Cirkulär 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cirkulär 2/2013 2013-04-18"

Transkript

1 Cirkulär 2/ Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Lönetabeller för Väg- och Banavtalet Bilaga 2, Divisorer INNEHÅLL - Avtalsperiod och ikraftträdande - Lön m.m. - Ändringar i allmänna bestämmelser - Arbetsgrupper Avtalstext Avtalstext nedan anges i kursiv stil. Hänvisningar Vid hänvisning till sida avses avtalstryck Vägoch Banavtalet 2007 samt supplement AVTALSPERIOD Kollektivavtal har träffats mellan parterna Sveriges Byggindustrier (BI) och SEKO den 12 april 2013 gällande för Väg- och Banavtalet. Kollektivavtalet löper i 37 månader, från den 1 april 2013 t.o.m. den 30 april Uppsägning av tredje avtalsåret Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart den 31 oktober 2014 med sex månaders uppsägningstid. Ikraftträdande Om inte annat särskilt anges, gäller ändringarna i de allmänna villkoren i Väg- och Banavtalet fr.o.m. den 1 april LÖN M.M. Den ekonomiska ramen för uppgörelsen är i enlighet med riktmärket som antogs inom exportindustrin, Teknikföretagen och IF- Metall, och innebär sammanlagt en kostnad om 6,8 procent över tre år med avräkning för lönekostnads komponenter. Ändringar och tillägg avseende lön, grundlön, andra lönekomponenter, lönetillägg och ersättningar gäller fr.o.m. den löneperiod som börjar, eller börjar närmast efter den - 1 april 2013 första avtalsåret - 1 maj 2014 andra avtalsåret - 1 maj 2015 tredje avtalsåret Följande bestämmelser har ändrats: MÅNADSLÖN SOM HUVUDLÖNEFORM Under avtalsrörelsen 2012 kom parterna överens om att införa som huvudlöneform och tillsatte en arbetsgrupp för att se över konsekvensändringar. Arbetet i arbetsgruppen är nu slutfört och bestämmelsen träder i kraft tidigast 1 januari 2014 och senast fr.o.m. semesterårets början1 april Löneökningar Prestationslön a) Rent ackord Rent ackord som påbörjats före dagen för löneändringen skall ökas med 2,11 procent för den del av arbetet som utförs fr.o.m. den Våra cirkulär finns nu att läsa på ByggPlatsen, Sveriges Byggindustriers medlemstjänst på Internet, adress Postadress Box 5054, STOCKHOLM Telefon Internet Besöksadress Storgatan 19 Telefax

2 löneperiod som börjar närmast efter den 1 april Höjningen bestäms i förekommande fall genom proportionering av arbetad tid före respektive fr.o.m. dagen för löneändringen. b) Premieackord För pågående arbeten enligt fritt blandackord (vanligt premieackord) och blandackord med tilläggspremie höjs den fasta delen för yrkesarbetare med 3,57 kr/tim, medan premien förblir oförändrad. Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet som utförs fr.o.m. dagen för löneändringen. c) Resultatlön För pågående arbeten med resultatlönesystem, där en viss del av lönen är beroende av det ekonomiska resultatet, höjs den fasta delen för yrkesarbetare med 3,57 kr/tim, medan resultatlönepremien förblir oförändrad. Höjningen av den fasta delen skall avse den del av arbetet som utförs fr.o.m. dagen för löneändringen. Månadslön/Tidlön Höjning av utgående lön Yrkesarbetare 1 april april 2014 månadsavlönade: 621 kr/mån *därav generellt 311 kr timavlönade: 3,57 kr/tim *därav generellt 1,88 kr 1 maj april 2015 månadsavlönade: 727 kr/mån *därav generellt 364 kr timavlönade: 4,18 kr/tim *därav generellt 2,09 kr 1 maj april 2016 månadsavlönade: 743 kr/mån *därav generellt 364 kr timavlönade: 4,27 kr/tim *därav generellt 2,14 kr Övriga yrkeskategorier För övriga yrkeskategorier beräknas höjningen med hjälp av fördelningstalen. * För företag eller del av företag som övergått till företagsvis lönebildning enligt kapitel 4 i Väg & Ban-avtalet 2007 får halva höjningen av utgående lön fördelas på för företag och medarbetare viktiga lönekomponenter i överenskommet lönesystem. Höjning av grundlön Yrkesarbetare 1 april april 2014 månadsavlönade: 609 kr till kr/mån timavlönade: 3,50 kr till 140,00 kr/tim 1 maj april 2015 månadsavlönade: 783 kr till kr/mån timavlönade: 4,50 kr till 140,00 kr/tim 1 maj april 2016 månadsavlönade: 783 kr till kr/mån timavlönade: 4,50 kr till 149,00 kr/tim Övriga yrkeskategorier För övriga yrkeskategorier beräknas höjningen med hjälp av fördelningstalen. 5.2 ARBETSTID Rätt till ledighet och permission ( (2,3 och 4), sid 23-24) Parterna har enats om att bibehållen lön ska utges vid permission, hälsoundersökning samt vid information anordnad av företagshälsovården. Därmed sker det även konsekvensändringar i avtalet som kommer att inkluderas i kommande supplement. 5.3 LÖNEBESTÄMMELSER Divisorer istället för procent Parterna är överens om att beräkning för övertid, skiftarbetstid, förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid ska beräknas genom divisorer istället för procent fr.o.m. 1 januari 2014, men att divisorer inkl. semesterersättning kan införas senast fr.o.m. 1 april 2014 för företag med semesterårsperiod 1 april 31 mars. se Bilaga 2.

3 Tillägg för arbete i bergrum (5.3 g 3, sid 42) Parterna är överens om att tillägg för arbete i bergrum ska inkludera semesterersättning. Därmed ska beloppen justeras genom en ökning med 13 %. Bestämmelsen träder ikraft fr.o.m. 1 januari 2014, men att tillägg inkl. semesterersättning kan införas senast fr.o.m. 1 april 2014 för företag med semesterårsperiod 1 april 31 mars. Ersättning vid beredskapstjänst (5.3 g 5, sid 43) Parterna är överens om att ersättning vid beredskapstjänst ska inkludera semesterersättning om 13 %. Bestämmelsen träder ikraft fr.o.m. 1 januari 2014, men att tillägg inkl. semesterersättning kan införas senast fr.o.m. 1 april 2014 för företag med semesterårsperiod 1 april 31 mars. FÖRÄLDRALÖN (5.3 f 4, Lönebestämmelser, sid 38) Parterna har antagit det huvudavtal om försäkring om kompletterande föräldrapenning mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Reglerna träder i kraft den 1 januari Reglerna om föräldralön i Väg-och Banavtalet 5.3 f 4 upphör därför att gälla den 1 januari ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Personlig skyddsutrustning, arbetskläder (5.5 c 1, sid 58) riskbedömningar visar att det behövs särskilda underkläder. Bestämmelsen träder ikraft den 1 juni ARBETSGRUPPER Tilläggsdirektiv till branschrådet Branschrådet bildades under avtalsrörelsen 2012 och parterna är nu överens om ett tilläggsdirektiv som innebär att branschrådet ska finna en samsyn kring konkreta åtgärder för en säker arbetsmiljö. Branschrådet ska bl.a. kartlägga vilka arbetsskador som har uppkommit, orsaken till dessa, undersöka attityder och beteenden samt framtagning och efterlevnad av trafikanordningsplaner. Tryggare anställning i Norrland Säsongsanställning har varit en viktig anställningsform i asfaltbranschen. Parterna tillsätter en arbetsgrupp för att undersöka vilka svårigheter det finns med att tillämpa tillsvidare säsongsanställning i Norrland och vilka möjligheterna är att bereda fler tillsvidareanställningar i norra Sverige. Upprepade korta anställningar Parterna tillsätter en arbetsgrupp för att skapa en insikt i hur man arbetar i Trafikvaktsföretagen samt i vilken utsträckning man använder sig av korta anställningar samt vilken problematik som kan vara förenad med detta. Ett komplett, reviderat, kollektivavtal kommer att tryckas under andra halvåret Ett supplement för 2013 kommer att tryckas under våren. Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av handläggarna på BI:s lokala kontor eller kansliet i Stockholm. Parterna är överens om att för arbeten vid högspänning ska arbetsgivaren tillhandahålla plagg under överdragskläderna i de fall som

4 Bilaga 1 SVERIGES BYGGINDUSTRIER Löner och ersättningar (Fr.o.m är huvudlöneform) Höjning av Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/ /1-30/ Yrkeskategorier * därav helg helg Fördel- generellt Vardag Lör.-sön fridag Vardag Lör.-sön fridag Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Kr/natt Kr/dygn Kr/dygn Kr/natt Kr/dygn Kr/dygn Yrkesarbetare , Maskinförare , Bilförare m.fl , Övr. arbetstagare som - fyllt 19 år , fyllt 18 men ej 19 år , fyllt 17 men ej 18 år , ej fyllt 17 år , * För företag eller del av företag som övergått till företagsvis lönebildning enligt kapitel 4 i Väg&Ban avtalet 2007 får halva höjningen av utgående lön fördelas på för företag och medarbetare viktiga lönekomponenter i överenskommet lönesystem. 1) Utgående lön får därefter ej understiga Grundlön enligt ovan. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. Särskilda lönetillägg T.o.m. 31/ se avtal 2007 och supplement 2012 Fr.o.m. 1/ (from 1/ är huvudlöneform) Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell Bergrumstillägg 1/ / (exkl. semesterersättning) Resekostnadsersättning a b c d vid dagliga resor Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim 1. Egen bil 1 Bergarbete 7,52 5,64 4,51 3,76 1,85 kr/km resväg 2 Kontrollskrotning mm 6,36 4,77 3,82 3,18 2. Annat färdsätt 3 Inredningsarbete mm 5,21 3,91 3,13 2,61 Ersättning för styrkta kostnader upp till ett högsta Bergrumstillägg 1/ / inkl. semesterersättning belopp om 1,85 kr/km a b c d Minsta avstånd Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim 2 km enkel resväg. 1 Bergarbete 8,49 6,37 5,09 4,25 Max ersättning 2 Kontrollskrotning mm 7,19 5,39 4,31 3,60 24mil per dag. 3 Inredningsarbete mm 5,88 4,41 3,53 2,94 Traktamente * 330 kr/dag a) Yrkesarbetare samt övr. arbetstagare som fyllt 19 år Förrättningstillägg b) Övr. arbetstagare som fyllt 18 men ej 19 år t.o.m. dag 90: 116 kr c) " " som fyllt 17 men ej 18 år fr.o.m. dag 91: 66 kr d) " " som ej fyllt 17 år OBS! Nivåerna kan ändras av Skatteverket *) Traktamente: Vid övernattning på förrättningsort belägen minst 70 km enkel resväg från bostaden.

5 SVERIGES BYGGINDUSTRIER AVTAL FÖR VÄG & BAN Bilaga 1 Löner och ersättningar (Fr.o.m är huvudlöneform) Höjning av GRUNDLÖN utgående lön 1 Utbild- därav nings- Timmar Fördel- generellt steg Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Gymnasieutbildning , , , , , Ungdomslärlingar (företagsutbildning) , , , , , Vuxenlärlingar , , , , MASKINFÖRARE Gymnasieutbildning , , , Vuxenutbildning , , , , ) Utgående lön får ej understiga grundlön. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. För YRKESARBETARE som genomgår utbildning inom ytterligare ett yrkesområde gäller följande: - Grundlön utges som för yrkesarbetare - Fördelningstal under utbildningstiden är 0,88 Särskilda lönetillägg T.o.m. 31/ se avtal 2007 och supplement 2012 Fr.o.m. 1/ (from 1/ är huvudlöneform) Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell Bergrumstillägg Följande ersättningar är detsamma Fördelningstal i respektive utbildningssteg som för yrkesarbetare x aktuella belopp för: - Ersättning för beredskapstjänst 1 Bergarbete - Reskostnadsersättning vid dagliga resor 2 Kontrollskrotning m m -Traktamente 3 Inredningsarbete m m

6 Bilaga 1 SVERIGES BYGGINDUSTRIER AVTAL FÖR VÄG & BAN Löner och ersättningar Höjning av Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/ / Yrkeskategorier därav helg Fördel- generellt Vardag Lör.-sön fridag Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Kr/natt Kr/dygn Kr/dygn Yrkesarbetare , Maskinförare , Bilförare m.fl , Övr. arbetstagare som - fyllt 19 år , fyllt 18 men ej 19 år , fyllt 17 men ej 18 år , ej fyllt 17 år , * För företag eller del av företag som övergått till företagsvis lönebildning enligt kapitel 4 i Väg&Ban avtalet 2007 får halva höjningen av utgående lön fördelas på för företag och medarbetare viktiga lönekomponenter i överenskommet lönesystem. 1) Utgående lön får därefter ej understiga Grundlön enligt ovan. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. Fr.o.m. 1/ Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell till detta cirkulär. Bergrumstillägg 1/ / inkl. semesterersättning a b c d Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim 1 Bergarbete 8,70 6,53 5,22 4,35 2 Kontrollskrotning mm 7,36 5,52 4,42 3,68 3 Inredningsarbete mm 6,03 4,52 3,62 3,02 a) Yrkesarbetare samt övr. arbetstagare som fyllt 19 år b) Övr. arbetstagare som fyllt 18 men ej 19 år c) " " som fyllt 17 men ej 18 år d) " " som ej fyllt 17 år Resekostnadsersättning vid dagliga resor 1. Egen bil 1,85 kr/km 2. Annat färdsätt Ersättning för styrkta kostnader upp till ett högsta belopp om 1,85 kr/km Traktamente* 330 kr/dag Förrättningstillägg t.om. dag 90: 116 kr fr.o.m. dag 90: 66 kr *) Traktamente: Vid övernattning på förrättningsort belägen minst 70 km enkel resväg från bostaden. OBS! Nivåerna kan ändras av Skatteverket

7 SVERIGES BYGGINDUSTRIER AVTAL FÖR VÄG & BAN Bilaga 1 Löner och ersättningar För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. Utbild- nings- Timmar Fördel- generellt därav steg Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Gymnasieutbildning , , , , , Ungdomslärlingar (företagsutbildning) , , , , , Vuxenlärlingar , , , , MASKINFÖRARE Gymnasieutbildning , , , Vuxenutbildning , , , , ) Utgående lön får ej understiga grundlön. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. För YRKESARBETARE som genomgår utbildning inom ytterligare ett yrkesområde gäller följande: - Grundlön utges som för yrkesarbetare - Fördelningstal under utbildningstiden är 0,88 Särskilda lönetillägg GRUNDLÖN Fr.o.m. 1/ Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell till detta cirkulär. Höjning av utgående lön 1 Bergrumstillägg Följande ersättningar är detsamma Fördelningstal i respektive utbildningssteg som för yrkesarbetare x aktuella belopp för: - Ersättning för beredskapstjänst 1 Bergarbete - Reskostnadsersättning vid dagliga resor 2 Kontrollskrotning m m -Traktamente 3 Inredningsarbete m m

8 Bilaga 1 SVERIGES BYGGINDUSTRIER AVTAL FÖR VÄG & BAN Löner och ersättningar Höjning av Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/ / Yrkeskategorier därav helg Fördel- generellt Vardag Lör.-sön fridag Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Kr/natt Kr/dygn Kr/dygn Yrkesarbetare , Maskinförare , Bilförare m.fl , Övr. arbetstagare som - fyllt 19 år , fyllt 18 men ej 19 år , fyllt 17 men ej 18 år , ej fyllt 17 år , * För företag eller del av företag som övergått till företagsvis lönebildning enligt kapitel 4 i Väg&Ban avtalet 2007 får halva höjningen av utgående lön fördelas på för företag och medarbetare viktiga lönekomponenter i överenskommet lönesystem. 1) Utgående lön får därefter ej understiga Grundlön enligt ovan. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. Fr.o.m. 1/ Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell till detta cirkulär. Bergrumstillägg 1/ / inkl. semesterersättning a b c d Kr/tim Kr/tim Kr/tim Kr/tim 1 Bergarbete 10,07 7,55 6,04 5,04 2 Kontrollskrotning mm 8,52 6,39 5,11 4,26 3 Inredningsarbete mm 6,97 5,23 4,18 3,49 a) Yrkesarbetare samt övr. arbetstagare som fyllt 19 år b) Övr. arbetstagare som fyllt 18 men ej 19 år c) " " som fyllt 17 men ej 18 år d) " " som ej fyllt 17 år Resekostnadsersättning vid dagliga resor 1. Egen bil 1,85 kr/km 2. Annat färdsätt Ersättning för styrkta kostnader upp till ett högsta belopp om 1,85 kr/km Traktamente* 330 kr/dag Förrättningstillägg t.om. dag 90: 116 kr fr.o.m. dag 90: 66 kr *) Traktamente: Vid övernattning på förrättningsort belägen minst 70 km enkel resväg från bostaden. OBS! Nivåerna kan ändras av Skatteverket

9 SVERIGES BYGGINDUSTRIER AVTAL FÖR VÄG & BAN Bilaga 1 Löner och ersättningar För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. Utbild- nings- Timmar Fördel- generellt därav steg Kr/mån 2 ningstal Kr/mån Kr/mån Gymnasieutbildning , , , , , Ungdomslärlingar (företagsutbildning) , , , , , Vuxenlärlingar , , , , MASKINFÖRARE Gymnasieutbildning , , , Vuxenutbildning , , , , ) Utgående lön får ej understiga grundlön. 2) För timlön omräknas månadsbeloppen med divisorn 174. För YRKESARBETARE som genomgår utbildning inom ytterligare ett yrkesområde gäller följande: - Grundlön utges som för yrkesarbetare - Fördelningstal under utbildningstiden är 0,88 Särskilda lönetillägg GRUNDLÖN Fr.o.m. 1/ Tillägg för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning, se bilagd tabell till detta cirkulär. Höjning av utgående lön 1 Bergrumstillägg Följande ersättningar är detsamma Fördelningstal i respektive utbildningssteg som för yrkesarbetare x aktuella belopp för: - Ersättning för beredskapstjänst 1 Bergarbete - Reskostnadsersättning vid dagliga resor 2 Kontrollskrotning m m -Traktamente 3 Inredningsarbete m m

10 Bilaga 2 SVERIGES BYGGINDUSTRIER Särskilda lönetillägg fr.o.m (divisorer inkl. semesterersättning kan införas senast fr.o.m. 1 april 2014 för företag med semesterårsperiod 1 april 31 mars) Lönetilläggen för övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid ska inkludera semesterersättning * För timlön omräknas timlönen till med faktorn 174. Tillägg för övertid * Exempel beräkning för timlön 1. Från helgfri måndag kl till helgfri fredag kl timlön x Divisor 2. Lördag och söndag från kl på fredag till på måndag eller Helgdag och i Väg och Ban avtalet angiven fridag från dagen före helgdag eller fridag till påföljande vardag. 77 Tillägg för skiftarbetstid a) Måndag-torsdag kl , fredag kl samt måndag fredag kl b) Måndag-torsdag kl till påföljande dag kl c) Fredag kväll, lördag och söndag från kl på fredag till kl måndag eller Helgdag och i väg och Ban avtalet angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl påföljande vardag. respektive Timlön plus 113% 154 Tillägg för förskjuten arbetstid För arbeten utanför ordinarie arbetstid från helgfri måndag-helgfri fredag. 616 Tillägg för obekväm arbetstid För ordinarie arbetstid förlagd till annan tid än helgfri måndag- helgfri fredag a) Måndag-torsdag kl , fredag kl samt måndag fredag kl b) Måndag-torsdag kl till påföljande dag kl c) Fredag kväll, lördag och söndag från kl på fredag till kl måndag eller Helgdag och i väg och Ban avtalet angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl påföljande vardag. 154 OBS! Tilläggen kan ej kombineras.

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av

Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 Höjning av Bilaga 1 Löner och ersättningar 2013-04-01-2014-04-30 (Fr.o.m. 2014-01-01 är huvudlöneform) Beredskapstjänst (exkl. sem.). Beredskapstjänst inkl. sem. GRUNDLÖN utgående lön 1 1/4-31/12 2013 1/1-30/4 2014

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL

2004 års SUPPLEMENT. Till 2000 års BYGGNADSAVTAL 1 april 31 oktober 2005 års SUPPLEMENT Till 2000 års BYGGNADSAVTAL I detta supplement anges de ändringar, som skett vid avtalsförhandlingar 2001 och mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen.

översiktlig information om Byggavtalet finns i de partsgemensamma informations- och utbildningsmaterial som är utlagda på Byggplatsen. Cirkulär 8/2010 Grönt cirkulär-distribueras till arbetsplatserna Byggavtalett 20100 Bilagor Lönetabeller för Byggavtalet gällande från och med den 1 april 2011 bifogas. (Lönetabeller för Byggavtalet gällande

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m den 1 maj 2017 t o m den 30 april 2020. Avtalsperiod 1: 2017-05-01 2018-04-30 Avtalsperiod

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017

2016- maskinföraravtalet. Supplement 2016 tillhörande 2017 2016- Supplement 2016 tillhörande 2017 maskinföraravtalet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se Service- och Kommunikationsfacket Box

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperioder Avtalsperioden är totalt 37 månader fr o m den 1 mars 2013 t o m den 31 mars 2016. Det första avtalsåret är 2013-03-01

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet

Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är totalt 13 månader fr o m den 1 april 2016 t o m den 30 april 2017. Löneökningar Utgående lön För yrkesarbetare

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i april 2010

FÖRORD. Stockholm i april 2010 FÖRORD I denna lönebilaga redovisas alla övergångsbestämmelser som gäller avtalsperioden 2010-04-01-2011-03-31, och avtalsperioden 2011-04-01-2012-03-31. Bilagan innehåller även samtliga lönetabeller för

Läs mer

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/

Väg & Ban Infomöten april 2012. http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ Väg & Ban Infomöten april 2012 http://www.seko.se/branscher/vag-och-ban/avtal/ 1 Agenda Medlemsutveckling Löneutveckling Nyheter i Väg & Banavtalet Maskinföraravtalet Aktuellt om arbetsmiljö Bemanning

Läs mer

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo maj Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo maj 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Byggavtalet 2010 Byggavtalet ska fr o m den 1 november 2010

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban

Facket är till för dig. Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Facket är till för dig Viktig information från Seko - facket inom väg- och ban Seko är vår förening Vi är till för alla som jobbar med byggande eller drift av vägar och järnvägar. Och du är välkommen oavsett

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

Våren 2011. Bib 2011

Våren 2011. Bib 2011 Våren 2011 1 Väg & Banavtalet 2010-04-01 till 2012-02-29 (ME till 2012-03-31) Höjningar av utgående lön för yrkesarbetare 287 kr per månad (1,65 kr/tim) 2010-06-01 461 kr per månad (2,65 kr/tim) 2011-04-01

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI)

NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI) NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI) IKEM Innovations- och kemiarbetsgivarna har träffat ett nytt ettårigt avtal med IF Metall. Inom ramen för industriavtalet har

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall TORVAVTALET 2016-2017 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013 2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO INLEDNING AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen

Läs mer

Maskinföraravtalet 2007-2010

Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinföraravtalet 2007-2010 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2007-2010 Facket för Service

Läs mer

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant

Läs mer

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 1 mars 2013 31 mars 2016 2013 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats vid förhandlingar 2013 och som träder i kraft den 1 april 2013 mellan Sveriges

Läs mer

Preliminär avtalsuppgörelse 2017

Preliminär avtalsuppgörelse 2017 SVERIGES BYGGINDUSTRIER Preliminär avtalsuppgörelse 2017 Överenskommelse har idag träffats mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket-seko - om att prolongera med nedanstående

Läs mer

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka 1(21) INLEDNING Väg- och banavtalet 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal

Läs mer

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN

Parterna i BYN. Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer MASKIN MOT FRAMTIDEN 2011 Parterna i BYN Arbetsgivareorganisationer Arbetstagareorganisationer BYGG MASKIN Färdigutbildningstiden TBM (trä, betong, mur, anlägg & golv) = 6800 timmar S-Yrken (ex: plattsättning)

Läs mer

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010

2015 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 2010 november 00 mars 06 UTKAST 05-06-09 05 års SUPPLEMENT till BYGGAVTALET 00 I detta supplement anges ändringar och tillägg som avtalats under perioden den november 00 till och med den augusti 05 i dess senaste

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2007 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2007 31 mars 2010 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Utgår 3 Samverkan och

Läs mer

ORIGINAL. Avtaisrörelsen Maskinföraravtalet. Förhandlingsprotokoll. Närvarande. Avtaisperiod. Överenskommelsens omfattning

ORIGINAL. Avtaisrörelsen Maskinföraravtalet. Förhandlingsprotokoll. Närvarande. Avtaisperiod. Överenskommelsens omfattning - Bilaga - Bilaga - Bilaga - Bilaga 1 Avtaisrörelsen 2017 Maskinföraravtalet ORIGINAL. Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Maskinföraravtalet mellan Maskinentreprenörerna och Seko

Läs mer

ORIGINAL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Arbetsgivarpart: Maskinentreprenörerna. Arbetstagarpart: IF METALL

ORIGINAL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. Arbetsgivarpart: Maskinentreprenörerna. Arbetstagarpart: IF METALL 3 1 2 Per-Erik Markström Mats Otterborn Närvarande: Arbetstagarpart: IF METALL Höjning av utgående löner och grundlöner, samt ferielöner framgår av tabeller nedan. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL ORIGINAL Arbetsgivarpart:

Läs mer

Helt enkelt från Byggettan

Helt enkelt från Byggettan HÄNGAVTAL Helt enkelt från Byggettan Nr 1, mars 2012 Nyhetsbrev till företag som har hängavtal med Byggnads Stockholm-Gotland Christian har ordet Byggavtalet Läget i avtalsrörelsen Efter uppsägning av

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram

Hjälpmedel för att skapa. nya lönearter. i Visma s löneprogram Hjälpmedel för att skapa nya lönearter i Visma s löneprogram Innehållsförteckning Sid Starta med att kopiera lönearter 2 Benämning kopierade lönearter 3 Inställning av lönearter för övertid månadsavlönade

Läs mer

Entreprenadmaskinavtalet

Entreprenadmaskinavtalet Supplement 2016 till Entreprenadmaskinavtalet mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet I detta supplement anges de ändringar som skett efter avtalsförhandlingarna 2016 Komplett

Läs mer

Avtalsextra 23 maj 2013

Avtalsextra 23 maj 2013 Avtalsextra 23 maj 2013 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 16 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 30 april 2016, vilket motsvarar 35 månader. Båda parter

Läs mer

Avtalsextra 23 maj 2013

Avtalsextra 23 maj 2013 Avtalsextra 23 maj 2013 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 16 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 30 april 2016, vilket motsvarar 35 månader. Båda parter

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och GS facket (GS) har nu enats om övergångsbestämmelser och andra avtalsändringar i Träindustriavtalet.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och GS facket (GS) har nu enats om övergångsbestämmelser och andra avtalsändringar i Träindustriavtalet. Träindustriavtalet 2013 2016 April 2013 Träindustriavtalet Trä- och Möbelföretagen (TMF) och GS facket (GS) har nu enats om övergångsbestämmelser och andra avtalsändringar i Träindustriavtalet. 8/13 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod

Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Information till hängavtalsbundna företag på plåt- och ventilationsavtalet Avtalsperiod och löneperiod Avtalsperioden är på 3 år, fr o m 1 maj t o m 30 april 2020 Avtalsperiod 1: 2017-05-01-2018-04-30

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 maj 2017 30 april 2020.

Läs mer

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET

2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2016 års SUPPLEMENT till VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och Kommunikationsfacket - Seko Gällande mellan 1 maj 2016 30 april 2017 Komplett avtal består av Väg-

Läs mer

Maskinföraravtalet 2004-2005

Maskinföraravtalet 2004-2005 Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Facket för Service och Kommunikation Maskinföraravtalet 2004-2005 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och SEKO - Facket

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H,

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, L Uppföljning och utvärdering av KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, tecknat tillsvidare mellan, Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet, har ägt rum 2012-10-03, 10-26

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Avtalsextra 20 april 2017

Avtalsextra 20 april 2017 Avtalsextra 20 april 2017 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 18 april 2017 ett nytt kollektivavtal. Avtalets värde landade på märket d.v.s 6.5 % räknat på 36 månader. Avtalet

Läs mer

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier

BYGGNADSAVTALET. Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten. Riksavtal. mellan. Svenska Byggnadsarbetareförbundet. och. Sveriges Byggindustrier BYGGNADSAVTALET Kollektivavtal för bygg- och anläggningsarbeten Riksavtal 2009 mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier 2009-04-01 2010-03-31 1 ARBETSPLATSANMÄLAN OCH INFORMATION

Läs mer

Avtalskurs arbetaravtalet. Klicka här för att ändra format. HT 2017 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs arbetaravtalet. Klicka här för att ändra format. HT 2017 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs arbetaravtalet HT 2017 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström Adam

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

CIRKULÄRMEDDELANDE ARBETSRÄTT & KOLLEKTIVAVTAL Nummer: 2/2013 Datum: Sida: 1 av 7 Ersätter: 4/2010

CIRKULÄRMEDDELANDE ARBETSRÄTT & KOLLEKTIVAVTAL Nummer: 2/2013 Datum: Sida: 1 av 7 Ersätter: 4/2010 1 CIRKULÄRMEDDELANDE ARBETSRÄTT & KOLLEKTIVAVTAL Nummer: 2/2013 Datum: 2013-05-22 Sida: 1 av 7 Ersätter: 4/2010 NYTT LÖNEAVTAL OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR MELLAN SVEMEK OCH IF METALL 2013-2016 Svetsmekaniska

Läs mer

Överenskommelsen omfattar avtalsåren 2013, 2014 och 2015 varmed avses perioderna:

Överenskommelsen omfattar avtalsåren 2013, 2014 och 2015 varmed avses perioderna: Arbetsgivarinformation (Cirkulär) Avtalsfrågor SVEMEK Nr. 3 2 maj 2013 Avtal med IF Metall Den 19 april 2013 träffade SVEMEK 36-månadersavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016 med IF Metall. Förhandlingarna

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016

2013-2016 ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2013-2016 Entreprenadmaskinavtalet Svenska

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Helt enkelt från Byggettan

Helt enkelt från Byggettan Häng upp nyhetsbrevet på din arbetsplats! Helt enkelt från Byggettan Nr 1, mars 2011 Nyhetsbrev till Byggettans medlemmar och fackligt förtroendevalda Christian har ordet Organisationsgraden - allas ansvar!

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2002 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 1 april 2002 31 mars 2003 INNEHÅLL Sid 1 Gemensamma utgångspunkter och mål... 5 2 Lokala parter... 5

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

18 kap. Belopp (rev. efter RALS , utgåva )

18 kap. Belopp (rev. efter RALS , utgåva ) 18 kap. Belopp (rev. efter RALS 2013-10-01, utgåva 2014-01-10) 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant 19 475 From anställning

Läs mer

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Fax 08-611 85 41 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se ENTREPRENADMASKINAVTALET 2011-2012 Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 Kollektivavtal

Läs mer

Nytt Serveringsavtal klart

Nytt Serveringsavtal klart Serveringsavtalet Oktober 2013 Nytt Serveringsavtal klart Nytt Serveringsavtal har äntligen träffats med Hotell och restaurangfacket HRF. Avtalet är på trettiofem (35) månader och alltså inte fullt tre

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning Bilaga 2 Vision Allmänna anställningsvillkor Bransch D Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras från och med den 1 januari 2015 med följande ändringar. 1 Avtalets omfattning Mom 1.3

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-11-02 1 (6) Ärende Förhandling angående rättelse i Lönebilaga till respektive förhandlingsprotokoll 2010-06-23 avseende branschområde Flygplatser Plats KFS, Stockholm Tid

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR Finansförbundet 8 Kommentar Cirkulär LA-handbok Lagstiftning Skatteverkets råd mm ÖVERSIKT TRAKTAMENTE Tillåtet blanda att resa på räkning resp traktamente under året Traktamente

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt. www.bygg.org LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt www.bygg.org 2 Granskningsunderlag till Byggnads Fas 1 (sid 3 21) Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 (sid 22) Prestationslöner:

Läs mer

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde.

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. UTSTATIONERINGSAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Giltighetsområde Detta avtal äger giltighet och tillämpning för samtliga anställda vid företaget som utför arbete inom förbundets verksamhetsområde. Arbetsuppgifter

Läs mer

18 kap. Belopp Nivå RALS Utgåva

18 kap. Belopp Nivå RALS Utgåva 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant 20 400 From anställning som aspirant Förstaårs lön 24 000 * From efterföljande hel månad

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer