arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Innan sådant övertidsarbete utförs skall överenskommelse härom träffas mellan arbetsledning och vederbörande medarbetare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan dock utföras utan sådan överenskommelse. 20

22 5.2 ARBETSTID Övertidsarbete får ej vägras, där eljest fara skulle hota till person eller egendom. Mom 2 Med övertid enligt 3 mom 2 förstås sådan arbetstid som under avtalad begränsningsperiod överstiger den för medarbetaren dagliga arbetstiden. Med övertid enligt 3 mom 1 förstås sådan arbetstid som överstiger den totala ordinarie arbetstiden, beräknad för medarbetaren under avtalad begränsningsperiod. Tid som åtgår för att utföra förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten, betraktas ej som övertidsarbete enligt mom 3. Vid beräkning av övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till medarbetarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid. Mom 3 Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. När övertidsarbete kompenseras i form av ledig tid, kompensationsledighet, tillförs övertidsutrymmet de övertidstimmar som har kompenserats genom ledigheten. Avvikelse från första stycket mom 3 får göras genom överenskommelse mellan företag och lokal facklig organisation. Mom 4 Har natur- eller annan olyckshändelse eller annan därmed jämförlig omständighet, som ej kunnat förutses av arbetsgivaren, vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, skall övertid som fullgjorts med anledning därav ej beaktas vid beräkning av övertid enligt mom 2. Arbetsgivaren skall snarast underrätta lokal facklig organisation om nödfallsövertidsarbete. 21

23 5.2 ARBETSTID Anmärkningar till 11 1 Beträffande tillägg för övertid se 5.3 g 1. 2 Uttag av övertid och nödfallsövertid får ej överstiga reglerna enligt 2. 3 Vid överenskommelse om arbetstidens längd och förläggning enligt 3 mom 1 skall samtidigt lokal överenskommelse träffas om avstämningsperiod för övertidsersättningen. 12 ANTECKNINGAR OM ÖVERTID Arbetsgivaren skall föra anteckningar om övertid enligt 11. Medarbetaren och facklig företrädare har rätt att ta del av dessa anteckningar. Anteckningar skall ske enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. 13 FÖRHANDLINGSORDNING Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal gäller reglerna i 5.6 med följande tillägg: Om de lokala parterna inte kan enas vid tvisteförhandlingen, skall de centrala parterna konsulteras innan den lokala förhandlingen avslutats. Kan enighet inte uppnås vid central tvisteförhandling kan, om berörda parter är ense därom, tvisten hänskjutas till Arbetstidsnämnden i stället för arbetsdomstolen för slutligt avgörande. Protokollsanteckning till 13 Parterna utser vardera en ledamot i Arbetstidsnämnden. Om nämnden skall fungera som skiljenämnd utser parterna gemensamt en tredje ledamot, som skall vara opartisk ordförande. Nämndens beslut är bindande. 14 ÖVERGÅNGSREGEL FÖR PÅGÅENDE ARBETEN M M Arbetstidsavtalet skall inte tillämpas under avtalsperioden för entreprenader som pågår vid avtalets ikraftträdande. Motsvarande gäller för entreprenader där företaget före nämnda tidpunkt lämnat anbud på arbete. Företaget kan dock välja att tillämpa arbetstidsavtalet. 22

24 5.2 ARBETSTID 15 RÄTT TILL LEDIGHET OCH PERMISSION 1 Ledighet för uppdrag Medarbetare äger rätt att för deltagande i politiska och kommunala val samt för förrättande av kommunala eller offentliga uppdrag eller uppdrag för sin organisation efter dagen före gjord anmälan erhålla erforderlig ledighet. 2 Permission Med permission förstås kort ledighet, som ersätts med lön enligt 5.3 b 8 respektive b 9 under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock även omfatta nödvändiga (högst 2) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Eget bröllop Egen 50-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdcentral efter remiss av företagsläkare Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Om en medarbetare arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall han erhålla permission för den tiden. En förutsättning för rätt till lön enligt 5.3 b 8 2 respektive b 9 2 är att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring. 23

25 5.2 ARBETSTID Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Anmärkningar 1. Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan företagsläkare. 2. Rätt till permission föreligger ej vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. 3 Hälsoundersökning Medarbetare äger rätt till erforderlig ledighet för hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån. För sådan tid utges lön enligt 5.3 b 8 respektive b 9. 4 Information anordnad av företagshälsovården I de fall, då företaget medgivit förläggning på arbetstid av information anordnad av företagshälsovården angående risker för olycksfall och ohälsa, utges för denna tid lön enligt 5.3 b 8 respektive b 9. 24

26 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER a b b 1 LÖNEFORM Lön utges som tidlön, ackord eller resultatlön. Utgående lön får ej understiga grundlön. Grundlön är lägsta lön enligt detta avtal. TIDLÖN De lokala parterna förhandlar om yrkeslön och personliga lönedelar utifrån riktlinjerna i 4.1. Den därefter fastställda lönen benämns utgående lön. Yrkesarbetare Till fullt yrkeskunnig medarbetare, som normalt utför träarbete, armering, betonggjutning, cementslipning, murning, bergarbete, injektering, betongsprutning, rör- och kabelblockläggning, stenarbete, beläggningsarbete, spårläggningsarbete, pålnings- och stålspontningsarbete, verkstads-, smides- och reparationsarbete, elarbete, körning och skötsel av vältar, sopmaskiner, utläggningsmaskiner, krossverk, asfaltverk, kompressorer, större spel och kranar, lok och motorbåtar samt till expeditions- och förrådsarbetare, utges grundlön enligt följande: Timlön Månadslön 103: : 25

27 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER b 2 Maskinförare Till fullt yrkeskunnig förare, som innehar yrkesbevis enligt yrkesutbildningsavtalet 6 c, vid förande av maskin inom nedan angiven maskinfamilj Jordförflyttningsmaskiner: Lastmaskin, grävmaskin, pålmaskin, grävlastare, bandschaktare, motorschaktvagn, väghyvel och teleskoptruck Kranar: Mobilkran, tornkran och betongpump utges grundlön enligt följande: Timlön Månadslön 103: : b 3 Bilförare m fl Till förare av bil och traktor samt truck och dumper avsedda för berg- och jordtransport utges grundlön enligt följande: Timlön Månadslön 97: : b 4 Övriga medarbetare som fyllt 19 år Till övriga medarbetare som fyllt 19 år utges grundlön enligt följande: Timlön Månadslön 90: : b 5 Övriga medarbetare som ej fyllt 19 år Till övriga medarbetare under 19 år som ej genomgår utbildning utges grundlön enligt följande: Timlön Månadslön Den som fyllt 18 år men ej 19 år 77: : Den som fyllt 17 år men ej 18 år 61: : Den som ej fyllt 17 år 51: : 26

28 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER b 6 b 7 b 8 Medarbetare under utbildning Till medarbetare som genomgår ungdoms- eller vuxenutbildning till yrkesarbetare enligt reglerna i yrkesutbildningsavtalet utges grundlön enligt Omräkning till månadslön Månadslön tillämpas om de lokala parterna är ense därom. För timavlönade görs omräkning till månadslön genom att timlönen multipliceras med 174,0. Särskild ersättning för timavlönade 1 Sjuklön Sjuklön t o m 14:e kalenderdagen beräknas med hjälp av utgående lön enligt följande (Se även 5.3 f.): Dag 1 (karensdag) ingen sjuklön Dag % Fr o m 15:e kalenderdagen utbetalas ingen sjuklön. 2 Lön vid permission, hälsoundersökning, information av företagshälsovården, permittering, väntetid och restid inom och utom arbetstid. För varje ersättningsberättigad timme utges grundlön. 3 Semester För varje uttagen obetald semesterdag utges ingen semesterlön. b 9 Särskild ersättning för månadsavlönade 1 Sjuklön Sjuklön t o m 14:e kalenderdagen beräknas genom att avdrag görs från utgående lön. (Se även 5.3 f.) För varje frånvarotimme görs avdrag per timme enligt följande: 27

29 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER 28 Dag 1 (karensdagen) Dag % månadslönen veckoarbetstiden månadslönen veckoarbetstiden Sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen beräknas genom att avdrag görs från utgående lön för varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) enligt följande: Fr o m dag 15 månadslönen Sjuklöneavdrag för hel kalendermånad görs med utgående månadslön. 2 Lön vid permission, hälsoundersökning, information av företagshälsovården, permittering, väntetid och restid inom arbetstid. Ersättningen beräknas genom att avdrag görs från månadslönen med 20 % månadslönen 12 per timme 52 veckoarbetstiden Ersättning per timme får dock ej understiga grundlön. Anmärkning till b 9 2 Till månadsavlönade utges ersättning enligt 5.4 b 5 för restid utanför ordinarie arbetstid. 3 Semester För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag med 4,6 procent av den aktuella utgående månadslönen. 4 Övrig frånvaro För frånvaro, som enligt lag eller avtal inte medför rätt till lön, görs avdrag enligt följande: a) För frånvaro under del av dag skall avdrag göras med månadslönen veckoarbetstiden per frånvarotimme

30 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER För frånvaro under en period om högst fem arbetsdagar skall avdrag göras med 1 månadslönen per frånvarodag 21 b) För frånvaro under en period om mer än 5 arbetsdagar görs avdrag per frånvarodag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) med utgående dagslön. Dagslön = månadslönen Avdrag skall dock inte göras för arbetsfria dagar som inleder och avslutar frånvaroperioden. Anmärkning Med arbetsfri dag avses i detta sammanhang fridagar och helgdagar som infaller under måndag-fredag. c) För deltidsanställd som arbetar vissa av veckans dagar skall frånvaroavdrag göras för varje ordinarie arbetsdag enligt följande: Månadslönen dividerad med (antalet arbetsdagar per vecka 21) 5 d) Frånvaroavdrag för hel kalendermånad görs med utgående månadslön. b 10 Förberedelse- och avslutningsarbeten Medarbetare enligt 5.3 b 2-3 (maskinförare och bilförare), som beordras utföra service på maskiner (exempelvis smörjning, varmkörning, tankning) utanför ordinarie arbetstid, erhåller för sådant arbete individuell ersättning enligt överenskommelse som träffas mellan företaget och medarbetaren. Sådan arbetstid är ej att betrakta som övertid enligt arbetstidslagen. Bestämmelsen avser ej rena reparations- och underhållsarbeten. 29

31 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER c c 1 c 2 c 3 d ACKORDSLÖN Överenskommelse om ackord Överenskommelse om och tillämpning av ackord och ackordsförskott träffas mellan företag och arbetslag. Företaget kan begära biträde av Sveriges Byggindustriers lokalkontor och arbetslaget kan begära biträde av den lokala fackliga organisationen. Ackordsöverenskommelse skall vara skriftlig. Har förhandling om ackord upptagits och överenskommelse ej kunnat träffas, är medarbetarna skyldiga att utföra arbetet mot tidlön. I sådant fall kan på endera partens begäran, förhandling upptas mellan Sveriges Byggindustriers lokalkontor och SEKOs lokalavdelning. Uppmätning av ackord Fortlöpande ackordsarbete uppmäts såvida icke annat överenskommes en gång varannan månad. Ackordsmätning utförs genom företagets försorg under medverkan av företrädare från arbetslaget. Företaget upprättar på denna grund ackordsräkning. Meningsskiljaktighet Föreligger meningsskiljaktighet rörande ackordsräknings belopp ankommer det på arbetslaget att överlämna specificerad uppgift över det tvistiga beloppet till arbetsledningen senast i samband med att det ostridiga överskottet utbetalas. Med sådan tvist förfars därefter på samma sätt som föreskrivits i förhandlingsordningen 5.6. RESULTATLÖN Överenskommelse och tillämpning av resultatlön sker mellan de lokala parterna. 30

32 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER e e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 PERMITTERING OCH PERMITTERINGSLÖN Permittering Då företaget, utan att anställningen upphör, på grund av arbetsbrist, driftsstörning eller annan sådan omständighet inte tillhandahåller medarbetaren något arbete samt befriar medarbetaren från närvaroskyldighet. Väntetid Då företaget, på grund av arbetsbrist, driftsstörning eller annan sådan omständighet inte tillhandahåller medarbetaren något arbete och inte befriar medarbetaren från närvaroskyldighet. Avbrytande av arbete Vid för arbetets utförande otjänlig väderlek bör företaget, oavsett om medarbetarna därom gör framställning eller ej, avstanna arbetet. Medarbetare, som vid otjänlig väderlek eller annat hinder, själv vill avstanna arbetet, skall anmäla detta till företaget eller dennes ombud. Denne avgör om arbetet skall avbrytas eller ej och om annat arbete skall anvisas. Medarbetare skall kvarstanna på arbetsplatsen såvida han inte fått besked från företaget att lämna arbetsplatsen. Lämnar medarbetare arbetsplatsen utan tillstånd utges ej lön. Erbjudande av annat arbete Om företaget i en permitterings- eller väntetidssituation erbjuder medarbetare annat arbete är medarbetaren skyldig att anta erbjudandet. Medarbetare som är anställd för visst arbete är inte skyldig anta sådant erbjudande, men förlorar sin rätt till ersättning om han avböjer arbete på samma ort. Förhandling och återgång i arbete Vid permittering hel dag eller mer skall i förekommande fall förhandlingsskyldighet iakttas enligt Avtal om anställningsskydd 27. Parterna är ense om att förhandlingsskyldighet 31

33 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER enligt lag och avtal inte föreligger vid permittering på grund av otjänlig väderlek eller annat oförutsett driftsavbrott. Inför beslut om permittering hel dag eller mer på grund av otjänlig väderlek eller annat oförutsett driftsavbrott, skall företaget meddela medarbetaren orsaken till permittering och om möjligt den beräknade längden på permitteringen samt hur återgång i arbete skall ske. Företaget skall lämna motsvarande information till fackklubb, MB-grupp eller facklig förtroendeman bland de anställda på arbetsplatsen. Medarbetaren är skyldig att inom skälig tid återgå i arbete när det hinder, som föranledde permitteringen, upphört. Protokollsanteckning I förekommande fall klarläggs hur företaget och permitterad medarbetare skall komma i kontakt för eventuell ändring av tidigare meddelat permitteringsbeslut. e 6 e 7 Turordning Permittering kan vidtas oavsett regler om turordning. Lönebestämmelser A Permitteringslön Vid väder- och annan permittering utges lön enligt 5.3 b 8 2 respektive b 9 2. Permitteringslönen beräknas med hänsyn till det antal timmar på medarbetarens ordinarie arbetstid, varunder han eljest skulle ha arbetat. Undantag Permitteringslön utges inte vid permittering som föranleds av medarbetarens eget vållande olovlig konflikt inom LOs område offentlig myndighets beslut som arbetsgivaren inte bort räkna med. Anmärkningar 1 Beträffande säsongbetonat arbete m m, se Avtal om Anställningsskydd

34 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER 2 Permittering som föranleds av semesterstängning i samband med huvudsemester ger under de första 10 permitteringsdagarna rätt till permitteringslön enbart i följande fall. Permitteringslön under de första 10 permitteringsdagarna utges endast till medarbetare som oavsett arbetsgivare under närmast föregående intjänandeår inte har tjänat in semesterlön/semesterersättning motsvarande mellan noll till tio betalda semesterdagar. B Väntetidsersättning För väntetid på arbetsplatsen utges lön enligt 5.3 b 8 2 respektive b 9 2. f SJUKLÖN f 1 Sjuklönens storlek lagen om sjuklön 6 och 7 Sjuklöneperioden omfattar den första dag medarbetarens förmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande 13 kalenderdagarna. Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod upphörde skall betraktas som samma sjuklöneperiod som den tidigare. Om medarbetaren under de senaste 12 månaderna ej erhållit sjuklön för dag 1 för sammanlagt 10 dagar, utgör sjuklönen 80 procent för dag 1. Sjuklönen utgör nedan angiven del av utgående lön som medarbetaren gått miste om till följd av nedsättningen i arbetsförmågan under sjuklöneperioden. Dag 1 (karensdag): Dag 2 14: Sjuklön utges inte för den första dagen i sjuklöneperioden Sjuklön utges med 80% för tid medarbetaren skulle ha utfört arbete under sjuklöneperioden Med utgående lön enligt ovan avses följande: Medarbetare, som ingår i ackordslag eller ensam har ackord, behåller gällande lönevillkor. Betalningen regleras individuellt samtidigt som ackordet regleras. Medarbetare, som ej ingår i ackordslag och ej heller ensam 33

35 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER har ackord, åtnjuter utgående lön enligt för honom gällande regler. I sjuklöneunderlaget skall ingå, förutom utgående lön, även ersättning för inplanerad, förutsägbar och återkommande övertid. Anmärkning Beträffande löneavdrag i samband med sjuklön, se 5.3.b 8-9. f 2 Sjukanmälan m m lagen om sjuklön 8 och 9 1 Sjukanmälan Medarbetaren har ej rätt till sjuklön för tid innan anmälan om sjukdomsfallet gjorts till företaget. Föreligger laga förfall som hinder för anmälan, skall anmälan ske så fort hindret upphört. 2 Intyg m m Företaget är skyldig att utge sjuklön under tid från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om medarbetaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan och sjukperiodens längd under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. Om särskilda skäl föreligger kan företaget begära att medarbetaren skall styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare dag. Företaget har rätt att anvisa läkare. Kostnader som är förenade med intyget som företaget begärt betalas av företaget. 3 Försäkran Medarbetaren skall efter anmälan lämna företaget en skriftlig försäkran om att han har varit sjuk och i vilken omfattning som hans arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdomen. Försäkran skall lämnas till företaget på sätt företaget begär. Företaget är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan medarbetaren har lämnat försäkran. f 3 Havandeskapslön En kvinnlig medarbetare, som är tjänstledig på grund av havandeskap eller barnsbörd, har rätt till havandeskapslön från företaget om 34

36 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER hon har varit anställd hos företaget under minst ett år i följd, samt hennes anställning fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten. Havandeskapslön utges under en månad om medarbetaren har varit anställd under ett men ej två år i följd och under två månader om medarbetaren har varit anställd i två år i följd eller mer. Om havandeskapsledigheten skulle bli kortare än en respektive två månader, utges havandeskapslön inte för längre tid än ledigheten omfattar. Havandeskapslön utges med 10 procent av utgående lön. Havandeskapslön utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och resterande hälft efter det att medarbetaren har återgått i arbetet i tre månader efter tjänstledigheten. Havandeskapslön utges inte om medarbetaren undantas från föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts skall havandeskapslönen reduceras i motsvarande grad. g g 1 SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG Tillägg för övertid, skift- och förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid Övertidsarbete kompenseras antingen med pengar (övertidsersättning) eller om medarbetaren så önskar och företaget efter samråd med medarbetaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget med ledig tid (kompensationsledighet). Tillägg för övertid, skift- och förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid (OB-tid) för tim- respektive månadsavlönade utges med följande procenttillägg av individuell utgående lön. 35

37 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER Tillägg för övertid 1 För övertidsarbete från helgfri måndag kl till helgfri lördag kl utges ett tillägg per timme med *: 45% timlönen respektive 45% månadslönen 174,0 2 För övertidsarbete på Lördag och söndag från kl på lördag till kl på måndag eller Helgdag och i 5.2 angiven fridag från kl dagen före helgdag eller ovan angiven fridag till kl påföljande vardag utges ett tillägg per timme med: 100% timlönen respektive 100% månadslönen 174,0 Tillägg för skiftarbetstid 3 För skiftarbetstid förlagd till annan tid än kl helgfri måndag helgfri fredag utges ett tillägg per timme med *: a) Måndag fredag kl samt måndag fredag kl % timlönen respektive 25% månadslönen 174,0 b) Måndag fredag kl till påföljande dag kl samt lördag kl % timlönen respektive 55% månadslönen 174,0 c) Lördag och söndag från kl på lördag till kl på måndag eller * För städpersonal gäller speciella arbetstidsregler, se

38 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER Helgdag och i 5.2 angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl påföljande vardag 100% timlönen respektive 100% månadslönen 174,0 Tillägg för förskjuten arbetstid 4 För arbeten utanför ordinarie dagarbetstid från helgfri måndag helgfri fredag utges ett tillägg per timme med *: 25% timlönen respektive 25% månadslönen 174,0 Tillägg för obekväm arbetstid 5 För ordinarie arbetstid förlagd till annan tid än kl helgfri måndag helgfri fredag utges OB-ersättning per timme med *: a) Måndag fredag kl samt måndag fredag kl % timlönen respektive 25% månadslönen 174,0 b) Måndag fredag kl till påföljande dag kl samt lördag kl % timlönen respektive 55% månadslönen 174,0 c) Lördag och söndag från kl på lördag till kl på måndag eller Helgdag och i 5.2 angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl påföljande vardag 100% timlönen respektive 100% månadslönen 174,0 * För städpersonal gäller speciella arbetstidsregler, se

39 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER Protokollsanteckning till g 1 Vid överenskommelse enligt mom 1 träffas lokal överenskommelse om utläggning av kompensationsledighet mellan företag och berörda medarbetare. Anmärkning till g 1 Tilläggen enligt punkterna 1 5 kan ej kombineras. g 2 g 3 Kompensationsledighet för övertidsarbete Om medarbetaren önskar och företaget finner att det kan ske utan olägenhet för verksamheten kan övertidsarbete kompenseras med kompensationsledighet. Sådan ledighet utgör för övertid på vardag 1,5 antalet övertidstimmar för övertid på sön- och helgdag samt i 5.2 angiven fridag 2,0 antalet övertidstimmar Vid beläggningsarbete, då den säsonganställde medarbetaren och företaget träffar överenskommelse om att förlägga kompensationsledighet i direkt anslutning till säsongavslutning eller annan tidsperiod under ordinarie säsonguppehåll, är multiplikatorn för övertid på vardagar 1,7. Vid kompensationsledighet erhåller timavlönade sin utgående lön. För månadsavlönade görs inget löneavdrag vid kompensationsledighet. Tillägg för arbete i bergrum 1 Vid bergarbete i bergrum utgår ett särskilt tillägg med 6:07 kronor per timme. 2 Vid kontrollskrotning och bergsförstärkningsarbete i tidigare färdigställda och i bruk tagna bergrum utgår ett särskilt tillägg med 5:14 kronor per timme. 3 Vid inrednings- och installationsarbete i bergrum utgår ett särskilt tillägg med 4:21 kronor per timme. Ovanstående nivåer gäller för yrkesarbetare och övriga ar- 38

40 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER betstagare som fyllt 19 år. Tillägg för övriga arbetstagare som fyllt 18 men ej 19 år, som fyllt 17 men ej 18 år respektive ej fyllt 17 år utges med 75, 60 respektive 50 procent av ovanstående belopp. För lärlingar utges tilläggen med ovanstående belopp multiplicerat med fördelningstalet i respektive utbildningssteg. g 4 g 5 Kompensation för arbetstidsförkortning 1 2-skiftarbete ovan jord Vid 2-skiftarbete ovan jord ökas utgående timlöner enligt 5.3 med 5,26 procent 2 Intermittent 3-skiftarbete ovan jord samt dagarbete och 2- skiftarbete i bergrum Vid intermittent 3-skiftarbete ovan jord ökas utgående timlöner enligt 5.3 med 11,0 procent. 3 Kontinuerligt 3-skiftarbete ovan jord Vid kontinuerligt 3-skiftarbete ovan jord ökas utgående timlöner enligt 5.3 med 14,3 procent. 4 Intermittent 3-skiftarbete under jord Vid intermittent 3-skiftarbete under jord ökas utgående timlöner enligt 5.3 med 17,5 procent. 5 Månadslön Vid arbetstidsförkortning utges oförändrad månadslön. Ersättning vid beredskapstjänst 1 Vardagar Vardagsnätter från ordinarie arbetstidens slut till ordinarie arbetstidens början respektive till kl på lördag: 137 kronor per natt. 2 Lördag och söndag Från kl till kl påföljande dag respektive ordinarie arbetstidens början på måndag: 233 kronor per dygn. 39

41 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER 3 Helgdag och fridag Helgdag och i 5.2 angiven fridag samt lördag och söndag i anslutning härtill från kl till kl påföljande dag respektive ordinarie arbetstids början påföljande arbetsdag: 372 kronor per dygn. Protokollsanteckningar till g 5 1 När arbete utförs under beredskapstid ersätts detta på avtalsenligt sätt. 2 Medarbetare skall enligt arbetstidslagen beredas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Sådan veckovila skall så långt möjligt förläggas till veckoslut eller, efter överenskommelse, annan dag. Vid veckovila förlagd till ordinarie arbetstid utges utgående lön. 3 Företag och enskild medarbetare får träffa överenskommelse om att veckovila inte skall utläggas. Härvid utges även övertidsersättning. h UTBETALNING AV LÖN Lön utbetalas vid ett tillfälle under varje intjänandemånad enligt följande: vid ackord och resultatlön utbetalas överenskommen förskottslön. vid tidlön utbetalas överenskommen lön. Övriga ersättningar utbetalas månaden efter intjänandemånaden. De lokala parterna kan träffa överenskommelse om andra löneutbetalningsrutiner. 40

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2007 31 mars 2010 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Utgår 3 Samverkan och

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Maskinföraravtalet 2004-2005

Maskinföraravtalet 2004-2005 Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Facket för Service och Kommunikation Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och SEKO - Facket

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Cirkulär 2/2013 2013-04-18

Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Lönetabeller för Väg- och Banavtalet Bilaga

Läs mer

Maskinföraravtalet 2007-2010

Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2007-2010 Facket för Service

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 1 mars 2013 31 mars 2016 2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats vid förhandlingar 2013 och som träder i kraft den 1 april 2013 mellan Sveriges

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL 1 april 31 oktober 2005 års SUPPLEMENT Till 2000 års BYGGNADSAVTAL I detta supplement anges de ändringar, som skett vid avtalsförhandlingar 2001 och mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och Kommunikationsfacket - Seko Gällande mellan 1 maj 2016 30 april 2017 Komplett avtal består av Väg-

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av Bilaga 1 Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 (Fr.o.m. 2014-01-01 är huvudlöneform) Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/12 2013 1/1-30/4 2014

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier 2009-04-01 2010-03-31 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Facket är till för dig Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Seko är vår förening Vi är till för alla som jobbar med byggande eller drift av vägar och järnvägar. Och du är välkommen oavsett

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2810-2012 1(2) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: : SRAT: Tjänstetandläkarföreningen: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för tiden 2012-06-01

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde.

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. UTSTATIONERINGSAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Giltighetsområde Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. Arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal 2013-06-01 2016-07-31 Branschavtal Kommunikation & Postens villkorsavtal Avtal om allmänna anställningsvillkor...4 1

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen. Sveriges Byggindustrier Löneavtal Sveriges Byggindustrier och Unionen är ense om följande löneavtal att gälla för arbetsgivarförbundens medlemsföretag och Unionens medlemmar vid dessa. Avtalet gäller för

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET mellan Trä- och Möbelindustriförbundet och GS Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) och GS enas om att prolongera nu gällande träindustriavtal med nedan angivna ändringar

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid.

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid. GÖT:S::3CR GS F..A-YlN _.\E Kvittning av övertid Kvittning ö-tid Avtal 1992-08-28 1992-09-01 -s:::"-" ~ G HulhD/IS PE 2279 Enligt överenskommelse med Transport 1992-06-04 resp 1992-02-17 gäller följande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening 2011-02-21/AL Den 18/2 2011 kom ALMEGA och Sveriges Fartygsbefälsförening överens om ett nytt kollektivavtal för perioden 2010-10-01 2011-12-31.

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017 2016- Supplement 2016 tillhörande 2017 maskinföraravtalet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se Service- och Kommunikationsfacket Box

Läs mer

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Glasmästeriavtalet 2013/2016. Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet 2013/2016 Kollektivavtal mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltigt 1 april 2013 till 31 mars 2016 Förord Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal mellan parterna Huvudavtal mellan SAF och LO Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete 1 Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete Mellan Bolag: och Svenska Transportarbetareförbundet Org. Nr: Adress: Olof Palmes gata 29 101 330 Stockholm Land: Sverige Tel: + 46

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer